logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruppugalur Thiruppadhikam - Thammaiye Pukazhndhu

Thiruppugalur Thiruppadhikam - Thammaiye Pukazhndhu

thalam thiruppugalUr
paN kolli
Ezham thirumuRai

   thiruchchiRRambalam

thammaiyE pukazn^ dhichchai pEchinum
 chArvi nun^thoNDar tharugilAp
poymmai yALaraip pADA dhEyen^dhai
 pukalUr pADumin pulavIrgAL
immai yEtharum chORuN^ kURaiyum
 Eththa lAm iDar keDalumAm
ammai yEchiva lOkam ALvadhaR
 kiyAdhum aiyuRa villaiyE

miDukki lAdhAnai vIma nEviRal
 vichaya nEvilluk kivanenRu
koDukki lAdhAnaip pAri yEyenRu
 kURi nuN^koDup pAr ilai
poDikkoL mEniyem puNNi yanpuka
 lUraip pADumin pulavIrgAL
aDukku mEl amar ulagam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

kANi yERperi dhuDaiya nEkaRRu
 n^allanE chuRRam n^aRkiLai
pENi yEvirun^ dhOmbu mEyenRu
 pEchi nuN^koDup pAr ilai
pUNi pUNDuzap puTchi lambun^thaN
 pugalUr pADumin pulavIrgAL
ANi yAy amar ulagam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

n^araikaL pOn^dhumey thaLarn^dhu mUththuDal
 n^aDuN^gi n^iRkum ik kizavanai
varaikaL pOlthiraL thOLanEyenRu
 vAzththi nuN^koDup pAr ilai
puraiveL LERuDaip puNNi yanpuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
araiya nAy amar ulaga mALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

va~ncha n^e~nchanai mAcha zakkanai
 pAvi yaivazak killiyaip
pa~ncha thuTTanaich chAdhu vEyenRu
 pADi nuN^koDup pAr ilai
ponchey che~nchaDaip puNNi yanpuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
n^e~nchil n^OyaRuth thu~nchu pOvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

n^alam i lAdhAnai n^alla nEyenRu
 n^araiththa mAn^dharai iLaiyanE
kulam i lAdhAnaik kulava nEyenRu
 kURi nuN^koDup pAr ilai
pulame lAmveRi kamazum pUmpuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
alama rAdhamar $(1)$ ulagam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

n^Oya naiththaDan^ thOLa nEyenRu
 n^oyya mAn^dharai vizumiya
thAyan ROpula vOrkke lAmenRu
 chARRi nuN^koDup pAr ilai
pOyu zanRukaN kuziyA dhEyen^dhai
 pugalUr pADumin pulavIrgAL
Ayam inRippOy aNDam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

eLvi zun^dhiDam $(2)$ pArkkum Agilum
 Ikkum Igilan Agilum
vaLLa lEyeN^gaL main^dha nEyenRu
 vAzththi nuN^koDup pAr ilai
puLLe lA~nchenRu chErum pUmpuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
aLLaR $(3)$ paTTazun^ dhAdhupOvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

kaRRi lAdhAnaik kaRRu n^allanE
 kAma dhEvanai okkumE
muRRi lAdhAnai muRRa nEyenRu
 moziyi nuN^koDup pAr ilai
poththil An^dhaikaL pATTa RAppuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
aththa nAy amar ulagam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

thaiya lArukkOr kAmanEyenRum
 chAla n^alvazak kuDaiyanE $(4)$
kaiyu lAviya vEla nEyenRu
 kazaRi nuN^koDup pAr ilai
poygai Aviyin $(5)$ mEdhi pAypuga
 lUraip pADumin pulavIrgAL
aiya nAy amar $(6)$ ulagam ALvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

cheRuvi niRchezuN^ kamalam ON^guthen
 pugalUr mEviya chelvanai
n^aRavam pUmpozil n^Ava lUran
 vanappagai yappan chaDaiyanRan
chiRuvan vanRoNDan Uran pADiya
 pADal paththivai vallavar
aRava nAr aDi chenRu chErvadhaR
 kiyAdhu maiyuRa villaiyE

   thiruchchiRRambalam

(1) alam varAdhamar
(2) thaDam
(3) allal
(4) n^alavaza guDaiyaiyanE
(5) vAviyin
(6) aiyanAramar

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppukalur

Sundarar Thevaram - 7.034 - Thiruppugalur - Thammaiye Pukazh