logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirukkovaiyar - Part-5


thirukkOvaiyAr is available in In Tamil PDF Format (247 K) also.

25. paraththaiyiRpirivu

1. kaNDavar kURal
uDuththaNi vALara vanthillai yUran varavoruN^gE
eDuththaNi kaiyE RinavaLai yArppa ilamayilEr
kaDuththaNi kAmar karumpuru vachchilai kaNmalaram
baDuththaNi vALiLai yOrchuRRum paRRinar mAdhiramE

2. poRaiyuvan^dhuraiththal
chuRumbuRu konRaiyan tholpuli yUrchuruN^ gummaruN^guR
perumpoRai yATTiyai yen inRu pEchuva pErolin^Irk
karumbuRai yUran kalan^dhakan RAnenRu kaNmaNiyum
arumpoRai yAgumen nAviyun^ thEyvuR RazikinRadhE

3. podhuppaDak kURivADiyazuN^gal
appuRRa chenniyan thillai yeRUri navar uRun^Oy
oppuR Reziln^ala muran kavara uL LumpuRambum
veppuRRu veydhuyirp puRRuththam mellaNai yEthuNaiyAch
cheppuRRa koN^gaiyar yAvarko lAruyir thEypavarE

4. kanavizan^dhuraiththal
dhEvA churariRainy chuN^kaza lOnthillai chEralarpOl
AvA kanavum izan^dhEn n^anaven RamaLiyinmER
pUvAr agalamvan^ dhUran tharappulam pAyn^alampAy
pAvAy thazuviR RilEnvizith thEnarum pAviyanE

5. viLakkoDuveRuththal
cheymmuka n^Ila malarthillaich chiRRam balaththaraRkuk
kaimmukaN^ kUmbak kazalpaNi yAriR kalan^dhavarkkup
poymmukaN^ kATTik karaththal poruththaman RenRillaiyE
n^eymmuka mAn^dhi iruLmukaN^ kIzum n^eDunychuDarE

6. vArampakarn^dhu vAyin maRuththuraiththal
pUN^kuva Laippoli mAlaiyuum UranpoR ROLiNaiyuum
AN^gu vaLaiththuvaith thArEnuN^ koLkan^aL LAr araNan^
thIN^gu vaLaiththavil lOnthillaich chiRRam balaththayalvAy
ON^gu vaLaikkarath thArkkaDuth thOman uRAvaraiyE

7. paLLiyiDaththUDal
thavanychey dhilAdhaven^ thIvinai yEmpunmaith thanmaikkeLLAa
dhevanycheydhu n^inRini yinRunain^Ovadhen aththanmuththan
chivancheydha chIraru LArthillai yUran^in chEyizaiyAr
thavanycheydha pullaN^gaL mATTEn^ thoDalviDu n^aRkalaiyE

8. chevvaNiviDukkavillOrkURal
thaNiyuRap poN^gumik koN^gaikaL thAN^gith thaLarmaruN^gul
piNiyuRap pEdhaichen RinReydhu mAl ara vumpiRaiyum
aNiyuRak koNDavan thillaiththol lAyan^al lArkaN munnE
paNiyuRath thOnRum n^uDaN^giDai yArkaL payinmanaikkE

9. ayalaRivuRaiththavaLazukkameydhal
iravaNai yummadhi yErn^udha lArn^udhik kOlanycheydhu
kuravaNai yuN^kuzal iN^giva LAl ik kuRiyaRivith
tharavaNai yunychaDai yOnthillai yUranai yAN^goruththi
tharavaNai yumpari chAyina vARun^an^ thanmaikaLE

10. chevvaNikaNDavAyilavarkURal
chivan^dhapon mEni maNithiruch chiRRambalamuDaiyAn
chivan^dha am thALaNi yUraR kulagiya lARuraippAn
chivan^dhapaim pOdhumany chemmalarp paTTuN^kaT TArmulaimER
chivan^dha am chAn^dhamun^ thOnRina van^dhu thirumanaikkE

11. manaipukalkaNDavAyilavarkURal
kurAppayil kUzai yivaLinmik kambalath thAnkuzaiyAm
arAppayil n^uNNIDai yAraDaN^ kAreva rEyinippaN
DirAppagal n^inRuNaN^ gIrkkaDai yiththuNaip pOzdhiRchenRu
karAppayil pUmpuna lUran pugumik kaDimanaikkE

12. mukamalarchchikURal
van^dhAn vayalaNi yUra nenachchina vALmalarkkaN
chen^thA maraichchevvi chenRachiR Rambala vanaruLAn
mun^dhA yinaviyan n^Okkedhir n^Okka mukamaDuviR
pain^thAT kuvaLaikaL pUththiruL chUzn^dhu payinRanavE

13. kAlan^ikazvuraiththal
villikaip pOdhin virumbA arumba viyarkaLanbiR
chellikaip pOdhin eriyuDai yOnthillai ambalanychUz
mallikaip pOdhinveN chaN^gamvaN DUdhaviN thOypiRaiyO
Dellikaip pOdhiyal vElvaya lUraR kedhirkoNDadhE

14. eydhaleDuththiraiththal
pulavith thiraipporach chIRaDip pUN^kalany chenniyuyppak
kalavik kaDaluT kaliN^ganychen Reydhik kadhirkoNmuththam
n^ilavu n^iRaimadhu Arn^dham balaththun^in ROnaruLpOn
Rulaviya lAththanay chenRaleydha lAyina vUranukkE

15. kalavikarudhippulaththal
chevvAy thuDippak karuN^kaN piRazachchiR Rambalaththem
moyvAr chaDaiyOn aruLina muyaN^gi mayaN^gukinRAL
vevvA yuyirppoDu vimmik kaluzn^dhu pulan^dhun^ain^dhAL
ivvA RaruLpiRark kAgu menan^inain^ dhinnakaiyE

16. kuRippaRin^dhupulan^dhamaikURal
mlaraip poRAvaDi mAnun^ thamiyaLman nan oruvan
palarip poRAdhen Rizin^dhun^in RALpaLLi kAmaneydha
alaraip poRAdhan Razalvizith thOnam balamvaNaN^gAk
kalaraip poRAchchiRi yALennai kollE karudhiyadhE

17. vAyilavarvAzththal
villaip polin^udhal vERpoli kaNNi melivaRin^dhu
vallaip polivoDu vaththamai yAnn^inRu vAnvazuththun^
thillaip polichivan chiRRam balanychin^dhai cheypavarin
mallaip polivaya lUranmey yEthakka vAymaiyanE

18. punalvaravuraiththal
chUnmudhir thuLLu n^aDaippeDaik kiRRuNaich chEvalcheyvAn
thEnmudhir vEzaththin menpUk kudharchemma lUranthiNTOL
mAnmudhir n^Okkinn^al lArmagi zaththillai yAnaruLE
pOnmudhir poykaiyiR pAn^dhadhu vAyn^dha pudhuppunalE

19. thErvaravukaNDumakizn^dhukURal
chEyE yenamannu thImpuna lUranthiN TOLiNaikaL
thOyIr puNarthavan^  thonmaichey thIrchuDar kinRakOlan^ 
thIyE yenamannu chiRRam balavarthil lain^agarvAy
vIyE yena aDi yIrn^eDun^ thErvan^dhu mEvinadhE

20. punalviLaiyATTiRRammuLuraiththal
aramaN^ gaiyarena van^dhu vizAppugum avvavarvAn
aramaN^ gaiyarena van^dhaNu gummava LanRugirAR
chiramaN^ kayanaicheR ROnthillaich chiRRam balamvazuththAp
puramaN^ gaiyarinn^ai yAadhaiya kAththumn^am poRparaiyE

21. thannaiviyan^dhuraiththal
kanalUr kaNaithuNai yUrkeDach cheRRachiR Rambalaththem
analUr chaDaiyO naruLpeR Ravarin amarappullum
minalUr n^agaiyavar thampAa laruLvilak kAviDinyAn
punalU ranaippiri yumpuna lUrkaNap pUN^koDiyE

22. n^agaiththuraiththal
iRumAp poziyuman REthaN^kai thOnRinen neN^kaiyaN^kaich
chiRumAn thariththachiR Rambalath thAnthillai yUranthiNTOL
peRumAth thoDun^dhanna pEraNuk kuppeRRa peRRiyinO
DiRumAp poziya iRumAp pozin^dha iNaimulaiyE

23. n^ANudhalkaNDumiguththuraiththal
vEyAdhu cheppin aDaiththuth thamivaikum vIyinanna
thIyADi chiRRam balamanai yALthillai yUranukkin
REyAp paziyena n^ANiyen kaNNiN^N^a nEmaRaiththAL
yAyA miyalbivaL kaRpun^aR pAla viyalbukaLE

24. pANanvaravuraiththal
viRaliyum pANanum vEn^dhaRkun^ thillai yiRaiyamaiththa
thiRaliyal yAzkoNDu van^dhun^in RArchen RirAththichaipOm
paRaliyal vAval pagaluRai mAmaram pOlumannO
aRaliyal kUzain^al lAythami yOmai yaRin^dhilarE

25. thOziyiyaRbaziththal
thikkin ilaN^guthiN TOLiRai thillaichchiR Rambalaththuk
kokkin iRaga dhaNin^dhun^in RADithen kUDalanna
akkin n^agaiyivaL n^aiya ayalvayin n^algudhalAl
thakkin Rirun^dhilan n^inRachev vElen^ thanivaLLalE

26. uzaiyariyaRpaziththal
anbuDai n^enychath thivaLpE dhuRa am balaththaDiyAr
enbiDai van^dhamiz dhURan^in RADi yirunychuziyal
thanpeDai n^aiyath thakavazin^ dhannany chalanychalaththin
vanpeDai mElthuyi lumvaya lUran varambilanE

27. iyaRpaDamozidhal
anychAr puranycheRRa chiRRam balavar an^ thaNkayilai
manychAr punaththanRu mAn^thazai yEn^dhivan^ dhAravaren
n^enychAr vilakkinum n^IN^gAr n^anavu kanavumuNDER
panychA ramaLip piridhaluN DOvem payOdharamE

28. n^inain^dhu viyan^dhuraiththal
theLLam punaRkaN^gai thaN^guny chaDaiyanchiR RambalaththAn
kaLLam pugun^enychAr kANA iRaiyuRai kAziyannAL
uLLam pugumoru kARpiri yAdhuLLi yuLLuthoRrum
paLLam pugumpunal pOnRagath thEvarum pAnmaiyaLE

29. vAyilpeRAdhumaganRiRan^inaidhal
thEnvaN DuRaitharu konRaiyan chiRRam balamvazuththum
vAnvaN DuRaitharu vAymaiyan mannu kudhalaiyinvA
yAnvaN DuRaitharu mAlamu dhannavan van^dhaNaiyAn
n^AnvaN DuRaitharu koN^gaiyev vARuko naNNuvadhE

30. vAyiRkaNn^inRu thOzikkuraiththal
kayalvan^dha kaNNiyar kaNNiNai yAlmigu kAdharaththAl
mayalvan^dha vATTam agaRRA viradhamen mAma dhiyin
ayalvan^dha ADara vADavaith thOnam balamn^ilavu
puyalvan^dha mAmadhiR Rillain^an nATTup polibavarE

31. vAyilvENDaththOzikURal
kURRa yinachina ALiyeN NIrkaNkaL kOliziththAR
pORRAn cheRiyiruT pokkameN NIrkan RaganRapuniR
RIRRA venan^Ir varuvadhu paNDinRem mIcharthillaith
thERRAr koDin^eDu vIdhiyiR pOdhir ath thErmichaiyE

32. thOzivAyil vENDal
viyan^thalai n^Irvaiyam meyyE yiRainychaviN TOykuDaikkIz
vayan^thalai kUrn^dhonRum vAythiRa vArvan^dha vALarakkan
puyan^thalai thIrap puliyUr araniruk kumporuppiR
kayan^thalai yAnai kaDin^dha virun^dhinar kArmayilE

33. manaiyavarmakizdhal
thEviyaN^ kaNthikaz mEniyan chiRRam balaththezudhum
OviyaN^ kaNDanna voNNudha lALthanak kOkaiyuyppAn
mEviyaN^ kaNDanai yOvan^ dhananena veydhuyirththuk
kAviyaN^ kaNkazu n^Orchchevvi vauvudhal kaRRanavE

34. vAyin maRuththuraiththal
uDaimaNi kaTTich chiRuthE ruruTTi yulAththarumin^
n^aDaimaNi yaiththan^dha pinnarmun  n^Anmukan mAlaRiyA
viDaimaNi kaNDarvaN thillaimen thOkaiyan nArkaNmunnaN^
kaDaimaNi vAaLn^agai yAyinRu kaNDanar kAdhalarE

35. pANanODuveguLudhal
maikoNDa kaNDar vayalkoNDa thillaimal gUrarn^invAy
maykoNDa anbina renbadhen viLLAa aruLperiyar
vaikoNDa vUchikol chEriyinviRRem ilvaNNavaNNap
poykoNDu n^iRkaluR ROpulai Aththinni pOn^dhadhuvE

36. pANanpulan^dhuraiththal
kollAN DilaN^gu mazuppaDai yOnkuLir thillaiyannAy
villAN DilaN^gu puruvam n^eriyachchev vAythuDippak
kallAN DeDElkaruN^ kaNchivap pARRu kaRuppadhanRu
pallAN DaDiyEn aDivalaN^ koLvan paNimoziyE

37. virun^dhoDuchellath thuNin^dhamaikURal
maththak kariyuri yOnthillai yUran varavenalun^
thaththaik kiLavi mugaththA maraiththazal vElmiLirn^dhu
muththam payakkuN^ kazun^Ir virun^dhoDen nAdhamunnaN^
kiththak karuN^kuva Laichchevvi yODik kezuminavE

38. UDalthaNiviththal
kavalaN^koL pEyththokai pAytharak kATTiDai yATTuvan^dha
thavalaN^ kilAchchivan thillaiyan nAythazu vimmuzuvich
chuvalaN^ girun^dhan^an^ thOnRal thuNaiyenath thOnRudhalAl
avalaN^ kaLain^dhu paNicheyaR pAlai yarachanukkE

39. aNain^dhavaziyUDal
chERAn thikazvayaR chiRRam balavarthil lain^agarvAy
vERAn thikazkaN iLaiyAr veguLvarmeyp pAlancheydha
pARAn thikazum parichinam mEvum paDiRuvavEN^
kARAn thoDalthoDa rElviDu dhINDaleN^ kaiththalamE

40. punalATTu viththamaikURippulaththal
chen^thAr n^aRuN^konRaich chiRRam balavarthil lain^agarOr
pan^dhAr viraliyaip pAypuna lATTiman pAviyeRku
van^dhAr parichuman RAyn^iRku mARen vaLamanaiyiR
kon^dhAr thaDan^thOL viDaN^kAl ayiRpaDaik koRRavarE

41. kalavikarudhippulaththal
minRun niyacheny chaDaiveN madhiyan vidhiyuDaiyOr
chenRun niyakazaR chiRRam balavanthen nampodhiyil
n^anRuny chiRiyava rillema dhillamn^al lUramannO
inRun thiruvaru LiththuNai chAluman neN^gaLukkE

42. miguththuraiththUDal
chezumiya mALigaich chiRRam balavarchen Ranbarchin^dhaik
kazumiya kUththar kaDipozi lEzinum vAziyarO
vizumiya n^ATTu vizumiya n^allUr vizukkuDiyIr
vizumiya allakol lOinna vARu virumbuvadhE

43. UDaln^IDavADiyuraiththal
thirun^dhEn uyan^inRa chiRRam balavarthen nampodhiyil
irun^dhEn uyavan^ dhiNaimalark kaNNin in n^OkkaruLip
perun^thE nenan^eny chukappiDith thANDan^am peNNamizdham
varun^dhE ladhuvan RidhuvO varuvadhor vanychanaiyE

44. thuniyozin^dhuraiththal
iyanmannum anbuthan^ dhArkken n^ilaiyimai yOrirainychuny
cheyanmannuny chIrkkazaR chiRRam balavarthen nampodhiyiR
puyanmannu kunRiR poruvEl thuNaiyAppom menniruLvAay
ayanmannum yAnai thuran^dhari thErum adharagaththE

45. pudhalvanmElvaiththuppulavithIrdhal
kadhirththa n^agaimannuny chiRRavvai mArkaLaik kaNpizaippith
thedhirththeN^gu n^inRep parichaLith thAnimai yOriRainychum
madhuththaN^ giyakonRai vArchaDai yIcharvaN thillain^allAr
podhuththamba laN^koNarn^ dhOpudhalvA emmaip pUchippadhE

46. kalaviyiDaththUDal
chilaimali vANudha leN^kaiya dhAga menachchezumpUN
malaimali mArbi nudhappaththan^ dhAnRalai mannarthillai
ulaimali vERpaDai yUraniR kaLvaril ennavunnik
kalaimali kArikai kaNmuththa mAlai kaluzn^dhanavE

47. munnigazvuraiththUDaRirththal
ARUr chaDaimuDi ambalath thaNDaraN DampeRinum
mARUr mazaviDai vAykaN DilamvaN kadhirvedhuppu
n^IRUr koDun^eRi chenRich cheRimen mulain^eruN^gach
chIRUr maraiyadha  LIRRaN^gu kaN^guR chiRuthuyilE

48. paraththaiyaikkaNDamai kURippulaththal
aiyuRa vAyn^am akankaDaik kanDuvaN TEruruTTum
maiyuRu vATkaN mazavaith thazuvamaR RunmaganE
meyyuRa vAm idhun nillE varugena veLgichchenRAL
kaiyuRu mAnmaRi yOnpuli yUranna kArikaiyE

49. UdhiyameDuththuraiththUDaRirththal
kAraNi kaRpakaN^ kaRRavar n^aRRuNai pANarokkal
chIraNichin^dhA maNiyaNi thillaich chivanaDikkuth
thAraNi konRaiyan thakkOr thanychaN^ga n^idhividhichEr
UruNi uRRavark kUranmaR RiyAvarkkum UdhiyamE

	thiruchchiRRambalam

Related Content

काशि पन्चकम - kashi panchakam

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

A Thesis On The Veerasaiva Religion By H. K. V.

Agastyashtakam

Experience