logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kachchi Ekambam (Alandhan ukandhu)


thalam kachchi Ekambam
paN  thakkEchi
EzAm thirumuRai

       thiruchchiRRambalam

Alan^ thAn ugan^ dhamudhuchey dhAnai
  Adhi yaiama rarthozu dhEththum
chIlan^ thAnperi dhummuDai yAnaich
  chin^dhip pAravar chin^dhaiyu LAnai
Ela vArkuza lAL umai n^aN^gai
  enRum Eththi vazipaDap peRRa
kAla kAlanaik kambanem mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

uRRa varkkudha vumperu mAnai
  Urva dhonRuDai yAn umbar kOnaip
paRRi nArkkenRum paRRavan Rannaip
  pAvip pArmanam pAvikkoN DAnai
aRRa milpuga zAL umai n^aN^gai
  Adhariththu vazipaDap peRRa
kaRRai vArchaDaik kambanem mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

thiriyum muppuram thIppizam bAgach
  cheN^kaN mAlviDai mERRikaz vAnaik
kariyin Iruri pOrththukan^ dhAnaik
  kAma naikkana lAvizith thAnai
varikoL veLvaLai yAL umai n^aN^gai
  maruvi Eththi vazibaDap peRRa
periya kambanai eN^gaLpi rAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

kuNDa lan^thikaz kAdhuDai yAnaik
  kURRu dhaiththa koDun^thozi lAnai
vaNDa lambumalark konRaiyi nAnai
  vALa rAmadhi chErchaDai yAnaik
keNDai yan^thaDaN^ kaNNumai n^aN^gai
  kezumi Eththi vazipaDap peRRa
kaNTam n^anychuDaik kambanem mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

vellum veNmazu onRuDai yAnai
  vElai n^anychuNDa viththagan Rannai
allal thIrththaruL cheyyaval lAnai
  aruma Raiyavai aN^gamval lAnai
ellai yilpuga zAL umai n^aN^gai
  enRum Eththi vazipaDap peRRa
n^alla kambanai eN^gaLpi rAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

thiN^gaL thaN^giya chaDaiyuDai yAnaith
  dhEva dhEvanaich chezuN^kaDal vaLarum
chaN^ga veNkuzaik kAdhuDai yAnaich
  chAma vEdham peridhugap pAnai
maN^gai n^aN^gai malaimagaL kaNDu
  maruvi Eththi vazipaDap peRRa
gaN^gai yALanaik kambanem mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

viNNa varthozu dhEththan^in RAnai
  vEdhaN^ thAnvirith thOdhaval lAnai
n^aNNi nArkkenRum n^allavan Rannai
  n^ALum n^Am ugak kinRapi rAnai
eNNil tholpuga zAL umai n^aN^gai
  enRum Eththi vazipaDap peRRa
kaNNum mUnRuDaik kambanem mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

chin^dhith thenRum n^inain^dhezu vArkaL
  chin^dhai yilthiga zunychivan Rannaip
pan^dhith thavinaip paRRaRup pAnaip
  pAlo DAnanychum ATTukan^ dhAnai
an^dha milpuga zAL umai n^aN^gai
  Adha riththu vazipaDap peRRa
gan^dha vArchaDaik kamban em mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

varaN^gaL peRRuzal vALarak kartham
  vAli yapuram mUnRerith thAnai
n^irambiya thakkan Ranperu vELvi
  n^iran^dha ranycheydha n^iTkaN Dakanaip
paran^dha tholpuga zAL umai n^aN^gai
  paravi Eththi vazipaDap peRRa
karaN^gaL eTTuDaik kamban em mAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

eLgal inRi imaiyavar kOnai
  Icha naivazi pADuchey vALpOl
uLLath thuLgi ugan^dhumai n^aN^gai
  vazipaDach chenRu n^inRavA kaNDu
veLLaN^ kATTi veruTTiDa anychi
  veruvi ODith thazuva veLippaTTa
kaLLak kambanai eN^gaL pirAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

peRRam ERukan^ dhERaval lAnaip
  periya emperu mAn enRep pOdhum
kaRRa varpara vappaDu vAnaik
  kANak kaN aDi yEnpeRRa dhenRu
koRRa vankamban kUththan em mAnaik
  kuLirpo zilthiru n^AvalA rUran
n^aRRamiz ivaiI rain^dhum vallAr
  n^anne Riula geydhuvar thAmE

         thiruchchiRRambalam

Related Content

Sundarar Thevaram - 7.061 - Kachiekambam - Alanthan Ugandhu

அருணாசல புராணக் கீர்த்தனைகள்

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 1 பாயிரம்

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 2 படலம் 7

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 3 படலம் 30