logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Bilvashtakam


There are bilvAshTakam is with different hymns in it. This is one of them. Please send your corrections


bilvAshhTakam.h

tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h . trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h .. trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH . shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h .. akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare . shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h .. sALagrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h . somayaJNa mahApuNyaM hyekabilvaM shivArpaNam.h .. dantikoTi sahasrANi vAjapeye shatAni cha . koTikanyA mahAdAnaM hyekabilvaM shivArpaNam.h .. laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h . bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h .. darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h . aghorapApasaMhAraM hyekabilvaM shivArpaNam.h .. kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h . prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h .. mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe . agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h .. bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau . sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..

Related Content

बिल्वाष्टोत्तर शतनामावलिः - Bilvaashtottara shatanaamaavalih

बिल्वाश्टकम - Bilvashtakam

বিল্ৱাষ্টকম - Bilvaashtakam

બિલ્વાષ્ટકમ - Bilvaashtakam

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ - Bilvaashtakam