logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirukkovaiyar - Part-2


thirukkOvaiyAr is available in In Tamil PDF Format (247 K) also.

12. chETpaDai

1. thazaikONDuchERal
thEmen kilavithen paN^gath thiRaiyuRai thillaiyannIr
pUmen thazaiyumap pOdhuN^koL LIrthami yEnpulamba
Amen RaruN^koDum pADukaL cheydhun^uN^ kaNmalarAN^
kAman kaNaikoN DalaikoLLa vOmuRRak kaRRadhuvE

2. chan^dhanaththazai thagAdhenRu maRuththal
Arath thazaiyarAp pUNDam balaththan lADiyanbark
kArath thazaiyan baruLin^in ROnchenRa mAmalayath
thArath thazaiyaNNal than^dhA livaiyava LalguRkaNDAl
Arath thazaikoDu van^dhA renavarum aiyuRavE

3. n^ilaththinmai kURimaRuththal
munRakarth thellA vimaiyOrai yumpinnaith thakkanmuththIch
chenRagath thillA vagaichithaith thonRirun^ dhambalavan
kunRagath thillAth thazaiyaN NaRan^dhAR koDichchiyaruk
kinRagath thillAp pazivan^dhu mUDumen ReLgudhumE

4. n^inaivaRivukURi maRuththal
yAzAr mozimaN^gai paN^gath thiRaivan eRithirain^Ir
EzA yezupozi lAyirun^ dhOnn^inRa thillaiyanna
chUzAr kuzaleziR RoNDaichchev vAyn^avvi chollaRin^dhAl
thAzA dhedhirvan^dhu kODuny chilamba dharun^thazaiyE

5. paDaiththu moziyAn maRuththal
ezilvAy yiLavanychi yumvirum bummaR RiRaikuRaiyuN
DazalvA yaviroLi yambalath thADumany chOdhiyan^dhiN^
guzalvAy mozimaN^gai paN^gankuR RAlaththuk kOlappiNDip
pozilvAy thaDavarai vAyalla dhillaiyip pUn^thazaiyE

6. n^ANuraiththu maRuththal
uRuN^kaNNi van^dha kaNaiyura vOnpoDi yAyoDuN^gath
theRuN^kaNNi van^dhachiR Rambala vanmalaich chiRRilinvAy
n^aRuN^kaNNi chUTTinum n^ANumen vANudhal n^AgaththoNpUN^
kuRuN^kaNNi vEyn^dhiLa man^dhikaL n^ANumik kunRiDaththE

7. ichaiyAmai kURi maRuththal
n^aRamanai vEN^gaiyin pUppayil pARaiyai n^Agan^aNNi
maRamanai vEN^gai yenan^ani yanychumany chArchilambA
kuRamanai vEN^gaich chuNaN^ko DaNaN^galar kUTTubavO
n^iRamanai vEN^gai yadhaLam balavan n^eDuvaraiyE

8. chevviyilaLenRu maRuththal
kaRRila kaNDannam mennaDai kaNmalar n^OkkaruLap
peRRila menpiNai pEchchup peRAkiLLai piLLaiyinron
RuRRila LuRRa dhaRin^dhila LAgath thoLimiLirum
puRRila vALara vanpuli yUranna pUN^koDiyE

9. kAppuDaiththenRu maRuththal
munidharu mannaiyu mennaiyar chAlavum mUrkkarinnE
thanitharu min^n^ilath thanRaiya kunRamun^ thAzchaDaimER
panitharu thiN^ga LaNiyam balavar pagaicherukkuN^
kunitharu thiNchilaik kODuchen RAnchuDark koRRavanE

10 n^IyE kURenRu  maRuththal
an^dhiyin vAyezi lambalath themparan amponveRpiR
pan^dhiyin vAyppala vinchuLai pain^thE noDuN^kaDuvan
man^dhiyin vAykkoDuth thOmbuny chilamba manaN^kaniya
mun^dhiyin vAymozi n^IyE mozichenRam moykuzRkE

11. kulamuRai kURimaRuththal
theN^gam pazaN^kamu ginkulai chADik kadhalicheRRuk
koN^gam pazanath thoLirkuLir n^ATTinai n^IyumaikUr
paN^gam balavan paraN^kunRiR kunRanna mApadhaippach
chiN^gan^ thiritharu chIRUrch chiRumiyen^ thEmoziyE

12. n^agaiyADi n^agaiththal
chilaiyonRu vANudhal paN^ganchiR Rambala vankayilai
malaiyonRu mAmugath themmaiyar eykaNai maNkuLikkuN^
kalaiyonRu veN^kaNai yODu kaDukiTTa dhenniRkeTTEn
kolaiyenRu thiNNiya vARaiyar kaiyiR koDunychilaiyE

13. irakkaththoDu maRuththal
maiththazai yAn^inRa mAmiDaR Rambala vankazaRkE
meyththazai yAn^inRa vanbinar pOla vidhirvidhirththuk
kaiththazai yEn^dhik kaDamA vinAykkaiyil villinRiyE
piththzai yAn^iRpa rAlenna pAvam periyavarE

14. chiRappinmai kURimaRuththal
akkum aravum aNimaNik kUththanchiR RambalamE
okku mivaLa dhoLiruru vanychimany chArchilambA
kokkuny chunaiyuN^ kuLirthaLi ruN^kozum pOdhukaLum 
ikkunRi lenRum malarn^dhaRi yAdha viyalbinavE

15. iLamai kURi maRuththal
urugu thalaichchenRa vuLLaththum ambalath thummoLiyE
perugu thalaichchenRu n^inROn perun^thuRaip piLLaikaLLAr
murugu thalaichchenRa kUzai muDiyA mulaipoDiyA
orugu thalaichchin mazalaikken nEvaiya vOdhuvadhE

16. maRaiththamai kURi n^agaiththuraiththal
paNDA liyalu milaivaLar pAlakan pArkiziththuth
thoNDA liyaluny chuDarkkaza lOnthollaith thillaiyinvAy
vaNDA liyalum vaLarpUn^ thuRaiva maRaikkinennaik
kaNDA liyaluN^ kaDanillai kollO karudhiyadhE

17. n^agai kaNDu makizdhal
maththkany chErthani n^OkkinaL vAkkiRan^ dhURamudhE
oththakany chErn^dhennai yuyyan^in Ronthillai yoththilaN^gu
muththakany chErmen nagaipperun^ thOLi mugamadhiyin
viththkany chErmellen n^Okkaman ROen vizuththuNaiyE

18. aRiyAL pOnRu n^inaivu kETTal
viNNiRan^ dhArn^ilam viNDava renRumik kAriruvar
kaNNiRan^ dhArthillai yambalath thArkazuk kunRininRu
thaNNaRun^ dhAdhivar chan^dhanach chOlaippan^ dhADukinRAr
eNNiRan^ dhAravar yArkaNNa dhOmanna n^innaruLE

19. avayavaN^kURal
kuvavina koN^gai kurumbai kuzalkonRai kovvai chevvAy
kavavina vANagai veNmuththaN^ kaNmalar cheN^kazun^Ir
thavavinai thIrppavan thAzpoziR chiRRam balamanaiyAT
kuvavina n^ANmadhi pOnRoLir kinRadhoLimukamE

20. kaNNayan^ dhuraiththal
IchaR kiyAnvaiththa vanbi nakanRavan vAN^giyaven
pAchaththiR kAren Ravanthillai yinnoLi pOnRavanthOL
pUchath thirun^I RenaveLuth thAN^gavan pUN^kazalyAm
pEchath thiruvArththai yiRperu n^ILam peruN^kaNkaLE

21. thazaiyedhirdhal
thOlAk karivenRa dhaRkn^ thuvaLviRku millinthonmaik
kElAp parichuLa vEyanRi yElEm irunychilamba
mAlArk kariya malarkkaza lambala vanmalaiyiR
kOlAp pirachaman nATkaiya n^Ithan^dha koythazaiyE

22. kuRippaRidhal
kazaikAN DalunychuLi yAnaiyan nAnkaraththil
thazaikAN Dalumpoy thazaippamun kANbanin RambalaththAn
uzaikAN Dalumn^inaip pAgumen n^Okkiman n^OkkaN^kaNDAl
izaikAN paNaimulai yAyaRi yEnchollum IDavaRkE

23. kuRippaRin^dhu kURal
thavaLaththa n^IRaNi yun^thaDan^ thOLaNNal thannorupAl
avaLaththa nAmmaga nAn^thillai yAnan Ruriththadhanna
kavaLaththa yAnai kaDin^dhAr karaththakaN NArthazaiyun^
thuvaLath thaguvana vOchurum bArkuzal thUmoziyE

24. vaguththuraiththal
ERum pazithazai yERpinmaR RElA viDinmaDanmA
ERu mavaniDa baN^koDi yERRivan^ dhambalaththuL
ERu mAnmannum IN^gOy malain^am mirumpunamkAyn^
dhERu malaitholaith thARkennai yAnycheyva dhEn^thizaiyE

25. thazaiyERpiththal
thevvarai meyyeri kAychilai yANDennao yANDukoNDa
chevvarai mEniyan chiRRam balavan chezuN^kayilai
avvarai mElanRi yillaikaN DAayuLLa vARaruLAn
ivvarai mERchilam banneLi thiRRan^dha Irn^thazaiyE

26. thazaiviruppuraiththal
pAchath thaLaiyaRuth thANDukoN DOnthillai yambalanychUz
thEchath thanachemmal n^Idhan^ thanachen RiyAnkoDuththEn
pEchiR peruguny churuN^gu maruN^gul peyarn^dharaiththup
pUchiR RilaLanRich cheyyA dhanavillai pUn^thazaiyE

13. pagaRkuRi

1. kuRiyiDaN^ kURal
vAnuzai vALamba laththaran kunRenRu vaTkiveyyOn
thAnuzai yAviru LAyppuRa n^AppaNvaN thArakaipOl
thEnuzai n^Aga malarn^dhu thikazpaLiN^ gAnmadhiyOn
kAnuzai vAzvupeR RAaN^gezil kATTumor kArpozilE

2. ADiDam paDardhal
puyalvaLa Ruchalmun ADippon nEpinnaip pOyppoliyum
ayalvaLar kunRiln^in RERRum aruvi thiruvuruviR
kayalvaLar vATkaNNi pOtharu kAdharan^ thIrn^dharuLun^
thayalvaLar mEniya nambalath thAnvaraith thaNpunaththE

3. kuRiyiDaththukkoNDu chERal
thinaivaLaN^ kAththuchchilambethir kUuychchiRRin muRRizaiththuch
chunaivaLam pAyn^dhu thuNaimalar koydhu thozudhezuvAr
vinaivaLam n^IReza n^IRaNi yamabala vanRanveRpiR
punaivaLar kombaran nAyanna kANDum punamayilE

4. iDaththuyththu n^IN^gal
n^aralvE yinan^ina thOTkuDain^ dhukkan^an muththanychin^dhip
paralvE yaRaiyuRaik kumpany chaDiparan thillaiyannAy
varalvEy tharuvaniN^ gEn^iluN^ kEchenRun vArkuzaRkIrN^
guralvE yaLimural koN^gAr thaDamalar koNDuvan^dhE

5. uvan^dhuraiththal
paDamA chuNappaLLi yikkuva DAkkiyap paN^gayakkaN
n^eDumA lenavennai n^In^Inain^ dhOn^enychath thAmaraiyE
iDamA virukkauR ROthillai n^inRavan IrN^kayilai
vaDamAr mulaimaDa vAyvan^dhu vaigiRRiv vArpoziRkE

6. maruN^gaNaidhal
thoththIn malarppozil thillaiththol lOnaruLenna munni
muththIn kuvaLaimen kAn^dhaLin mUDiththan EraLappAL
oththIRN^ koDiyi nodhuN^gukin RALmaruN^ guln^eruN^gap
piththIr paNaimulai kALennuk kinnum perukkinRadhE

7. pAN^giyaRivuraiththal
aLan^I Dagaththin aTTiya thAdhum aNiyaNiyum
oLin^IL churikuzaR chUzn^dhavoN mAlaiyun^ thaNn^aRavuN
kaLin^I yenachchey dhavankaDaR Rillaiyan nAykalaN^gal
theLin^I yanaiyapon nEpannu kOlan^ thirun^udhalE

8. uNmagizn^dhuraiththal
chezun^Ir madhikkaNNich chiRRam balavan thirukkazalE
kezun^Ir maiyiRchenRu kiNkiNi vAykkoLLuN^ kaLLagaththa
kazun^Ir malarivaL yAnadhan kaNmaru vippiriyAk
kozun^Ir n^aRapparu gumperu n^Irmai yaLikulamE

9. Ayaththuyththal
kozun^thA ragaimugai koNDalam pAchaDai viNmaDuvil
ezun^dhAr madhikkama lammezil than^dhena ippiRappil
azun^dhA vagaiyenai ANDavan chiRRam balamanaiyAy
chezun^thA dhavizpozi lAyaththuch chErga thiruththagavE

10. thOzivan^dhu kUDal
ponnanai yAnthillaip poN^gara vampun chaDaimiDain^dha
minnanai yAnaruL mEvalar pOnmel viralvarun^dha
mennanai yAymaRi yEpaRi yElveRi yArmalargaL
innana yAnkoNarn^ dhEnmaNan^ thAzkuzaR kEyvanavE

11. ADiDampugudhal
aRukAl n^iRaimala raimpAl n^iRaiyaNin^ dhEn aNiyAr
thuRukAn malaththoththuth thOkaithol lAyamel lappuguga
chiRukAl maruN^gul varun^dhA vagaimiga enchiraththin
uRukAlpiRarkkari yOnpuli yUranna voNNUdhalE

12. thanikaNDuraiththal
thazaN^gu maruviyeny chIRUr peruma idhumadhuvuN^
kizaN^gu marun^dhi irun^dhemmo DinRu kiLarn^dhukunRar
muzaN^guN^ kuravai iraviRkaN DEguka muththanmuththi
vazaN^gum pirAneri yADithen thillai maNin^agarkkE

13. paruvaN^kURi varavu vilakkal
thaLLi maNichan^dha mun^dhith thaRukaT karimarupputh
theLLi n^aRavan^ thichaithichai pAyum malaichchilambA
veLLi malaiyanna mAlviDai yOnpuli yUrviLaN^gum
vaLLi maruN^gul varuththuva pOnRa vanamulaiyE

14. varaivuDampaDAdhu miguththuk kUral
mADanychey ponnaga rumn^iga rillaiyim mAdharkkennap
pIDanychey thAmarai yOnpeRRa piLLaiyai yuLLalaraik
kIDanychey dhenpiRap pukkeDath thillain^in ROnkayilaik
kUDanychey chAraR koDichchiyen ROn^inRu kURuvadhE

15. uNmaikURi varaivukaDAdhal
vEythan^dha veNmuththany chin^dhupaiN^ kArvarai mInparappich
chEythan^dha vAnaga mAnuny chilambadhan chEvaDikkE
Aythan^dha anbuthan^ dhATkoNDa ambala vanmalaiyil
thAythan^dhai kAnava rEnaleN^ kAvalith thAzvaraiyE

16. varuththaN^kURi varaivukaDAdhal
mannun^ thiruvarun^ dhumvarai yAviDin n^Irvaraiven
Runnu madhaRkuth thaLarn^dhoLi vADuthi rumbarelAm
pannum pukazppara manparany chOdhichiR RambalaththAn
ponnaN^ kazalvazuth thArpula nennap pulambuvanE

17. thAyachchaN^kURi varaivukaDAdhal
paniththuNDany chUDum paDarchaDai ambala vannulagan^ 
thaniththuN Davanthozun^ thALOn kayilaip payilchilambA
kaniththoNDai vAychchi kadhirmulaip pAriipuk kaNDazivuR
RinikaN DilambaRRuch chiRRiDaik kenRanychu memmanaiyE

18. iRcheRivaRiviththu varaivukaDAdhal
IviLai yADa n^aRaviLai vOrn^dhemar mAlpiyaRRum
vEyvaLai yADumveR pAvuRRu n^Okkiyem melliyalaip
pOyviLai yADalen RALannai ambalath thAnpuraththil
thIviLai yADan^in REviLai yADi thirumalaikkE

19. thamarn^inaivuraiththu varaivukaDAdhal
chuRRuny chaDaikkaRRaich chiRRam balavaR RozAdhutholchIr
kaRRu maRiyala riRchilam bAviDai n^aivadhukaN
DeRRun^ thiraiyin namirdhai yiniththama riRcheRippAr
maRRuny chilapala chIRUr pakarperu vArththaikaLE

20. edhirkOLkURi varaivukaDAdhal
vaziyum adhuvannai yennin magizumvan^ dhen^dhaiyumn^in
moziyin vazin^iRkuny chuRRamun nEvaya mambalaththuk
kuziyumba rEththumeN^ kUththankuR RAlamuR RummaRiyak
keziyumma vEpanaith thOLpala vennO kiLakkinRadhE

21. ERukOLkURi varaivukaDAdhal
paDaiyAr karuN^kaNNi vaNNap payOdharap pAramumn^uN
iDaiyAr melivuN^kaNDaNDargaLIrmullai vEliyemmUr
viDaiyAr marupputh thiruththiviT TArviyan thenpuliyUr
uDaiyAr kaDavi varuvadhu pOlu muruvinadhE

22. ayaluraiththu varaivu kaDAdhal
uruppanai annakaik kunRon Ruriththura vUreriththa
n^eruppanai yambalath thAdhiyai yumbarchen REththin^iRkun^
thiruppanai yUranai yALaippon nALaip punaidhalcheppip
poruppanai munninRen nOvinai yEnyAn pugalvadhuvE

23. thinaimudhirvuraiththu varaivukaDAdhal
mAdhiDaN^ koNDam balaththun^in ROnvaDa vAnkayilaip
pOdhiDaN^koNDapon vEN^gai thinaippunaN^ koygavenRu
thAdhiDaN^ koNDupon vIchiththan kaLvAy choriyan^inRu
chOdhiDaN^ koNDidhem maikkeDu viththadhu thUmoziyE

24. pagalvaral vilakki varaivukaDAdhal
vaDivAr vaRRillai yOnmala yaththun^in RumvaruthEn
kaDivAr kaLivaNDu n^inRalar thURRap perun^kaNiyAr
n^oDivAr n^amakkini n^Odhaka yAmanuk kennuraikkEn
thaDivAr thinaiyemar kAvEm peruma ith thaNpunamE

25. thinaiyoDu veRuththu varaivukaDAdhal
n^inaiviththuth thannaiyen n^enychath thirun^dham balaththun^inRu
punaiviththa Ichan podhiyin malaipporup panviruppil
thinaiviththik kAththuch chiRan^dhun^in Remukkuch chenRuchenRu
vinaiviththik kAththu viLaivuNDa dhAgi viLain^dhadhuvE

26. vEN^gaiyoDu veRuththu varaivukaDAdhal
kanaikaDaR cheydhan^any chuNDukaN DArkkam balaththamizdhAy
vinaikeDach cheydhavan viNthOy kayilai mayilanaiyAy
n^anaikeDach cheydhana mAyin n^amaikkeDach cheydhiDuvAn
thinaikeDach cheydhiDu mARumuN DOith thirukkaNiyE

27. irakkamuRRuvaraivukaDAdhal
vazuvA iyalem malaiyar vidhaippamaR RiyAmvaLarththa
kozuvAr thinaiyin kuzAN^gaLel lAmeN^ kuzAmvaNaN^guny
chezuvAr kazaRRillaich chiRRam balavaraich chenRun^inRu
thozuvAr vinain^iRki lEn^iRpa dhAvadhith tholpunaththE

28. koydhamai kURi varaivukaDAdhal
poruppark kiyAmonRu mATTOm pugalap pugalemakkAm
viruppark kiyAvarkku mElarkku mElvaru mUreriththa
n^erupparkku n^IDam balavaruk kanbar kulan^ilaththuk
karuppaRRu viTTenak koydhaRRa dhinRik kaDippunamE

29. pirivarumai kURi varaivukaDAdhal
parivuchey dhANDam balaththup payilvOn paraN^kunRinvAy
aruvichey dhAzpunath thaivanaN^ koyyavu mivvanaththE
pirivuchey dhAlari dhEkoLka pEyoDu mennumpeRRi
iruvichey dhALi nirun^dhinRu kATTu miLaN^kiLiyE

30. mayiloDu kURi varaivukaDAdhal
kaNiyAr karuththinRu muRRiR RiyAnychenRuN^ kArpunamE
maNiyAr pozilkAN maRththirkaN DIrmannu mambalththOn
aNiyAr kayilai mayilkAL ayilvE loruvarvan^dhAl
thuNiyA thanadhuthuNin^ dhArennu n^IrmaikaL cholluminE

31. vaRumpunaN^kaNDu varun^dhal
podhuviniR Rirththennai yANDOn puliyU raranporuppE
idhuveni lennin RirukkinRa vARem mirumpozilE
edhun^umak keydhiya dhennuR RaniraRai yINDaruvi
madhuviniR kaippuvaith thAloththa vAmaRRiv vAnpunamE

32. padhin^Okkivarun^dhal
Anan^dha mArkaDa lADuchiR Rambala mannaponnin
thEnun^dhu mAmalaich chIRU ridhucheyya lAvadhillai
vAnun^dhu mAmadhi vENDi azumazap pOlumannO
n^Anun^ thaLarn^dhanan n^Iyun^ thaLarn^dhanai n^annenychamE

14. iravukkuRi

1. iravukkuRi vENDal
marun^dhun^am mallaR piRavip piNikkam balaththamirdhAy
irun^dhanar kunRinin REN^gum aruvichen Rerthikazap
porun^dhina mEgam pudhain^dhiruL thUN^gum punaiyiRumbin
virun^dhinan yAnuN^gaL chIRU radhnukku veLvalaiyE

2. vaziyarumai kURimaRuththal
vichumbinuk kENi n^eRiyanna chinneRi mEn mazaithUN^
gachumbiniR Runni aLain^uzain^ dhAlokkum aiyameyyE
ichumbiniR chin^dhaikku mERaR karidhezi lambalaththup
pachumpanik kODu milain^dhAn malayaththem vAzpadhyE

3. n^inRu n^enychuDaidhal
mARRE nenavan^dha kAlanai yOla miDa aDarththa
kORREn kuLirthillaik kUththan koDuN^kunRin n^ILkuDumi
mERREn virumbu muDavanaip pOla meliyun^enychE
ARRE nariya arivaikku n^Ivaiththa anbinukkE

4. iravukkuRi n^Erdhal
kULi n^iraikkan^in Rambalath thADi kuraikazaRkIzth
thULi n^iRaiththa chuDarmuDi yOyivaL thOLn^achaiyAl
ALi n^iraiththaDa lAnaigaL thEru miravilvan^dhu
mILi yuraiththi vinaiyE nuraippadhen melliyaRkE

5. uTkOLvinAdhal
varaiyan RorukA lirukAl vaLaiya n^imirththuvaTkAr
n^iraiyan Razaleza veydhun^in ROnthillai yannan^innUr
viraiyenna menniza lenna veRiyuRu thAdhivarpO
thuraiyenna vOchilam bAn^alam pAvi yoLirvanavE

6. uTkoNDu vinAdhal
chemmala rAryiran^ thUykkaru mAlthiruk kaNNaNiyum
moymmala rIrN^kaza lambalath thOnmannu thenmalayath
themmalar chUDin^in RechchAn^ dhaNin^dhenna n^annizalvAy
ammalar vATkaNn^al lAyelli vAyn^uma rADuvadhE

7. kuRiyiDaN^kURal
panaivaLar kaimmAp paDAththam balaththaran pAdhamviNNOr
punaivaLar chAraR podhiyin malaippoli chan^dhaNin^dhu
chunaivaLar kAvikaL chUDippain^ thOkai thuyilpayiluny
chinaivaLar vEN^gaikaL yAN^gaNin RaDuny chezumpozilE

8. iravukkuRi yERpiththal
malavan kurambaiyai mArriyam mAlmudhal vAnarkkappAR
chelavanbark kOkkuny chivanthillaikkAnaviRchIrppeDaiyO
Dalavan payilvadhu kaNDanyar kUrn^dhayil vEluravOn
chelavan^dhi vAykkaN Danenna thAN^konman chErthuyilE

9. iravaravuraiththal
mOTTaN^ kadhirmulaip paN^guDaith thillaimun nOnkazaRkE
kOTTan^ tharun^aN^ kurumuDi veRpan mazaikuzumi
n^ATTam pudhaiththanna n^aLLiruL n^Agam n^aDuN^gachchiN^gam
vETTan^ thirichari vAyvaru vAnchollu melliyalE

10. EdhaN^kURi maRuththal
chezuN^kAr muzavadhir chiRRam balaththup perun^thirumAl
kozuN^kAn malariDak kUththayar vOnkaza lEththalarpol
muzaN^kA raraimuraN vAraNa vETTaichey moyyiruLvAy
vazaN^gA adharin vazaN^genRu mOvinRem vaLLalaiyE

11. kuRain^Erdhal
ON^gu moruviDa muNDam balaththumba ruyyavanRu
thAN^gu moruvan thaDavarai vAyththazaN^ gummaruvi
v^IN^guny chunaippunal vIzn^dhan RazuN^gap piDiththeDuththu
vAN^gu mavarkkaRi yEnchiRi yEnchollum vAchakamE

12. kuRain^Ern^dhamai kURal
EnaR pachuN^kathi renRuzk kaziya eziliyunnik
kAnak kuRavargaL kambalai cheyyumvam bArchilambA
yAniRRai yAmaththu n^innaruL mEln^iRka luRRuchchenREn
thEnakka konRaiyAn thillai yuRArchelluny chellalkaLE

13. varavuNarn^dhuraiththal
munnu moruva rirumpozil mUnRaRku muRRumiRRAR
pinnu moruvarchiR Rambalath thArtharum pEraruLpOl
thunnumo rinbamen ROkaithan^ thOkaikkuchcholluvapOl
mannu maravaththa vAyththuyil pErum mayilinamE

14. thAythuyilaRidhal
kUDAr araNn^eRi kUDak koDunychilai koNDa aNDan
chEDAr madhiinmallaR Rillaiyan nAychiRu kaTperuveN
kODAr karikuru mAmaNi yUchalaik kOppaziththuth
thODAr madhumalar n^Agaththai n^Ukkumn^any chUzpoziRkE

15. thuyileDuththuchchERal
viNNukku mElviyan pAdhalak kIzviri n^IruDuththa
maNNukku n^AppaN n^ayan^dhuthen thillain^in ROnmiDaRRin
vaNNak kuvaLai malarkin Ranachina vANmiLirn^in
kaNNokku mERkaNDu kANvaNDu vAzuN^ karuN^kuzalE

16. iDaththuyththu n^IN^gal
n^an^dhI varamennu n^AraNan n^ANmalark kaNNiRkeqkan^
than^dhI varanpuli yUranai yAythaDaN^ kaNkaDan^dha
in^dhI varamivai kANin iruLchEr kuzaRkezilchEr
chan^thI varamuRi yumveRi vIyun^ tharukuvanE

17. thaLarvagan Ruraiththal
thAmarai venRakaN NOnthillaip palkadhi rOnaDiththa 
thAmarai yillin idhazkkadha van^thiRan^ dhOthamiyE
pAmarai mEkalai paRRich chilambodhuk kippaiyavE
n^Amarai yAmaththen nOvan^dhu vaigi n^ayan^dhadhuvE

18. maruN^gaNaidhal
agilin pugaivimmi Aymalar vEyn^dhany chanamezudhath
thagilun^ thanivaDam pUTTath thakALchaN^ karanpuliyUr
igalu mavariR RaLarumith thEmba liDainyemiyap
pugilu miga iN^N^a nEyiRu mAkkum puNarmulaiyE

19. mukaN^kaNDu makizdhal
azun^dhEn n^aragath thiyAnen Riruppavan^ dhANDukoNDa
chezun^thEn thikaz poziR Rillaip puRaviR cheRuvagaththa
kozun^thEn malarvAyk kumudha mivaLyAn kuru uchchuDarkoN
Dezun^dhAN^ gadhumalarth thummuyar vAnath thiLamadhiyE

20. paLLiyiDaththuyththal
churumbuRu n^IlaN^ koyyal thamin^inRu thuyilpayinmO
arumpeRaR ROziyo DAyaththu n^Appa NamararonnAr
irumbuRu mAmadhil ponninychi veLLip purichaiyanROr
thurumbuRach cheRRakoR Raththem pirAn thillaich chUzpoziRkE

21. varavu vilakkal
n^aRpagaR chOman eritharu n^ATTaththan thillaiyanna
viRpagaith thoN^gum puruvath thivaLin meyyEyeLidhE
veRpagach chOlaiyin vEyvaLar thIchchenRu viNNininRa
kaRpagach chOlai kadhuvuN^gal n^ADa ik kalladharE

22. ARRAdhuraiththal
paivA yaravarai ambalath themparan paiN^kayilaich
chevvAyk karuN^kaT perumpaNaith thOTchiR RiDaik koDiyai
moyvAr kamalaththu muRRizai yinRenmun naiththavaththAl
ivvA Rirukkumen REn^iRpa dhenRumen innuyirE

23. irkkaN^kURi varaivu kaDAdhal
paivA yaravum maRiyum mazuvum payinmalarkkai
moyvAr chaDaimuDi munnavan thillaiyin munninakkAR
chevvAy karuvayirch chErththich chiRiyAL perumalarkkaN
maivAr kuvaLai viDummanna n^INmuththa mAlaikaLE

24. n^ilavu veLippaDa varun^dhal
n^Agan^ thozavezil ambalam n^aNNi n^aDamn^avilvOn
n^Aga midhumadhi yEmadhi yEn^avil vERkaiyeN^gaL
n^Agam varavedhir n^AN^koLLum n^aLLiruL vAyn^aRavAr
n^Agam malipozil vAyel vAyththan^in n^AyagamE

25. allakuRi yaRiviththal
minnaN^ galaruny chaDaimuDi yOnviyan thillaiyannAy
ennaN^ galamara leydhiya dhOvezin muththan^thoththip
ponnaN^ kalarpunnaich chEkkaiyin vAyppulam puRRumuRRum
annam pularu maLavun^ thuyilA dhazuN^ginamE

26. kaDaliDai vaiththuth thuyaraRiviththal
chOththun naDiyamen ROraik kuzumiththol vAnavar
thEththum paDin^iRpa vanthillai yannA LivaLthuvaLa
Arththun namizdhun^ thiruvum madhiyum izan^dhavamn^I
pErththu miraippozi yAypazi n^Okkay peruN^kaDalE

27. kAma mikka kazipaDar kiLavi
mAdhuRRa mEni varaiyuRRa villithil lain^agarchUz
pOdhuRRa pUmpozil kALkazi kALeziR puLLinaN^gAL
EdhuR Razidhiyen nIrmannu mIrn^dhuRai varkkivaLO
thIdhuRRa dhennukken nIridhu vOn^anmai chepppuminE

28. kAppuch chiRaimikka kaiyaRukiLavi
innaRa vArpoziR Rillai n^agariRai chIrvizaviR
panniRa mAlaith thogaipaga lAmpal viLakkiruLin
thunnaRa vuykkumil lOrun^ thuyilil thuRaivarmikka
konniRa vEloDu van^dhiDin nyALi kuraitharumE

29. ARupArththuRRa vachchakkiLavi
thAruRu konRaiyan thillaich chaDaimuDi yOnkayilai
n^IruRu kAnyA RaLavila n^In^dhivan^ dhAln^inadhu
pOruRu vElvayap poN^gurum anychuka manychivaruny
chUruRu chOlaiyin vAyvaraR pARRanRu thUN^giruLE

30. thannuTkaiyA ReydhiDukiLavi
viNDalai yAvarkkum vEn^dharvaN thillaimel maN^kazichUz
kaNDalai yEkari yAkkannip punnaik kalan^dhakaLvar
kaNDilai yEvarak kaN^gulel lAmmaN^gul vAyviLakkum
maNDala mEpaNi yAythami yERkoru vAchakamE

31. n^ilaikaNDuraiththal
paRRonRi lArpaRRun^ thillaip paranparaN^ kunRininRa
poRRonRaravan pudhalva nenan^I pugun^dhun^inRAl
maRRunRu mAmala riTTunnai vAzththivan^ dhiththalanRi
maRRonRu chin^dhippa rElvalla LOmaN^gai vAzvakaiyE

32. iravuRu thuyaraN^ kaDalODu chErththal
pUN^kaNai vELaip poDiyAy vizavizith thOnpuliyUr
ON^kaNai mEvip puraNDu vizun^dhezun^ dhOlamiTTuth
thIN^kaNain^ dhOrallun^ thERAy kalaN^gich cheRikaDalE
AN^gaNain^ dhArn^innai  yummuLa rOchen RaganRavarE

33. alaraRivuRuththal
alarA yiran^than^dhu van^dhiththu mAlA yiraN^karaththAl
alarAr kazalvazi pADuchey dhARkaLa villoLikaL
alarA virukkum paDaikoDuth thOnthillai yAnruLpOn
RalarAy viLaikinRa dhambalkaim mikkaiya meyyaruLE

Related Content