logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sivapuranam Thiruvasagam

 

shivapurANam with thamizh explanation(unicode) is also available.

 

ettAm thirumuRai thiruvAchakam thiruchchiRRambalam

1. chivaburaaNam

 
(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu) 
 
n^amachchivaaya vAazga n^aadhanthaaL vaazga 
imaippozudhum enn^enychi niiN^gaadhaan thaaLvaazga 
kOgazi yaaNda kurumaNidhan thaaLvaazga 
aagama maagin^in RaNNippaan thaaLvaazga 
Egan anEgan iRaiva nadivaazga                          
 
vEgaN^ keduththaaNda vEn^dha nadivelga 
piRappaRukkum pinynyaganRan peykazalgaL velga 
puRaththaarkkuch chEyOnRan pUN^kazalgaL velga 
karaN^kuvivaar uLmagizuN^ kOnkazalgaL velga 
chiraN^kuvivaar ON^guvikkuny chiirOn kazalvelga        
 
iicha nadipORRi  en^dhaiyadi pORRi 
thEcha nadipORRi  chivanchE vadipORRi 
n^EyaththE n^inRa n^imala nadipORRi 
maayap piRappaRukkum manna nadipORRi 
chiiraar perun^dhuRain^am thEva nadipORRi               
aaraadha inbam aruLu malaipORRi   
 
chivanavan en chin^dhaiyuL n^inRa adhanaal 
avanaru LaalE avanthaaL vaNaN^gich 
chin^dhai magizach chivapuraa Nan^thannai 
mun^dhai vinaimuzudhu mOya uraippaniyaan                  
 
kaNNudhalaan thankaruNaik kaNkaatta van^dheydhi 
eNNudhaR kettaa ezilaar kazaliRainychi 
viNNiRain^dhu maNNiRain^dhu mikkaay viLaN^goLiyaay 
eNNiRan^ dhellai yilaadhaanE  n^inperunychiir 
pollaa vinaiyEn pugazumaa RonRaRiyEn              
 
pullaagip puudaayp puzuvaay maramaagip 
palviruga maagip paRavaiyaayp paambaagik 
kallaay manidharaayp pEyaayk kaNaN^gaLaay 
vallachura raagi munivaraayth thEvaraaych 
chellaaa n^inRa ith thaavara chaN^gamaththuL                  
 
ellaap piRappum piRan^dhiLaiththEn emperumaan 
meyyEun ponnadigaL kaNdinRu viiduRREn 
uyyaen uLLaththuL ON^kaara maayn^inRa 
meyyaa  vimalaa  vidaippaagaa  vEdhaN^gaL 
aiyaa  enaON^gi aazn^dhaganRa n^uNNiyanE               
 
veyyaay thaNiyaay iyamaana naamvimalaa 
poyyaa yinavellaam pOyagala van^dharuLi 
meynynyaana maagi miLirkinRa meychchudarE 
enynyaanam illaadhEn inbap perumaanE 
anynyaanam thannai agalvikkum n^allaRivE               
 
aakkam aLaviRudhi illaay anaiththulagum 
aakkuvaay kaappaay azippaay aruLtharuvaay 
pOkkuvaay ennaip puguvippaay n^inthozumbil 
n^aaRRaththin n^Eriyaay chEyaay n^aNiyaanE 
maaRRam manaN^kaziya n^inRa maRaiyOnE                   
 
kaRan^dhapaal kannalodu n^eygalan^dhaaR pOlach 
chiRan^dhadiyaar chin^dhanaiyuL thEnURi n^inRu 
piRan^dha piRappaRukkum eN^gaL perumaan 
n^iRaN^gaLO rain^dhudaiyaay viNNOrga LEththa 
maRain^dhirun^dhaay emperumaan  valvinaiyEn thannai       
 
maRain^dhida mUdiya maaya iruLai 
aRampaavam ennum aruN^kayiRRaaR kattip 
puRan^thOlpOrth theN^gum puzuvazukku muudi 
malanychOrum onbadhu vaayiR kudilai 
malaN^gap pulanain^dhum vanychanaiyaich cheyya              
 
vilaN^gu manaththaal vimalaa  unakkuk 
kalan^dha an baagik kachin^dhuL Lurugum 
n^alan^thaan ilaadha chiRiyERku n^algi 
n^ilan^thanmEl van^dharuLi n^iiLkazalgaL kAatti 
n^aayiR kadaiyaayk kidan^dha adiyERkuth                  
 
thaayiR chiRan^dha dhayaavaana thaththuvanE 
maachaRRa chOdhi malarn^dha malarchchudarE 
thEchanE thEnaa ramudhE  chivapuranE 
paachamaam paRRaRuththup paarikkum aariyanE  
n^Echa aruLpurin^dhu n^enychilvany chaN^kedap              
 
pEraadhu n^inRa peruN^karuNaip pEraaRE 
aaraa amudhE  aLavilaap pemmaanE 
Oraadhaar uLLath thoLikkum oLiyaanE 
n^iiraay urukkiyen aaruyiraay n^inRaanE  
inbamun^ thunbamum illaanE  uLLaanE                   
 
anbaruk kanbanE  yaavaiyumaay allaiyumaany 
chOdhiyanE  thunniruLE  thOnRaap perumaiyanE 
aadhiyanE  an^dham n^aduvaagi allaanE 
iirththennai yaatkoNda en^dhai perumaanE 
kUrththameyny nyaanaththaaR koNduNarvaar thaN^karuththin    
 
n^Okkariya n^OkkE n^uNukkariya n^uNNuNarvE 
pOkkum varavum puNarvumilaap puNNiyanE 
kaakkumeN^ kaavalanE  kaaNbariya pEroLiyE 
aaRRinba veLLamE aththaamik kaayn^inRa 
thORRach chudaroLiyaaych chollaadha n^uNNuNarvaay         
 
maaRRamaam vaiyagaththin vevvERE van^dhaRivaam 
thERRanE  thERRath theLivEen chin^dhanaiyuL 
URRaana uNNaa ramudhE  udaiyaanE 
vERRu vigaara vidakkudambi nutkidappa 
aaRREn em aiyaa aranEO enRenRu                 
 
pORRip pugazn^dhirun^dhu poykettu meyyaanaar 
miittiN^gu van^dhu vinaippiRavi chaaraamE 
kaLLap pulakkurambai kattazikka vallaanE 
n^aLLiruLil n^attam payinRaadum n^aadhanE 
thillaiyut kUththanE  thenpaaNdi n^aattaanE              
 
allaR piRavi aRuppaanE  OvenRu 
chollaR kariyaanaich chollith thiruvadikkiizch 
cholliya paattin poruLuNarn^dhu cholluvaar 
chelvar chivapuraththin uLLaar chivanadikkiizp 
pallOrum Eththap paNin^dhu                           
 
    thiruchchiRRambalam 


 Send the corrections

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika