logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mritasanjivana Stotram

 

 • Please send your corrections

  mRitasanjIvana stotram

  evamAradhya gaurIshaM devaM mR^ity~njayameshvaraM |
  mR^itasa~njIvanaM nAmnA kavachaM prajapet sadA ||
  
  sArAt sArataraM puNyaM guhyAdguhyataraM shubhaM |
  mahAdevasya kavachaM mR^itasa~njIvanAmakaM ||
  
  samAhitamanA bhUtvA shR^iNuShva kavachaM shubhaM |
  shR^itvaitaddivya kavachaM rahasyaM kuru sarvadA ||
  
  varAbhayakaro yajvA sarvadevaniShevitaH |
  mR^ityu~njayo mahAdevaH prAchyAM mAM pAtu sarvadA ||
  
  dadhAanaH shaktimabhayAM trimukhaM ShaDbhujaH prabhuH |
  sadAshivo.agnirUpI mAmAgneyyAM pAtu sarvadA ||
  
  aShTadasabhujopeto daNDAbhayakaro vibhuH |
  yamarUpi mahAdevo daxiNasyAM sadAvatu ||
  
  khaDgAbhayakaro dhIro raxogaNaniShevitaH |
  raxorUpI mahesho mAM nairR^ityAM sarvadAvatu ||
  
  pAshAbhayabhujaH sarvaratnAkaraniShevitaH |
  varuNAtmA mahAdevaH pashchime mAM sadAvatu ||
  
  gadAbhayakaraH prANanAyakaH sarvadAgatiH |
  vAyavyAM mArutAtmA mAM sha~NkaraH pAtu sarvadA ||
  
  sha~NkhAbhayakarastho mAM nAyakaH parameshvaraH |
  sarvAtmAntaradigbhAge pAtu mAM sha~NkaraH prabhuH ||
  
  shUlAbhayakaraH sarvavidyAnamadhinAyakaH |
  IshAnAtmA tathaishAnyAM pAtu mAM parameshvaraH ||
  
  UrdhvabhAge braHmarUpI vishvAtmA.adhaH sadAvatu |
  shiro me sha~NkaraH pAtu lalATaM chandrashekharaH ||
  
  bhUmadhyaM sarvalokeshastriNetro lochane.avatu |
  bhrUyugmaM girishaH pAtu karNau pAtu maheshvaraH ||
  
  nAsikAM me mahAdeva oShThau pAtu vR^iShadhvajaH |
  jihvAM me daxiNAmUrtirdantAnme girisho.avatu ||
  
  mR^ituy~njayo mukhaM pAtu kaNThaM me nAgabhUShaNaH |
  pinAki matkarau pAtu trishUli hR^idayaM mama ||
  
  pa~nchavaktraH stanau pAtu udaraM jagadIshvaraH |
  nAbhiM pAtu virUpAxaH pArshvau me pArvatIpatiH ||
  
  kaTadvayaM girIshau me pR^iShThaM me pramathAdhipaH |
  guhyaM maheshvaraH pAtu mamorU pAtu bhairavaH ||
  
  jAnunI me jagaddartA ja~Nghe me jagadambikA |
  pAdau me satataM pAtu lokavandyaH sadAshivaH ||
  
  girishaH pAtu me bhAryAM bhavaH pAtu sutAnmama |
  mR^ityu~njayo mamAyuShyaM chittaM me gaNanAyakaH ||
  
  sarvA~NgaM me sadA pAtu kAlakAlaH sadAshivaH |
  etatte kavachaM puNyaM devatAnAM cha durlabham ||
  
  mR^itasa~njIvanaM nAmnA mahAdevena kIrtitam |
  sahsrAvartanaM chAsya purashcharaNamIritam ||
  
  yaH paThechchhR^iNuyAnnityaM shrAvayetsu samAhitaH |
  sakAlamR^ityuM nirjitya sadAyuShyaM samashnute ||
  
  hastena vA yadA spR^iShTvA mR^itaM sa~njIvayatyasau |
  AdhayovyAdhyastasya na bhavanti kadAchana ||
  
  kAlamR^iyumapi prAptamasau jayati sarvadA |
  aNimAdiguNaishvaryaM labhate mAnavottamaH ||
  
  yuddArambhe paThitvedamaShTAvishativArakaM |
  yuddamadhye sthitaH shatruH sadyaH sarvairna dR^ishyate ||
  
  na brahmAdIni chAstrANi xayaM kurvanti tasya vai |
  vijayaM labhate devayuddamadhye.api sarvadA ||
  
  prAtarUtthAya satataM yaH paThetkavachaM shubhaM |
  axayyaM labhate saukhyamiha loke paratra cha ||
  
  sarvavyAdhivinirmR^iktaH sarvarogavivarjitaH |
  ajarAmaraNo bhUtvA sadA ShoDashavArShikaH ||
  
  vicharavyakhilAn lokAn prApya bhogAMshcha durlabhAn |
  tasmAdidaM mahAgopyaM kavacham samudAhR^itam ||
  
  mR^itasa~njIvanaM nAmnA devatairapi durlabham ||
  
   || iti vasiShTha kR^ita mR^itasa~njIvana stotram ||
  
 •  

Related Content