logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirukkovaiyar - Part-4


thirukkOvaiyAr is available in In Tamil PDF Format (247 K) also.

18. varaiporuTpiridhal

1. mulaivilai kURal
kuRaiviRkuN^ kalvikkuny chelviRkum n^inkulath thiRkumvan^dhOr
n^iRaiviRkum mEdhaku n^Idhikkum ERpin al lAln^inaiyin
iRaiviR kulAvarai yEn^dhivaN thillaiyan Ezpozilum
uRaiviR kulAn^udha lALvilai yOmeymmai yOdhun^arkkE

2. varumadhukURi varaivuDampaDuththal
vaDuththana n^ILvagirk kaNNiveN Niththilai vALn^agaikkuth
thoDuththana n^IviDuth theydhath thuNiyennaith thanthozumbiR
paDuththan^an n^ILkaza lIcharchiR Rambalan^ thAmpaNiyArk
kaDuththana thAmvariR pollA dhiravinn^in nAraruLE

3. varaiporuTpirivaiyuraiyenak kURal
kunRaN^ kiDaiyuN^ kaDan^dhumar kURum n^idhikoNarn^dhu
minRaN^ giDain^um maiyumvan^dhu mEvuvan ambalanychEr
manRaN^ kiDaimaru dhEkambam vAnychiyam annaponnaich
chenRaN^ kiDaikoNDu vADA vagaicheppy thEmoziyE

4. n^IyE kURenRal
kEzE varaiyumil lOnpuli yUrppayil kiLLaiyanna
yAzEr moziyA Liravaru numpagaR chERiyenRu
vAzE menaviruk kumvarik kaNNiyai n^IvaruTTith
thAzE nenaviDaik kaTcholli yEgu thanivaLLalE

5. chollAdhEkal
varuTTin thikaikkum vachikkin thuLaN^gum manamakizn^dhu
theruTTin theLiyalaL cheppum vagaiyillai chIrarukkan
kuruTTiR pugachcheRRa kOnpuli yUrkuRu kArmanampOn
RiruTTiR purikuza lATkeN^N^a nEcholli yEguvanE

6. n^allAy n^amakkuRRa dhennen RuraikkEn n^amarthoDuththa
vellA n^idhiyu muDanviDup pAn imai yOriRainychum 
mallAr kazalazal vaNNarvaN thillai thozAkaLallAR
chellA azaRkaDa minRuchen RArn^am chiRan^dhavarE

7. n^enychoDu kURal
arun^dhum viDamaNi yAmmaNi kaNDanmaR RaNDarkkellAm
marun^dhu mamirdhamu mAgumuun nOnthillai vAzththumvaLLal
thirun^dhuN^ kaDann^eRi chellumiv vARu chidhaikkumenRAl
varun^dhum maDan^enycha mEyenna yAmini vAzvakaiyE

8. n^enychoDu varun^dhal
Erppinnai thOLmun maNan^dhavan Eththa ezilthikazuny
chIrpponnai venRacheRikaza lOnthillaichchUzpozilvAyk
kArppunnai ponnaviz muththa maNaliR kalan^dhakanRAr
thErppinnaich chenRaven n^enychen kolAminRu cheykinRadhE

9. varunththaN^kaNDuraiththal
kAnamar kunRar cheviyuRa vAN^gu kaNaithuNaiyA
mAnamar n^Okkiyar kOkkena mAnn^al thoDaimaDakkum
vAnamar veRparvaN thillaiyin mannai vaNaN^galarpOl
thEnamar chollichel lArchellal chellal thirun^udhalE

10. vaziyozugivaRpuRuththal
madhumalarch chOlaiyum vAymaiyum anbum maruviveN^kAn
kadhumenap pOkkum n^idhiyin arukkumun nikkaluzn^dhAl
n^odhumalar n^Okkamar mUnRuDai yOnthillai n^OkkalrpOl
idhumalarp pAvaikken nOvan^dha vARenba rEn^dhizaiyE

11. vanpuRaiyedhirazin^dhiraN^gal
van^dhAy pavaraiyil lAmayil muTTai iLaiyaman^dhi
pan^dhA DirumpoziR palvarai n^ADanpaN bOinidhE
kon^dhAr n^aRuN^konRaik kUththanthen thillai thozArkuzuppOR
chin^dhA kulamuRRup paRRinRi n^aiyun^ thiruvinarkkE

12. vAymai kURi varuththan^ thaNiththal
moyyen badhEizai koNDava nennaiththan moykazaRkAT
cheyyen badhEchey dhavanthillaichchUzkaDaR chErpparchollum
poyyenba dhEkaruth thAyiR purikuzaR poRRoDiyAy
meyyenba dhEdhumaR Rillaiko lAmiv viyaliDaththE

13. thERAdhupulambal
mancheydha munnAL mozivaziyE anna vAymaikaNDum
encheydha n^enychum n^iRaiyumn^il lAvena dhinnuyirum
poncheydha mEniyan Rillai yuRAriR poRaiyaridhAm
muncheydha thIN^gukol kAlaththu n^Irmaikol moykuzalE

14. kAlamaRaiththuraiththal
karun^dhinai yOmbak kaDavuT parAvi n^amarkalippach
chorin^dhana koNmUch churan^dhadhan pEraru LAlthozumbiR
parin^dhenai yANDachiR Rambalath thAnparaN^ kunRiRRunRi
virin^dhana kAn^dhaL veruvaral kArena veLvaLaiyE

15. thUdhuvaravuraiththal
venRavar muppurany chiRRam balaththuLn^in RADumveLLik
kunRavar kunRA aruLtharak kUDinar n^ammakanRu
chenRavar thUdhukol lOirun^ dhEmaiyuny chellalcheppA
n^inRavar thUdhukol lOvan^dhu thOnRum n^iraivaLaiyE

16. thUdhu kaNDazuN^gal
varuvana chelvana thUthukaL Edhila vAnpuliyUr
oruvana dhanbarin inbak kalavikaL uLLurugath
tharuvana cheydhena dhAvikkoN DEgiyen n^enychiRRammai
iruvina kAdhala rEdhuchey vAnin RirukkinRadhE

17. melivukaNDu chevilikURal
vEyina menthOL melin^thoLi vADi vizipiRidhAyp
pAyina mEkalai paNDaiyaL allaL pavaLachchevvi
Ayina Ichan amarark kamaranchiR RambalaththAn
chEyina dhATchiyiR paTTana LAm ith thrun^dhizaiyE

18. kaTTuvaippiththal
kaNaN^guRRa koN^gaikaL chUdhuR Rilachol theLivuRRila
guNaN^kuRRaN^ koLLum paruvamu RALkuRu kAvachurar
n^iNaN^guRRa vERchivan chiRRam balan^eny chuRAdhavarpOl
aNaN^guRRa n^OyaRi vuRRurai yADumin annaiyarE

19. kalakkamuRRu n^iRRal
mATTiyan REyem vayiRperu n^ANini mAkkuDimA
chUTTiyan REn^iRpa dhODiya vARiva LuLLamellAN^
kATTiyan REn^inRa thillaiththol lOnaikkal lAdhavarpOl
vATTiyan RErkuza lArmozi yAdhana vAythiRan^dhE

20. kaTTuviththikURal
kuyilidhan REyenna lAnycholli kURanchiR RambalaththAn
iyalllidhan REyenna lAkA iRaiviRaR chEykaDavum
mayilidhan REkoDi vAraNaN^ kANgavan chUrkaDin^dha 
ayilidhan REyidhan REn^elliR ROnRu mavanvaDivE

21. vElanaiyazaiththal
vElan pukun^dhu veRiyA DukaveN maRiyaRukka
kAlan pukun^dhavi yakkazal vaiththezil thillain^inRa
mElan pugun^dhenkaN n^inRA nirun^dhaveN kADanaiya
pAlan pugun^dhip parichinin n^iRpiththa paNbinukkE

22. innaleydhal
ayarn^dhum veRimaRi Avi cheguththum viLarppayalAr
peyarn^dhum oziyA viDinennai pEchuva pErn^dhiruvar
uyarn^dhum paNin^dhum uNarAna dhambalam unnalarin
thuyarn^dhum piRidhi noziyinen Adhun^ thuRaivanukkE

23. veRivilakkuvikka n^inaidhal
chenRAr thiruththiya chellan^in RArkaL chidhaipparenRAl
n^anRA vazagidhan REyiRai thillai thozArinn^ain^dhum
onRA mivaTku mozidhalkil lEnmozi yAdhumuyyEn
kunRAr thuRaivark kuRuvEn uraippanik kUrmaRaiyE

24. aRaththoDu n^iRRalaiyuraiththal
yAyun^ theRuka ayalava rEchuka Urn^aguka
n^Iyum munika n^ikazn^dhadhu kURuva lennuDaiya
vAyum manamum piriyA iRaithillai vAzththun^arpOl
thAyan n^inakkuk kaDunychUL tharuvan chuDarkkuzaiyE

25. aRaththoDun^iRRal
vaNDaluR REmeN^kaN van^dhoru thOnRal varivaLaiyIr
uNDaluR REmenRu n^inRadhor pOzdhuDai yAnpuliyUrk
koNDaluR RERuN^ kaDalvara emmuyir koNDuthan^dhu
kaNDaluR RErn^inRa chErichchen RAnor kazalavanE

26. aiyan^thIrakkURal
kuDikkalar kURinuN^ kURA viyanthillaik kUththanathAL
muDikkala rAkkumoy pUn^thuRai vaRku muripuruva
vaDikklar vERkaNNi van^dhana chenRun^am yAyaRiyum
paDikkala rAmivai yenn^Am maRaikkum parichukaLE

27. veRivilakkal
vidhiyuDai yAruNga vEri vilakkalam ambalaththup
padhiyuDai yAnparaN^kunRiniR pAypunal yAmozugak
gadhiyuDai yAnkadhirith thOLn^iRka vERu karudhun^innin
madhiyuDai yArdheyva mEyillai kol ini vaiyagaththE

28. chevilikkuth thOzi yaRaththoDun^iRRal
manakkaLi yAy in RiyAnmakiz thUN^gaththan vArkazalgaL
enakkaLi yAn^iRkum ambalath thOn irun^ thaNkayilaich
chinakkaLi yAnai kaDin^dhA roruvarchev vAyppachiya
punakkiLi yAN^kaDi yumvaraich chAraR poruppiDaththE

29. n^aRRAykkuch cheviliyaRath thoDun^iRRal
iLaiyA LivaLaiyen chollip paravudhu mIreyiRu
muLaiyA aLavin mudhukkuRain^ dhALmuDi chAyththimaiyOr
vaLaiyA vazuththA varuthiruch chiRRam balaththumannan
thiLaiyA varum aru vikkayi laippayil chelviyaiyE

30. thErvaravu kURal
kaLLinam ArththuNNum vaNkonRai yOnthillaik kArkkaDalvAyp
puLLina mArppap poruthirai yArppap pulavarkaDam
vaLLina mArppa madhukara mArppa valampuriyin
veLLina mArppa varumperun^ thErinRu melliyalE

31. maNamurachukETTu makizn^dhuraiththal
pUraNa poRkuDam vaikka maNimuththam ponpodhin^dha
thOraNam n^IDuka thUriyam Arkkathon mAlayaRkuN^
kAranan EraNi kaNNudha lOnkaDal thillaiyanna
vAraNa vummulai manRalen REN^gum maNamurachE

32. aiyuRRuk kalaN^gal
aDaRkaLi yAvarkku manbark kaLippavan thunbavinbam
paDakkaLi yAvaNDaRaipoziR Rillai paraman veRpiR
kaDakkaLi yAnai kaDin^dhavark kOvanRi n^inRavarkkO
viDakkaLi yAmn^am vizun^aga rArkkum viyanmurachE

33. n^idhivaravu kURAn^iRRal
enkaDaik kaNNinum yAnpiRa vEththA vakaiyiraN^gith
thankaDaik kaNvaiththa thaNthillaich chaN^karan thAzkayilaik
konkaDaik kaNtharum yAnai kaDin^dhAr koNarn^dhiRuththAr
munkaDaik kaNNidhu kANvan^dhu thOnRum muzun^idhiyE


19. maNanychiRappuraiththal

1. maNamurachukURal
pirachan^ thikazum varaipurai yAnaiyin pIDaziththAr
murachan^ thikazu murugiyam n^IN^gum evarkkumunnAm
aracham balaththun^in RADum pirAnaruL peRRavariR
puraichan^dha mEkalai yAythuyar thIrap pugun^dhun^inRE

2. makizn^dhuraiththal
irun^thuthi yenvayiR koNDavan yAn ep pozudhumunnum
marun^dhu thichaimukan mARkari yOnthillai vAzththinarpOl
irun^thu thivaNDana vAaleri munvalany cheydhiDappAl
arun^thu thikANu maLavuny chilamban arun^thazaiyE

3. vazipADukURal
chIriyal Aviyumm yAakkaiyum ennach chiRan^dhamaiyAR
kAriyal vATkaNNi eNNaka lArkama laN^kalan^dha
vEriyum chan^dhum viyalthan^ dhenakkaRpin n^iRparannE
kAriyal kaNDarvaN thillai vaNaN^gumeN^ kAvalarE

4. vAzkkain^alaN^kURal
thoNDina mEvuny chuDarkkaza lOnthillaith tholn^agariR
kaNDina mEvumil n^IyavaL n^inkozu n^anchezumen
thaNDina mEvuthiN thOLavan yAnavaL thaRpaNivOL
vaNDina mEvuN^ kuzalA Layalmannum ivvayalE

5. kAdhal kaTTuraiththal
poTTaNi yAnn^udhal pOyiRum poypOliDaiyenappUN
iTTaNi yAnthavi chinmala ranRi midhippakkoDAn
maTTaNi vArkuzal vaiyAn malarvaN DuRudhalanychik
kaTTaNi vArchaDai yOnthillai pOlithan kAdhalanE

6. kaRpaRiviththal
dheyvam paNikaza lOnthillaich chiRRam balam anaiyAL
dheyvam paNin^dhaRi yAL enRu n^inRu thiRaivazaN^gAth
theyvam paNiyachchen RAluman van^dhanRich chErn^dhaRiyAn
pauvam paNimaNi yannAr parichinna pAnmaikaLE

7. kaRpuppayappuraiththal
chiRpan^ thikaztharu thiNmadhil thillaichchiR Rambalaththup
poRpan^dhi yanna chaDaiyavan pUvaNam annaponnin
kaRpan^dhi vAyvaDa mInuN^ kaDakkum paDikaDan^dhum
iRpan^dhi vAyanRi vaigalchel lAdhava nIrN^kaLiRE

8. maruvudhaluraiththal
mannavan themmunai mERchellu mAyinum mAlariyE
Rannavan thErpuRath thalkalchel lAdhu varaguNanAn^
thennava nEeththuchiR Rambalan^ thAnmaRRaith thEvarkkellAm
munnavan mUvalan nALumaR ROrdheyva munnalaLE

9. kalaviyinbaN^kURal
Anan^dha veLLath thazun^dhumor Aruyir IrurukkoN
DAnan^dha veLLath thiDaiththiLaith thAlokkum ambalanychEr
Anan^dha veLLath thaRaikaza lOnaruL peRRavarin
Anan^dha veLLamvaR RAdhumuR RAdhiv vaNin^alamE


20. OdhaRpirivu

1. kalvin^alaN^kURal
chIraLa villAath thikaztharu kalvichchem ponvaraiyin
AraLa villA aLavuchen Raram balaththuLn^inRa
OraLa villA oruvan iruN^kaza lunninarpOl
EraLa villA aLavina rAguva rEn^dhizaiyE

2. pirivun^inaivuraiththal
vIdhaluR RArthalai mAlaiyan thillaimik kOnkazaRkE
kAdhaluR RArn^anmai kalvichel vItharu manbadhukoN
DOdhaluR RAruR RuNadhaluR RArchellal mallazaRkAn
bOdhaluR RAn^in puNarmulai yuRRa puravalarE

3. kalakkaN^kaNDuraiththal
kaRpA madhiRRillaich chiRRam balamadhu kAdhalcheydha
viRpA vilaN^galeN^ kOnai virumbalar pOla anbar
choRpA virumbina rennamel lOdhi chevippuRaththuk
koRpA ialN^gilai vElkuLith thAN^guk kuRugiyadhE

4. vAymozi kURiththalaimakaL varun^dhal
piriyA maiyumuyi ronRA vadhumpiri yiRperidhun^
thariyA maiyumoruN^ gEn^inRu chARRinar thaiyal meyyiR
piriyAmai cheydhun^in ROnthillaip pEriya lUraranna
puriyA maiyumidhu vEyini yennAm pugalvadhuvE


21. kAvaRpirivu

1. pirivaRiviththal
mUppAn iLaiyavan munnavan pinnavan muppuraN^gaL
vIppAn viyanthillai yAnaru LAlviri n^irulakaN^
kAppAn piriyak karudhukin RArn^amar kArkkayaRkaT
pUppAl n^alamoLi rumpuri thAzkuzaR pUN^koDiyE

2. pirivukETTiraN^gal
chiRukaT peruN^kaiththiN kOTTuk kuzaichevich chemmukamAth
theRukaT Taziyamun nuyyachchey dhOrkarup puchchilaiyOn
uRukaT TazaluDai yOnuRaiyambalam unnalarin
thuRukaT purikuza lAyidhu vOvinRu chUzkinRadhE


22. pagaithaNivinaip pirivu

1. pirivukUral
migaithaNith thaRkari dhAmiru vEn^dharvem pOrmiDain^dha
pagaithaNith thaRkup paDardhaluR RArn^amar palpiRavith
thokaithaNith thaRkennai yANDukoNDOn thillaich chUzpozilvAy
mugaithaNith thaRkari dhAampuri thAztharu moykuzalE

2. varuththan^thaNiththal
n^eruppuRu veNNeyum n^IruRum uppu mena iN^N^anE
poruppuRu thOkai pulambaRal poyyanbar pOkkumikka
viruppuRu vOraiviN Norin miguththun^aN NArkaziyath
thiruppuRu chUlaththi nAnthillai pOlun^ thirun^udhalE


23. vEn^dhaRkuRRuzippirivu

1. pirin^dhamaikURal
pOdhu kulAya punaimuDi vEn^dhartham pOrmunaimEl
mAdhu kulAyamen nOkkichen RArn^amar vaNpuliyUrk
kAdhu kulAya kuzaiyezi lOnaik karudhalarpOl
Edhuko lAyviLai kinRadhin RonnA ridhumadhilE

2. pirivARRAmai kArmichaivaiththal
ponni vaLaiththa punalchUz n^ilavip polipuliyUr
vanni vaLaiththa vaLarchaDai yOnai vaNaN^galarpOl
thunni vaLaiththan^an^ thOnRaRkup pAchaRaith thOnRuN^kolO
minni vaLaiththu virin^IR kavarum viyanmukilE

3. vAnOkki varun^dhal
kOlith thikazchiRa gonRi noDukkip peDaikkurugu
pAlith thirumpaNi pArppoDu chEval payiliravin
mAlith thanaiyaRi yAmaRai yOnuRai yambalamE
pOlith thirun^udha lATkenna dhAN^kolen pOdharavE

4. kUdhirkaNDukavaRal
karuppinam mEvum poziRRillai mannankaN NAraruLAl
viruppinam mEvachchen RArkkunychen RalguN^kol vIzpanivAy
n^eruppinam mEyn^eDu mAlezil thOnRachchen RAN^gun^inRa
poruppina mERith thamiyaraip pArkkum puyalinamE

5. munpanikku n^on^dhuraiththal
chuRRina vIzpani thUN^gath thuvaNDu thuyarkavenRu
peRRava LEyenaip peRRAL peDaichiRa kAanoDukkip
puRRila vALara vanthillaip puLLun^tham piLLaithazIi
maRRinany chUzn^dhu thuyilap peRumim mayaN^giruLE

6. pinpanin^inain^dhiraN^gal
puraman Rayarap poruppuvil lEn^dhipputh thELirn^AppaN
chiraman RayanaichcheR ROnthillaich chiRRam balamanaiyAL
paraman Rirumpani pAriththa vAparan^ dheN^gumvaiyany
charamanRi vAntharu mElokkum mikka thamiyarukkE

7. iLavEnilkaNDinnaleydhal
vAzum paDiyonRuN^ kaNDilam vAziyim mAmpozilthEn
chUzum mukachchuRRum paRRina vAlthoNDai yaN^kanivAy
yAzin mozimaN^gai paN^ganchiR Rambalam AdhariyAk
kUzin malimanam pOnRiru LAn^inRa kOkilamE

8. paruvaN^kATTivaRpuRuththal
pUNbadhen REkoNDa pAmban puliyU raranmiDaRRin
mANbadhen REyeNa vAnin malarum maNan^dhavarthEr
kANbadhan REyinRu n^ALaiyiN^ gEvarak kArmalarththEn
pANbadhan thErkuza lAyezil vAyththa panimukilE

9. paruvamanRenRukURal
thELitharal kArenach chIranany chiRRam balaththaDiyEn
kaLitharak kArmiDaR ROnn^aDa mADakkaN NArmuzavan^
thuLitharaR kArena Arththana Arppaththok kun kuzalpOn
RaLitharak kAn^dhaLum pAn^dhaLaip pArith thalarn^dhanavE

10. maRuththukkURal
thEnRik kilaN^gu kazalazal vaNNanchiR RambalaththeN^
kOnRik kilaN^guthiN TOTkoNDaR kaNDan kuzaiyeziln^AN
pOnRik kaDimalark kAn^dhaLum pOn^dhavan kaiyanalpOl
thOnRik kaDimala rumpoymmai yOmeyyiR ROnRuvadhE

11. thErvaravukURal
thirumA laRiyAch cheRikazal thillaichchiR RambalaththeN^
karumAl viDaiyuDai yOnkaNDam pORkoNDa leNTichaiyum
varumA luDanman porun^dhal thirun^dha maNan^dhavarthEr
porumA layiRkaNn^al lAyinRu thOnRun^am ponnagarkkE

12. vinaimuRRin^inaidhal
puyalON^ kalarchaDai ERRavan chiRRam balampukazum
mayalON^ giruN^kaLi yAnai varaguNan veRpinvaiththa
kayalON^ girunychilai koNDuman kObamuN^ kATTivaruny
cheyalON^ geyileri cheydhapin inROr thirumukamE

13. n^ilaimain^inain^dhukURal
chiRappiR Rikazchivana chiRRam balanychenRu chErn^dhavartham
piRappiR Runain^dhu peruguka thErpiRaN^ gummoLiyAr
n^iRappoR purichai maRugilnil thunni maDan^aDaippuL
iRappiR RuyinRumuR Raththirai thErum eziln^agarkkE

14. mugiloDukURal
arun^thE razin^dhanam Alamen ROla miDumimaiyOr
marun^dhE raNiyam balaththOn malarththAL vaNaN^galarpOl
thirun^dhE razin^dhu pazaN^kaN tharunychelvi chIrn^agarkken
varun^thE ridhanmun vazaN^gEl muzaN^gEl vaLamukilE

15. varaveDuththuraiththal
paNivAr muzaiyezi lOnthillaich chiRRam balamanaiya
maNivAr kuzalmaDa mAdhE polikan^am mannarmunnAp
paNivAr thiRaiyum pagaiththavar chinnamuN^ koNDuvaNthEr
aNivAr murachinO DAlikkum mAvO DaNuginarE

16. maRavAmaikURal
karuN^kuva LaikkaDi mAmalar muththaN^ kalan^dhilaN^ga
n^eruN^gu vaLaikiLLai n^IN^giR RilaLn^inRu n^AnmukanO
DoruN^gu vaLaikkarath thAnuNa rAdhavan thillaiyoppAy
maruN^gu vaLaiththuman pAchaRai n^IDiya vaikalumE


24. poruL vayiRpirivu

1. vATTaN^kURal
munivarum mannarum munnuva ponnAn muDiyumenap
panivaruN^ kaNpara manthiruch chiRRam balamanaiyAy
thunivaru n^Irmaiyi dhennenRu thUn^Ir theLiththaLippa
n^anivaru n^ALidhu vOvenRu van^dhikkum n^annudhalE

2. pirivun^inaivuraiththal
vaRiyA rirumai yaRiyA renamannum mAn^idhikku
n^eRiyA rarunychurany chellaluR RArn^amar n^INDiruvar
aRiyA vaLavun^in Ronthillaich chiRRam balamanaiya
cheRivAr karuN^kuzal veNNagaich chevvAyth thirun^udhalE

3. ARRAdhu pulambal
chiRuvA LukiruR RuRA munnany chinnap paDuN^kuvaLaik
keRivAL kaziththanaL thOzi ezudhiR karappadhaRkE
aRivAL ozikuva dhanychanam ambala varppaNiyAr
kuRivAz n^eRichelva ranbaren Ramma koDiyavaLE

4. ARRAmaikURal
vAnak kaDimadhil thillaiyeN^ kUththanai EththalarpOR
kAnak kaDanychelvar kAdhala rennak kadhirmulaikaL
mAnak kanakan^ tharumalark kaNkaLmuth thamvaLarkkun^
thEnakka thArmanna nennO inichchenRu thErporuLE

5. thiNaipeyarththuraiththal
churuTaru chenychaDai veNchuDa rambala vanmalayath
thiruTaru pUmpozil innuyir pOlak kalan^dhichaiththa
aruTaru minchoRka Laththanai yummaRan^ dhaththanychenRO
poruTarak kiRkin Radhuvinai yERkup puravalarE

6. poruththamaRin^dhuraiththal
mUvarn^in REththa mudhalavan ADamup paththumummaith
thEvarchen REththuny chivanthillai yamabalany chIrvazuththAp
pAvarchen Ralgum n^araka manaiya punaiyazaRkAn
pOvarn^aN^ kAdhala renn^Am uraippadhu pUN^koDiyE

7. pirin^dhamaikURal
thenmAth thichaivachai thIrtharath thillaichchiR RamabalaththuL
enmAth thalaikkazal vaiththeri yADum iRaithikaum
ponmAp purichaip pozilthirup pUvaNam annaponnE
vanmAk kaLiRRoDu chenRanar inRun^am mannavarE

8. iravaruthuyaraththiRkiraN^giyuraiththal
Aziyon RiraDi yummilan pAkanmuk kaTTillaiyon
Uziyon RAdhana n^Angumaim bUdhamum ARoDuN^gum
Eziyan RAzkaDalummeN Dichaiyun^ thirin^dhiLaiththu
vAziyan ROaruk kanperun^ thErvan^dhu vaiguvadhE

9. ikazchchi n^inain^dhazidhal
piriyA rena ikazn^ dhEnmunnam yAnpinnai eRpiriyina
thariyA Lena ikazn^ dhArmannar thAn^thakkan vELvimikka
eriyA rezilazik kummezi lambalath thOnevarkkum
ariyA naruLilar pOlanna ennai yaziviththavE

10. uruvuveLippaTTu n^iRRal
chENun^ thikazmadhiR chiRRam balavantheN NIrkkaDaln^any
chUNun^ thiruththu moruvan thiruththum ulaginellAN^
kANun^ thichaithoRuN^ kArkkaya lunycheN^ kaniyoDupaim
pUNum puNarmulaiyuN^koNDu thOnRumOr pUN^koDiyE

11. n^enychoDun^Odhal
ponnaNi yITTiya OTTarum n^enychamip poN^guveN^kA
ninnaNi n^iRkumi dhennenba dhEimai yOriRainychum
mannaNi thillai vaLan^aga ranna an nan^n^aDaiyAL
minnaNi n^iNNiDaik kOporuT kOn^I viraikinRadhE

12. n^enychoDupulaththal
n^Ayvayi nuLLa guNamumil lEnain^aR RonDukoNDa
thIvayin mEniyan chiRRam balamanna chinmoziyaip
pEyvayi nummari dhAgum piriveLi dhAkkuviththuch
chEyvayiR pOn^dhan^any chEyanychath thakkadhum chikkanavE

13. n^anychoDumaRuththal
thImE viyan^iruth thanthiruch chiRRam balam anaiya
pUmE viyaponnai viTTuppon thEDiyip poN^guveN^kAn
n^AmE n^aDakka vozin^dhanam yAmn^anycham vanychiyanna
vAmE kalaiyaiviTTO poruL thErn^dhemmai vAzvippadhE

14. n^ALeNNivarun^dhal
theNNI raNichivan chiRRam balanychin^dhi yAdhavariR
paNNIr moziyiva LaippaiyuL eydhap paNiththaDaN^ga
NuNNIr ugavoLi vADiDa n^IDuchen RArchenRan^AL
eNNIr maiyinn^ila nuN^kuzi yumvira liTTaRavE

15. ERuvaravukaNDiraN^giyuraiththal
chuRRam balaminmai kATTiththan tholkazal than^dhathollOn
chiRRam balamanai yALpara manRuthiN kOTTinvaNNap
puRRaN^ gudharn^dhun^an nAkoDum ponnAr maNipulambak
koRRam maruvukol lERuchel lAn^inRa kUrnychekkarE

16. paruvaN^kaNDiraN^gal
kaNNuzai yAdhuviN MegaN^ kalan^dhu kaNamayilthok
keNNuzai yAththazai kOlin^in RAlu minamalarvAy
maNNuzai yAvum aRithillai mannana dhinnaruLpOR
paNNUzai yAmozi yALenna LAN^kolman pAviyaRkE

17. mukiloDu kURal
aRpaDu kATTiln^in RADichiR Rambalath thAnmiDaRRin
muRpaDu n^ILmugi lenninmun nElmudhu vOrkuzumi
viRpaDu vANudha lALchellal thIrppAn viraimalarthUy
n^eRpaDu vAnpali cheydhaya rAn^iRkum n^ILn^agarkkE

18. thErvaravu kURal
pAviyai vellum parichillai yEmugil pAvaiyanychIr
Aviyai vellak kaRukkinRa pOzdhaththi nambalaththuk
kAviyai vellum miDaRRO naruLiR kadhumenappOy
mEviya mAn^idhi yODanbar thErvan^dhu mEvinadhE

19. iLaiyaredhirkODal
yAzin mozimaN^gai paN^ganchiR Rambalath thAnamaiththa
Uzin valiyadhon Rennai oLimE kalaiyugaLum
vIzum varivaLai melliyal Avichel lAdhamunnE
chUzun^ thogun^idhi yODanbar thErvan^dhu thOnRiyadhE

20. uNmagizn^dhuraiththal
mayinmannu chAyalim mAnaip pirin^dhu poruLvaLarppAn
veyinmannu venychurany chenRadhel lAmviDai yOnpuliyUrk
kuyinmannu chollimen koN^gaiyen aN^gath thiDaikkuLippath
thuyinmannu pUvaNai mElaNai yAmun thuvaLuRRadhE

Related Content