logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sri Rudra Kavacham.h

 

 • This is contribution of K Sree Hari. Please send your corrections

  om.h ShrI rudrakavacham.h

  om asya shrI rudra kavacha stotra mahA ma.ntrasya
  dUrvAsaR^ishhiH anushhThup.h chhaMdaH tryaMbaka rudro devatA
  hrAm.h bIjam.h shrIm.h shaktiH hrIm.h kIlakam.h
  mama manasobhIshhTasiddhyarthe jape viniyogaH
  hrAmityAdishhaDbIjaiH shhaDa.nganyAsaH ||
  
  
  	|| dhyAnam.h ||
  shA.ntam.h padmAsanastham.h shashidharamakuTam.h
  pa.nchavaktram.h trinetram.h shUlam.h vajraMcha khaDgam.h
  parashumabhayadam.h dakshabhAge mahantam.h |
  nAgam.h pAsham.h cha gha.nTAm.h praLaya hutavaham.h
  sA.nkusham.h vAmabhAge nAnAla.nkArayuktam.h
  sphaTikamaNinibham.h pArvatIsham.h namAmi ||
  
  	|| dUrvAsa uvAcha ||
  praNamya shirasA devam.h svayaMbhu parameshvaram.h |
  ekam.h sarvagatam.h devam.h sarvadevamayam.h vibhum.h |
  rudra varma pravakshyAmi a.nga prANasya rakshaye |
  ahorAtramayam.h devam.h rakshArtham.h nirmitam.h purA ||
  
  rudro me jAgrataH pAtu pAtu pArshvauharastathA |
  shirome IshvaraH pAtu lalATam.h nIlalohitaH |
  netrayostryaMbakaH pAtu mukham.h pAtu maheshvaraH |
  karNayoH pAtu me shaMbhuH nAsikAyAm.h sadAshivaH |
  vAgIshaH pAtu me jihvAm.h oshhThau pAtvaMbikApatiH |
  shrIkaNThaH pAtu me grIvAm.h bAho chaiva pinAkadhR^it.h |
  hR^idayam.h me mahAdevaH IshvarovyAt.h ssanAntaram.h |
  nAbhim.h kaTim.h cha vakshashcha pAtu sarvam.h umApatiH |
  bAhumadhyAntaram.h chaiva sUkshma rUpassadAshivaH |
  svaraMrakshatu meshvaro gAtrANi cha yathA kramam.h
  vajram.h cha shaktidam.h chaiva pAshA.nkushadharam.h tathA |
  gaNDashUladharAnnityam.h rakshatu tridasheshvaraH |
  prastAneshhu pade chaiva vR^ikshamUle nadItaTe
  sa.ndhyAyAm.h rAjabhavane virUpAkshastu pAtu mAm.h |
  shItoshhNA dathakAleshhu tuhinadrumaka.nTake |
  nirmanushhye same mArge pAhi mAm.h vR^ishhabhadhvaja |
  ityetaddrudrakavacham.h pavitram.h pApanAshanam.h |
  mahAdeva prasAdena dUrvAsa munikalpitam.h |
  mamAkhyAtam.h samAsena nabhayam.h tenavidyate |
  prApnoti parama Arogyam.h puNyamAyushhyavardhanam.h
  vidyArthI labhate vidyAm.h dhanArthI labhate dhanam.h |
  kanyArthI labhate kanyAm.h nabhaya vindate kvachit.h |
  aputro labhate putram.h mokshArthI moksha mApnuyAt.h |
  trAhi trAhi mahAdeva trAhi trAhi trayImaya |
  trAhimAm.h pArvatInAtha trAhimAm.h tripura.ntaka
  pAsham.h khaTvA.nga divyAstram.h trishUlam.h rudramevacha |
  namaskaromi devesha trAhimAm.h jagadIshvara |
  shatru madhye sabhAmadhye grAmamadhye gR^ihAntare |
  gamanegamane chaiva trAhimAm.h bhaktavatsala |
  tvam.h chitvamAditashchaiva tvam.h buddhistvam.h parAyaNam.h |
  karmaNAmanasA chaiva tvaMbuddhishcha yathA sadA |
  sarva jvara bhayam.h chhindi sarva shatrUnnivaktyAya |
  sarva vyAdhinivAraNam.h rudralokam.h sagachchhati
  rudralokam.h sagachchhatyonnamaH ||
  
  iti skA.ndapurANe dUrvAsa proktam.h rudrakavacham.h saMpUrNam.h
  

Related Content

रुद्रकवचम - Rudrakavacham