logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mrityunjaya Ashtottara Shata Namavali

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections


shrI mRRityu~n{}jaya aSh{}Tottara shata nAmAvaLI

OM bhagavate namaH
OM sadAshivAya namaH
OM sakala tattvA .a tmakAya namaH
OM sarva man{}tra rUpAya namaH
OM sarva yan{}trAdhiSh{}TitAya namaH
OM tan{}tra svarUpAya namaH
OM tattva vidUrAya namaH
OM brah{}ma rudrA .a vatAriNe namaH
OM nIlakaN{}ThAya namaH
OM pArvatI priyAya namaH
OM soma sUryAg{}ni locanAya namaH
OM bhasmoddhUlita vigrahAya namaH
OM mahA maNimakuTa dhAraNAya namaH
OM mANikya bhUShaNAya namaH
OM sRRiSh{}Ti sthiti praLaya kAla raudrA .a vatArAya namaH
OM daxAdhvara dhvaMsakAya namaH
OM mahAkAla bhedakAya namaH
OM mUlAdhAraika nilayAya namaH
OM tattvAtItAya namaH
OM gaMgAdharAya namaH
OM sarva devAdhidevAya namaH
OM vedAnta sArAya namaH
OM trivarga sAdhanAya namaH
OM aneka koTi brah{}mANDa nAyakAya namaH
OM anantAdi nAgakula bhUShaNAya namaH
OM praNava svarUpAya namaH
OM cidAkAshAya namaH
OM AkAshAdi svarUpAya namaH
OM graha naxatra mAline namaH
OM sakalAya namaH
OM kaLa~N{}ka rahitAya namaH
OM sakala lokaika kartre namaH
OM sakala lokaika saMhartre namaH
OM sakala nigama guh{}yAya namaH
OM sakala vedAnta pAragAya namaH
OM sakala lokaika varapradAya namaH
OM sakala lokaika sha~N{}karAya namaH
OM shashA~N{}ka shekharAya namaH
OM shAsh{}vata nijAvAsAya namaH
OM nirAbhAsAya namaH
OM nirAmayAya namaH
OM nirlobhAya namaH
OM nirmohAya namaH
OM nirmadAya namaH
OM nish{}cintAya namaH
OM nirahaMkArAya namaH
OM nirAkulAya namaH
OM niShkaLa~N{}kAya namaH
OM nirguNAya namaH
OM niShkAmAya namaH
OM nirupaplavAya namaH
OM niravadyAya namaH
OM nirantarAya namaH
OM niShkAraNAya namaH
OM nirAta~N{}kAya namaH
OM niShprapa~n{}cAya namaH
OM nissa~N{}gAya namaH
OM nirdvandvAya namaH
OM nirAdhArAya namaH
OM nIrogAya namaH
OM niShkrodhAya namaH
OM nirgamAya namaH
OM nirbhayAya namaH
OM nirvikalpAya namaH
OM nirbhedAya namaH
OM niShkriyAya namaH
OM nistulAya namaH
OM nissaMshayAya namaH
OM nira~n{}janAya namaH
OM nirUpa vibhavAya namaH
OM nitya shuddha buddha paripUrNAya namaH
OM nityAya namaH
OM shuddhAya namaH
OM buddhAya namaH
OM paripUrNAya namaH
OM sac{}cidAnandAya namaH
OM adRRish{}yAya namaH
OM parama shAnta svarUpAya namaH
OM tejo rUpAya namaH
OM tejo mayAya namaH
OM mahA raudrAya namaH
OM bhadrA .a vatAraya namaH
OM mahA bhairavAya namaH
OM kalpAntakAya namaH
OM kapAla mAlA dharAya namaH
OM khaDvA~N{}gAya namaH
OM khaDga pAshA .a ~N{}kusha dharAya namaH
OM DAmaru trishUla cApa dharAya namaH
OM bANa gadA shak{}ti bhiNDipAla dharAya namaH (*)
OM tomara musala mud{}gara dharAya namaH (*)
OM paT{}Tisha parashu parighadharAya namaH (*)
OM bhushuNDI citag{}nI cakrAdyA .a yudha dharAya namaH (*)
OM bhIShaNakara sahasra mukhAya namaH (*)
OM vikaTA .a T{}TahAsa visphAritAya namaH
OM brah{}mANDa maNDalAya namaH
OM nAgendra kuNDalAya namaH
OM nAgendra hArAya namaH
OM nAgendra valayAya namaH
OM nAgendra carma dharAya namaH
OM trayambakAya namaH
OM tripurAntakAya namaH
OM virUpAxakAya namaH (*)
OM vish{}vesh{}varAya namaH
OM vish{}va rUpAya namaH
OM vish{}vato mukhAya namaH
OM mRRityu~n{}jayAya namaH

.. iti shrI mRRityunjaya aSh{}Tottara shata nAmAvaLI sampUrNam ..

 

Related Content

श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शत नामावळी - Mrityunjaya ashtottar