logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Maha Kailasa Ashtottara Shata Namavali

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections


shivakailAsAShTottarashatanAmAvaliH

OM shrImahAkailAsashikharanilayAya namonamaH |
OM himAchalendratanayAvallabhAya namonamaH |
OM vAmabhAgakalatrArdhasharIrAya namonamaH |
OM vilasaddivyakarpUradivyAbhAya namonamaH |
OM koTikandarpasadR^ishalAvaNyAya namonamaH | 5|
OM ratnamauktikavaiDUryakirITAya namonamaH |
OM ma.ndAkinIjalopetamUrdhajAya namonamaH |
OM chArushItA.nshushakalashekharAya namonamaH |
OM tripuNDrabhasmavilasatphAlakAya  namonamaH |
OM somapAvakamArtANDalochanAya namonamaH | 10
OM vAsukItaxakalasatkuNDalAya namonamaH |
OM chAruprasannasusmeravadanAya namonamaH |
OM samudrodbhUtagaralaka.ndharAya namonamaH |
OM kura.ngavilasatpANikamalAya namonamaH |
OM parashvadhadvayalasaddivyakarAbjAya namonamaH | 15|
OM varAbhayapradakarayugalAya namonamaH |
OM anekaratnamANikyasuhArAya namonamaH |
OM mauktikasvarNarudrAxamAlikAya namonamaH |
OM hiraNyaki.nkiNIyuktaka.nkaNAya namonamaH |
OM ma.ndAramallikAdAmabhUShitAya namonamaH | 20
OM mahAmAta.ngasatkR^ittivasanAya namonamaH |
OM nAge.ndrayaj~nopavItashobhitAya namonamaH |
OM saudAminIsamachChAyasuvastrAya namonamaH |
OM si.njAnamaNima.njIracharaNAya namonamaH |
OM chakrAbjadhvajayuktA.nghrisarojAya namonamaH | 25|
OM aparNAkuchakastUrIshobhitAya namonamaH |
OM guhamattebhavadanajanakAya namonamaH |
OM biDaujovidhivaikuNThasannutAya namonamaH |
OM kamalAbhAratI.ndrANIsevitAya namonamaH |
OM mahApa.nchAxarImantrasvarUpAya namonamaH | 30
OM sahasrakoTitapanasa.nkAshAya namonamaH |
OM anekakoTishIta.nshuprakAshAya namonamaH |
OM kailAsatulyavR^iShabhavAhanAya namonamaH |
OM na.ndIbhR^i.ngImukhAnekasa.nstutAya namonamaH |
OM nijapAdA.mbujAsaktasulabhAya namonamaH | 35|
OM prArabdhajanmamaraNamochanAya namonamaH |
OM sa.nsAramayaduHkhaughabheShajAya namonamaH |
OM charAcharasthUlasUxmakalpakAya namonamaH |
OM brahmAdikITaparyantavyApakAya  namonamaH |
OM sarvasahAmahAchakrasyandanAya namonamaH | 40
OM sudhAkarajagachChaxUrathA.ngAya namonamaH |
OM atharvaR^igyajussAmaturagAya namonamaH |
OM sarasIruhasa.njAtaprAptasArathaye namonamaH |
OM vaikuNThasAyavilasatsAyakAya namonamaH |
OM chAmIkaramahAshailakArmukAya namonamaH | 45|
OM bhuja.ngarAjavilasatsi~njinIkR^itaye namonamaH |
OM nijAxijAgnisandagdha tripurAya namonamaH |
OM jala.ndharAsurashirachChedanAya namonamaH |
OM murArinetrapUjA.nghripa.nkajAya namonamaH |
OM sahasrabhAnusa.nkAshachakradAaya namonamaH | 50
OM kR^itAntakamahAdarpanAshanAya namonamaH |
OM mArkaNDeyamanobhIShTadAyakAya namonamaH |
OM samastalokagIrvANasharaNyAya namonamaH |
OM atijvalajvAlAmAlaviShaghnAya namonamaH |
OM shixitA.ndhakadaiteyavikramAya namonamaH | 55|
OM svadrohidaxasavanavighAtAya namonamaH |
OM sha.nbarA.ntakalAvaNyadehasa.nhAriNe namonamaH |
OM ratiprArtitamA.ngalyaphaladAya namonamaH |
OM sanakAdisamAyuktadaxiNAmUrtaye namonamaH |
OM ghorApasmAradanujamardanAya namonamaH | 60
OM anantavedavedAntavedyAya namonamaH |
OM nAsAgranyastaniTilanayanAya namonamaH |
OM upamanyumahAmohabha.njanAya namonamaH |
OM keshavabrahmasa.ngrAmanivArAya namonamaH |
OM druhiNA.nbhojanayanadurlabhAya namonamaH | 65|
OM dharmArthakAmakaivalyasUchakAya namonamaH |
OM utpattisthitisa.nhArakAraNAya namonamaH |
OM anantakoTibrahmANDanAyakAya namonamaH |
OM kolAhalamahodArashamanAya namonamaH |
OM nArasi.nhamahAkopasharabhAya namonamaH | 70
OM prapa.nchanAshakalpAntabhairavAya namonamaH |
OM hiraNyagarbhottamA.ngachChedanAya namonamaH |
OM pata.njalivyAghrapAdasannutAya namonamaH |
OM mahAtANDavachAturyapa.nDitAya namonamaH |
OM vimalapraNavAkAramadhyagAya namonamaH | 75|
OM mahApAtakatUlaughapAvanAya namonamaH |
OM cha.nDIshadoShavichChedapravINAya namonamaH |
OM rajastamassattvaguNagaNeshAya namonamaH |
OM dArukAvanamAnastrImohanAya namonamaH |
OM shAshvataishvaryasahitavibhavAya namonamaH | 80
OM aprAkR^itamahAdivyavapusthAya namonamaH |
OM akha.nDasachChidAnandavigrahAya namonamaH |
OM asheShadevatArAdhyapAdukAya namonamaH |
OM brahmAdisakaladevavanditAya namonamaH |
OM pR^ithivyaptejovAyvAkAshaturIyAya namonamaH | 85|
OM vasundharamahAbhArasUdanAya namonamaH |
OM devakIsutakaunteyavaradAya namonamaH |
OM aj~nAnatimiradhvAntabhAskarAya namonamaH |
OM advaitAnandavij~nAnasukhadAya namonamaH |
OM avidyopAdhirahitanirguNAya namonamaH | 90
OM saptakoTimahAmantrapUritAya namonamaH |
OM ga.ndhashabdasparsharUpasAdhakAya namonamaH |
OM axarAxarakUTasthaparamAya namonamaH |
OM ShoDashAbdavayopetadivyA.ngAya namonamaH |
OM sahasrAramahApadmamaNDitAya namonamaH | 95|
OM anantAnandabodhA.nbunidhisthAya namonamaH |
OM akArAdixakArAntavarNasthAya namonamaH |
OM nistulaudAryasaubhAgyapramattAya namonamaH |
OM kaivalyaparamAnandaniyogAya namonamaH |
OM hiraNyajyotivibhrAjatsuprabhAya namonamaH | 100
OM jyotiShA.nmUrtimajyotirUpadAya namonamaH |
OM anaupamyamahAsaukhyapadasthAya namonamaH |
OM achi.ntyamahimAshaktira.njitAya namonamaH |
OM anityadehavibhrA.ntivarjitAya namonamaH |
OM sakR^itprapannadaurbhAgyachChedanAya namonamaH |
OM ShaTtri.nshattattvaprashAdabhuvanAaya namonamaH |
OM AdimadhyAntarahitadehasthAya namonamaH |
OM parAnandasvarUpArthaprabodhAya namonamaH |
OM j~nAnashaktikR^iyAshaktisahitAya namonamaH |
OM parAshaktisamAyuktapareshAya namonamaH | 110
OM o.nkArAnandanodyAnakalpakAya namonamaH |
OM brahmAdisakaladevavanditAya namonamaH | 112

|| shrI mahAkailAsAShTottarashatanAmAvaliH sa.npUrNA ||

 

Related Content

Mahakailasa ashtottara shata namavali - महाकैलास अष्टोत्तर श

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली - Mahakailasa ashtottara shat