logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - 4th Thirumurai - Part-2


ThirunAvukkarachu chuvAmikaL aruLichcheytha
thEvArap pathikaNkaL
nAnkAm thirumuRai iraNTAm pakuthi
pATalkaL (488 - 1070)

 

 • uLLuRai
  4.051 thirukkOTikA (488-497) minpathippu
  4.052 thiruvArUr (498 -507) minpathippu
  4.053 thiruvArUr (508 -517) minpathippu
  4.054 thiruppukalUr (518 - 527) minpathippu
  4.055 thiruvalampuram (528 -537) minpathippu
  4.056 thiruAvaTuthuRai (538-547) minpathippu
  4.057 thiruAvaTuthuRai (548- 557) minpathippu
  4.058 thirupparuppatham (558-567) minpathippu
  4.059 thiruavaLivaNallUr (568-577) minpathippu
  4.060 thirupperuvELUr (578-587) minpathippu
  4.061 thiruirAmEchchuram (588-598) minpathippu
  4.062 thiruvAlavAy (598 -608) minpathippu
  4.063 thiruvaNNAmalai (609-618 ) minpathippu
  4.064 thiruvIzimizalai (619-628) minpathippu
  4.065 thiruchchAykkATu (629-638) minpathippu
  4.066 thirun^AkEchcharam (639-648) minpathippu
  4.067 thirukkoNTIchcharam (649-658) minpathippu
  4.068 thiruvAlaN^kATu (659-668) minpathippu
  4.069 thirukkOvalUrvIraTTam (669-678) minpathippu
  4.070 thirun^anipaLLi (679-687) minpathippu
  4.071 thirun^AkaikkArONam (688-696) minpathippu
  4.072 thiruvinnampar (697-706) minpathippu
  4.073 thiruchchERai (707-716 ) minpathippu
  4.074 n^e^nychamIchanain^inain^tha (717-725) minpathippu
  4.075 thanith - thirun^Erichai (726-735) minpathippu
  4.076 thanith - thirun^Erichai (736-745) minpathippu
  4.077 thanith - thirun^Erichai (746-753) minpathippu
  4.078 kuRain^tha - thirun^Erichai (754-763) minpathippu
  4.079 kuRain^tha - thirun^Erichai (764-769) minpathippu
  4.080 kOyil - thiruviruththam (770-779) minpathippu
  4.081 kOyil - thiruviruththam (780-789) minpathippu
  4.082 thirukkazumalam (790-799) minpathippu
  4.083 thirukkazumalam (800 ) minpathippu
  4.084 Aruyirth - thiruviruththam (801-811) minpathippu
  4.085 thiruchchORRuththuRai (812-821) minpathippu
  4.086 thiruvoRRiyUr (822-832) minpathippu
  4.087 thiruppazanam (833-842) minpathippu
  4.088 thiruppUn^thuruththi (843-852) minpathippu
  4.089 thirun^eyththAnam (853-862) minpathippu
  4.090 thiruvEthikuTi (863-872) minpathippu
  4.091 thiruvaiyARu (873-882) minpathippu
  4.092 thiruvaiyARu (883-892) minpathippu
  4.093 thiruvaiyARu (893-902 ) minpathippu
  4.094 thirukkaNTiyUr (903-912) minpathippu
  4.095 thiruppAthirippuliyUr (913-922) minpathippu
  4.096 thiruvIzimizalai (923-932) minpathippu
  4.097 thiruchchaththimuRRam (933-942) minpathippu
  4.098 thirun^allUr (943-952) minpathippu
  4.099 thiruvaiyARu (954-955) minpathippu
  4.100 thiruvEkampam (956-965) minpathippu
  4.101 thiruvinnampar (966-975) minpathippu
  4.102 thiruvArUr (976-985) minpathippu
  4.103 thiruvArUr (986-992 ) minpathippu
  4.104 thirun^AkaikkArONam (993-1001) minpathippu
  4.105 thiruvathikaivIraTTAnam (1002-1008) minpathippu
  4.106 thiruppukalUr (1009-1012) minpathippu
  4.107 thirukkazippAlai (1013-1015) minpathippu
  4.108 thirukkaTavUr (1016-1025) minpathippu
  4.109 thirumARpERu (1026-1027) minpathippu
  4.110 thiruththUN^kAnaimATam (1028-1030) minpathippu
  4.111 pachupathi (1031-1038 minpathippu
  4.112 charakkaRai (1039-1049) minpathippu
  4.113 thani - thiruviruththam (1050-1059 ) minpathippu
  4.114 thani - thiruviruththam (1060-1070) minpathippu
   

  4.51 thirukkOTikA - thirun^Erichai

  thiruchchiRRampalam

  488 n^eRRimER kaNNi nAnE

  n^IRumey pUchi nAnE
  kaRRaippun chaTaiyi nAnE

  kaTalviTam paruki nAnE
  cheRRavar puraN^kaL mUnRu^ny

  chevvazal cheluththi nAnE
  kuRRamil kuNaththi nAnE

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.1
  489 kaTikamaz konRai yAnE

  kapAlaN^kai yEn^thi nAnE
  vaTivuTai maN^kai thannai

  mArpilOr pAkath thAnE
  aTiyiNai parava n^ALum

  aTiyavark karuLchey vAnE
  koTiyaNi vizava thOvAk

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.2
  490 n^IRumey pUchi nAnE

  n^izalthikaz mazuvi nAnE
  ERukan^ thERi nAnE

  iruN^kaTal amuthop pAnE
  ARumOr n^Anku vEtham

  aRamuraith tharuLi nAnE
  kURumOr peNNi nAnE

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.3
  491 kAlanaik kAlAR cheRRan

  RaruLpuri karuNai yAnE
  n^IlamAr kaNTath thAnE

  n^INmuTi yamarar kOvE
  ^nyAlamAm perumai yAnE

  n^aLiriLan^ thiN^kaL chUTuN^
  kOlamAr chaTaiyi nAnE

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.4
  492 pUNara vArath thAnE

  puliyuri araiyi nAnE
  kANilveN kOva NamuN^

  kaiyilOr kapAla mEn^thi
  UNumUrp pichchai yAnE

  umaiyoru pAkath thAnE
  kONalveN piRaiyi nAnE

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.5
  493 kEzalveN kompu pUNTa

  kiLaroLi mArpi nAnE
  EzaiyEn Ezai yEnn^An

  encheykEn en^thai pemmAn
  mAzaiyoN kaNNi nArkaL

  valaithanil mayaN^ku kinREn
  kUzaiE RuTaiya chelvA

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.6
  494 azalumiz aN^kai yAnE

  arivaiyOr pAkath thAnE
  thazalumiz aravam Arththuth

  thalaithaniR palikoL vAnE
  n^izalumiz chOlai chUza

  n^ILvari vaNTi naN^kaL
  kuzalumiz kItham pATuN^

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.7
  495 EvaTu chilaiyi nAlE

  puramavai erichey thAnE
  mAvaTu vakirkoL kaNNAL

  malaimakaL pAkath thAnE
  AvaTu thuRaiyu LAnE

  aivarAl ATTap paTTEn
  kOvaTu kuRRan^ thIrAy

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.8
  496 ERRan^Irk kaN^kai yAnE

  irun^ilan^ thAvi nAnum
  n^ARRamA malarmEl ERum

  n^Anmukan ivarkaL kUTi
  ARRalAl aLakka luRRArk

  kazaluru vAyinAnE
  kURRukkuN^ kURRa thAnAy

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.9
  497 pazakan^An aTimai cheyvEn

  pachupathI pAva n^AchA
  mazakaLi yAnai yinROl

  malaimakaL veruvap pOrththa
  azakanE arakkan thiNTOL

  aruvarai n^eriya vUnRuN^
  kuzakanE kOla mArpA

  kOTikA vuTaiya kOvE.

  4.51.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - kOTIchuvarar; thEviyAr - vaTivAmpikaiyammai

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.52 thiruvArUr - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  498 paTukuzip pavvath thanna

  paNTiyaip peytha vARRAR
  keTuvathim manithar vAzkkai

  kANToRuN^ kEthu kinREn
  muTukuvar irun^thuL aivar

  mUrkkarE ivarka LOTum
  aTiyanEn vAza mATTEn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.1
  499 puzuppeytha paNTi thannaip

  puRamoru thOlAl mUTi
  ozukkaRA onpa thuvAy

  oRRumai yonRu millai
  chazakkuTai ithanuL aivar

  chaN^kaTam palavu^ny cheyya
  azippanAy vAza mATTEn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.2
  500 pa^nychinmel laTiyi nArkaL

  pAN^karA yavarkaL n^inRu
  n^e^nychiln^Oy palavu^ny cheythu

  n^inaiyinum n^inaiya voTTAr
  n^a^nychaNi miTaRRi nAnE

  n^AthanE n^ampa nEn^An
  a^nychinER ka^nycha lennIr

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.3
  501 keNTaiyan^ thaTaN^kaN n^allAr

  thammaiyE kezuma vENTik
  kuNTarAyth thirithan^ thaivar

  kulaiththiTark kuziyil n^Ukkak
  kaNTun^An tharikka killEn

  kAththukkoL kaRaichEr kaNTA
  aNTavA navarkaL pORRum

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.4
  502 thAzkuzal inchol n^allAr

  thaN^kaLaith tha^nycha menRu
  EzaiyE nAki n^ALum

  encheykEn en^thai pemmAn
  vAzvathEl arithu pOlum

  vaikalum aivar van^thu
  Azkuzip paTuththa vARREn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.5
  503 mARRamon RaruLa killIr

  mathiyilEn vithiyi lAmai
  chIRRamun^ thIrththal cheyyIr

  chikkana vuTaiya rAkik
  kURRampOl aivar van^thu

  kulaiththiTTuk kOku cheyya
  ARRavuN^ killEn n^AyEn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.6
  504 uyirn^ilai yuTampE kAlA

  uLLamE thAzi yAkath
  thuyaramE ERRa mAkath

  thunpakkO lathanaip paRRip
  payirthanaich chuziya viTTup

  pAzkkun^Ir iRaiththu mikka
  ayarvinAl aivark kARREn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.7
  505 kaRRathEl onRu millai

  kArikai yArO TATip
  peRRathER perithun^ thunpam

  pEthaiyEn pizaippi nAlE
  muRRinAl aivar van^thu

  muRaimuRai thuyara^ny cheyya
  aRRun^An alan^thu pOnEn

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.8
  506 paththanAy vAza mATTEn

  pAviyEn paravi van^thu
  chiththaththuL aivar thIya

  cheyvinai palavu^ny cheyya
  maththuRu thayirE pOla

  maRukumen nuLLan^ thAnum
  aththanE amarar kOvE

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.9
  507 thaTakkain^A lain^thuN^ koNTu

  thaTavarai thannaip paRRi
  eTuththavan pErkka OTi

  irin^thana pUtha mellAm
  muTiththalai yanaiththun^ thOLum

  muRithara iRaiyE yUnRi
  aTarththaruL cheytha thennE

  ArUrmU laTTa nIrE.

  4.52.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.53 thiruvArUr - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  508 kuzalvalaN^ koNTa chollAL

  kOlavER kaNNi thannaik
  kazalvalaN^ koNTu n^IN^kAk

  kaNaN^kaLak kaNaN^ka LAra
  azalvalaN^ koNTa kaiyAn

  aruTkathir eRikkum ArUr
  thozalvalaN^ koNTal cheyvAn

  thOnRinAr thOnRi nArE.

  4.53.1
  509 n^Akaththai n^aN^kai a^nycha

  n^aN^kaiyai ma^ny^nyai yenRu
  vEkaththaith thavira n^Akam

  vEzaththin urivai pOrththup
  pAkaththin n^imirthal cheyyAth

  thiN^kaLai minnen Ra^nychi
  AkaththiR kiTan^tha n^Akam

  aTaN^kumA rUra nArkkE.

  4.53.2
  510 thozuthakaN^ kuzaiya mEvith

  thOTTimai yuTaiya thoNTar
  azuthakam pukun^thu n^inRAr

  avaravar pOlum ArUr
  ezilaka n^aTuveN muththa

  manRiyum ErkoL vElip
  pozilakam viLaN^ku thiN^kaT

  puthumukiz chUTi nArE.

  4.53.3
  511 n^a^nychiruL maNikoL kaNTar

  n^akaiyiruL Imak kaN^kul
  ve^nychuTar viLakkath thATi

  viLaN^kinAr pOlum mUvA
  ve^nychuTar mukaTu thINTi

  veLLin^A rAcha manna
  a^nychuTar aNiveN TiN^kaL

  aNiyumA rUra nArE.

  4.53.4
  512 en^thaLir n^Irmai kOla

  mEniyen RimaiyO rEththap
  pain^thaLirk kompa ranna

  paTarkoTi payilap paTTuth
  tha^nychaTaith thoththi nAlun^

  thammathOr n^Irmai yAlum
  an^thaLir Akam pOlum

  vaTivarA rUra nArE.

  4.53.5
  513 vAnakam viLaN^ka malkum

  vaLaN^kezu mathiya^ny chUTith
  thAnaka maziya van^thu

  thAmpali thErvar pOlum
  UnakaN^ kazin^tha OTTil

  uNpathum oLikoL n^a^nycham
  Anakam a^nychum ATum

  aTikaLA rUra nArE.

  4.53.6
  514 a^nychaNai kaNaiyi nAnai

  azaluRa anRu n^Okki
  a^nychaNai kuzali nALai

  amuthamA aNain^thu n^akku
  a^nychaNai a^nychum ATi

  ATara vATTu vArthAm
  a^nychaNai vEli ArUr

  Atharith thiTaN^koN TArE.

  4.53.7
  515 vaNaN^kimun amarar Eththa

  valvinai yAna thIrap
  piNaN^kuTaich chaTaiyil vaiththa

  piRaiyuTaip perumai yaNNal
  maNaN^kama zOthi pAkar

  mathin^ilA vaTTath thATi
  aNaN^koTi mATa vIthi

  ArUrem aTika LArE.

  4.53.8
  516 n^akaliTam piRarkaT kAka

  n^AnmaRai yOrkaL thaN^kaL
  pukaliTa mAki vAzum

  pukalili iruvar kUTi
  ikaliTa mAka n^INTaN^

  kINTezil azala thAki
  akaliTam paravi yEththa

  aTikaLA rUra nArE.

  4.53.9
  517 Ayiran^ thiN^kaL moyththa

  alaikaTal amutham vAN^ki
  Ayiram achurar vAzum

  aNimathil mUnRum vEva
  Ayiran^ thOLum maTTith

  thATiya achaivu thIra
  Ayiram aTiyum vaiththa

  aTikaLA rUra nArE.

  4.53.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.54 thiruppukalUr - thirun^Erichai

  paN - kAn^thAram
  thiruchchiRRampalam

  518 pakaiththiTTAr puraN^kaL mUnRum

  pARin^I RAki vIzap
  pukaiththiTTa thEvar kOvE

  poRiyilEn uTalan^ thannuL
  akaiththiTTaN^ kathanai n^ALum

  aivarkoN TATTa vATith
  thikaiththiTTEn cheyva thennE

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.1
  519 maiyari matharththa oNkaN

  mAtharAr valaiyiR paTTuk
  kaiyeri chUla mEn^thuN^

  kaTavuLai n^inaiya mATTEn
  ain^erin^ thakami TaRRE

  aTaikkumpO thAvi yArthA^ny
  cheyvathon RaRiya mATTEn

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.2
  520 muppathum muppath thARum

  muppathum iTuku rampai
  apparpOl aivar van^thu

  athutharu kithuvi TenRu
  oppavE n^aliya luRRAl

  uyyumA RaRiya mATTEn
  cheppamE thikazu mEnith

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.3
  521 poRiyilA azukkai yOmpip

  poyyinai meyyen ReNNi
  n^eRiyalA n^eRikaL chenREn

  n^IthanEn n^Ithi yEthum
  aRivilEn amarar kOvE

  amuthinai maNNil vaikku^ny
  cheRivilEn cheyva thennE

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.4
  522 aLiyinAr kuzali nArkaL

  avarkaLuk kanpa thAkik
  kaLiyinAr pATal OvAk

  kaTavUrvI raTTa mennun^
  thaLiyinAr pAtha n^ALum

  n^inaivilAth thakavil n^e^nychan^
  theLivilEn cheyva thennE

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.5
  523 ilavinAr mAthar pAlE

  ichain^thun^An irun^thu pinnum
  n^ilavun^AL palaven ReNNi

  n^IthanEn Athi unnai
  ulavin^An uLka mATTEn

  unnaTi paravu ^nyAna^ny
  chelavilEn cheyva thennE

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.6
  524 kAththilEn iraNTum mUnRuN^

  kalviyEl illai enpAl
  vAyththilEn aTimai thannuL

  vAymaiyAl thUyE nallEn
  pArththanuk karuLkaL cheytha

  paramanE paravu vArkaL
  thIrththamE thikazum poykaith

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.7
  525 n^IrumAyth thIyu mAki

  n^ilanumAy vichumpu mAki
  EruTaik kathirka LAki

  imaiyavar iRai^nycha n^inRu
  AyvathaR kariya rAki

  aN^kaN^kE yATu kinRa
  thEvarkkun^ thEva rAvAr

  thiruppuka lUra nArE.

  4.54.8
  526 meyyuLE viLakkai ERRi

  vENTaLa vuyarath thUNTi
  uyvathOr upAyam paRRi

  ukakkinREn ukavA vaNNam
  aivarai akaththE vaiththIr

  avarkaLE valiyar chAlach
  cheyvathon RaRiya mATTEn

  thiruppuka lUra nIrE.

  4.54.9
  527 aruvarai thAN^ki nAnum

  arumaRai yAthi yAnum
  iruvarum aRiya mATTA

  IchanAr ilaN^kai vEn^than
  karuvarai eTuththa ^nyAnRu

  kaNvazi kuruthi chOrath
  thiruviral chiRithu vaiththAr

  thiruppuka lUra nArE.

  4.54.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - akkinIchuvarar,
  thEviyAr - karun^thArkkuzaliyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.55 thiruvalampuram - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  528 theNTirai thEN^ki Otha^ny

  chenRaTi vIzuN^ kAlaith
  thoNTiraith thaNTar kOnaith

  thozuthaTi vaNaN^ki yeN^kum
  vaNTukaL mathukkaL mAn^thum

  valampurath thaTikaL thammaik
  koNTun^aR kItham pATak

  kuzakarthAm irun^tha vARE.

  4.55.1
  529 maTukkaLil vALai pAya

  vaNTinam irin^tha poykaip
  piTikkaLi Rennath thammiR

  piNaipayin RaNaiva rAlkaL
  thoTuththan^an mAlai En^thith

  thoNTarkaL paravi yEththa
  vaTiththaTaN^ kaNNi pAkar

  valampurath thirun^tha vARE.

  4.55.2
  530 thEnuTai malarkaL koNTu

  thirun^thaTi porun^thach chErththi
  AniTai a^nychuN^ koNTu

  anpinAl amara vATTi
  vAniTai mathiya^ny chUTum

  valampurath thaTikaL thammai
  n^AnaTain^ thEththap peRRu

  n^alvinaip payanuR REnE.

  4.55.3
  531 muLaieyiR RiLan^al Enam

  pUNTumoy chaTaikaL thAza
  vaLaieyiR RiLaiya n^Akam

  valiththarai yichaiya vIkkip
  puLaikaiya pOrvai pOrththup

  punaloTu mathiya^ny chUTi
  vaLaipayil iLaiya rEththum

  valampurath thaTikaL thAmE.

  4.55.4
  532 churuLuRu varaiyin mElAR

  RuLaN^kiLam paLiN^ku chin^tha
  iruLuRu kathirn^u zain^tha

  iLaN^kathirp pachalaith thiN^kaL
  aruLuRum aTiya rellAm

  aN^kaiyin malarkaL En^tha
  maruLuRu kIthaN^ kETTAr

  valampurath thaTika LArE.

  4.55.5
  533 n^inaikkinREn n^e^nychu thannAl

  n^INTapun chaTaiyi nAnE
  anaiththuTan koNTu van^thaN^

  kanpinAl amaiya vATTip
  punaikkinREn poymmai thannai

  meymmaiyaip puNara mATTEn
  enakkun^An cheyva thennE

  inivalam purava nIrE.

  4.55.6
  534 cheN^kayal chElkaL pAyn^thu

  thEmpaza miniya n^ATith
  thaN^kayan^ thuRan^thu pOn^thu

  thaTampoykai aTain^thu n^inRu
  koN^kaiyar kuTaiyuN^ kAlaik

  kozuN^kani yazuN^ki nArAm
  maN^kala manaiyin mikkAr

  valampurath thaTika LArE.

  4.55.7
  535 arukelAN^ kuvaLai chen^n^el

  akavilai yAmpal n^eythal
  theruvelAn^ theN^ku mAvum

  pazamvizum paTappai yellAN^
  kurukinaN^ kUTi yAN^kE

  kummalith thiRaku larththi
  maruvalA miTaN^kaL kATTum

  valampurath thaTika LArE.

  4.55.8
  536 karuvarai yanaiya mEnik

  kaTalvaNNa navanuN^ kANAn
  thiruvarai yanaiya pUmEl

  thichaimuka navanuN^ kANAn
  oruvarai uchchi ERi

  ON^kinAr ON^ki van^thu
  arumaiyil eLimai yAnAr

  avarvalam purava nArE.

  4.55.9
  537 vALeyi RilaN^ka n^akku

  vaLarkayi lAyan^ thannai
  ALvali karuthich chenRa

  arakkanai varaikkI zanRu
  thOLoTu paththu vAyun^

  tholain^thuTan azun^tha vUnRi
  ANmaiyum valiyun^ thIrppAr

  avarvalam purava nArE.

  4.55.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - valampuran^Athar, thEviyAr - vaTuvakirkkaNNammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.56 thiruAvaTuthuRai - thirun^Erichai

  paN - kAn^thAram
  thiruchchiRRampalam

  538 mAyiru ^nyAla mellAm

  malaraTi vaNaN^kum pOlum
  pAyiruN^ kaN^kai yALaip

  paTarchaTai vaippar pOluN^
  kAyirum pozilkaL chUzn^tha

  kazumala vUrark kampon
  AyiraN^ koTuppar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.1
  539 maTan^thai pAkaththar pOlum

  mAnmaRik kaiyar pOlum
  kuTan^thaiyiR kuzakar pOluN^

  kolpulith thOlar pOluN^
  kaTain^than^a^ny chuNpar pOluN^

  kAlanaik kAyvar pOlum
  aTain^thavark kanpar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.2
  540 uRRan^Oy thIrppar pOlum

  uRuthuNai yAvar pOlu^ny
  cheRRavar puraN^kaL mUnRun^

  thIyezach cheRuvar pOluN^
  kaRRavar paravi yEththak

  kalan^thulan^ thalan^thu pATum
  aRRavark kanpar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.3
  541 mazuvamar kaiyar pOlum

  mAthavaL pAkar pOlum
  ezun^unai vElar pOlum

  enpukoN TaNivar pOlun^
  thozuthezun^ thATip pATith

  thOththiram palavu^ny cholli
  azumavark kanpar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.4
  542 poTiyaNi meyyar pOlum

  poN^kuveN NUlar pOluN^
  kaTiyathOr viTaiyar pOluN^

  kAmanaik kAyvar pOlum
  veTipaTu thalaiyar pOlum

  vETkaiyAR paravun^ thoNTar
  aTimaiyai aLappar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.5
  543 vakkaran uyirai vavvak

  kaNmalar koNTu pORRach
  chakkaraN^ koTuppar pOlun^

  thAnavar thalaivar pOlun^
  thukkamA mUTar thammaith

  thuyarilE vIzppar pOlum
  akkarai Arppar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.6
  544 viTaitharu koTiyar pOlum

  veNpuri n^Ular pOlum
  paTaitharu mazuvar pOlum

  pAypulith thOlar pOlum
  uTaitharu kILar pOlum

  ulakamu mAvar pOlum
  aTaipavar iTarkaL thIrkkum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.7
  545 mun^thivA nOrkaL van^thu

  muRaimaiyAl vaNaN^ki yEththa
  n^an^thimA kALa renpAr

  n^aTuvuTai yArkaL n^iRpach
  chin^thiyA thEyo zin^thAr

  thiripuram erippar pOlum
  an^thivAn mathiya^ny chUTum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.8
  546 pAnamar Ena mAkip

  pAriTan^ thiTTa mAlun^
  thEnamarn^ thERum allith

  thichaimuka muTaiya kOvun^
  thInaraith thiyak kaRuththa

  thiruvuru vuTaiyar pOlum
  Anarai ERRar pOlum

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.9
  547 pArththanuk karuLvar pOlum

  paTarchaTai muTiyar pOlum
  EththuvAr iTarkaL thIra

  inpaN^kaL koTuppar pOluN^
  kUththarAyp pATi yATik

  koTuvali yarakkan Rannai
  ArththavAy alaRu vippAr

  AvaTu thuRaiya nArE.

  4.56.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - mAchilAmaNiyIchuvarar, thEviyAr - oppilAmulaiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.57. thiruAvaTuthuRai - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  548 ma^nychanE maNiyu mAnAy

  marakathath thiraLu mAnAy
  n^e^nychuLE pukun^thu n^inRu

  n^inaitharu n^ikazvi nAnE
  thu^nychumpO thAka van^thu

  thuNaiyenak kAki n^inRu
  a^nychalen RaruLa vENTum

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.1
  549 n^Anukan^ thunnai n^ALum

  n^aNukumA karuthi yEyum
  Unukan^ thOmpum n^AyEn

  uLLuRa aivar n^inRAr
  thAnukan^ thEyu kan^tha

  thakavilAth thoNTa nEnn^An
  Anukan^ thERu vAnE

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.2
  550 kaTTamE vinaika LAna

  kAththivai n^Okki ALAy
  oTTavE oTTi n^ALum

  unnaiyuL vaikka mATTEn
  paTTavAn thalaikai yEn^thip

  palithirin^ thUrkaL thORum
  aTTamA vuruvi nAnE

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.3
  551 perumain^an RuTaiya thillai

  yenRun^An pEcha mATTEn
  orumaiyAl unnai uLki

  ukan^thuvA nERa mATTEn
  karumaiyiT TAya vUnaik

  kaTTamE kazikkin REnn^An
  arumaiyA n^a^nycha muNTa

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.4
  552 thuTTanAy vinaiya thennu^ny

  chuziththalai akappaT TEnaik
  kaTTanAy aivar van^thu

  kalakkAmaik kAththuk koLvAy
  maTTaviz kOthai thannai

  makizn^thoru pAkam vaiththu
  aTTamA n^Aka mATTum

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.5
  553 kArazaR kaNTa mEyAy

  kaTimathiR puraN^kaL mUnRum
  Orazal ampi nAlE

  yukaiththuththI eriya mUTTi
  n^IrazaR chaTaiyu LAnE

  n^inaippavar vinaikaL thIrppAy
  Arazal En^thi yATum

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.6
  554 cheRivilEn chin^thai yuLLE

  chivanaTi theriya mATTEn
  kuRiyilEn kuNamon RillEn

  kURumA kURa mATTEn
  n^eRipaTu mathiyon RillEn

  n^inaiyumA n^inaiya mATTEn
  aRivilEn ayarththup pOnEn

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.7
  555 kOlamA maN^kai thannaik

  koNToru kOla mAya
  chIlamE aRiya mATTEn

  cheyvinai mUTi n^inRu
  ^nyAlamAm ithanuL ennai

  n^aiviyA vaNNam n^alkAy
  AlamA n^a^nycha muNTa

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.8
  556 n^eTiyavan malari nAnum

  n^Ern^thiru pAlum n^ETak
  kaTiyathOr uruva mAkik

  kanaleri yAki n^inRa
  vaTivina vaNNa menRE

  enRuthAm pEcha lAkAr
  aTiyanEn n^e^nychi nuLLAr

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.9
  557 malaikkun^E rAya rakkan

  chenRuRa maN^kai a^nychath
  thalaikkumER kaika LAlE

  thAN^kinAn valiyai mALa
  ulappilA viralAl UnRi

  oRuththavaR karuLkaL cheythu
  alaiththavAn kaN^kai chUTum

  AvaTu thuRaiyu LAnE.

  4.57.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.58 thirupparuppatham - thirun^Erichai

  paN - kAn^thAram
  thiruchchiRRampalam

  558 kanRinAr puraN^kaL mUnRuN^

  kanaleri yAkach chIRi
  n^inRathO ruruvan^ thannAl

  n^Irmaiyum n^iRaiyuN^ koNTu
  onRiyAN^ kumaiyun^ thAmum

  Urpali thErn^thu pinnum
  panRippin vETa rAkip

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.1
  559 kaRRamA maRaikaL pATik

  kaTaithoRum paliyun^ thErvAr
  vaRRalOr thalaikai yEn^thi

  vAnavar vaNaN^ki vAzththa
  muRRavOr chaTaiyil n^Irai

  ERRamuk kaNNar thammaip
  paRRinArk karuLkaL cheythu

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.2
  560 karavilA manaththa rAkik

  kaithozu vArkaT kenRum
  iravinin Reriya thATi

  innaruL cheyyum en^thai
  maruvalAr puraN^kaL mUnRu

  mATTiya n^akaiya rAkip
  paravuvArk karuLkaL cheythu

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.3
  561 kaTTiTTa thalaikai yEn^thik

  kanaleri yATich chIRich
  chuTTiTTa n^IRu pUchich

  chuTupiNak kATa rAki
  viTTiTTa vETkai yArkku

  vERirun^ tharuLkaL cheythu
  paTTiTTa vuTaiya rAkip

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.4
  562 kaiyarAyk kapAla mEn^thik

  kAmanaik kaNNAR kAyn^thu
  meyyarAy mEni thanmEl

  viLaN^kuveN NIRu pUchi
  uyyarA yuLku vArkaT

  kuvakaikaL palavu^ny cheythu
  paiyarA araiyi lArththup

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.5
  563 vETarAy veyya rAki

  vEzaththi nurivai pOrththu
  OTarA yulaka mellA

  muzitharvar umaiyun^ thAmuN^
  kATarAyk kanalkai yEn^thik

  kaTiyathOr viTaimER koNTu
  pATarAyp pUtha^ny chUzap

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.6
  564 mEkampOl miTaRRa rAki

  vEzaththi nurivai pOrththu
  Ekampam mEvi nArthAm

  imaiyavar paravi yEththak
  kAkampar kazaRa rAkik

  kaTiyathOr viTaiyon RERip
  pAkampeN Nuruva mAnAr

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.7
  565 pEriTarp piNikaL thIrkkum

  pi^ny^nyakan en^thai pemmAn
  kAruTaik kaNTa rAkik

  kapAlamOr kaiyi lEn^thich
  chIruTaich cheN^kaN veLLE

  RERiya chelvar n^alla
  pAriTam pANi cheyyap

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.8
  566 aN^kaNmA luTaiya rAya

  aivarA lATTu NAthE
  uN^kaLmAl thIra vENTil

  uLLaththA luLki yEththu^ny
  cheN^kaNmAl paravi yEththich

  chivanena n^inRa chelvar
  paiN^kaNveL LERa thERip

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.9
  567 aTalviTai yUrthi yAki

  arakkanROL aTara vUnRik
  kaTaliTai n^a^nycha muNTa

  kaRaiyaNi kaNTa nArthA^ny
  chuTarviTu mEni thanmER

  chuNNaveN NIRu pUchip
  paTarchaTai mathiya^ny chErththip

  paruppatha n^Okki nArE.

  4.58.10

  iththalam vaTan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - paruppathEchuvarar, thEviyAr - manOnmaNiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.59 thiruavaLivaNallUr - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  568 thORRinAn eyiRu kavvith

  thoziluTai yarakkan Rannaith
  thERRuvAn chenRu chollach

  chikkenath thaviru menRu
  vIRRinai yuTaiya nAki

  veTuveTuth thezun^tha vanRan
  ARRalai azikka vallAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.1
  569 vempinA rarakka rellAm

  mikachchazak kAyiR RenRu
  chempinA leTuththa kOyil

  chikkenach chithaiyu menna
  n^ampinA renRu cholli

  n^anmaiyAn mikku n^Okki
  ampinAl aziya veythAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.2
  570 kIzppaTak karutha lAmO

  kIrththimai yuLLa thAkiR
  thOTperu valiyi nAlE

  tholaippanyAn malaiyai yenRu
  vETpaTa vaiththa vARE

  vithirvithirth tharakkan vIzn^thu
  ATpaTak karuthip pukkAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.3
  571 n^ilaivalam valla nallan

  n^Ermaiyai n^inaiya mATTAn
  chilaivalaN^ koNTa chelvan

  chIriya kayilai thannaith
  thalaivalaN^ karuthip pukkuth

  thAkkinAn thannai yanRu
  alaikulai yAkku viththAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.4
  572 thavvali yonRa nAkith

  thanathoru perumai yAlE
  meyvvali yuTaiya nenRu

  mikapperun^ thErai yUrn^thu
  chevvali kUrvi ziyAR

  chiramaththAn eTukkuR RAnai
  avvali thIrkka vallAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.5
  573 n^anmaithAn aRiya mATTAn

  n^aTuvilA arakkar kOmAn
  vanmaiyE karuthich chenRu

  valithanaich cheluththa luRRuk
  kanmaiyAn malaiyai yOTik

  karuthiththAn eTuththu vAyAl
  ammaiyO venna vaiththAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.6
  574 kathampaTap pOthu vArkaL

  pOthumak karuththi nAlE
  chithampaTa n^inRa n^IrkaL

  chikkenath thaviru menRu
  mathampaTu manaththa nAki

  vanmaiyAn mikku n^Okka
  athampazath thuruvu cheythAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.7
  575 n^ATumik kuzithar kinRa

  n^aTuvilA arakkar kOnai
  OTumik kenRu cholli

  UnRinAn ukiri nAlE
  pATumik kuyva nenRu

  paNiyan^aR RiRaN^kaL kATTi
  ATumik karavam pUNTAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.8
  576 EnamA yiTan^tha mAlum

  eziltharu muLari yAnum
  ^nyAnan^thA nuTaiya rAki

  n^anmaiyai aRiya mATTAr
  chEnan^thAn ilAva rakkan

  chezuvarai eTukka vUnRi
  Anan^tha aruLkaL cheythAr

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.9
  577 UkkinAn malaiyai yOTi

  uNarvilA arakkan Rannaith
  thAkkinAn virali nAlE

  thalaipaththun^ thakara vUnRi
  n^OkkinAn a^nychath thannai

  n^OnpiRa vUnRu cholli
  AkkinAr amutha mAka

  avaLiva NallU rArE.

  4.59.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chATchin^AyakEchuvarar, thEviyAr - chavun^tharan^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.60 thirupperuvELUr - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  578 maRaiyaNi n^Avi nAnai

  maRappilAr manaththu LAnaik
  kaRaiyaNi kaNTan Rannaik

  kanaleri yATi nAnaip
  piRaiyaNi chaTaiyi nAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  n^aRaiyaNi malarkaL thUvi

  n^AToRum vaNaN^ku vEnE.

  4.60.1
  579 n^AthanAy ulaka mellAm

  n^ampirAn enavum n^inRa
  pAthanAm parama yOki

  palapala thiRaththi nAlum
  pEthanAyth thOnRi nAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  Othan^A vuTaiya nAki

  uraikkumA Ruraikkin REnE.

  4.60.2
  580 kuRavithOL maNan^tha chelvak

  kumaravEL thAthai yenRu
  n^aRaviLa n^aRumen kUn^thal

  n^aN^kaiyOr pAkath thAnaip
  piRaviyai mARRu vAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  uRavinAl valla nAki

  uNarumA RuNarththu vEnE.

  4.60.3
  581 mai^ny^nyavil kaNTan Rannai

  valaN^kaiyin mazuvon REn^thik
  kai^ny^nyavil mAni nOTuN^

  kanaleri yATi nAnaip
  pi^ny^nyakan Rannai an^thaN

  peruvELUr pENi nAnaip
  poy^ny^nyeka n^inaiya mATTAp

  poRiyilA aRivi lEnE.

  4.60.4
  582 OTaichEr n^eRRi yAnai

  urivaiyai mUTi nAnai
  vITathE kATTu vAnai

  vEthan^An kAyi nAnaip
  pETaichEr puRava n^IN^kAp

  peruvELUr pENi nAnaik
  kUTan^An valla mARRaN^

  kuRukumA RaRiki lEnE.

  4.60.5
  583 kachchaichEr n^Akath thAnaik

  kaTalviTaN^ kaNTath thAnaik
  kachchiyE kampan Rannaik

  kanaleri yATu vAnaip
  pichchaichErn^ thuzalvi nAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  ichchaichErn^ thamara n^Anum

  iRai^nychumA RiRai^nychu vEnE.

  4.60.6
  584 chiththarAy van^thu thannaith

  thiruvaTi vaNaN^ku vArkaL
  muththanai mUrththi yAya

  muthalvanai muzuthu mAya
  piththanaip piRaru mEththap

  peruvELUr pENi nAnai
  meththanE yavanai n^ALum

  virumpumA RaRiki lEnE.

  4.60.7
  585 muNTamE thAN^ki nAnai

  muRRiya ^nyAnath thAnai
  vaNTulAN^ konRai mAlai

  vaLarmathik kaNNi yAnaip
  piNTamE Ayi nAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  aNTamAm Athi yAnai

  aRiyumA RaRiki lEnE.

  4.60.8
  586 virivilA aRivi nArkaL

  vERoru chamaya^ny cheythu
  erivinAR chonnA rEnum

  empirAR kERRa thAkum
  parivinAR periyO rEththum

  peruvELUr paRRi nAnai
  maruvin^An vAzththi uyyum

  vakaiyathu n^inaikkin REnE.

  4.60.9
  587 porukaTal ilaN^kai mannan

  uTalkeTap poruththi n^alla
  karukiya kaNTath thAnaik

  kathiriLaN^ kozun^thu chUTum
  perukiya chaTaiyi nAnaip

  peruvELUr pENi nAnai
  urukiya aTiya rEththum

  uLLaththAl uLku vEnE.

  4.60.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - piriyAthan^Athar, thEviyAr - minnanaiyALammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.61 thiruirAmEchchuram - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  588 pAchamuN^ kazikka killA

  arakkaraip paTuththuth thakka
  vAchamik kalarkaL koNTu

  mathiyinAl mAlchey kOyil
  n^Echamik kanpi nAlE

  n^inaiminn^Ir n^inRu n^ALun^
  thEchamik kAn irun^tha

  thiruirA mEchchu ramE.

  4.61.1
  589 muRRina n^ALkaL enRu

  muTippathE kAra NamAy
  uRRavan pOrka LAlE

  uNarvilA arakkar thammaich
  cheRRamAl cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththaip
  paRRin^I paravu n^e^nychE

  paTarchaTai Ichan pAlE.

  4.61.2
  590 kaTaliTai malaikaL thammAl

  aTaiththumAl karumam muRRith
  thiTaliTaich cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththaith
  thoTaliTai vaiththu n^AviR

  chuzalkinREn thUymai yinRi
  uTaliTai n^inRum pErA

  aivarAT TuNTu n^AnE.

  4.61.3
  591 kunRupOl thOLu Taiya

  kuNamilA arakkar thammaik
  konRupO rAzi yammAl

  vETkaiyAR cheytha kOyil
  n^anRupOl n^e^nycha mEn^I

  n^anmaiyai aRithi yAyiR
  chenRun^I thozuthuy kaNTAy

  thiruirA mEchchu ramE.

  4.61.4
  592 vIramik keyiRu kATTi

  viNNuRa n^INTa rakkan
  kUramik kavanaich chenRu

  konRuTan kaTaR paTuththuth
  thIramik kAni run^tha

  thiruirA mEchchu raththaik
  kOramik kArtha vaththAR

  kUTuvAr kuRippu LArE.

  4.61.5
  593 Arvalam n^ammin mikkAr

  enRaav varakkar kUTip
  pOrvala^ny cheythu mikkup

  poruthavar thammai vITTith
  thErvala^ny cheRRa mAlchey

  thiruirA mEchchu raththaich
  chErmaTa n^e^nycha mEn^I

  che^nychaTai en^thai pAlE.

  4.61.6
  594 vAkkinAl inpu raiththu

  vAzkilAr thammai yellAm
  pOkkinAR puTaiththa varkaL

  uyirthanai yuNTu mAlthAn
  thEkkun^Ir cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththai
  n^OkkinAl vaNaN^ku vArkku

  n^Oyvinai n^uNuku manRE.

  4.61.7
  595 palavun^AL thImai cheythu

  pArthanmER kuzumi van^thu
  kolaivilAr koTiya rAya

  arakkaraik konRu vIzththach
  chilaiyinAn cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththaith
  thalaiyinAl vaNaN^ku vArkaL

  thAzvarAn^ thavama thAmE.

  4.618
  596 kOTimA thavaN^kaL cheythu

  kunRinAr thammai yellAm
  vITavE chakka raththAl

  eRin^thupin anpu koNTu
  thETimAl cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththai
  n^ATivAz n^e^nycha mEn^I

  n^anneRi yAku manRE.

  4.61.9
  597 vankaNNar vALa rakkar

  vAzvinai yonRa RiyAr
  punkaNNa rAki n^inRu

  pOrkaLchey thArai mATTich
  cheN^kaNmAl cheytha kOyil

  thiruirA mEchchu raththaith
  thaN^kaNAl eytha vallAr

  thAzvarAn^ thalaivan pAlE.

  4.61.10
  598 varaikaLoth thEyu yarn^tha

  maNimuTi arakkar kOnai
  viraiyamuR RaRavo Tukki

  mINTumAl cheytha kOyil
  thiraikaLmuth thAlva NaN^kun^

  thiruirA mEchchu raththai
  uraikaLpath thAlu raippAr

  uLkuvAr anpi nAlE.

  4.61.11

  iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - irAmaliN^kEchuvarar; thEviyAr - paruvathavarththaniyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.62 thiruvAlavAy - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  599 vEthiyA vEtha kIthA

  viNNavar aNNA enRen
  ROthiyE malarkaL thUvi

  oTuN^kin^in kazalkaL kANap
  pAthiyOr peNNai vaiththAy

  paTarchaTai mathiya^ny chUTum
  AthiyE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.1
  600 n^ampanE n^Anmu kaththAy

  n^AthanE ^nyAna mUrththi
  enponE IchA enRen

  REththin^An EchaR RenRum
  pinpinE thirin^thu n^AyEn

  pErththinip piRavA vaNNam
  anpanE AlavAyil appanE

  aruL cheyAyE.

  4.62.2
  601 orumarun^ thAki yuLLAy

  umparO Tulakuk kellAm
  perumarun^ thAki n^inRAy

  pEramu thinchu vaiyAyk
  karumarun^ thAki yuLLAy

  ALumval vinaikaL thIrkkum
  arumarun^ thAla vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.3
  602 cheyyan^in kamala pAtha^ny

  chErumA thEvar thEvE
  maiyaNi kaNTath thAnE

  mAnmaRi mazuvon REn^thu^ny
  chaivanE chAla ^nyAnaN^

  kaRRaRi vilAtha n^AyEn
  aiyanE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.4
  603 veNTalai kaiyi lEn^thi

  mikavumUr palikoN TenRum
  uNTathu millai chollil

  uNTathu n^a^nychu thannaip
  paNTunai n^inaiya mATTAp

  paLakanEn uLama thAra
  aNTanE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.5
  604 e^nychalil pukali thenRen

  REththin^An EchaR RenRum
  va^nychaka monRu minRi

  malaraTi kANum vaNNam
  n^a^nychinai miTaRRil vaiththa

  n^aRporuT pathamE n^AyER
  ka^nychalen RAla vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.6
  605 vazuvilA thunnai vAzththi

  vazipaTun^ thoNTa nEnun
  chezumalarp pAthaN^ kANath

  theNTirai n^a^nycha muNTa
  kuzakanE kOla villI

  kUththanE mAththA yuLLa
  azakanE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.7
  606 n^aRumalar n^IruN^ koNTu

  n^AToRu mEththi vAzththich
  cheRivana chiththam vaiththuth

  thiruvaTi chErum vaNNam
  maRikaTal vaNNan pAkA

  mAmaRai yaN^ka mARum
  aRivanE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.8
  607 n^alan^thikaz vAyin n^UlAR

  charukilaip pan^thar cheytha
  chilan^thiyai aracha thALa

  aruLinAy enRu thiNNaN^
  kalan^thuTan van^thu n^inRAL

  karuthin^An kANpa thAka
  alan^thanan Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.9
  608 poTikkoTu pUchip pollAk

  kurampaiyiR pun^thi yonRip
  piTiththun^in RALka LenRum

  pithaRRin^A nirukka mATTEn
  eTuppanen RilaN^kaik kOnvan^

  theTuththalum irupa thuthOL
  aTarththanE Ala vAyil

  appanE aruLche yAyE.

  4.62.10

  iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chokkan^AthEchuvarar, thEviyAr - mInATchiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.63 thiruvaNNAmalai - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  609 OthimA malarkaL thUvi

  umaiyavaL paN^kA mikka
  chOthiyE thuLaN^kum eNTOL

  chuTarmazup paTaiyi nAnE
  AthiyE amarar kOvE

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  n^IthiyAl n^innai yallAl

  n^inaiyumA n^inaivi lEnE.

  4.63.1
  610 paNTanai venRa inchoR

  pAvaiyOr paN^ka n^Ila
  kaNTanE kArkoL konRaik

  kaTavuLE kamala pAthA
  aNTanE amarar kOvE

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  thoNTanEn unnai allAR

  chollumA cholli lEnE.

  4.63.2
  611 uruvamum uyiru mAki

  Othiya ulakuk kellAm
  peruvinai piRappu vITAy

  n^inRavem perumAn mikka
  aruvipon choriyum aNNA

  malaiyuLAy aNTar kOvE
  maruvin^in pAtha mallAn

  maRRoru mATi lEnE.

  4.63.3
  612 paimponE pavaLak kunRE

  paramanE pAlveN NIRRAy
  chemponE malarchey pAthA

  chIrtharu maNiyE mikka
  amponE koziththu vIzum

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  enponE unnai yallAl

  yAthumn^An n^inaivi lEnE.

  4.63.4
  613 piRaiyaNi muTiyi nAnE

  pi^ny^nyakA peNNOr pAkA
  maRaivalA iRaivA vaNTAr

  konRaiyAy vAma thEvA
  aRaikazal amara rEththum

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  iRaivanE unnai yallA

  liyAthun^An n^inaivi lEnE.

  4.63.5
  614 purichaTai muTiyin mElOr

  porupunaR kaN^kai vaiththuk
  kariyuri pOrvai yAkak

  karuthiya kAla kAlA
  arikulam malin^tha aNNA

  malaiyuLAy alarin mikka
  varimiku vaNTu paNchey

  pAthan^An maRappi lEnE.

  4.63.6
  615 iraviyum mathiyum viNNum

  irun^ilam punaluN^ kARRum
  urakamAr pavanam eTTun^

  thichaiyoLi uruva mAnAy
  aravumiz maNikoL chOthi

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  paravun^in pAtha mallAR

  paraman^An paRRi lEnE.

  4.63.7
  616 pArththanuk kanRu n^alkip

  pAchupa thaththai In^thAy
  n^Irththathum pulAvu kaN^kai

  n^eTumuTi n^ilAva vaiththAy
  Arththuvan^ thINTu koNTal

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  thIrththanE n^inRan pAthath

  thiRamalAR RiRami lEnE.

  4.63.8
  617 pAlun^ey muthalA mikka

  pachuvilain^ thATu vAnE
  mAlun^An mukanuN^ kUTik

  kANkilA vakaiyuL n^inRAy
  Alun^Ir koNTal pUkam

  aNiyaNA malaiyu LAnE
  vAluTai viTaiyAy unRan

  malaraTi maRappi lEnE.

  4.63.9
  618 irakkamon RiyAthu millAk

  kAlanaik kaTin^tha emmAn
  uraththinAl varaiyai Ukka

  oruviral n^uthiyi nAlE
  arakkanai n^eriththa aNNA

  malaiyuLAy amara rERE
  chiraththinAl vaNaN^ki yEththith

  thiruvaTi maRappi lEnE.

  4.63.10

  iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - aruNAchalEchuvarar, thEviyAr - uNNAmulaiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.64 thiruvIzimizalai - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  619 pUthaththin paTaiyar pAmpin

  pUNinar pUNa n^Ular
  chIthaththiR polin^tha thiN^kaT

  kozun^tharn^a^ny chazun^thu kaNTar
  kIthaththiR polin^tha Ochaik

  kELviyar vELvi yALar
  vEthaththin poruLar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.1
  620 kAlaiyiR kathirchey mEni

  kaN^kuliR kaRuththa kaNTar
  mAlaiyin mathiya^ny chErn^tha

  makuTaththar mathuvum pAlum
  AlaiyiR pAkum pOla

  aNNiththiT TaTiyArk kenRum
  vElaiyin amuthar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.2
  621 varun^thina n^erun^al inRAy

  vazaN^kina n^ALar ARkIz
  irun^thun^an poruLkaL n^Alvark

  kiyampinar iruva rOTum
  porun^thinar pirin^thu thampAl

  poyyarA mavarkaT kenRum
  virun^thinar thirun^thu vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.3
  622 n^ilaiyilA vUrmUn RonRa

  n^eruppari kARRam pAkach
  chilaiyun^A Nathuvu n^AkaN^

  koNTavar thEvar thaN^kaL
  thalaiyinAR Rariththa enpum

  thalaimayir vaTamum pUNTa
  vilaiyilA vETar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.4
  623 maRaiyiTaip poruLar moTTin

  malarvazi vAchath thEnar
  kaRaviTaip pAlin n^eyyar

  karumpiniR kaTTi yALar
  piRaiyiTaip pAmpu konRaip

  piNaiyalchEr chaTaiyuL n^Irar
  viRakiTaith thIyar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.5
  624 eNNakath thillai allar

  uLarallar imavAn peRRa
  peNNakath tharaiyar kARRiR

  peruvali yiruva rAki
  maNNakath thaivar n^Iril

  n^AlvarthI yathanil mUvar
  viNNakath thoruvar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.6
  625 chan^thaNi koN^kai yALOr

  paN^kinar chAma vEthar
  en^thaiyum en^thai than^thai

  than^thaiyu mAya Ichar
  an^thiyO Tuthayam an^tha

  NALarAn n^eyyAl vETkum
  ven^thaza luruvar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.7
  626 n^IRRinai n^iRaiyap pUchi

  n^iththalA yirampUk koNTu
  ERRuzi orun^A LonRu

  kuRaiyakkaN n^iRaiya viTTa
  ARRaluk kAzi n^alki

  yavankoNarn^ thizichchuN^ kOyil
  vIRRirun^ thaLippar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.8
  627 chiththichey pavarkaT kellA^ny

  chErviTa^ny chenRu kUTap
  paththichey pavarkaL pAvam

  paRaippavar iRappi lALar
  muththichai pavaLa mEni

  muthiroLi n^Ila kaNTar
  viththinil muLaiyar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.9
  628 tharukkina arakkan thErUr

  chArathi thaTain^i lAthu
  poruppinai yeTuththa thOLum

  ponmuTi paththum puNNAy
  n^erippuNTaN^ kalaRi mINTu

  n^inain^thaTi paravath thamvAL
  viruppoTuN^ koTuppar vIzi

  mizalaiyuL vikirtha nArE.

  4.64.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - vIziyazakIchuvarar, thEviyAr - chun^tharAmpikaiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.65 thiruchchAykkATu - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  629 thOTulA malarkaL thUvith

  thozuthezu mArkkaN TEyan
  vITun^AL aNukiR RenRu

  meykoLvAn van^tha kAlan
  pATuthAn chellu ma^nychip

  pAthamE charaNa mennach
  chATinAr kAlan mALach

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.1
  630 vaTaN^kezu malaimath thAka

  vAnavar achura rOTu
  kaTain^thiTa ezun^tha n^a^nychaN^

  kaNTupal thEva ra^nychi
  aTain^thun^um charaNa menna

  aruLperi thuTaiya rAkith
  thaTaN^kaTal n^a^nycham uNTAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.2
  631 araNilA veLiya n^Aval

  aruLn^iza lAka Ichan
  varaNiya lAkith thanvAy

  n^UlinAR pan^thar cheyya
  muraNilAch chilan^thi thannai

  muTiyuTai manna nAkkith
  tharaNithAn ALa vaiththAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.3
  632 arumperu^ny chilaikkai vETa

  nAyviRaR pArththaR kanRu
  uramperi thuTaimai kATTi

  oLLamar cheythu mINTE
  varamperi thuTaiya nAkki

  vALamar mukaththin mannu^ny
  charampoli thUNi In^thAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.4
  633 in^thiran piraman aN^ki

  eNvakai vachukka LOTu
  man^thira maRaiya thOthi

  vAnavar vaNaN^ki vAzththath
  than^thira maRiyAth thakkan

  vELviyaith thakarththa ^nyAnRu
  chan^thiraR karuLchey thAru^ny

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.5
  634 Amali pAlum n^eyyum

  ATTiarch chanaikaL cheythu
  pUmali konRai chUTTap

  poRAthathan thAthai thALaik
  kUrmazu vonRAl Ochchak

  kuLirchaTaik konRai mAlaith
  thAman^aR chaNTik kIn^thAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.6
  635 maiyaRu manaththa nAya

  pakIrathan varaN^kaL vENTa
  aiyamil lamara rEththa

  Ayira mukama thAki
  vaiyakam n^eLiyap pAyvAn

  van^thizi kaN^kai yennun^
  thaiyalaich chaTaiyil ERRAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.7
  636 kuvapperun^ thaTakkai vETan

  koTu^nychilai iRaichchip pAran^
  thuvarpperu^ny cheruppAl n^Ikkith

  thUyavAyk kalacham ATTa
  uvapperuN^ kuruthi chOra

  orukaNai yiTan^thaN^ kappath
  thavapperun^ thEvu cheythAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.8
  637 n^akkulA malarpan nURu

  koNTun^an ^nyAnath thOTu
  mikkapU chanaikaL cheyvAn

  menmala ronRu kANA
  thokkumen malarkkaN NenRaN^

  korukaNai yiTan^thu mappach
  chakkaraN^ koTuppar pOlu^ny

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.9
  638 puyaN^kaLai^ny ^nyAnkum paththu

  mAyakoN Tarakka nOTich
  chivanthiru malaiyaip pErkkath

  thirumalark kuzali ya^nycha
  viyanpeRa eythi vIza

  viralchiRi thUnRi mINTE
  chayampeRa n^Ama mIn^thAr

  chAykkATu mEvi nArE.

  4.65.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chAyavanEchuvarar,
  thEviyAr - kuyilinn^anmoziyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.67 thirukkoNTIchcharam - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  649 varaikilEn pulanka Lain^thum

  varaikilAp piRavi mAyap
  puraiyilE aTaN^ki n^inRu

  puRappaTum vaziyuN^ kANEn
  araiyilE miLiru n^Akath

  thaNNalE a^nycha lennAy
  thiraiyulAm pazana vElith

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.1
  650 thoNTanEn piRan^thu vALA

  tholvinaik kuziyil vIzn^thu
  piNTamE chuman^thu n^ain^thu

  pErvathOr vaziyuN^ kANEn
  aNTanE aNTa vANA

  aRivanE a^nycha lennAy
  theNTiraip pazana^ny chUzn^tha

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.2
  651 kAlkoTuth thelumpu mUTTik

  kathirn^aram pAkkai yArththuth
  thOluTuth thuthira maTTith

  thokumayir mEyn^tha kUrai
  OleTuth thuzai^nyar kUTi

  oLippathaR ka^nychu kinREn
  chEluTaip pazana^ny chUzn^tha

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.3
  652 kUTTamAy aivar van^thu

  koTun^thoziR kuNaththa rAki
  ATTuvArk kARRa killEn

  ATara vachaiththa kOvE
  kATTiTai yaraN^ka mAka

  ATiya kaTavu LEyO
  chETTirum pazana vElith

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.4
  653 pokkamAy n^inRa pollAp

  puzumiTai muTaikoL Akkai
  thokkun^in Raivar thoNNUR

  RaRuvarun^ thuyakka meytha
  mikkun^in RivarkaL cheyyum

  vEthanaik kalan^thu pOnEn
  chekkarE thikazum mEnith

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.5
  654 UnulA muTaikoL Akkai

  uTaikala mAva thenRum
  mAnulA mazaikka NArtham

  vAzkkaiyai meyyen ReNNi
  n^AnelA minaiya kAla

  n^aNNilEn eNNa millEn
  thEnulAm pozilkaL chUzn^tha

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.6
  655 chANiru maTaN^ku n^INTa

  chazakkuTaip pathikku n^Athar
  vANikar aivar thoNNUR

  RaRuvarum mayakka^ny cheythu
  pENiya pathiyin n^inRu

  peyarumpO thaRiya mATTEn
  chENuyar mATa n^ITu

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.7
  656 poymaRith thiyaRRi vaiththup

  pulAlkamaz paNTam peythu
  paimaRith thiyaRRi yanna

  pAN^kilAk kurampai n^inRu
  kaimaRith thanaiya vAvi

  kaziyumpO thaRiya mATTEn
  chenneRich chelavu kANEn

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.8
  657 pAlanAyk kazin^tha n^ALum

  panimalark kOthai mArtham
  mElanAyk kazin^tha n^ALum

  melivoTu mUppu van^thu
  kOlanAyk kazin^tha n^ALuN^

  kuRikkOLi lAthu keTTEn
  chElulAm pazana vElith

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.9
  658 viraitharu karumen kUn^thal

  viLaN^kizai vEloN kaNNAL
  veruvara ilaN^kaik kOmAn

  vilaN^kalai eTuththa ^nyAnRu
  paruvarai yanaiya thOLum

  muTikaLum pAri vIzath
  thiruvira lUnRi nAnE

  thirukkoNTIch charaththu LAnE.

  4.67.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - pachupathIchuvarar, thEviyAr - chAn^than^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.68 thiruvAlaN^kATu - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  659 veLLan^Irch chaTaiyar pOlum

  virumpuvArk keLiyar pOlum
  uLLuLE yuruki n^inRaN^

  kukappavark kanpar pOluN^
  kaLLamE vinaika LellAN^

  karichaRuth thiTuvar pOlum
  aLLalam pazanai mEya

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.1
  660 chen^thaza luruvar pOlu^ny

  chinaviTai yuTaiyar pOlum
  ven^thaveN NIRu koNTu

  meykkaNin^ thiTuvar pOlum
  man^thamAm poziR pazanai

  malkiya vaLLal pOlum
  an^thamil aTikaL pOlum

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.2
  661 kaNNinAR kAma vELaik

  kanaleza vizippar pOlum
  eNNilAr puraN^kaL mUnRu

  meriyuNach chirippar pOlum
  paNNinAr muzava mOvAp

  paimpoziR pazanai mEya
  aNNalAr emmai yALum

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.3
  662 kARiTu viTaththai yuNTa

  kaNTareN thOLar pOlun^
  thURiTu chuTalai thanniR

  chuNNaveN NIRRar pOluN^
  kURiTu muruvar pOluN^

  kuLirpoziR pazanai mEya
  ARiTu chaTaiyar pOlum

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.4
  663 pArththanO Tamar poruthu

  paththimai kANpar pOluN^
  kUrththavA yampu kOththuk

  kuNaN^kaLai aRivar pOlum
  pErththumO rAva n^Azi

  ampOTuN^ koTuppar pOlun^
  thIrththamAm pazanai mEya

  thiruvAlaN^ kATa nArE.

  4.68.5
  664 vITTinAr chuTuveN NIRu

  meykkaNin^ thiTuvar pOluN^
  kATTiln^in RATal pENuN^

  karuththinai yuTaiyar pOlum
  pATTinAr muzava mOvAp

  paimpoziR pazanai mEyAr
  ATTinAr aravan^ thannai

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.6
  665 thALuTaich cheN^ka malath

  thaTaN^koLchE vaTiyar pOlum
  n^ALuTaik kAlan vIza

  uthaicheytha n^ampar pOluN^
  kOLuTaip piRavi thIrppAr

  kuLirpoziR pazanai mEya
  ALuTai yaNNal pOlum

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.7
  666 kUTinAr umaithan nOTE

  kuRippuTai vETaN^ koNTu
  chUTinAr kaN^kai yALaich

  chuvaRiTu chaTaiyar pOlum
  pATinAr chAma vEtham

  paimpoziR pazanai mEyAr
  ATinAr kALi kANa

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.8
  667 veRRaraich chamaNa rOTu

  vilaiyuTaik kURai pOrkkum
  oRRaraich choRkaL koLLAr

  kuNaN^kaLai ukappar pOlum
  peRRamE ukan^thaN^ kERum

  perumaiyai yuTaiyar pOlum
  aRRaN^kaL aRivar pOlum

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.9
  668 maththanAy malaiye Tuththa

  arakkanaik karaththO Tolka
  oththinAr thiruvi ralAl

  UnRiyiT TaruLvar pOlum
  paththartham pAvan^ thIrkkum

  paimpoziR pazanai mEya
  aththanAr n^ammai yALvAr

  AlaN^kAT TaTika LArE.

  4.68.10

  iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - UrththathANTavEchuvarar,
  thEviyAr - vaNTArkuzaliyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.69 thirukkOvalUrvIraTTam - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  669 cheththaiyEn chithampa n^AyEn

  cheTiyanEn azukkup pAyum
  poththaiyE pORRi n^ALum

  pukaliTam aRiya mATTEn
  eththain^An paRRi n^iRkEn

  iruLaRa n^Okka mATTAk
  koththaiyEn cheyva thennE

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.1
  670 thalaichuman^ thirukai n^ARRith

  tharaNikkE poRaiya thAki
  n^ilaiyilA n^e^nychan^ thannuL

  n^iththalum aivar vENTum
  vilaikoTuth thaRukka mATTEn

  vENTiRRE vENTi eyththEn
  kulaikoLmAN^ kanikaL chin^thum

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.2
  671 vaziththalaip paTavu mATTEn

  vaikalun^ thUymai cheythu
  paziththilEn pAcha maRRup

  paraman^An parava mATTEn
  iziththilEn piRavi thannai

  enninain^ thirukka mATTEn
  koziththuvan^ thalaikkun^ theNNIrk

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.3
  672 chARRuvar aivar van^thu

  chan^thiththa kuTimai vENTik
  kARRuvar kanalap pEchik

  kaNchevi mUkku vAyuL
  ARRuvar alan^thu pOnEn

  Athiyai aRivon RinRik
  kURRuvar vAyiR paTTEn

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.4
  673 thaTuththilEn aivar thammaith

  thaththuvath thuyarvu n^Irmaip
  paTuththilEn parappu n^Okkip

  panmalarp pAtha muRRa
  aTuththilEn chin^thai yAra

  Arvalith thanpu thiNNaN^
  koTuththilEn koTiya vAn^An

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.5
  674 mAchcheytha kurampai thannai

  maNNiTai mayakka meythu
  n^Achcheythu n^Alu main^thum

  n^allana vAythal vaiththuk
  kAchcheytha kAyan^ thannuL

  n^iththalum aivar van^thu
  kOchcheythu kumaikka vARREn

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.6
  675 paTaikaLpOl vinaikaL van^thu

  paRRiyen pakkal n^inRum
  viTakilA vAtha lAlE

  vikirthanai virumpi yEththum
  iTaiyilEn enchey kEnn^An

  irappavar thaN^kaT kenRuN^
  koTaiyilEn koLva thEn^An

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.7
  676 pichchilEn piRavi thannaip

  pEthaiyEn piNakka mennun^
  thuchchuLE azun^thi vIzn^thu

  thuyaramE iTumpai thannuL
  achchanAy Athi mUrththik

  kanpanAy vAza mATTAk
  kochchaiyEn cheyva thennE

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.8
  677 n^iNaththiTai yAkkai pENi

  n^iyama^nychey thirukka mATTEn
  maNaththiTai ATTam pEchi

  makkaLE chuRRa mennuN^
  kaNaththiTai ATTap paTTuk

  kAthalAl unnaip pENuN^
  kuNaththiTai vAza mATTEn

  kOvalvI raTTa nIrE.

  4.69.9
  678 virikaTal ilaN^kaik kOnai

  viyankayi lAyath thinkIz
  irupathu thOLum paththuch

  chiraN^kaLum n^eRiya vUnRip
  paraviya pATal kETTup

  paTaikoTuth tharuLich cheythAr
  kuravoTu kON^ku chUzn^tha

  kOvalvI raTTa nArE.

  4.69.10

  iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - vIraTTEchan^Athar, thEviyAr - chivAn^an^thavalli.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.70 thirun^anipaLLi - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  679 muRRuNai yAyi nAnai

  mUvarkku muthalvan Rannaich
  choRRuNai Ayi nAnaich

  chOthiyai Atha riththu
  uRRuNarn^ thuruki yURi

  uLkachi vuTaiya varkku
  n^aRRuNai yAvar pOlum

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.1
  680 pularn^thakAl pUvum n^IruN^

  koNTaTi pORRa mATTA
  vala^nycheythu vAyin n^UlAl

  vaTTaNaip pan^thar cheytha
  chilan^thiyai araiya nAkkich

  chIrmaikaL aruLa vallAr
  n^alan^thikaz chOlai chUzn^tha

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.2
  681 eNpathum paththum ARu

  mennuLE irun^thu mannik
  kaNpazak konRu minRik

  kalakkan^An alakka zin^thEn
  cheNpakan^ thikazum punnai

  chezun^thiraT kuravam vEN^kai
  n^aNpuchey chOlai chUzn^tha

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.3
  682 paNNinAr pATa lAkip

  pazaththinil iratha mAkik
  kaNNinAr pArvai yAkik

  karuththoTu kaRpa mAki
  eNNinAr eNNa mAki

  Ezula kanaiththu mAki
  n^aNNinAr vinaikaL thIrppAr

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.4
  683 thu^nychiruL kAlai mAlai

  thoTarchchiyai maRan^ thirAthE
  a^nychezuth thOthin n^ALum

  aranaTik kanpa thAkum
  va^nychanaip pAlchO RAkki

  vazakkilA amaNar than^tha
  n^a^nychamu thAkku viththAr

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.5
  684 chemmalark kamalath thOnun^

  thirumuTi kANa mATTAn
  ammalarp pAthaN^ kANpAn

  AziyAn akazn^thuN^ kANAn
  n^inmalan enRaN^ kEththum

  n^inaippinai aruLi n^ALum
  n^ammalam aRuppar pOlum

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.6
  685 aravaththAl varaiyaich chuRRi

  amararO Tachurar kUTi
  araviththuk kaTaiyath thOnRum

  Alan^a^ny chamuthA vuNTAr
  viraviththam aTiya rAki

  vITilAth thoNTar thammai
  n^arakaththil vIza voTTAr

  n^anipaLLi aTika LArE.

  4.70.7
  686 maNNuLE thiriyum pOthu

  varuvana palavuN^ kuRRam
  puNNuLE puraipu raiyan

  puzuppothi poLLa lAkkai
  ----- ----- ----- -----
  ippathikaththil 8-m cheyyuLin
  pinniraNTaTikaLum 9-mcheyyuLum
  maRain^thu pOyina.

  4.70.8-9
  687 paththumOr iraTTi thOLAn

  pAriththu malaiye Tukkap
  paththumOr iraTTi thOLkaL

  paTaruTam paTara vUnRip
  paththuvAy kItham pATap

  parin^thavaR karuLko TuththAr
  paththarthAm paravi yEththum

  n^anipaLLip parama nArE.

  4.70.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - n^aRRuNaiyappar, thEviyAr - parvatharAchapuththiri.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.71 thirun^AkaikkArONam - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  688 manaivithAy than^thai makkaL

  maRRuLa chuRRa mennum
  vinaiyuLE vizun^tha zun^thi

  vEthanaik kiTamA kAthE
  kanaiyumA kaTalchUz n^Akai

  mannukA rONath thAnai
  n^inaiyumA vallI rAkil

  uyyalAm n^e^nychi nIrE.

  4.71..1
  689 vaiyanai vaiya muNTa

  mAlaN^kan^ thONmER koNTa
  cheyyanaich cheyya pOthiR

  thichaimukan chiramon REn^thuN^
  kaiyanaik kaTalchUz n^Akaik

  kArONaN^ kOyil koNTa
  aiyanai n^inain^tha n^e^nychE

  amman^Am uyn^tha vARE.

  4.71..2
  690 n^iruththanai n^imalan Rannai

  n^INilam viNNin mikka
  viruththanai vEtha viththai

  viLaiporuL mUla mAna
  karuththanaik kaTalchUz n^Akaik

  kArONaN^ kOyil koNTa
  oruththanai uNartha lAln^Am

  uyn^thavA n^e^nychi nIrE.

  4.71.3
  691 maNTanai iran^thu koNTa

  mAyanO Tachurar vAnOr
  theNTirai kaTaiya van^tha

  thIviTan^ thannai yuNTa
  kaNTanaik kaTalchUz n^Akaik

  kArONaN^ kOyil koNTa
  aNTanai n^inain^tha n^e^nychE

  amman^Am uyn^tha vARE.

  4.71.4
  692 n^iRaipunal aNin^tha chenni

  n^INilA arava^ny chUTi
  maRaiyoli pATi yATal

  mayAnaththu makizn^tha main^than
  kaRaimali kaTalchUz n^Akaik

  kArONaN^ kOyil koNTa
  iRaivanai n^ALu mEththa

  iTumpaipOy inpa mAmE.

  4.71.5
  693 vempanaik karuN^kai yAnai

  veruvavan Rurivai pOrththa
  kampanaik kAlaR kAyn^tha

  kAlanai ^nyAla mEththum
  umpanai umpar kOnai

  n^AkaikkA rONa mEya
  chemponai n^inain^tha n^e^nychE

  thiNNamn^Am uyn^tha vARE.

  4.71.6
  694 veN^kaTuN^ kAnath thEzai

  thannoTum vETa nAychchen
  RaN^kamar malain^thu pArththaR

  kaTucharam aruLi nAnai
  maN^kaimAr ATa lOvA

  mannukA rONath thAnaik
  kaN^kulum pakaluN^ kANap

  peRRun^AN^ kaLiththa vARE.

  4.71.7
  695 theRRinar puraN^kaL mUnRun^

  thIyinil vizavO rampAl
  cheRRave^ny chilaiyar va^nychar

  chin^thaiyuT chErvi lAthAr
  kaRRavar payilum n^Akaik

  kArONaN^ karuthi yEththap
  peRRavar piRan^thAr maRRup

  piRan^thavar piRan^thi lArE.

  4.71.8
    ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu. 4.71.9
  696 karumali kaTalchUz n^Akaik

  kArONar kamala pAthath
  thoruviral n^uthikku n^illA

  thoNTiRal arakka nukkAn
  iruthiRa maN^kai mArO

  TempirAn chempo nAkan^
  thiruvaTi thariththu n^iRkath

  thiNNamn^Am uyn^tha vARE.

  4.71.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - kAyArOkaNEchuvarar,
  thEviyAr - n^IlAyathATchiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.72 thiruvinnampar - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  697 viNNavar makuTa kOTi

  miTain^thachE vaTiyar pOlum
  peNNoru pAkar pOlum

  pETali yANar pOlum
  vaNNamAl ayanuN^ kANA

  mAlvarai eriyar pOlum
  eNNuru van^Ekar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.1
  698 panniya maRaiyar pOlum

  pAmparai yuTaiyar pOlun^
  thunniya chaTaiyar pOlun^

  thUmathi maththar pOlum
  manniya mazuvar pOlum

  mAthiTam makizvar pOlum
  ennaiyum uTaiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.2
  699 maRiyoru kaiyar pOlum

  mAthumai yuTaiyar pOlum
  paRithalaip piRavi n^Ikkip

  paNikoLa vallar pOlu^ny
  cheRivuTai aN^ka mAlai

  chErthiru vuruvar pOlum
  eRipunaR chaTaiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.3
  700 viTamali kaNTar pOlum

  vELviyai azippar pOluN^
  kaTavun^al viTaiyar pOluN^

  kAlanaik kAyvar pOlum
  paTamali aravar pOlum

  pAypulith thOlar pOlum
  iTarkaLain^ tharuLvar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.4
  701 aLimalark konRai thunRum

  avirchaTai yuTaiyar pOluN^
  kaLimayiR chAya lOTuN^

  kAmanai vizippar pOlum
  veLivaLar uruvar pOlum

  veNpoTi yaNivar pOlum
  eLiyavar aTiyark kenRum

  innampar Icha nArE.

  4.72.5
  702 kaNaiyamar chilaiyar pOluN^

  kariyuri uTaiyar pOlun^
  thuNaiyamar peNNar pOlun^

  thUmaNik kunRar pOlum
  aNaiyuTai aTiyar kUTi

  anpoTu malarkaL thUvum
  iNaiyaTi uTaiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.6
  703 poruppamar puyaththar pOlum

  punalaNi chaTaiyar pOlum
  maruppiLa vAmai thAN^ku

  mArpilveN NUlar pOlum
  uruththira mUrththi pOlum

  uNarvilAr puraN^kaL mUnRum
  eriththiTu chilaiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.7
  704 kATiTam uTaiyar pOluN^

  kaTikural viLiyar pOlum
  vETuru vuTaiyar pOlum

  veNmathik kozun^thar pOluN^
  kOTalar vanni thumpai

  kokkiRa kalarn^tha konRai
  ETamar chaTaiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.8
  705 kARiTu viTaththai yuNTa

  kaNTareN TOLar pOlum
  n^IRuTai yuruvar pOlum

  n^inaippinai ariyar pOlum
  pARuTaith thalaikai En^thip

  palithirin^ thuNpar pOlum
  ERuTaik koTiyar pOlum

  innampar Icha nArE.

  4.72.9
  706 Arththezu milaN^kaik kOnai

  aruvarai aTarppar pOlum
  pArththanO Tamar poruthu

  paTaikoTuth tharuLvar pOlun^
  thIrththamAN^ kaN^kai thannaith

  thiruchchaTai vaippar pOlum
  EththaE zulakum vaiththAr

  innampar Icha nArE.

  4.72.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - ezuththaRin^thavIchuvarar,
  thEviyAr - kon^thArpUN^kuzalammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.73 thiruchchERai - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  707 perun^thiru imavAn peRRa

  peNkoTi pirin^tha pinnai
  varun^thuvAn thavaN^kaL cheyya

  mAmaNam puNarn^thu mannum
  arun^thiru mEni thanpAl

  aN^koru pAka mAkath
  thirun^thiTa vaiththAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.1
  708 OrththuLa vARu n^Okki

  uNmaiyai uNarAk kuNTar
  vArththaiyai meyyen ReNNi

  mayakkilvIzn^ thazun^thu vEnaip
  pErththenai ALAk koNTu

  piRavivAn piNika LellAn^
  thIrththaruL cheythAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.2
  709 onRiya thavaththu manni

  uTaiyanAy ulappil kAlam
  n^inRuthaN^ kazalka LEththum

  n^ILchilai vichaya nukku
  venRikoL vETa nAki

  virumpiveN^ kAna kaththuch
  chenRaruL cheythAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.3
  710 a^nychaiyum aTakki ARRa

  luTaiyanAy an^Eka kAlam
  va^nychamil thavaththuL n^inRu

  manniya pakIra thaRku
  ve^nychina mukaN^ka LAki

  vichaiyoTu pAyuN^ kaN^kaich
  che^nychaTai yERRAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.4
  711 n^iRain^thamA maNalaik kUppi

  n^EchamO TAvin pAlaik
  kaRan^thukoN TATTak kaNTu

  kaRuththathan thAthai thALai
  eRin^thamA Nikkap pOthE

  ezilkoLchaN TIchan ennach
  chiRan^thapE RaLiththAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.5
  712 viriththapal kathirkoL chUlam

  veTipaTu thamaru kaN^kai
  thariththathOr kOla kAlap

  payirava nAki vEzam
  uriththumai ya^nychak kaNTu

  oNTiru maNivAy viLLach
  chiriththaruL cheythAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.6
  713 chuRRumun imaiyOr n^inRu

  thozuthuthU malarkaL thUvi
  maRRemai uyakkoL enna
  mannuvAn puraN^kaL mUnRum
  uRRoru n^oTiyin munnam

  oLLazal vAyin vIzach
  cheRRaruL cheythAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.7
  714 mun^thiyiv vulaka mellAm

  paTaiththavan mAli nOTum
  en^thani n^Atha nEyen

  RiRai^nychin^in REththal cheyya
  an^thamil chOthi thannai

  aTimuTi yaRiyA vaNNa^ny
  chen^thaza lAnAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.8
    ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu. 4.73.9
  715 oruvarum n^ika rilAtha

  oNTiRal arakkan OTip
  peruvarai yeTuththa thiNTOL

  piRaN^kiya muTikaL iRRu
  maruviyem perumA nenna

  malaraTi meLLa vAN^kith
  thiruvaruL cheythAr chERaich

  chen^n^eRich chelva nArE.

  4.73.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chenneRiyappar, thEviyAr - ^nyAnavalliyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.74 n^e^nychamIchanain^inain^tha - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  716 muththinai maNiyaip ponnai

  muzumuthaR pavaLa mEykkuN^
  koththinai vayira mAlaik

  kozun^thinai amarar chUTum
  viththinai vEtha vELvik

  kELviyai viLaN^ka n^inRa
  aththanai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.1
  717 munpanai yulakuk kellAm

  mUrththiyai munika LEththum
  inpanai ilaN^ku chOthi

  iRaivanai arivai ya^nycha
  vanpanaith thaTakkai vELvik

  kaLiRRinai yuriththa eN^kaL
  anpanai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.2
  718 karumpinu miniyAn Rannaik

  kAykathirch chOthi yAnai
  iruN^kaTa lamuthan^ thannai

  iRappoTu piRap pilAnaip
  perumporuT kiLavi yAnaip

  perun^thava muniva rEththum
  arumponai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.3
  719 cheruththanai yaruththi cheythu

  che^nychara^ny cheluththi yUrmEl
  karuththanaik kanaka mEnik

  kaTavuLaik karuthum vAnOrk
  koruththanai yoruththi pAkam

  poruththiyum aruththi thIrA
  n^iruththanai n^inain^tha n^e^nycham

  n^ErpaTa n^inain^tha vARE.

  4.74.4
  720 kURRinai yuthaiththa pAthak

  kuzakanai mazalai veLLE
  RERRanai imaiyO rEththa

  iru^nychaTaik kaRRai thanmEl
  ARRanai aTiya rEththum

  amuthanai amutha yOka
  n^IRRanai n^inain^tha n^e^nycham

  n^ErpaTa n^inain^tha vARE.

  4.74.5
  721 karuppanaith thaTakkai vEzak

  kaLiRRinai yuriththa kaNTan
  viruppanai viLaN^ku chOthi

  viyankayi lAya mennum
  poruppanaip poruppan maN^kai

  paN^kanai aN^kai yERRa
  n^eruppanai n^inain^tha n^e^nycham

  n^ErpaTa n^inain^tha vARE.

  4.74.6
  722 n^IthiyAl n^inaippu LAnai

  n^inaippavar manaththu LAnaich
  chAthiyaich chaN^ka veNNIR

  RaNNalai viNNil vAnOr
  chOthiyaith thuLakka millA

  viLakkinai aLakka lAkA
  Athiyai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.7
  723 pazakanai yulakuk kellAm

  paruppanaip poruppO Tokkum
  mazakaLi yAnai yinROl

  malaimakaL n^aTuN^kap pOrththa
  kuzakanaik kuzavith thiN^kaL

  kuLirchaTai maruva vaiththa
  azakanai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.8
  724 viNNiTai minnop pAnai

  meypperum poruLop pAnaik
  kaNNiTai maNiyop pAnaik

  kaTuviruT chuTarop pAnai
  eNNiTai yeNNa lAkA

  iruvarai veruva n^INTa
  aNNalai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.9
  725 uravanaith thiraNTa thiNTOL

  arakkanai yUnRi mUnRUr
  n^iravanai n^imirn^tha chOthi

  n^INmuTi yamarar thaN^kaL
  kuravanaik kuLirveN TiN^kaL

  chaTaiyiTaip pothiyum aivAy
  aravanai n^inain^tha n^e^nycham

  azakithA n^inain^tha vARE.

  4.74.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.75 thanith - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  726 thoNTanEn paTTa thennE

  thUyakA viriyin n^annIr
  koNTiruk kOthi yATTik

  kuN^kumak kuzampu chAththi
  iNTaikoN TERa n^Okki

  Ichanai empi rAnaik
  kaNTanaik kaNTi rAthE

  kAlaththaik kaziththa vARE.

  4.75.1
  727 pinnilEn munni lEnn^An

  piRappaRuth tharuLchey vAnE
  ennilEn n^Ayi nEnn^An

  iLaN^kathirp payalaith thiN^kaT
  chinnilA eRikku^ny chennich

  chivapurath thamara rERE
  n^innalAl kaLaikaN ArE

  n^IRuchE rakalath thAnE.

  4.75.2
  728 kaLLanEn kaLLath thoNTAyk

  kAlaththaik kaziththup pOkkith
  theLLiyE nAki n^inRu

  thETinEn n^ATik kaNTEn
  uLkuvAr uLkiR RellAm

  uTanirun^ thaRithi yenRu
  veLkinEn veLki n^Anum

  vilAviRach chiriththiT TEnE.

  4.75.3
  729 uTampenu manaiya kaththuL

  uLLamE thakaLi yAka
  maTampaTum uNarn^ey yaTTi

  uyirenun^ thirima yakki
  iTampaTu ^nyAnath thIyAl

  erikoLa irun^thu n^Okkil
  kaTampamar kALai thAthai

  kazalaTi kANa lAmE.

  4.75.4
  730 va^nychappeN NaraN^ku kOyil

  vALeyiR Raravan^ thu^nychA
  va^nychappeN irun^tha chUzal

  vAnRavaz mathiyan^ thOyum
  va^nychappeN vAzkkai yALan

  vAzvinai vAza luRRu
  va^nychappeN NuRakka mAnEn

  va^nychanEn enchey kEnE.

  4.75.5
  731 uLkuvAr uLLath thAnai

  uNarvenum perumai yAnai
  uLkinEn n^AnuN^ kANpAn

  urukinEn URi yURi
  eLkinEn en^thai pemmAn

  iruthalai minnu kinRa
  koLLimEl eRumpen nuLLam

  eN^N^anaN^ kUTu mARE.

  4.75.6
  732 mOththaiyaik kaNTa kAkkai

  pOlaval vinaikaL moyththun
  vArththaiyaip pEcha voTTA

  mayakkan^An mayaN^ku kinREn
  chIththaiyaich chithampu thannaich

  cheTikoLn^Oy vaTivon RillA
  Uththaiyaik kazikkum vaNNam

  uNarvuthA ulaka mUrththI.

  4.75.7
  733 aN^kaththai maNNuk kAkki

  Arvaththai unakkE than^thu
  paN^kaththaip pOka mARRip

  pAviththEn paramA n^innais
  chaN^koththa mEnich chelvA

  chAthaln^AL n^AyEn unnai
  eN^kuRRAy enRa pOthA

  iN^kuRREn enkaN TAyE.

  4.75.8
  734 veLLan^Irch chaTaiya nArthAm

  vinavuvAr pOla van^then
  uLLamE pukun^thu n^inRArk

  kuRaN^kun^An puTaikaL pOn^thu
  kaLLarO pukun^thI rennak

  kalan^thuthAn n^Okki n^akku
  veLLarO menRu n^inRAr

  viLaN^kiLam piRaiya nArE.

  4.75.9
  735 peruviral iRaithA nUnRa

  piRaiyeyi RilaN^ka aN^kAn^
  tharuvarai anaiya thOLAn

  arakkanan RalaRi vIzn^thAn
  iruvarum oruva nAya

  uruvamaN^ kuTaiya vaLLal
  thiruvaTi chuman^thu koNTu

  kANkan^An thiriyu mARE.

  4.75.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.76 thanith - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  736 maruLavA manaththa nAki

  mayaN^kinEn mathiyi lAthEn
  iruLavA aRukkum en^thai

  iNaiyaTi n^Iza lennum
  aruLavAp peRutha linRi

  a^nychin^An alaman^ thERkup
  poruLavAth than^tha vARE

  pOthupOyp pularn^tha thanRE.

  4.76.1
  737 meymmaiyAm uzavaich cheythu

  viruppenum viththai viththip
  poymmaiyAN^ kaLaiyai vAN^kip

  poRaiyenum n^Iraip pAychchith
  thammaiyum n^Okkik kaNTu

  thakavenum vEli yiTTuch
  chemmaiyuL n^iRpa rAkiR

  chivakathi viLaiyu manRE.

  4.76.2
  738 empirAn enRa thEkoN

  TennuLE pukun^thu n^inRiN^
  kempirAn ATTa ATi

  ennuLE uzithar vEnai
  empirAn ennaip pinnaith

  thannuLE karakku menRAl
  empirAn enni nallAl

  encheykEn Ezai yEnE.

  4.76.3
  739 kAyamE kOyi lAkak

  kaTimanam aTimai yAka
  vAymaiyE thUymai yAka

  manamaNi iliN^ka mAka
  n^EyamE n^eyyum pAlA

  n^iRaiyan^Ir amaiya vATTip
  pUchanai Icha nArkkup

  pORRavik kATTi nOmE.

  4.76.4
  740 va^nychakap pulaiya nEnai

  vaziyaRath thoNTiR pUTTi
  a^nychalen RANTu koNTAy

  athuvun^in perumai yanRE
  n^e^nychakaN^ kaniya mATTEn

  n^innaiyuL vaikka mATTEn
  n^a^nychiTaN^ koNTa kaNTA

  ennena n^anmai thAnE.

  4.76.5
  741 n^AyinuN^ kaTaippaT TEnai

  n^anneRi kATTi ANTAy
  Ayiram arava mArththa

  amuthanE amutha moththu
  n^Iyumen ne^nychi nuLLE

  n^ilAvinAy n^ilAvi n^iRka
  n^Oyavai chAru mAkil

  n^Okkin^I aruLchey vAyE.

  4.76.6
  742 viLLaththA nonRu mATTEn

  viruppenum vETkai yAlE
  vaLLaththEn pOla n^unnai

  vAymaTuth thuNTi TAmE
  uLLaththE n^iRRi yEnum

  uyirppuLE varuthi yEnuN^
  kaLLaththE n^iRRi ammA

  eN^N^anaN^ kANu mARE.

  4.76.7
  743 Achaivan pAcha meythi

  aN^kuRRE niN^kuR REnAy
  UchalAT TuNTu vALA

  uzan^thun^An uzitha rAmE
  thEchanE thEcha mUrththi

  thirumaRaik kATu mEya
  IchanE unRan pAtham

  EththumA RaruLem mAnE.

  4.76.8
  744 n^iRaivilEn n^Echa millEn

  n^inaivilEn vinaiyin pAcha
  maRaivilE puRappaT TERum

  vakaiyenak karuLe nemmAn
  chiRaiyilEn cheyva thennE

  thiruvaTi paravi yEththak
  kuRaivilEn kuRRan^ thIrAy

  konRaichEr chaTaiyi nAnE.

  4.76.9
  745 n^aTuvilAk kAlan van^thu

  n^aNukumpO thaRiya voNNA
  aTuvana a^nychu pUtham

  avaithamak kARRa lAkEn
  paTuvana palavuN^ kuRRam

  pAN^kilA manithar vAzkkai
  keTuvathip piRavi chIchI

  kiLaroLich chaTaiyi nIrE.

  4.76.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.77 thanith - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  746 kaTumpakal n^aTTa mATik

  kaiyilOr kapAla mEn^thi
  iTumpalik killan^ thORu

  muzitharum iRaiva nIrE
  n^eTumpoRai malaiyar pAvai

  n^Erizai n^eRimen kUn^thaR
  koTuN^kuzai pukun^tha vanRuN^

  kOvaNa maraiya thEyO.

  4.77.1
  747 kOvaNa muTuththa vARuN^

  kOLara vachaiththa vARun^
  thIvaNach chAmpar pUchith

  thiruvuru irun^tha vARum
  pUvaNak kizava nAraip

  puliyuri araiya nArai
  EvaNach chilaiyi nArai

  yAvarE ezuthu vArE.

  4.77.2
  748 viLakkinAR peRRa inpam

  mezukkinAR pathiRRi yAkun^
  thuLakkiln^an malartho TuththAl

  thUyaviN NERa lAkum
  viLakkiTTAr pERu chollin

  mey^ny^nyeRi ^nyAna mAkum
  aLappila kItha^ny chonnArk

  kaTikaLthAm aruLu mARE.

  4.77.3
  749 chan^thiraR chaTaiyil vaiththa

  chaN^karan chAma vEthi
  an^tharath thamarar pemmAn

  Ann^alveL LUrthi yAnRan
  man^thiram n^amachchi vAya

  Akan^I RaNiyap peRRAl
  ven^thaRum vinaiyum n^Oyum

  vevvazal viRakiT TanRE.

  4.77.4
  750 puLLuvar aivar kaLvar

  punaththiTaip pukun^thu n^inRu
  thuLLuvar chURai koLvar

  thUn^eRi viLaiya voTTAr
  muLLuTai yavarkaL thammai

  mukkaNAn pAtha n^Izal
  uLLiTai maRain^thu n^inRaN^

  kuNarvinA leyya lAmE.

  4.77.5
  751 thoNTanEn piRan^thu vALA

  tholvinaik kuziyil vIzn^thu
  piNTamE chuman^thu n^ALum

  periyathOr avAviR paTTEn
  aNTanE amarar kOvE

  aRivanE a^nycha lennAy
  theNTiraik kaN^kai chUTun^

  thikaztharu chaTaiyi nAnE.

  4.77.6
  752 pARinAy pAvi n^e^nychE

  panRipOl aLaRRiR paTTuth
  thERin^I n^inaithi yAyin

  chivakathi thiNNa mAkum
  URalE uvarppu n^ARi

  uthiramE yozukum vAchal
  kURaiyAl mUTak kaNTu

  kOlamAk karuthi nAyE.

  4.77.7
    ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL
  chithain^thu pOyina.
  4.77.8-9
  753 uyththakAl uthayath thumpar

  umaiyavaL n^aTukkan^ thIra
  vaiththakA larakka nOthan

  vAnmuTi thanakku n^Ern^thAn
  moyththakAn mukizveN TiN^kaL

  mUrththiye nuchchi thanmEl
  vaiththakAl varun^thu menRu

  vATin^An oTuN^ki nEnE.

  4.77.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.78 kuRain^tha - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  754 venRilEn pulanka Lain^thum

  venRavar vaLAkan^ thannuL
  chenRilE nAtha lAlE

  chen^n^eRi yathaRku^ny chEyEn
  n^inRuLE thuLumpu kinREn

  n^IchanEn Icha nEyO
  inRuLEn n^ALai yillEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.1
  755 kaRRilEn kalaikaL ^nyAnaN^

  kaRRavar thaN^ka LOTum
  uRRilE nAtha lAlE

  uNarvukku^ny chEya nAnEn
  peRRilEn perun^tha TaN^kaN

  pEthaimAr thamakkum pollEn
  eRRuLEn iRaiva nEn^An

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.2
  756 mATTinEn manaththai munnE

  maRumaiyai uNara mATTEn
  mUTTin^An munnai n^ALE

  muthalvanai vaNaN^ka mATTEn
  pATTinAy pOla n^inRu

  paRRathAm pAvan^ thannai
  ITTinEn kaLaiya mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.3
  757 karaikkaTan^ thOtha mERuN^

  kaTalviTa muNTa kaNTan
  uraikkaTan^ thOthu n^Irmai

  yuNarn^thilE nAtha lAlE
  araikkiTan^ thachaiyu n^Akam

  achaippanE inpa vAzkkaik
  kiraikkiTain^ thuruku kinREn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.4
  758 chemmaiveN NIRu pUchu^ny
  chivanavan thEva thEvan
  vemmain^Oy vinaikaL thIrkkum

  vikirthanuk kArva meythi
  ammain^in RaTimai cheyyA

  vaTivilA muTivil vAzkkaik
  kimmain^in Ruruku kinREn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.5
  759 pEchchoTu pEchchuk kellAm

  piRarthamaip puRamE pEchak
  kUchchilE nAtha lAlE

  koTumaiyai viTumA ROrEn
  n^Achcholi n^ALum mUrththi

  n^anmaiyai yuNara mATTEn
  EchchuLE n^inRu meyyE

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.6
  760 thEchanaith thEcha mAkun^

  thirumAlOr paN^kan Rannaip
  pUchanaip punithan Rannaip

  puNarumpuN Tarikath thAnai
  n^Echanai n^eruppan Rannai

  n^iva^nychakath thakanRa chemmai
  Ichanai aRiya mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.7
  761 viLaikkinRa vinaiyai n^Okki

  veNmayir viravi mElum
  muLaikkinRa vinaiyaip pOka

  muyalkilEn iyala veLLan^
  thiLaikkinRa muTiyi nAnRan

  thiruvaTi parava mATTA
  thiLaikkinRE nirumi yUnRi

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.8
  762 viLaivaRi vilAmai yAlE

  vEthanaik kuziyi lAzn^thu
  kaLaikaNu millEn en^thAy

  kAmaraN^ kaRRu millEn
  thaLaiyaviz kOthai n^allAr

  thaN^kaLO Tinpa meytha
  iLaiyanu mallEn en^thAy

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.9
  763 veTTana vuTaiya nAki

  vIraththAl malai yeTuththa
  thuTTanaith thuTTuth thIrththuch

  chuvaippaTak kIthaN^ kETTa
  aTTamA mUrththi yAya

  Athiyai Othi n^ALum
  eTTanai eTTa mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.78.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.79 kuRain^tha - thirun^Erichai


  thiruchchiRRampalam

  764 thammAnaN^ kAppa thAkith

  thaiyalAr valaiyu LAzn^thu
  ammAnai amuthan Rannai

  Athiyai an^tha mAya
  chemmAna oLikoL mEnich

  chin^thaiyu LonRi n^inRa
  emmAnai n^inaiya mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.1
  765 makkaLE maNan^tha thAra

  mavvayiR Ravarai yOmpu^ny
  chikkuLE yazun^thi Ichan

  thiRampaTEn Ravama thOrEn
  koppuLE pOlath thOnRi

  yathanuLE maRaiyak kaNTum
  ikkaLE paraththai yOmpa

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.2
  766 kUzaiyE nAka mATTEn

  koTuvinaik kuziyil vIzn^thu
  Ezinin nichaiyi nAlum

  iRaivanai yEththa mATTEn
  mAzaiyoN kaNNin n^alla

  maTan^thaimAr thamakkum pollEn
  EzaiyE nAki n^ALu

  mencheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.3
  767 munnaiyen vinaiyi nAlE

  mUrththiyai n^inaiya mATTEn
  pinnain^An piththa nAkip

  pithaRRuvan pEthai yEnn^An
  ennuLE manni n^inRa

  chIrmaiya thAyi nAnai
  ennuLE n^inaiya mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.4
  768 kaRaiyaNi kaNTan Rannaik

  kAmaraN^ kaRRu millEn
  piRain^uthaR pEthai mAthar

  peyvaLai yArkku mallEn
  maRain^avil n^Avi nAnai

  mannin^in RiRai^nychi n^ALum
  iRaiyEyu mEththa mATTEn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.5
    ippathikaththil 6,7,8,9-mcheyyuTkaL
  maRain^thu pOyina.
  4.79.6-91
  769 vaLaiththun^in Raivar kaLvar

  van^thenai n^aTukka^ny cheyyath
  thaLaiththuvaith thulaiyai yERRith

  thazaleri maTuththa n^Iril
  thiLaiththun^in RATu kinRa

  AmaipOl theLivi lAthEn
  iLaiththun^in RATu kinREn

  encheyvAn thOnRi nEnE.

  4.79.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.80 kOyil - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  770 pALaiyu Taikkamu kON^kippan

  mATamn^e ruN^kiyeN^kum
  vALaiyu Taippunal van^theRi

  vAzvayal thillaithannuL
  ALavu TaikkazaR chiRRampa

  laththaran ATalkaNTAR
  pILaiyu TaikkaNka LARpinnaip

  pEyththoNTar kANpathennE.

  4.80.1
  771 poruviTai yonRuTaip puNNiya

  mUrththi puliyathaLan
  uruvuTai yammalai maN^kaima

  NALan ulakukkellAn^
  thiruvuTai an^thaNar vAzkinRa

  thillaichchiR Rampalavan
  thiruvaTi yaikkaNTa kaNkoNTu

  maRRinik kANpathennE.

  4.80.2
  772 thoTuththa malaroTu thUpamu^ny

  chAn^thuN^koN Teppozuthum
  aTuththu vaNaN^kum ayanoTu

  mAlukkuN^ kANpariyAn
  poTikkoN TaNin^thupon nAkiya

  thillaichchiR Rampalavan
  uTuththa thukilkaNTa kaNkoNTu

  maRRinik kANpathennE.

  4.80.3
  773 vaichcha poruLn^amak kAkumen

  ReNNi n^amachchivAya
  achcha mozin^thEn aNithillai

  yampalath thATukinRa
  pichchan piRappili pErn^an^thi

  un^thiyin mElachaiththa
  kachchin azakukaN TARpinnaik

  kaNkoNTu kANpathennE.

  4.80.4
  774 chey^ny^nyinRa n^Ila malarkinRa

  thillaichchiR Rampalavan
  mai^ny^nyinRa oNkaN malaimakaL

  kaNTu makizn^thun^iRka
  n^ey^ny^nyin Reriyum viLakkoththa

  n^Ila maNimiTaRRAn
  kai^ny^nyinRa ATalkaN TARpinnaik

  kaNkoNTu kANpathennE.

  4.80.5
  775 Unaththai n^Ikki ulakaRiya

  ennai yATkoNTavan
  thEnoth thenakkini yAnthillaich

  chiRRam palavaneN^kOn
  vAnath thavaruyya vanna^nychai

  yuNTakaN TaththilaN^kum
  Enath theyiRu kaNTARpinnaik

  kaNkoNTu kANpathennE.

  4.80.6
  776 theriththa kaNaiyAR thiripura

  mUnRu^nychen^ thIyinmUzka
  eriththa iRaivan imaiyavar

  kOmAn iNaiyaTikaL
  thariththa manaththavar vAzkinRa

  thillaichchiR Rampalavan
  chiriththa mukaN^kaNTa kaNkoNTu

  maRRinik kANpathennE.

  4.80.7
  777 chuRRu mamarar churapathi

  n^inthirup pAthamallAl
  paRRon RilOmen Razaippap

  paravaiyuL n^a^nychaiyuNTAn
  cheRRaN^ kanaN^kanaith thIvizith

  thAnRillai yampalavan
  n^eRRiyiR kaNkaNTa kaNkoNTu

  maRRinik kANpathennE.

  4.80.8
  778 chiththath thezun^tha chezuN^kama

  laththanna chEvaTikaL
  vaiththa manaththavar vAzkinRa

  thillaichchiR Rampalavan
  muththum vayiramum mANikkan^

  thannuL viLaN^kiyathU
  maththa malarkaNTa kaNkoNTu

  maRRinik kANpathennE.

  4.80.9
  779 tharukku mikuththuththan ROLvali

  yunnith thaTavaraiyai
  varaikkai kaLAleTuth thArppa

  malaimakaL kOnchiriththu
  arakkan maNimuTi paththum

  aNithillai yampalavan
  n^erukki mithiththa viralkaNTa

  kaNkoNTu kANpathennE.

  4.80.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - thirumUlaththAnan^Ayakar, chapAn^Athar,
  thEviyAr - chivakAmiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.81 kOyil - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  780 karun^aTTa kaNTanai aNTath

  thalaivanaik kaRpakaththaich
  cherun^aTTa mummathi leyyaval

  lAnaichchen^ thImuzaN^kath
  thirun^aTTa mATiyaith thillaik

  kiRaiyaichchiR Rampalaththup
  perun^aTTa mATiyai vAnavar

  kOnenRu vAzththuvanE.

  4.81.1
  781 onRi yirun^thu n^inaiminkaL

  un^thamak kUnamillai
  kanRiya kAlanaik kAlAR

  kaTin^thAn aTiyavaRkAch
  chenRu thozuminkaL thillaiyuT

  chiRRam palaththun^aTTam
  enRuvan^ thAyenum emperu

  mAnRan thirukkuRippE.

  4.81.2
  782 kanmana vIrkazi yuN^karuth

  thEchollik kANpathennE
  n^anmana varn^avil thillaiyuT

  chiRRam palaththun^aTTam
  ponmalai yilveLLik kunRathu

  pOlap polin^thilaN^ki
  enmana mEyonRip pukkanan

  pOn^tha chuvaTillaiyE.

  4.81.3
  783 kuniththa puruvamuN^ kovvaichchev

  vAyiR kumiNchirippum
  paniththa chaTaiyum pavaLampOl

  mEniyiR pAlveNNIRum
  iniththa muTaiya eTuththapoR

  pAthamuN^ kANappeRRAl
  maniththap piRaviyum vENTuvathE

  in^tha mAn^ilaththE.

  4.81.4
  784 vAyththathu n^an^thamak kIthOr

  piRavi mathiththiTumin
  pArththaRkup pAchu pathamaruL

  cheythavan paththaruLLIr
  kOththanRu muppuran^ thIvaLaith

  thAnRillai yampalaththuk
  kUththanuk kATpaT Tiruppathan

  ROn^an^thaN^ kUzaimaiyE.

  4.81.5
  785 pUththana poRchaTai ponpOl

  miLirap purikaNaN^kaL
  Arththana koTTi yariththana

  palkuRaT pUthakaNan^
  thEththena venRichai vaNTukaL

  pATuchiR Rampalaththuk
  kUththaniR kUththuval lAruLa

  rOvenRan kOlvaLaikkE.

  4.81.6
  786 muTikoNTa maththamum mukkaNNin

  n^Okkum muRuvalippun^
  thuTikoNTa kaiyun^ thuthain^thaveN

  NIRu^ny churikuzalAL
  paTikoNTa pAkamum pAypulith

  thOlumen pAvin^e^nychiR
  kuTikoNTa vAthillai yampalak

  kUththan kuraikazalE.

  4.81.7
  787 paTaikkala mAkavun nAmath

  thezuththa^nychen n^AviRkoNTEn
  iTaikkala mallEn ezupiRap

  pummunak kATcheykinREn
  thuTaikkinum pOkEn thozuthu

  vaNaN^kiththU n^IRaNin^thun
  aTaikkalaN^ kaNTAy aNithillaich

  chiRRam palaththaranE.

  4.81.8
  788 ponnoththa mEnimEl veNNI

  RaNin^thu purichaTaikaL
  minnoth thilaN^kap palithErn^

  thuzalum viTaN^kavETach
  chinnaththi nAnmali thillaiyuT

  chiRRam palaththun^aTTam
  ennaththan ATalkaN TinpuRRa

  thAliv virun^ilamE.

  4.81.9
  789 chATa eTuththathu thakkanRan

  vELviyiR chan^thiranai
  vITa eTuththathu kAlanai

  n^AraNan n^Anmukanun^
  thETa eTuththathu thillaiyuT

  chiRRam palaththun^aTTam
  ATa eTuththiTTa pAthaman

  ROn^ammai yATkoNTathE.

  4.81.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.82 thirukkazumalam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  790 pArkoNTu mUTik kaTalkoNTa

  ^nyAnRun^in pAthamellAm
  n^Ala^nychu puLLinam En^thina

  enpar n^aLirmathiyaN^
  kAlkoNTa vaNkaich chaTaivirith

  thATuN^ kazumalavark
  kALanRi maRRumuN TOan^tha

  NAzi akaliTamE.

  4.82.1
  791 kaTaiyAr koTin^eTu mATaN^ka

  LeN^kuN^ kalan^thilaN^ka
  uTaiyA nuTaithalai mAlaiyu^ny

  chUTi ukan^tharuLi
  viTaithA nuTaiyavav vEthiyan

  vAzuN^ kazumalaththuL
  aTaivAr vinaika LavaiyeLka

  n^AToRum ATuvarE.

  4.82.2
  792 thiraivAyp peruN^kaTal muththaN^

  kuvippa mukan^thukoNTu
  n^uraivAy n^uLaichchiya rOTik

  kazumalath thuLLazun^thum
  viraivAy n^aRumalar chUTiya

  viNNavan RannaTikkE
  varaiyAp parichivai n^AToRum

  n^an^thamai yALvanavE.

  4.82.3
  793 virikkum arumpatham vEthaN^ka

  LOthum vizumiyan^Ul
  uraikkil arumporuL uLLuvar

  kETkil ulakamuRRum
  irikkum paRaiyoTu pUthaN^kaL

  pATak kazumalavan
  n^iruththam pazampaTi yATuN^

  kazaln^ammai ALvanavE.

  4.82.4
  794 chin^thith thezumana mEn^inai

  yAmun kazumalaththaip
  pan^thiththa valvinai thIrkka

  vallAnaip pachupathiyaich
  chan^thiththa kAla maRuththumen

  ReNNi yirun^thavarkku
  mun^thith thozukazal n^AToRum

  n^an^thammai ALvanavE.

  4.82.5
  795 n^ilaiyum perumaiyum n^Ithiyu^ny

  chAla azakuTaiththAy
  alaiyum peruveLLath thanRu

  mithan^thavith thONipura^ny
  chilaiyil thiripuram mUnRerith

  thArthaN^ kazumalavar
  alaruN^ kazalaTi n^AToRum

  n^an^thamai ALvanavE.

  4.82.6
  796 muRRik kiTan^thumun^ n^Irin

  mithan^thuTan moyththamarar
  chuRRik kiTan^thu thozappaTu

  kinRathu chUzaravan^
  theRRik kiTan^thuveN^ konRaLan^

  thunRiveN thiN^kaLchUTuN^
  kaRRaich chaTaimuTi yArkkiTa

  mAya kazumalamE.

  4.82.7
  797 uTalum uyirum oruvazich

  chellum ulakaththuLLE
  aTaiyum unaivan^ thaTain^thAr

  amarar aTiyiNaikkIz
  n^aTaiyum vizavoTu n^AToRum

  malkum kazumalaththuL
  viTaiyan thanippatham n^AToRum

  n^an^thamai ALvanavE.

  4.82.8
  798 paravaik kaTaln^a^nycha muNTathu

  millaiyip pArmuzuthum
  n^iravik kiTan^thu thozappaTu

  kinRathu n^INTiruvar
  chiramap paTavan^thu chArn^thAr

  kazalaTi kANpathaRkE
  aravak kazalaTi n^AToRum

  n^an^thamai ALvanavE.

  4.82.9
  799 karaiyAr kaTalchUz ilaN^kaiyar

  kOnRan muTichithaRath
  tholaiyA malaraTi UnRalum

  uLLam vithirvithirththuth
  thalaiyAyk kiTan^thuyarn^ thAnRan

  kazumalaN^ kANpathaRkE
  alaiyAp parichivai n^AToRum

  n^an^thamai ALvanavE.

  4.82.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - piramapurIchar, thEviyAr - thirun^ilain^Ayaki.
  thiruththONiyil vIRRiruppavar thONiyappar.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.83 thirukkazumalam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  800 paTaiyAr mazuvonRu paRRiya

  kaiyan pathivinaviR
  kaTaiyAr koTin^eTu mATaN^ka

  LON^kuN^ kazumalamAm
  maTaivAyk kurukinam pALai

  virithoRum vaNTinaN^kaL
  peTaivAy mathuvuNTu pErA

  thirukkum perumpathiyE.

  4.83.1

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.84 Aruyirth - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  801 eTTAn^ thichaikkum iruthichaik

  kummiRai vAmuRaiyen
  RiTTAr amararvem pUchal

  enakkET TeriviziyA
  oTTAk kayavar thiripuram

  mUnRaiyum OrampinAl
  aTTAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.1
  802 pEzvAy aravin araikkamarn^

  thERip piRaN^kilaN^ku
  thEyvAy iLampiRai che^nychaTai

  mElvaiththa thEvarpirAn
  mUvAn iLakAn muzuvula

  kOTumaN viNNumaRRum
  AvAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.2
  803 thariyA vekuLiya nAyththakkan

  vELvi thakarththukan^tha
  eriyAr ilaN^kiya chUlaththi

  nAnimai yAthamukkaT
  periyAn periyAr piRappaRup

  pAnenRun^ thanpiRappai
  ariyAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.3
  804 vaTivuTai vANeTuN^ kaNNumai

  yALaiyOr pAlmakizn^thu
  veTikoL aravoTu vEN^kai

  athaLkoNTu mElmaruvip
  poTiko Lakalaththup ponpithirn^

  thannapaiN^ konRaiyan^thAr
  aTikaL aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.4
  805 poRuththAn amarark kamutharu

  Lin^a^nycha muNTukaNTaN^
  kaRuththAn kaRuppaza kAvuTai

  yAnkaN^kai che^nychaTaimER
  cheRuththAn thana^nychayan chENA

  rakalaN^ kaNaiyonRinAl
  aRuththAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.5
  806 kAyn^thAn cheRaRkari yAnenRu

  kAlanaik kAlonRinAR
  pAyn^thAn paNaimathil mUnRuN^

  kaNaiyennum oLLazalAl
  mEyn^thAn viyanula kEzum

  viLaN^ka vizumiyan^Ul
  Ayn^thAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.6
  807 uLain^thAn cheRuththaR kariyAn

  Ralaiyai ukironRinAR
  kaLain^thAn athanai n^iRaiya

  n^eTumAl kaNAr kuruthi
  vaLain^thAn oruvira linnoTu

  vIzviththuch chAmparveNNI
  RaLain^thAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.7
  808 mun^thivaT TaththiTaip paTTathel

  lAmmuTi vEn^tharthaN^kaL
  pan^thivaT TaththiTaip paTTalaip

  puNpathaR ka^nychikkollO
  n^an^thivaT Tan^n^aRu mAmalark

  konRaiyu n^akkachenni
  an^thivaT TaththoLi yAnaTich

  chErn^thathen AruyirE.

  4.84.8
  809 mikaththAn periyathOr vEN^kai

  yathaLkoNTu meymmaruvi
  akaththAn veruvan^al lALai

  n^aTukkuRup pAnvarumpon
  mukaththAR kuLirn^thirun^ thuLLaththi

  nAlukap pAnichain^tha
  akaththAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.9
  810 paimmA NaravalkuR paN^kayach

  chIRaTi yALveruvak
  kaimmA varichilaik kAmanai

  yaTTa kaTavuLmukkaN
  emmAn ivanen Riruvaru

  mEththa erin^imirn^tha
  ammAn aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.10
  811 pazakavO rUrthi yaranpaiN^kaT

  pAriTam pANicheyyak
  kuzalum muzavoTu mAn^aTa

  mATi uyarilaN^kaik
  kizavan irupathu thOLum

  oruvira lAliRuththa
  azakan aTin^izaR kIzathan

  ROvenRan AruyirE.

  4.84.11

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.85 thiruchchORRuththuRai - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  812 kAlai yezun^thu kaTimalar

  thUyana thAN^koNarn^thu
  mElai yamarar virumpu

  miTamvirai yAnmalin^tha
  chOlai maNaN^kamaz chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimEl
  mAlai mathiyaman ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.1
  813 vaNTaNai konRaiyum vanniyum

  maththamum vALaravuN^
  koNTaNain^ thERu muTiyuTai

  yAnkurai chErkazaRkE
  thoNTaNain^ thATiya chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimEl
  veNTalai mAlaiyan ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.2
  814 aLakku n^eRiyinan anparkaL

  thammanath thAyn^thukoLvAn
  viLakku maTiyavar mElvinai

  thIrththiTum viNNavarkOn
  thuLakkuN^ kuzaiyaNi chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimER
  RiLaikkum mathiyaman ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.3
  815 Ayn^thakai vALara vaththoTu

  mAlviTai yERiyeN^kum
  pErn^thakai mAnaTa mATuvar

  pinnu chaTaiyiTaiyE
  chErn^thakaim mAmalar thunniya

  chORRuth thuRaiyuRaivAr
  En^thukaich chUla mazuvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.4
  816 kURRaik kaTan^thathuN^ kOLara

  vArththathuN^ kOLuzuvai
  n^IRRil thuthain^thu thiriyum

  parichathu n^AmaRiyOm
  ARRiR kiTan^thaN^ kalaippa

  alaippuN Tachain^thathokku^ny
  chORRuth thuRaiyuRai vArchaTai

  mElathOr thUmathiyE.

  4.85.5
  817 vallATi n^inRu valipEchu

  vArkOLar vallachurar
  kollATi n^inRu kumaikkilum

  vAnavar van^thiRai^nychach
  chollATi n^inRu payilkinRa

  chORRuth thuRaiyuRaivAr
  villATi n^inRa n^ilaiyem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.6
  818 Aya muTaiyathu n^AmaRi

  yOmara Naththavaraik
  kAyak kaNaichilai vAN^kiyu

  meythun^ thuyakkaRuththAn
  thUyaveN NIRRinan chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimER
  pAyumveN NIrththiraik kaN^kaiyem

  mAnuk kazakiyathE.

  4.85.7
  819 aNTar amarar kaTain^

  thezun^ thOTiya n^a^nychathanai
  uNTum athanai oTukka

  vallAn mikka umparkaLkOn
  thoNTu payilkinRa chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimEl
  iNTai mathiyaman ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.8
  820 kaTalmaNi vaNNan karuthiya

  n^Anmukan RAnaRiyAn
  viTamaNi kaNTa muTaiyavan

  RAnenai ALuTaiyAn
  chuTaraNin^ thATiya chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimER
  paTamaNi n^Akaman ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.9
  821 ilaN^kaik kiRaivan irupathu

  thOLu muTin^eriyak
  kalaN^ka viralinA lUnRi

  avanaik karuththaziththa
  thulaN^kal mazuvinan chORRuth

  thuRaiyuRai vArchaTaimEl
  ilaN^ku mathiyaman ROvem

  pirAnuk kazakiyathE.

  4.85.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.86 thiruvoRRiyUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  822 cheRRuk kaLiRRuri koLkinRa

  ^nyAnRu cheruveNkompon
  RiRRuk kiTan^thathu pOlum

  iLampiRai pAmpathanaich
  chuRRik kiTan^thathu kimpuri

  pOlach chuTarimaikkum
  n^eRRikkaN maRRathan muththokkumA

  loRRi yUranukkE.

  4.86.1
  823 chollak karuthiya thonRuNTu

  kETkiR RoNTAyaTain^thAr
  allaR paTakkaNTu pinnen

  koTuththi alaikoLmun^n^Ir
  mallaR RiraichchaN^ka n^iththilaN^

  koNTuvam pakkaraikkE
  ollaith thiraikoNarn^ theRRoRRi

  yUruRai yuththamanE.

  4.86.2
  824 paravai varuthirai n^IrkkaN^kai

  pAyn^thukka palchaTaimEl
  arava maNitharu konRai

  iLan^thiN^kaT chUTiyathOr
  kurava n^aRumalar kON^ka

  maNin^thu kulAya chenni
  uravu thiraikoNarn^ theRRoRRi

  yUruRai yuththamanE.

  4.86.3
  825 thAnakaN^ kATaraN^ kAka

  vuTaiyathu thannaTain^thAr
  Unaka n^ARu muTaithalai

  yiRpali koLvathun^thAn
  thEnaka n^ARun^ thiruvoRRi

  yUruRai vAravarthAn^
  thAnaka mEvan^thu pOnakam

  vENTi uzitharvarE.

  4.86.4
  826 vElaik kaTaln^a^nycha muNTuveL

  LERRoTum vIRRirun^tha
  mAlaich chaTaiyArk kuRaiviTa

  mAvathu vArikunRA
  Alaik karumpoTu chen^n^eR

  kazani arukaNain^tha
  chOlaith thiruvoRRi yUraiyep

  pOthun^ thozuminkaLE.

  4.86.5
  827 puRRinil vAzum aravukkun^

  thiN^kaTkuN^ kaN^kaiyennu^ny
  chiRRiTai yATku^ny cheRitharu

  kaNNikku^ny chErviTamAm
  peRRuTai yAnperum pEchchuTai

  yAnpiri yAthenaiyAL
  viRRuTai yAnoRRi yUruTai

  yAnRan virichaTaiyE.

  4.86.6
  828 inRaraik kaNNuTai yAreN^ku

  millai imaya mennuN^
  kunRaraik kaNNan kulamakaT

  pAvaikkuk kURiTTan^AL
  anRaraik kaNNuN^ koTuththumai

  yALaiyum pAkamvaiththa
  onRaraik kaNNankaN TIroRRi

  yUruRai uththamanE.

  4.86.7
  829 chuRRivaN TiyAzcheyu^ny chOlaiyuN^

  kAvun^ thuthain^thilaN^ku
  peRRikaN TAlmaRRu yAvaruN^

  koLvar piRariTain^I
  oRRikoN TAyoRRi yUraiyuN^

  kaiviT TuRumenReNNi
  viRRikaN TAymaR Rithuvoppa

  thilliTam vEthiyanE.

  4.86.8
  830 chuRRik kiTan^thoRRi yUranen

  chin^thai pirivaRiyAn
  oRRith thirithan^thu n^Iyenna

  cheythi ulakamellAm
  paRRith thirithan^thu palloTu

  n^AmenRu kaNkuziththuth
  theRRith thiruppathal lAlenna

  cheyyumith thIvinaiyE.

  4.86.9
  831 aN^kaT kaTukkaikku mullaip

  puRavam muRuvalcheyyum
  paiN^kaT Talaikkuch chuTalaik

  kaLari parumaNichEr
  kaN^kaikku vElai aravukkup

  puRRu kalain^irampAth
  thiN^kaTku vAnan^ thiruvoRRi

  yUrar thirumuTiyE.

  4.86.10
  832 tharukkina vALarak kanmuTi

  paththiRap pAthan^thannAl
  orukkina vARaTi yEnaip

  piRappaRuth thALavallAn
  n^erukkina vAnavar thAnavar

  kUTik kaTain^than^a^nychaip
  parukkina vARenchey kEnoRRi

  yUruRai paNTaN^kanE.

  4.86.11

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.87 thiruppazanam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  833 mEviththu n^inRu viLain^thana

  ven^thuyar thukkamellAm
  Aviththu n^inRu kazin^thana

  allal avaiyaRuppAn
  pAviththa pAvanai n^IyaRi

  vAypaza naththarachE
  kUviththuk koLLun^ thanaiyaTi

  yEnaik kuRikkoLvathE.

  4.87.1
  834 chuRRin^in RArpuRaN^ kAva

  lamarar kaTaiththalaiyil
  maRRun^in RArthiru mAloTu

  n^Anmukan van^thaTikkIzp
  paRRin^in RArpaza naththara

  chEyun paNiyaRivAn
  uRRun^in RAraTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.2
  835 ATin^in RAyaNTam EzuN^

  kaTan^thupOy mElavaiyuN^
  kUTin^in RAykuvi menmulai

  yALaiyuN^ koNTuTanE
  pATin^in RAypaza naththara

  chEyaN^kOr pAlmathiya^ny
  chUTin^in RAyaTi yEnaiya^ny

  chAmaik kuRikkoLvathE.

  4.87.3
  836 eriththuviT TAyampi nARpura

  mUnRumun nEpaTavum
  uriththuviT TAyumai yALn^aTuk

  keythavOr ku^nycharaththaip
  pariththuviT TAypaza naththara

  chEkaN^kai vArchaTaimER
  thariththuviT TAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.4
  837 munniyum munni muLaiththana

  mUveyi lummuTanE
  manniyu maN^kum irun^thanai

  mAya manaththavarkaL
  panniya n^Ulin parichaRi

  vAypaza naththarachE
  unniyum unnaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.5
  838 Eyn^thaRuth thAyinpa nAyirun^

  thEpaTaith thAnRalaiyaik
  kAyn^thaRuth thAykaNNi nAlanRu

  kAmanaik kAlanaiyum
  pAyn^thaRuth thAypaza naththara

  chEyen pazavinain^Oy
  Ayn^thaRuth thAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.6
  839 maRRuvaith thAyaN^kOr mAloru

  pAkam makizn^thuTanE
  uRRuvaith thAyumai yALoTuN^

  kUTum parichenavE
  paRRivaith thAypaza naththara

  chEyaN^kOr pAmporukai
  chuRRivaith thAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.7
  840 Urinin RAyonRi n^inRuviN

  TAraiyum oLLazalAR
  pOrinin RAypoRai yAyuyi

  rAvi chuman^thukoNTu
  pArin^in RAypaza naththara

  chEpaNi cheypavarkaT
  kAran^in RAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.8
  841 pOkamvaith thAypuri punchaTai

  mElOr punalathanai
  Akamvaith thAymalai yAnmaTa

  maN^kai makizn^thuTanE
  pAkamvaith thAypaza naththara

  chEyun paNiyaruLAl
  Akamvaith thAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.9
  842 aTuththirun^ thAyarak kanmuTi

  vAyoTu thOLn^eriyak
  keTuththirun^ thAykiLarn^ thArvali

  yaikkiLai yOTuTanE
  paTuththirun^ thAypaza naththara

  chEpuli yinnurithOl
  uTuththirun^ thAyaTi yEnaik

  kuRikkoN TaruLuvathE.

  4.87.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.88 thiruppUn^thuruththi - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  843 mAlinai mAluRa n^inRAn

  malaimakaL thannuTaiya
  pAlanaip pAnmathi chUTiyaip

  paNpuNa rArmathinmER
  pOlanaip pOrviTai yERiyaip

  pUn^thuruth thimakizum
  Alanai Athipu rANanai

  n^AnaTi pORRuvathE.

  4.88.1
  844 maRiyuTai yAnmazu vALinan

  mAmalai maN^kaiyOrpAl
  kuRiyuTai yAnkuNa monRaRin^

  thArillai kURilavan
  poRiyuTai vALara vaththavan

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  aRivuTai Athi purANanai

  n^AnaTi pORRuvathE.

  4.88.2
  845 maRuththavar mummathil mAyavOr

  ve^nychilai kOththOrampAl
  aRuththanai Alathan kIzanai

  AlviTa muNTathanaip
  poRuththanaip pUthap paTaiyanaip

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  n^iRaththanai n^Ila miTaRRanai

  yAnaTi pORRuvathE.

  4.88.3
  846 uruvinai Uzi muthalvanai

  Othi n^iRain^thun^inRa
  thiruvinaith thEcham paTaiththanaich

  chenRaTain^ thEnuTaiya
  poruvinai yellAn^ thuran^thanaip

  pUn^thuruth thiyuRaiyuN^
  karuvinaik kaNmUn RuTaiyanai

  yAnaTi pORRuvathE.

  4.88.4
  847 thakkanRan vELvi thakarththavan

  chAra mathuvanRukOL
  mikkana mummathil vIyavOr

  ve^nychilai kOththOrampAl
  pukkanan ponRikazn^ thannathOr

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  n^akkanai n^aN^kaL pirAnRanai

  n^AnaTi pORRuvathE.

  4.88.5
  848 arukaTai mAlaiyun^ thAnuTai

  yAnaza kAlamain^tha
  uruvuTai maN^kaiyun^ thannoru

  pAlula kAyun^inRAn
  porupaTai vElinan villinan

  pUn^thuruth thiyuRaiyun^
  thiruvuTaith thEcha mathiyanai

  yAnaTi pORRuvathE.

  4.88.6
  849 manRiyun^ n^inRa mathilarai

  mAya vakaikeTukkak
  kanRiyun^ n^inRu kaTu^nychilai

  vAN^kik kanalampinAR
  ponRiyum pOkap puraTTinan

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  anRiyu^ny cheytha pirAnRanai

  yAnaTi pORRuvathE.

  4.88.7
  850 minniRam mikka iTaiyumai

  n^aN^kaiyOr pAnmakizn^thAn
  enniRa menRama rarperi

  yArinnan^ thAmaRiyAr
  ponniRa mikka chaTaiyavan

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  enniRa ven^thai pirAnRanai

  yAnaTi pORRuvathE.

  4.88.8
  851 an^thiyai n^alla mathiyinai

  yArkkum aRivariya
  chen^thiyai vATTu^nychem ponninai

  chenRaTain^ thEnuTaiya
  pun^thiyaip pukka aRivinai

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  n^an^thiyai n^aN^kaL pirAnRanai

  n^AnaTi pORRuvathE.

  4.88.9
  852 paikkaiyum pAn^thi vizikkaiyum

  pAmpu chaTaiyiTaiyE
  vaikkaiyum vAnizi kaN^kaiyum

  maN^kai n^aTukkuRavE
  moykkai arakkanai yUnRinan

  pUn^thuruth thiyuRaiyum
  mikkan^al vEtha vikirthanai

  n^AnaTi pORRuvathE.

  4.88.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.89 thirun^eyththAnam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  853 pAriTa^ny chATiya palluyir

  vAnama rarkkaruLik
  kAraTain^ thakaTal vAyumiz

  n^a^nychamu thAkavuNTAn
  UraTain^ thivvula kiRpali

  koLvathu n^AmaRiyOm
  n^IraTain^ thakarai n^inRan^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.1
  854 thEyn^thilaN^ ku^nychiRu veNmathi

  yAyn^in thiruchchaTaimER
  pAyn^thakaN^ kaippunaR panmuka

  mAkip paran^tholippa
  Ayn^thilaN^ kummazu vEluTai

  yAyaTi yERkurain^I
  En^thiLa maN^kaiyum n^Iyumn^eyth

  thAnath thirun^thathuvE.

  4.89.2
  855 konRaTain^ thATik kumaiththiTuN^

  kURRamon nArmathinmER
  chenRaTain^ thATip poruthathun^

  thEchamel lAmaRiyuN^
  kunRaTain^ thATuN^ kuLirpoziR

  kAviri yinkaraimER
  chenRaTain^ thArvinai thIrkkun^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.3
  856 koTTu muzavara vaththoTu

  kOlam palaaNin^thu
  n^aTTam palapayin RATuvar

  n^Akam araik kachaiththuch
  chiTTar thiripuran^ thIyezach

  cheRRa chilaiyuTaiyAn
  iTTa mumaiyoTu n^inRan^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.4
  857 koymalark konRai thuzAyvanni

  maththamuN^ kUviLamum
  meymalar vEyn^tha virichaTaik

  kaRRaiviN NOrperumAn
  maimalar n^Ila n^iRaN^karuN^

  kaNNiyOr pAlmakizn^thAn
  n^inmala nATal n^ilayan^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.5
  858 pUn^thAr n^aRuN^konRai mAlaiyai

  vAN^kich chaTaikkaNin^thu
  kUrn^thAr viTaiyinai yERippal

  pUthap paTain^aTuvE
  pOn^thAr puRavichai pATavum

  ATavuN^ kETTaruLich
  chErn^thAr umaiyava LOTun^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.6
  859 paRRina pAmpan paTuththa

  puliyurith thOluTaiyan
  muRRina mUnRu mathilkaLai

  mUTTi yeriththaRuththAn
  chuRRiya pUthap paTaiyinan

  chUla mazuvorumAn
  cheRRun^an^ thIvinai thIrkkun^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.7
  860 viriththa chaTaiyinan viNNavar

  kOnviTa muNTakaNTan
  uriththa kariyuri mUTiyon

  nArmathil mUnRuTanE
  eriththa chilaiyinan ITaziyA

  thennai ANTukoNTa
  thariththa umaiyava LOTun^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.8
  861 thUN^kAn thuLaN^kAn thuzAykonRai

  thunniya che^nychaTaimEl
  vAN^kA mathiyamum vALara

  vuN^kaN^kai thAnpunain^thAn
  thEN^kAr thiripuran^ thIyeza

  veythu thiyakkaRuththu
  n^IN^kAn umaiyava LOTun^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.9
  862 UTTin^in RAnporu vAnila

  mummathil thIyampinAl
  mATTin^in RAnanRi nArven^thu

  vIzavum vAnavarkkuk
  kATTin^in RAnkatha mAkkaN^kai

  pAyavOr vArchaTaiyai
  n^ITTin^in RAnRiru n^inRan^eyth

  thAnath thirun^thavanE.

  4.89.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.90 thiruvEthikuTi - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  863 kaiyathu kAleri n^AkaN^

  kanalviTu chUlamathu
  veyyathu vElain^a^ny chuNTa

  virichaTai viNNavarkOn
  cheyyinil n^Ila maNaN^kama

  zun^thiru vEthikuTi
  aiyanai ArA amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.1
  864 kaiththalai mAnmaRi yEn^thiya

  kaiyan kanalmazuvan
  poyththalai yEn^thin^aR pUthi

  yaNin^thu palithirivAn
  cheyththalai vALaikaL pAyn^thuka

  Lun^thiru vEthikuTi
  aththanai ArA amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.2
  865 munpin muthalvan munivanem

  mElai vinaikaziththAn
  anpin n^ilaiyil avuNar

  purampoTi yAnacheyyu^ny
  chemponai n^anmalar mElavan

  chErthiru vEthikuTi
  anpanai n^ammai yuTaiyanai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.3
  866 paththarkaL n^ALum maRavAr

  piRaviyai yonRaRuppAn
  muththarkaL munnam paNicheythu

  pAriTam munnuyarththAn
  koththana konRai maNaN^kama

  zun^thiru vEthikuTi
  aththanai ArA amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.4
  867 AnaNain^ thERuN^ kuRikuNa

  mAraRi vAravarkai
  mAnaNain^ thATu mathiyum

  punalu^ny chaTaimuTiyan
  thEnaNain^ thATiya vaNTu

  payilthiru vEthikuTi
  AnaNain^ thATu mazuvanai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.5
  868 eNNum ezuththuN^ kuRiyum

  aRipavar thAmoziyap
  paNNin ichaimozi pATiya

  vAnavar thAmpaNivAr
  thiNNen vinaikaLaith thIrkkum

  pirAnRiru vEthikuTi
  n^aNNa ariya amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.6
  869 Urn^tha viTaiyukan^ thERiya

  chelvanai n^AmaRiyOm
  Arn^tha maTamozi maN^kaiyOr

  pAkam makizn^thuTaiyAn
  chErn^tha punaRchaTaich chelvap

  pirAnRiru vEthikuTich
  chArn^tha vayalaNi thaNNamu

  thaiyaTain^ thATuthumE.

  4.90.7
  870 eriyum mazuvinan eNNiyum

  maRRoru vanRalaiyuL
  thiriyum paliyinan thEyamum

  n^ATumel lAmuTaiyAn
  viriyum pozilaNi chERu

  thikazthiru vEthikuTi
  ariya amuthinai anparka

  LOTaTain^ thATuthumE.

  4.90.8
  871 maiyaNi kaNTan maRaiviri

  n^Avan mathiththukan^tha
  meyyaNi n^IRRan vizumiya

  veNmazu vATpaTaiyAn
  cheyya kamala maNaN^kama

  zun^thiru vEthikuTi
  aiyanai ArA amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.9
  872 varuththanai vALarak kanmuTi

  thOLoTu paththiRuththa
  poruththanaip poyyA aruLanaip

  pUthap paTaiyuTaiya
  thiruththanaith thEvar pirAnRiru

  vEthi kuTiyuTaiya
  aruththanai ArA amuthinai

  n^AmaTain^ thATuthumE.

  4.90.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - vEthapurIchuvarar,
  thEviyAr - maN^kaiyarkkarachiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.91 thiruvaiyARu - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  873 kuRuviththa vAkuRRa n^Oyvinai

  kATTik kuRuviththan^Oy
  uRuviththa vAvuRRa n^Oyvinai

  thIrppAn ukan^tharuLi
  aRiviththa vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  cheRiviththa vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.1
  874 kUrviththa vAkuRRa n^Oyvinai

  kATTiyuN^ kUrviththan^Oy
  Urviththa vAvuRRa n^Oyvinai

  thIrppAn ukan^tharuLi
  Arviththa vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  chErviththa vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.2
  875 thAkkina vAchala mEvinai

  kATTiyun^ thaNTiththan^Oy
  n^Ikkina vAn^eTu n^Irinin

  RERa n^inain^tharuLi
  Akkina vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  n^Okkina vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.3
  876 tharukkina n^AnRaka vinRiyu

  mOTach chalamathanAl
  n^erukkina vAn^eTu n^Irinin

  RERa n^inain^tharuLi
  urukkina vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  perukkina vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.4
  877 iziviththa vARiTTa n^Oyvinai

  kATTi iTarppaTuththuk
  kaziviththa vAkaTTa n^Oyvinai

  thIrppAn kalan^tharuLi
  aziviththa vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  thozuviththa vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.5
  878 iTaiviththa vARiTTa n^Oyvinai

  kATTi iTarppaTuththu
  uTaiviththa vARuRRa n^Oyvinai

  thIrppAn ukan^tharuLi
  aTaiviththa vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  thoTarviththa vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.6
  879 paTakkina vApaTa n^inRupan

  nALum paTakkinan^Oy
  aTakkina vARathu vanRiyun^

  thIvinai pAvamellAm
  aTakkina vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  thoTakkina vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.7
  880 maRappiththa vAvallai n^Oyvinai

  kATTi maRappiththan^Oy
  thuRappiththa vAthukka n^Oyvinai

  thIrppAn ukan^tharuLi
  iRappiththa vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  chiRappiththa vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.8
  881 thuyakkina vAthukka n^Oyvinai

  kATTith thuyakkinan^Oy
  iyakkina vARiTTa n^Oyvinai

  thIrppAn ichain^tharuLi
  ayakkina vARaTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  mayakkina vAthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.9
  882 kaRuththumiT TArkaNTaN^ kaN^kai

  chaTaimER karan^tharuLi
  iRuththumiT TArilaN^ kaikkiRai

  thannai irupathuthOL
  aRuththumiT TAraTi yEnaiai

  yARan aTimaikkaLE
  poRuththumiT TArthoNTa nEnaiththan

  ponnaTik kIzenaiyE.

  4.91.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.92 thiruvaiyARu - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  883 chin^thip pariyana chin^thip

  pavarkkuch chiRan^thuchen^thEn
  mun^thip pozivana muththi

  koTuppana moyththiruNTu
  pan^thiththu n^inRa pazavinai

  thIrppana pAmpuchuRRi
  an^thip piRaiyaNin^ thATumai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.1
  884 iziththana EzEz piRappum

  aRuththana enmanaththE
  poziththana pOreziR kURRai

  yuthaiththana pORRavarkkAyk
  kiziththana thakkan kiLaroLi

  vELviyaik kIzamunchen
  Raziththana ARaN^ka mAnaai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.2
  885 maNin^iRa moppana ponniRa

  mannina minniyalvAy
  kaNin^iRa manna kayilaip

  poruppana kAthalcheyyath
  thuNivana chIlaththa rAkith

  thoTarn^thu viTAthathoNTark
  kaNiyana chEyana thEvarkkai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.3
  886 iruLtharu thunpap paTala

  maRaippamey^ny ^nyAnamennum
  poruLtharu kaNNizan^ thuNporuL

  n^ATip pukalizan^tha
  kuruTarun^ thammaip paravak

  koTun^ara kakkuzin^in
  RaruLtharu kaikoTuth thERRumai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.4
  887 ezuvAy iRuvAy ilAthana

  veN^kaT piNithavirththu
  vazuvA maruththuva mAvana

  mAn^ara kakkuzivAy
  vizuvAr avarthammai vIzppana

  mITpana mikkavanpO
  TazuvArk kamuthaN^kaL kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.5
  888 thunpak kaTaliTaith thONith

  thozilpUNTa thoNTarthammai
  inpak karaimukan^ thERRun^

  thiRaththana mARRayalE
  ponpaT Tozukap porun^thoLi

  cheyyumap poyporun^thA
  anpark kaNiyana kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.6
  889 kaLiththuk kalan^thathOr kAthaR

  kachivoTu kAvirivAyk
  kuLiththuth thozuthumun n^inRavip

  paththaraik kOthilchen^thEn
  theLiththuch chuvaiyamu thUTTi

  yamararkaL chUziruppa
  aLiththup peru^nychelva mAkkumai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.7
  890 thiruththik karuththinaich chevvE

  n^iRuththich cheRuththuTalai
  varuththik kaTimalar vALeTuth

  thOchchi maruN^kuchenRu
  viruththik kuzakkaval lOrkaTku

  viNpaT TikaiyiTumAl
  aruththith tharun^thava rEththumai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.8
  891 pATum paRaNTaiyu mAn^thaiyu

  mArppap paran^thupalpEyk
  kUTi muzavak kuvikaviz

  koTTak kuRun^arikaL
  n^ITuN^ kuzalcheyya vaiyam

  n^eLiya n^iNappiNakkAT
  TATun^ thiruvaTi kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.9
  892 n^inpOl amararkaL n^INmuTi

  chAyththu n^imirththukuththa
  paimpO thuzakkip pavaLan^

  thazaippana pAN^kaRiyA
  enpO likaLpaRith thiTTa

  ilaiyum mukaiyumellAm
  ampO thenakkoLLum aiyanai

  yARan aTiththalamE.

  4.92.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.93 thiruvaiyARu - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  893 malaiyAr maTan^thai manaththana

  vAnOr makuTamanni
  n^ilaiyA yiruppana n^inROr

  mathippana n^INilaththup
  pulaiyATu punmai thavirppana

  ponnula kammaLikkum
  alaiyAr punaRponni chUzn^thaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.1
  894 polampuN TarIkap puthumalar

  pOlvana pORRiyenpAr
  pulampum pozuthum puNarthuNai

  yAvana ponnanaiya
  chilampu^ny cheRipA Takamu^ny

  chezuN^kiN kiNiththiraLum
  alampum thiruvaTi kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.2
  895 uRRA rilAthArk kuRuthuNai

  yAvana Othin^annUl
  kaRRAr paravap perumai

  yuTaiyana kAthalcheyya
  kiRpAr thamakkuk kiLaroLi

  vAnakan^ thAnkoTukkum
  aRRArk karumporuL kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.3
  896 vAnaik kaTan^thaNTath thappAl

  mathippana man^thirippAr
  Unaik kaziththuyyak koNTaruL

  cheyvana uththamarkku
  ^nyAnach chuTarAy n^aTuvE

  yuthippana n^aN^kaiya^nycha
  Anai yuriththana kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.4
  897 mAthara mAnila mAvana

  vAnavar mAmukaTTin
  mIthana menkazal veN^kachchu

  vIkkina ven^n^amanAr
  thUtharai yOTath thurappana

  thunpaRath thoNTupaTTArk
  kAthara mAvana kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.5
  898 pENith thozumavar ponnula

  kALap piRaN^karuLAl
  ENip paTin^eRi yiTTuk

  koTuththimai yOrmuTimEl
  mANikka moththu marakatham

  pOnRu vayiramanni
  ANik kanakamu mokkumai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.6
  899 Othiya ^nyAnamum ^nyAnap

  poruLum olichiRan^tha
  vEthiyar vEthamum vELviyu

  mAvana viNNumaNNu^ny
  chOthiyu^ny che^nychuTar ^nyAyiRu

  moppana thUmathiyO
  TAthiyum an^thamu mAnaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.7
  900 chuNaN^ku mukaththuth thuNaimulaip

  pAvai churumpoTuvaN
  TaNaN^kuN^ kuzali yaNiyAr

  vaLaikkaraN^ kUppin^inRu
  vaNaN^kum pozuthum varuTum

  pozuthumvaN kAn^thaLoNpO
  thaNaN^kum aravin^tha mokkumai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.8
  901 chuzalAr thuyarveyiR chuTTiTum

  pOthaTith thoNTarthunnum
  n^izalA vanavenRu n^IN^kAp

  piRavi n^ilaikeTuththuk
  kazalA vinaikaL kazaRRuva

  kAla vanaN^kaTan^tha
  azalAr oLiyana kANkaai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.9
  902 valiyAn Ralaipaththum vAyviT

  TalaRa varaiyaTarththu
  meliyA valiyuTaik kURRai

  yuthaiththuviN NOrkaLmunnE
  palichEr paTukaTaip pArththuppan

  nALum palarikaza
  aliyA n^ilain^iRkum aiyanai

  yARan aTiththalamE.

  4.93.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.94 thirukkaNTiyUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  903 vAnavar thAnavar vaikal

  malarkoNarn^ thiTTiRai^nychith
  thAnavar mAlpira mannaRi

  yAtha thakaimaiyinAn
  Anava nAthipu rANanan

  ROTiya panRiyeytha
  kAnava naikkaNTi yUraNTa

  vANar thozukinRathE.

  4.94.1
  904 vAna mathiyamum vALara

  vumpuna lOTuchaTaith
  thAna mathuvena vaiththuzal

  vAnRazal pOluruvan
  kAna maRiyonRu kaiyuTai

  yAnkaNTi yUrirun^tha
  Unamil vEtha muTaiyAnai

  n^AmaTi yuLkuvathE.

  4.94.2
  905 paNTaN^ kaRuththathOr kaiyuTai

  yAnpaTaith thAnRalaiyai
  uNTaN^ kaRuththathum UroTu

  n^ATavai thAnaRiyuN^
  kaNTaN^ kaRuththa miTaRuTai

  yAnkaNTi yUrirun^tha
  thoNTar pirAnaikkaN TIraNTa

  vANar thozukinRathE.

  4.94.3
  906 muTiyinmuR RAthathon Rillaiyel

  lAmuTan thAnuTaiyAn
  koTiyumuR RavviTai yERiyOr

  kURRoru pAluTaiyAn
  kaTiyamuR Ravvinai n^OykaLai

  vAnkaNTi yUrirun^thAn
  aTiyumuR RArthoNTar illaikaN

  TIraNTa vAnavarE.

  4.94.4
  907 paRRiyO rAnai yuriththa

  pirAnpava LaththiraLpOl
  muRRum aNin^thathOr n^IRuTai

  yAnmunna mEkoTuththa
  kaRRaN^ kuTaiyavan RAnaRi

  yAnkaNTi yUrirun^tha
  kuRRamil vEtha muTaiyAnai

  yAmaNTar kURuvathE.

  4.94.5
  908 pOrppanai yAnai yuriththa

  pirAnpoRi vAyarava^ny
  chErppathu vAnath thiraikaTal

  chUzula kammithanaik
  kAppathu kAraNa mAkakkoN

  TAnkaNTi yUrirun^tha
  kUrppuTai oLvAL mazuvanai

  yAmaNTar kURuvathE.

  4.94.6
  909 aTTathu kAlanai Ayn^thathu

  vEthamA RaN^kamanRu
  chuTTathu kAmanaik kaNNatha

  nAlE thoTarn^theriyak
  kaTTavai mUnRu meriththa

  pirAnkaNTi yUrirun^tha
  kuTTamun vEthap paTaiyanai

  yAmaNTar kURuvathE.

  4.94.7
  910 aTTum olin^Ir aNimathi

  yummala rAnavellAm
  iTTup pothiyu^ny chaTaimuTi

  yAniNTai mAlaiyaN^kaik
  kaTTum aravathu thAnuTai

  yAnkaNTi yUrirun^tha
  koTTum paRaiyuTaik kUththanai

  yAmaNTar kURuvathE.

  4.94.8
  911 mAyn^thana thIvinai maN^kina

  n^OykaL maRukivizath
  thEyn^thana pAva^ny cheRukkakil

  lAn^ammaich cheRRan^aN^kaik
  kAyn^tha pirAnkaNTi yUrem

  pirAnaN^ka mARinaiyum
  Ayn^tha pirAnalla nOvaTi

  yEnaiyAT koNTavanE.

  4.94.9
  912 maNTi malaiyai yeTuththumath

  thAkkiyav vAchukiyaith
  thaNTi amarar kaTain^tha

  kaTalviTaN^ kaNTaruLi
  uNTa pirAnn^a^ny choLiththapi

  rAna^nychi yOTin^aNNak
  kaNTa pirAnalla nOkaNTi

  yUraNTa vAnavanE.

  4.94.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - vIraTTEchuvarar, thEviyAr - maN^kain^Ayakiyammai

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.95 thiruppAthirippuliyUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  913 InRALu mAyenak ken^thaiyu

  mAyuTan thOnRinarAy
  mUnRA yulakam paTaiththukan^

  thAnmanath thuLLirukka
  EnRAn imaiyavark kanpan

  thiruppA thirippuliyUrth
  thOnRAth thuNaiyA yirun^thanan

  RannaTi yON^kaLukkE.

  4.95.1
  914 paRRAy n^inain^thiTap pOthun^e^ny

  chEyin^thap pAraimuRRu^ny
  chuRRAy alaikaTal mUTinuN^

  kaNTEn pukaln^amakku
  uRRAn umaiyavaT kanpan

  thiruppA thirippuliyUr
  muRRA muLaimathik kaNNiyi

  nAnRana moykazalE.

  4.95.2
  915 viTaiyAn virumpiyen nuLLath

  thirun^thAn inin^amakkiN^
  kaTaiyA avalam aruvinai

  chArA n^amanaiya^nychOm
  puTaiyAr kamalath thayanpOl

  pavarpA thirippuliyUr
  uTaiyAn aTiyAr aTiyaTi

  yON^kaT kariyathuNTE.

  4.95.3
  916 mAyamel lAmuRRa viTTiruL

  n^IN^ka malaimakaTkE
  n^Eyam n^ilAva irun^thA

  navanRan thiruvaTikkE
  thEyamel lAn^in RiRai^nychun^

  thiruppA thirippuliyUr
  mEyan^al lAnmalarp pAthamen

  chin^thaiyuL n^inRanavE.

  4.95.4
  917 vaiththa poruLn^amak kAmenRu

  cholli manaththaTaiththuch
  chiththa morukkich chivAya

  n^amaven RirukkinallAl
  moyththa kathirmathi pOlvA

  ravarpA thirippuliyUr
  aththan aruLpeRa lAmO

  aRivilAp pEthain^e^nychE.

  4.95.5
  918 karuvAyk kiTan^thun kazalE

  n^inaiyuN^ karuththuTaiyEn
  uruvAyth therin^thunRan n^Amam

  payinREn unatharuLAR
  thiruvAy poliyach chivAya

  n^amavenRu n^IRaNin^thEn
  tharuvAy chivakathi n^IpA

  thirippuli yUraranE.

  4.95.6
  919 eNNA thamarar irakkap

  paravaiyuL n^a^nychamuNTAy
  thiNNAr achurar thiripuran^

  thIyezach cheRRavanE
  paNNArn^ thamain^tha poruLkaL

  payilpA thirippuliyUrk
  kaNNAr n^uthalAy kazaln^aN^

  karuththil uTaiyanavE.

  4.957
  920 puzuvAyp piRakkinum puNNiyA

  vunnaTi yenmanaththE
  vazuvA thirukka varan^thara

  vENTumiv vaiyakaththE
  thozuvArk kiraN^ki yirun^tharuL

  cheypA thirippuliyUrch
  chezun^Irp punaRkaN^kai che^nychaTai

  mElvaiththa thIvaNNanE.

  4.95.8
  921 maNpA thalampukku mAlkaTal

  mUTimaR REzulakum
  viNpAl thichaikeT TiruchuTar

  vIzinum a^nychaln^e^nychE
  thiNpAl n^amakkonRu kaNTOn^

  thiruppA thirippuliyUrk
  kaNpAvu n^eRRik kaTavuT

  chuTarAn kazaliNaiyE.

  4.95.9
  922 thirun^thA amaNarthan^ thIn^eRip

  paTTuth thikaiththumuththi
  tharun^thA LiNaikkE charaNam

  pukun^thEn varaiyeTuththa
  porun^thA arakkan uTaln^erith

  thAypA thirippuliyUr
  irun^thAy aTiyEn inippiRa

  vAmalvan^ thEnRukoLLE.

  4.95.10

  iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - thOnRAththuNaiyIchuvarar,
  thEviyAr - thOkaiyampikaiyammai.
  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.96 thiruvIzimizalai - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  923 vAnchoTTach choTTan^in RaTTum

  vaLarmathi yOTayalE
  thEnchoTTach choTTan^in RaTTun^

  thirukkonRai chennivaiththIr
  mAnpeTTai n^Okki maNALIr

  maNin^Ir mizalaiyuLLIr
  n^AnchaTTa vummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.1
  924 an^thamum Athiyu mAkin^in

  RIraNTam eNTichaiyum
  pan^thamum vITum parappukin

  RIrpachu vERRukan^thIr
  ven^thazal Ompu mizalaiyuL

  LIrennaith thenRichaikkE
  un^thiTum pOthu maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.2
  925 alaikkinRa n^Irn^ilaN^ kARRanal

  ampara mAkin^inRIr
  kalaikkanRu chEruN^ karaththIr

  kalaipporu LAkin^inRIr
  vilakkinRi n^alkum mizalaiyuL

  LIrmeyyiR kaiyoTukAl
  kulaikkinRu n^ummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.3
  926 thIththozi lAnRalai thIyiliT

  Tuchcheytha vELvicheRRIr
  pEyththozi lATTiyaip peRRuTai

  yIrpiTith thuththiriyum
  vEyththozi lALar mizalaiyuL

  LIrvikki a^nychezuththum
  Oththozin^ thummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.4
  927 thOTpaTTa n^Akamu^ny chUlamu^ny

  chuththiyum paththimaiyAn
  mERpaTTa an^thaNar vIziyum

  ennaiyum vERuTaiyIr
  n^ATpaTTu van^thu piRan^thEn

  iRakka n^amanthamartham
  kOTpaTTu n^ummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.5
  928 kaNTiyiR paTTa kazuththuTai

  yIrkari kATTiliTTa
  paNTiyiR paTTa parikalath

  thIrpathi vIzikoNTIr
  uNTiyiR paTTini n^Oyil

  uRakkaththil ummaiyaivar
  koNTiyiR paTTu maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.6
  929 thORRaN^kaN TAnchira monRukoN

  TIrthUya veLLeruthon
  RERRaN^koN TIrezil vIzi

  mizalai irukkaikoNTIr
  chIRRaN^koN TenmEl chivan^thathOr

  pAchaththAl vIchiyaveN^
  kURRaN^kaN Tummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.7
  930 chuzippaTTa kaN^kaiyun^ thiN^kaLu^ny

  chUTichchok kampayinRIr
  pazippaTTa pAmparaip paRRuTai

  yIrpaTar thIpparuka
  vizippaTTa kAmanai vITTIr

  mizalaiyuL LIrpiRavich
  chuzippaTTu n^ummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.8
  931 piLLaiyiR paTTa piRaimuTi

  yIrmaRai yOthavallIr
  veLLaiyiR paTTathOr n^IRRIr

  virin^Ir mizalaiyuLLIr
  n^aLLaiyiR paTTaivar n^akkaraip

  pikka n^amanthamarthaN^
  koLLaiyiR paTTu maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.9
  932 kaRukkoN Tarakkan kayilaiyaip

  paRRiya kaiyumeyyum
  n^eRukken RiRachcheRRa chEvaTi

  yARkURRai n^IRucheythIr
  veRikkonRai mAlai muTiyIr

  virin^Ir mizalaiyuLLIr
  iRakkinRu n^ummai maRakkinum

  ennaik kuRikkoNminE.

  4.96.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - vIziyazakar, thEviyAr - chun^tharakujAmpikaiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.97 thiruchchaththimuRRam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  933 kOvAy muTuki yaTuthiRaR

  kURRaN^ kumaippathanmun
  pUvA raTichchuva TenmER

  poRiththuvai pOkaviTin
  mUvA muzuppazi mUTuN^kaN

  TAymuzaN^ kun^thazaRkaith
  thEvA thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.1
  934 kAyn^thAy anaN^kan uTalam

  poTipaTak kAlanaimun
  pAyn^thAy uyirchekap pAtham

  paNivArtham palpiRavi
  Ayn^thAyn^ thaRuppAy aTiyER

  karuLAyun anparchin^thai
  chErn^thAy thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.2
  935 poththAr kurampai pukun^thaivar

  n^ALum pukalazippa
  maththAr thayirpOl maRukumen

  chin^thai maRukkozivi
  aththA aTiyEn aTaikkalaN^

  kaNTAy amararkaLtha^ny
  chiththA thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.3
  936 n^illAk kurampai n^ilaiyAk

  karuthiyin^ n^INilaththon
  RallAk kuzivIzn^ thayarvuRu

  vEnaivan^ thANTukoNTAy
  villEr puruvath thumaiyAL

  kaNavA viTiRkeTuvEn
  chelvA thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.4
  937 karuvuR Rirun^thun kazalE

  n^inain^thEn karuppuviyiR
  theruviR pukun^thEn thikaiththaTi

  yEnaith thikaippozivi
  uruviR Rikazum umaiyAL

  kaNavA viTiRkeTuvEn
  thiruviR polichaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.5
  938 vemmai n^amanthamar mikku

  viravi vizuppathanmun
  immaiyun thALenRan n^e^nychath

  thezuthivai IN^kikazil
  ammai aTiyER karuLuthi

  yenpathiN^ kAraRivAr
  chemmai tharuchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.6
  939 viTTAr puraN^kaL orun^oTi

  vEvavOr veN^kaNaiyAR
  chuTTAyen pAchath thoTarpaRuth

  thANTukoL thumpipampum
  maTTAr kuzali malaimakaL

  pUchai makizn^tharuLu^ny
  chiTTA thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.7
  940 ikazn^thavan vELvi aziththiT

  TimaiyOr poRaiyirappa
  n^ikazn^thiTa anRE vichayamuN^

  koNTathu n^IlakaNTA
  pukazn^tha aTiyEnRan punmaikaL

  thIrap purin^thun^alkAy
  thikazn^tha thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.8
  941 thakkArva meythich chamaNthavirn^

  thunRan charaNpukun^thEn
  ekkAthal eppayan unRiRa

  mallAl enakkuLathE
  mikkAr thilaiyuL viruppA

  mikavaTa mEruvennun^
  thikkA thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.9
  942 poRiththEr arakkan poruppeTup

  puRRavan ponmuTithOL
  iRaththAL oruviral UnRiT

  TalaRa iraN^kioLvAL
  kuRiththE koTuththAy koTiyEnchey

  kuRRak koTuvinain^Oy
  cheRuththAy thiruchchaththi muRRath

  thuRaiyu^ny chivakkozun^thE.

  4.97.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chivakkozun^thIchuvarar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.98 thirun^allUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  943 aTTumin ilpali yenRen

  RakaN^kaTai thORumvan^thu
  maTTavi zuN^kuza lArvaLai

  koLLum vakaiyenkolO
  koTTiya pANi yeTuththiTTa

  pAthamuN^ kOLaravum
  n^aTTan^in RATiya n^Atharn^al

  lUriTaN^ koNTavarE.

  4.98.1
  944 peNNiTTam paNTaiya thanRivai

  peypalik kenRuzalvAr
  n^aNNiTTu van^thu manaipukun^

  thArumn^al lUrakaththE
  paNNiTTa pATalar ATala

  rAyppaRRi n^Okkin^inRu
  kaNNiTTup pOyiRRuk kAraNa

  muNTu kaRaikkaNTarE.

  4.98.2
  945 paTavEr aravalnR pAvain^al

  lIrpaka lEyoruvar
  iTuvAr iTaippali koLpavar

  pOlavan^ thilpukun^thu
  n^aTavAr aTikaL n^aTampayin

  RATiya kUththarkolO
  vaTapAR kayilaiyun^ thenpAln^al

  lUrun^tham vAzpathiyE.

  4.98.3
  946 che^nychuTarch chOthip pavaLath

  thiraLthikaz muththanaiya
  n^a^nychaNi kaNTann^al lUruRai

  n^ampanai n^AnorukAR
  thu^nychiTaik kaNTu kanavin

  Ralaiththozu thERkavanRAn
  n^e^nychiTai n^inRaka lAnpala

  kAlamum n^inRananE.

  4.98.4
  947 veNmathi chUTi viLaN^kan^in

  RAnaiviN NOrkaLthoza
  n^aNNila yaththoTu pATa

  laRAthan^al lUrakaththE
  thiNNilai yaN^koTu n^inRAn

  thiripura mUnReriththAn
  kaNNuLum n^e^nychath thakaththum

  uLakazaR chEvaTiyE.

  4.98.5
  948 thERRap paTaththiru n^allU

  rakaththE chivanirun^thAR
  thORRap paTachchenRu kaNTukoL

  LArthoNTar thunmathiyAl
  ARRiR keTuththuk kuLaththiniR

  RETiya AtharaippOR
  kARRiR keTuththula kellAn^

  thiritharvar kANpathaRkE.

  4.98.6
  949 n^ATkoNTa thAmaraip pUththaTa^ny

  chUzn^tha n^allUrakaththE
  kITkoNTa kOvaNaN^ kAvenRu

  chollik kiRipaTaththAn
  vATkoNTa n^Okki manaiviyo

  TumaN^kOr vANikanai
  ATkoNTa vArththai yuraikkuman

  ROviv vakaliTamE.

  4.98.7
  950 aRaimalku paiN^kaza lArppan^in

  RAnaNi yArchaTaimEl
  n^aRaimalku konRaiyan^ thAruTai

  yAnumn^al lUrakaththE
  paRaimalku pATalan ATala

  nAkip parichaziththAn
  piRaimalku che^nychaTai thAzan^in

  RATiya pi^ny^nyakanE.

  4.98.8
  951 manniya mAmaRai yOrmakizn^

  thEththa maruviyeN^kun^
  thunniya thoNTarkaL innichai

  pATith thozuthun^allUrk
  kanniyar thAmuN^ kanaviTai

  yunniya kAthalarai
  anniyar aRRavar aN^kaNa

  nEyaruL n^alkenparE.

  4.98.9
  952 thiruvamar thAmarai chIrvaLar

  cheN^kazu n^IrkoLn^eythal
  kuruvamar kON^kaN^ kurAmakiz

  chaNpakaN^ konRaivanni
  maruvamar n^ILkoTi mATa

  malimaRai yOrkaLn^allUr
  uruvamar pAkath thumaiyavaL

  pAkanai uLkuthumE.

  4.98.10
  953 chellEr koTiyan chivanperuN^

  kOyil chivapuramum
  vallEn pukavum mathilchUz

  ilaN^kaiyar kAvalanaik
  kallAr muTiyoTu thOLiRach

  cheRRa kazalaTiyAn
  n^allU rirun^tha pirAnalla

  nOn^ammai ALpavanE.

  4.98.11

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.99 thiruvaiyARu - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  954 an^thivaT TaththiN^kaT kaNNiyan

  aiyA Ramarn^thuvan^then
  pun^thivaT TaththiTaip pukkun^in

  RAnaiyum poyyenpanO
  chin^thivaT TachchaTaik kaRRai

  yalampach chiRithalarn^tha
  n^an^thivaT TaththoTu konRai

  vaLAviya n^ampanaiyE.

  4.99.1
  955 pATakak kAlkazaR kAlpari

  thikkathi rukkavan^thi
  n^ATakak kAln^aN^kai muncheN^kaN

  Enaththin pinnaTan^tha
  kATakak kAlkaNaN^ kaithozuN^

  kAleN^ka NAyn^inRakAl
  ATakak kAlari mAnREr

  valavanai yARRanavE.

  4.99.2

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.100 thiruvEkampam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  956 Othuvith thAymun aRavurai

  kATTi amaNaroTE
  kAthuvith thAykaTTa n^OypiNi

  thIrththAy kalan^tharuLip
  pOthuvith thAyn^in paNipizaik

  kiRpuLi yamvaLArAl
  mOthuvip pAyukap pAymuni

  vAykachchi yEkampanE.

  4.100.1
  957 eththaikkoN Teththakai Ezai

  amaNo Tichaiviththenaik
  koththaikku mUN^kar vazikATTu

  viththennaik kOkucheythAy
  muththin thiraLum paLiN^kiniR

  chOthiyum moypavaLath
  thoththinai yEykkum paTiyAy

  poziRkachchi yEkampanE.

  4.100.2
  958 meyyampu kOththa vichayanO

  TanRoru vETuvanAyp
  poyyampey thAva maruLichchey

  thAypura mUnReriyak
  kaiyampey thAyn^un kazalaTi

  pORRAk kayavarn^e^nychiR
  kuyyampey thAykoTi mAmathil

  chUzkachchi yEkampanE.

  4.100.3
  959 kuRikkoN Tirun^thuchen^ thAmarai

  Ayiram vaikalvaikal
  n^eRippaTa iNTai punaikinRa

  mAlai n^iRaiyazippAn
  kaRaikkaNTa n^Iyoru pUkkuRai

  viththukkaN chUlvippathE
  piRaiththuNTa vArchaTai yAyperuN^

  kA^nychiyem pi^ny^nyakanE.

  4.100.4
  960 uraikkuN^ kazin^thiN^ kuNarvari

  yAnuLku vArvinaiyaik
  karaikku menakkai thozuvathal

  lARkathi rOrkaLellAm
  viraikkoN malaravan mAleN

  vachukkaLE kAthacharkaL
  iraikkum amirthark kaRiyavoN

  NAneN^kaL EkampanE.

  4.100.5
  961 karuvuRRa n^ALmutha lAkavun

  pAthamE kANpathaRku
  urukiRRen nuLLamum n^AnuN^

  kiTan^thalan^ theyththozin^thEn
  thiruvoRRi yUrA thiruvAla

  vAyA thiruvArUrA
  orupaR RilAmaiyuN^ kaNTiraN^

  kAykachchi yEkampanE.

  4.100.6
  962 ariayan in^thiran chan^thirA

  thiththar amararellAm
  uriyan^in koRRak kaTaiththalai

  yAruNaN^ kAkkiTan^thAr
  puritharu punchaTaip pOka

  munivar pulampukinRAr
  eritharu che^nychaTai Ekampa

  ennO thirukkuRippE.

  4.100.7
  963 pAmparaich chErththip paTaru^ny

  chaTaimuTip pAlvaNNanE
  kUmpalaich cheytha karathalath

  thanparkaL kUTippannAL
  chAmpalaip pUchith tharaiyiR

  puraNTun^in RALcharaNen
  REmpalip pArkaT kiraN^kukaN

  TAykachchi yEkampanE.

  4.100.8
  964 EnRukoN TAyennai emperu

  mAnini yallamenniR
  chAnRukaN TAyiv vulakamel

  lAn^thani yEnenRennai
  UnRin^in RAraivark koRRivaith

  thAypinnai oRRiyellA^ny
  chOnRukoN TAykachchi yEkampa

  mEya chuTarvaNNanE.

  4.100.9
  965 un^thin^in RArunRan Olakkach

  chULaikaL vAythalpaRRith
  thunRin^in RArthollai vAnava

  rITTam paNiyaRivAn
  van^thun^in RAraya nun^thiru

  mAlum mathiRkachchiyAy
  in^than^in ROmini eN^N^ana

  mOvan^ thiRai^nychuvathE.

  4.100.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.101 thiruvinnampar - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  966 mannu malaimakaL kaiyAl

  varuTina mAmaRaikaL
  chonna thuRaithoRun^ thUpporu

  LAyina thUkkamalath
  thanna vaTivina anpuTaith

  thoNTark kamutharuththi
  innal kaLaivana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.1
  967 paithaR piNakkuzaik kALiveN^

  kOpampaN^ kappaTuppAn
  cheythaR kariya thirun^aTa^ny

  cheythana chIrmaRaiyOn
  uythaR poruTTuveN^ kURRai

  yuthaiththana umparkkellAm
  eythaR kariyana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.2
  968 chuNaN^kun^in RArkoN^kai yALumai

  chUTina thUmalarAl
  vaNaN^kin^in RumparkaL vAzththina

  mannu maRaikaLthammiR
  piNaN^kin^in Rinnana venRaRi

  yAthana pEykkaNaththO
  TiNaN^kin^in RATina innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.3
  969 ARon Riyachama yaN^kaLin

  avvavark kapporuLkaL
  vERon RilAthana viNNOr

  mathippana mikkuvaman
  mARon RilAthana maNNoTu

  viNNakam mAyn^thiTinum
  IRon RilAthana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.4
  970 arakkartham muppuram amponRi

  nAlaTa laN^kiyinvAyk
  karakkamun vaithikath thErmichai

  n^inRana kaTTuruvam
  parakkaveN^ kAniTai vETuru

  vAyina palpathithO
  Rirakka n^aTan^thana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.5
  971 kINTuN^ kiLarn^thumpoR kEzalmun

  thETina kETupaTA
  ANTum palapala vUziyu

  mAyina AraNaththin
  vENTum poruLkaL viLaN^kan^in

  RATina mEvuchilam
  pINTum kazalina innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.6
  972 pORRun^ thakaiyana pollA

  muyalakan kOpappunmai
  ARRun^ thakaiyana ARu

  chamayath thavaravaraith
  thERRun^ thakaiyana thERiya

  thoNTaraich chen^n^eRikkE
  ERRun^ thakaiyana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.7
  973 payampunmai chErtharu pAvan^

  thavirppana pArppathithan
  kuyamponmai mAmala rAkak

  kulAvina kUTavoNNAch
  chayampuven REthaku thANuven

  REchathur vEthaN^kaLn^in
  RiyampuN^ kazalina innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.8
  974 ayann^eTu mAlin^ thiranchan^thi

  rAthiththar amararellA^ny
  chayachaya enRumup pOthum

  paNivana thaNkaTalchUz
  viyanila muRRukkum viNNukkum

  n^Akar viyann^akarkkum
  iyapara mAvana innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.9
  975 tharukkiya thakkanRan vELvi

  thakarththana thAmaraippO
  thurukkiya chempon uvaman

  ilAthana voNkayilai
  n^erukkiya vALarak kanRalai

  paththum n^eriththavanRan
  irukkiyal pAyina innampa

  rAnRan iNaiyaTiyE.

  4.101.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.102 thiruvArUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  976 kulampalam pAvaru kuNTarmun

  nEn^amak kuNTukolO
  alampalam pAvaru thaNpunal

  ArUr avirchaTaiyAn
  chilampalam pAvaru chEvaTi

  yAnRiru mUlaththAnam
  pulampalam pAvaru thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.1
  977 maRRiTa minRi manaithuRan^

  thalluNA vallamaNar
  choRRiTa menRu thurichupaT

  TEnukku muNTukolO
  viRRiTam vAN^ki vichayanO

  TanRoru vETuvanAyp
  puRRiTaN^ koNTAnRan thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.2
  978 oruvaTi vinRin^in RuNkuNTar

  munnamak kuNTukolO
  cheruvaTi ve^nychilai yARpuram

  aTTavan chenRaTaiyAth
  thiruvuTai yAnRiru vArUrth

  thirumUlath thAnancheN^kaT
  poruviTai yAnaTith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.3
  979 mAchinai yERiya mEniyar

  vankaNNar moNNaraiviT
  TIchanai yEn^inain^ thEchaRu

  vEnukkum uNTukolO
  thEchanai ArUrth thirumUlath

  thAnanaich chin^thaicheythu
  pUchanaip pUcharar thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.4
  980 arun^thum pozuthurai yATA

  amaNar thiRamakanRu
  varun^thi n^inain^thara nEyenRu

  vAzththuvER kuNTukolO
  thirun^thiya mAmathil ArUrth

  thirumUlath thAnanukkup
  porun^thun^ thavamuTaith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.5
  981 vIN^kiya thOLkaLun^ thALkaLu

  mAyn^inRu veRRaraiyE
  mUN^kaikaL pOluNNu mUTarmun

  nEn^amak kuNTukolO
  thEN^kamaz chOlaiththen nArUrth

  thirumUlath thAnancheyya
  pUN^kaza lAnaTith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.6
  982 paNNiya chAththirap pEykaL

  paRithalaik kuNTaraiviT
  TeNNiR pukazIchan RannaruL

  peRRERku muNTukolO
  thiNNiya mAmathil ArUrth

  thirumUlath thAnaneN^kaL
  puNNiyan RannaTith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.7
  983 karapparkaL meyyaith thalaipaRik

  kachchukam ennuN^kuNTar
  uraippana kELAthiN^ kuyyappOn^

  thEnukkum uNTukolO
  thiruppoli ArUrth thirumUlath

  thAnan thirukkayilaip
  poruppan viruppamar thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.8
  984 kaiyi liTuchORu n^inRuNNuN^

  kAthal amaNaraiviT
  Tuyyum n^eRikaN TiN^kuyyap

  pOn^thEnukku muNTukolO
  aiyan aNivayal ArUrth

  thirumUlath thAnanukkup
  poyyan pilAvaTith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.9
  985 kuRRa muTaiya amaNar

  thiRamathu kaiyakanRiT
  TuRRa karuma^nychey thuyyappOn^

  thEnukkum uNTukolO
  maRpoli thOLAn irAvaNan

  Ranvali vATTuviththa
  poRkaza lAnaTith thoNTarkkuth

  thoNTarAm puNNiyamE.

  4.102.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.103 thiruvArUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  986 vEmpinaip pEchi viTakkinai

  yOmpi vinaiperukkith
  thUmpinaith thUrththaN^kOr chuRRan^

  thuNaiyen RiruththirthoNTIr
  Ampalam pUmpoykai ArUr

  amarn^thAn aTin^izaRkIzch
  chAmpalaip pUchich chalaminRith

  thoNTupaT TuymminkaLE.

  4.103.1
  987 ArAyn^ thaTiththoNTar ANippon

  ArUr akaththaTakkip
  pArUr parippaththam paN^kuni

  uththiram pARpaTuththA
  nArUr n^aRumalar n^Athan

  aTiththoNTan n^ampin^an^thi
  n^IrAl thiruviLak kiTTamai

  n^INA TaRiyumanRE.

  4.103.2
  988 pUmpaTi makkalam poRpaTi

  makkalam enRivaRRAl
  AmpaTi makkala mAkilum

  ArUr inithamarn^thAr
  thAmpaTi makkalam vENTuva

  rElthamiz mAlaikaLAl
  n^AmpaTi makkala^ny cheythu

  thozuthuy maTan^e^nychamE.

  4.103.3
  989 thuTikkinRa pAmparai Arththuth

  thuLaN^kA mathiyaNin^thu
  muTiththoNTa rAki munivar

  paNicheyva thEyumanRip
  poTikkoNTu pUchip pukun^thoNTar

  pAtham poRuththapoRpAl
  aTiththoNTan n^an^thiyen pAnuLan

  ArUr amuthinukkE.

  4.103.4
  990 karumpu piTiththavar kAyappaT

  TAraN^kOr kOTaliyAl
  irumpu piTiththavar inpuRap

  paTTAr ivarkaLn^iRka
  arumpaviz thaNpozil chUzaNi

  ArUr amarn^thapemmAn
  virumpu manaththinai yAthonRu

  n^Anunnai vENTuvanE.

  4.103.5
  991 koTikoL vithAnaN^ kavari

  paRaichaN^kaN^ kaiviLakkO
  TiTivil peru^nychelva meythuvar

  eythiyum UnamillA
  aTikaLum ArUr akaththina

  rAyinum an^thavaLap
  poTikoN TaNivArk kiruLokku

  n^an^thi puRappaTilE.

  4.103.6
    ippathikaththil 7,8,9-mcheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 4.103.7-8
  992 chaN^kolip piththiTu minchiRu

  kAlaith thaTavazalil
  kuN^kili yappukaik kUTTenRuN^

  kATTi irupathuthOL
  aN^kulam vaiththavan cheN^kuru

  thippuna lOTaa^ny^nyAn
  RaN^kuli vaiththAn aTiththA

  maraiyennai ANTanavE.

  4.103.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.104 thirun^AkaikkArONam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  993 vaTivuTai mAmalai maN^kaipaN^

  kAkaN^kai vArchaTaiyAy
  kaTikamaz chOlai chulavu

  kaTaln^Akaik kArONanE
  piTimatha vAraNam pENun^

  thurakan^iR kapperiya
  iTikural veLLeru thERumi

  thennaikol emmiRaiyE.

  4.104.1
  994 kaRRAr payilkaTal n^AkaikkA

  rONaththeN^ kaNNuthalE
  viRRAN^ kiyakaram vEln^eTuN^

  kaNNi viyankaramE
  n^aRRAL n^eTu^nychilai n^ANvalith

  thakara n^inkaramE
  cheRRAr pura^nycheRRa chEvaka

  mennaikol cheppuminE.

  4.104.2
  995 thUmen malarkkaNai kOththuththI

  vELvi thoziRpaTuththa
  kAman poTipaTak kAyn^tha

  kaTaln^Akaik kArONan^in
  n^Amam paravi n^amachchivA

  yavennum a^nychezuththu^ny
  chAman Ruraikkath tharuthikaN

  TAyeN^kaL chaN^karanE.

  4.104.3
  996 pazivazi yOTiya pAvip

  paRithalaik kuNTarthaN^kaL
  mozivazi yOTi muTivEn

  muTiyAmaik kAththukkoNTAy
  kazivazi yOtham ulavu

  kaTaln^Akaik kArONaven
  vazivazi yALAkum vaNNam

  aruLeN^kaL vAnavanE.

  4.104.4
  997 chen^thuvar vAykkaruN^ kaNNiNai

  veNNakaith thEmoziyAr
  van^thu vala^nycheythu mAn^aTa

  mATa malin^thachelvak
  kan^tha malipozil chUzkaTal

  n^AkaikkA rONamenRu^ny
  chin^thaichey vAraip piriyA

  thirukkun^ thirumaN^kaiyE.

  4.104.5
  998 panaipurai kaimmatha yAnai

  yuriththa para^nychuTarE
  kanaikaTal chUztharu n^AkaikkA

  rONaththeN^ kaNNuthalE
  manaithuRan^ thalluNA vallamaN

  kuNTar mayakkain^Ikki
  enain^inain^ thATkoNTAyk kennini

  yAncheyum ichchaikaLE.

  4.104.6
  999 chIrmali chelvam perithuTai

  yachempon mAmalaiyE
  kArmali chOlai chulavu

  kaTaln^Akaik kArONanE
  vArmali menmulai yArpali

  van^thiTach chenRiran^thu
  Urmali pichchaikoN TuNpathu

  mAthimai yOvuraiyE.

  4.104.7
  1000 vaN^kam malikaTal n^AkaikkA

  rONaththem vAnavanE
  eN^kaL perumAnOr viNNappam

  uNTathu kETTaruLIr
  kaN^kai chaTaiyuT karan^thAyak

  kaLLaththai meLLavumai
  n^aN^kai aRiyiRpol lAthukaNTA

  yeN^kaL n^AyakanE.

  4.104.8
    ippathikaththil 9-m cheyyuL maRain^thu pOyiRRu. 4.104.9
  1001 karun^thaTaN^ kaNNiyun^ thAnuN^

  kaTaln^Akaik kArONaththAn
  irun^tha thirumalai yenRiRai^ny

  chAthan ReTukkaluRRAn
  perun^thalai paththum irupathu

  thOLum pithirn^thalaRa
  irun^tharu Lichcheytha thEmaRRuch

  cheythilan emmiRaiyE.

  4.104.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.105 thiruvathikaivIraTTAnam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1002 mAchiloL vALpOl maRiyum

  maNin^Irth thiraiththokuthi
  Uchalai yATiyaN^ koNchiRai

  annam uRaN^kaluRRAl
  pAchaRai n^Ilam parukiya

  vaNTupaN pATalkaNTu
  vIchuN^ keTila vaTakaraith

  thEyen^thai vIraTTamE.

  4.105.1
  1003 paiN^kAR RavaLai paRaikoTTap

  pAchilai n^IrppaTukar
  aN^kAR kuvaLaimEl Avi

  uyirppa arukulavu^ny
  cheN^kAR kurukivai chEru^ny

  cheRikeTi lakkaraiththE
  veN^kAR kuruchilai vIran

  aruLvaiththa vIraTTamE.

  4.105.2
  1004 ammalark kaNNiyar a^nychana^ny

  chen^thuvar vAyiLaiyAr
  vemmulaich chAn^tham vilaipeRu

  mAlai yeTuththavarkaL
  thammaruN^ kiRkiraN^ kArthaTan^

  thOLmeli yakkuTaivAr
  vimmu punaRkeTi lakkaraith

  thEyen^thai vIraTTamE.

  4.105.3
  1005 mInuTaith thaNpunal vIraTTa

  rEn^ummai vENTukinRa
  thiyAnuTaich chilkuRai onRuLa

  thAln^aRun^ thaNNerukkin
  thEnuTaik konRaich chaTaiyuTaik

  kaN^kaith thiraithavazuN^
  kUnuTaith thiN^kaT kuzaviyep

  pOthuN^ kuRikkoNminE.

  4.105.4
  1006 AraTTa thEnum iran^thuN

  Takamaka vanRirin^thu
  vEraTTa n^iRpith thiTukinRa

  thAlviri n^Irpparavaich
  chUraTTa vElavan thAthaiyaich

  chUzvaya lArathikai
  vIraTTath thAnai virumpA

  varumpAva vEthanaiyE.

  4.105.5
  1007 paTarpoR chaTaiyum pakuvAy

  aravum panimathiyu^ny
  chuTalaip poTiyu mellA

  muLavEyavar thUyatheNNIrk
  keTilak karaiththiru vIraTTa

  rAvarkeT TEnaTain^thAr
  n^aTalaikku n^aRRuNai yAkuN^kaN

  TIravar n^AmaN^kaLE.

  4.105.6
  1008 kALaN^ kaTan^thathOr kaNTaththa

  rAkik kaNNArkeTila
  n^ALaN^ kaTikkOr n^akaramu

  mAthiRku n^ankichain^tha
  thALaN^kaL koNTuN^ kuzalkoNTu

  miyAzkoNTun^ thAmaN^N^anE
  vETaN^kaL koNTum vichumpuchel

  vAravar vIraTTarE.

  4.105.7
    ippathikaththil 8,9,10-m cheyyuTkaL maRain^thu pOyina. 4.105.8-10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.106 thiruppukalUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1009 thannaich charaNenRu thALaTain^

  thEnRan aTiyaTaiyap
  punnaip poziRpuka lUraNNal

  cheyvana kENminkaLO
  ennaip piRappaRuth thenvinai

  kaTTaRuth thEzn^arakath
  thennaik kiTakkaloT TAnchiva

  lOkath thiruththiTumE.

  4.106.1
  1010 ponnai vakuththanna mEniya

  nEpuNar menmulaiyAL
  thannai vakuththanna pAkaththanE

  thamiyER kiraN^kAy
  punnai malarththalai vaNTuRaN^

  kumpuka lUrarachE
  ennai vakuththilai yEliTum

  paikkiTam yAthuchollE.

  4.106.2
    ippathikaththil 3-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu. 4.106.3
  1011 ponnaLa vArchaTaik konRaiyi

  nAypuka lUrkkarachE
  mannuLa thEvarkaL thETu

  marun^thE vala^nychuziyAy
  ennaLa vEyunak kATpaT

  TiTaikkalath thEkiTappAr
  unnaLa vEyenak konRumi

  raN^kAtha uththamanE.

  4.106.4
    ippathikaththil 5,6,7,8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 4.106.5-9
  1012 ONap pirAnum oLirmA

  malarmichai uththamanuN^
  kANap parAviyuN^ kANkin

  Rilarkara n^Alain^thuTaith
  thONaR pirAnai valitholaith

  thOnthollai n^IrppukalUrk
  kONap pirAnaik kuRukak

  kuRukA koTuvinaiyE.

  4.106.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.107 thirukkazippAlai - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1013 n^eythaR kurukuthan piLLaiyen

  ReNNi n^eruN^kichchenRu
  kaithai maTaRpulku thenkazip

  pAlai yathanuRaivAy
  paithaR piRaiyoTu pAmpuTan

  vaiththa parichaRiyOm
  eythap peRiniraN^ kAthukaN

  TAyn^am miRaiyavanE.

  4.107.1
  1014 parumA maNiyum pavaLamuth

  thumparan^ thun^thivarai
  porumAl karaimER RiraikoNarn^

  theRRap polin^thilaN^kuN^
  karumA miTaRuTaik kaNTanem

  mAnkazip pAlaiyen^thai
  perumA navanennai yALuTai

  yAnip perun^ilaththE.

  4.107.2
  1015 n^ATpaT Tirun^thinpam eythaluR

  RiN^ku n^amanthamarAR
  kOTpaT Tozivathan mun^thuRa

  vEkuLi rArthaTaththuth
  thATpaTTa thAmaraip poykaiyan^

  thaNkazip pAlaiyaNNaR
  kATpaT Tozin^thavan REvalla

  mAyiv vakaliTaththE.

  4.107.3
    ippathikaththil Enaiya cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 4.107.4-10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.108 thirukkaTavUr - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1016 maruTTuyar thIravan Rarchchiththa

  mANimArk kaNTEyaRkAy
  iruTTiya mEni vaLaivAL

  eyiRReri pOluN^ku^nychich
  churuTTiya n^AvilveN^ kURRam

  pathaippa vuthaiththuN^N^anE
  uruTTiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.1
  1017 pathaththezu man^thiram a^nychezuth

  thOthip parivinoTum
  ithaththezu mANithan innuyir

  uNNa vekuNTaTarththa
  kathaththezu kAlanaik kaNkuru

  thippuna lARozuka
  uthaiththezu chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.2
  1018 karappuRu chin^thaiyar kANTaR

  kariyavan kAmanaiyum
  n^eruppumiz kaNNinan n^ILpunaR

  kaN^kaiyum poN^karavum
  parappiya che^nychaTaip pAlvaNNan

  kAlanaip paNTorukAl
  urappiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.3
  1019 maRiththikaz kaiyinan vAnavar

  kOnai manamakizn^thu
  kuRiththezu mANithan Aruyir

  koLvAn kothiththachin^thaik
  kaRuththezu mUvilai vEluTaik

  kAlanaith thAnalaRa
  uRukkiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.4
  1020 kuzaiththikaz kAthinan vAnavar

  kOnaik kuLirn^thezun^thu
  pazakkamO Tarchchiththa mANithan

  Aruyir koLLavan^tha
  thazaRpothi mUvilai vEluTaik

  kAlanaith thAnalaRa
  uzakkiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.5
  1021 pAlanuk kAyanRu pARkaTal

  In^thu paNaiththezun^tha
  AliniR kIzirun^ thAraNa

  mOthi arumunikkAych
  chUlamum pAchamuN^ koNTu

  thoTarn^thaTarn^ thOTivan^tha
  kAlanaik kAyn^tha pirAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.6
  1022 paTarchaTaik konRaiyum pannaka

  mAlai paNikayiRA
  uTaithalaik kOththuzal mEniyan

  uNpalik kenRuzalvOn
  chuTarpothi mUvilai vEluTaik

  kAlanaith thuNTamathA
  uTaRiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.7
  1023 veNTalai mAlaiyuN^ kaN^kaik

  karOTi virichaTaimER
  peNTani n^Ayakan pEyukan^

  thATum perun^thakaiyAn
  kaNTani n^eRRiyan kAlanaik

  kAyn^thu kaTalinviTam
  uNTaruL cheythapi rAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.8
  1024 kEzala thAkik kiLaRiya

  kEchavan kANparithAy
  vAzin^an mAmalark kaNNiTan^

  thiTTavam mAlavaRkan
  RAziyum In^thu aTuthiRaR

  kAlanai anRaTarththu
  Uziyu mAya pirAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.9
  1025 thEnRikaz konRaiyuN^ kUviLa

  mAlai thirumuTimEl
  AnRikaz ain^thukan^ thATum

  pirAnmalai ArththeTuththa
  kUnRikaz vALarak kanmuTi

  paththuN^ kulain^thuviza
  UnRiya chEvaTi yAnkaTa

  vUruRai uththamanE.

  4.108.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.109 thirumARpERu - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

    muthaliru cheyyuTkaL chithain^thu pOyina 4.109.1-2
  1026 mANik kuyirpeRak kURRai

  yuthaiththana mAvalipAl
  kANik kiran^thavan kANTaR

  kariyana kaNTathoNTar
  pENik kiTan^thu paravap

  paTuvana pErththumaqthE
  mANikka mAvana mARpE

  RuTaiyAn malaraTiyE.

  4.109.3
  1027 karuTath thanippAkan kANTaR

  kariyana kAthalcheyyiR
  kuruTarkku munnE kuTikoN

  Tiruppana kOlamalku
  cheruTak kaTimalarch chelvithan

  cheN^kama lakkaraththAl
  varuTach chivappana mARpE

  RuTaiyAn malaraTiyE.

  4.109.4
    ippathikaththil Enaiya cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 4.109.5-10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.110 thiruththUN^kAnaimATam - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1028 ponnAr thiruvaTik konRuNTu

  viNNappam pORRicheyyum
  ennAvi kAppathaR kichchaiyuN

  TEliruN^ kURRakala
  minnAru mUvilaich chUlamen

  mERpoRi mEvukoNTal
  thunnAr kaTan^thaiyuL thUN^kAnai

  mATach chuTarkkozun^thE.

  4.110.1
  1029 AvA chiRuthoNTa nenn^inain^

  thAnen RarumpiNin^Oy
  kAvA thoziyiR kalakkumun

  mERpazi kAthalcheyvAr
  thEvA thiruvaTi n^IRennaip

  pUchuchen^ thAmaraiyin
  pUvAr kaTan^thaiyuL thUN^kAnai

  mATaththem puNNiyanE.

  4.110.2
    ippathikaththil 3,4,5,6,7,8,9-m cheyyuTkaL
  chithain^thu pOyina.
  4.110.3-9
  1030 kaTavun^ thikiri kaTavA

  thoziyak kayilaiyuRRAn
  paTavun^ thiruvira lonRuvaith

  thAypani mAlvaraipOl
  iTapam poRiththennai EnRukoL

  LAyiru^ny chOlaithiN^kaL
  thaTavuN^ kaTan^thaiyuL thUN^kAnai

  mATaththen^ thaththuvanE.

  4.110.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.111 pachupathi - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1031 chAmpalaip pUchith tharaiyiR

  puraNTun^in RALparavi
  Empalip pArkaT kiraN^kukaN

  TAyiruN^ kaN^kaiyennuN^
  kAmpalaik kumpaNaith thOLi

  kathirppUN vanamulaimER
  pAmpalaik ku^nychaTai yAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.1
  1032 uTampaith tholaiviththun pAthan^

  thalaivaiththa uththamarkaL
  iTumpaip paTAmal iraN^kukaN

  TAyiru LOTachchen^thI
  aTumpoth thanaiya azanmazu

  vAvaza lEyumizum
  paTampoth tharavarai yAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.2
  1033 thArith thiran^thavi rAvaTi

  yArthaTu mARRamennum
  mUrith thiraippauva n^IkkukaN

  TAymunnai n^ALorukAl
  vEriththaN pU^nychuTar aiN^kaNai

  vELven^thu vIzachchen^thIp
  pAriththa kaNNuTai yAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.3
  1034 oruvaraith tha^nychamen ReNNAthun

  pAtha miRai^nychukinRAr
  aruvinaich chuRRam akalvikaN

  TAyaNTa mEyaNavum
  peruvaraik kunRam piLiRap

  piLan^thuvEyth thOLiya^nychap
  paruvaraith thOlurith thAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.4
  1035 iTukkonRu minRiye^ny chAmaiyun

  pAtha miRai^nychukinRArk
  kaTarkkinRa n^Oyai vilakkukaN

  TAyaNTam eNTichaiyu^ny
  chuTarththiN^kaL chUTich chuzaRkaN^kai

  yOTu^ny churumputhunRip
  paTarkkoNTa che^nychaTai yAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.1115
  1036 aTalaik kaTalkazi vAnn^in

  naTiyiNai yEyaTain^thAr
  n^aTalaip paTAmai vilakkukaN

  TAyn^aRuN^ konRai thiN^kaL
  chuTalaip poTichchuNNa mAchuNa^ny

  chULA maNikiTan^thu
  paTarach chuTarmaku TAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.6
  1037 thuRavith thozilE purin^thun

  churumpaTi yEthozuvAr
  maRavith thozilathu mARRukaN

  TAymathin mUnRuTaiya
  aRavaith thozilpurin^ than^tharath

  thEchellu man^thiraththErp
  paRavaip puramerith thAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.7
    ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 4.111.8-9
  1038 chiththath thurukich chivanem

  pirAnenRu chin^thaiyuLLE
  piththup perukap pithaRRukin

  RArpiNi thIrththaruLAy
  maththath tharakkan irupathu

  thOLu muTiyumellAm
  paththuR RuRan^erith thAyemmai

  yALum pachupathiyE.

  4.111.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.112 charakkaRai - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1039 viTaiyum viTaipperum pAkAven

  viNNappam vemmazuvAT
  paTaiyum paTaiyAy n^iraiththapal

  pUthamum pAypuliththOl
  uTaiyu muTaithalai mAlaiyum

  mAlaip piRaiyothuN^ku^ny
  chaTaiyu mirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.1
  1040 vi^nychath thaTavarai veRpAven

  viNNappam mElilaN^ku
  chaN^kak kalanu^ny charikO

  vaNamun^ thamarukamum
  an^thip piRaiyum analvA

  yaravum viraviyellA^ny
  chan^thith thirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.2
  1041 vIn^thAr thalaikala nEn^thIyen

  viNNappam mElilaN^ku
  chAn^thAya ven^tha thavaLaveN

  NIRun^ thakuNichchamum
  pUn^thA maraimEnip puLLi

  yuzaimA nathaLpuliththOl
  thAn^thA mirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.3
  1042 ve^nychamar vEzath thuriyAyen

  viNNappam mElilaN^ku
  va^nychamA van^tha varupunaR

  kaN^kaiyum vAnmathiyum
  n^a^nychamA n^Akam n^akuchira

  mAlai n^akuveNTalai
  tha^nychamA vAzu^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.4
  1043 vElaik kaTaln^a^nycha muNTAyen

  viNNappam mElilaN^ku
  kAlaR kaTan^thA niTaN^kayi

  lAyamuN^ kAmarkonRai
  mAlaip piRaiyum maNivA

  yaravum viraviyellA^ny
  chAlak kiTakku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.5
  1044 vIziTTa konRaiyan^ thArAyen

  viNNappam mElilaN^ku
  chUziT Tirukkun^aR chULA

  maNiyu^ny chuTalain^IRum
  EziT Tirukkun^al lakku

  maravumen pAmaiyOTun^
  thAziT Tirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.6
  1045 viNTAr puramUnRu meythAyen

  viNNappam mElilaN^ku
  thoNTA TiyathoN TaTippoTi

  n^IRun^ thozuthupAthaN^
  kaNTArkaL kaNTiruk kuN^kayi

  lAyamuN^ kAmarkonRaith
  thaNTAr irukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.7
  1046 viTupaTTi ERukan^ thERIyen

  viNNappam mElilaN^ku
  koTukoTTi kokkarai thakkai

  kuzalthALam vINaimon^thai
  vaTuviTTa konRaiyum vanniyum

  maththamum vALaravun^
  thaTukuTTa mATu^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.8
  1047 veNTiraik kaN^kai vikirthAven

  viNNappam mElilaN^ku
  kaNTikai pUNTu kaTichUth

  thiramER kapAlavaTaN^
  kuNTikai kokkarai kONaR

  piRaikuRaT pUthappaTai
  thaNTivaith thiTTa charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.9
  1048 vEthiththa vemmazu vALIyen

  viNNappam mElilaN^ku
  chOthith thirukkun^aR chULA

  maNiyu^ny chuTalain^IRum
  pAthip piRaiyum paTuthalaith

  thuNTamum pAypuliththOl
  chAthith thirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.10
  1049 vivan^thA Tiyakazal en^thAyen

  viNNappam mElilaN^ku
  thavan^thA neTukkath thalaipath

  thiRuththanai thAzpuliththOl
  chivan^thA TiyapoTi n^IRu^ny

  chiramAlai chUTin^inRu
  thavan^thA nirukku^ny charakkaRai

  yOven Ranin^e^nychamE.

  4.112.11

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.113 thani - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

  1050 veLLik kuzaiththuNi pOluN^

  kapAlaththan vIzn^thilaN^ku
  veLLip puriyanna veNpuri

  n^Ulan virichaTaimEl
  veLLith thakaTanna veNpiRai

  chUTiveL LenpaNin^thu
  veLLip poTippava LappuRam

  pUchiya vEthiyanE.

  4.113.1
  1051 uTalaith thuRan^thula kEzuN^

  kaTan^thula vAthathunpak
  kaTalaik kaTan^thuyyap pOyiTa

  lAkuN^ kanakavaNNap
  paTalaich chaTaippara vaiththiraik

  kaN^kai panippiRaiveN
  chuTalaip poTikkaTa vuTkaTi

  maikkaN thuNin^e^nychamE.

  4.113.2
  1052 munnE yuraiththAl mukamanE

  yokkumim mUvulakuk
  kannaiyum aththanu mAvA

  yazalvaNA n^IyalaiyO
  unnai n^inain^thE kaziyumen

  nAvi kazin^thathaRpin
  ennai maRakkap peRAyem

  pirAnunnai vENTiyathE.

  4.113.3
  1053 n^innaiyep pOthu n^inaiyaloT

  TAyn^I n^inaiyappukiR
  pinnaiyap pOthE maRappiththup

  pErththonRu n^ATuviththi
  unnaiyep pOthum maRan^thiT

  Tunakkini thAyirukkum
  ennaiyop pAruLa rOchollu

  vAzi iRaiyavanE.

  4.113.4
  1054 muzuththazal mEnith thavaLap

  poTiyan kanakakkunRath
  theziRperu^ny chOthiyai eN^kaL

  pirAnai yikazn^thirkaNTIr
  thozappaTun^ thEvar thozappaTu

  vAnaith thozuthapinnai
  thozappaTun^ thEvartham mAlthozu

  vikkun^than thoNTaraiyE.

  4.113.5
  1055 viNNakath thAnmikka vEthath

  thuLAnviri n^IruTuththa
  maNNakath thAnthiru mAlakath

  thAnmaru vaRkiniya
  paNNakath thAnpaththar chiththath

  thuLAnpaza n^AyaTiyEn
  kaNNakath thAnmanath thAnchenni

  yAneN^ kaRaikkaNTanE.

  4.113.6
  1056 peruN^kaTal mUTip piraLayaN^

  koNTu piramanumpOy
  iruN^kaTal mUTi iRakkum

  iRan^thAn kaLEparamuN^
  karuN^kaTal vaNNan kaLEpara

  muN^koNTu kaN^kALarAy
  varuN^kaTal mILan^in RemmiRai

  n^alvINai vAchikkumE.

  4.113.7
  1057 vAnan^ thuLaN^kilen maNkampa

  mAkilen mAlvaraiyun^
  thAnan^ thuLaN^kith thalaithaTu

  mARilen thaNkaTalum
  mInam paTilen virichuTar

  vIzilen vElain^a^nychuN
  TUnamon RillA oruvanuk

  kATpaTTa uththamarkkE.

  4.113.8
  1058 chivanenum n^Aman^ thanakkE

  yuTaiyachem mEniyemmAn
  avanenai ATkoN TaLiththiTu

  mAkil avanRanaiyAn
  pavanenu n^Amam piTiththuth

  thirin^thupan nALazaiththAl
  ivanenaip pannAL azaippozi

  yAnen RethirppaTumE.

  4.113.9
  1059 ennaiyop pArunnai eN^N^anam

  kANpar ikaliyunnai
  n^innaiyop pArn^innaik kANum

  paTiththanRu n^inperumai
  ponnaiyop pArith thazalai

  vaLAvichchem mAna^nycheRRu
  minnaiyop pAra miLiru^ny

  chaTaikkaRRai vEthiyanE.

  4.113.10

  thiruchchiRRampalam


  uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   


  4.114 thani - thiruviruththam


  thiruchchiRRampalam

   

  1060 pavaLath thaTavarai pOlun^thiN

  TOLkaLath thOLmichaiyE
  pavaLak kuzaithazaith thAlokkum

  palchaTai achchaTaimER
  pavaLak kozun^thanna paimmuka

  n^Akaman^ n^AkaththoTum
  pavaLakkaN vAla mathiyen^thai

  chUTum panimalarE.

  4.114.1
  1061 murukAr n^aRumalar iNTai

  thazuvivaN TEmuralum
  perukA RaTaichaTaik kaRRaiyi

  nAypiNi mEyn^thirun^tha
  irukAR kurampai yithun^A

  nuTaiya thithupirin^thAR
  tharuvAy enakkun thiruvaTik

  kIzOr thalaimaRaivE.

  4.114.2
  1062 mUvA uruvaththu mukkaN

  muthalvamIk kUriTumpai
  kAvA yenakkaTai thUN^ku

  maNiyaikkai yAlamarar
  n^AvA yachaiththa voliyoli

  mARiya thillaiyappAR
  thIyAy erin^thu poTiyAyk

  kazin^tha thiripuramE.

  4.114.3
  1063 pan^thiththa pAvaN^kaL ammaiyiR

  cheythana immaivan^thu
  chan^thiththa pinnaich chamazppathen

  nEvan^ thamararmunnAL
  mun^thich chezumala riTTu

  muTithAzth thaTivaNaN^kum
  n^an^thikku mun^thuRa ATcheyki

  lAviTTa n^anne^nychamE.

  4.114.4
  1064 an^thivaT TaththiLaN^ kaNNiya

  nARamar che^nychaTaiyAn
  pun^thivaT TaththiTaip pukkun^in

  RAnaiyum poyyenpanO
  chan^thivaT TachchaTaik kaRRai

  yalampach chiRithalarn^tha
  n^an^thivaT TaththoTu konRai

  vaLAviya n^ampanaiyE.

  4.114.5
  1065 unmath thakamalar chUTi

  ulakan^ thozachchuTalaip
  panmath thakaN^koNTu palkaTai

  thORum palithirivAn
  enmath thakaththE iravum

  pakalum pirivariyAn
  thanmath thakaththOr iLampiRai

  chUTiya chaN^karanE.

  4.114.6
  1066 araippA luTuppana kOvaNach

  chinnaN^kaL aiyamuNal
  varaippAvai yaikkoNTa thekkuTi

  vAzkkaikku vAniraikkum
  iraippA paTuthalai yEn^thukai

  yAmaRai thETumen^thAy
  uraippAr uraippana vEcheythi

  yAleN^kaL uththamanE.

  4.114.7
  1067 thuRakkap paTAtha uTalaith

  thuRan^thuven^ thUthuvarO
  TiRappan iRan^thAl iruvichum

  pERuvan ERivan^thu
  piRappan piRan^thAR piRaiyaNi

  vArchaTaip pi^ny^nyakanpEr
  maRappanko lOvenRen nuLLaN^

  kiTan^thu maRukiTumE.

  4.114.8
  1068 vEri vaLAya viraimalark

  konRai punain^thanakan
  chEri vaLAyaven chin^thai

  pukun^thAn thirumuTimEl
  vAri vaLAya varupunaR

  kaN^kai chaTaimaRivAy
  Eri vaLAvik kiTan^thathu

  pOlum iLampiRaiyE.

  4.114.9
  1069 kanneTuN^ kAlam vethumpik

  karuN^kaTal n^IrchuruN^kip
  panneTuN^ kAlam mazaithAn

  maRukkinum pa^nychamuNTen
  RennoTu^ny chULaRum a^nychaln^e^ny

  chEyimai yAthamukkaN
  ponneTuN^ kunRamon RuNTukaN

  TIrip pukaliTaththE.

  4.114.10
  1070 mElu maRin^thilan n^Anmukan

  mERchenRu kIziTan^thu
  mAlu maRin^thilan mAluRRa

  thEvazi pATucheyyum
  pAlan michaichchenRu pAcham

  vichiRi maRin^thachin^thaik
  kAla naRin^thAn aRithaR

  kariyAn kazalaTiyE.

  4.114.11
   

   

  thiruchchiRRampalam
   

  thirun^AvukkarachuchuvAmikaL aruLichcheytha thEvArappathikaN^kaL
  n^AnkAm thirumuRai muRRum.

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika