logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mrityunjaya Kavacha

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections


mahAmR^ityuMjaya kavacha

shrI gaNeshAya namaH |
bhairava uvAcha |

shrR^iNuShva parameshAni kavachaM manmukhoditam |
mahAmR^ityu~n{}jayasyAsya na deyaM paramAdbhutam || 1||

yaM dhR^itvA yaM paThitvA cha shrutvA cha kavachottamam |
trailokyAdhipatirbhUtvA sukhito.asmi maheshvari || 2||

tadevavarNayiShyAmi tava prItyA varAnane |
tathApi paramaM tatvaM na dAtavyaM durAtmane || 3||

         viniyogaH
asya shrImahAmR^ityu~n{}jayakavachasya shrIbhairava R^iShiH\,
gAyatrIchhandaH\, shrImahAmR^ityu~n{}jayo mahArudro devatA\,
OM bIjaM\, jUM shak{}tiH\, saH kIlakaM\, hraumiti tatvaM\, 
chaturvargasAdhane mR^ityu~n{}jayakavachapAThe viniyogaH |

chandramaNDalamadhyasthaM rudraM bhAle vichintya tam |
tatrasthaM chintayet sAdhyaM mR^ityuM prApto.api jIvati || 1||

OM jUM saH hrauM shiraH pAtu devo mR^ityu~n{}jayo mama |
OM shrIM shivo lalATaM me OM hrauM bhruvau sadAshivaH || 2||

nIlakaNTho.avatAnnetre kapardI me.avatAchchhrutI |
trilochano.avatAd gaNDau nAsAM me tripurAntakaH || 3||

mukhaM pIyUShaghaTabhR^idoShThau me kR^ittikAmbaraH |
hanuM me hATakeshano mukhaM baTukabhairavaH || 4||

kandharAM kAlamathano galaM gaNapriyo.avatu |
skandhau skandapitA pAtu hastau me girisho.avatu || 5||

nakhAn me girijAnAthaH pAyAda~Ngulisa.nyutAn |
stanau tArApatiH pAtu vakShaH pashupatirmama || 6||

kukShiM kuberavaradaH pArshvau me mArashAsanaH |
sharvaH pAtu tathA nAbhiM shUlI pR^iShThaM mamAvatu || 7||

shishrnaM me sha~NkaraH pAtu guhyaM guhyakavallabhaH |
kaTiM kAlAntakaH pAyAdUrU me.andhakaghAtakaH || 8||

jAgarUko.avatAjjAnU ja~Nghe me kAlabhairavaH |
gulpho pAyAjjaTAdhArI pAdau mR^ityu~n{}jayo.avatu || 9||

pAdAdimUrdhaparyantamaghoraH pAtu me sadA |
shirasaH pAdaparyantaM sadyojAto mamAvatu || 10||

rakShAhInaM nAmahInaM vapuH pAtvamR^iteshvaraH |
pUrve balavikaraNo dakShiNe kAlashAsanaH || 11||

pashchime pArvatInAtho hyuttare mAM manonmanaH |
aishAnyAmIshvaraH pAyAdAgneyyAmagnilochanaH || 12||

naiR^ityAM shambhuravyAnmAM vAyavyAM vAyuvAhanaH |
urdhve balapramathanaH pAtAle parameshvaraH || 13||

dashadikShu sadA pAtu mahAmR^ityu~n{}jayashcha mAm |
raNe rAjakule dyUte viShame prANasa.nshaye || 14||

pAyAd oM jUM mahArudro devadevo dashAkSharaH |
prabhAte pAtu mAM brahmA madhyAhne bhairavo.avatu || 15||

sAyaM sarveshvaraH pAtu nishAyAM nityachetanaH |
ardharAtre mahAdevo nishAnte mAM mahomayaH || 16||

sarvadA sarvataH pAtu OM jUM saH hrauM mR^ityu~n{}jayaH |
itIdaM kavachaM puNyaM triShu lokeShu durlabham || 17||

          phalashruti
sarvaman{}tramayaM guhyaM sarvatan{}treShu gopitam |
puNyaM puNyapradaM divyaM devadevAdhidaivatam || 18||

ya idaM cha paThenman{}trI kavachaM vArchayet tataH |
tasya haste mahAdevi tryambakasyAShTa siddhayaH || 19||

raNe dhR^itvA charedyuddhaM hatvA shatrU~n{}jayaM labhet |
jayaM kR^itvA gR^ihaM devi samprApsyati sukhI punaH || 20||

mahAbhaye mahAroge mahAmArIbhaye tathA |
durbhikShe shatrusa.nhAre paThet kavachamAdarAt || 21||

sarva tat prashamaM yAti mR^ityu~n{}jayaprasAdataH |
dhanaM putrAn sukhaM lakShmImArogyaM sarvasampadaH || 22||

prApnoti sAdhakaH sadyo devi satyaM na sa.nshayaH
itIdaM kavachaM puNyaM mahAmR^ityu~n{}jayasya tu |
gopyaM siddhipradaM guhyaM gopanIyaM svayonivat || 23||

| iti shrIrudrayAmale tan{}tre shrIdevIrahasye 
mR^ityu~n{}jayakavachaM sampUrNam |

Related Content