logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Minashi Sundareshvara Stotram

 

 • Please send your corrections

  From hAlAsya mahAtmiyam.


  shrI meenAkshI sundareshwarar stotram

  suvarNapadminItaTAntadivyaharmyavAsine
  	suparNavAhanapriyAya sUryakoTitejase |
  aparNayA vihAriNe phaNAdharendradhAriNe
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 1 ||
  
  sutu~Ngabha~NgajAnhujAsudhAMshukhaNDamaulaye
  	pata~Ngapa~NkajAsuhR^itkR^ipITayonichaxuShe |
  bhuja~NgarAjakuNDalAya puNyashAlibandhave 
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 2 ||
  
  chaturmukhAnanAravindavedagItamUrtaye
  	chaturbhujAnujAsharIrashobhamAnamUrtaye |
  chaturvidhArthadAnashauNDatANDavasvarUpine
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 3 ||
  
  sharannishAkaraprakAshamandahAsama~njulA $-$
  	dharapravAlabhAsamAnavaktramaNDalashriye |
  karasphuratkapAlamuktaviShNuraktapAyine
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 4 ||
  
  sahasrapuNDarIkapUjanaikashUnyadarshanA
  	sahasvanetrakalpitArchanAchyutAya bhaktitaH |
  sahasrabhAnumaNDalaprakAshachakradAyine
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 5 ||
  
  rasArathAya ramyapatrabhR^idrathA~NgapANaye
  	rasAdharendrachApashi~njinIkR^itAnilAshine |
  svasArathIkR^itAjanunnavedarUpavAjine
  	sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 6 ||
  
  atipragalbhavIrabhadrasiMhanAdagarjita
  	shrutiprabhItadaxayAgabhoginAkasadmanAm |
  gatipradAya garjitAkhilaprapa~nchasAxiNe
  	sadA namashshivAya te sadA shivAya shaMbhave || 7 ||
  
  mR^ikaNDusUnuraxaNAvadhUtadaNDapANaye
  	sugaNDamaNDalasphuratprabhAjitAmR^itAMshave |
  akhaNDabhogasampadarthilokabhAvitAtmane
  	sadA namashshivAya te sadA shivAya shaMbhave || 8 ||
  
  madhuripuvidhishakramukhyadevairapi niyamArchitapAdapa~NkajAya |
  kanakagirisharAsanAya tubhyaM rajatasabhApataye namaH shivAya || 9 ||
  
  hAlAsyanAthAya maheshvarAya hAlAhalAla~NkR^itakandharAya |
  mInexanAyAH pataye shivAya namo namaH sundaratANDavAya || 10 ||
  
  tvayA kR^itamidaM stotraM yaH paThedbhaktisaMyutaH |
  tasyA.a.ayurdIrghamArogyaM sampadashcha dadAmyaham || 11 ||
  
 •  

Related Content

श्री मीनाक्शी सुन्दरेश्वर स्तोत्रम- Shri minaxi sundareshv

Thiruvilaiyatar puranam

திருவிளையாடற் புராணம்

The Sacred Sports Of Siva

திருவிடைமருதூர்த் திரிபந்தாதி