logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirukkovaiyar - Part - I

 

thirukkOvaiyAr is available in In Tamil PDF Format (247 K) also.

thirukkOvaiyAr ena vazaN^gum 
thiruchiRRambalak kOvaiyAr

	thiruchiRRambalam

vinAyaka vaNakkam
eNNiRain^dha thillai ezugO puran^thikazak
kaNNiRain^dhu n^inRaruLuN^ kaRpakamE - n^aNNiyachIrth
thEnURu chenychol thirukkOvai enkinRa
n^AnURum enmanaththE n^algu

n^UR chiRappu
ArAnN^ kANenbar an^dhaNar yOgiyar Agamaththin
karaNaN^ kANenbar kAmugar kAman^an nUlathenbar
EraNaN^ kAaNeNbar eNNar ezuththenbar inpulavOr
chIraNaN^ kAyachiR Rambalak kOvaiyaich cheppiDinE

1. iyaRkkaip puNarchchi
1. kATchi
thiruvaLar thAmarai chIrvaLar kAvika Licharthillaik
kuruvaLar pUN^kumiz kON^gupaiN^ kAn^dhaLkN DON^gu dheyva
maruvaLar mAlaiyor valliyi nolgi yanan^aDaivAyn^
dhuruvaLar kAmanRan venRik koDipOn RoLirkinRadhE

2. aiyam 
pOdhO vichumbO punalO paNiga LadhupadhiyO
yAdhO vaRiva dhEdhu maridhi yamanviDuththa
thUdhO vanaN^gan RuNaiyO viNaiyili thollaiththillai
mAdhO maDamayi lOvena n^inRavar vAzpadhiyE

3. theLidhal
pAyum viDaiyaran Rillaiyan nALpaDaik kaNNimaikkun^
thOyu n^ilaththaDi thUmalar vADun^ thuyarameydhi
Ayu mananE yaNaN^galla LammA mulaichuman^dhu
thEyu maruN^guR perumpanaith thOLich chiRun^udhalE

4. n^ayappu
agalkinRa valguR RaDamadhu koN^gai yavaiyavan^I
pukalkinRa dhennain^eny chuNDE yiDaiyaDai yArpuraN^gaL
igalkunRa villiRcheR ROnRillai yIchanem mAnedhirn^dha
pagalkunRap palluguth thOnpaza nammanna palvaLaikkE

5. uTkOL
aNiyu mamizdhumen nAviyu mAyavan Rillaichchin^dhA
maNiyumpa rAraRi yAmaRai yOnaDi vAzththalariR
piNiyu madhaRku marun^dhum piRazap pirazaminnum
paNiyum puraimarun^ kuRperun^ thOLi paDaikkaNgaLE

6. dheyvaththai makizdhal
vaLaipayil kIzkaDa ninRiDa mElkaDal vAnn^gaththin
thulaivazi n^Erkazi kOththenath thillaiththol lOnkayilaik
kiLaivayin n^Ikkiyik keNDaiyaN^ kaNNiyaik koNDuthan^dha
viLaivaiyal lAlviya vEnn^aya vEndheyva mikkanavE

7. puNarchchi thuNidhal
EzuDai yAnpozi leTTuDai yAnpuya mennaimunnAL
UzuDai yAnpuli yUranna ponniv vuyarpozilvAych
chUzuDai yayaththai n^Ikkum vidhithunai yAmananE
yAzuDai yArmaNaN^ kANaNaN^ gAyvan^ dhagappaTTadhE

8. kalaviyuraiththal
choRpA lamudhivaL yAnchuvai yennath thuNin^dhiN^N^anE
n^aRpAl vinaiththeyvan^ than^dhinRu n^Aniva LAmpagudhip
poRpA raRivAr puliyUrp punidhan podhiyilveRpiR
kaRpA viyavarai vAykkaDi thOTTa kaLavagaththE

9. iruvayinoththal
uNarn^dhArk kuNarvari yOnRillaich chiRRam balaththoruththan
guNan^thAn velippaTTa kovvaichchev vAyik koDiyiDaithOL
puNarn^dhAR puNarun^ thoRumperum bOgampin numpudhidhAy
manan^thAz purikuza lALalgul pOla valarginRadhE

10. kilavivETTal
aLaviyai yArkku maRivari yOnRillai yambalampOl
valaviya vAnkoN^gai vATTaDaN^ kaNNudhal mAmadhiyin
piLaviyal minniDai pEramai thOLidhu peRRiyenRAR
kiLaviyai yenRO vinikkiLLai yArvAyiR kETkinRadhE

11. n^alampunain^dhuraiththal
kUmbalaN^ kaiththalath thanbaren bUDuru gakkunikkum
pAmbalaN^ gArap paranRillai yambalam pADalarin
thEmbalany chiRRiDai yIN^givaL thIN^kani vAykamazum
Ambalam pOdhuLa vOaLi kALn^um aganpaNaiyE

12. pirivuNardhal
chin^dhA maNitheN kaDalamir dhan^thillai yAnaruLAl
van^dhA likazap paDumE maDamAn vizimayilE
an^dhA maraiyanna mEn^innai yAnakan RARRuvanO
chin^dhA kulamuRRen nOvennai vATTan^ thiruththuvadhE

13. paruvaralaRidhal
kON^giR poliyarum pEykoN^gai paN^gan kuRukalarUr
thIN^giR pugachcheRRa koRRavan chiRRam balamanaiyAL
n^IN^giR puNarvari thenRO n^eDidhiN^N^a nEyirun^dhAl
AN^giR paziyA menavO aRiyE nayarkkinRadhE

14. aruTguNamuraiththal
thEvariR peRRan^any chelvak kaDivaDi vArthiruvE
yAvariR peRRini yArchidhaip pArimai yAdhamukkaN
mUvariR peRRavar chiRRam balamaNi moypozilvAyp
pUvariR peRRa kuzaliyen vADip pulambuvadhE

15. iDamaNiththuk kURi vaRpuRuththal
varuN^kunRa monRurith thOnRillai yambala vanmalayath
thiruN^kunRa vANa riLaN^koDi yEyiDa reydhalemmUrp
paruN^kunRa mALikai n^uNkaLa baththoLi pAyan^ummUrk
karuN^gunRam veNNiRak kanychuka mEykkuN^ kanaN^guzaiyE

16. ADiDaththuyththal
theLivaLar vAnchilai cheN^kani veNmuththan^ thin^gaLinvAyn^
dhaLivaLar valliyan nAymunni yADupin yAnaLavA
oLivaLar thillai yoruvan kayilai yuguperun^thEn
thuLivaLar chAraR karan^dhuN^N^a nEvan^dhu thOnRuvanE

17. arumaiyaRidhal
puNarppOn n^ilanum vichumbum poruppun^than pUN^kazalin
thuNarppO dhenakkaNi yAkkun^thol lOnthillaich chUzpozilvAy
iNarppO dhaNikuza lEzaithan nIrmaiyin^ n^IrmaiyenRAR
puNarppO kanavO piRidhO aRiyEn pugun^dhadhuvE

18. pAN^giyaiyaRidhal
uyiron RuLamumon RonRE chiRappivaT kennADennap
payilkinRa chenRu cheviyuRa n^ILpaDaik kaNkaLviNvAych
cheyironRu muppurany cheRRavan thillaichchiR Rambalaththup
payilkinRa kUththa naruLena lAgum paNimozikkE

2. pAN^gaR kUTTam

1. pAN^ganai n^Inaidhal
pUN^ganai yArpunaR Renpuli yUrpurin^ dhambalaththuL
AN^genai yANDukoN DADum pirAnaDith thAmaraikkE
pAN^ganai yAnanna paNpanaik kaNDip parichuraiththAl
IN^genai yArthaDup pArmaDap pAvaiyai yeydhudhaRkE

2. pAN^gan vinAdhal
chiRaivAn punaRRillaich chiRRam balaththumen chin^dhaiyuLLum
uraivA nuyarmadhiR kUDalin Ayn^dhavoN DIn^thamizin
thuRaivAy n^uzain^dhanai yOvanRi yEzichaich chUzalpukkO
iRaivA thaDavaraith thOTkenko lAmpugun^ dheydhiyadhE

3. uRRadhuraiththal
kOmbik kodhuN^gimE yAmanynyai kunycharaN^ kOLizaikkum
pAmbaip piDiththup paDaN^kizith thAN^gap panaimulaikkE
thEmbaR RuDiyiDai mAnmaDa n^Okkithil laichchivanRAL
AmpoR RaDamalar chUDumen nARRa lagaRRiyadhE

4. kazaRiyuraiththal
uLamAm vagain^ammai yuyyavan^ dhANDuchen Rumbaruyyak
kaLamAm viDamamir dhAkkiya thillaiththol lOnkayilai
valamAm podhumbarin vanychiththu n^inRorvany chimmaruN^gul
iLamAn viziththadhen ROinRem maNNa liraN^giyadhE

5. kazaRRedhir maRuththal
chENiR polichempon mALikaith thillaichchiR Rambalaththu
mANikkak kUththan vaDavAn kayilai mayilaimannum
pUNiR polikoN^gai yAviyaiyOviyappoRkozun^dhaik
kANiR kazaRalai laNDilai menROT karumbinaiyE

6. kavanRuraiththal
vilaN^galaik kAlviNDu mEnmE liDaviNNu maNNumun^n^irk
kalaN^galaich chenRa an RuN^kalaN^ kAykamaz konRaithunRum
alaN^galaich chUzn^dhachiR Rambalath thAnaru LillavarpOl
thulaN^galaich chenRidhen nOvaLLa luLlan^ thuyarkinRadhE

7. valiyuzi vuraiththal
thalaippaDu chAlbinuk kun^thaLa rEnchiththam piththanenRu
malaiththaRi vArillai yArayun^ thERRuva neththuNaiyuN^
kalaichchiRu thiN^gaL milaiththachiR Rambala vankayilai
malaichchiRu mAnvizi yAlazi vuRRu mayaN^ginananE

8. vidhiyoDu veRuththal
n^alvinai yumn^ayan^ dhan^dhinRu van^dhu n^aDuN^guminmER
kolvinai vallana kONgarum pAmenRu pAN^gancholla
valvinai mEruvil vaiththavan thillai thozArinveLgith
tholvinai yARRuya rummena dhAruyir thuppuRavE

9. pAN^ganon^dhuraiththal
Alaththi nAlamir dhAkkiya kOnthillai yambalampOR
kOlaththi nALporuT TAga vamirdhaN^ guNaN^keDinuN^
kAlaththi nAnmazai mARinum mARAk kavikain^inpoR
chIlaththai n^Iyum n^inaiyA dhozivadhen thIvinaiyE

10. iyaliDaN^kETTal
n^innuDai n^Irmaiyum n^Iyumiv vARu n^inaiththeruTTum
ennuDai n^Irmaiyi dhennenba dhEthillai yErkoNmukkaN
mannuDai mAlvarai yOmala rOvichum pOchilambA
enniDam yAdhiyal n^innaiyin nEcheydha IrN^koDikkE

11. iyaliDaN^kURal
viziyAR piNaiyAm viLaN^giya lAnmayi lAMmizaRRU
moziyAR kiLiyAm mudhuvA navartham muDiththokaikaL
kaziyAk kazaRRillaik kUththan kayilaimuth thammalaiththEn
koziyAth thigazum poziRkezi lAmeN^ kuladheyvamE

12. vaRpuRuththal
kuyilaich chilambaDik kombinaith thillaiyeN^ kUththappirAn
kayilaich chilambiRpaim pUmpunaN^ kAkkuN^ karuN^kaTchevvAy
mayilaich chilambakaNDi yAnpOy varuvanvaN pUN^koDikaL
payilach chilambedhir kUyppaNNai n^aNNum paLikkaRaiyE

13. kuRivazichchEral
koDuN^gAl kulavarai yEzEz pozilezil kunRumanRu
n^aDuN^gA dhavanai n^aDuN^ga n^uDaN^gu n^aDuvuDaiya
viDaN^gA layiRkaNNi mEvuN^ko lAn^thillai yIchanveRpil
thaDaN^gAr tharuperu vAnpozil n^Izalan^ thaNpunaththE

14. kuRivazikkANDal
vaDikka Nivai vanychi yanychum iDaiyidhu vAypavaLan^
thuDikkinRa vAveRpan choRpari chEyOn RoDarn^dhuviDA
aDichchan^dha mAmala raNNalviN NOrvaNaN^ gambalampOR
paDichchan^ dhamumidhu vEviva LEap paNimoziyE

15. thalaivanai viyan^dhuraiththal
kuvaLaik kaLaththam balavan kuraikazal pORkamalath
thavaLaib bayaN^kara mAgan^in RANDa avayavaththin
ivaLaikkaN DiN^gun^in RaN^guvan^ dhaththu Naiyumpakarn^dha
kavaLak kaLiRRaNNa lEdhiNNi yAnik kaDaliDaththE

16. kaNDamai kURal
paNan^dhA zaravaraich chiRRam balavarpaim poRkayilaip
puNarn^dhAN^ gakanRa porukari yunnip punaththayalE
maNan^dhAz poziRkaN vaDikkaN parappimaDappiDivAy
n^iNan^thAz chuDarilai vElakaN DEnonRu n^inRadhuvE

17. chevvi cheppal
kayaluLa vEgama laththavar mIdhu kanipavaLath
thayaluLa vEmuththa moththa n^iraiyaran ambalaththan
iyaluLa vEyiNaich cheppuveR pAn^ina thIrN^koDimER
puyaluLa vEmalar chUzn^dhiruL thUN^gip puraLvanavE

18. avviDaththEkal
eyiRkula mUnRirun^ dhIyeydha veydhavan thillaiyoththuk
kuyiRkulaN^ koNDuthoN Daikkani vAykkuLir muththan^iraith
thayiRkula vElkama laththiR kiDaththi anan^aDakkum
mayiRkulaN^ kaNDadhuN DEladhu vennuDai mannuyirE

19. minniDai melidhal
Aviyan nAykava lEl aga lEmen RaLiththoLiththa
Aviyan nArmik kavAvina rAykkezu maRkazivuR
RAviyan nArmanni yADiDany chErvarko lambalaththem
Aviyan nAnpayi luN^kayi lAyath tharuvaraiyE

20. pozilkaNDu magizdhal
kAmbiNai yARkaLi mAmayi lARkadhir mAmaNiyAaal
vAmbiNai yAlvallli yolgudha lAnmannu mambalavan
pAmbiNai yAkkuzai koNDOn kayilaip payilpunamun^
thEmbiNai vArkuza lALenath thonRumen chin^dhanaikkE

21. uyirenaviyaththal
n^Eyaththa dhAyn^ennalennaip puNarn^dhun^eny chamn^agappOy
Ayaththa dhAyamiz thAyaNaN^ gAyara nambalampOl
thEyaththa dhAyenRan chin^dhaiya dhAyththeri yiRperidhu
mAyaththa dhAagi yidhOvan^dhu n^inRadhen mannuyirE

22. thaLarvaganRuraiththal
thAdhivar pOdhukoy yAarthaiya lAraN^gai kUpppan^inRu
chOdhi varippan^ thaDiyAr chunaippuna lADalcheyyAr
pOdhivar kaRpaga n^ADupul lennaththam ponnaDippAy
yAdhivar mAdhavam ambalath thAnmalai yeydhudhaRkE

23. mozipeRavarun^dhal
kAvin^in Rertharu kaNDarvaN thillaikkaN NArkamalath
thEviyen REyaiyany chenRadhan REyari yachchiRidhu
mAviyan Rannamen nOkkin^in vAythiRa vAviDinen
Aviyan REyamiz dhEyaNaN^ gEyin RaziginRadhE

24. n^ANikkaNpudhaiththal
agaliDan^ thAviya vAnO naRin^dhiRainy chambalaththin
igaliDan^ dhAviDai yIchaR RozArinin naRkiDamAy
ugaliDan^ dhAnchen Rendhuyir n^aiyA vagaiyodhuN^gap
pugaliDan^ dhApozil vAyezil vAytharu pUN^koDiyE

25. kaNpudhaikka varun^dhal
thAzachchey thArmuDi thannaDik kIzvaith thavaraiviNNOr
chUzachchey thAnam palaN^gai thozArinuL Lan^thuLaN^gap
pOzachchey yAmalvai vERkaN pudhaiththuppon nEyennapn^I
vAzachchey dhAychuRRu muRRum pudhain^innai vANudhalE

26. n^ANviDavarun^dhal
kurun^AN malarppozil chUzthillaik kUththanai yEththalarpOl
varuN^AL piRavaRka vAaziyarO maRRen kaNmaNipOn
Rorun^AL piriyA dhuyiriR pazagi yuDanvaLarn^dha
arun^A NALiya vazalchEr mezugoth thaziginRadhE

27. marun^gaNaidhal
kOlath thanikkomba rumbarpuk kaqdhE kuRaippavarthany
chIlath thanakoN^gai thERRaki lEnychivan thillaiyannAL
n^Uloththa n^EriDai n^oymmaiyeN NAdhun^uN thEnn^achaiyAR
chAlath thagAdhukaN DIrvaNDu kALkoNDai chArvadhuvE

28. inRiyamaiyAmai kURal
n^IN^garum poRkazaR chiRRam balavar n^eDuvichumbum
vAN^girun^ dheNkaDal vaiyamu meydhinum yAnmaRavEn
thIN^garum pummamiz thunychezun^ thEnum podhin^dhucheppuN^
kON^garum pun^tholaith thennaiyu mATkoNDa koN^gaikaLE

29. Ayaththuyththal
chULA maNiyumbark kAyavan chUzpoziR RillaiyannAyk
kALA yozin^dhadhen nAruyir Aramiz dhEyaNaN^gE
thOLAaa maNiyE piNAiyE palacholli yennaithunnum
n^ALAr malarppozil vAyezi lAyam n^aNUgukavE

30. n^inRu varun^dhal
poyyuDai yArkkaran pOluka lummagan RARpuNarin
meyyuDai yArkkavan amabalam pOla migan^aNugum
maiyuDai vATkaNmaNiyuDaip pUNmulai vANudhalvAn
paiyuDai vALara vaththalgul kAkkumpaim pUmpunamE

3. iDan^thalaippADu

1. poziliDaichchEral
ennaRi vAlvan^dha dhanRidhu munnum in nummuyanRAl
manneRi than^dha dhirun^dhanRu dheyvam varun^dhal n^enychE
minneRi chenychaDaik kUththap pirAnviyan thillaimun^n^Ir
ponneRivArthuRaivAychchenRu minRoypoziliDaththE

4. madhiyuDampaDuththal

1. pAN^giyiDaichchERal
eLidhan Rininkkani vAyvalli pulla lezinmadhikkIR
ROLichenRa chenychaDaik kUththap pirAnaiyun nArinenkaN
theLichenRa vERkaN varuviththa chellalel lAn^theLivith
thaLichenRa pUN^kuzaR ROzikku vAzi yaRivippanE

2. kuRaiyuRath thuNidhal
kuvaLaik karuN^kaT koDiyE riDaiyiDaik koDikaDaikkaN
uvaLaith thanadhuyi renRadhu thannoDu vamaiyillA
thavaLaiththan pAlvaiththa chiRRam palaththA naruLilarpOl
thuvaLath thalaivaiththa innalin nEyinich cholluvanE

3. vEzamvinAdhal
iruN^kaLi yAyin RiyAniRu mAppa in pambaNivor
maruN^kaLi yAvana lADaval lOnRillai yAnmalaiyIN^
goruN^gaLi yArppa vumizmum madhaththiru kOTTorun^IL
karuN^kaLi yArmadha yAnaiyuN DOvarak kaNDadhuvE

4. kalaimAnvinAdhal
karuN^kaN NanaiyaRiyAmain^in RonRillaik kArppozilvAy
varun^kaN NanaiyavaN DADum vaLariLa valliyannIr
iruN^kaN Nanaiya kaNaiporu puNpuNa rippunaththin
maruN^kaN NanaiyadhuN DOvan^dha thIN^goru vAnkalaiyE

5. vazivinAdhal
chilambaNi koNDacheny chIRaDi paN^ganRan chIraDiyAr
kulampaNi koLLa venaikkoDuththOnkoNDuthAnaNiyuN^
kalampaNi koNDiDam ambalaN^ koNDavan kArkayilaich
chilambaNi koNDan^uny chIRUrk kuraiminkaL chenneRiyE

6. pathivinAdhal
oruN^kaDa mUveyi loRRaik kaNaikoLchiR Rambalavan
karuN^kaDam mUnRUgu n^AlvAyk kariyurith thOnkayilai
iruN^kaDam mUDum pozileziR kombaran nIrgaLinnE
varuN^kaDam mUrpagarn^ dhARpazi yOviN^gu vAzbavarkkE

7. peyar vinAadhal
thArenna vON^guny chaDaimuDi mERRani thiN^gaL vaiththa
kArenna vAruN^ kaRaimiDaR Rambala vankayilai
yUrenna vennavum vAythiRa vIrozi vIrpaziyER
pErenna vOvurai yIrvirai yIrN^kuzaR pEdhaiyarE

8. mozipeRAdhukURal
iradha muDaiya n^aDamAT TuDaiyava remmuDaiyar
varadha muDaiya vaNithillai yannava rippunaththAr
viradha muDaiyar virun^dhoDu pEchchinmai mITTadhanRER
charadha muDaiyar maNivAy thiRakkiR chalakkenbavE

9. karuththaRiviththal
vinniRa vANudhal vEniRak kaNmel liyalaimallal
thanniRa monRi liruththin^in RonRana dhambalampOl
minniRa n^uNNiDaip pErezilveNNagaip pain^thoDiyIr
ponniRa valguluk lAmO maNin^iRap pUn^thazaiyE

10. iDaivinAdhal
kalaikkIz zagalalguR pArama dhAraN^kaN NArn^dhilaN^gu
mulaikkIzch chiRidhinRi n^iRRanmuR RAdhan RilaN^gaiayrkOn
malaikkIz vizachcheRRa chiRRambalavarvaN pUN^kayilaich
chilaikkIzk kaNaiyanna kaNNIr edhun^uN^gaL chiRRiDaiyE

5. iruvaru muLvazi avan varavuNardhal

1. aiyuRudhal
pallila nAgap pagalaiven ROnthillai pADalarpOl
ellilan n^Agaththo DEnam vinAvivan yAvankolAm
villilan n^Agath thazaikaiyil vETTaikoN DATTa meyyOr
chollila nAgaRRa vAkaDa vAnich chunaippunamE

2. aRivun^ADal
Azaman mOvuDaiththivvaiyar vArththai yanaN^gann^ain^dhu
vIzamun nOkkiya vambalath thAnvERpi nippunaththE
vEzamun nAykkalai yAyppiRa vAyppinnum menRazaiyAy
mAzaimen nOkki yiDaiyAyk kazin^dhadhu van^dhuvan^dhE

6. munnuRavuNardhal

1. vATTam vinAdhal
n^iruththam payinRavan chiRRam balaththun^eR RiththanikkaN
oruththan payiluN^ kayilai malaiyi nuyarkuDumith
thiruththam payiluny chunaikuDain^ dhADich chilambedhirkUy
varuththam payinRukol lOvalli melliyal vADiyadhE

7. kuRaiyuRavuNardhal

1. kuRaiyaRRun^iRRal
maDukkO kaDalin viDuthimi lanRi maRithiraimIn
paDukkO paNilam palakuLik kOparan thillaimunRiR
koDukkO vaLaimaRRu n^ummaiyark kAyakuR REvalcheykO
thoDukkO paNiyI raNiyir malarn^uny churikuzarkkE

2. avankuRippaRidhal
aLiyaman nummon RuDaiththaNNa leNNaran thillaiyannAL
kiLiyaiman muN^kaDi yachchella n^iRpIR kiLaraLagath
thaLiyamarn^dhERin vaRidhE yiruppiR paLiN^gaDuththa
oLiyamarn^ dhAN^gonRu pOnRonRu thOnRu moLimugaththE

3. avaL kuRippaRidhal
pizaikoN Doruvik keDAdhanbu cheyyiR piRaviyennum
muzaikoN Doruvanchel lAmain^in Rambalath thADu munnOn
uzaikoN DoruN^giru n^Okkam payinRaem moNNu dhalmAn^
thazaikoN Doruvanen nAmunna muLLan^ thazaiththiDumE

4. iruvar n^inaivu moruvazi yuNardhal
meyyE yivaRkillai vETTaiyin mEnmana mITTivaLum
poyyE punaththinai kAppa dhiRaipuli yUranaiyAL
maiyEr kuvaLaikkaN vaNDinam vAzunychen^ thAmaraivAy
eyyE meninuN^ kuDain^dhinbath thEnuN DeziRarumE

8. n^ANa n^ATTam

1. piraithozugenRal
maivAr karuN^kaNNi cheN^karaN^ kUppu maRan^dhumaRRap
poyvA navariR pugAdhuthan poRkazaR kEyaDiyEn
uyvAn pugavoLir thillain^in ROnchaDai mEladhoththuch
cheyvA naDain^dha pachuN^kadhir veLLaich chiRupiRaikkE

2. vERupaDuththuk kURal
akkinRa vAmaNi chErkaNDan ambala vanmalayath
thikkunRa vANar kozun^dhich chezun^thaN punamuDaiyAL
akkunRa vARamarn^ dhADachchen RALaN^ga mavvavaiyE
okkinRa vAraNaN^ gEyiNaN^ gAgu munakkavaLE

3. chunaiyADal kURi n^agaiththal
chen^n^iRa mEniveN NIRaNi vOnthillai yambalampOl
an^n^iRa mEnin^in koN^gaiyi laN^kazi kuN^kumamum
main^n^iRa vArkuzal mAlaiyum thAdhum vaLAymadhanychEr
in^n^iRa mumpeRin yAnuN^ kuDaiva nirunychunaiyE

4. puNarchchiyuraiththal
paruN^kaN chuvarkolai vEzap paDaiyOn paDappaDrthIth
tharuN^kaN NudhaRRillai yambalath thOnthaDamAlvarai vAyk
karun^kaN chivappak kanivAy viLarppakkaN NAraLipin 
varun^kaN malaimalar chUTTavaR ROmaRRav vAnchunaiyE

5. madhiyuDampaDudhal
kAgath thirukaNNiR konRE maNikalan^ dhAN^giruvar
Agaththu LOruyir kaNDanam yAminRi yAvaiyumAm
Egaththoruva nirumpozi lambala vanmaiyil
thOgaikkun^ thOnRaRku monRAy varuminbath thunbaN^gaLE

9. n^aDuN^ga n^ATTam
AvA iruvaraRiyA aDithillai yambalaththu
mUvA yiravar vaNaN^gan^in ROnaiyun nArinmunnith
thIvA yuzuvai kiziththan^ dhOchiRi dhEpizaippith
thAvA maNivEl paNikoNDa vARinRo rANDakaiyE

10. maDaRRiRam

1. ARRAdhuraiththal
poruLA venaippugun^ dhANDu puran^dharan mAlayanpAl
iruLA yirukku moLin^inRa chiRRam balamenalAny
churuLAr karuN^kuzal veNNagaich chevvAyth thuDiyiDaiyIr
aruLA dhoziyi noziyA dhaziyumen nAruyirE

2. ulaginmEl vaithTuraiththal
kAychina vElanna minniyal kaNNin valaikalan^dhu
vIchina pOdhuLLa mInizan^ dhArviyan thenpuliyUr
Ichana chAn^dhum erukku maNin^dhOr kizipiDiththup
pAychchina mAvena ERuvar chIRurp panaimaDalE

3. thanthuNipuraiththal
viNNai maDaN^ga virin^Ir paran^dhuveR pukkarappa
maNNai maDaN^ga varumoru kAlaththu mannin^iRkum
aNNal maDaN^ga ladhaLam balava naruLilarpOR
peNNai maDanmichai yAnvarap paNNiRRor peNkoDiyE

4. maDalERum vagaiyuraiththal
kazikinRa vennaiyum n^inRan^in kArmayil thanniyumyAn
kiziyonRa n^ADiyezudhikkaik koNDen piRavikeTTin
RazikinRa dhAkkiya thALam balavan kayilaiyan^dhEn
pozikinRa chAraln^uny chIRurth theruviDaip pOdhuvanE

5. aruLAlaridhena vilakkal
n^aDanAm vaNaN^gun^thol lOnellai n^Anmugan mAlaRiyA
kaDanAm uruvath tharanthillai mallaRkaN NArn^dhapeNNai
uDanAm peDaiyoDoN chEvalum muTTaiyuN^ kaTTaziththu
maDanAm punaidharin yArkaNNa dhOmanna innaruLE

6. mozin^aDai yezudhalaridhena vilakkal
aDichchan^dha mAlkaN DilAdhana kATTivan^ dhANDukoNDen
muDichchan^dha mAmala rAkkumun nAonpuli yUrpuraiyuN^
kaDichchan^dha yAzkaRRa menmozik kanni yanan^aDaikkup
paDichchan^dha mAkkum paDamuLa vOn^um parichakaththE

7. avayavamezudha laridhena vilakkal
yAzumezudhi yezinmuth thezudhi yiruLinmenpUch
chUzu mezudhiyor thoNDaiyun^ thITTiyen tholpiRavi
Ezu mezudhA vakaichithaith thAonpuli yUriLamAm
pOzu mezudhiRRor kombaruN DERkoNDu pOdhukavE

8. uDambaDAdhu vilakkal
UrvA yozivA yuyarpeNNaith thiNmaDal n^inkuRippuch
chIrvAy chilamba dhiruththa irun^dhila mIcharthillaik
kArvAy kuzalikkun nAdhara vOdhikkaR piththikkaNDAl
ArvAy dharinaRi vArpinnaich cheyka aRin^dhanavE

9. uDampaTTu vilakkal
pain^n^A Naravan paDukaDal vAyppaDu n^anychamudhAm
main^n^AN maNikaNDan mannum puliyUr maNan^dhaponnim
moyn^n^AN mudhuthirai vAyA nazun^dhinu menninmunnum
in^n^A Lidhumadhu vArkuza lATkenga NinnaruLE

11. kuRain^ayappuk kURal

1. kuRippaRidhal
thAdhEy malarkkunychi yanychiRai vaNDuthaN TEnparugith
thEthE yenun^thillai yOnchE yenachchina vEloruvar
mAdhE punaththiDai vALA varuvarvan^ dhiyAdhuny chollAr
yAdhE cheyaththak kadhumadhu vArkuza lEn^dhizaiyE

2. menmoziyAR kURal
varichEr thaDaN^kaNNi mammarkaim mikkenna mAyaN^kolO
erichEr thaLiranna mEniyan Irn^dhazai yanpuliyUrp
purichaDaiyOn pudhalvan kol pUN^kaNai vELkolennath
theriyE muraiyAn piriyA noruvanith thEmpunamE

3. viravikkURal
n^IkaN Danaiyenin vAzalai n^Erizai yambalaththAn
chEykaN Danaiyanchen RAN^gO ralavanRan chIrppeDaiyin
vAyvaN Danaiyadhor n^AvaR kanin^ani n^algakkaNDu
pEykaN Danaiyadhon RAgin^in RAnap perun^thakaiyE

4. aRiyAL pORal
chaN^gan^ tharumuththi yAmpeRa vAnkazi thAnkezumip
poN^gum punaRkaN^gai thAN^gip polikalip pARulavu
thuN^ga malithalai yEn^dhali nEn^dhizai thollaippanmA
vaN^gam malikali n^Irththillai vAnavan n^ErvarumE

5. vanychiththuraiththal
puraN^kaDan^ dhAnai kANbAn puviviNDu pukkaRiyA
dhiraN^giDen^ thAyen Rirappaththan nIraDik kenniraNDu
karaN^kaDan^ dhAnonRu kATTamaR RAN^gadhuN^ kATTiDenRu
varaN^giDan^ dhAnthillai yambala munRilam mAyavanE

6. pulan^dhu kURal
uLlap paDuvana vuLLi yuraiththak kavarkkuraiththu
meLlap paDiRu thuNithuNi yElidhu vENDuvalyAn
kaLLap paDiRark karuLA aranthillai kANalarpOR
koLLap paDAdhu maRappa dhaRivilen kURRukkaLE

7. vanmoziyAR kUral
mEviyan^ thOluDuk kun^thillai yAnpoDi meyyiRkaiyil
Oviyan^ thOnRuN^ kizin^in nezilen RuraiyuLadhAl
thUviyan^ thOkaiyan nAyenna pAvanychol lADalcheyyAn
pAviyan^ dhOpanai mAmaDa lERakkol pAviththadhE

8. manaththoDu n^Erdhal
ponnAr chaDaiyOn puliyUr pukazA renappurin^Oy
ennA laRivillai yAnon Ruraikkilan van^dhayalAr
chonnA renumith thurichuthun nAmaith thuNaimannE
ennAz thuyarvallai yERchollu n^Irmai iniyavrkkE

Related Content

Thirukkovaiyar - Part-2

Thirukkovaiyar - Part-3

Thirukkovaiyar - Part-4

Thirukkovaiyar - Part-5