logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Vishvanatha Suprabhatam

 

 • Please send your corrections

  shrI vishvanAtha suprabhAtam

  uttiShTa bhairavasvAmin kAshikApurapAlaka |
  shrIvishvanAthabhaktAnAM saMpUraya manoratham || 1 ||
  
  snAnAya gA~Ngasalile.atha samarchanAya vishveshvarasya bahubhaktajanA upetAH |
  shrIkAlabhairava lasanti bhavannideshaM uttiShTa darshaya dashAM tava suprabhAtam || 2||
  
  yAgavratAdibahupuNyavashaM yathA tvaM pApAtmanAmapi tathA sugatipradA.asi |
  kAruNyapUramayi shailasutAsapatni mAtarbhagIrathasute tava suprabbbhAtam || 3 ||
  
  dugdhapravAhakamanIyatara~Ngabha~Nge puNyapravAhaparipAthitabhaktasa~Nghe |
  nityaM tapasvijanasevitapAdapadme ga~Nge sharaNyashivade tava suprabhAtam || 4 ||
  
  vArANasIsthitagajAnana duNThirAja saMprArthiteShTaphaladAnasamarthamUrte |
  uttiShTa vighnavirahAya bhajAmahe tvAM shrIpArvatItanaya bhostava suprabhAtam || 5 ||
  
  pUjAspada prathamameva sureshu madhye saMpUraNe kushala bhaktamanorathAnAm |
  gIrvANabR^indaparipUjitapAdapadma saMjAyatAM gaNapate tava suprabhAtam || 6 ||
  
  kAtyAyani pramathanAthasharIrabhAge bhaktAligItamukharIkR^itapAdapadme |
  brahmAdidevagaNavanditadivyashaurye shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 7 ||
  
  prAtaH prasIda vimale kamalAyatAxi kAruNyapUrNahR^idaye namatAM sharaNye |
  nirdhUtapApanichaye surapUjitA~Nghre shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 8 ||
  
  sasyAnukUlajalavarShaNakAryahetoH shAkambharIti tava nAma bhuvi prasiddam |
  sasyAtijAtamiha shuShyati chAnnapUrNe uttiShTa sarvaphalade tava suprabhAtam || 9 ||
  
  sarvottamaM mAnavajanma labdhvA hinasti jIvAn bhuvi martyavargaH |
  taddAraNAyAshu jahIhi nidrAM devyannapUrNe tava suprabhAtam ||10|
  
  shRIkaNTha kaNThadhR^itapannaga nIlakaNTha sotkaNThabhaktanivahopahitopakaNTha |
  uttiShTa sarvajanama~NgalasAdhanAya vishvaprajAprathitabhadra jahIhi nidrAm || 11 ||
  
  ga~NgAdharAdritanayApriya shAntamUrte vedAntavedya sakaleshvara vishvamUrte |
  kUTasthanitya nikhilAgamagItakIrte devAsurArchita vibho tava suprabhAtam || 12 ||
  
  shrIvishvanAthakaruNAmR^itapUrNasindho shItAMshukhaNDasamalaMkR^itabhavyachUDa |
  bhasmA~NgarAgaparishobhitasarvadeha vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 13 ||
  
  devAdideva tripurAntaka divyabhAva ga~NgAdhara pramathavandita sundarA~Nga |
  nAgendrahAra natabhaktabhayApahAra vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 14 ||
  
  vedAntashAstravishadIkR^itadivyamUrte pratyUShakAlamunipu~NgavagItakIrte |
  tvayyarpitArjitasamastasuraxaNasya vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 15 ||
  
  kailAsavAsamunisevitapAdapadma ga~NgAjalaughapariShiktajaTAkalApa |
  vAchAmagocharavibho jaTilatrinetra vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 16 ||
  
  shrIpArvatIhR^idayavallabha pa~nchavaktra shrInIlakaNTha nR^ikapAlakalApamAla |
  shrIvishvanAthamR^idupa~Nkajama~njupAda shrIkAshikApurapate tava suprabhAtam || 17 ||
  
  kAshI tritApaharaNI shivasadmabhUtA sharmeshvarI trijagatAM supurIShu hR^idyA |
  vidyAkalAsu navakaushaladAnashIlA shrIkAshikApurapate tava suprabhAtam || 18 ||
  
  shrIvishvanAtha tava pAdayugaM smarAmi ga~NgAmaghApaharaNIM shirashA namAmi |
  vAchaM tavaiva yashasA.anagha bhUShayAmi vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 19 ||
  
  nArInateshvarayutaM nijachArurUpaM strIgauravaM jagati vardhayituM tanoShi |
  ga~NgAM hi dhArayasi mUrdhni tathaiva deva vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 20 ||
  
  
  tvameva mAtA cha pitA tvameva tvameva bandhushcha sakhA tvameva |
  tvameva vidyA draviNaM tvameva tvameva sarvaM mama devadeva || *
  
  om ma~NgalaM bhagavAn shambho ma~Ngalam vR^IShabhadhvaja |
  ma~NgalaM pArvatInAtha ma~NgalaM bhaktavatsala || *
  
  * etat shlokadvayaM prAchInakavikR^Itam |
  

Related Content

শ্রীকাশীৱিশ্ৱনাথস্তোত্রম - Shri Kashivishvanatha Stotram

Shiva - Suprabhatam

Vishwanatha Ashtakam

ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ - Vishvanatha Ashtakam

ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Kashivishvanatha Stotram