logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Aroor Pathikam (Meela adimai)


thalam ArUr

paN  chenthuruththi
EzAm thirumuRai
 
        thiruchchiRRambalam
 
mILA aDimai umakkE ALAyp 
  piRarai vENDAdhE
mULAth thIppOl uLLE kananRu
  mugaththAl migavADi
ALAy irukkum aDiyAr thaN^gaL
  allal chonnakkAl
vALAN^ giruppIr thiruvA rUrIr
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
viRRuk koLvIr $(1)$ oRRi allEn
  virumbi ATpaTTEn
kuRRam onRuny cheydha dhillai
  koththai AkkinIr
eRRuk kaDigEL enkaN koNDIr
  n^IrE pazippaTTIr
maRRaik kaNthAn thArA dhozin^dhAl 
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
anRil muTTA dhaDaiyuny chOlai
  ArUr agaththIrE
kanRumuTTi uNNach churan^dha
  kAli yavaipOla
enRum muTTAp pADum aDiyAr
  thaN^kaN kANAdhu
kunRil muTTik kuziyil vizun^dhAl $(2)$
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
thuruththi uRaivIr pazanam padhiyAch
  chORRuth thuRai ALvIr
irukkai thiruvA rUrE uDaiyIr
  manamE enavENDA
aruththi uDaiya aDiyAr thaN^gaL
  allal chonnakkAl
varuththi vaiththu maRumai paNiththAl
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
chen^dhaN pavaLan^ thikazuny chOlai
  idhuvO thiruvArUr
en^dham aDigEL idhuvE AmA$($Ru$)$
  umakkAT paTTOrkkuch
chan^dham palavum pADum aDiyAr
  thaN^kaN kANAdhu
van^dhem perumAn muRaiyO enRAl
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
thinaiththAL anna cheN^kAl n^Arai
  chErun^ thiruvArUrp
punaiththAr $(3)$ konRaip ponpOl
  mAlaip puripun chaDaiyIrE
thanaththA linRith thAn^dhAm melin^dhu
  thaN^kaN kANAdhu
manaththAl vADiaDiyAr irun^dhAl
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
Ayam pEDai aDaiyuny chOlai 
  ArUr agaththIrE
Eyem perumAn idhuvE AmA
  RumakkAT paTTOrkku
mAyaN^ kATTip piRavi kATTi
  maRavA manaN^kATTik
kAyaN^ kATTik kaNNIr koNDAl
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
kaziyAyk kaDalAyk kalanAy n^ilanAyk
  kalan^dha $(4)$ chollAgi
iziyAk kulaththiR piRan^dhOm ummai
  igazA dhEththuvOm
pazithAn Ava dhaRiyIr aDigEL
  pADum baththarOm
vazithAn kANA dhalaman^ $(5)$ dhirun^dhAl
  vAzn^dhu pOdhirE
 
pEyO DEnum pirivon $(6)$ RinnA
  dhenbar piRarellAm
kAydhAn vENDil kanidhAn anRO
  karudhik koNDakkAl
n^AythAn pOla n^aDuvE thirin^dhum
  umakkAT paTTOrkku
vAythAn thiRavIr thiruvA rUrIr
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
cherun^dhi chempon malaruny chOlai
  idhuvO thiruvArUr
porun^dhith thirumU laTTA nammE
  iDamAk koNDIrE $(7)$
irun^dhum n^inRuN^ kiDan^dhum ummai
  igazA dhEththuvOm
varun^dhi van^dhum umakkon RuraiththAl
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
kArUr kaNTath theNTOL mukkaN
  kalaikaL palavAgi
ArUrth thirumU laTTA naththE
  aDippE rArUran
pArUr aRiya enkaN koNDIr
  n^IrE pazippaTTIr
vArUr mulaiyAL bAgaN^ koNDIr
  vAzn^dhu pOdhIrE
 
        thiruchchiRRambalam
 
(1) koLLIr
(2) vIzndhAl
(3) punaththAr
(4) kazhindha
(5) thalamvan 
(6) piRivon
(7) koNDIrai

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarur

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarur

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarur

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarur

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarur