logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri LingaashhTakam

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  AUM liN^gaashhTakam.h

  brahmamuraarisuraarchitaliN^gam.h nirmalabhaasitashobhitaliN^gam.h |
  janmajaduHkhavinaashakaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashivaliN^gam.h || 1||
  
  devamunipravaraarchitaliN^gam.h kaamadaham.h karuNaakara liN^gam.h |
  raavaNadarpavinaashanaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 2||
  
  sarvasugandhisulepitaliN^gam.h buddhivivardhanakaaraNaliN^gam.h |
  siddhasuraasuravanditaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 3||
  
  kanakamahaamaNibhUshhitaliN^gam.h phanipativeshhTita shobhita liN^gam.h |
  dakshasuyaGYa vinaashana liN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 4||
  
  kuN^kumachandanalepitaliN^gam.h paN^kajahaarasushobhitaliN^gam.h |
  saJNchitapaapavinaashanaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 5||
  
  devagaNaarchita sevitaliN^gam.h bhaavairbhaktibhireva cha liN^gam.h |
  dinakarakoTiprabhaakaraliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 6||
  
  ashhTadalopariveshhTitaliN^gam.h sarvasamudbhavakaaraNaliN^gam.h |
  ashhTadaridravinaashitaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 7||
  
  suragurusuravarapUjita liN^gam.h suravanapushhpa sadaarchita liN^gam.h |
  paraatparaM paramaatmaka liN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 8||
  
  liN^gaashhTakamidaM puNyaM yaH paThet shivasannidhau |
  shivalokamavaapnoti shivena saha modate ||
  
              || AUM tat.h sat.h ||

Related Content

ॐ लिङ्गाश्टकम. - Lingaashtakam

लिंगाष्टकस्तोत्रम् - Lingashtaka Stotram