logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirukkovaiyar - Part-3


thirukkOvaiyAr is available in In Tamil PDF Format (247 K) also.

15. oruvaziththaNaththal

1. aganRaNaivu kURal
pukazum paziyum perukkiR perugum perugin^inRu
n^igazum n^igazA n^igazththinal lAlidhu n^In^inaippin
agazum madhilum aNithillai yOnaip pOdhuchennith
thikazu mavarchellal pOlillai yAmpazi chinmozikkE

2. kaDaloDu varavukETTal
Aram paran^dhu thiraiporu n^Irmukil mInparappich
chIram baraththiR Rikazn^dhoLi thOnRun^ thuRaivarchenRAr
pOrum parichu pukanRana rOpuliyUr pUppunidhan
chIrambar chuRRi yeRRich chiRan^dhArkkuny cheRikaDalE

3. kaDaloDupulaththal
pANikar vaNDinam pADappaim ponRaru veNkizithany
chENikar kAvin vazaN^gumpun naiththuRaich chErpparthiN^gaL
vANikar veLvaLai koNDakan RArthiRam vAythiRavAy
pUNikar vALara vanpuli yUrchuRRum pOrkkaDalE

4. annamODAydhal
pakanthA maraikkaN keDakkaDan^ dhOnpuli yUrppazanath
thaganthA maraiyanna mEvaNDu n^Ila maNiyaNin^dhu
muganthAz kuzaichchempon muththaNi punnaiyin nummuraiyA
thaganRA raganRE yozivarkol lOn^am maganRuraiyE

5. thErvazi n^Okkik kaDaloDu kURal
uLLu murugi yurOmany chilirppa vuDayavanAT
koLLu mavarilor kUTTan^than^ dhAnkunik kumpuliyUr
viLLum parichuchen RArviyan thErvazi thUraRkaNDAy
puLLun^ thiraiyum porachchaN^gam Arkkum porukaDalE

6. kUDalizaiththal
Azi thiruththum puliyU ruDaiyAn aruLinaLith
thAzi thiruththum maNaRkunRin n^Iththagan RArvarugen
RAzi thiruththich chuzikkaNak kOdhin^ai yAmalaiya
vAzi thiruththith tharakiRRi yOvuLLam vaLLalaiyE

7. chuDaroDupulambal
kArththaraN^ gan^thirai thONi chuRAkkaDal mIn eRivOr
pOrththaraN^ gan^thuRai mAnun^ thuRaivartham pOkkumikka
thIrththaN^ ganthillaip palpUm poziRcheppum vanychinamum
ArththaraN^ ganycheyyu mAluyyu mARenko lAzchuDarE

8. pozudhukaNDu mayaN^gal
pagalOn karan^dhanan kAppavar chEyarpaR RaRRavarkkup
pugalOn pugun^arkkup pOkkari yOnenava rumpugalath
thagalOn payilthillaip paimpoziR chEkkaikaL n^OkkinavAl
agalON^ giruN^kazi vAykkozu mInuNDa annaN^gaLE

9. paRavaiyoDu varun^dhal
ponnum maNiyum pavaLamaum pOnRu polin^dhilaN^gi
munnuny chaDaiyOn puliyUr viravA dhavarinuL n^Oy
innu maRigila vAlennai pAvam iruN^kazivAy
mannum pagalE magizn^dhirai thErumvaN DAnaN^gaLE

10. paN^gayaththODu parivuRRuraiththal
karuN^kazi kAdhaRpaiN^ kAnalil thillaiyeN^ kaNDarviNDAr
oruN^kazi kAdhara mUveyil cheRRavoR RaichchilaichUzn^
dharuN^kazi kAdham agalumen RUzen Ralan^dhu kaNNIr
varuN^kazi kAdhal vanachaN^kaL kUppum malarkkaikaLE

11. annamODazidhal
mUval thazIiya aruNmudha lOn thillaich chelvan mun^n^Ir
n^Aval thazIiyavin^ n^Anilan^ thunychum n^ayan^dhavinbach
chEval thazIichchenRu thAnthunychum yAnthuyi lAchcheyireN^
kAval thazIiyavark kOdhA dhaLiya kaLiyannamE

12. varavuNarn^dhuraiththal
n^illA vaLain^enycham n^ekkuru gumn^eDuN^ kaNthuyilak 
kallA kadhirmuththaN^ kARRu menakkaT Turaikkathillaith
thollOnaruLgaLil lAriRchenRArchenRachellalkaNDAy
ellAr madhiyE yidhun^innai yAn in RirakkinRadhE

13. varuththamigudhikURal
vaLaruN^ gaRiyaRi yAman^dhi thinRumam markkiDamAyth
thaLarun^ thaDavaraith thaNchilam bAthan dhaN^gameN^gum
viLarum vizumezum vimmum meliyumveN mAmadhin^in
RoLiruny chaDaimuDi yOnpuli yUrannavoNNudhalE

16. uDanpOkku

1. paruvaN^kURal
orAga miraNDezi lAyoLir vOnthillai yoNNudhalaN^
garAgam payinRamiz dhampodhin^ dhIrnychuNaN^ kADagaththin
parAgany chidharn^dha payOdhara mippari chEpaNiththa
irAgaN^kaN DAlvaLLa lEyillai yEyema reNNuvadhE

2. magaTpEchchuraiththal
maNiyak kaNiyum arann^anycha manychi maRugiviNNOr
paNiyak karuNai tharumparan thillaiyan nALthiRaththuth
thuNiyak karudhuva dhinRE thuNidhuRai vAn^iRaipon
aNiyak karudhukin RArpalar mEnmE layalavarE

3. ponnaNivuraiththal
pAppaNi yOnthillaip palpU maruvuchil lOdhiyain^aR
kAppaNin^ dhArpon naNivA rinikkamaz pUn^thuRaiva
kOppaNivAn ROykoDi munRil n^inRivaiErkuzumi
mAppaNi laN^gaL muzaN^gath thazaN^gum maNamurachE

4. aruvilaiyuraiththal
elumbA laNiyiRai yambalath thOnellai chelguRuvOr
n^alambA viyamuRRum n^alginuN^ kalvarai n^ADaramma
chilambA vaDikkaNNi chiRRiDaik kEvilai cheppaloTTAr
kalambA viyamulai yinvilai yenn^I karudhuvadhE

5. arumaikETTazidhal
vichumbuRRa thiN^gaT kazummazap pOnRini vimmivimmi
achumbuRRa kaNNO DalaRAy kiDan^dharan thillaiyannAL
kuyambuR RaraviDai kUreyiR RURal kuzalmoziyin
n^ayampaRRi n^inRu n^aDuN^gith thaLarkinRa n^annenychamE

6. thaLarvaRin^dhuraiththal
maithayaN^ gun^thirai vAriyai n^Okki maDalavizpUN^
kaidhaiyaN^ kAnalai n^OkkikkaN NIrkoNDeN^ kaNDarthillaip
poythayaN^ gun^n^uN maruN^guln^al lAraiyel lAmpullinAL
paithayaN^ gummara vampurai yummalguR pain^thoDiyE

7. kuRippuraiththal
mAvaivan^ dhANDamen nOkkithan paN^garvaN thillaimallaR
kOvaivan^ dhANDachev vAykkaruN^ kaNNi kuRippaRiyEn
pUvaithan^ dhALponnam pan^dhuthan^ dhALennaip pullikkoNDu
pAvaithan^ dhALpaiN^ kiLiyaLith thAlinRen pain^thoDiyE

8. arumaiyuraiththal
melliyal koN^gaiperiyamin n^EriDai mellaDipUk
kalliyal vemmaik kaDaN^kaDun^ thIkkaRRu vAnamellAny
cholliya chIrchuDarth thiN^gaLaN^ kaNNiththol lOnpuliyUr
alliyaN^ kOdhain^al lAyellai chEyththem agaln^agarE

9. AdharaN^kURal
piNaiyuN^ kalaiyumvan pEyththE rinaipperu n^Irn^achaiyAl
aNaiyum murambu n^irambiya aththamum aiyameyyE
iNaiyum aLavumil lAiRai yOnuRai thillaiththaNpUm
baNaiyun^ thamuman REn^innO DEginem pain^thoDikkE

10. iRan^dhupADuraiththal
iN^gayalennI paNikkinRa thEn^dhal iNaippadhillAk
kaN^gaiyany chenychaDaik kaNNudha laNNal kaDikoLthillaip
paN^gayap pAchaDaip pAythaDam n^Iyap paDarthaDaththuch
cheN^gaya lanRE karuN^kayaR kaNNi thirun^udhalE

11. kaRpun^alanuraiththal
thAyiR chiRan^dhanRu n^ANthaiya lArukkan^ n^ANthakaichAl
vEyiR chiRan^dhamen ROLithiN kaRpin vizumidhanRIN^
koyiR chiRan^dhuchiR Rambalath thADum eN^ kUththapirAn
vAyiR chiRan^dha madhiyiR chiRan^dha madhin^udhalE

12. thuNin^dhamaikURal
kuRappAvai n^inkuzal vEN^gaiyam pOdhoDu kON^gamvirAy
n^aRappA Dalampunai vArthampirAn puliyUr
maRappAn aDuppadhor thIvinai van^dhiDiR chenRuchenRu
piRappAn aDuppinum pinnun^thun naththagum peRRiyarE

13. thuNivoDuvinAval
n^izaRRalai thIn^eRi n^Irillai kAnakam Origaththum
azaRRalai vemparaR Renbaren nOthillai yambalaththAn
kazaRRalai vaiththukkaip pOdhukaL kUppakkal lAdhavarpOR
kuzaRRalaich chollichellakkuRippAgumn^aN^ koRRavarkkE

14. pOkkaRiviththal
kAyamum Aviyum n^IN^gaLchiR Rambala vankayilaich
chIyamum mAvum verIivara lenbal cheRithirain^Irth
thEyamum yAvum peRinuN^ koDArn^amar innacheppil
thOyamum n^ADumil lAchchuram pOkkuth thuNiviththavE

15. n^ANizan^dhu varun^dhal
maRpAy viDayOn makizpuli yUren nODumvalarn^dha
poRpAr thirun^AN poruppar viruppup pugun^dhun^un^dhak
kaRpAr kaDuN^kAl kalakkip paRiththeRi yakkaziga
iRpAR piRavaRka Ezaiyar vAzi ezumaiyumE

16. thuNiveDuththuraiththal
kambany chivan^dha chalan^dharan AgaN^ kaRuththathillai
n^amban chivan^agar n^aRRaLir kaRchura mAgun^ambA
ampanychi Avam pugamiga n^INDari chin^dhukaNNAL
chempanychi yinmidhik kiRpadhiak kummalarch chIRaDikkE

17. kuRiyiDaN^kURal
munnOn maNikaNDa moththavan ambalan^ thammuDithAzth
thunnA dhavarvinai pORparn^ dhON^gum enadhuyirE
annAL arumpeRa lAviyan nAy aru LAchaiyinAR
ponnAr maNimagizp pUviza yAmvizai poN^giruLE

18. aDiyoDu vazin^inain^ dhavanuLamvADal
panichchan^ dhiranoDu pAypunal chUDum paranpuliyUr
anichchan^ thikazumany chIRaDi yAva azalpazuththa
kanichchen^ thiraLanna kaRkaDam pOn^dhu kaDakkumenRAl
inichchan^dha mEkalai yATkenko lAmpugun^ dheydhuvadhE

19. koNDuchenRuyththal
vaivan^dha vElavar chUzvarath thErvarum vaLLaluLLan^ 
theyvan^ tharumiruL thUN^gu muzudhuny chezumiDaRRin
maivan^dha kOnthillai vAzththAr manaththin vazuththun^arpOl
moyvan^dha vAvi theLiyun^ thuyilumim mUdheyilE

20. OmbaDuththuraiththal
paRan^dhirun^ dhumbar padhaippap paDrum puraN^karappach
chiRan^dheri yADithen thillaiyan nALthiRath thuchchilambA
aRan^thirun^ dhunnaru LumpiRi dhAyin arumaRaiyin
thiRan^therin^ dhArkali yummuRRum vaRRumich chENilaththE

21. vazippaDuththuraiththal
INDellai Ayamum auvaiyum n^IN^ga iv vUrkkavvaithIrth
thANDollai kaNDiDak kUDuga n^ummaiem maippiDiththin
RANDellai thIr inban^ than^dhavar chiRRam balamn^ilavu
chENTillai mAn^agar vAychchenRu chErga thiruththagavE

22. mellakkoNDEgal
pENath thiruththiya chIRaDi mellachchEl pEraravam
pUNath thiruththiya poN^goLi yOnpuli yUrpuraiyum
mANath thiruththiya vAnpathi chErum irumaruN^guN^
kANath thiruththiya pOlummun nAmannu kAnaN^gaLE

23. aDaleDuththuraiththal
koDiththEr maRavar kuzAmveN^ karin^irai kUDinenkai
vaDiththE rilaN^geqkin vAykkudha vAmannu mambalaththOn
aDiththE ralarenna anychuvan n^inaiya renninmannuN^
kaDiththEr kuzanmaN^gai kaNDiDiv viNthOy kanavaraiyE

24. ayarvagaRRal
munnO maruLmunnum unnA vinaiyin munagarthunnum
innAk kaDaRidhip pOzdhE kaDan^dhinRu kANDunychenRu
ponnA raNimaNi mALigaith thenpuli yUrppukazvAr
thennA vena uDai yAnn^aDa mADuchiR RambalamE

25. n^eRivilakkik kURal
viDalaiyuR RArillai vemmunai vEDar thamiyaimenpU
maDalaiyuR RArkuzal vADinaL mannuchiR Rambalavark
kaDalaiyuR RArin eRippozin^ dhAN^garuk kanchurukkik
kaDalaiyuR RAnkaDap pArillai inRIk kaDunychuramE

26. kaNDavar magizdhal
anbaNaith thanycholli pinchellum ADavan n^IDavanRan
pinpaNaith thOLi varumip perunychurany chelvadhanRu
ponpaNaith thanna iRaiyuRai thillaip polimalarmEl
n^anpaNaith thaNNaRa vuN aLi pOnRolir n^ADagamE

27. vaziviLaiyADal
kaNkaDam mARpayan koNDanaN^ kaNDinik kArigain^in
paNkaDa menmozi Arap paruga varuga innE
viNkaDa n^Ayagan thillaiyin melliyal paN^ganeN^kOn
thaNkaDam baiththaDam pORkaDuN^ kAnagan^ thaNNenavE

28. n^agaraNimai kURal
minRaN^ kiDaiyoDu n^Iviyan thillaichchiR Rambalavar
kunRaN^ kaDan^dhuchen RAln^inRu thOnRuN^ kurUukkamalan^
thunRaN^ kiDaN^gun^ thuRaithuRai vaLLaiveL Lain^agaiyAr
chenRaN^ gaDaithaDa mumpuDai chUztharu chENn^agarE

29. n^agarkATTal
minpOl loDin^eDu vAnak kaDaluL thiraivirippap
ponpOl purichai vaDavarai kATTap polipuliyUr
manpOR piRaiyaNi mALikai chUlaththa vAymaDavAy
n^inpOl n^aDaiyannan^ thunnimun thOnRumn^an nINagarE

30. pathiparichuraiththal
cheykun Ruvaiivai chIrmalar vAvi vichumbiyaN^gi
n^aikinRa thiN^gaLeyp pARum pozilavai nyAN^gareN^gum
poykunRa vEdhiya rOdhiDam un^dhiDam in^dhiDamum
eykunRa vArchilai yambala vaRkiDam En^dhizaiyE

31. chevilithEDal
mayilenap pErn^dhiLa valliyi nolgimen mAnviziththuk
kuyilenap pEchumeN^ kuTTan eN^ guRRadhen nenychakaththE
payilenap pErn^dhaRi yAdhavan thillaippal pUN^kuzalAy
ayilenap pEruN^kaN NAyen kolAmin RayarkinRadhE

32. aRaththoDun^iRRal
ALarik kummari dhAyththillai yAvaruk kummeLidhAn^
thALar ik kunRilthan pAvaikku mEvith thazalthigazvER
kOLarik kun^n^iga rannA roruvar kurUumalarththAr
vALarik kaNNikoN DALvaNDa lAyaththem vANudhalE

33. kaRpun^ilaikkiraN^gal
vaDuththAn vugirmalar kaNNikkuth thakkinRu thakkanmuththIk
keDuththAn keDalilthol lOnthillaip panmalar kEzkiLara
maDuththAn kuDain^dhan RazuN^ga azuN^gith thazIimagizvuR
ReDuththAR kiniyana vEyini yAvana emmanaikkE

34. kavanRuraiththal
muRuval ak kAthan^dhu van^dhen mulaimuzu viththazuvich
chiRuvalak kAraN^gaL cheydhavel lAmmuzu dhunychiDaiyath
theRuvalak kAlanaich cheRRavan chiRRam balanychin^dhiyAr
uRuvalak kanagan^ thAnpaDar vAnA moLiyizaiyE

35. aDin^inain^dhiraN^gal
thAmE thamakkoppu maRRil lavarthillaith thaNNanichchap
pUmEl midhikkiR padhaiththaDi poN^gumn^AN^ gAy eriyun^ 
thImEl ayilpOR cheRiparaR kAniR chilambaDipAy
AmE n^aDakka aruvinai yEnpeRRa ammanaikkE

36. n^aRRAykkuraiththal
thazuvina kaiyiRai chOrin thamiyamen REthaLavuR
Razuvinai cheyyun^ai yAvanychoR pEdhai yaRivuviNOr
kuzuvinai uyyan^any chuNDam balaththuk kunikkumpirAn
chezuvina thALpani yArpiNi yAluRRuth thEyviththadhE

37. n^aRRAyvarun^dhal
yAziyan menmozi vanmanap pEdhaiyo rEdhilanbin
thOziyai n^Iththennai munnE thuRan^dhuthun nArkaNmunnE
vAziyim mUdhUr maRugachchen RALanRu mAlvaNaN^ga 
Azithan^ dhAnam balampaNi yArin arunychuramE

38. kiLimozikkiraN^gal
konnunai vEl am balavaR RozAriRkun RaN^koDiyOL
ennaNany chenRana LennaNany chEru mena ayarA
ennanai pOyinaL yANDaiya Lennaip parun^dhaDumen
Rennanai pOkkanRik kiLLaiyen nuLLaththai yIrkkinRadhE

39. chuDarODiraththal
peRRE noDuN^kiLLai vADa mudhukkuRai peRRimikku
n^aRREn moziyazaR kAnn^aDan^ dhALmugam n^AnaNugap
peRREn piRavi peRAamaRchey dhOnthillaith thEnpiRaN^gu
maRREn malarin malarththiran^ thEnchuDar vAnavanE

40. paruvan^inain^dhukavaRal
vaimmalar vATpaDai yUraRkuch cheyyuN^kuR REval maRRen
maimmalr vATkaNNi vallAlkol lAn^thillai yAnmalaivAy
moymmalark kAn^dhaLaip pAn^dhaLen ReNNiththuN nEnRoLiththuk
kaimmala rARkaN pudhaiththup padhaikkumeN^ kArmayilE

41. n^ADaththuNidhal
vEyina thOLi meliyadhalviN NOrthakkan vELviyin vAyp
pAyina chIrththiyan amabalath thAnaip paziththumummaith
thIyina dhARRal chiraN^kaN Nizin^dhu thichaithichaithAm
pOyina ellaiyel lAmpukku n^ADuvan ponninaiyE

42. koDikkuRi pArththal
paNaN^gaLany chAlum paruvara vArththavan thillaiyanna
maNaN^koLany chAyalum mannanum innE varakkarain^dhAl
uNaN^kalany chAdhuNNa lAmoL n^iNappali yOkkuvalmAk
kuNaN^gaLany chARpoli yun^n^ala chETTaik kulaikkoDiyE

43. chOdhiDaN^kETTal
munnuN^ kaDuviDa muNDadhen thillaimun nOnaruLAl
innuN^ kaDiyik kaDimanaik kEmaR RiyAmayara
mannUN^ kaDimalark kUn^dhalaith thAnpeRu mARumuNDEl
unnuN^gaL thIdhinRi yOdhuN^gaL n^AnmaRai yuththamarE

44. chuvaDu kaNDaRidhal
theLvan punaRchenni yOnam balanychin^dhi yArinychEr
muLvan paralmuram baththinmun cheyvinai yEneDuththa
oLvan paDaikkaNNi chIRaDi yiN^givai yuN^guvaiyak
kaLvan pagaTTura vOnaDi yenRu karudhuvanE

45. chuvaDukaNDiraN^gal
pAloththa n^IRRam balavan kazalpani yArpiNivAyk
kOlath thavichin midhikkiR padhaiththaDi koppuLkoLLum
vEloththa vemparaR kAnaththin n^inRor viDalaipinpON^
kAloth thanavinai yEnpeRRa mANizai kAlmalarE

46. vETTamAdharaik kETTal
pEdhaip paruvam pinchen RadhumunRi lenaippirin^dhAl
Uthaik kalamarum valliyop pALmuththan thillaiyannAL
EdhiR churaththaya lAnoDin REginAL kaNDanaiyE
pOdhiR poliyun^ thoziRpulip paRkuraR poRRoDiyE

47. puRavoDu pulaththal
pyalan RalarchaDai ERRavan thillaip porupparachi
payalan RanaippaNi yAdhavar pOlmigu pAvanycheydhER
kayalan thamiyan any choRRuNai venychuram mAdharchenRAl
iyalan RenakkiR RilaimaRRu vAzi eziRpuRavE

48. kuravoDu varun^dhal
pAyum viDaiyOn puliyU ranaiyaven pAvaimunnE
kAyuN^ kaDaththiDai yADik kaDappavuN^ kaNDun^inRu
vAyun^ thiRavAy kuzaiyezil vIchavaN DOluRuththa
n^Iyumn^in pAvaiyum n^inRu n^ilAviDum n^ILkuravE

49. viradhiyarai vinAval
chuththiya pokkaNath thenpaNi kaTTaN^gany chUzchaDaiveN
poththiya kOlaththi nIrpuli yUram balavarkkuRRa
paththiyar pOlap paNaiththiRu mAn^dha payOdharaththOr
piththidhaR pinvara munvaru mOvor perun^thakaiyE

50. vEdhiyarai vinAval
vedhirEy karaththumen thOlEy chuvalveLLai n^UliRkoNmU
adhirEy maRaiyiniv vARuchel vIrthillai ambalaththuk
kadhirEy chaDaiyOn karamAn enavoru mAnmayilpOl
edhirE varumE churamE veRuppavo rEn^dhaloDE

51. puNarn^dhuDan caruvOraip porun^dhi vinAval
mINDA rena uvan^ dhEnkaNDu n^ummaiyim mEdhakavE
pUNDA riruvarmun pOyina rEpuli yUrenain^in
RANDAn aruvarai ALiyan nAnaikkaN DEnayalE
thUNDA viLakkanai yAyennai yO annai cholliyadhE

52. viyan^dhuraiththal
pUN^kayi lAyap poruppan thiruppuli yUradhennath
thIN^gai ilAchchiRi yALn^inRa dhivviDany chenRedhirn^dha
vEN^gaiyin vAyin viyankaim maDuththuk kiDan^dhalaRa
AN^kayi lARpaNi koNDadhu thiNTiRa lANDakaiyE

53. iyaibeDuththuraiththal
minRoth thiDukazal n^Upuram veLLaichem paTTuminna
onRoth thiDavuDai yALoDon RAmpuli yUranenRE
n^anRoth thezilaith thozavuR Ranamenna dhOrn^anmaithAn
kunRath thiDaikkaN Danamannai n^Ichonna koLkaiyarE

54. mILavuraiththal
mILvadhu chelvadhan Rannaiyiv veN^kaDath thakkaDamAk
kILvadhu cheydha kizavO noDuN^kiLar keNDaiyanna
n^ILvadhu cheydhakaN NALin^ n^eDunychuram n^In^dhiyemmai
ALvadhu cheydhavan thillaiyinellai yaNuguvarE

55. ulagiyalburaiththal
churumbivar chan^dhun^ thoDukaDal muththumveN chaN^gumeN^gum
virumbinar pARchenRumeykkaNiyAmviyan gaN^gaiyennum
perumpunal chUDum pirAnchivan chiRRam balamanaiya
karumbana menmozi yAruman^ n^Irmaiyar kANun^arkkE

56. azuN^guthAykkuraiththal
ANDi leDuththava rAmivar thAmava ralguvarpOyth
thINDi leDuththavar thIvinai thIrppavan thillaiyinvAyth
thUNDi leDuththava rAltheN^go DeRRap pazamvizun^dhu
pANDi leDuththapaq RAmarai kIzum pazanaN^gaLE

17. varaivu muDukkam

1. varuththamigudhi kURivaraivukaDAdhal
ezuN^kulai vAzaiyin inkani thinRiLa man^dhiyan^thaN
chezuN^kulai vAzai n^izalil thuyilchilam bAmunaimEl
uzuN^kolai vElthiruch chiRRam balavaraai unnalarpOl
azuN^kulai vElanna kaNNikken nOn^innaruLvagaiyE

2. perumpAnmaikURi maRuththal
parampayan thannaDi yEnukkup pArvichum bUDuruvi
varampayan mAlaRi yAththillai vAnavan vAnakanychEr
arambaiyar thammiDa mOanRi vEzaththi nenbun^aTTa
kurambaiyar thammiDa mOiDan^ thOnRumik kunRiDaththE

3. uLLadhukURi varaivukaDAdhal
chiRArkavaN vAyththa maNiyiR chidhaiperun^ thEnizumen
RiRAlkazi vuRReny chiRukuDil un^dhu miDamidhen^dhai
uRAvarai yuRRAr kuRavarpeR RALuN^ koDichchiumbar
peRAvaru LAmbala vanmalaik kAththum perumpunamE

4. EdhaN^kURi yiravaravuvilakkal
kaDan^dhoRum vAraNa valchiyin n^ADippal chIyaN^kaN^gul
iDan^dhoRum pArkkum iyavoru n^Iyezil vElinvan^dhAl
paDan^dhoRun^ thIara vannam balampaNi yArinemmaith
thoDarn^dhoRun^ thunben badhEanban^innaruLthOnRuvadhE

5. vazivaravuraiththup pagalvaravuvilakkal
kaLiRuRRa chellal kaLaivayiR peNmaraN^ kainynyemirththup
piLiRuRRa vAnap peruvarai n^ADa peDai n^aDiyO
DoLiyuRRa mEniyan chiRRam balamn^eny chuRAdhavarpOl
veLiRuRRa vAnpazi yAmpagal n^I cheyyum meyyaruLE

6. thozudhiran^dhu kURal
kazikaT Talaimalai vOnpuli yUrkaru dhAdhavarpOl
kuzikaT kaLiRu verIi ari yALi kuzIivazaN^kAk
kazikaT Tiravin varalkazal kaithozu dhEyiran^dhEn
pozikaT puyalin mayilil thuvaLu mivaLporuTTE

7. thAyaRivu kURal
viNNuny chelavaRi yAveRi yArkazal vIzchaDaiththI
vaNNan chivanthillai malleziR kAnal araiyiravil
aNNal maNin^eDun^ thErvan^dha dhuNDA menachchiRidhu
kaNNuny chivan^dhanai yennaiyum n^OkkinaL kArmayilE

8. man^dhimElvaiththu varaivukaDAdhal
vAnROy pozilezin mAN^kani man^dhiyin vAykkaDuvan
thEnROyth tharuththi makizvakaN DALthiru n^ILmuDimEl
mInROy punaRpeNNai vaiththuDai yALaiyum mEnivaiththAn
vAnROy madhilthillai mAn^agar pOlum varivaLaiyE

9. kAvanmElvaiththukkaNTuyilAmaikURal
n^aRaikkaN malikonRai yOnn^inRu n^ADaka mADuthillaich
chiRaikkaN malipunaR chIrn^agar kAkkunychev vEliLainyar
paRaikkaN paDumpaDun^ thORum paDAmulaip pain^thoDiyAL
kaRaikkaN malikadhir vERkaN paDAdhu kalaN^ginavE

10. pagaluDampaTTAL pOnRiravaravu vilakkal
kalarA yinarn^inai yAththillai ambalath thAnkazaRkan
bilarA yinarvinai pOliruL thUN^gi muzaN^giminnip
pularA iravum poziyA mazaiyumpuN Niln^uzaivEl
malarA varummarun^ dhummillai yOn^um varaiyiDaththE

11. iravuDampaTTALpOnRu pagalvaravu vilakkal
iRavarai umbark kaDavuT parAyn^in Reziliyunnik
kuRavarai ArkkuN^ kuLirvarai n^ADa kozumpavaLa
n^iRavarai mEniyan chiRRam balamn^eny chuRAdhavarpOl
uRavarai mEgalai yATkala rAmpaga lunnaruLE

12. iravumpagalum varavu vilakkal
chuziyA varuperu n^Ir chenni vaiththennaith thanthozumbil
kaziyA aruLvaiththa chiRRam balavan karan^tharumAn
viziyA varumpuri menkuza lALthiRath thaiyameyyE
paziyAm pagalvaril n^Iyira vEdhum payanillaiyE

13. kAlaN^ kURi variavu kaDAdhal
maiyAr kadhali vanaththu varukkaip pazamvizuthEn
eyyA dhayinRiLa man^dhikaL chOrum irunychilambA
meyyA ariyadhe nambalath thAnmadhi yUrkoLveRpin
moyyALar vaLariLa vEN^gaipon mAlaiyin munninavE

14. kURuvikkuRRal
thEmAm poziRRillaich chiRRam balaththuviN NOrvaNaN^ga
n^AmA dharikka n^aDampayil vOnain^aN NAdhavarin
vAmAn kalaichella n^inRAr kiDan^dhan^am allalkaNDAl
thAmA aRikila rAyinen nAnychollun^ thanmaikaLE

15. chelavu n^inain^dhuraiththal
valchi yineNgu vaLarpuR Rakazamal gummiruLvAych
chelvari dhanRuman chiRRam balavaraich chEralarpOR
kolkari chIyaN^ kuRukA vagaipiDi thAniDaich chel
kalladha renvan^dha vARen bavarppeRiR kArmayilE

16. polivazivuraiththu varaivukaDAdhal
vArik kaLiRRin maruppugu muththam varaimagaLir
vErik kaLikkum vizumalai n^ADa virithiraiyin
n^Arik kaLikkamar n^anmAch chDaimuDi n^ambarthillai
Erik kaLikkaru manynyaiyin^ n^Irmaiyen neydhuvadhE

Related Content

Pantara Mummanikkovai of kumarakuruparar - ஸ்ரீகுமரகுருபர சு

Thirukkovaiyar - Part - I

Thirukkovaiyar - Part-2

Thirukkovaiyar - Part-4

Thirukkovaiyar - Part-5