logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kotravankudi Umapathi Sivachariyar Arulicheitha Nampiyantarnampi Puranam ennum


Thirumuraikanda Puranam

kAppu 
karumuRai viNTaTi yavaruyu mARaruL kavuNiyar kulathIpam 
tharumiRai n^Avuk karachA rUrar thA^nychE miththiTumath 
thirumuRai kaNTa purANam uraikkach chin^thura mukan^aRRAL 
orumuRai irumuRai mummuRai vAzththi uvan^than poTupaNivAm

n^Ul

ulakamakiz tharuchaiya mIthu thOnRi

OvAthu varuponni chUzchO NATTin 
thilakamena viLaN^kumaNi mATaArUr
thiyAkEchar pathammaNin^thu cheN^kO lOchchi 
alakilpukaz peRurAcharAcha mannan
apayakula chEkaran pAleythum anpar 
ilakumoru mUvararuL pathika monRon
REinithin uraicheyya anpAR kETTu 1
kaiyiraNTum uchchimEl ERak kaNNIr

karain^thOTa meymmuzuthum puLakam pOrppa 
aiyanmalarp pathamuLaththE koNTu pORRi
ariyamuRai thETaeN^kum ilAmaiyAlE 
n^aiyumanath thinanAki irukkuN^ kAlai
n^AraiyUrinil Athichaiva maRaiyOnpAl 
vaiyamelAm ITERach chaivam vAza
mAmaNipOl oruchiRuvan van^thu thOnRi 2
vaLamoTupa n^ayavithich chaTaN^kum pUNTu

maRaimuthailAm kalaipayinRu varun^AL InRa 
kiLarmaRaiyOn OrUrkuchchella main^than
kETilpithA uraiththamozip paTiyEan^thi 
iLamathich che^nychaTaip pollAp piLLaiyArai
EththiA rAthippAn inithin Eki 
uLamali anpoTu thiruma^ny chanamunnAkum
uriyaelA^ny cheythun^ivE thanamun vaiththu 3
emperumAn amuthucheya vENTum enna

iRai^nychiTavum amuthucheyA thiruppakkaNTu 
vempiyuLam EthOnun^ thavaRiN^ kuNTO
vEzamukanE aTiyEn n^ivEthith thiTTa 
pampamutham uNNAtha thennai enRu
parin^thuthalai thanaimOthap pukuN^kAl emmAn 
n^ampipoRu enaththaTuththav vamutha mellAm
n^ankarun^tha uvan^thu n^ampi n^avilvathAnAn 4
en^thaiyE iniyaTiyEn paLLik kEkil

eN^kaL thEchikan aTippAn Atha lAlE 
chan^thamaRai muthaRkalaikaL n^IyE Othith
tharalvENTum ena vEza mukaththOn thAnum 
an^thamaRa Othuvikka Othi n^ampi makizn^thanan
anRathu pOla maRRai n^ALum 
vin^thaiyoTu n^ikazan^ampi yANTAr n^ampi
mEviyirun^ thiTu^nycheythi vEn^than kELA 5
chelvamiku thirun^Arai yUril mEvu^ny

chivanaLiththa mathakarikkuch chin^thaikUrn^thu 
n^allapuka zuTaiyan^ampi yANTArn^ampi
n^aNpinoTu n^ivEthippAn mathuramikka 
ellaiyilvA zaikkanithEn avalO
Tappam eLLuNTai ivvulakOr eTukkaenRE 
mallalmiku chEnaiyuTan irAcharAcha
mannavanum an^n^akaril van^thu chErn^thAn 6
AN^kathanuk kan^n^akaril iTampO thAmal

akalchUza pathinkAtha akala ellai 
mAN^kanivA zaikkanikaL varukkaiyAvum
van^thanaav vellai yelAmmaruva vaiththup 
pAN^kinuTan n^ampithAL paNin^thu mannan
palakanikaL koNarn^tha elAm pakarn^thu pORRi 
IN^kithanai pollAtha piLLaiyA rukkip
pozu¦thE n^ivEthikka enRu chonnAn 7
n^ampiara chanchonna vArththai kELA

n^anRunathupaNi enna aruLAl unnith 
thumpimukan aTipaNin^thu mannan iN^ku
thokuththanan^I amuthucheya vENTum ennak 
kampamathak kaLiRRumukath thAnum aN^kuk
karuththinuTan n^ampiyuraik kichain^thu kATTa 
imparinil van^thanan^AR chuththicheythE irun^tha
elAm paTaikka avan ERRal cheythAn 8
pukarmukakkai puRappaTavE paTaiththaellAm

pukun^thaiTam aRiyAmaR pOnapinnai 
akan^ekiza meyyarumpik kaNNIrvAra
n^ampikazal anpinAl arachan pORRi 
mikavumOr viNNappam aTiyERkuNTu
vEthiyanE kEL enRu viLampuvAn 
meyp pukazathuchEr mUvar thamizth thoNTar
cheythi pUthalaththil viLaN^ka enap pORRi n^inRAn 9
an^thavurai kETTalum aN^karachan thannai

n^ampimakizn^ tharuLpurivAn aruLchEr mUvar 
chen^thamizkaL irun^thaiTam anparuLLOr
cheythikkav vin^Ayakan thALchin^thith then^thAy 
an^thavakai EthenRu kETTAl en^thai
makizn^thALum an^n^eRiyai vazAthenukkuth 
than^thiTuvan manna poRu enRu chollith
than^thimukan chan^n^ithiyil thAzn^thu chenRAn 10
chenRupaNin^ thipamukaththOn pAthap pOthai

chenniyilvaith thavanaruLil thiLaiththu chin^thai 
onRumaRa urukivizithArai koLLa uNmai
yinAl van^thiththaN^ kuvAvOn thannai 
inRamizchEr mUvarthamiz irun^thaellai
ellaiyil chIrthiruththoNTar iyalpumUrththi 
n^anRum aruLchey tharuLavENTum enna
n^Akamukan n^ampikku n^avila luRRAn 11
vArn^tha ruTkaN n^Irchoriya n^ampikETpa

vaNTamizkaL irun^tha iTammanRuLATum 
kUrn^tha iruTkaNTar puRakkaTaiyin pAN^kark
kOlamalark kaikaLaTaiyALamAkach 
chArn^thana enRaruLcheythu thoNTarpERu^ny
chARRuthalAl chakathalaththOr aruLaichchAra 
Arn^tha thamiz irun^tha iTam anpar cheythi
aththanaiyum n^ampi manath tharuLiR koNTAr 12
koNTu kulachEkaranAN^ kOnpAl van^thu

ku^nycharaththOn aruLcheytha koLkai ellAm 
maNTuperuN^ kAthaluTan chollian^tha
vaNTamizin peruthainai vakuththuch cholvAr 
kaNTaporu man^thiramE mUvar pATal
kaikANA man^thiraN^ kaNNuthalOn kURal 
eNTichaiyu^ny chivanaruLaip peruthaRkAka
immoziyin perumaiyaiyAn iyamapakkELn^I 13
chETarmali kAzin^akar vEn^thar thAmum

thEvarpukaz thiruththONich chivanArpaN^kil 
pITuTaiya umaimulaippAl aruLAluNTu
pi^ny^nykanaich chinaviTaimEl perukakkaNTu 
thOTuTaiya cheviyanmuthal kallUr ennum
thoTaimuTivAp parachamayath thokaikaL mALap 
pATinAr pathikaN^kaL pAvil onRAm
pathinARAyiram uLathAp pakarumanRE 14
thirun^Avuk karaiyarenum chemmaiyALar

thIamaNar chiRain^IN^ka athikai mEvum 
kurun^Amap para^nychuTaraip paravich chUlaikoTuN^
kURRAyina enna eTuththuk kOthil 
orumA¡nath tharikkum oravaraiyuN^ kARum
n^ARpaththon pathinAyira mathAka 
perun^Amap pukalUriR pathikaN^kaL kURip
pi^ny^nykanAr aTiyiNaikaL peRRuLArE 15
pinpuchila n^ALinkaN ArUrn^ampi piRaN^kuthiru

veNNeyn^allUrp piththA ennum 
inpamuthal thiruppathikam UzithORum
IRAymuppath theNNAyiramathAka 
munpu pukanRavar n^oTiththAn malaiyiR
chErn^thAr muRaikaLellAn^ thiruththillai mUthUr thannil 
anRavarkai ilachchinaiyAl vaiththAr
manna ArAyn^thu tharuka ena aruLich cheythAr 16
arumaRaiyaich chichchilipaNTarun^thath thETum

athupOlanRithu enRum uLathAm uNmai 
parapathamum thaRparamumparanE anRip
palarillai enRezuthum panuval pArin 
eriyiniTai vEvAthu ARRethirE yoTum
enpukkum uyir koTukkum iTun^a^nychARRum 
kariyavaLai vikkuN^kal mithakkappaNNuN^
karAmathalai karaiyiluRak kARRuN^kANE 17
enRenRu n^ampikku parivAl uNmai

inRamizin perumaithanai iyampakkETTuk 
kunRonRu pEruruvaN^ koNTArpOlum
ku^nycharaththOn aruLaLinai uTkoNTu mannan 
manRiTa^ny chenRu maRaiyOrkaL thoNTar
vArchaTaiyOr kAvaluTai marapOrk kellAm 
n^anReN^kaL kaNapathi than cholithu enRu
n^anmaiyuTan mannavanAr n^aviluN^kAlai 18
aththakaiyOr thamizvaiththa mUvar van^thAl

aRaithiRakkum ena uraikka arachanthAnum 
meythaku chIr ampalavark kuRRa chelvavizA
eTuththu viLampu thamiz mUvar thammai 
uyththaNi vIthi yinilulA varuviththumpar
n^Ayakanthan kOyil valamAkki yuLLE 
chiththamelAm urukkuthamizirukkai chErach
chErththi avar chErn^thathena cheppi n^inRAn 19
aiyar n^aTamATum ampalaththin mElpAl

aruLpeRRa mUvarthama tharuL chEr cheyya 
kaiyathuvE ilachchinai yAy irun^tha kAppaik
kaNTavarkaL athichayappak kaTaivAyn^Ikkip 
poyyuTaiyOr aRivuthanai pulankaL mUTum
poRpathu pOl pOmiku pATal thannai 
n^oyyachiRu vanmIkam mUTak kaNTu n^oTip
paLaviniR chin^thai n^on^tha vEn^than 20
pArththathanaip puRaththuyppa uraiththu mElE

paTin^thirun^tha maNmalaiyaich chEraththaLLich 
chIrththa thila thailamali kumpaN^koNTu
chellu n^anaiyachchorin^thu thiruETellAsham 
Arththa aruLathanAlE eTuththu n^Okka
alakalAETupazuthAkak kaNTu 
thIrththa muTikkaNiparanE paranE ennach
chin^thai thaLarn^ thirukaNNIr chOran^inRAn 21
En^thupukaz vaLavanivvA RanpinAlE iTar

kaTalin karaikANA thinaiyuN^ kAlai 
chArn^thamalai makaL kozun^an aruLAl vEthach
chaivan^eRith thalaivarenum mUvar pATal 
vEyn^thanapOl maNmUTach cheythE INTu
vENTuvana vaiththOm enRulakilaLuLLa 
mAn^tharoTu mannavanum kETku mARRAl
vAnakaththil OrOchai ezun^thathanRE 22
an^tha mozi kETTalumE mannan thAnum

ATinAn pATinAn alakkaN yAvu^ny 
chin^thinAn amuthamuNTAn pOla n^e^nycham
thERinAn n^ampi thiruvaTiyil thAzn^thAn 
pan^thamaRu chivanaTiyAr koLka ennAp
paNTAran^ thiRan^thu viTTAnparivu 
kUrn^thAn in^thavakaip peruN^ kaLikoL mannan
thAnum ezil muRaiyai munpOla vakukka eNNi 23
mannuthamiz virakareN^kaL kAzivEn^thar

vakuththaruLAl amaiththa thirumuRai OrmUnRum 
annavakai vAkIchar muRai OrmUnRum
ArUraruraiththa thirumuRaiyathonRum 
thunnavakai EzAkath thokuththuch cheythAn
thUyamanu ezukOTi enpathunni 
thannikaril thiruvaruLAl mannan thAnun^
tharaNiyOr vITupeRu^ny thanmai chUzn^thE 24
paNpuRRa thiru^nyAnachampan^thar pathika mun^n^URRu 
eNpaththinAnakinAl ilaN^kuthiru muRaimUnRu 
n^aNpuRRa n^Avarachar mun^n^URREz mUnRinAl 
vaNpeRRa muRai onRu n^URRinAl vanthoNTar 25

AkavaLar thirumuRaiEz aruTTiruvA chakamonRu 
mOkameRi thiruvichaippA mAlai muRaionRu chiva 
pOkamiku man^thiramAm muRaiyonRu pukaz peRavE 
pAkamiku thirumuRaikaL paththAka vaiththArkaL 26

vaiththaRpin n^ampikazal mannar pirAn makizthiRai^nychi 
chiththi tharum iRai mozin^tha thirumukapA churamuthalAm 
uyththapathi kaN^kaLaiyum orumuRaiyAch cheyka enath 
paththi tharuthirumuRaikaL pathinonRAp paNNinAr 27

man^thiraN^kaL ezukOTi AthalinAl mannumavar 
in^thavakai thirumuRaikaL EzAka eTuththamaiththup 
pan^thamuRu man^thiraN^kaL pathinonRum AthalinAl 
an^thamuRai n^AnkinoTu muRaipathinon RAkkinAr 28

Akkiyapin thiruththoNTath thokaiyaTaivai aruLAlE 
n^Okkiyapin n^AyanmAr n^uTaN^kaTaivum thoziR pERum 
pAkkiyaththAl ipamukaththOn aruLcheytha pakuthiyinAl 
vAkkiyal chEr an^thAthi n^ampiyaTaivE vakuththAr 29

chIraruLchEr aRupaththumUvar thanith thirukkUTTam 
chArumavar onpAnun^ thaNTamizAn uraicheythu 
pErichaiyAm vakaiyaTaivu puviyiniTaip perumaiyinAR 
chIrulavu erukkaththam puliyUr chenRaTain^thAr 30

chenniyaruL n^ampiivar an^n^aka raichchErn^thu chivan 
mannu thirukkOyilinai valaN^koNTupaNin^thu aranE 
innichaith than^tharuL enna irakkamuTan kuRain^thirappak 
kanniyoru paN^kuTaiyOn aruLcheytha kaTanuraippAm 31

n^allichai yAzppANanAr n^anmarapin vazivan^tha 
vallioruth thikkichaikaL vAyppaaLith thOmenRu 
cholla avaLthanai azaiththuch churithivazi paNthazuvum 
n^allichaiyin vazikETTu n^ampiyiRai uLmakizn^thAr 32

AN^kavaLaiampalaththu ATuvArthirumunpE 
pAN^kinoTu koTuvan^thu paNNaTaivu payil pATal 
ON^karuLAl muRaipaNiththaR kokkum ena OrOchai 
n^IN^kariya vAninakaN n^ikaza arachan kETTAn 33

mannanukkum n^ampikkum maRaiyavar muvAyiravar 
pannariya thiruththoNTar palathuRaiyOrkuN^kETka 
innaruLmun viyanthuraiththa ivaLmuthalA ichaiththaichai 
thennilamEl mikaththOnRath thiruvaruLAl thOnRiyathAm 34

choln^aTTa pATaikkuth thokai eTTuk kaTTaLaiyAm 
innichaiyAl tharun^thakkarAkath thEz kaTTaLaiyAm 
pannupazan^ thakkarA kappaNNin mUnRuLathAm 
unnariya thakkEchik kOriraNTu varuviththAr 35

mEvukkuRi^ny chikka^nychu viyAzakkuRi^ny chikkARu 
pAvupukaz mEkarA kak kuRi^nychip pAliraNTu 
thEvuvan^tha in^thaLaththin cheythikku n^Ankiniya 
thAvilpukaz kAmaraththin thanmaithanak kiraNTamaiththAr 36

kAn^thAra mAkiya piyan^thaiyAN^ kaTTaLaikku 
vAyn^thavakai mUnRAkki vannaTTa rAkaththiRku 
Eythavakai iraNTAkkich chevvazik yon RAkkichaik 
kAn^thAra pa^nychamaththin kaTTaLaimUn RAkkinAr 37

kollikku n^AlAkkik kavuchikaththuk kURumvakai 
cholliraN TAkkimiku thUN^kichai chErpa^nychamaththiRku 
ollaiyinil onRAkkich chAthArik konpathAp 
pullumichaip puRan^Irmaik konRAkap pORRinAr 38

an^thALik konRAkki vAkIchar arun^thamizin 
mun^thAya palathamizuk konRonRAm moziviththu 
n^an^thAtha n^erichaiyAN^ kollikku n^ATTiliraNTu 
un^thATuN^ kuRun^thokaikkOr kaTTaLaiyA viriththuraiththAr 39

thANTakamAm pAvukkOr kaTTaLaiyAth thApiththaN^ku 
ANTakaiyAr thaTuththANTa aiyararuL thuyyamuRaikku 
INTichaichEr in^thaLaththuk kiraNTAkaeTuththuraiththu 
n^INTathakka rAkaththiR kiraNTAka n^ikazviththAr 40

kURariya n^aTTarA kaththiraNTu kollikku 
vERuvakai munRAka mikuththapazam pa^nycharaththukku 
ERum vakai iraNTAkki innichaichEr thakkEchip 
pERichaiA RAkkiyathiR kAn^thAram piriththiraNTAm 41

onRAkuN^ kAn^thAra pa^nychamaththuk kOriraNTAm 
n^anRAna chIrn^aTTa pATaikku n^avinRuraikkil 
kunRAtha puRan^Irmaik kiraNTAkuN^ kURumichai 
onRAkak kAmaraththuk konRAkap pOR RinAr 42

uRRaichaik kuRi^nychikkOr iraNTAka vakuththamaiththup 
paRRariya chen^thuruththik konRAkkik kavuchikappAl 
thuRRaichai iraNTAkki thUyaichaip pa^nychamaththuk 
kaRRa ichaionRAkki aranaruLAl viriththamaiththAr 43

in^thavakai chivanchevippAl ekkaNNun^ thazain^thON^ka 
an^thamilA aRupaththu mUvararuL ampuvimEl 
n^an^thiyiTa mummalamum n^allulakOr n^IN^kiyiTach 
chin^thaiyaruT chivakAmath theLiviththAn aruT chenni 44

chIrArun^ thirumuRaikaL kaNTathiRaR pArththipanAm 
ERArumiRaivanaiyum ezilArum n^ampiyaiyum 
ArAtha anpinuTan aTipaNin^thaN^ karuLviravach 
chOrAtha kAthalmikuth thiruththoNTar pathan^thuthippAm 45

thirumuRaikaNTa purANam muRRiRRu

thirumuRai kaNDa purANam Unicode Format
 

Related Content

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த நம்பியாண்டார்ந

திருமுறைகள் மற்றும் திருமுறை சார்ந்தவைகள்