logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Margabandhu Stotram

 

 • Please send your corrections

  shrI mArgabandhustotram

  shaMbho mahAdeva deva shiva shaMbho mahAdeva 
  devesha shaMbho shaMbho mahAdeva deva
  
  phAlAvanamratkirITaM phAlanetrArchiShA dagdha pa~ncheShukITam |
  shUlAhatArAtikUTaM shuddamardhenduchUDaM bhaje mArgabandhum ||
  shaMbho ....
  
  a~Nge virAjadbhuja~NgaM abhra ga.ngA tara.ngAbhi rAmottamA.ngam |
  oMkAravATI kura.ngaM sidda saMsevitA~NghriM bhaje mArgabandhum ||
  shaMbho ....
  
  nityaM chidAnandharUpaM nihnutAsheSha lokesha vairipratApam |
  kArtasvarAgendrachApaM kR^ittivAsaM bhaje divyasanmArgabandhum ||
  shaMbho ....
  
  kandarpadarpaghnamIshaM kAlakaNThaM maheshaM mahAvyomakesham |
  kundAbhadantaM sureshaM koTisUryaprakAshaM bhaje mArgabandhum ||
  shaMbho ....
  
  mandArabhUterudAraM mantharAgendrasAraM mahAghauryadUram |
  sindhUradUraprachAraM sindhurAjAtidhIraM bhaje mArgabandhum ||
  shaMbho ....
  
  appayyayajvendragItaM stotrarAjaM paThedyastu bhaktyA prayANe |
  tasyArthasiddiM vidhatte mArgamadhye.abhayaM chAshutoShI maheshaH ||
  
  shaMbho mahAdeva deva shiva shaMbho mahAdeva 
  devesha shaMbho shaMbho mahAdeva deva
  
   || iti appayya dIxitapraNitam shrImArgabandhustotram saMpUrNam ||
  
 •  

Related Content

श्री मार्गबन्धुस्तोत्रम - Shri margabandhustotram