logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Irandam Thandhiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
 

         thiruchchiRRambalam

 

$1.$ akaththiyam

 

$337.$

n^aDuvun^il lAdhiv vulakany charin^dhu

keDukinRa dhemperu mAnenna Ichan

n^aDuvuLa aN^ki akaththiya n^IpOy

muDukiya vaiyaththu munniren RAnE.

 

$338.$

aN^ki udhayam vaLarkkum akaththiyan

aN^ki udhayanychey mElpA lavanoDu

maN^ki udhayanychey vaDapAl thavamuni

eN^kum vaLaN^koL ilaN^koLi thAnE

 

 

$2.$ padhivaliyil vIraTTam eTTu

 

$339.$

karuththuRai an^dhakan thanpOl achuran

varaththin ulakath thuyirkaLai ellAm

varuththanychey dhAnenRu vAnavar vENDak

kuruththuyar chUlaN^kaik koNDukon RAnE

 

$340.$

kolaiyiR pizaiththa pirachA padhiyaith

thalaiyaith thaDin^dhiTTuth thAnaN^ki yiTTu

n^ilaiyula kukkivan vENDumen ReNNith

thalaiyai yarin^dhiTTuch chan^dhichey dhAnE

 

$341.$

eN^kum paran^dhum irun^ilan^ thAN^kiyun^

thaN^kum paDiththavan thALuNar dhEvarkaL

poN^kuny chinaththuL ayanthalai munnaRa

aN^kuach chudhanai udhiraN^koN DAnE

 

$342.$

eN^kuN^ kalan^dhumen uLLath thezukinRa

aN^ka mudhalvan arumaRai $(1)$yOdhipAR

poN^kuny chalan^dharan pOrcheyya n^Irmaiyin

aN^ku viraRkuRith thAzichey dhAnE

$(1)$ yOkipAR

 

$343.$

appaNi chenychaDai Adhi purAdhanan

muppurany cheRRanan enparkaL mUDarkaL

muppura mAvadhu mummala kAriyam

appuram eydhamai yAraRi vArE

 

$344.$

muththI koLuvi muzaN^keri vELviyuL

aththi yuriyara nAva dhaRikilar

chaththi karudhiya thAmpala dhEvarum

aththIyin uLLezun^ dhanRu kolaiyE

 

$345.$

mUlath thuvAraththu mULum oruvanai

mElaith thuvAraththu mEluRa n^OkkimuR

kAluRRuk kAlanaik kAyn^dhaN^ki yOkamAy

nyAlak kaDavUr n^alamAy irun^dhadhE

 

$346.$

irun^dha manaththai ichaiya iruththip

porun^dhi iliN^ka vaziyadhu pOkkith

thirun^dhiya kAman cheyalazith thaN^kaN

arun^dhava yOkaN^ koRukkai amarn^dhadhE

 

$3.$ iliN^ka purANam

$347.$

aDichErvan ennaem Adhiyai n^Okki

muDichEr malaimaka nArmaka LAkith

thiDamAr thavanycheydhu dhEvar aRiyap

paDiyAra archchiththup paththichey dhALE

 

$348.$

thirikinRa muppurany cheRRa pirAnai

ariyanen ReNNi ayarvuRa vENDA

purivuDai yALarkkup poyyalan Ichan

parivoDu n^inRu parichaRi vAnE

 

$349.$

Azi valaN^koN DayanmAl iruvarum

Uzi valanycheyya oNchuDa rAdhiyum

Azi koDuththanan achchudhaRk kavvazi

$(1)$vAzi piramaRkum vALkoDuth thAnE

$(1)$vAzip piramaRkum

 

$350.$

thAN^ki irupadhu thOLun^ thaDavarai

ON^ka eDuththavan oppil peruvali

AN^ku n^eriththama rAven Razaiththapin

n^IN^kA aruLcheydhAn n^inmalan thAnE

 

$351.$

uRuvadhu aRithaNDi oNmaNaR kUTTi

aRuvakai An{}ain^dhum ATTaththan thAdhai

cheRuvakai cheydhu chidhaippa munin^dhu

maRumazu vAlveTTi mAlaipeR RAnE

 

$352.$

ODivan^ dhellAm oruN^kiya dhEvarkaL

vADi mukamum varuththaththuth thAnychenRu

n^ADi iRaivA n^amaenRu kumbiDa

IDil pukazOn ezukaven RAnE.

 

$4.$ thakkan vELvi

$353.$

than^dhaipi rAnvekuN DAnthakkan vELviyai

ven^dhazal UDE puRappaDa viNNavar

mun^dhiya pUchai muDiyAr muRaikeTTuch

chin^dhinar aNNal chinanycheydha pOdhE

 

$354.$

chan^dhi cheyakkaN Dezukin RaridhAnum

en^dhai yivanalla yAmE ulakiniR

pan^dhanychey pAchaththu vIzn^dhu thavanycheyya

an^dhami lAnum aruLpurin^ dhAnE

 

$355.$

appari chEyaya nArpadhi vELviyuL

appari chEyaN^ki adhichaya mAkilum

appari chEyadhu n^Irmaiyai yuLkalan^

dhappari chEchivan Alikkin RAnE

 

$356.$

appari chEayan mAlmudhal dhEvarkaL

appari chEyava rAkiya kAraNam

appari chaN^ki yuLan^ALum uLLiT

Tappari chAki $(1)$alarn^dhirun^ dhAnE

$(1)$ alan^dhirun^

$(1)$ amarn^dhirun^

 

$357.$

$(1)$ alarn^dhirun^ dhAnen Ramarar thudhippak

kulan^dharuN^ kIzaN^ki kOLuRa n^Okkich

chivan^dha paramidhu chenRu kadhuva

uvan^dha peruvazi yODi van^dhAnE

$(1)$ alan^dhirun^

 

$358.$

aripira manthakkan arukka nuDanE

varumadhi vAlai vannin^al in^dhiran

chiramuka n^Achi $(1)$chiRan^dhakai thOLthAn

aranaruL inRi azin^dhan^al lOrE

$(1)$ chin^dhaikai

 

$359.$

cheviman^ dhiranycholluny cheydhavath thEvar

aviman^ dhiraththin aDukkaLai kOlich

cheviman^ dhiranycheydhu thAmuRa n^OkkuN^

kuviman^ dhiraN^kol koDiyadhu vAmE

 

$360.$

n^allAr n^avakuNDam onpadhum inpuRap

pallAr amarar parin^dharuL cheykena

villAR puraththai viLaN^keri kOththavan

pollA achurar ponRum paDikkE

 

$361.$

theLin^dhAr kalaN^kinum n^IkalaN^ kAdhE

aLiththAN^ kaDaivadhem Adhip pirAnai

$(1)$viLin^dhA nadhu thakkan vELviyai vIyach

chuLin^dhAN^ karuLcheydha thUymozi yAnE

$(1)$ viLin^dhAnath thakkanav vELviyai

 

$5.$ piraLayam

$362.$

karuvarai mUDik kalan^dhezum veLLath

thiruvaruN^ kOven Rikala iRaivan

oruvanum n^IruRa ON^koLi yAki

aruvarai yAyn^in RaruL purin^ dhAnE

 

$363.$

alaikaDal UDaRuth thaNDaththu vAnOr

thalaivan enumpeyar thAnRalai mERkoNDu

ulakAr azaRkaN DuLvizA dhODi

alaivAyil vIzAmal anychalen RAnE

 

$364.$

thaNkaDal viTTa thamararun^ dhEvarum

eNkaDal chUzem pirAnen RiRainychuvar

viNkaDal cheydhavar mElezun^ dhappuRaN^

kaNkaDal cheyyuN^ karuththaRi yArE.

 

$365.$

chamaikkaval lAnaich chayambuven REththi

amaikkaval lAriv vulakaththu LArE

thikaiththeN NIriR kaDaloli Ochai

mikaikkoLa aN^ki mikAmaivaith thAnE

 

$366.$

paNpazi cheyvazi pADuchen RappuRaN^

kaNpazi yAdha kamalath thirukkinRa

n^aNpazi yALanai n^ADichchen Rachchiram

viNpazi yAdha viruththikoN DAnE.

 

$6.$ chakkarappERu

$367.$

mAlpO thakanennum vaNmaikkiN^ kAN^kAraN^

kAlpOdhakaN^ kaiyinO Dan^dharach chakkara

mElpOka veLLi malaiama rApadhi

pArpOka mEzum paDaiththuDai yAnE

 

$368.$

chakkaram peRRun^al dhAmO dharanthAnum

chakkaran^ thannaith $(1)$tharikkavoN NAmaiyAl

mikkaran thannai viruppuDan archchikkath

thakkan^aR chakthiyaith thAnkURu cheydhadhE

$(1)$ thirikkavoN

 

$369.$

kURadhu vAkak kuRiththun^aR chakkaraN^

kURadhu cheydhu koDuththanan mAlukkuk

kURadhu cheydhu koDuththanan chaththikkuk

kURadhu cheydhu $(1)$thariththanan kOlamE

$(1)$ koDuththanan

 

$370.$

thakkanRan vELvi thakarththan^al vIrarpAl

thakkanRan vELviyil thAmO dharanthAnuny

chakkaran^ thannaich chachimuDi mElviDa

akki umizn^dhadhu vAyuk karaththilE

 

$7.$ elumpum kabAlamum

$371.$

elumpuN^ kapAlamum En^dhi ezun^dha

valampan maNimuDi vAnava rAdhi

elumpuN^ kapAlamum En^dhila nAkil

elumpuN^ kapAlamum iRRumaN NAmE

 

$8.$ aDimuDi thEDal

$372.$

piramanum mAlum pirAnEn^An ennap

piramanmAl thaN^kaLtham pEdhaimai yAlE

paraman analAyp paran^dhumun n^iRka

aranaDi thEDi araRRukin RArE.

 

$373.$

AmE zulakuRa n^inRaem aNNalun^

thAmE zulakil thazaRpizam pAyn^iRkum

vAnE zulakuRum mAmaNi kaNDanai

$(1)$yAnE aRin^dhEn avanANmai yAlE

$(1)$ n^AnE aRin^dhEnen ANmaiyi nAlE

 

$374.$

UnAy uyirAy uNarvaN^ki yAymunnany

chENAyvA nON^kith thiruvuru vAy.haNDath

thAnuvum nyAyiRun^ thaNmadhi yuN^kaDan^

dhANmuzu dhaNDamu mAkin^in RAnE

 

$375.$

n^inRAn n^ilamuzu dhaNDaththuL n^ILiyan

anRE yavanvaDi vanychina rAyn^dhadhu

chenRAr iruvar thirumuDi mERchela

n^anRAN^ kazalaDi n^ADavoN NAdhE.

 

$376.$

chEvaDi Eththuny cheRivuDai vAnavar

mUvaDi thAven RAnum munivarum

pAvaDi yAlE padhanychey piramanun^

thAvaDi yiTTuth thalaippeydhu mARE

 

$377.$

thAnak kamalath thirun^dha chadhumukan

thAnak karuN^$(1)$kaDa lUzith thalaivanum

Unaththin uLLE uyirpOl uNarkinRa

thAnap perumporuL thanmaiya dhAmE

$(1)$kaDalvAzith

 

$378.$

AliN^ kananychey dhezun^dha paranychuDar

mEliN^N^an vaiththadhOr meyn^n^eRi munkaN

DAliN^ kananychey dhulakam valamvaruN^

kOliN^ kamainycharuL kUDalu mAmE

 

$379.$

vALkoDuth thAnai vazipaTTa dhEvarkaL

ALkoDuth thempOl aranai aRikilar

ALkoDuth thinpaN^ koDuththuk kOLAkath

thALkoDuth thAnaDi chAraki lArE

 

$380.$

Uzi valanycheydhaN^ kOrum oruvaRku

vAzi chadhumukan van^dhu veLippaDum

vIzith thalain^Ir vidhiththadhu thAvena

Uzik kadhirOn oLiyaiven RAnE

 

$9.$ $(1)$paDaiththal

$(1)$ chirushTi

$(1)$ charva chirushTi

 

$381.$

AdhiyO Dan^dham ilAdha $(1)$parAparam

pOdhama dhAkap puNarum parAparai

chOdhi yadhaniR paran^thonRath thOnRumAn^

thIdhil paraiyadhan pAlthikaz n^AdhamE

$(1)$ parAparan

 

$382.$

n^Adhaththil vin^dhuvum n^Adhavin^ dhukkaLil

thIdhaR Rakamvan^dha chivanchaththi ennavE

pEdhiththu nyAnaN^ kiriyai piRaththalAl

vAdhiththa vichchaiyil van^dhezum vin^dhuvE

 

$383.$

illadhu chaththi iDan^dhanil uNDAkik

kalloLi pOlak kalan^dhuL Lirun^dhiDum

valladhu Aka vazicheydha apporuL

cholladhu cholliDil dhUrAdhi dhUramE

 

$384.$

thUraththiR chOdhi thoDarn^dhoru chaththiyAy

Arvaththu n^Adham aNain^dhoru vin^dhuvAyp

pArach chadhAchivam pArmudhal ain^dhukkum

chArvaththu chaththiOr chAththumA nAmE

 

$385.$

mAninkaN vAnAki vAyu vaLarn^dhiDum

kAninkaN n^IruN^ kalan^dhu kaDinamAyth

thEninkaN ain^dhuny cheRin^dhain^dhu pUdhamAyp

pUvinkaN n^inRu porun^dhum buvanamE

 

$386.$

puvanam paDaippAn oruvan oruththi

puvanam paDaippArkkup puththirar aivar

puvanam paDaippAnum pUmichai yAnAy

puvanam paDaippAnap puNNiyan thAnE

 

$387.$

puNNiyan n^an^dhi porun^dhi ulakeN^kum

thaNNiya mAnai vaLarththiDuny chaththiyuN^

kaNNiyal pAkak kalavi muzudhumAy

maNNiyal pAka malarn^dhezu pUvilE

 

$388.$

n^Irakath thinpam piRakkum n^eruppiDai

$(1)$kAyaththiR chOdhi piRakkum.hak kARRiDai

OrvuDai n^alluyirp pAdham olichaththi

n^IriDai maNNin n^ilaipiRap pAmE

$(1)$ kAykadhirch

 

$389.$

uNDula kEzum umizn^dhAn uDanAki

aNDath thamarar thalaivanum AdhiyuN^

kaNDach chadhurmukak kAraNan thannoDum

paNDiv vulakam paDaikkum poruLE

 

$390.$

ON^ku peruN^kaDal uLLuRu vAnoDum

pAN^kAr kayilaip parAparan thAnum

vIN^kuN^ kamala malarmichai mElayan

AN^kuyir vaikkum adhuvuNarn^ dhAnE

 

$391.$

kAraNan anpiR kalan^dheN^kum n^inRavan

n^AraNan n^inRa n^aDuvuDa lAyn^iRkum

pAraNan anpiR padhanycheyyum n^Anmukan

AraNa mAy.hula kAyamarn^ dhAnE

 

$392.$

payan.heLi dhAmparu mAmaNi cheyya

n^ayan.heLi thAkiya n^ampan.hon RuNDu

ayan.hoLi yAyirun^ dhaN^kE paDaikkum

payaneLi dhAmvaya Nan^theLin^ dhEnE

 

$393.$

pOkkum varavum punidhan aruLpurin^

thAkkamuny chin^dhaiya dhAkinRa kAlaththu

mEkku mikan^inRa eTTuth thichaiyoDun^

thAkkuN^ kalakkun^ thayAparan thAnE

 

$394.$

n^inRuyi rAkku n^imalan.hen nAruyir

onRuyi rAkkum aLavai uDaluRa

munthuya rAkkum uDaRkun^ thuNaiyadhA

n^anRuyirp pAnE n^aDuvun^in RAnE

 

$395.$

AkinRa thanmaiyil akkaNi konRaiyan

vEkinRa chemponin mElaNi mEniyan

pOkinRa chIvan pukun^dhuDa lAy.huLan

AkinRa thanmaichey ANDakai yAnE

 

$396.$

oruvan oruththi viLaiyADal uRRAr

iruvar viLaiyATTum ellAm viLaikkum

paruvaN^kaL thORum payanpala vAna

thiruvonRiR cheykai chekamuRRu mAmE

 

$397.$

pukun^dhaRi vAnpuva nApadhi aNNal

pukun^dhaRi vAnpuri chakkarath thaNNal

pukun^dhaRi vAnmalar mEluRai puththEL

pukun^dhaRi yummuDik kAkin^in RArE

 

$398.$

ANavach chaththiyum Am.hadhil aivaruN^

kAriya kAraNa Ichar kaDaimuRai

pENiya ain^dhozi lAlvin^dhu viRpiRan^dhu

Anavam n^IN^kA dhavarena lAkumE

 

$399.$

uRRamup pAlonRu mAyAL udhayamA

maRRaiya mUnRu mAyO dhayamvin^dhu

$(1)$peRRavan n^Adham paraiyiR piRaththalAl

thuRRa parachivan tholviLai yATTidhE

$(1)$ peRRavaL

 

$400.$

AkAya mAdhi chadhAchiva rAdhiyen

pOkAdha chaththiuT pOn^dhuDan pOn^dhanar

mAkAya Ichan aranmAl piramanAm

AkAyam pUmi kANa $(1)$aLiththalE

$(1)$ aLiththadhE

 

$401.$

aLiyAr mukkONam vayin^dhavan^ thannil

aLiyAr thiripurai yAmavaL thAnE

aLiyAr chadhAchiva mAki amaivAL

aLiyAr karumaN^kaL ain^dhuchey vALE

 

$402.$

vAraNi koN^kai manOnmaNi maN^kali

kAraNi kAriya mAkak kalan^dhavaL

vAraNi AraNi vAnavar mOkini

pUraNi $(1)$pOdhAdhi pOdhamu mAmE

$(1)$ pUdhAdhi

 

$403.$

n^inRadhu thAnAy n^iRain^dha makEchuran

chenRaN^ kiyaN^kum aranthiru mAlavan

manRadhu cheyyum malarmichai mElayan

enRiva rAka ichain^dhirun^ dhAnE

 

$404.$

oruvanu mEula kEzum paDaiththAn

oruvanu mEula kEzum aLiththAn

oruvanu mEula kEzun^ thuDaiththAn

oruvanu $(1)$mEula kODuyir thAnE

$(1)$ mEuDalODuyir

 

$405.$

chen^dhA maraivaNNan thIvaNNan.hem iRai

main^dhAr mukilvaNNan mAyanychey pAchaththum

kon^dhAr kuzaliyar kUDiya kUTTaththum

$(1)$an^dhAr piRavi aRuththun^in RAnE

$(1)$ ain^dhAr piRavi amaiththu n^inRAnE

 

$406.$

thEDun^ thichaieTTuny chIvan uDal.huyir

kUDum piRavik kuNanycheydha mAn^an^dhi

UDum avarthama dhuLLaththuL LEn^inRu

n^ADum vazakkamum n^An.haRin^ dhEnE

 

$407.$

OrAya mEula kEzum paDaippadhum

OrAya mEula kEzum aLippadhum

OrAya mEula kEzun^ thuDaippadhum

OrAya mE$(1)$ula kODuyir thAnE

$(1)$ uDalODuyir thAnE

 

$408.$

n^Adhan oruvanum n^alla iruvaruN^

kOdhu kulaththoDuN^ kUTTik kuzaiththanar

Edhu paNiyen Richaiyum iruvaruk

kAdhi ivanE aruLukin RAnE

 

$409.$

appari cheNpaththu n^Ankun^U RAyiram

meyppari cheydhi virin^dhuyi rAyn^iRkum

poyppari cheydhip pukalum manidharkaT

kippari chEiruL mUDin^in RAnE

 

$410.$

Adhiththan chan^dhiran aN^kieN pAlarkaL

pOdhiththa vAnoli poN^kiya n^Irpuvi

vAdhiththa chaththAdhi vAkku manAdhikaL

OdhuRRa mAyaiyin vin^dhuvin uRRadhE

 

$10.$ $(1)$kAththal

$(1)$ thidhi

 

$411.$

pukun^dhun^in RAnveLi yAy.hiru LAkip

pukun^dhun^in RAnpukaz vAy.hithaz vAkip

pukun^dhun^in RAn.huDa lAy.huyi rAkip

pukun^dhun^in RAnpun^dhi mannin^in RAnE

 

$412.$

thAnE thichaiyoDu dhEvaru mAyn^iRkun^

thAnE uDaluyir thaththuva mAyn^iRkun^

thAnE kaDalmalai yAdhiyu mAyn^iRkun^

thAnE ulakil thalaivanu mAmE

 

$413.$

uDalAy uyirAy ulakama dhAkik

kaDalAy kArmukil n^Irpozi  vAnAy

iDaiyAy ulappili eN^kun^thA nAki

aDaiyAr $(1)$peruvazi aNNal n^inRAnE

$(1)$ peruveLi

 

$414.$

thEDun^ thichaieTTuny chIvan uDal.huyir

$(1)$kUDu marapiR kuNanycheydha mAn^an^dhi

UDum avarthama dhuLLaththu LEn^inRu

n^ADum vazakkamum n^An.haRin^ dhEnE

$(1)$ kUDumpiRavik

 

$415.$

thAnoru kAlan^ thanichchuDa rAyn^iRkun^

thAnoru kAlchaNDa mArudha mAyn^iRkun^

thAnoru kAlan^ thaNmazai yAyn^iRkun^

thAnoru kAlan^thaN mAyanu mAmE

 

$416.$

anpum aRivum aDakkamu mAyn^iRkum

inpamum inpak kalaviyu mAyn^iRkum

munpuRu kAlamum Uziyu mAyn^iRkum

anpuRa ain^dhil amarn^dhun^in RAnE

 

$417.$

uRRu vanaivAn avanE ulakinaip

peRRu vanaivAn avanE piRaviyaich

chuRRiya chAluN^ kuDamuny chiRuthUdhai

maRRum avanE vanaiyaval lAnE

 

$418.$

uLLuyirp pAyuDa lAkin^in RAnn^an^dhi

veLLuyi rAkum veLiyAy n^ilaN^koLi

uLLuyir kumuNar vEyuDa luTparan^

dhaLLuyi rAvaNNan^ thAN^kin^in RAnE

 

$419.$

thAN^karun^ thanmaiyun^ thAnavai palluyir

vAN^kiya kAlaththu maRROr piRidhillai

ON^ki ezumaikkum yOkAn^dha mavvazi

thAN^kin^in RAnum.hath thAraNi thAnE

 

$420.$

aNukinuny chEyavan aN^kiyiR kUDi

n^aNukinum nyAnak kozun^dhonRu n^alkum

paNukinum pArmichaip palluyi rAkith

thaNikinum maNNuDal aNNalchey vAnE

 

$11.$ $(1)$aziththal

$(1)$ chaN^kAram

 

$421.$

aN^kichey dhIchan akaliDany chuTTadhu

aN^kichey dhIchan alaikaDaR chuTTadhu

aN^kichey dhIchan achuraraich chuTTadhu

aN^kiyav vIchaRkuk kaiampu thAnE

 

$422.$

ilayaN^kaL mUnRinum onRukaR pAn^dha

n^ilaiyan Razin^dhamai n^inRuNarn^ dhEnAl

ulaithan^dha mellari pOlum ulakam

malaithan^dha mAnilan^ thAnven^ dhadhuvE

 

$423.$

padhanycheyyum pArum panivarai eTTum

udhanycheyyum EzkaDal Odham mudhalAN^

kudhanycheyyum aN^ki koLuviyA kAcham

vidhanycheyyum n^enychil viyappillai thAnE

 

$424.$

koNDal varain^in Rizin^dha kulakkoDi

aNDaththuL URi yirun^dheN DiraiyAki

onRin padhan^cheydha Om.henRa appuRak

kuNDaththin mElaN^ki kOlik koNDAnE

 

$425.$

n^iththachaN^ kAram uRakkaththu n^ILmUDam

vaiththachaN^ kAramuny chAkkirA dhIdhamAny

chuththachaN^ kAran^ thozilaRRa kEvalam

uyththachaN^ kAram paran.haruL uNmaiyE

 

$426.$

n^iththachaN^ kAram iraNDuDal n^Ivudhal

vaiththachaN^ kAramum mAyAchaN^ kAramAny

chuththachaN^ kAram manAdhIdhan^ thOyvuRal

uyththachaN^ kArany chivan.haruL uNmaiyE

 

$427.$

n^iththachaN^ kAram karuviDar n^IkkinAl

oththachaN^ kAram uDaluyir n^Ivudhal

chuththachaN^ kAram adhIdhaththuT TOyvuRal

uyththachaN^ kAram paranaruL uNmaiyE

 

$428.$

n^iththachaN^ kAramum n^IDiLaip pARRalin

vaiththachaN^ kAramum mannum anAdhiyiR

chuththachaN^ kAramun^ thOyAp paran.haruL

uyththachaN^ kAramum n^AlAm udhikkilE

 

$429.$

pAzE mudhalA ezumpayir appayir

pAzAy aDaN^kinum  paNDaippAz pAzAkA

vAzAchchaN^ kAraththin mAlayan cheydhiyAm

pAzAm payirAy aDaN^kum.hap  pAzilE

 

$430.$

thIyavaith thArminkaL chErum vinaithanai

mAyavaith thAnvaiththa vanpadhi onRuNDu

kAyamvaith thAnkalan^ dheN^kum n^inaippadhOr

Ayamvaith thAnuNar vAravaith thAnE

 

$12.$ $(1)$maRaiththal

$(1)$ thirOpavam

 

$431.$

uLLath thoruvanai uLLuRu chOdhiyai

uLLamviT TOraDi $(1)$n^IN^kA oruvanai

$(2)$uLLamun^ thAnum uDanE irukkinum

uLLam avanai uruvaRi yAdhE

$(1)$n^IN^kA dhoruvanai

$(2)$uLLamum avanum uRavA yirun^dhum

 

$432.$

inpap piRavi paDaiththa iRaivanun^

thunpanychey pAchath thuyaruL $(1)$aDaiththanan

enpiR koLuvi ichain^dhuRu thORRachai

munpiR koLuvi muDikuva thAmE

$(1)$aDain^dhanan

 

$433.$

iRaiyavan mAdhavan inpam paDaiththa

maRaiyavan mUvarum van^dhuDan kUDi

iRaiyavan cheydha irumpoRi yAkkai

maRaiyavan vaiththa $(1)$parichaRi yAdhE

$(1)$parichaRi yArE

 

$434.$

kANkinRa kaNNoLi kAdhalchey dhIchanai

ANpeN aliyuru vAyn^inRa Adhiyai

UNpaDu n^AvuDai n^enycham uNarn^dhiTTuch

chENpaDu poykaich cheyalaNai yArE

 

$435.$

theruLum ulakiRkun^ dhEvarkkum inpam

aruLum vakaicheyyum Adhip pirAnuny

churuLuny chuDaruRu thUveN chuDarum

iruLum aRan^in RiruTTaRai yAmE

 

$436.$

araikin RaruLtharum aN^kaN^kaL Ochai

uraikkinRa Achaiyum onRODon RovvAp

parakkum uruvamum pArakan^ thAnAyk

karakin Ravaicheydha kANDakai yAnE.

 

$437.$

oLiththuvaith thEnuL LuRavuNarn^ dhIchanai

veLippaTTu n^inRaruL cheydhiDu mINDE

kaLippoDuN^ kAdhanmai ennum perumai

veLippaT TiRainychinum vETchiyu mAmE

 

$438.$

n^inRadhu thAnAy n^iRain^dha makEchuran

chenRaN^ $(1)$kiyaN^kum aranthiru mAlavan

manRadhu cheyyum malarmichai mElayan

enRiva rAki ichain^dhirun^ dhAnE

$(1)$ kiyaN^ki yayanthiru

 

$439.$

oruN^kiya pAchaththuL uththamach $(1)$chiththan

iruN^karai mElirun^ dhinpuRa n^ADi

varuN^karai OrA vakaiyiniR kaN^kai

aruN^karai pENil azukkaRa lAmE

$(1)$ chiththin

 

$440.$

maNNonRu thAnpala n^aRkala mAyiDum

uNNinRa yOnikaT kellAm oruvanE

kaNNonRu thAnpala kANun^ thanaikkANA

aNNalum ivvaNNa mAkin^in RAnE.

 

$13.$ $(1)$aruLal

$(1)$ an^ukkirakam

 

$441.$

eTTuth thichaiyum eRikinRa kARRoDu

vaTTath thiraiyanal mAn^ilam AkAyam

oTTi uyirn^ilai ennumik kAyappai

kaTTi $(1)$avizppAn kaNNudhal kANumE

$(1)$ avizkkinRa

 

$442.$

uchchiyil ON^ki oLithikaz n^Adhaththai

n^achchiyE inpaN^koL vArkku n^aman.hillai

vichchum virichuDar mUnRum ulakukkuth

thachchu mavanE chamaikkaval lAnE

 

$443.$

$(1)$kuchavan thirikaiyil ERRiya maNNaik

$(1)$kuchavan manaththuRRa dhellAm vanaivan

$(2)$kuchavanaip pOl.heN^kaL kOnn^an^dhi vENDil

$(3)$achaivil ulakam adhuidhu vAmE

$(1)$ kuyavan

$(2)$ kuyavanaip

$(3)$ ayaivil

 

$444.$

viriyuDai yAnvikir dhanmiku pUdhap

paDaiyuDai yAnpari chEula kAkkuN^

koDaiyuDai yAnkuNam eNkuNa mAkuny

chaDaiyuDai yAnchin^dhai chArn^dhun^in RAnE

 

$445.$

ukan^dhun^in REpaDaith thAn.hula kEzum

ukan^dhun^in REpaDaith thAnpala Uzi

ukan^dhun^in REpaDaith thAn.hain^dhu pUdham

ukan^dhun^in REuyir UnpaDaith thAnE

 

$446.$

paDaiththuDai yAnpaN DulakaN^kaL Ezum

paDaiththuDai yAnpala dhEvarai munnE

paDaiththuDai yAnpala chIvarai munnE

paDaiththuDai yAnpara mAkin^in RAnE

 

$447.$

$(1)$Adhi paDaiththanan aimperum $(2)$pUdham

$(1)$Adhi paDaiththanan $(3)$Achilpal Uzi

$(1)$Adhi paDaiththanan eNNili dhEvarai

$(1)$Adhi paDaiththavai thAN^kin^in RAnE

$(1)$ anAdhi

$(2)$ pUdhaN^kaL

$(3)$ Ayapal UzikaL

 

$448.$

akanRAn $(1)$akaliDam Ezumon RAki

ivanRA nenan^in ReLiyanum allan

chivanRAn palapala $(2)$chIvanum Aki

n^avinRAn ulakuRu n^ampanu mAmE

$(1)$ kaDaliDam

$(2)$ chIvarum

 

$449.$

uNNinRa chOdhi uRan^inRa OruDal

viNNin Ramarar virumpum vizupporuL

maNNinRa vAnOr pukazthiru mEniyan

kaNNinRa mAmaNi $(1)$mApOdha mAmE

$(1)$ mApOdhakamE

 

$450.$

Arum aRiyAdha aNDath thiruvurup

pArmudha lAkap payiluN^ kaDaththilE

n^IriniR pAlpOla n^iRkinRa n^Ermaiyaich

chOrAmaR kANuny chukam.haRin^ dhEnE

 

$14.$ $(1)$ karu uRpaththi

$(1)$ karpakkiriyai

 

$451.$

Akkukin RAnmun pirin^dha irupaththany

chAkkukin RAnava nAdhiem Aruyir

Akkukin RAnkarppak kOLakai yuLLirun^

dhAkkukin Ran.havan Ava dhaRin^dhE

 

$452.$

aRikinRa mUlaththin mEl.haN^ki appuch

cheRikinRa nyAnaththuch chen^dhAL koLuvip

poRain^inRa innuyir pOn^dhuRa n^ADip

paRikinRa paththenum pAranychey thAnE

 

$453.$

inpuRu kAlath thiruvarmun pURiya

thunpuRu pAchath thuyarmanai vAnuLan

paNpuRu kAlamum pArmichai vAzkkaiyum

anpuRu kAlath thamaiththozin^ dhAnE

 

$454.$

karuvai ozin^dhavar kaNDan^Al mUvEz

puruDan uDalil porun^dhumaR ROrAr

thiruvin karukkuzi thEDip pukun^dha

dhuruvam iraNDAka ODi vizun^dhadhE

 

$455.$

vizun^dhadhu liN^kam virin^dhadhu yOni

ozin^dha mudhal.hain^dhum Irain^dho DERip

pozin^dha punalpUdham pORRuN^ karaNam

ozin^dha n^udhal.huchchi uLLE oLiththadhE

 

$456.$

pUvin maNaththaip porun^dhiya vAyuvun^

thAvi ulakil tharippiththa vARupOl

mEviya chIvanil mellan^IL vAyuvuN^

kUvi avizuN^ kuRikkoNDa pOdhE

 

$457.$

pOkinRa eTTum pukukinRa paththeTTum

$(1)$mUzkinRa muththanum onpadhu vAydhalum

n^Akamum eTTuDan n^Alu puraviyum

pAkan $(2)$viDAneniR $(3)$panRiyu mAmE

$(1)$ AkippaDaiththana

$(2)$ viDAviDiR

$(3)$ pan^dhiyu

 

$458.$

ERa edhirkkil iRaiyavan RAnAkum

mARa edhirkkil $(1)$ariyavan RAnAkum

n^Erokka vaikkin n^ikarpOdhath thAnAkum

pEroththa main^dhanum pErara chALumE

$(1)$ ariyayan

 

$459.$

EyaN^ kalan^dha iruvarthany chAyaththup

pAyuN^ karuvum uruvA menappala

kAyaN^ kalan^dhadhu kANap padhin^dhapin

mAyaN^ kalan^dha manOlaya mAnadhE

 

$460.$

karpaththuk kEvala mAyAL $(1)$kiLaikUTTa

n^iRkun^ thuriyamum pEdhiththu n^inaiveza

vaRpuRu kAmiyam eTTAdhal mAyEyany

choRpuRu thUymaRai vAkkinAny chollE

$(1)$ kiLaikkUTTa

 

$461.$

enpAl miDain^dhu n^arampu varikkaTTich

chempAl iRaichchi thirun^dha manaicheydhu

inpAl uyirn^ilai cheydha iRaiyON^kum

$(1)$n^anpAl oruvanai n^ADukin REnE

$(1)$ n^aNpAl

 

$462.$

padhanycheyyum pAlvaNNan mEnip pakalOn

idhanycheyyu moththuDal eN^kum pukun^dhu

kudhanycheyyum aN^kiyin kOpan^ thaNippAn

vidhanycheyyu mARE vidhiththozin^ dhAnE

 

$463.$

ozipala cheyyum vinaiyuRRa n^ALE

vazipala n^IrADi vaiththezu vAN^kip

pazipala cheykinRa pAchak karuvaich

chuzipala vAN^kich chuDAmalvaith thAnE

 

$464.$

chukkila n^ADiyil thOnRiya veLLiyum

akkira maththE thOnRumav viyOniyum

pukkiDum eNviral puRappaTTu n^Alviral

akkaram eTTum.heN chANadhu vAkumE

 

$465.$

pOkaththuL AN^kE pukun^dha punidhanuN^

$(1)$kOchaththuL AkaN^koNarn^dha koDaiththozil

EkaththuL AN^kE iraNDeTTu mUnRain^dhu

mOkaththuL AN^koru muTTaichey dhAnE

$(1)$ kOkaththuL

 

$466.$

piNDaththil uLLuRu pEdhaip pulan.hain^dhum

piNDaththi nUDE piRan^dhu mariththadhu

aNDaththin uLLuRu chIvanum avvakai

aNDaththu n^Adhath thamarn^dhiDun^ thAnE

 

$467.$

ilaipoRi yERRi yenadhuDal Ichan

thulaippoRi yiRkaru ain^dhuDa nATTi

n^ilaipoRi muppadhu n^Irmai koLuvi

ulaippoRi onpadhil onRuchey dhAnE

 

$468.$

inpuR Riruvar ichaiviththu vaiththamaN

thunpak kalacham aNaivAn oruvanE

onpadhu n^IrchchAl kalacham padhineTTu

ven^dhadhu chULai viLain^dhadhu thAnE

 

$469.$

aRiyI ruDampini lAkiya vARum

piRiyI radhaniR perukuN^ kuNaN^kaL

cheRiyI ravaRRinuT chiththikaL iTTa

thaRiyavI rain^dhinu LAnadhu piNDamE

 

$470.$

uDalvaiththa vARum uyirvaiththa vARum

maDaivaiththa onpadhu vAydhalum vaiththuth

thiDamvaiththa thAmaraich chenniyuL aN^kik

kaDaivaiththa Ichanaik kaikalan^ dhEnE

 

$471.$

kETTun^in REn.heN^kuN^ kEDil perunychuDar

mUTTukin RAnmudhal yOni mayanavan

kUTTukin RAnkuzam pinkaru vaiyuru

n^ITTun^in RAkaththu n^ErpaTTa vARE

 

$472.$

pUvuDan moTTup porun^dha alarn^dhapin

kAvuDaith thIpaN^ kalan^dhu piRan^dhiDum

n^IriDai n^inRa kumizi n^izaladhAyp

pAruDal eN^kum paran^dheTTum paRRumE

 

$473.$

eTTinuL ain^dhAkum in^dhiri yaN^kaLum

kaTTiya mUnRu karaNamu mAyviDum

oTTiya pAcha uNarvennuN^ kAyappai

kaTTi avizththiDuN^ kaNNudhal kANumE

 

$474.$

kaNNudhal n^AmaN^ kalan^dhuDam pAyiDaip

paNNudhal cheydhu pachupAcham n^IN^kiDa

eNNiya vEdham ichain^dha parappinai

maNmudha lAka vakuththuvaith thAnE

 

$475.$

aruLalla dhillai aranavan anRi

aruLillai yAdhali navvOr uyiraith

tharukinRa pOdhiru kaiththAyar thampAl

varukinRa n^aNpu vakuththiDun^ thAnE

 

$476.$

vakuththa piRaviyai mAdhun^al lALun^

thokuththiruL n^Ikkiya chOdhi yavanum

pakuththuNar vAkkiya palluyir ellAm

vakuththuLLum n^inRadhOr mANpadhu vAmE

 

$477.$

mANpadhu vAka vaLarkinRa $(1)$vanniyuN^

kANpadhu ANpeN aliyenuN^ kaRpanai

pUNpadhu mAdhA pidhAvazi pOlavE

Ampadhi cheydhAnach chOdhithan ANmaiyE

$(1)$ vanniyaik

 

$478.$

ANmikil ANAkum peNmikiR peNNAkum

pUNiraN Doththup porun^dhil aliyAkum

thANmiku mAkil tharaNi muzudhALum

pANava mikkiDil pAyn^dhadhum illaiyE

 

$479.$

pAyn^dhapin nanychODil AyuLum n^URAkum

pAyn^dhapin nAlODil pArinil eNpadhAm

pAyn^dhiDum vAyup pakuththaRi^ dhivvakai

pAyn^dhiDum yOkikkup pAychchalu mAmE

 

$480.$

pAykinRa vAyuk kuRaiyiR kuRaLAkum

pAykinRa vAyu viLaikkin muDamAkum

pAykinRa vAyu n^aDupaDiR kUnAkum

pAykinRa vAyumA dharkkillai pArkkilE

 

$481.$

mAdhA udharam malamikil man^dhanAm

mAdhA udharam chalamikil mUN^kaiyAm

mAdhA udharam iraNDokkil kaNNillai

mAdhA udharaththil van^dha kuzavikkE.

 

$482.$

kuzaviyum ANAm valaththadhu vAkil

kuzaviyum peNNAm iDaththadhu vAkil

kuzaviyum iraNDAm abAna nedhirkkil

kuzavi aliyAkuN^ koNDakAl okkilE

 

$483.$

koNDan^al vAyu iruvarkkum $(1)$oththezil

koNDa kuzaviyuN^ kOmaLa mAyiDuN^

koNDan^al vAyu iruvarkkuN^ kuzaRiDil

koNDadhum illaiyAN^ kOLvaLai yATkE

$(1)$ oththERil

 

$484.$

kOLvaLai un^dhiyiR koNDa kuzaviyun^

thAlvaLai yuLLE thayaN^kiya chOdhiyAm

pAlvaLarn^ dhuLLE pakalavan ponnurup

pOlvaLarn^ dhuLLE porun^dhuru vAmE

 

$485.$

uruvam vaLarn^dhiDum oNTiN^kaL paththiR

paruvama dhAkavE pArinil van^dhiDum

maruvi vaLarn^dhiDu mAyaiyi nAlE

aruvama dhAvadhiN^ kAraRi vArE

 

$486.$

iTTAn aRin^dhilan ERRavaL kaNDilaL

thaTTAn aRin^dhum oruvark kuraiththilan

paTTAN^ku chollum paramanum aN^kuLan

keTTEn immAyaiyin kIzmaiyev vARE

 

$487.$

inpuRa n^ADi iruvaruny $(1)$chan^dhiththuth

thunpuRu pAchaththil thOnRi vaLarn^dhapin

munpuRa n^ADi n^ilaththinmun thOnRiya

thonpuRa n^ADin^in ROdhalu mAmE

$(1)$ chin^dhiththuth

 

$488.$

kuyiRkunychu muTTaiyaik kAkkaik kUTTiTTAl

ayirppinRik kAkkai vaLarkkin RadhupOl

iyakkillai pOkkillai Enenpa dhillai

mayakkaththAl kAkkai vaLarkkinRa vARE

 

$489.$

mudhaRkizaN^ kAymuLai yAyam muLaippin

adhaRpudha lAyppala mAyn^in RaLikkum

adhaRkadhu vAyinpa mAvadhupOla

adhaRkadhu vAyn^iRkum Adhip pirAnE

 

$490.$

EnOr perumaiya nAkilum emmiRai

UnE chiRumaiyuL uTkalan^ thaN^kuLan

vAnOr aRiyum aLavallan mAdhEvan

thAnE aRiyun^ thavaththini nuLLE

 

$491.$

paraththiR karain^dhu padhin^dhan^aR kAyam

uruththarith thivvuDal ON^kiDa vENDith

thiraikkaDal upputh thiraNDadhu pOlath

thiriththup piRakkun^ thiruvaru LAlE

 

$15.$ mUvakaichchIva varkkam

 

$492.$

chaththi chivanviLai yATTAl uyirAkki

oththa irumAyA kUTTath thiDaippUTTich

chuththama dhAkun^ thuriyam piriviththuch

chiththam pukun^dhu chivamaya mAkkumE

 

$493.$

vinynyAnar n^Alvaru meyppiraLa yAkalath

thanynyAnar mUvarun^ thAN^ku chakalaththin

anynyAnar mUvaru mAkum padhinmarAm

vinynyAna rAdhiyar vERRumai thAnE

 

$494.$

vinynyAnar kEvalath thAradhu viTTavar

thanynyAnar aTTavith thEcharAny chArn^dhuLOr

enynyAnar EzkODi man^dhira n^Ayakar

meynynyAnar ANavam viTTun^in RArE

 

$495.$

iraNDA vadhilmuththi eydhuvar aththanai

iraNDAva dhuLLE irumala peththar

iraNDAku n^URReTTu ruththirar enpar

muraNchEr chakalaththar mummalath thArE

 

$496.$

peththeththa chiththoDu pENmuththach chiththadhu

oththiT TiraNDiDai yUDuRRAr chiththumAy

maththadhu mummalam vATTukai mATTAdhAr

chaththath thamizn^dhu chakalaththu LArE

 

$497.$

chivamAki aivakaith thiNmalany cheRROr

avamAkAr chiththarmuth thAn^dhaththu vAzvAr

bavamAna thIrvOr pachupAcham aRROr

n^avamAna thaththuvam $(1)$n^ADikkaN DOrE

$(1)$ n^ADikkoN DArE

 

$498.$

vinynyAnar ANava kEvala mEvuvOr

vinynyAnar mAyaiyil thaN^kum irumalar

anynyAnar achchaka laththar chakalarAm

vinynyAna rAdhikaL onpAnvE RuyirkaLE

 

$499.$

vinynyAna kanmaththAl meyyakaN^ kUDiya

anynyAna kanmaththi nAlchuvar yOnipuk

kenynyAna meythINDi yEyiDai yiTTuppOy

meynynyAna rAkich chivamEval uNmaiyE

 

$500.$

ANavan^ thuRRa vaviththA n^anavaRROr

kANiya vin^dhuvA n^Adha chakalAdhi

ANava mAdhi yaDain^dhO ravaranRE

chENuyar chaththi chivathath thuvamAmE

 

$16.$ pAththiram

 

$501.$

thilamath thanaiyE chivanyAnik kIn^dhAl

palamuththi chiththi parabOka mun^tharum

n^ilamath thanaiponnai n^inmUDark kIn^dhAl

palamumaR Repara pOkamuN^ kunRumE

 

$502.$

kaNDirun^ dhAruyir uNDiDuN^ kAlanaik

koNDirun^ dhAruyir koLLuN^ kuNaththanai

n^anRuNarn^ dhArkkaruL cheydhiDu n^Adhanaich

chenRuNarn^ dhArchilar dhEvaru mAmE

 

$503.$

kaiviTTi lEnkaru vAkiya kAlaththu

meyviTTi lEnvikir dhannaDi thEDuvan

poyviTTu n^AnE purichaDai yAnaDi

n^eyviT TilAdha viDinychilu mAmE

 

$504.$

Avana Ava aziva azivana

pOvana pOva pukuva pukuvana

kAvalan pErn^an^dhi kATTiththuk kaNDavan

Evana cheyyum iLaN^kiLai yOnE

 

$17.$ apAththiram

 

$505.$

kOla vaRaTTaik kunin^dhu kuLakiTTup

pAlaik kaRan^dhu parukuva dhEyokkuny

chIlamum n^Onpum ilAdhavark kIn^dhadhu

kAlaN^ kazin^dha payiradhu AkumE

 

$506.$

Ivadhu yOka iyama n^iyamaN^kaL

chArva dhaRin^dhanpu thaN^ku mavarkkanRi

Ava dhaRin^dhanpu thaN^kA dhavarkaLuk

kIva perumpizai yenRuko LIrE.

 

$507.$

AmA RaRiyAn adhipanycha pAdhakan

thOmARum IchaRkun^ thUya kuravaRkuN^

kAmAdhi viTTOrkkun^ tharalthan^dhu kaRpippOn

pOmA n^arakiR pukAnpOdhaN^ kaRkavE

 

$508.$

maNmalai yaththanai mAdhanam Iyinum

aNNal ivanenRE yanychali yaththanAy

eNNi yiRainychAdhArk kIn^dha iruvarum

n^aNNuvar EzA n^arakak kuziyilE

 

$18.$ thIrththam

 

$509.$

uLLaththin uLLE uLapala thIrththaN^kaL

meLLak kuDain^dhun^in RADAr vinaikeDap

paLLamum mEDum paran^dhu thirivarE

kaLLa manamuDaik kalviyi lOrE

 

$510.$

thaLiyaRi vALarkkuth thaNNidhAyth thOnRuN^

kuLiyaRi vALarkkuk kUDavum oNNAn

vaLiyaRi vALarkku vAykkinum vAykkun^

theLiyaRi vALarthany chin^dhaiyu LAnE

 

$511.$

uLLaththin uLLE uNarum oruvanaik

kaLLaththi nAruN^ kalan^dhaRi vAr.hillai

veLLaththai n^ADi viDumavar thIvinaip

paLLaththi liTTadhOr pan^dharuL LAnE

 

$512.$

aRivAr amararkaL Adhip pirAnaich

cheRivA nuRaipadhany chenRu valaN^koL

maRiyAr vaLaikkai varupunaR kaN^kaip

poRiyAr punalmUzkap puNNiya rAmE

 

$513.$

kaDaliR keDuththuk kuLaththiniR kANDal

$(1)$uDaluRRuth thEDuvAr thammaiyop pArilar

thiDamuRRa n^an^dhi thiruvaru LARchen

RuDaliR pukun^dhamai onRaRi yArE

$(1)$ uDaluRath

 

$514.$

kalan^dhadhu n^Ira dhuDampiR kaRukkuN^

kalan^dhadhu n^Ira dhuDampiR chivakkuN^

kalan^dhadhu  n^Ira dhuDampil veLukkuN^

kalan^dhadhu n^Irn^ilaN^ kARRadhu vAmE

 

$19.$ $(1)$ thirukkOyil

$(1)$ thirukkOyilizivu

 

$515.$

thAvara liN^kam paRiththonRil thApiththAl

Avadhan munnE arachu n^ilaikeDuny

chAvadhan munnE perun^Oy aDuththiDuN^

kAvalan pErn^an^dhi kaTTuraith thAnE

 

$516.$

kaTTuvith thArmadhiR kallonRu  vAN^kiDil

veTTuvik kumapi DEkath tharacharai

muTTuvik kummuni vEdhiya rAyinum

veTTuvith thEviDum viNNavan ANaiyE

 

$517.$

ARRaru n^Oymik kavani mazaiyinRip

pORRaru mannarum pOrvali kunRuvar

kURRudhaith thAnthiruk kOyilka LellAny

chARRiya pUchaikaL thappiDil thAnE

 

$518.$

munnava nArkOyil pUchaikaL muTTiDin

mannarkkuth thIN^kuLa $(1)$vAri vaLaN^kunRuN^

kannaN^ kaLavu mikuththiDuN^ kAchini

ennaru n^an^dhi eDuththuraith thAnE

$(1)$ mAri

 

$519.$

pErkoNDa pArppAn pirAnthannai archchiththAR

pOrkoNDa n^ATTukkup pollA viyAdhiyAm

pArkoNDa n^ATTukkup panychamu mAm.henRE

chIrkoNDa n^an^dhi therin^dhuraith thAnE

 

$20.$ adhOmuka dherichanam

 

$520.$

emperu mAn.hiRai vAmuRai yOenRu

vampaviz vAnOr achuran valicholla

ampavaLa mEni aRumukan pOyavar

thampakai kollenRa thaRparan thAnE

 

$521.$

aNDamo DeNDichai thAN^kum adhOmukaN^

kaNDaN^ kaRuththa karuththaRi vArillai

uNDadhu n^anychen Ruraippar uNarvilOr

veNDalai mAlai virichaDai yORkE

 

$522.$

cheydhAn aRiyuny chezuN^kaDal vaTTaththup

poyyE yuraiththup pukazum $(1)$manidharkaL

meyyE yuraikkil viNNOr thozachcheyvan

maithAzn^ dhilaN^ku miDaRuDai yOnE

$(1)$ manidharkAL

 

$523.$

n^an^dhi ezun^dhu n^aDuvuRa ON^kiya

chen^dhIk kalan^dhuT chivanena n^iRkum

mun^dhik kalan^dhaN^ kulakam valamvarum

an^dhi iRaivan adhOmuka mAmE

 

$524.$

adhOmukaN^ kIzaNDa mAna purANan

adhOmukath thannoDum eN^ku muyaluny

chadhOmukath thoNmalark kaNNip pirAnum

adhOmukan Uzith thalaivanu mAmE

 

$525.$

adhOmuka mAmala rAyadhu kELum

adhOmukath thAloru n^URAy virin^dhu

adhOmuka mAkiya an^dhamil chaththi

adhOmuka mAki amarn^dhirun^ dhAnE

 

$21.$ chiva n^in^dhai

 

$526.$

theLivuRu nyAnaththuch chin^dhaiyin uLLE

aLivuRu vArama rApadhi n^ADi

eLiyanen RIchanai n^Ichar ikazin

kiLiyonRu pUnyaiyiR kIzadhu vAkumE

 

$527.$

muLin^dhavar vAnavar thAnavar ellAm

viLin^dhavar meyn^n^inRa nyAnam uNarAr

aLin^dhamu dhURiya Adhip pirAnaith

thaLin^dhavark kalladhu thAN^kaoN NAdhE

 

$528.$

appakai yAlE achurarun^ dhEvarum

n^aRpakai cheydhu n^aDvE muDin^dhanar

eppakai yAkilum eydhAr iRaivanaip

poyppakai cheyyinum onRupath thAmE

 

$529.$

pOkamum mAdhar pulavi yadhun^inain^

dhAkamum uLkalan^ dhaN^kuLa nAdhalil

vEdhiya rAyum vikirdhanAm enkinRa

n^IdhiyuL Ichan n^inaippozi vArE

 

$22.$ guru n^in^dhai

 

$530.$

peRRirun^ dhAraiyum pENAr kayavarkaL

uRRirun^ dhArai uLaivana cholluvar

kaRRirun^ dhArvazi uRRirun^ dhAravar

peRRirun^ dhAranRi yArpeRum pERE

 

$531.$

Orezuth thoruporuL uNarak kURiya

chIrezuth thALaraich chidhaiyach cheppinOr

UriDaich chuNaN^kanAyp piRan^dhaN^ kOrukam

$(1)$ vAriDaik kirumiyAy $(2)$mAyvar maNNilE

$(1)$ pAriDaik

$(2)$ paDikuvar

 

$532.$

paththini paththarkaL thaththuva nyAnikaL

chiththaN^ kalaN^kach chidhaivukaL cheydhavar

aththamum Aviyum ANDonRil $(1)$ mANDiDuny

chaththiyam $(2)$Idhu chadhAn^an^dhi ANaiyE

$(1)$ mAyn^dhiDuny

$(2)$ chonnOm

 

$533.$

man^dhiram Orezuth thuraiththa mAdhavar

chin^dhaiyil n^on^dhiDath thImaikaL cheydhavar

n^un^dhiya chuNaN^kanAyp piRan^dhu n^URuru

van^dhiDum pulaiyarAy mAyvar maNNilE

 

$534.$

Icha naDiyAr idhayaN^ kalaN^kiDath

thEchamum n^ADuny chiRappum azin^dhiDum

vAchavan pIDamum mAmannar pIDamum

n^Achama dhAkumE n^an^n^an^dhi yANaiyE

 

$535.$

chanmArkka chaRkuru chan^n^idhi poyvarin

n^anmArkka muN^kunRi nyAnamun^ thaN^kAdhu

thonmArkka mAya thuRaiyum maRan^dhiTTup

panmArkka muN^keTTup panychamu mAmE

 

$536.$

kaippaTTa mAmaNi thAniDai kaiviTTu

meyppaTTa  kallaich chumappOn vidhipOnRum

kaippaTTa n^eypAl thayirn^iRkath thAnaRak

kaippiTTuN pAnpOnRuN^ kanminyAnik koppE

 

$23.$ mayEchura n^in^dhai

 

$537.$

ANDAn aDiyava rArkkum virOdhikaL

ANDAn aDiyavar aiyamER $(1)$RuNpavar

ANDAn aDiyarai vENDAdhu pEchinOr

thAn^thAm vizuvadhu thAzn^ara kAmE

$(1)$ RuNpAr

 

$538.$

nyAniyai n^in^dhip pavanum n^alanenRE

nyAnoyai van^dhip pavanumE n^alvinai

yAna koDuvinai thIrvA ravanvayam

pOna pozudhE pukunychiva pOkamE

 

$24.$ poRaiyuDaimai

 

$539.$

paRRin^in RArn^enychiR pallithAn onRuNDu

muRRik kiDan^dhadhu mUkkaiyum $(1)$ n^Avaiyun^

theRRik kiDan^dhadhu chidhaikkinRa chin^dhaiyuL

vaRRA dhozivadhu mAkamai yAmE

$(1)$ n^Aviyum

 

$540.$

Olakkany  chUzn^dha ulappili dhEvarkaL

pAloththa $(1)$mEniyan pAdham paNin^dhuyya

mAlukkum Adhip piramaRkum $(2)$mannavan

$(3)$nyAlath thivanmika n^allanen RArE

$(1)$ mEni paNin^dhaDiyEn thoza

$(2)$ oppun^I

$(3)$ nyAlaththu n^ammaDi n^alkiDenRAlE

 

$541.$

nyAnam viLain^dhavar n^ammiDa mannavar

chEnai vaLain^dhu thichaithoruN^ kaithoza

Unai viLaiththiDum umbartham Adhiyai

Enai $(1)$viLain^dharuL eTTalu mAmE

$(1)$ vaLain^dharuL

 

$542.$

valvakai yAlum manaiyilum manRilum

palvakai yAlum payiRRip padhanycheyyuN^

kollaiyi ninRu kudhikoLLuN^ kUththanuk

kellaiyi lAdha vilayamuN DAmE

 

$25.$ periyAraith thuNaikODal

 

$543.$

ODaval lArthama rODu n^aDAvuvan

pADaval lAroLi pArmichai vAzkuvan

thEDaval lArkkaruL dhEvar pirAnoDuN^

kUDaval lAraDi kUDuvan yAnE

 

$544.$

thAmiDarp paTTuth thaLirpOl thayaN^kinum

mAmanath thaN^kanpu vaiththa dhilaiyAkum

n^IyiDarp paTTirun^ dhencheyvAy n^enyachmE

pOmiDath thennoDum pOdhukaN DAyE

 

$545.$

aRivAr amarar thalaivanai n^ADich

cheRivAr peRuvar $(1)$ chilarthath thuvaththai

n^eRithAn mikamika n^inRaruL cheyyum

periyA ruDankUDal pErinpa mAmE

$(1)$ chivathaththuvaththai

 

$546.$                                              

thArchaDai yAnRan thamarAy ulakiniR

pOrpuka zAnen^dhai ponnaDi chEruvar

vAyaDai yAvuLLan^ thErvArk karuLcheyyuN^

kOvan^dhaDain^ dhan^n^eRi kUDalu mAmE

 

$547.$

uDaiyAn aDiyAr aDiyA ruDanpOy

paDaiyA razanmEnip padhichenRu pukkEn

kaDaiyAra n^inRavar kaNDaRi vippa

uDaiyAn varukena Olamen RArE

 

$548.$

arumaival lAnkalai $(1)$nyAnaththuL thOnRum

perumaival lOnpiRa vichchuzi n^In^dhum

urimaival lOn.huNarn^ dhUzi yirukkun^

thirumaival lAroDu chErn^dhanan yAnE

$(1)$ nyAlaththuL

 

         thiruchchiRRambalam

 

##

Send corrections

 

##

 

Related Content

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Aindham Thanthiram

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Image Worship By Tamby Rajah Esq, Colombo