logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Ettam Thandhiram

The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
 

         thiruchchiRRambalam

eTTAm than^thiram

\vskip1in

 

$1.$ uTaliR panychapEtham

\vskip1cm       

 

$2122$

kAyappai yonRu charakkup palavuLa

$(1)$mAyappai onRuNTu maRRumOr paiyuNTu

kAyappaik kuLn^inRa kaLvan puRappaTTAl

mAyappai maNNA mayaN^kiya vARE

$(1)$ mAyap paDaithanil maRRumOr

 

$2123$

aththan amaiththa uTaliru kURiniR

chuththama thAkiya chUkkumany cholluN^kAR

chaththa paricha rUpa rachakan^tham

puththimA nAN^kAram puriyaTTa kAyamE

 

$2124$

eTTinil ain^thAkum in^thiri yaN^kaLuN^

kaTTiya mUnRu karaNamu mAyiTum

oTTiya pAcham uNarvathu vAkavE

kaTTi yavizththiTuN^ kaNNuthal kANumE

 

$2125$

iratham uthiram iRaichchithOl mEthai

maruviya vaththi vazumpoTu machchai

paraviya chukkilam pAzAm upAthi

uruvama lAluTal onRena lAmE

 

$2126$

ArE aRivAr aTiyin perumaiyai

yArE aRivAr aN^kavar n^inRathu

yArE aRivAr $(1)$aRupaththeT TAkkaiyai

yArE aRivAr aTikkAva lAnathE

$(1)$ aRupaththO

 

$2127$

eNchA NaLavAl eTuththa vuTampukkuT

kaNkAl uTaliR karakkinRa kaikaLiR

puNkAl aRupaththeT TAkkai puNarkkinRa

n^aNpAl uTamputhan nAluTam pAmE

 

$2128$

$(1)$uTampukkum n^Alukkum uyirAya chIvan

oTuN^kum paranO ToziyAp piramaN^

kaTan^thoRu n^inRa kaNakkathu kATTi

aTaN^kiya aRRathu AraRi vArE

$(1)$ uDambukaL

 

$2129$

ARan^tha mAki n^aTuvuTan kUTinAl

thERiya mUvARuny chikken Rirun^thiTuN^

kURuN^ kalaikaL pathineTTuN^ kUTiyE

URum uTampai uyiruTam peNNumE

 

$2130$

meyyinil thUla mikuththa mukaththaiyum

poyyiniR chUkkam porun^thum uTalaiyuN^

kaiyinil thulliyaN^ kATTum uTalaiyuN^

aiyan aTikkuL aTaN^kum uTampE

 

$2131$

kAyuN^ kaTumpari kAlvaiththu vAN^kalpOR

chEya viTamaNmai chellavum vallathu

kAyath thukirpOrvai yonRuviT TAN^konRiT

TEyu mavarenna EyththiTuN^ kAyamE

 

$2132$

n^Aka muTaluri pOlun^al laNTacha

mAka n^anAviR kanAmaRan^ thallathu

pOkalu mAkum aranaru LAlEchen

REku miTanychen Rirupayan uNNumE

 

$2133$

uNTu n^araka chuvarkkaththil uLLana

kaNTu viTunychUkkaN^ kAraNa mAchchelap

paNTu thoTarap parakAya yOkipOR

piNTam eTukkum piRappiRap peythiyE

 

$2134$

thAnava nAkiya thaRparan^ thAN^kinOn

Anavai mARRip paramath thaTain^thiTum

Enai yuyirvinaik keythu miTanychenRum

vAnum n^ilanum pukun^thum varun^thumE

 

$2135$

nyAnikkuk kAyany $(1)$chivamAkum n^ATTiTil

nyAnikkuk kAyam uTampE yathuvAkum

mEniRkum yOkikku vin^thuvum n^Athamum

mOnikkuk kAyamup pAzkeTTa muththiyE

$(1)$ chivamE thanuvAgum

 

$2136$

vinynyAnath thOrkkA NavamE mikuthanu

$(1)$enynyAnath thOrkkuth thanumAyai thAnenpa

anynyAnath thOrkkuk kanman^ thanuvAkum

menynyAnath thOrkkuch chivathanu mEvumE

$(1)$ thanynyAnath

 

$2137$

malamen RuTampai mathiyAtha Umar

thalamenRu vERu thariththamai kaNTIr

n^alamen RithanaiyE n^ATi yirukkiR

palamuLLa kAyaththiR paRRumiv vaNTaththE

 

$2138$

n^alla vachanaththu vAkku manAthikaL

mella viLaiyATum vimalan akaththilE

alla chevichaththa mAthi manaththaiyum

mellath thariththAr mukaththAr pachiththE

 

 

\vskip1cm       

$2.$  uTalviTal

\vskip1cm       

 

$2139$

paNNAkuN^ kAmam payilum vachanamum

viNNAm pirANan viLaN^kiya chaththamum

puNNAm uTaliR porun^thu manaththaiyum

aNNAn^thu pArkka aziyum uTampE

 

$2140$

azikinRa vOruTam pAkuny chevikaN

kazikinRa $(1)$kAlav virathaN^kaL thAnam

mozikinRa vAkku muTikinRa n^ATi

ozikinRa Unuk kuRuthuNai yillaiyE

$(1)$ kAlam

 

$2141$

ilaiyA miTaiyil ezukinRa kAma

$(1)$mulaivAya n^enychaththu mUzkum uLaththuth

thalaiyAya minnuTal thAN^kith thiriyuny

chilaiyAya chiththany chivamun niTaikkE

$(1)$ mulaivAy

 

 

\vskip1cm       

$3.$  avaththaipEtham $-$ kIzAlavaththai

\vskip1cm       

 

$2142$

aiyain^thu $(1)$maththimai yAnathu chAkkiraN^

kaikaNTa pannAnkiR kaNTaN^kanAvenpar

poykaN TilAtha puruTanitha yanychuzunai

meykaN Tavanun^thi yAkun^ thuriyamE

$(1)$ maththimamAnadhu

 

$2143$

muppathO TARin muthaln^anA ain^thAkach

cheppathi nAnkAyth thikazn^thiraN TonRAki

appathi yAkum n^iyathi muthalAkach

cheppuny chivamIRAyth thErn^thukoL LIrE

 

$2144$

in^thiya mIrain^ thIrain^thu mAththirai

man^thira mAyn^inRa mArutham Irain^thum

an^thak karaNam orun^Ankum AnmAvum

pan^thavach chakkarap pAlathu vAkumE

 

$2145$

pArathu ponmai pachumai yuTaiyathu

n^Irathu veNmai chemmai n^eruppathu

kArathu mAruthaN^ karuppai yuTaiyathu

vAnakan^ thUma maRain^thun^in RArE

 

$2146$

pUthaN^kaL ain^thum poRiyavai $(1)$ain^thuLum

Etham paTanychey thirun^tha puRan^ilai

Othu malaN^kuNa mAkumA thAramO

TAthi yavaththaik karuvithoN NURRARE

$(1)$ ain^dhum

$(1)$ aiyain^dhum

 

$2147$

iTavakai chollil irupaththany chAnai

paTupara chEnaiyum pAypari ain^thum

uTaiyavan maththimai yuLLuRu n^Alvar

aTaiya n^eTuN^kaTai ain^thoTu n^AnkE

 

$2148$

uTampum uTampum uTampaith thazuvi

uTampiTai n^inRa uyirai aRiyAr

$(1)$uTampo TuyiriTai n^aTpaRi yAthAr

maTampuku n^AypOl mayaN^kukin RArE

$(1)$ uDampO Duyirin uDampaRi

 

$2149$

irukkinRa vARon RaRikilar EzaikaL

murukku machapaiyai mARRi mukan^thu

karukkoNTu kAmAri chAra mukan^thErn^

thurukkoNTu thokka uTalozi yAthE

 

$2150$

oLiththiT Tirukkum orupathi nAlai

aLiththanan ennuLLE Ariyan van^thu

aLikkuN^ kalaikaLi nAlaRu paththu

oLiththiTTu vaiththAn oTuN^kiya chiththE

 

$2151$

maNNinil onRu malarn^Iru maruN^kAkum

ponninil aN^ki pukazvaLi yAkAyam

mannu manOpuththi yAN^kAram OronRAy

$(1)$unnin muTin^tha thorupUtha chayamE

$(1)$ unni muDin^dhadhu pUdha chamayamE

 

$2152$

munnik korumakan $(1)$mUrththik kiruvar

vannikku mUvar vathuvaikku n^Alvar

kannikku$(2)$p piLLaikaL aivarmu nALillai

$(3)$kanniyaik kanniyE kAthalith thALE

$(1)$ muththik kiruvarAm

$(2)$ aivarmin nALillai kanniyai

$(3)$ kannikkuk kanni

 

$2153$

kaNTakana vain^thuN^ kalan^thanathA nain^thunychen

RuNTana n^Ankum oruN^kE uNarn^thapin

paNTaiya thAkip paran^tha viyAkkirath

thaNTamun^ thAnAy amarn^thun^in RAnE

 

$2154$

n^inRavan $(1)$n^iRkap pathinAliR paththun^Ith

thonRiya an^thak karaNaN^kaL n^AnkuTan

manRu kalan^tha manaivAzkkai vAthanai

kanRiya kaNTaththiR kaNTAn kanavathE

$(1)$ n^iRpap

 

$2155$

thAna mizan^thu thanipuk kithayaththu

mAna mazin^thu mathikeTTu mAlAki

Ana virivaRi yAvav viyaththaththin

mEni yazin^thu chuzuththiya thAmE

 

$2156$

chuzunaiyaich chErn^thuLa mUnRuTan kATchi

kezumiya chiththam pirANanRan $(1)$kATchi

ozukak kamalaththin uLLE yirun^thu

vizumap poruLuTan mEvin^in RAnE

$(1)$ pOdham

 

$2157$

thAnath thezun^thu tharukkun^ thuriyaththin

vAnath thezun^thupOy vaiyam piRakiTTuk

kAnath thezun^tha karuththin thalaiyilE

Unath thaviththaiviT TUmanin RAnE

 

$2158$

Umai yezuththoTu pEchum ezuththuRil

Amai $(1)$yakaththinil anychum $(2)$aTaN^kiTum

$(3)$Omaya muRRathu vuLLoLi peRRathu

$(4)$n^Amaya maRRathu n^AmaRi yOmE

$(1)$ yakaththuDan

$(2)$ oDuN^giDum

$(3)$ Umaiya maRRadhu

$(4)$ n^Amaiya

 

$2159$

thuriya miruppathuny chAkkirath thuLLE

n^arikaL pathinAlu n^anychuNTu cheththana

pariya puraviyum $(1)$pARip paRan^thathu

thuriya $(2)$miRan^thiTany chollavoN NAthE

$(1)$ pAriR paran^dhadhu

$(2)$ mirun^dhiDam

 

$2160$

mARA malamain^thAn mannu mavaththaiyin

vERAya mAyA than^ukara NAthikkiN^

kIRAkA thEev vuyirum piRan^thirun^

thARAtha valvinai yAlaTi yuNNumE

 

$2161$

uNNun^than nUTATA thUTTiTu mAyaiyum

aNNal aruLpeRRa muththiya thAvathu

n^aNNa lilAvuyir nyAnaththi nARpiRan^

theNNuRu nyAnaththin n^Ermuththi eythumE

 

$2162$

athimUTa n^iththirai yANava n^an^tha

athanA luNarvO naruN^kanma munnith

thithamAna kEvala miththiRany chenRu

paramAkA vaiyavath thaippaTu vAnE

 

$2163$

AchAnmun nEthuyil mANa vakaraith

thEchAya thaNTAl ezuppuny cheyalpOl

n^EchAya vIchanu n^ITANa vaththarai

EchAtha mAyATan nAlE ezuppumE

 

$2164$

manychoTu man^thA kinikuTa mAmena

vinychaRi villOn viLampu mikumathi

enychali lonRenu mARena ivvuTal

anychuNu mannanan REpO maLavE

 

$2165$

paTiyuTai mannavan pAypari ERi

vaTivuTai mAn^akar thAnvarum pOthu

$(1)$aTiyuTai aivarum aN^kuRai vOrun^

thuTiyillam paRRith thuyinRanar thAmE

$(1)$ vaDiyuDai

$(1)$ paDiyuDai

 

$2166$

n^ErA malaththai n^ITain^ thavaththaiyin

n^ErAna vARunni n^ITu n^anavinil

n^ErA malamain^thu n^ErE tharichiththu

n^ErAm paraththuTan n^iRpathu n^iththamE

 

 

\vskip1cm       

$4.$  maththiya chAkkirAvaththai

\vskip1cm       

 

$2167$

chAkkira chAkkiran^ thannil thirOthAyi

chAkkira choppanan^ thanniTai mAmAyai

chAkkiran^ thanniR chuzuththithaR kAmiyany

chAkkiran^ thannil thuriyaththu mAyaiyE

 

$2168$

mAyai ezuppuN^ kalAthiyai maRRathin

n^Eya virAkAthi Eyn^tha thuriyaththuth

thOyuny chuzunai kanAn^anA vun^thunni

Ayina nan^thach chakalaththu LAnE

 

$2169$

mEviya an^thakan vizikaT kuruTanA

mAvayin munnaTik kANu mathukaNTu

mEvun^ thaTikoNTu $(1)$chollum vizipeRa

mUvayi nAnmA muyaluN^ karumamE

$(1)$ chellum

 

$2170$

maththima moththa chilan^thi valayaththuL

oththaN^ kirun^thu uyiruNNu mARupOl

aththanum aimpoRi yATakath thuLn^inRu

chaththa muthal ain^thun^ thAnuNNu mARE

 

$2171$

vaichchana vachchu vakaiyiru paththanychu

muchchu muTanaNai vAnoru vannuLan

pichchan periyan piRappili enRenRu

n^achchi yavanaruL n^Anuyn^tha vARE

 

$2172$

n^AlA RuTanpuruTa naRRath thuvamuTan

vERAna aiyain^thu meyppuru TanparaN^

kURa viyOmam paramenak koNTanan

vERAna n^AlEzu vEthAn^tha thathvamE

 

$2173$

ElaN^koN TAN^kE iTaiyoTu piN^kalai

kOlaN^koN TAN^kE kuNaththi nuTanpukku

mUlaN^koN TAN^kE muRukkimuk kONiluN^

kAlaN^koN TAnaTi kANalu mAmE

 

$2174$

n^ATikaL paththum n^alan^thikaz vAyuvum

OTiya kAlil oTuN^ki yirun^thiTuN^

kUTiya kAmaN^ kuLikkum irathamum

n^ATiya n^alla manamum uTalilE

 

$2175$

avana ava aziva azivana

pOvana pOva pukuva pukuvana

kAvalan pErn^an^thi kATTiththuk kaNTavan

$(1)$Evana cheyyum $(2)$ilaN^kizai yOnE

$(1)$ Evanevan

$(2)$ iLaN^kiLai

 

$2176$

paththoTu paththumOr mUnRum pakuthiyum

uyththa thuriyamum uLLuNar kAlamum

meyththa viyOmamu mElaith thuriyamun^

thaththuva n^AlE zenavunnath thakkathE

 

$2177$

viLaN^kiTu mun^n^URRu muppathO TorupAn

thaLaN^ko LiraTTiya thARu n^aTan^thAl

vaNaN^kiTu maimmalam vAyu vezun^thu

viLaN^kiTu mavvazi thaththuva n^inRE

 

$2178$

n^Aloru kOTiyE n^ARpaththeN NAyira

mElumO rain^n^URu vERA yaTaN^kiTum

pAlavai thoNNURO TARuT paTumavai

kOliya aiyain^thu LAkuN^ kuRikkilE

 

$2179$

AkinRa thoNNURO TARum pothuenpar

AkinRa vARA Rarunychaivar thaththuvam

AkinRa n^AlEz vEthAn^thi $(1)$vayiNavark

kAkinRa n^AlARai yain^thumAyA vAthikkE

$(1)$ vaiNavark

 

$2180$

thaththuva mAnathu thanvazi n^inRiTil

viththaka nAki viLaN^ki yirukkalAm

poyththava mAmavai pOyiTu mavvazi

thaththuva mAva thakAra ezuththE

 

$2181$

aRivon RilAthana aiyEzu monRum

aRikinRa ennai aRiyA thirun^thEn

aRikinRAy n^Iyen RaruLcheythAr n^an^thi

aRikinRa n^Anen RaRin^thukoN TEnE

 

$2182$

chAkkira chAkkira mAthi $(1)$thanil ain^thum

Akku malAvaththai yain^thu n^anavAthi

pOkki yivaRRoTum poyyana vARARu

n^Ikki n^eRin^inRon RAkiyE n^iRkumE

$(1)$ n^ilaiyain^dhum

 

$2183$

ANava mAthi malamain^ thalarOnuk

kANava mAthin^An kAmAR karanukku

ANava mAthimUn RIchark kiraNTenpa

ANava monRE chathAchivaR kAvathE

 

 

\vskip1cm       

$5.$  aththuvAkkaL

\vskip1cm       

 

$2184$

thaththuvam ARARu thanmanu vEzkOTi

meyththaku vannam aim pAnonRu mEthini

oththiru n^URRiru pAnn^AnkeN pAnonRu

vaiththa pathaN^kalai yOrain^thum van^thavE

 

$2185$

n^ATiya maNTala mUnRu n^alan^therin^

thOTu mavarO TuLLiru paththainychuN^

kUTuvar kUTik kuRivazi yEchenRu

thETiya pinnarth thikaiththirun^ thArkaLE

 

$2186$

chAkkira chAkkira mAthith thalaiyAkki

Akkiya thUla maLavAkki athIthaththuth

thAkkiya $(1)$vanpAna thANTavany chArn^thathu

thEkkuny chivamAthal ain^thuny chivAyamE

$(1)$ vanpAn

 

       

\vskip1cm       

$6.$  chuththa n^anavAthi paruvam

\vskip1cm       

 

$2187$

n^anavAthi thUlamE chUkkap pakuthi

anathAna aiyain^thum vin^thuvin chaththi

thanathA muyirvin^thu thAninRu pOn^thu

kanavA n^anaviR kalan^dhathiv vARE

 

$2188$

n^anavil athItham piRan^thAr kiTan^thAr

n^anavil thuriyam $(1)$n^ikazn^thAr thavazn^thAr

n^anaviR $(2)$chuzuththi n^aTan^thAr vaLarn^thAr

n^anaviR kanavOTa nancheythi yAnathE

$(1)$ n^akarn^dhAr

$(2)$ chuzunai

 

$2189$

cheRiyuN^ kiriyai chivathath thuvamAm

piRiviR chukayOkam pEraruL kalvi

kuRithaR RirumEni kuNampala vAkum

aRivil charAcharam aNTath thaLavE

 

$2190$

athi paranychivany chaththi chathAchivam

Ethamil Ichann^al viththiyA thaththuvam

pOthaN^ kalaikAla n^iyathimA mAyai

n^IthiyI RAka n^iRuththinan ennE

 

$2191$

thEchu thikazchivany chaththi chathAchivam

Ichan analviththai irAkaN^ kalaikAla

mAchakal viththai n^iyathi makAmAyai

Achil puruTAthi AnmAvI $(1)$RARE

$(1)$ rARE

 

$2192$

ANava mAyaiyuN^ kanmamu mAmalaN^

$(1)$kANu muLaikkuth thavuTumi yAnmAvun^

thANuvai yovvAmaR RaNTula mAyn^iRkum

pENuvAy maRRun^in pAcham piriththE

$(1)$ kANa muLaiyum thaviDu

 

$2193$

pachukkaL palavaNNam pAloru vaNNam

pachukkaLai mEykkinRa Ayan oruvaNNam

pachukkaLai mEykkinRa AyankOl pOTiR

pachukkaL thalaivanaip paRRi viTAvE

 

$2194$

uTalin^ thiyamanam oNpuththi chiththam

aTalon Rakan^thai aRiyAmai mannik

keTumav vuyirmayal mEluN^ kiLaiththAl

aTaivathu thAnEz n^arakaththu LAyE

 

$2195$

thaRReri yAtha vathIthan^thaR kANavany

choRReri kinRa thuriyanychoR kAmiyam

peRRa chuzuththippin pEchuRuN^ kAthalA

maRRathu vuNTik kanan^ana vAthalE

 

$2196$

n^anaviR kanavillai ain^thu n^anaviR

kanavilAch chUkkumaN^ kANuny chuzuththi

thanaluN pakuthiyE thaRkUTTu mAyai

n^anaviR Ruriya thathIthan^ thalaivan^thE

 

$2197$

ARaRil aiyain^ thakala n^anAn^anA

vARA mavaiviTa vAku n^anAkkanA

vERAna ain^thum viTavE n^anAvinil

IRAny chuzuththi yithinmAyai thAnE

 

$2198$

mAyaiyil van^tha puruTan thuriyaththil

Aya muRaiviT Tathuvun^thA nanRAkich

chEyakE valavin^ thuTanchellach chenRakkAl

Aya thanuvin payanillai yAmE

 

$2199$

athIthath thuriyath thaRivanAm AnmA

athIthath thuriya mathanAR purin^thAl

athIthath thezun^thaRi vAkiya mAnan

muthiya analiR Ruriyaththu muRRumE

 

$2200$

aiyain^thu paththuTan Anathu chAkkiraN^

kaikaNTa aiyain^thiR kaNTaN^ kanAenpar

poykaNTa mUvar puruTar chuzunaiyin

meykaN Tavanun^thi mEval iruvarE

 

$2201$

puriyaT TakamE porun^thal n^anavu

puriyaT Takan^thannin mUnRu kanavu

puriyaT Takaththil iraNTu chuzuththi

puriyaT TakaththonRu pukkal thuriyamE

 

$2202$

n^anavin n^anavu pulanil vazakkam

n^anaviR kanavu n^inaiththal maRaththal

n^anaviR chuzuththiyuN NATal ilAmai

n^anavil thuriya mathIthaththu n^an^thiyE

 

$2203$

kanavin n^anavupOR kANTal n^anavAN^

kanaviniR kaNTu maRaththal kanavAN^

kanaviR chuzuththiyuN^ kANamai kANal

anumAthi cheythali lAna thuriyamE

 

$2204$

chuzuththi n^anavonRun^ thOnRAmai thOnRal

chuzuththi kanavathan uNmai chuzuththiyiR

chuzuththi yaRivaRi vAlE $(1)$yazikai

chuzuththi thuriyamAny chollaRum pAzE

$(1)$ yaRikai

 

$2205$

thuriya n^anavA $(1)$mithamuNar pOthan^

thuriyak kanavA makamuNar pOthan^

thuriyach chuzuththi viyOman^ thuriyan^

thuriyam paramenath thOnRiTun^ thAnE

$(1)$ midhamurai

 

$2206$

aRivaRi kinRa aRivu n^anavAm

aRivaRi yAmai yaTaiyak kanavAm

aRivaRi yavvaRi yAmai chuzuththi

aRivaRi vAku mAna thuriyamE

 

$2207$

thAneN^ku mAyava naimmalan^ thAnviTTu

nyAnan^ thanathuru vAki n^ayan^thapin

thAneN^ku mAyn^eRi n^inRathu thAnviTTu

mEnan^thach chUkka mavaivanna mEliTTE

 

$2208$

aiyain^thu mARumO rain^thu n^anAvinil

eyyu n^anavu kanavu chuzuththiyA

meyyumpin chUkkamum meyppakuthi mAyai

aiyamun^ thAnava naththuri yaththanE

 

$2209$

Ithen RaRin^thilan iththanai kAlamum

Ithen RaRin^thapin Ethum aRin^thilEn

Ithen RaRiyum aRivai aRin^thapin

Ithen RaRiyum iyalpuTai $(1)$yOnE

$(1)$ yOrE

 

$2210$

uyirkkuyi rAki yuruvA yaruvAy

ayaRpuNar vAki yaRivAych cheRivAy

n^ayappuRu chaththiyum n^Athan ulakAthi

iyaRpinRi yellam iruNmUTa mAmE

 

$2211$

chaththi $(1)$yirAkaththiR RAnal luyirAki

oththuRu pAcha malamain^thO TARARu

thaththuva pEthany chamaiththuk karuviyum

vaiththanan Ichan $(2)$malamaRu mARE

$(1)$ yarAkaththiR

$(1)$ virAkaththiR

$(2)$ mayamaRu

 

$2212$

chAkkirA thIthaththi lANavan^ thannuNmai

chAkkirA thIthan^ thuriyaththiR RAnuRach

chAkkirA thIthaththil ANavan^ thAnviTAch

chAkkirA thItham paranuNmai thaN^kumE

 

$2213$

malakkalap pAlE maRain^thathu chaththi

malakkalap pAlE maRain^thathu nyAnam

malakkalap pAlE maRain^thanan thANu

malakkalap paRRAn mathiyoLi yAmE

 

$2214$

thikaikkinRa chin^thaiyuL chiN^kaN^kaL mUnRu

n^akaikkinRa n^enychuL n^arikkuTTi n^Anku

$(1)$vakaikkinRa n^enychinuL $(2)$AnaikkanRain^thu

pakaikkinRa $(3)$n^enychukkup pAliraNTAmE

$(1)$ achaikkinRa

$(2)$ AnaikaLain^dhum

$(3)$ n^enychiR pakaiyiva rAmE

 

$2215$

kathaRu pathineTTuk $(1)$kaNkaLum pOkach

chithaRi ezun^thiTuny chin^thaiyai n^Irum

vithaRu paTAmunnam meyvazi n^inRAl

athira varuvathOr Anaiyu mAmE

$(1)$ kaNaN^gaLum

 

$2216$

n^anavakath thEyoru n^Alain^thum vITak

kanavakath thEyuT karaNaN^ka LOTu

munavakath thEn^in RuthaRiyuT pukku

n^inaivakath thinRich chuzuththin^in RAnE

 

$2217$

n^inRavan AchAn n^ikazthuri yaththanAy

onRi yulakin n^iyamAthika LuRRuch

chenRu thuriyAthI thaththE chilakAlam

n^inRu paranAy n^inmala nAmE

 

$2218$

Anavav vIchan athIthaththil viththaiyAth

thAnula kuNTu chathAchiva mAchaththi

mEnikaL ain^thumpOy viTTuch chivamAki

mOna maTain^thoLi mUlaththa nAmE

 

$2219$

maNTala mUnRinuL mAyan^an nATanaik

kaNTukoN TuLLE karuthik kazikinRa

viNTalar thAmarai mElonRuN^ kIzAkath

thaNTamun^ thAna yakaththinuL LAmE

 

$2220$

pOthaRi yAthu pulampina puLLina

mAthaRi yAvakai n^inRu mayaN^kina

vEthaRi yAvaNam n^inRanan emmiRai

chUthaRi vAruchchi chUTin^in RArE

 

$2221$

karuththaRin^ thonpathu kaNTamum AN^kE

poruththaRin^ thOnpuva nApathi n^ATith

thiruththaRin^ thEnmiku thEvar pirAnai

varuththaRin^ thEnmana mannin^in RAnE

 

$2222$

Ana viLakkoLi thUNTu mavanennath

thAna viLakkoLi yAmUla chAthanath

thAna vithimUlath thAnaththil avviLak

kEnai mathimaNTa laN^koN TeriyumE

 

$2223$

uNNATum aivarkku maNTai yothuN^kiya

viNNATa n^inRa veLiyai vinavuRil

aNNAn^thu pArththaivar kUTiya chan^thiyiR

kaNNATi kANuN^ karuththathen RAnE

 

$2224$

aRiyAtha $(1)$vaRRai aRivAn aRivAn

aRivAn aRiyAthAn thannaRi vAkAn

aRiyA thavaththai aRivAnaik kUTTi

aRiyA thaRivAnai yAraRi vArE

$(1)$ vaththai

 

$2225$

thuriya tharichanany choRROm $(1)$viyOmam

ariyana thUTaNa man^n^ana vAthi

periyana kAla parampiR Ruriyam

ariya athItham athIthaththa thAmE

$(1)$ yArkkum

$(1)$ viyAththam

 

$2226$

mAyaiyiR chEthanan mannum pakuthiyOn

mAyaiyin maRRathu n^Ivuthan mAyaiyAN^

kEvala mAkuny $(1)$chakalamA yOniyuL

thOyum manithar thuriyaththuT chIvanE

$(1)$ chakalamAm

 

 

\vskip1cm       

$7.$  kEvala chakala chuththam

\vskip1cm       

 

$2227$

thannai yaRichuththan RaRkEva lanRAnum

pinna muRan^inRa pEtha chakalanum

manniya chaththachath thuchchatha chaththuTan

thunnuvar thaththan^ thoziRkaLa vAkavE

 

$2228$

thAnE thanakkup pakaivanum n^aTTAnun^

thAnE thanakku maRumaiyum immaiyun^

thAnE thAncheytha vinaippayan thuyppAnun^

thAnE thanakkuth thalaivanu mAmE

 

$2229$

Amuyir kEvala mAmAyai innaTan^

thAmuyir mAyai $(1)$eRippa aRivuRRuk

kAmiya mAyEya muN^kala vAn^iRpath

thAmuRu pAchany chakalaththa thAmE

$(1)$ ezuppa aRivuRak

 

$2230$

chakala avaththaiyiR chArn^thOr chakalar

pukalu malamU vakaiyum puNarn^thOr

n^ikarin malarOnmA nITupal thEvarkaL

n^ikazn^arar kITa man^thamu mAmE

 

$2231$

thAviya mAyaiyil thaN^kum piraLaya

mEviya maRRa thuTampAymik kuLLana

Oval ilakkaNar onRiya chIkaNTar

Avayi nURReT Turuththira rAmE

 

$2232$

AkinRa kEvalath thANavath thAnava

rAkinRa viththEcha rAmanan^ thAthiya

rAkinRa eNmar ezukOTi man^thira

rAkinRa Ichar an^Ekaru mAmE

 

$2233$

Amava riRchiva nAraruL peRRuLOr

pOmalan^ thannAR pukazvin^thu n^AthamviT

TOmaya mAki yoTuN^kali ninmalan^

thOmaRu chuththA vavaththaith thozilE

 

$2234$

Orinu mUvakai n^Alvakai yummuLa

thEri livaikE valamAyai chErichchai

chAriya lAyavai $(1)$thAmE thaNappavai

vArivaith thIchan malamaRuth thAnE

$(1)$ thAnE

 

$2235$

$(1)$poyyAna pOthAn^tha mARARum viTTakan

ReyyAmai n^IN^kavE $(2)$eythavan thAnAki

meyyAny charAchara mAyveLi thannuTpuk

keythAma leythunychuth thAvaththai yenpathE

$(1)$ meyyAna

$(2)$ veyyavan

$(2)$ Ethavan

 

$2236$

anAthi pachuviyAththi yAku mivanai

anAthiyil van^tha malam ain^thAl ATTi

anAthiyiR kEvala machchaka laththiTTu

anAthin piRappaRach chuththaththuka LAkumE

 

$2237$

an^tharany chuththAvath thaikE valaththARu

than^thOrthany chuththakE valaththaRRa thaRparath

thinpAl thuriyath thiTaiyE yaRivuRath

thanpAl thanaiyaRi thaththuvan^ thAnE

 

$2238$

aiyain^ thoTuN^kum AnmAvil AnmAvum

meykaNTu chuththa avaththaiyil vITAkun^

thuyyavav viththai muthanmUnRun^ tholchaththi

aiya $(1)$chivanychiththi yAn^thORRa mavvARE

$(1)$ chivanychaththi

 

$2239$

aiyain^thu $(1)$mAnmAvil ARO TaTaN^kiTu

meykaNTa mEnmUnRu mEvumey yOkaththil

kaikaNTa chaththi chivapAkath thEkANa

$(2)$eyyum paTiyaTaN^ kun^n^AlEz eythiyE

$(1)$ mAnavil

$(2)$ eydhum

 

$2240$

ANavath thAron RaRiyAtha kEvalar

pENiya mAyaip piraLayA kalarAkuN^

$(1)$kANum uruvinar kANAmai kANpavE

pUNuny chakalarmup pAchamum pukkOrE

$(1)$ kANam

 

$2241$

ANava mAkum vinynyAna kalarukkup

pENiya mAyai piraLayA kalarukkE

ANava mAyaiyuN^ kanma mUnRumE

kANuny chakalarkkuk kATTu malaN^kaLE

 

$2242$

kEvalan^ thanniR kiLarn^thaviny nyAkalar

kEvalan^ thanniR kiLarvin^thu chaththiyAl

AvayiR kEvalath thachchaka laththaiyum

mEviya man^thira mAmAyai meymmaiyE

 

$2243$

mAyaiyin mannum piraLayA kalarvan^thu

mAyaiyun^ thOnRA vakain^iRka ANava

mAya chakalaththuk kAmiya mAmAyai

Eyaman nURReT Turuththirar enpavE

 

$2244$

$(1)$mummalaN^ kUTi muyaN^ki mayaN^kuvOr

ammeych chakalaththAr thEvar churarn^arar

meymmaiyil vEthA virimiku kITAn^thath

thammuRai yOnipuk kArkkuny chakalarE

$(1)$ mummala maimmalaN^ kUDi muyaN^guvOr

 

$2245$

chuththa avaththaiyil thOyn^thavar mummalach

chaththachath thOTath $(1)$thaniththani pAchamum

maththa iruLchiva nAna kathirAlE

thoththaRa viTTiTach chuththarA vArkaLE

$(1)$ thaniththaLai

 

$2246$

thaRkE valammuththi thAnE thanimaiyAm

piRpAR chakalaN^ kalAthip piRivathAny

choRpAR purichuththa kEvalany chAkkiran^

thaRpAR purivathu thaRchuththa mAmE

 

$2247$

aRivinRi $(1)$muththan arAkAthi chErAn

kuRiyonRi $(2)$lAn^iththan kUTAn kalAthi

cheRiyuny cheyalilAn RinaN^kaRRa vallOn

kiRiyan malaviyApi kEvalan^ thAnE

$(1)$ mUththOn

$(2)$ lAdhiththan

 

$2248$

vin^thuvum mAyaiyum mEvuN^ kiriyaiyuny

chan^thatha nyAna paraiyun^ thanuchchaththi

vin^thuvin meynynyAna mEvum piraLayar

van^tha chakalachuth thAnmAkkaL vaiyaththE

 

$2249$

kEvala mAthiyiR pEthaN^ kiLakkuRiR

kEvala mUnRuN^ kiLaruny chakalaththuL

Avayin mUnRu mathichuththa mUTavE

Ovalil lAvonpA nuRRuNar vOrkaTkE

 

$2250$

kEvalaththiR kEvalam athIthA thIthaN^

kEvalath thiRchaka laN^kaL vayin^thavaN^

kEvalath thiRchuththaN^ kETilviny $(1)$nyAkalark

kAvayi nAthan aruNmUrththi thAnE

$(1)$ nyAnakalark

 

$2251$

chakalaththiR kEvalany chAkkirA thIthany

chakala chakalamE chAkkira chAkkirany

chakalaththiR chuththamE thaRparA vaththai

chakalaththil immUnRu thanmaiyu mAmE

 

$2252$

chuththaththiR chuththamE tholchiva mAkuthal

chuththaththiR kEvalan^ thollupa chAn^thamAny

chuththa chakalan^ thuriya vilAchamAny

chuththaththil immUnRuny chollalu mAmE

 

$2253$

chAkkira chAkkiran^ thanniR kanavoTuny

chAkkiran^ thanniR chuzuththi thuriyamE

chAkkirA thIthan^ thaniRchukA nan^thamE

Akku maRaiyAthi aimmala pAchamE

 

$2254$

chAkkirA thIthaththiR RAnaRu mANavany

chAkkirA thItham parAvaththai thaN^kAthu

Akku parOpathi $(1)$yAupa chAn^thaththai

n^Okku malaN^kuNa n^Okkutha lAkumE

$(1)$ yAmupa

 

$2255$

peththamum muththiyum $(1)$pENun^ thuriyamuny

chuththa vathIthamun^ thOnRAmaR RAnuNum

aththan aruLen RaruLAl aRin^thapin

chiththamum illai cheyalillai thAnE

$(1)$ pENuny chakalamuny

 

$2256$

eythiya peththamum muththamum enpana

eythum aranaRu LEviLai yATTO

Teythi Tuyirchuththath thiTun^eRi ennavE

eythum uyiriRai pAlaRi vAmE

 

$2257$

aimmalath thAru mathiththa chakalaththar

aimmalath thAru maruvinaip pAchaththAr

aimmalath thArchuvark kan^n^eRi yALpavar

aimmalath thArara nArkkaRi vOrE

 

$2258$

karuvi lathIthaN^ kalappikku mAyai

ariya thuriya mathiluNNum Achaiyum

uriya chuzunai muthaleTTuny chUkkath

thariya kanAththUlam an^n^ana vAmE

 

$2259$

ANava mAkum $(1)$athIthamEn mAyaiyum

pUNun^ thuriyany chuzuththipoyk kAmiyam

pENuN^ kanavum mAmAyai thirOthAyi

kANu n^anavil malakkalap pAkumE

$(1)$ adhIdhaththu

 

$2260$

aranmutha lAka aRivOn athIthaththan

aranmutha lAmAyai thaN^kich chuzunai

karumam uNarn^thu mAmAyaik kaikkoNTOr

aruLu maRaivAr chakalaththuR RArE

 

$2261$

uruvuRRup pOkamE pOkkiyan^ thuRRu

maruvuRRup pUthama nAthiyAn manni

varumach cheyalpaRRich chaththAthi vaikik

karuvuR RiTunychIvan kANuny chakalaththE

 

$2262$

iruvinai yoththiTa innaruT chaththi

maruviTa nyAnaththil Athana mannik

kuruvinaik koNTaruT chaththimun kUTTip

perumala n^IN^kip piRavAmai chuththamE

 

$2263$

ARARu mARathin aiyain^ thavaththaiyO

TIRA mathIthath thuriyath thivaneythap

pERAna aivarum pOmpira kAchaththu

n^IRAr paranychiva mAthEya mAkumE

 

$2264$

thannai yaRiyA thuTalaimun thAnenRAn

thannaimun kaNTAn thuriyan^ thanaikkaNTAn

unnun^ thuriyamum IchanO TonRAkkAl

pinnaiyum van^thu piRan^thiTun^ thAnE

 

$2265$

chAkkiran^ thannil athIthan^ thalaippaTil

Akkiya van^tha vayin^thava mAnan^tha

n^Okkum piRappaRu n^Onmuththi chiththiyAm

vAkkum manamum maruval cheyyAvE

 

$2266$

appum analum akalaththu LEvarum

appum analum akalaththu LEvArA

appum analum akalaththu LEthanil

appum analum kalan^dhathav vARE

 

$2267$

$(1)$aRun^Anka chuththam athichuththA chuththam

uRumEzu mAyai $(2)$uTanain^thE chuththam

peRumA RivaimUnRuN^ kaNTaththAR pEthith

thuRumAyai mAmAyai yAnmAvi nOTE

$(1)$ aRun^Anku chuththam

$(2)$ uDanaNain^dhE

 

$2268$

mAyaikaith thAyAka mAmAyai yInRiTa

vAya parachivan than^thaiyAy n^iRkavE

Eyum uyirkkE valachakalath theythi

Aytharu chuththamun^ thAnvan^ thaTaiyumE

 

 

\vskip1cm       

$8.$  parAvaththai

\vskip1cm       

 

$2269$

anychuN^ $(1)$kaTan^tha anAthi paran^theyva

n^enychama thAya n^imalan piRappili

vinychum uTaluyir vERu paTuththiTa

vanychath thirun^tha vakaiyaRin^ thEnE

$(1)$ kaDan^dhavan Adhi

 

$2270$

chaththi parAparany chAn^thi thanilAna

chaththi parAnan^than^ thanniR chuTarvin^thu

chaththiya mAyai thanuchchaththi ain^thuTan

chaththi peRumuyir thAnaN^kath thARumE

 

$2271$

ARARuk kappAl aRivAr aRipavar

ARARuk kappAl aruLAr peRupavar

ARARuk kappAl $(1)$aRivAm avarkaTkE

ARARuk kappAl aranini thAmE

$(1)$ aRivAr

 

$2272$

anychoTu n^AnkuN^ kaTan^thaka mEpukkup

panychaNi kAlaththup paLLi thuyilkinRa

vinychaiyar vEn^thanum melliya lALoTu

n^anychuRa n^ATi n^ayanycheyyu mARE

 

$2273$

uriya n^anAththuri yaththi livanAm

ariya thuriya n^anAvAthi mUnRiR

pariya parathuri yaththiR paranAn^

thiriya varun^thuriya yaththiR chivamE

 

$2274$

paramAm athIthamE paRRaRap paRRap

paramAm athItham payilap payilap

paramAm athItham $(1)$payilAth thapOthanar

paramAkAr pAchamum paRRon RaRAthE

$(1)$ payilAdha pOdham

 

$2275$

Ayumpoym mAyai yakampuRa mAyn^iRkum

vAyu manamuN^ kaTan^tha $(1)$mayakkaRin

thUya aRivu chivAnan^tha mAkippOy

vEyum poruLAy viLain^thathu thAnE

$(1)$ mayakkan^

 

$2276$

thuriyap pariyil irun^tha ach chIvanaip

periya viyAkkirath thuLLE pukaviTTu

n^arikaLai yOTath thuraththiya n^Athark

kuriya vinaikaLn^in ROlamiT TanRE

 

$2277$

n^inRa ich chAkkira n^ILthuri yaththinin

$(1)$manRanu maN^kE maNanycheyya n^inRiTum

manRan maNanycheyya mAyai maRain^thiTum

anRE yivanum avanvaTi vAmE

$(1)$ manRalu

 

$2278$

virin^thiTiR chAkkira mEvum viLakkAy

irun^tha viTaththiTai yITAna mAyai

porun^thun^ thuriyam puriyiRRA nAkun^

therin^tha thuriyaththuth thIthaka lAthE

 

$2279$

unnai yaRiyA thuTalaimun n^AnenRAy

unnai yaRin^thu thuriyath thuRan^inRAy

thannai yaRin^thum piRavi thaNavAthAl

anna viyAththan amalanen RaRithiyE

 

$2280$

karuvaram pAkiya kAyan^ thuriyam

iruvaruN^ kaNTIr piRappiRap puRRAr

kuruvaram peRRavar kUTiya pinnai

iruvaru minRiyon RAkin^in RArE

 

$2281$

aNuvin thuriyaththi lAna n^anavum

aNuvachai vinkaN NAna kanavum

aNuvachai viRparA thIthany chuzuththi

$(1)$paNiyiR parathuri yampara mAmE

$(1)$ paNivil

 

$2282$

parathuri yaththu n^anavum paran^thu

virichaka muNTa kanavumeych chAn^thi

uruvuRu kinRa $(1)$chuzuththiyum Ovath

theriyuny chivathuri yaththanu mAmE

$(1)$ chuzunaiyum

 

$2283$

paramA n^anavinpin pARchaka muNTa

thiramAr kanavuny chiRan^tha chuzuththi

uramAm upachAn^tha muRRal thuRavE

tharanAny chivathuri yaththanu mAmE

 

$2284$

chIvan thuriya muthalAkach chIrAna

Ava chivanthuri yAn^tham avaththaipath

thOvum parAn^an^thi yuNmaikkuL vaikiyE

mEviya n^AlEz viTuththun^in RAnE

 

$2285$

paranychivan mElAm paramam paraththiR

paramparan mElAm paran^ana vAka

virin^tha kanAviTar vITTuny chuzunai

uran^thaku mAn^an^thi yAmuNmai thAnE

 

$2286$

chArvAm parachivany $(1)$chaththi paran^Atham

mElAya vin^thu chathAchiva mikkON^kip

pAlAyp piraman ariyama rApathi

thEvAm uruththiran IchanAN^ kANilE

$(1)$ chaththipAl n^AdhamAm

 

$2287$

kalappaRi yArkaTal chUzula kEzum

ulappaRi yAruTa lOTuyir thannai

alappaRin^ thiN^kara chALaki lAthAr

kuRippathu kOla maTalathu vAmE

 

$2288$

pinnai yaRiyum perun^thavath thuNmaichey

thannai yaRiyil thayAparan emmiRai

munnai yaRivu muTikinRa kAlamum

ennai yaRiyaluR RinpuRRa vARE

 

$2289$

ponnai maRaiththathu ponnaNi pUTaNam

ponnin maRain^thathu ponnaNi pUTaNam

thannai maRaiththathu thankara NaN^kaLAm

thannin maRain^thathu thankara NaN^kaLE

 

$2290$

maraththai maRaiththathu mAmatha yAnai

maraththin maRain^thathu mAmatha yAnai

paraththai maRaiththathu pArmuthaR pUtham

$(1)$paraththin maRain^thathu pArmuthaR pUthamE

$(1)$ paraththuL

 

$2291$

ARA RakanRu n^amaviT TaRivAki

vERAna thAnE yakAramAy mikkON^ki

IRAr paraiyin iruLaRRa thaRparan

pERAr chivAya aTaN^kumpin muththiyE

 

$2292$

thuriyaththil Orain^thuny chollaka rAthi

viriyap paraiyin mikun^Atha man^tham

puriyap paraiyin parAvaththA pOthan^

thiriyap paraman^ thuriyan^ theriyavE

 

$2293$

ain^thuny chakalath tharuLAR $(1)$purivaRRup

pan^thiTuny chuththa avaththaip pathaippinil

n^an^thi parAvaththai n^ATach chuTarmunam

an^thi yiruLpOlum aimmala mARumE

$(1)$ purivuRRup

 

$2294$

aiyain^thu maTTup pakuthiyum mAyaiyum

poykaNTa mAmAyai thAnum puruTankaN

Teyyum paTiyAy evaRRumAy anRAki

uyyum parAvaththai yuLLuRal chuththamE

 

$2295$

n^inRAn aruLum paramumun nEyamum

onRAy maruvum uruvum upAthiyuny

chenRA nenaiviTuth thAN^kiRchel lAmaiyum

n^anRAna nyAnaththin n^Athap pirAnE

 

 

\vskip1cm       

$9.$  mukkuNa n^irkkuNam

\vskip1cm       

 

$2296$

$(1)$chAththika meythu n^anavenach chARRuN^kAl

vAyththa irAchatha mannuN^ kanavenpa

OyththiTun^ thAmatham uRRa chuzuththiyAm

$(2)$mAyththiTu n^irkkuNa mAchil thuriyamE

$(1)$ chAththiya pEdham

$(1)$ chAththiya vEdham

$(2)$ AyththiDu

 

 

\vskip1cm       

$10.$  aNTAthi pEtham

\vskip1cm       

 

$2297$

peRupaki raNTam pEthiththa aNTam

eRikaTal Ezin maNal aLa vAkap

poRiyoLi $(1)$ponnaNi yenna viLaN^kich

cheRiyum aN TAchanath thEvar pirAnE

$(1)$ ponmaNi

$(1)$ ponnoLi

 

$2298$

Anan^tha thaththuvam aNTA chanaththinmEl

mEniain^ thAka viyAththamup paththARAyth

thAnan^tha millAtha thaththuva mAnavai

Inami lAaNTath theNmaTaN^ kAmE

 

 

\vskip1cm       

$11.$  pathinorAnan^thAnamum avaththaiyanak kANal

\vskip1cm       

 

$2299$

anychil amuthumO rEzinkaN Anan^tha

munychilON^ kAramO ronpAn pathinonRil

vanychaka mEn^inRu vaiththiTiR kAyamAN^

kinychukach chevvAyk kiLimozi kELE

 

$2300$

puruTa nuTanE porun^thiya $(1)$chiththam

aruvamo TARum athIthath thuriyam

viriyuny chuzuththiyin mikkuLLa eTTum

ariya pathinonRu mAmav vavaththaiyE

$(1)$ thEchum

 

$2301$

kATTum pathinonRuN^ kaikalan^ thAluTal

n^ATTi yazuththiTin n^an^thiyal lAlillai

ATTanychey yAtha vathuvithi yEn^inai

ITTu mathuthiTam eNNalu mAmE

 

 

\vskip1cm       

$12.$  kalavu chelavu

\vskip1cm       

 

$2302$

kEvalan^ thanniR kalavach chakalaththin

mEvuny chelavu viTavaru n^Ikkaththup

pAvun^ thanaikkANTan mUnRum paTarvaRRa

thIthaRu chAkkirA thIthaththiR chuththamE

 

$2303$

vellum aLavil viTumin vekuLiyai

chellum aLavuny cheluththumin chin^thaiyai

allum pakalum $(1)$aruLuTan thUN^kinAR

kallum piLan^thu kaTuveLi yAmE

$(1)$ aRivuDan

 

 

\vskip1cm       

$13.$  n^inmalAvaththai

\vskip1cm       

 

$2304$

Umaik kiNaRRakath thuLLE yuRaivathOr

Amaiyin uLLE $(1)$yazuvaikaL ain^thuLa

vAymaiyi nuLLE vazuvA thoTuN^kumEl

Amaiyin mElumO rAyirath thANTE

$(1)$ yuzuvaikaL

 

$2305$

kAlaN^ki n^IrpUk kalan^tha A kAyam

mAlaN^ki yIchan piraman chathAchivan

mElanychum OTi viravaval lArkaTkuk

kAlanum illai karuththillai thAnE

 

$2306$

AnmAvE main^tha nAyinan enpathu

thAnmA maRaiyaRai thanmai yaRikilar

AnmAvE main^than aranuk kivanenRal

AnmAvum illaiyAl aiyain^thum illaiyE

 

$2307$

uthaya mazuN^kal oTuN^kalim mUnRin

kathichAk kiraN^kana vAthi chuzuththi

pathitharu chEthanan paRRAn^ thuriyath

thathichupa nAyanan^ thAnan^thi yAkumE

 

$2308$

ellAn^than nuTpuka yAvuLan^ thAnAki

n^allAn^ thuriyam purin^thakkAl n^alluyir

pollAtha vARARuT pOkAthu pOthamAych

chellAch chivakathi chenReythu manRE

 

$2309$

kAyn^tha irumpu kanalai yakanRAlum

vAyn^tha kanalena vAthanai n^inRARpOl

Eyn^tha karaNam iRan^tha thuriyaththuth

thOyn^tha karumath thurichaka lAthE

 

$2310$

Ana maRaiyAthi yAmuru n^an^thivan^

thEnai yaruLchey $(1)$therin^anA vaththaiyil

Ana vakaiyai viTumaTaith thAyviTa

Ana malAthItham apparan^ thAnE

$(1)$ therichanA vavaththaiyil

 

$2311$

chuththa athIthany chakalaththil thOyvuRil

aththan aruLn^IN^kA vAN^kaNiR RAnAkach

chiththa chukaththaith thINTAch chamAthichey

thaththanO TonRaR karuLmutha lAmE

 

$2312$

vERuchey thAniru pAthiyin meyththokai

vERuchey thAnennai eN^kaNumviTTuyththAn

vERuchey yAvaruT kEvalath thEviTTu

vERuchey yAvaththan mEvin^in RAnE

 

$2313$

kaRaN^kOlai koLLivaT TaN^kaTa lilthirai

n^iRanychEr thathimaththin $(1)$malaththE n^inRaN^

kaRaN^kAN chuvarkka n^arakam puvichErn^

$(2)$thiRaN^kA vuyiraru LAlivai n^IN^kumE

$(1)$ malaththinil

$(2)$ thiraN^gA

 

$2314$

thAnE chivamAna thanmai thalaippaTa

Ana malamumap pAcha pEthamum

mAna kuNamum parAnmA vupAthiyum

pAnuvin munmathi pORpaTa rAvE

 

$2315$

n^eruppuNTu n^IruNTu vAyuvum uNTaN^

karukkanuny chOmanum aN^kE amarun^

thiruththakka mAlun^ thichaimukan thAnum

uruththira chOthiyum uLLaththu LArE

 

$2316$

AnaikaL ain^thum aTakki aRivennum

nyAnath thiriyaik koLuvi athanuTpuk

kUnai yiruLara n^Okkum oruvaRku

vAnaka mERa vaziyeLi thAmE

 

$2317$

ATiya kAlil $(1)$achaikkinRa vAyuvun^

thATith thezun^tha thamaruka Ochaiyum

pATi yezukinRa vEthA kamaN^kaLum

n^ATiyi nuLLAka n^AnkaNTa vARE

$(1)$ achaikinRa

 

$2318$

$(1)$munnai yaRiviniR cheytha muthuthavam

$(2)$pinnai yaRivinaip peRRAl aRiyalAn^

thannai yaRiva thaRivAmaq thanRip

pinnai yaRivathu pEyaRi $(3)$vAkumE

$(1)$ munnaip piRaviyiR

$(2)$ pinnaip piRaviyiR

$(3)$ vAmE

 

$2319$

cheyalaR Rirukkach chivAnan^tha mAkuny

cheyalaR RiruppAr $(1)$chivayOkan^ thETAr

cheyalaR RiruppAr chekaththoTuN^ kUTAr

cheyalaR RirupparkkE cheythiyuN TAmE

$(1)$ chivOkamun^ thERAr

 

$2320$

thAnava nAkuny chamAthikai kUTinAl

Ana malamaRum appachuth thanmaipOm

Inamil kAyam irukkum irun^ilath

thUnaN^kaL eTTu moziththonRu vOrkaTkE

 

$2321$

tholaiyA aranaTi $(1)$thOnRumany chaththi

tholaiyA iruLoLi thORRa aNuvun^

tholaiyAth thozinnyAnan^ thonmaiyil n^aNNith

tholaiyAtha peththamuth thikkiTai thOyumE

$(1)$ thOnRumainy

 

$2322$

thOnRiya peththamum muththiyuny chUzchaththi

mAnRun^ theruNTu muyirpeRu maRRavai

thAntharu nyAnan^than chaththikkuch chAthanA

mUnRalil lAvuL LoLikkoLi yAmE

 

$2323$

aRikinRi $(1)$lAthana aiyEzum onRum

aRikinRa ennai yaRiyA thirun^thEn

aRikinRAy n^Iyen RaruLcheythAn n^an^thi

aRikinRa n^Anen RaRin^thukoN TEnE

$(1)$ lAdhAna

 

$2324$

thAnava nAkiya nyAnath thalaivanai

vAnava rAthiyai mAmaNich chOthiyai

Inamin nyAnath thinnaruT chaththiyai

Unami lALthannai yUniTaik kaNTathE

 

$2325$

oLiyum iruLum paraiyum paraiyuL

aLiya thenalAkum AnmAvai yanRi

aLiyum aruLun^ theruLuN^ kaTan^thu

theLiya aruLE chivAnan^tha mAmE

 

$2326$

Anan^tha mAkum aranaruT chaththiyiR

RAnan^tha mAmuyir thAnE chamAthichey

thUnan^tha mAyuNar vAyuL LuNarvuRiR

kOnan^tham vAykku makAvAk kiyamAmE

 

$2327$

aRivikka vENTAm aRivaR RayarvOrkkum

aRivikka vENTAm aRiviR cheRivOrkkum

aRivuR RaRiyAmai yeythin^iR pOrkkE

aRivikkath thammaRi vAraRi vOrE

 

$2328$

chaththum achaththuny chathachaththun^ thAn kUTich

chiththum achiththuny $(1)$chivachiththa thAyn^iRkuny

chuththam achuththan^ thoTaN^kAth thuriyaththuch

chuththarA mUnRuTan chollaR RavarkaLE

$(1)$ chivachiththu mAyn^iRkuny

$(1)$ chivachaththa mAy n^iRkuny

 

$2329$

thAnE yaRiyAn aRivilOn thAnallan

thAnE yaRivAn aRivu chathachaththen

RAnAl iraNTum aranaru LAyn^iRkath

thAnE yaRin^thu chivaththuTan thaN^kumE

 

$2330$

thaththuva nyAnan^ thalaippaT TavarkaTkE

thaththuva nyAnan^ thalaippaTa lAyn^iRkun^

thaththuva nyAnaththuth thAnava nAkavE

thaththuva nyAnAnan^ than^thAn thoTaN^kumE

 

$2331$

thannai yaRin^thu chivanuTan thAnAka

mannu malaN^kuNam mALum piRappaRum

pinnathu chanmuththi chanmArkkap pEroLi

n^annathu nyAnaththu muththirai n^aNNumE

 

$2332$

nyAnan^than mEni kiriyai n^aTuvaN^kan^

thAnuRum ichchai uyirAkath thaRparan

mEnikoN TaiN^karu maththuvith thAthalAn

mOnikaL $(1)$nyAnaththu muththiraipeR RArkaLE

$(1)$ nyAnaththin muththi

 

$2333$

uyirkkaRi vuNmai yuyirichchai mAnam

uyirkkuk kiriyai yuyirmAyai chUkkam

uyirkkivai yUTTuvOn UTTu mavanE

uyirchcheya lanRiyav vuLLaththu LAnE

 

$2334$

thozilichchai nyAnaN^kaL tholchiva chIvar

kazivaRRa mAmAyai mAyaiyi nAkum

paziyaRRa kAraNa kAriyam pAzviT

TazivaRRa chAn^thAthI thanchiva nAmE

 

$2335$

illathum uLLathu miyAvaiyun^ thAnAki

illathum uLLathu mAyanRAm aNNalaich

chollathu cholliTil thUrAthi thUramen

Rollai yuNarn^thAl uyirkkuyi rAkumE

 

$2336$

uyirichchai yUTTi yuzitharuny chaththi

uyirichchai vATTi yoziththiTu nyAnam

uyirichchai yUTTi yuTanuRa lAlE

uyirichchai vATTi yuyarpathany chErumE

 

$2337$

chEruny chivamAnAr aimmalan^ $(1)$thIrn^thavar

OronRi lAraim malaviruL uRRavar

pArinkaN viNna rakampukum pAnmaiyar

AruN^kaN TOrAr avaiyaruL enRE

$(1)$ thIn^dhavar

 

$2338$

eythinar cheyyu mirumAyA chaththiyin

eythinar cheyyum irunyAna chaththiyin

eythinar cheyyum irunyAla chaththiyin

eythinar cheyyum iRaiyaruL thAnE

 

$2339$

thirun^thanar viTTAr thiruvi narakan^

thirun^thanar viTTAr thiruvAr chuvarkkan^

thirun^thanar viTTAr cheRimalak kUTTan^

thirun^thanar viTTAr chivamA yavamE

 

$2340$

avamuny chivamum aRiyAr aRiyAr

avamuny chivamum aRivAr aRivAr

avamuny chivamum $(1)$aruLAl aRin^thAl

avamuny chivamum avanaru LAmE

$(1)$ aRivAl

 

$2341$

aruLAna chaththi yanalvemmai pOlap

poruLava nAkaththAn pOtham puNarum

iruLoLi yAymINTu mummala mAkun^

thiruvaru LAnan^thi chemporu LAmE

 

$2342$

Athiththan thOnRa varumpathu mAthikaL

pEthiththa thavvinai yARcheyal chEthippa

Athiththan Rankathi rAlavai chETTippap

$(1)$pEthiththuth pEthiyA vARaruT pEthamE

$(1)$ pEdhiththa vEdhiyar pEraruT pEdhamE

 

$2343$

pEtham apEtham piRazpEthA pEthamum

pOtham puNarpOtham pOthamum n^Athamum

n^Atha muTanAka n^AthAthi n^Athamum

Athan aruLin aruLichchai yAmE

 

$2344$

mEviya poykkari yATTum vinaiyenap

pAviya pUthaN^koN TATTip paTaippAthi

pUviyal kUTTaththAR pOtham purin^tharuL

Aviyai n^ATTum aranaru LAmE

 

$2345$

ARA RakanRu thanaiyaRin^ thAnavan

IRAki yAvinu miyAvun^ thanileytha

vERAy veLipukku vITuRRA nammaruL

thERAth theLivuRRuth thINTach chivamAmE

 

$2346$

thINTaR kariya thiruvaTi n^Eyaththai

mINTuR RaruLAl vithivazi yEchenRu

thUNTich chivanyAna mAvinaith thAnERith

thANTich chivanuTan chAralu mAmE

 

$2347$

chArn^thavar chAraNar chiththar chamAthiyar

chArn^thavar meynynyAna thaththuva chAththiyar

chArn^thavar n^Eyan^ thalaippaTTa Anan^thar

chArn^thavar $(1)$chaththa aruTTanmaiyArE

$(1)$ achchuthar

 

$2348$

thAnen Ravanen RiraNTenpar thaththuvan^

thAnen Ravanen RiraNTaRRa thanmaiyaith

thAnen RiraNTunnAr kEvalath thAnavar

thAninRith thAnAkath thaththuva chuththamE

 

$2349$

$(1)$thanninil thannai yaRiyun^ thalaimakan

$(1)$thanninil thannai $(2)$yaRiyath thalaippaTun^

$(1)$thanninil thannaich $(3)$chArkila nAkil

$(1)$thanninil thannaiyuny chArthaR kariyavE

$(1)$ thannil

$(2)$ aRiyil

$(3)$ aRivilan AyiDil

 

$2350$

aRiyaki lEnen RaraRRAthE n^Iyum

n^eRivazi yEchenRu n^ErpaTTa pinnai

iruchuTa rAki iyaRRaval lAnum

oruchuTa rAvan^then uLLaththuL LAmE

 

$2351$

maNNonRu thAnpala n^aRkala nAyiTum

uNNinRa yOnikaT kellAm oruvanE

kaNNonRu thAnpala kANun^ thanaikkANA

aNNalum $(1)$avvaNNa mAkin^in RAnE

$(1)$ ivvaNNa

 

$2352$

Ompukin RAnula kEzaiyum uLn^inRu

kUmpukin RArkuNath thinnoTuN^ kURuvar

thEmpukin RArchivany chin^thaichey yAthavar

kUmpukil lArvan^thu koLLalu mAmE

 

$2353$

kuRiyaRi yArkaL kuRikANa mATTAr

kuRiyaRi yArkaTaN^ kUTal perithu

kuRiyaRi yAvakai kUTumin kUTi

aRivaRi yAvirun^ thannamu mAmE

 

$2354$

UnO vuyirO vuRukinRa thEthinpam

vAnOr thalaivi mayakkath thuRan^iRkath

thAnO perithaRi vOmennu mAnuTar

thAnE piRappO TiRappaRi yArE

 

 

\vskip1cm       

$14.$  aRivuthayam

\vskip1cm       

 

$2355$

thannai yaRiyath thanakkoru kETillai

thannai yaRiyAmal $(1)$thAnE keTukinRAn

thannai yaRiyum aRivai aRin^thapin

thannaiyE yarchchikkath thAnirun^ thAnE

$(1)$ thAn keDukinRanan

 

$2356$

aN^kE yaTaRperun^ thEvarel lAn^thozach

chiN^kA chanaththE chivanirun^ thAnenRu

chaN^kAr vaLaiyuny chilampuny charElenap

poN^kAr kuzaliyum pORRien RALE

 

$2357$

aRivu vaTiven RaRiyAtha ennai

aRivu vaTiven $(1)$RaruLcheythAn n^an^thi

aRivu vaTiven RaruLAl $(2)$aRin^thE

aRivu vaTiven $(3)$RaRin^thirun^ thEnE

$(1)$ RaRiviththAn en n^an^dhi

$(2)$ aRin^dhum

$(3)$ RaRin^dhu milEnE

 

$2358$

aRivuk kazivillai yAkkamum illai

aRivuk $(1)$kaRivalla thAthAram illai

aRivE yaRivai yaRikinRa thenRiT

TaRaikin RanamaRai yIRukaL thAmE

$(1)$ aRivallAl AdhAram

 

$2359$

Ayu malarin aNimalar $(1)$thanmElE

pAya ithazkaL pathinARum aN^kuLa

thUya aRivu chivAnan^tha $(2)$mAkiyE

pOya aRivAyp $(3)$puNarn^thirun^ thAnE

$(1)$ mEladhu vAya idhazum

$(2)$ mAgip pOy mEya

$(3)$ viLain^dhadhu

 

$2360$

mannin^in RAriTai van^tharuN mAyaththu

munnin^in RAnai mozin^thEn muthalvanum

ponnivan^ thAnOr pukazthiru mEniyaip

pinnin^in REnI periyaiyen RAnE

 

$2361$

aRivaRi vAka aRin^thanpu cheymin

aRivaRi vAka aRiyumiv vaNNam

aRivaRi vAka aNimAthi chiththi

aRivaRi vAka aRin^thanan n^an^thiyE

 

$2362$

aRivaRi venRaN^ karaRRum ulakam

aRivaRi yAmai yArum aRiyAr

aRivaRi yAmai kaTan^thaRi vAnAl

aRivaRi yAmai yazakiya vARE

 

$2363$

aRivaRi yAmaiyai n^Ivi yavanE

poRivA yozin^theN^kun^ thAnAna pOthu

aRivA yavaRRinuL thAnA yaRivin

cheRivAki n^inRavan chIvanu mAmE

 

$2364$

aRivuTai yArn^eny chakaliTa mAva

thaRivuTai yArn^eny charun^thava mAva

thaRivuTai yArn^enycho $(1)$TAthip pirAnum

aRivuTai yArn^enychath thaN^kun^in RAnE

$(1)$ DAdhip pagavAnum

 

$2365$

$(1)$mAyanu mAki malarOn iRaiyumAyk

kAyan^an nATTuk karumutha lAnavan

chEyan aNiyan thiththikkun^ thIN^karum

pAyamu thAkin^in RaNNikkin RAnE

$(1)$ mAyanumAya

 

$2366$

ennai yaRin^thilEn iththanai kAlamum

ennai yaRin^thapin Ethum aRin^thilEn

ennai $(1)$yaRin^thiT TiruththaluN^ kaiviTA

thennai $(2)$yiTTennai uchAvukin RAnE

$(1)$ aRiyum aRivai aRin^dhapin

$(2)$ viT Tunnai

 

$2367$

mAya viLakkathu n^inRu maRain^thiTun^

thUya viLakkathu n^inRu chuTarviTuN^

kAya viLakkathu n^inRu kananRiTuny

chEya viLakkinaith thETukin REnE

 

$2368$

thETukin REnthichai yeTTO TiraNTaiyum

n^ATukin REnala mEyuTai yAnaTi

pATukin REnpara mEthuNai yAmenak

kUTukin REnkuRai yAmanath thAlE

 

$2369$

munnai muthalviLai yATTaththumunvan^thOr

pinnaip perumalam van^thavar pErththiTTuth

thannaith therin^thuthan paNTaith thalaivanthAn

mannich chivamAka vArA piRappE

 

                    

\vskip1cm       

$15.$  ARan^tham

\vskip1cm       

 

$2370$

vEthaththin an^thamum mikkachith thAn^thamum

n^Athaththin an^thamum n^aRpOtha an^thamum

Othath $(1)$thakumeT TiyOkAn^tha an^thamum

Athikka $(2)$lAn^thamum ARan^tha mAmE

$(1)$ tharumeTTin

$(1)$ thakumeTTin

$(2)$ lAn^dhamoDARan^dha

 

$2371$

an^thamO rARum aRivAr $(1)$athichuththar

an^thamO rARum $(2)$aRivAr amalaththar

an^thamO rARum $(3)$aRiyAr avarthamak

kan^thamO TAthi aRiyavoN NAthE

$(1)$ amalaththar

$(2)$ aRiyAr malaththar

$(3)$ aRiyA dhavarthamak

 

$2372$

thAnAna vEthAn^than^ thAnennuny chiththAn^tha

mAnAth thuriyath thaNuvan RanaikkaNTu

thEnAr parAparany $(1)$chErchiva yOkamAy

AnA malamaR Rarunychiththi yAthalE

$(1)$ chErach chivOkamAy

 

$2373$

n^iththam paranO $(1)$TuyiruRRu n^ILmanany

chaththa muthal $(2)$ain^thun^ thaththuvath thAln^IN^kich

chuththa machuththan^ thoTarA vakain^inain^

thaththan paranpAl aTaithalchith thAn^thamE

$(1)$ Dirun^dhu

$(2)$ ain^dhu thaththuvan^ thAnIN^gich

 

$2374$

mEvum piramanE viNTu uruththiran

$(1)$mEvuchey yIchan chathAchivan mikkappAl

mEvum paravin^thu n^Atham $(2)$viTAvARA

ROvum pozuthaNu vonRuLa $(3)$thAmE

$(1)$ mEvumey

$(1)$ mEvumE yIchan

$(2)$ viDarunA

$(3)$ thAgumE

 

$2375$

uLLa vuyirARARa thAkum upAthiyaith

theLLi yakanRu $(1)$n^AthAn^thaththaich cheRRumEl

uLLa iruLn^IN^ka vOruNar vAkumEl

$(2)$eLLalin n^AthAn^thath theythiTum pOthamE

$(1)$ n^AdhAn^dham

$(1)$ eLLiDin n^AdhAn^dhath thERRiDum

 

$2376$

thETum iyama n^iyamAthi chenRakan

RUTuny chamAthiyil uRRup $(1)$parachivan

pATuRach chIvan paramAkap paRRaRak

kUTum upachAn^tham yOkAn^thak koLkaiyE

$(1)$ paDarchivan

 

$2377$

koLkaiyi lAna kalAn^thaN^ kuRikkoLLil

viLkaiyi lAna n^ivirththAthi mEthAthik

kuLLana vAm $(1)$vin^thu vuLLE yoTuN^kalun^

theLLi yathanaith theLithalu mAmE

$(1)$ vin^dhu muLLE

 

$2378$

theLiyu mivaiyanRith thEraiN^ kalaivE

RoLiyuL amaiththuLLa thOraval lArkaT

kaLiyava nAkiya man^thiran^ than^thiran^

$(1)$theLivupa thEcha nyAnaththo Tain^thAmE

$(1)$ theLiyavu

 

$2379$

Akum anAthi kalaiyA kamavEtham

Akumath than^thira man^n^Ul vazin^iRRal

Aku manAthi yuTalallA man^thiram

Akuny chivapO thakam upa thEchamE

 

$2380$

thEchAr $(1)$chivamAkun^ thannyAnath thinkalai

AchAra n^Eya maRaiyuN^ kalAn^thaththup

pEchA vuraiyuNar vaRRa perun^thakai

vAchA makOchara mAn^an^thi thAnE

$(1)$ chivamAku

 

$2381$

thAnava nAkuny chamAthi thalaippaTil

Ana kalAn^than^A thAn^thayO kAn^thamum

Enaiya pOthAn^tham chiththAn^tha mAnathu

nyAna menanyEya nyAthuru vAkumE

 

$2382$

ARan^tha $(1)$munychen RaTaN^kuman^ n^EyaththE

ARan^tha $(2)$nyEyam aTaN^kiTu nyAthuru

kURiya nyAnak kuRiyuTan vITavE

thERiya mOnany $(3)$chivAnan^tha mAmE

$(1)$ munchen

$(2)$ mEya maDaN^giDu

$(3)$ chivAnan^dha vuNmaiyE

 

$2383$

uNmaik kalaiyARO rain^thAn aTaN^kiTum

uNmaik kalAn^tham iraNTain^thO TEzan^tham

uNmaik kalaiyonRil IRAya n^AthAn^thath

thuNmaik kalaicholla vOran^tha mAmE

 

$2384$

AvuTai yALai yaranvan^thu koNTapin

thEvuTai yAneN^kaL chIrn^an^thi thATan^thu

vIvaRa vEthAn^tha chiththAn^tha mEnmaiyaik

kUvi yaruLiya kOnaik karuthumE

 

$2385$

karuthu mavarthaN^ karuththinuk koppa

aranurai cheytharuL Akaman^ thannil

varuchama yappuRa mAyaimA mAyai

uruviya vEthAn^tha chiththAn^tha vuNmaiyE

 

$2386$

$(1)$vEthAn^thany chiththAn^tham vERilA muththirai

pOthAn^tha nyAnam yOkAn^tham pothunyEya

n^AthAn^tham Anan^thany chIrO thayamAkum

mUthAn^tha muththirai mOnaththu mUzkavE

$(1)$ vEdhAn^dha

 

$2387$

vEthAn^than^ thannil upAthimE lEzviTa

n^AthAn^tha pAcham viTun^alla thompatham

mIthAn^tha kAraNO pAthiyEz meypparan

pOthAn^tha thaRpatham pOmachi enpavE

 

$2388$

aNTaN^kaL EzuN^ kaTan^thakan RappAlum

uNTenRa pEroLik kuLLA muLavoLi

paNTuRu n^inRa parAchaththi yennavE

koNTava nanRin^in $(1)$RAnthaN^kaL kOvE

$(1)$ Ran eN^gaL

 

$2389$

kOvuNarth thunychaththi yAlE kuRivaiththuth

thEvuNarth thuN^karu manycheythi cheyyavE

pAvanaith thumpaTaith tharchchanai $(1)$pArippa

Ovanaith thuNTozi yAtha oruvanE

$(1)$ pAlippa

 

$2390$

oruvanai yunnAr uyirthanai yunnAr

iruvinai yunnAr irumAyai yunnAr

oruvanu mEyuL LuNarththin^in RUTTi

aruvanu mAkiya Atharath thAnE

 

$2391$

arananpar thAnama thAkich chivaththu

varumavai chaththikaL munnA vakuththiT

TuranuRa chan^n^ithi chETTippa enRun^

thiranuRu thOyAch chivAn^an^thi $(1)$yAmE

$(1)$ yAkumE

 

$2392$

vEthAn^tha thompatha mEvum pachuvenpa

n^AthAn^tha pAcham viTan^inRa n^anpathi

pOthAn^tha thaRpatham pOyiraN Tayikkiyany

chAthA raNanychiva chAyuchchiya mAmE

 

$2393$

$(1)$chivamAthal vEthAn^tha chiththAn^tha mAkum

avamava mAku mavvav viraNTuny

chivamAny chathAchivan cheythonRA nAnAl

n^avamAna vEthAn^tha nyAnachith thAn^thamE

$(1)$ chivamAna

 

$2394$

chiththAn^thath thEchIvan muththichith thiththalAR

chiththAn^thath thEn^iRpOr muththichith thiththavar

chiththAn^tha vEthAn^thany chemporu LAthalAl

chiththAn^tha vEthAn^thaN^ kATTuny chivanaiyE

 

$2395$

chivanaip $(1)$paramanuT chIvanuT kATTum

avamaRRa vEthAn^tha chiththAn^tha mAnAn

n^avamuR Ravaththaiyil nyAnany chivamAn^

thavamik kuNarn^thavar thaththuvath thArE

$(1)$ paranuT

 

$2396$

thaththuva mAkuny chakaLa vakaLaN^kaL

thaththuva mAmvin^thu n^Athany chathAchivan^

thaththuva mAkuny chIvanRan thaRparan^

thaththuva mAnychiva chAyuch chiyamE

 

$2397$

vEthamO TAkamam meyyAm $(1)$iRaivan^Ul

Othum $(2)$pothuvuny chiRappumen RuLLana

n^Athan uraiyavai n^ATil iraNTan^tham

pEthama thenpar periyOrk kapEthamE

$(1)$ iRain^Ul

$(2)$ chiRappum podhuvumen

 

$2398$

parAnan^thi mannuny chivAnan^tham ellAm

parAnan^tha mEnmUnRum pAzuRA nan^tham

virAmuththi rAnan^tha $(1)$meyn^n^aTa nAnan^tham

porAn^inRa vuLLamE pUrippi yAmE

$(1)$ mennaDa

 

$2399$

AkuN^ kalAn^tham iraNTan^tha n^AthAn^tham

Akum pozuthiR kalaiyain^thA mAthalil

Akum aranEpany chAn^thaka nAmenna

Aku maRaiyA kamamozin^ thAnanRE

 

$2400$

anRAku mennAthai vakaiyan^thath thannai

onRAna vEthAn^tha chiththAn^tha muLLiTTu

n^inRA liyOkAn^tha n^ErpaTu n^ErpaTTAn

manRATi pAtha maruvalu mAmE

 

$2401$

anAthi chIvanaim malamaRRap pAlAy

anAthi yaTakkith thanaikkaN TaranAyth

thAnathi malaN^keTath thaththuvA thItham

vinAvun^Ir pAlAthal vEthAn^tha vuNmaiyE

 

$2402$

uyiraip paranai yuyarchivan thannai

ayarvaR RaRithon^ thaththachi yathanAR

cheyalaR RaRivAki yunychen RaTaN^ki

ayarvaRRa vEthAn^tha chiththAn^tha mAmE

 

$2403$

manniya chOkamA mAmaRai yALarthany

chenniya thAna $(1)$chivayOkamAm Ithenna

annathu chiththAn^tha mAmaRai yAyporuL

thunniya Akama n^Ulenath thOnRumE

$(1)$ chivOkamAm

 

$2404$

muthalAkum vEtha muzuthA kamamap

pathiyAna Ichan pakarn^tha thiraNTu

muthithAna vEtha muRaimuRai yAlamarn^

thathikAthi vEthAn^tha chiththAn^tha $(1)$mAkavE

$(1)$ mAkamE

$(1)$ mAmE

 

 

\vskip1cm       

$16.$  pathipachupAcham vERinmai

\vskip1cm       

 

$2405$

aRivaRi venRa aRivu manAthi

aRivuk kaRivAm pathiyum anAthi

aRivinaik kaTTiya pAcham anAthi

aRivu pathiyiR piRappaRun^ thAnE

 

$2406$

pachuppala kOTi piraman muthalAyp

pachukkaLaik kaTTiya pAchamUn RuNTu

pachuththanmai n^Ikkiyap pAcham aRuththAR

pachukkaL thalaivanaip paRRi viTAvE

 

$2407$

kiTakkinRa vARE kiLarpayan mUnRu

n^aTakkinRa nyAnaththai n^ATORu n^Okkith

$(1)$thoTak konRum inRiththozumin thozuthAR

kuTakkunRi liTTa viLakkathu vAmE

$(1)$ thuDakkonRum

 

$2408$

pAchanychey thAnaip paTarchaTai n^an^thiyai

n^Echanychey thAN^kE n^inaippar n^inaiththaluN^

kUchanychey thunnik kuRikkoLva $(1)$thevvaNNam

vAchanychey pAchaththuLvaikkinRa vARE

$(1)$ thavvaNNam

 

$2409$

viTTa viTamERA vARupOl vERAki

viTTa pachupAcha meykaNTOn mEvuRAn

kaTTiya kEvalaN^ kANuny chakalaththaich

chuTTu n^anavil athIthaththuL thOnRumE

 

$2410$

n^ATum pathiyuTan n^aRpachu pAchamum

n^ITumA n^iththan n^ilaiyaRi vArillai

n^ITiya n^iththam pachupAcha n^Ikkamum

n^ATiya chaivarkku n^an^thi yaLiththathE

 

$2411$

Aya pathithAn aruTchiva liN^kamAm

Aya pachuvum aTalE Renan^iRkum

Aya palipITa mAkun^aR pAchamAm

Aya aranilai yAyn^thukoL vArkaTkE

 

$2412$

pathipachu pAcham payilviyA n^iththam

pathipachu pAcham pakarvOrk kARAkkip

pathipachu pAchaththaip paRRaRa n^Ikkum

pathipachu pAcham payila n^ilAvE

 

$2413$

pathiyum pachuvoTu pAchamum mElaik

kathiyum pachupAcha n^IkkamuN^ kATTi

mathithan^tha vAnan^tha mAn^an^thi kANun^

thuthithan^thu vaiththanan chuththachai vaththilE

 

$2414$

aRin^thaNu mUnRumE yAN^kaNu mAkum

aRin^thaNu mUnRumE yAN^kaNu $(1)$mAka

aRin^tha anAthi viyAththanu $(2)$mAvan

aRin^tha pathipaTaip pAnaN^ kavaRRaiyE

$(1)$ vAgum

$(1)$ mAgil

$(2)$ mAgil

 

$2415$

paTaippAthi yAvathu $(1)$paranychivany chaththi

iTaippAl uyirkaT kaTaiththivai thUN^kal

paTaippAthi chUkkaththaith thaRparany cheyyap

paTaippAthi thUya malamap paraththilE

$(1)$ parachivany

 

$2416$

Akiya chUkkaththai yavvin^thu n^Athamum

Akiya chaththi chivapara mElain^thAl

Akiya chUkkaththil aiN^karu manycheyvOn

Akiya thUyavI chAnanu mAmE

 

$2417$

mEvum $(1)$parachiva mERchaththi n^Athamum

mEvum paravin^thu aimmukan vERIchan

mEvum uruththiran mAlvEthA mEthini

Akum paTipaTaip pOnara nAmE

$(1)$ paranychiva

 

$2418$

paTaippu maLippum payiliLaip pARRun^

thuTaippu maRaippumun thOnRa aruLuny

chaTaththai viTuththa aruLuny chakalath

$(1)$thaTaiththa anAthiyai ain^thena lAmE

$(1)$ thaDaththava nAthiyai

 

$2419$

ARARu kuNTali thannin akaththiTTu

vERAku mAyaiyin muppAn mikuththiTTaN^

kIRAN^ karuvi yivaRRAl vakuththiTTu

vERAm pathipachu pAchamvI TAkumE

 

$2420$

vITkum pathipachu pAchamum mIthuRa

vATkum iruvinai yAN^kavaR RAluNarn^

thATku n^araka chuvarkkaththiR RAniTTu

n^ATkuRa n^AnthaN^ku n^aRpAcha n^aNNumE

 

$2421$

n^aNNiya pAchaththil n^Anenal ANavam

paNNiya mAyaiyil UTTaR parin^thanan

kaNNiya chEthanan kaNvan^tha pEraruL

aNNal aTichEr upAyama thAkumE

 

$2422$

Akum upAyamE yanRi yazukkaRRu

mOka maRachchuththa nAthaRku mUlamE

Aku maRuvai yazukkERRi yERRalpOl

Akuva thellAm aruTpAcha mAkumE

 

$2423$

pAcham payiluyir thAnE paramuthal

pAcham payiluyir thAnE pachuvenpa

pAcham payilap pathipara mAthalAR

pAcham payilap $(1)$pathipachu vAkumE

$(1)$ pathipathi yAgumE

 

$2424$

aththaththil uththaraN^ kETTa arun^thavar

aththaththil uththara mAkum aruLmEni

aththaththi nAlE yaNaiyap piTiththalum

aththaththil thammai yaTain^thun^in RArE

 

\vskip1cm       

$17.$  $(1)$aTiththalai yaRiyumthiRaN^kURal

$(1)$ aDithalai

\vskip1cm       

 

$2425$

kAlun^ thalaiyum aRiyAr $(1)$kalathikaL

kAlan^thach chaththi yaruLenpar kAraNam

pAlonRu nyAnamE paNTAr thalaiyuyir

kAlan^tha nyAnaththaik kATTavI TAkumE

$(1)$ kalAdhikaL

 

$2426$

thalaiyaTi yAva thaRiyAr kAyaththil

thalaiyaTi yuchchiyil uLLathu mUlan^

thalaiyaTi yAna aRivai yaRin^thOr

thalaiyaTi yAkavE thAnirun^ thArE

 

$2427$

n^inRAn n^ilamuzu thaNTamum mEluRa

vanRAL achurar amararum uyn^thiTap

pinRAn ulakam paTaiththavan pErn^an^thi

thanRA LiNaiyen thalaimichai yAnathE

 

$2428$

chin^thaiyi nuLLE en^thai thiruvaTi

chin^thaiyum en^thai thiruvaTik kIzathu

en^thaiyum ennai yaRiyaki lAnAkil

en^thaiyai yAnum aRiyaki lEnE

 

$2429$

pannAtha pAroLik kappuRath thappAl

ennA yakanAr ichain^thaN^ kirun^thiTa

munnA oLiyu muraicheyyA man^thirany

chonnAn kazaliNai chUTin^in REnE

 

$2430$

pathiyathu thORRum pathamathu vaimmin

mathiyathu cheythu malarppatha mOthu

n^athipothi $(1)$yunychaTai n^AriyOr pAkan

kathicheyuN^ kAlaN^kaL kaNTuko LIrE

$(1)$ chenychaDai

 

$2431$

thariththun^in RAnaTi thanniTa n^enychil

thariththun^in RAnama rApathi n^Athan

kariththun^in RAnkaru thAthavar chin^thai

pariththun^in RAnap paripAkath thAnE

 

$2432$

onRuNTu thAmarai yoNmalar mUnRuLa

$(1)$thanRAthai thALum iraNTuLa kAyaththuL

n^anRAkak kAychchip pathanycheya vallArkaT

kinREchen RIchanai yeythalu mAmE

$(1)$ kanRAdha

 

$2433$

kAlkoNTEn chenniyiR kaTTaRak kaTTaRa

mAlkoNTa n^enychin mayakkiR RuyakkaRap

pAlkoNTa vennaipparankoLLa $(1)$n^ATinAn

mElkoNTen chemmai viLampavoN NAthE

$(1)$ ch chADinAn

 

$2434$

peRRa puthalvar $(1)$pOR pENiya n^ARRamuN^

kuRRamuN^ kaNTu kuNaN^kuRai cheyyavOr

paRRaiya vIcha nuyirathu pAnmaikkuch

cheRRami lAchcheykaik keythina cheyyumE

$(1)$ pAR

 

 

\vskip1cm       

$18.$  mukkuRRam

\vskip1cm       

 

$2435$

mUnRuLa kuRRa muzuthu n^alivana

mAnRiruL thUN^ki mayaN^kik kiTan^thana

mUnRinai $(1)$n^IN^kinar n^Ikkinar n^IN^kAthAr

mUnRinuT paTTu muTikinRa vARE

$(1)$ n^IN^giyE n^IN^ginar

 

$2436$

kAmam vekuLi mayakka mivaikaTin^

thEmam piTiththirun^ thEnuk keRimaNi

Omenum Ochaiyi nuLLE yuRaivathOr

thAma mathanaith thalaippaTTa vARE

 

 

\vskip1cm       

$19.$  muppatham

\vskip1cm       

 

$2437$

thOnRiya thompathan^ thaRpathany chUzthara

EnRa achipatham immUnRO TeythinOn

AnRa parApara mAkum piRappaRa

vEnRanan mALach chivamA yirukkumE

 

$2438$

pOthan^ thanaiyunnip pUthAthi pEthamum

OthuN^ karuvithoN NURuTan OrARu

pEthamum n^AthAn^thap peRRiyiR kaiviTTu

vEthanychol thompatha mAkuthan $(1)$meymmaiyE

$(1)$ mEnmaiyE

 

$2439$

thaRpatham enRun^ thuvampathan^ thAnenRum

n^iRpa thachiyaththuL n^Erizai yALpathany

choRpathath thAlun^ thoTaravoN $(1)$NAchchivan

kaRpanai yinRik kalan^thun^in RAnE

$(1)$ NAnchivan

 

$2440$

aNuvum paramum achipathath thEyn^thu

kaNuvon RilAtha chivamuN^ kalan^thAl

iNaiyaRu pAlthEn amuthena inpath

$(1)$thuNaiyathu vAyurai $(2)$yaRRiTath thOnRumE

$(1)$ thuNaiyuRu

$(2)$ yaRRiDan^

 

$2441$

thompathan^ thaRpathan^ thOnRum achipatham

n^ampiya chIvan paranchiva nAyn^iRkum

ampatha mElaich chorUpamA vAkkiyany

chemporuL ANTaruL chIrn^an^thi thAnE

 

$2442$

aimpa thaRiyA thavaru mavarchilar

umpanai n^ATi yuraimuppa thaththiTaich

chempara mAkiya vAchi cheluththiTath

thampara yOkamAyth thAnava nAkumE

 

$2443$

n^an^thi yaRivum n^azuvil athIthamAm

in^thiyany chaththAthi viTaviya nAkum

n^an^thiya mUnRiraN TonRu n^alamain^thu

n^an^thi nanavAthi mUTTum anAthiyE

 

$2444$

parathuri yaththu n^anavu paTiyuNTa

viriviR kanavum ithanupa chAn^thath

thuriya chuzunaiyu mOvuny chivanpAl

ariya thuriyam achipatha mAmE

 

 

\vskip1cm       

$20.$  mupparam

\vskip1cm       

 

$2445$

thOnRiyen nuLLE chuzanRezu kinRathOr

mUnRu $(1)$paTimaN Talaththu muthalvanai

EnReythi yinpuR Rirun^thE yiLaN^koTi

n^AnRu n^alanychey n^alan^tharu mARE

$(1)$ maDimaN

 

$2446$

manRu n^iRain^thathu mApara mAyathu

n^inRu n^iRain^thathu n^Ertharu n^an^thiyuN^

kanRu n^inain^thezu thAyena van^thapin

kunRu n^iRain^tha kuNaviLak kAmE

 

$2447$

ARAthu thaththuvath $(1)$thappuRath thapparaN^

kURA vupathEchaN^ kURiR $(2)$chivaparam

vERAy veLippaTTa vEthap pakavanAr

pERAka Anan^tham pENum perukavE

$(1)$ thappurath

$(2)$ chivapatham

 

$2448$

paRRaRap paRRiR parampathi yAvathu

paRRaRap paRRiR paranaRi vEparam

paRRaRap paRRiniR paRRaval lOrkaTkE

paRRaRap paRRiR parampara mAmE

 

$2449$

parampara mAna pathipAcham paRRAp

parampara mAkum paranychiva mEvap

parampara mAna parachivA nan^tham

parampara mAkap paTaippa thaRivE

 

$2450$

n^anaviR kalAthiyA n^Alon RakanRu

thaniyuRRa kEvalan^ thannil thAnAki

n^inaivuR RakanRa athIkaththuL n^Eyan^

thanaiyuR RiTaththAnE thaRpara mAmE

 

$2451$

thaRkaNTa thUyamun^ thannil vilAchamum

piRkANun^ thUTaNan^ thAnum piRazvuRRuth

thaRparan kAla paramuN^ kalan^thaRRa

n^aRparA thIthamu n^ATaka rAthiyE

 

 

\vskip1cm       

$21.$  paralaTchaNam

\vskip1cm       

 

$2452$

athIthaththu LAki yakanRavan n^an^thi

athIthaththu LAki yaRivilOn AnmA

mathipeR RiruLviTTa mannuyir onRAm

pathiyiR pathiyum paravuyir thAnE

 

$2453$

Athiyum an^thamum illA varumpathi

chOthip paranychuTar thOnRaththOn RAmaiyin

n^Ithiya thAyn^iRkum n^ITiya $(1)$vappara

pOtham uNarn^thavar puNNiyath thOrE

$(1)$ vapparam

 

$2454$

thuriyaN^ kaTan^thu thuriyA thIthaththE

ariya viyOkaN^koN Tampalath thATum

periya pirAnaip piraNavak kUpaththE

thuriyaval lArkkuth thurichillai thAnE

 

$2455$

chemmaimun niRpach chuvEthan^ thirivapOl

$(1)$ammeyp paraththO TaNuvanuL LAyiTap

poymmaich chakamuNTa pOtha veRumpAziR

chemmaich chivamEru chErkoTi yAkumE

$(1)$ ammaip

 

$2456$

vaichcha kalAdhi varuthaththu vaN^keDa

vechcha irumAyai vERAka vEraRuth

thuchcha parachiva mAmuNmai yonRavE

achcham aRuththennai yANDanan n^an^dhiyE

 

$2457$

ennai yaRiya ichaiviththa ennan^thi

ennai yaRin^thaRi yAtha viTaththuyththup

pinnai yoLiyiR $(1)$chorUpam puRappaTTuth

thannai yaLiththAn thaRpara mAkavE

$(1)$ chorukip

 

$2458$

paran^thuny churuN^kiyum pArpunal vAyu

n^iran^tha vaLiyoTu nyAyiRu thiN^kaL

aran^tha araneRi yAyathu vAkith

tharan^tha vichumponRu thAN^kin^in RAnE

 

$2459$

chaththin n^ilaiyinil thAnAna chaththiyun^

thaRparai yAyn^iRkun^ thAnAm paraRkuTal

uyththaku michchaiyil nyAnAthi pEthamAy

n^iththa n^aTaththu n^aTikkumA n^EyaththE

 

$2460$

mEloTu kIzpakka meyvAykaN NAchikaL

pAliya vin^thu paraiyuT paraiyAkak

kOliya n^Ankavai nyAnaN^ koNarvin^thu

chIlami lAvaNuch cheythiya thAmE

 

$2461$

vERA mathanthanmai pOlumik kAyaththil

ARAm upAthi yanaiththAkun^ thaththuvam

pERAm paravoLi thUNTum pirakAchamAy

URA yuyirththuN TuRaN^kiTu mAyaiyE

 

$2462$

thaRpara mannun^ thanimuthaR pEroLi

chiRparan^ thAnE chekamuNNum pOthamun^

thoRpathan^ thIrpAziR chun^tharach chOthipuk

kappuRa maRRathiN^ koppillai thAnE

 

$2463$

paNTai maRaikaL paravAn uTalennun^

thuNTa mathiyOn thuriyAthI than^thannaik

kaNTu paranumak kAraNO pAthikkE

miNTi navanchuththa nAkAn vinavilE

 

$2464$

veLikAl kanalappu mEvumaN $(1)$NinRa

thaLiyA kiyathaR paraN^kA NavanRAn

veLikAl kanalappu mEvumaN NinRa

veLiyAya chaththi $(2)$yavanvaTi vAmE

$(1)$ NuNDai

$(1)$ NuNDa

$(2)$ viyanvaDi

 

$2465$

mEruvi nOTE virikathir maNTalam

Ara n^inaiyum arun^thava yOkikkuch

chIrAr thavanycheyyiR chivanaruL thAnAkum

pEravum vENTAm piRithillai thAnE

 

 

\vskip1cm       

$22.$  muththuriyam

\vskip1cm       

 

$2466$

n^anavAthi mUnRiniR chIva thuriyan^

thanathAthi mUnRiniR parathuri yan^thAn

n^anavAthi mUnRi niRchiva thuriyamA

minathAkun^ thon^thath thachipathath thITE

 

$2467$

thAnA n^anavil thuriyan^than thompathan^

thAnAn^ thuriya n^anavAthi thAnmUnRil

AnAp parapatha maRRa tharun^anA

vAnAna mEnmUnRun^ thuriyam aNukumE

 

$2468$

aNuvin thuriyaththu n^Ankuma thAkip

paNiyum parathuri yampayi nAnkun^

thaNiviR paramAkich chArmuth thuriyak

kaNuvilin^ n^AnkuN^ kalan^thavI rain^thE

 

$2469$

Irain^ thavaththai yichaimuth thuriyaththuL

n^Eran^tha mAka n^eRivazi yEchenRu

pAran^tha mAna $(1)$parAparath thayikkiyath

thOran^tha mA$(2)$miru pAthiyaich chErththiTE

$(1)$ parAparath thayikkiya mOran^dha mAyirEzu pAdhiyaich cheRRiTTE

$(2)$ mirugAdhiyaich

 

$2470$

thoTTE yirumin thuriya n^ilaththinai

eTTA theninin ReTTum iRaivanaip

paTTAN^ kaRin^thiTiR pannA vuthaTukaL

thaTTA thozivathOr thaththuvan^ thAnE

 

$2471$

aRivA yachaththennu mARA RakanRu

$(1)$cheRivAya mAyai chithaiththaru LAlE

piRiyAtha pEraru LAyiTum peRRi

n^eRiyAna anpar n^ilaiyaRin^ thArE

$(1)$ cheRivAna

 

$2472$

n^anavin n^anavAthi n^AlAn^ thuriyan^

thanathuyir thompatha mAmARu pOla

vinaiyaRu chIvan n^anavAthi yAkath

thanaiya parathuriya yan^thaR pathamE

 

$2473$

thompathan^ thaRpathany chonmuth thuriyampOl

n^ampiya mUnRAn^ thuriyaththu $(1)$n^aRRAmam

ampuvi yunnA athichUkka mappAlaich

chemporuL ANTaruL chIrn^an^thi thAnE

$(1)$ n^anRAkum

 

 

\vskip1cm       

$23.$  mummuththi

\vskip1cm       

 

$2474$

chIvanRan muththi yathItham paramuththi

$(1)$Oyupa chAn^thany chivamuththi yAnan^tha

mUvayin muchchorupa muththimup pAlathAy

OvuRu thAraththil uLLun^A thAn^thamE

$(1)$ Ovupa

 

$2475$

Ava thaRiyAr uyirpiRap pAluRum

Ava thaRiyum uyiraruT pAluRum

Avathon Rillai yakampuRath thenRakan

ROvu chivanuTan onRuthan muththiyE

 

$2476$

chivamAki mummala mukkuNany cheRRuth

thavamAna mummuththi thaththuvath thayikkiyath

thuvamA kiyan^eRi chOkamen pOrkkuch

chivamAm amalan $(1)$chiRan^thanan thAnE

$(1)$ chiRan^dhadhu

 

$2477$

chiththiyum muththiyun^ thiNchiva mAkiya

chuththiyum muththI tholaikkuny chukAnan^tha

chaththiyum mElaich chamAthiyu mAyiTum

peththam aRuththa perumperu mAnE

 

 

\vskip1cm       

$24.$  muchchorUpam

\vskip1cm       

 

$2478$

ERiya vARE malamain^ thiTaiaTaith

thARiya nyAnach chivOka maTain^thiTTu

vERu menamuch chorUpaththu vITuRRaN^

kIRadhiR paNTaip paranuNmai cheyyumE

 

$2479$

mUnRuLa mALikai mUvar iruppiTam

mUnRinin muppath thARu muthippuLa

mUnRini nuLLE muLaiththezuny chOthiyaik

kANTaluN^ kAyak kaNakkaRRa vARE

 

$2480$

ulakam puTaipeyarn^ thUziyum pOna

n^ilavu chuTaroLi mUnRumon RAya

palavum parichoTu pAnmaiyuL Ichan

aLavum perumaiyu mAraRi vArE

 

$2481$

peruvAy muthaleNNum pEthamE pEthith

tharuvA yuruvAy aruvuru vAkik

kuruvAy varunychaththi kOnuyirp $(1)$panmai

uruvA yuTanirun^ thonRAyan RAmE

$(1)$ pAnmai

 

$2482$

maNiyoLi chOpai yilakkaNam $(1)$vAyththu

maNiyena lAyn^inRa vARathu pOlath

thaNimuch chorupAthi chaththiyAthi chArap

paNiviththa pErn^an^thi pAthampaR RAyE

$(1)$ vAyththa

 

$2483$

kalloLi mAn^iRany chOpaik kathirthaTTa

n^alla maNiyonRi nATiyoN muppathany

chollaRu muppAziR chollaRu pEruraith

thallaRu muththirAn^ thaththanu pUthiyE

 

$2484$

uTan^thachen^ thAmarai yuLLuRu chOthi

n^aTan^thachen^ thAmarai n^Athan^ thakain^thAl

aTain^tha payOthari yaTTi yaTaiththav

viTan^tharu vAchalai mElthiRa vIrE

 

 

\vskip1cm       

$25.$ mukkaraNam

\vskip1cm       

 

$2485$

iTanoru mUnRi liyain^tha voruvan

kaTanuRu mavvuru vEREnak kANun^

thiTamathu pOlach chivapara chIvar

$(1)$uTanuRai pEthamum onRena lAmE

$(1)$ uDanuRu

 

$2486$

oLiyai yoLicheythu vOmen Rezuppi

vaLiyai vaLicheythu vAyththiTa vAN^ki

veLiyai veLicheythu mEleza vaiththuth

theLiyath theLiyuny chivapathan^ thAnE

 

$2487$

mukkara NaN^kaLin mUrchchaithIrth thAvathak

kaikkA raNamennath than^thanan kANan^thi

mikka manOnmani vERE thaniththEka

okkuma thunmani yOthuT chamAthiyE

 

 

\vskip1cm       

$26.$  muchchUniya thon^thaththachi$(1)$

$(1)$ muchchUniyam thon^thaththachi

\vskip1cm       

 

$2488$

thaRpathany thompathan^ thAnAm achipathan^

thoRpatha mUnRun^ thuriyaththuth thORRavE

n^iRpa thuyirpara nikazchiva mummUnRin

choRpatha mAkun^ thon^thath thachiyE

 

$2489$

thon^thath thachimUnRil tholkA miyamAthi

thon^thath thachimUnRil tholthA mathamAthi

van^tha malaN^kuNa mALach chivan^thOnRin

in^thuvin munniruL Ekuthal okkamE

 

$2490$

thon^thath thachiyaiyav vAchiyil thORRiyE

an^tha muRaiyI rain^thAka mathiththiTTu

an^tha milAtha avaththaiyav vAkkiyath

thun^thu muRaiyiR chivamunvaith thOthiTE

 

$2491$

vaiththuch chivaththai mathichoru pAnan^thath

thuyththup piraNava mAm upa thEchaththai

meyththa ithayaththu viTTiTu meyyuNarn^

thaththaR kaTimai yaTain^thun^in RAnE

 

$2492$

thompatham mAyaiyuL thOnRiTun^ thaRpatham

amparai thannil uthikkum achipatham

n^ampuRu chAn^thiyil n^aNNumav vAkkiyam

umpar uraithon^thath thachivAchi yAmE

 

$2493$

Akiya $(1)$vachchOyan^ thEvathath thanniTath

thAkiya $(2)$vaiviTTAR kAyam upAthAnam

Ekiya thon^thath thachiyenpa meyyaRi

vAkiya chIvan $(3)$parachiva nAmE

$(1)$ vachchOman thEyvadhu

$(2)$ yavviT TAkAyam

$(3)$ paranchiva

 

$2494$

thAmatha kAmiya mAkith thakukuNa

mAmala mUnRum akAra vukAraththO

TAmaRu mavvumav vAyuTan mUnRil

thAmAn^ thuriyamun^ thon^thath $(1)$thachiyathE

$(1)$ thachiyavE

 

 

\vskip1cm       

$27.$  muppAz

\vskip1cm       

 

$2495$

kAriya mEzkaN TaRumAyap pAzviTak

kAraNa mEzkaN TaRumpOthap pAzviTak

kAriya kAraNa vAthanai kaNTaRuny

chIrupa chAn^thamup pAzviTath thIrumE

 

$2496$

mAyappAz chIvan viyOmappAz manparan

chEyamup pAzenach chivachaththi yiRchIvan

Aya viyAptha menumuppA zAm an^thath

thUya $(1)$chorUpaththiR cholmuTi vAkumE

$(1)$ chorUpaththan

 

$2497$

ethiraRa n^ALum eruthuvan^ thERum

pathiyenum n^an^thi pathamathu kUTak

kathiyenap pAzaik kaTan^than^thak kaRpanai

uthaRiya pAzil oTuN^kukin REnE

 

$2498$

thuriyam aTaN^kiya chollaRum pAzai

ariya $(1)$paramparam enparkaL Athar

ariya $(1)$paramparam enRE thuthikkum

arun^ilam enpathai yAraRi vArE

$(1)$ parAparam

 

$2499$

ARARu n^IN^ka n^amavAthi yakanRiTTu

vERA kiyaparai yAvenRu meypparan

IRAna vAchiyiR kUTTu mathuvanRO

thERAch chivAya n^amavenath thERilE

 

$2500$

uLLam uruvenRum uruvam uLamenRum

uLLa parichaRin^ thOru mavarkaTkup

paLLamum illai thiTarillai pAzillai

uLLamum illai uruvillai thAnE

 

 

\vskip1cm       

$28.$  kAriya kAraNavupAthi$(1)$

$(1)$ kAraNavupAdhi

\vskip1cm       

 

$2501$

cheRRiTuny chIva vupAthith thiRanEzum

paRRum parOpAthi Ezum pakarurai

uRRiTuN^ kAriya kAraNath thOTaRa

aRRiTa vachchiva mAkum aNuvanE

 

$2502$

ARARu kAriyO pAthi yakanRiTTu

vERAy n^anavu mikuththa kanAn^anA

ARA RakanRa chuzuththi yathil eythAp

pERA n^ilaththuyir thompatham pEchilE

 

$2503$

akAram uyirE ukAram paramE

makArany $(1)$chivamAy $(2)$varumup pathaththuch

chikArany $(3)$chivamE vakAram paramE

akAram uyiren RaRaiyalu mAmE

$(1)$ malamAy

$(2)$ varumuppaththARiR

$(3)$ chivamAy vakAram vaDivamAy

 

$2504$

uyirkkuyi rAki yozivaR RazivaR

RayirppaRu kAraNO pAthi vithirEkath

thuyirppuRum Ichan upamithath thAlanRi

viyarppuRum ANavam vITalchey yAvE

 

$2505$

kAriyam EziR kalakkum kaTumpachu

kAraNam EziR kalakkum parachivan

kAriya kAraNaN^ kaRpanai choRpathap

pAraRum pAzil parAparath thAnE

 

 

\vskip1cm       

$29.$  upachAn^tham

\vskip1cm       

 

$2506$

muththikku viththu muthalvanthan $(1)$nyAnamE

paththikku viththup paNin^thuRRup paRRalE

chiththikku viththuch chivaparan^ thAnAthal

chaththikku viththuth thanathupa chAn^thamE

$(1)$ n^AmamE

 

$2507$

kAriyam EzuN^ karan^thiTu mAyaiyuL

kAraNam EzuN^ karakkuN^ kaTuveLi

kAriya kAraNa vAthanaip paRRaRap

pAraNa vummupa chAn^thap parichithE

 

$2508$

anna thuriyamE yAththumE chuththiyum

munniya chAkkirA thIthath thuRupuri

mannu paraN^kATchi yAva thuTanuRRuth

thannin viyAththi thanin upa chAn^thamE

 

$2509$

ARA Ramain^thANa vaththaiyuL $(1)$n^IkkuthaR

pERAna thannai yaRithaRpin RIrchuththi

$(2)$kURAtha chAkkirA thIthaN^ kuruparan

pERAm viyAththam piRazupa chAn^thamE

$(1)$ n^IN^gudhaR

$(2)$ kURAna

 

$2510$

vAyn^tha vupachAn^tha vAthanai yuLLappOy

Eyn^tha chivamAtha linchivA nan^thaththuth

thOyn^thaRal mOnach chukAnupavath thOTE

Ayn^thathil thIrkkai yAnathI rain^thumE

 

$2511$

paraiyin parava paraththuTan EkamAyth

thiraiyinin RAkiya theNpunal pOlavuR

RuraiyuNarn^ thAramu $(1)$thokka vuNarn^thuLOn

karaikaN TAnurai yaRRa kaNakkilE

$(1)$ mokka

 

 

\vskip1cm       

$30.$  puRaN^kURAmai

\vskip1cm        

 

$2512$

piRaiyuT kiTan^tha muyalai ERivAn

aRaimaNi vATkoN Tavarthamaip pOlak

kaRaimaNi kaNTanaik kANkuRa mATTAr

n^iRaiyaRi vOmenpar n^enychilar thAmE

 

$2513$

karun^thAT karuTan vichumpU TiRappak

karun^thAT kayaththiR karumpAmpu n^IN^kap

perun^thanmai pEchuthi n^Iyozi n^enychE

arun^thA alaikaTa lARuchen RAlE

 

$2514$

karuthalar mALak karuvAyil n^inRa

poruthalaich cheyvathu pullaRi vANmai

maruvalar cheykinRa mAthavam oththAl

tharuvalar kETTa thaniyumpa rAmE

 

$2515$

piNaN^kavum vENTAm perun^ila muRRum

iNaN^kiyem mIchanE yIchanen RunniR

kaNampathi neTTuN^ kazalaTi kANa

vaNaN^kezu n^ATiyaN^ kanpuRa lAmE

 

$2516$

ennilum ennuyi rAya iRaivanaip

ponnilu mAmaNi yAya punithanai

minniya $(1)$vevvuyi rAya vikirthanai

unnilum unnum uRuvakai yAlE

$(1)$ levvuyi

$(1)$ lavvuru vAya

 

$2517$

n^inRum irun^thuN^ kiTan^thum n^imalanai

onRum poruLkaL uraippava rAkilum

venRaim pulanum virain^thu piNakkaRuth

thonRA yuNarum oruvanu mAmE

 

$2518$

n^uNNaRi vAyula kAyula kEzukkum

eNNaRi vAy$(1)$n^inRa en^thai pirAnthannaip

paNNaRi vALanaip pAviththa mAn^tharai

viNNaRi vALar virumpukin RArE

$(1)$ n^iRai

 

$2519$

viNNava rAlum aRivaRi yAnRannaik

kaNNaRa vuLLE karuthiTiR kAlaiyil

eNNuRa vAkamup pOthu miyaRRin^I

paNNiTil thanmai parApara nAmE

 

$2520$

onRA yulakuTan Ezum paran^thavan

pinRA naruLcheytha pEraru LALavan

kanRA manaththArthaN^ kalviyuL n^allavan

ponRAtha pOthu punaipuka zAnE

 

$2521$

pORRiyen REn en^thai ponnAna chEvaTi

$(1)$ERRiyE $(2)$thenRum eRimaNi thAnakak

kARRin viLakkathu kAya mayakkuRu

mARRaluN^ kETTathu manRukaN TEnE

$(1)$ ERRiya

$(1)$ pORRiya

$(2)$ chenRum

 

$2522$

n^ETikkoN TennuLLE n^Ertharu n^an^thiyai

UTupuk kArum uNarn^thaRi vArillai

kUTupuk kERaluR REnavan kOlaN^kaN

mUTikkaN TEnula kEzuN^kaN TEnE

 

$2523$

Ana pukazum amain^thathOr nyAnamun^

thEnu mirukkuny chiRuvarai yonRukaN

TUnamon RinRi yuNarvuchey vArkaTku

vAnakany cheyyu maRavanu mAmE

 

$2524$

mAmathi yAmathi yAyn^inRa mAthavar

thUymathi yAkuny chuTarpara mAnan^than^

thAmathi yAkach chakamuNach chAn^thipuk

kAmala maRRAr amaivupeR RArE

 

$2525$

pathamuththi mUnRum pazuthenRu kaiviT

TithamuRRa pAcha iruLaith thuran^thu

mathamaR RenathiyAn mARRiviT TAN^kE

thithamuR RavarkaL chivachiththar thAmE

 

$2526$

chiththar chivaththaik kaNTavar chIruTan

chuththAchuch thaththuTan thOyn^thun^thO yAthavar

muththaram muththikku mUlaththar mUlaththuch

chaththar chathAchivath thanmaiyar thAmE

 

 

\vskip1cm       

$31.$  eTTithazk kamala mukkuNa avaththai

\vskip1cm       

 

$2527$

uthikkinRa in^thiran aN^ki yamanun^

thuthikkum n^iruthi varuNan^al vAyu

mathikkuN^ kupEran vaTathichai yIchan

n^ithiththeN Tichaiyu n^iRain^thun^in $(1)$RArE

$(1)$ RAnE

 

$2528$

oruN^kiya pUvamO reTTitha zAkum

maruN^kiya mAyA puriyatha nuLLE

churuN^kiya thaNTin chuzunaiyi nUTE

oruN^kiya chOthiyai orn^thezum uyn^thE

 

$2529$

moTTalar thAmarai mUnRuLa mUnRinum

viTTalar kinRanan chOthi virichuTar

eTTala ruLLE iraNTalar uLLuRiR

paTTalar kinRathOr paNTaN^ kanAvE

 

$2530$

ARE yaruvi yakaN^kuLam onRuNTu

n^URE chivakathi n^uNNithu vaNNamuN^

kURE kuvimulaik kompanai yALoTum

vERE yirukkum vizupporuL thAnE

 

$2531$

thikaiyeTTun^ thEreTTun^ thEvathai yeTTum

vakaiyeTTu mAyn^inRa Athip pirAnai

vakaiyeTTu n^AnkumaR RAN^kE n^iRain^thu

mukaiyeTTum uLn^in RuthikkinRa vARE

 

$2532$

Ezuny chakaLam iyampuN^ kaTan^theTTil

vAzum paramen RathukaTan^ thonpathil

Uzi parAparam ON^kiya paththinil

thAzvathu vAna thaniththanmai thAnE

 

$2533$

pallUzi paNpan pakalOn iRaiyavan

n^allUzi ain^thinuL LEn^inRa vUzikaL

chellUzi yaNTaththuch chenRavav vUziyuL

avvUzi yuchchiyu LonRiR pakavanE

 

$2534$

puriyum ulakiniR pUNTaveT TAnai

thiriyuN^ $(1)$kaLiRRoTu thEvar kuzAmum

eriyu mazaiyum iyaN^kum veLiyum

pariyumA kAchaththiR paRRathu thAnE

$(1)$ kaLiRoDu

 

$2535$

URu maruvi yuyarvarai yuchchimEl

ARinRip pAyum aruN^kuLam onRuNTu

chERinRip pUththa chezuN^koTith thAmaraip

pUvinRich chUTAn purichaTai yOnE

 

$2536$

onRum iraNTum oruN^kiya kAlaththu

n^inRum irun^thum n^ilampala pEchinum

venRu mirun^thu vikirthanai n^ATuvar

chenRum irun^thun^ thiruvaTai yOrE

 

 

\vskip1cm       

$32.$  onpAn avaththai $-$ onpAn apimAni

\vskip1cm       

 

$2537$

thoRpatha vichuvan Raichathan pirAnynyan

n^aRpatha virATTanpon karppanav yAkirthan

piRpathany $(1)$cholithaiyan pirachA paththiyan

poRpuvi chAn^than poruthapi mAniyE

$(1)$ chiRcholithai

 

$2538$

n^avamA mavaththai n^anavAthi paRRiR

pavamA malaN^kuNam paRRaRRup paRRAth

thavamAna chaththiya nyAnap pothuviR

RuvamAr thuriyany chorUpama thAmE

 

$2539$

chivamAna chin^thaiyiR chIvan chithaiya

pavamAna mummalam pARip paRiya

n^avamAna an^thaththin n^aRchiva pOthan^

thavamA mavaiyAkith thAnalla vAkumE

 

$2540$

munchonna vonpAnin munnuRu thaththuvan^

thanchollil eNNaththakAvonpAn vERuLa

pincholla lAkumiv vIronpAn pErththiTTuth

thancheytha vANTavan RAnchiRan^ thAnE

 

$2541$

ukan^thana onpathum ain^thum ulakam

pakarn^tha pirAnennum paNpinai n^ATi

akan^them pirAnenpan allum pakalu

mikan^thana valvinai yOTaRuth thAnE

 

$2542$

n^alampala kAlan^ thokuththana n^ILaN^

kulampala vaNNaN^ kuRippoTuN^ kUTum

palampala panniru kAla n^inaiyum

n^ilampala vARina nIrmaiyan RAnE

 

$2543$

Athi parApara mAkum parAparai

chOthi paramuyir chollun^aR Raththuvam

OthuN^ kalaimAyai yOriraN TOrmuththi

n^IthiyAm pEthamon pAnuTan AthiyE

 

$2544$

thERAtha chin^thai theLiyath theLiviththu

vERA n^araka chuvarkkamum mEthini

ARAp piRappum uyirkkaru LAlvaiththAn

vERAth theLiyAr vinaiyuyir peRRathE

 

$2545$

onpAn avaththaiyuL onpAn apimAni

n^anpAR payilu n^avathath thuvamAthi

onpAnil n^iRpathOr muththuri yaththuRach

chempAR chivamAthal chiththAn^tha chiththiyE

 

 

\vskip1cm       

$33.$  chuththAchuththam

\vskip1cm       

 

$2546$

n^Achi n^uniyinin n^AnkumU viraliTai

Ichan iruppiTam yArum aRikilar

pEchi yirukkum perumaRai yammaRai

kUchi yirukkuN^ kuNamathu vAmE

 

$2547$

karumaN^kaL $(1)$onRu karuthuN^ karumath

thurimaiyuN^ kanmamum munnum piRavik

karuvinai yAvathu kaNTakan RanpiR

purivana kanmak kayaththuT pukumE

$(1)$ onRuT

 

$2548$

mAyai maRaikka maRain^tha maRaipporuL

mAyai maRaiya veLippaTum apporuL

mAyai maRaiya maRaiyaval lArkaTkuk

kAyamum illai karuththillai thAnE

 

$2549$

mOzai yaTain^thu muzaithiRan^ thuLpukkuk

kOzai yaTaikinRa thaNNaR kuRippinil

Aza aTain^thaN^ kanaliR puRanycheythu

thAza aTaippathu thanvali yAmE

 

$2550$

kAyak kuzappanaik kAyan^an nATanaik

kAyaththi nuLLE kamazkinRa n^an^thiyaith

thEyaththu LE$(1)$yeN^kun^ thETin^ thirivarkaL

kAyaththuL n^inRa karuththaRi yArE

$(1)$ yenRun^ thEDith thiripavar

 

$2551$

AchUcham AchUcham enpAr aRivilAr

AchUcha mAmiTam Arum aRikilAr

AchUcha mAmiTam Arum aRin^thapin

AchUcha mAniTam AchUcha mAmE

 

$2552$

AchUcha millai arun^iya maththaruk

kAchUcha millai aranaiarch chippavark

kAchUcha millaiyAm aN^ki vaLarppOrk

kAchUcha millai arumaRai nyAnikkE

 

$2553$

vazipaTTu n^inRu vaNaN^ku mavarkkuch

chuzipaTTu n^inRathOr thUymai thoTaN^kuN^

kuzipaTTu n^inRavar kUTAr kuRikaL

kazipaT TavarkkanRik kANavoN NAthE

 

$2554$

thUymaNi thUyanal thUya oLiviTun^

thUymaNi thUyanal thUraRi vArillai

thUymaNi thUyanal thUraRi vArkaTkuth

thUymaNi thUyanal thUyavu mAmE

 

$2555$

thUyathu vALA vaiththathu thUn^eRi

thUyathu vALA n^Athan thirun^Aman^

thUyathu vALA aTTamA chiththiyun^

thUyathu vALAth thUyaTich chollE

 

$2556$

poruLathu vAyn^inRa puNNiyan en^thai

aruLathu pORRum aTiyava ranRich

churuLathu vAyn^inRa thunpach chuziyin

maruLathu vAchchin^thai mayaN^kukin RArE

 

$2557$

vinaiyA machaththu viLaiva thuNarAr

vinainyAnan^ thannil vITalun^ thErAr

vinaiviTa vITennum vEthamum OthAr

vinaiyALar mikka viLaivaRi yArE

 

 

\vskip1cm       

$34.$  muththin^in^thai$(1)$

$(1)$ mOxan^in^dhai

\vskip1cm       

 

$2558$

parakathi yuNTena illaiyen pOrkaL

n^arakathi chelvathu nyAlam aRiyum

irakathi cheythiTu vArkaTai thORun^

thurakathi yuNNath thoTaN^kuvar thAmE

 

$2559$

kUTakil lArkuru vaiththa kuRikaNTu

n^ATakil lArn^ayam pEchith thirivarkaL

pATakil lAravan cheytha parichaRin^

thATaval lAravar $(1)$pERethu vAmE

$(1)$ pERithu

 

$2560$

puRappaTTup pOkum pukuthumen nenychil

thiRappaTTa chin^thaiyaith theyvamen ReNNi

aRappaTTa maRRap pathiyen Razaiththen

iRappaRRi nEn iN^ kithennenkin RAnE

 

$2561$

thiTariTai n^illAtha n^IrpOl AN^kE

uTaliTai n^illA uRuporuL kATTik

kaTaliTai n^illAk kalanychEru mApOl

aTaleri vaNNanum aN^kun^in RAnE

 

$2562$

thAmarai n^UlpOl thaTuppAr paraththoTum

pOmvazi vENTip puRamE yuzitharvar

kANvazi kATTakkaN kANAk kalathikaL

thIn^eRi chelvAn thirikinRa vARE

 

$2563$

mUTuthal inRi muTiyum manitharkaL

kUTuvar n^an^thi yavanaik kuRiththuTan

kATum malaiyuN^ kazani kaTan^thORum

UTum uruvinai yunnaki lArE

 

$2564$

Avathu theRkum vaTakkum amararkaL

pOvar kuTakkuN^ kuNakkuN^ kuRivazi

n^Avinin man^thira $(1)$menRu n^aTuvaN^ki

vEvathu cheythu viLaN^kiTu $(2)$vIrE

$(1)$ monRu

$(2)$ n^IrE

 

$2565$

mayakkuRa n^Okkinum mAthavany $(1)$cheyyAr

thamakkuRap pEchina thAraNai koLLAr

chinakkuRap pEchina thIvinai yALar

thamakkuRa valvinai thAN^kin^in RArE

$(1)$ cheyvAr

 

 

\vskip1cm       

$35.$  ilakkaNAth thirayam

\vskip1cm        

 

$2566$

viTTa vilakkaNai thAnpOm $(1)$viyOmaththuth

thoTTu viTAtha thupachAn^thath thEthokum

viTTu viTAthathu mEvunychath thAthiyiR

chUTTu milakkaNA thIthany chorUpamE

$(1)$ viyamaththuth

 

$2567$

villin vichain^ANiRkOththilakkeythapin

kolluN^ kaLiRain^thuN^ kOloTu chAyn^thana

villu Lirun^n^eRi kUrum oruvaRkuk

kalkalan ennak kathirethi rAmE

 

 

\vskip1cm       

$36.$  thaththuvamachi vAkkiyam

\vskip1cm       

 

$2568$

chIva thuriyaththuth thompathany chIvanAr

thAvu parathuri yaththinil thaRpatham

mEvu chivathuri yaththachi meyppatha

mOvi viTun^thath thuvamachi uNmaiyE

 

$2569$

ARA RakanRa aNuththom pathanychuththam

IRAna thaRpatham eythupa chAn^thaththup

pERA kiyachIvan n^IN^kippira chAthaththu

vIRAna thon^thath thachithathva machiyE

 

$2570$

Akiya vachchOyan^ thEvathath thanniTath

thAkiya viTTu viTAtha vilakkaNaith

$(1)$thArupa chAn^thamE thon^thath thachiyenpa

Akiya chIvan paranchiva nAmE

$(1)$ thAkum padhArththamE

 

$2571$

$(1)$thuvan^thath thachiyE thon^thath thachiyum

avaimannA van^thu vayaththEka mAna

thavamuRu thaththuva machivE thAn^tha

$(2)$chivamA mathunychith thAn^thavE thAn^thamE

$(1)$ thuvamchiththachiyE thon^dhath thachiyum

$(2)$ chivamAkum thommachi chiththAn^dha vEdhamE

 

$2572$

thuriyam aTaN^kiya chollaRum pAzai

ariya paramenpa rAkAri thanRennAr

uriya parampara mAmon Ruthikkum

arun^ilam enpathai yAraRi vArE

 

$2573$

thompathan^ thaRpathany chollum achipatham

n^ampiya muththuri yaththumE nATavE

yumpatha mumpatha mAkum uyirparan

chemporu LAna chivamena lAmE

 

$2574$

vaiththa thuriya mathiRchoru pAnan^thath

thuyththa piraNava mAmupa thEchaththai

meyththa vithayaththu viTTiTu meyyuNar

vaiththa paTiyE yaTain^thun^in RAnE

 

$2575$

n^anavAthi ain^thaiyum n^AthAthiyil vaiththup

pinamA malaththaip pinvaiththup pinchuththath

thanathAny chivakathi chaththAthi chAn^thi

manavA chakaN^keTTa mannanai n^ATE

 

$2576$

pUraNi yAthu puRamponRi lAmaiyin

pEraNi yAthathu pEchchonRi lAmaiyil

OraNai yAthathu vonRumi lAmaiyiR

kAraNa minRiyE kATTun^ thakaimaiththE

 

\vskip1cm       

makA vAkkiyam

\vskip1cm       

 

$2577$

n^Iyathu vAnA yenan^inRa pErurai

Ayathu n^AnAnEn ennach chamain^thaRach

chEya chivamAkkuny chIrn^an^thi pEraruL

Ayathu vAyanan^ thAnan^thi yAkumE

 

$2578$

uyirpara mAka uyarpara chIvan

ariya chivamAka achchiva vEthath

thiriyiluny chIrAm parAparan enna

uriya uraiyaRRa vOmaya mAmE

 

$2579$

vAyn^Achi yEpuru maththakam uchchiyil

Ayn^Achi yuchchi muthalavai yAyn^iRkun^

thAyn^ATi yAthivAk kAthi chakalAthi

chEyn^A ToLiyenach chivakathi yain^thumE

 

$2580$

aRivaRi yAmai iraNTu makaRRich

cheRivaRi vAy eN^kum n^inRa chivanaip

piRivaRi yAthu pirAnenRu pENuN^

kuRiyaRi yAthavar koLLaRi yArE

 

$2581$

aRivAr aRivana appum analum

aRivAr aRivana appuN^ kalappum

aRivAn irun^thaN^ kaRivikki nallAl

aRivAn aRin^tha aRivaRi yOmE

 

$2582$

athIthaththuL LAki akanRavan n^an^thi

athIthaththuL LAki aRivilOn AnmA

mathipeR RiruLviTTa mannuyi ronRAm

pathiyiR pathiyum paravuyir thAnE

 

$2583$

aTithoza munnin Ramararka Laththan

muTithoza Ichanum munnin RaruLip

paTithoza n^IpaNTu pAviththa thellAN^

kaTithozak kANennuN^ kaNNutha lAnE

 

$2584$

n^inmala mEni n^imalan piRappili

ennuLam van^thivan ennaTi yAnenRu

ponvaLar mEni pukazkinRa vAnavan

n^inmala mAkenRu n^Ikkaval lAnE

 

$2585$

thuRan^thupuk koLLoLi chOthiyaik kaNTu

paRan^thathen uLLam paNin^thu kiTan^thE

maRan^thaRi yAvennai vAnavar kOnum

iRan^thu piRavAmal IN^kuvaith thAnE

 

$2586$

meyvAy kaNmUkkuch cheviyennum meyththORRath

thavvAya an^thak karaNam akilamum

evvA yiyurum iRaiyATTa ATalAR

kaivA yilAn^iRai eN^kumey kaNTathE

 

 

\vskip1cm       

$37.$  vichuvak kirAcham

\vskip1cm       

 

$2587$

azikinRa chAyA puruTanaip pOlak

kazikinRa n^IriR kumiziyaik kANil

ezukinRa thIyiRkarp pUraththai yokkap

pozikinRa ivvuTaR pOmap paraththE

 

$2588$

uTalum uyirum ozivaRa onRiR

paTaruny chivachaththi thAmE paramAm

uTalaiviT Tin^tha uyireN^ku mAkik

kaTaiyun^ thalaiyuN^ karakkuny chivaththE

 

$2589$

chevimeyvAy kaNmUkkuch chErin^ thiriyam

aviyin Riyamana mAthikaL ain^thuN^

kuvivon RilAmal virin^thu kuvin^thu

thavirvon RilAtha charAcharan^ thAnE

 

$2590$

paraneN^ku mArap paran^thuRRu n^iRkun^

thiraneN^ku mAkich cheRiveN^ku meythum

uraneN^ku mAyula kuNTu umizkkum

varamiN^N^an kaNTiyAn vAzn^thuRRa vARE

 

$2591$

aLan^thu thuriyath thaRivinai vAN^ki

uLaN^koL paranychakam uNTa thoziththuk

kiLarn^tha paranychivany chErak kiTaiththAl

viLaN^kiya veTTa veLiyanu mAmE

 

$2592$

irumpiTai n^Irena ennaiyuL vAN^kip

parampara mAna paramathu viTTE

urampeRa mUppAz oLiyai vizuN^ki

irun^thaen n^an^thi ithayaththu LAnE

 

$2593$

kariyuN viLavin kanipOl uyirum

uriya paramumun nOthuny chivamum

ariya thuriyamEl akilamum ellAn^

thiriya vizuN^kuny chivaperu mAnE

 

$2594$

an^thamum Athiyum Akum parAparan

than^tham paramparan thanniR paramuTan

n^an^thamai yuNTumeyny nyAnan^E yAn^thaththE

n^an^thi yirun^thanan n^AmaRi yOmE

 

 

\vskip1cm       

$38.$  vAymai

\vskip1cm       

 

$2595$

aRRa thuraikkila aruLupa thEchaN^kaL

kuRRa maRuththapon pOluN^ kanaliTai

aRRaRa vaiththiRai mARRaRa ARRiTil

cheRRam aRuththa chezunychuTa rAkumE

 

$2596$

ellAm aRiyum aRivu thanaiviTTu

ellAm aRin^thum ilApamaN^ killai

ellAm aRin^tha $(1)$aRivinai n^Anennil

ellAm aRin^tha iRaiyena lAmE

$(1)$ aRivanai

 

$2597$

thalain^inRa thAzvarai mIthu thavanycheythu

mulain^inRa mAthaRi mUrththiyai yAnum

pulain^inRa pollAp piRavi kaTan^thu

kalain^inRa kaLvanaik kaNTukoN TEnE

 

$2598$

thAnE yulakil thalaiva nenaththakun^

thAnE yulakukkOr thaththuva mAyn^iRkum

vAnE mazaipozi mAmaRai kUrn^thiTum

UnE yurukiya vuLLamon RAmE

 

$2599$

aruLpeRRa kAraNam enkol amaril

iruLaRRa chin^thai iRaivanai n^ATi

maruLuRRa chin^thaiyai mARRi arumaip

poruLuRRa chEvaTi pORRuvar thAmE

 

$2600$

meykalan^ thAroTu meykalan^ thAn^thannaip

poykalan^ thArmun pukuthA oruvanai

uykalan^ thUzith thalaivanumAy n^iRkum

meykalan^ thinpam viLain^thiTum meyyarkkE

 

$2601$

meykalan^ thAroTu meykalan^ thAnmikap

poykalan^ thAruT pukuthAp punithanaik

kaikalan^ thAvi ezupozu thaNNalaik

kaikalan^ thArkkE karuththuRa lAmE

 

$2602$

eythiya kAlath thirupozu thunychivan

meycheyin mElai vithiyathu vAyn^iRkum

poyyum pulanum pukalonRu n^IththiTil

aiyanum avvazi yAkin^in RAnE

 

$2603$

eythuva theythA thoziva thithuvaruL

uyya aruLcheythAn uththaman chIrn^an^thi

poycheypulan n^eRiyonpathun^thATkoLin

meyyen puraviyai mERkoLLa lAmE

 

$2604$

kaikalan^ thAnaik karuththinuL n^an^thiyai

meykalan^ thAnthannai vEtha muthalvanaip

poykalan^ thArmun pukuthAp punithanaip

poyyozin^ thArkkE pukaliTa mAmE

 

$2605$

meyththAL akampaTi mEviya n^an^thiyaik

kaiththAL koNTArun^ thiRan^thaRi vArillai

poyththAL iTumpaiyaip poyyaRa n^IviTTaN^

$(1)$kaththAL thiRakkil arumpERa thAmE

$(1)$ kaiththAL

 

$2606$

uyyum vakaiyAl uNarvinAl Eththumin

meyyan araneRi mEluNTu thiNNenap

poyyonRu minRip puRampoli vArn^aTu

aiyanum aN^kE amarn^thun^in RAnE

 

$2607$

vampu pazuththa $(1)$malarppazam onRuNTu

thampAR paRavai pukun^thuNath thAnoTTA

thampukoN TeythiT Takalath $(2)$thuraththiTiR

chempoR chivakathi chen$(3)$Reytha lAmE

$(1)$ palAppazam

$(2)$ thuran^dhiDiR

$(3)$ ReydhalumAmE

 

$2608$

mayakkiya aimpulap pAcham aRuththuth

thuyakkaRuth thAnaith thoTarminthoTarn^thAl

thiyakkanychey yAthE chivanem perumAn

uyappO enamanam onRuvith thAnE

 

$2609$

manamathu thAnE n^inaiyaval lAruk

kinamenak kURu miruN^kAya mEvaR

Ranivini nAthanpAl thakkana cheyyil

punithan cheyalAkum pOthap puvikkE

 

 

\vskip1cm       

$39.$  nyAnicheyal

\vskip1cm       

 

$2610$

munnai $(1)$vinaivarin munnuNTE n^IN^kuvar

pinnai vinaikkaNAr pErn^thaRap pArpparkaL

thannai yaRin^thiTun^ thaththuva nyAnikaL

n^anmaiyil aimpulan n^ATali nAlE

$(1)$ n^ilaivarin

 

$2611$

thannai yaRin^thiTun^ thaththuva nyAnikaL

munnai vinaiyin muTichchai yavizpparkaL

pinnai vinaiyaip piTiththup pichaivarkaL

chenniyil vaiththa chivanaru LAlE

 

$2612$

manavAkkuk kAyaththAl valvinai mULum

manavAkku n^Ern^iRkil valvinai mannA

manavAkkuk keTTavar vAthanai thannAl

thanaimARRi yARRath thakunyAni thAnE

 

 

\vskip1cm       

$40.$  avAvaRuththal

\vskip1cm       

 

$2613$

vAchiyu mUchiyum pEchi vakaiyinAl

pEchi yirun^thu pithaRRip payanillai

Achaiyum anpum aRumin aRuththapin

Ichan irun^tha iTam eLi thAmE

 

$2614$

mATaththu LAnalan maNTapath thAnalan

kUTaththu LAnalan kOyiluL LAnalan

vETaththu LAnalan vETkaiviT TArn^enychil

mUTaththu LEn^inRu muththithan^ thAnE

 

$2615$

Achai yaRuminkaL Achai yaRuminkaL

IchanO TAyinum Achai yaRuminkaL

Achai paTappaTa Ayvarun^ thunpaN^kaL

Achai viTaviTa Anan^tha mAmE

 

$2616$

aTuvana pUthaN^kaL ain^thum uTanE

$(1)$paTuvazi  cheykinRa paRRaRa vIchi

viTuvathu vETkaiyai meyn^n^inRa nyAnan^

thoTuvathu thammaith thoTarthalu mAmE

$(1)$ paDupazi

 

$2617$

uvAkkaTal okkinRa vUziyum pOna

thuvAkkaTa luTpaTTuth thunychinar vAnOr

avAkkaTa luTpaT Tazun^thinar maNNOr

thavAkkaTal Ichan thariththun^in RAnE

 

$2618$

n^inRa vinaiyum piNiyum n^eTunycheyal

$(1)$thunthozi laRRuch chuththama thAkalum

pinRaiN^ karumamum pErththaruL n^ErpeRRuth

thunRa azuththalum nyAnikaL thUymaiyE

$(1)$ unthozi

 

$2619$

uNmai yuNarn^thuRa oNchiththi muththiyAm

peNmayaR keTTaRap pERaTTa chiththiyAn^

thiNmaiyin nyAni chivakAyaN^ kaiviTTAl

vaNmai yaruLthAn $(1)$aTain^thanpil ARumE

$(1)$ aDain^dhapin

 

$2620$

avanivan Ichanen RanpuRa n^ATich

chivanivan Ichanen RuNmaiyai yOrAr

pavanivan palvakai yAmip piRavi

puvanivan pOvathu poykaNTa pOthE

 

$2621$

kothikkinRa vARuN^ kuLirkinRa vARum

pathikkinRa vARin^thap pAraka muRRum

vithikkinRa aivarai vENTA thulakam

n^othikkinRa kAyaththu n^UlonRu mAmE

 

$2622$

uyn^thanam enpIr uRuporuL kANkilIr

kan^tha malariR kalakkinRa n^an^thiyaich

$(1)$chin^thaiyil vaiththuth theLivuRach chErththiTTAl

mun^thaip piRavikku mUlavith thAmE

$(1)$ chin^dhai yuRavE theLin^dhiruL n^IN^ginAl

 

 

\vskip1cm       

$41.$  paththiyuTaimai

\vskip1cm       

 

$2623$

muththichey nyAnamuN^ kELviyu mAyn^iRkum

aththanai mAyA amarar pirAnthanaich

chuththanaith thUyn^eRi yAyn^inRa chOthiyaip

paththar parachum pachupathi thAnenRE

 

$2624$

aTiyAr aTiyAr $(1)$aTiyArk kaTimaik

kaTiyanAy n^alkiT TaTimaiyum pUNTEn

aTiyAr aruLAl avanaTi kUTa

aTiyA nivanen RaTimaikoN TAnE

$(1)$ aDiyAraDimaik

 

$2625$

n^IriR kuLirum n^eruppiniR chuTTiTum

Arik kaTanan^thi yAmA raRipavar

pAriR $(1)$payanAraip pArkkilum n^Eriyar

Uril umApathi yAkin^in RAnE

$(1)$ payanAkum

 

$2626$

oththula kEzum aRiyA oruvanen

Raththan irun^thiTam AraRi vArchollap

paththartham paththiyiR $(1)$pARpaTil allathu

muththinai yArcholla mun^thun^in RArE

$(1)$ pARpaDal

 

$2627$

AnkanRu thETi yazaikku mathupOl

n^AnkanRAy n^ATi yazaiththEnen n^Athanai

vAnkanRuk kappAlAy n^inRa maRaipporuL

UnkanRA nATivan^ thuLpukun^ thAnE

 

$2628$

peththaththun^ thanpaNi illai piRaththalAn

muththaththun^ thanpaNi illai muRaimaiyAl

aththaR kiraNTum aruLAl aLiththalAR

paththippaT TOrkkup paNiyonRum illaiyE

 

$2629$

paRavaiyiR kaRpamum pAmpumey yAkak

kuRavany chilampak kuLirvarai yERi

n^aRavAr malarkoNTu n^an^thiyai yallAl

iRaivanen Renmanam Eththaki lAvE

 

$2630$

uRuthuNai n^an^thiyai umpar pirAnaip

peRuthuNai cheythu piRappaRuth thuymin

$(1)$cheRithuNai cheythu chivanaTi chin^thith

thuRuthuNai yAyaN^ki yAkin^in RAnE

$(1)$ cheRuthuNai

 

$2631$

vAnavar thammai valichey thirukkinRa

thAnavar muppurany cheRRa thalaivanaik

kAnavan enRuN^ karuvarai yAnenRum

Unatha nuLn^inain^ thonRupaT TArE

 

$2632$

n^ilaipeRu kETenRu munnE paTaiththa

thalaivanai n^ATith thayaN^kumen uLLam

malaiyuLum vAnakath thuLLum puRaththum

ulaiyuLum uLLaththu mUzkin^in REnE

 

 

\vskip1cm       

$42.$  muththiyuTaimai

\vskip1cm       

 

$2633$

muththiyil aththan muzuththa aruLpeRRuth

thaththuva chuththi thalaippaTTuth thanpaNi

meyththavany cheykai vinaiviTTa meyyuNmaip

paththiyi luRROr parAnan^tha pOtharE

 

$2634$

vaLaN^kani thETiya vanRAT paRavai

uLaN^kani thETi yuzitharum pOthu

kaLaN^kani yaN^kiyiR kaiviLak kERRi

n^alaN^koNTa n^Alvarum n^ATukin RArE

 

 

\vskip1cm       

$43.$  chOthanai

\vskip1cm       

 

$2635$

pemmAn perun^an^thi pEchchaRRa pErinpath

thammA naTithan^ tharuTkaTal ATinOm

emmAya mumviTuth themmaik karan^thiTTuch

chummA thirun^thiTany chOthanai yAkumE

 

$2636$

aRivuTai yAnaru mAmaRai yuLLE

cheRivuTai yAnmiku thEvarkkun^ thEvan

poRiyuTai yAnpulan ain^thuN^ kaTan^tha

kuRiyuTai yAnoTuN^ kUTuvan n^AnE

 

$2637$

aRivaRi venRaN^ karaRRum ulakam

aRivaRi yAmaiyai yArum aRiyAr

aRivaRi yAmai kaTan^thaRi vAnAl

aRivaRi yAmai yazakiya vARE

 

$2638$

kuRiyAk $(1)$kuRiyiniR kUTAtha kUTTath

thaRiyA aRivil avizn^thEka chiththamAy

n^eRiyAm parAn^an^thi n^ITaruL onRuny

cheRiyAch cheRivE chivamena lAmE

$(1)$ kuRippiniR

 

$2639$

kAlinil URuN^ karumpiniR kaTTiyum

pAlinuL n^eyyum $(1)$pazaththuL irathamum

pUvinuL n^ARRamum pOluLan emmiRai

kAvalan eN^kuN^ kalan^thun^in RAnE

$(1)$ pazaththin

 

$2640$

viruppoTu kUTi vikirthanai n^ATip

poruppakany chErtharu poRkoTi pOla

iruppar manaththiTai eN^kaL pirAnAr

n^eruppuru vAki n^ikazn^thun^in RArE

 

$2641$

n^an^thi perumAn n^aTuvuL viyOmaththu

van^then akampaTi kOyilkoN TAn$(1)$koLLa

en^thaivan^ thAnen Rezun^thEn ezuthaluny

chin^thaiyi nuLLE chivanirun^ thAnE

$(1)$ chonna

 

$2642$

thanmaival lOnaith thavaththuL n^alaththinai

n^anmaival lOnai n^aTuvuRai n^an^thiyaip

punmaipoy yAthE punithanai n^ATumin

panmaiyil ummaip parichuchey vAnE

 

$2643$

thoTarn^thun^in RAnennaich chOthikkum pOthu

thoTarn^thun^in RAnalla n^Athanum aN^kE

paTarn^thun^in RAthip parAparan en^thai

kaTan^thun^in Ravvazi kATTukin RAnE

 

$2644$

avvazi kATTum amarark karumporuL

ivvazi than^thai thAy$(1)$kELiyAn okkuny

chevvazi chErchiva lOkath thirun^thiTum

ivvazi n^an^thi iyalpathu thAnE

$(1)$ thAyAy

 

$2645$

eRivathu nyAnath $(1)$thuRaivAL uruvi

aRivathu nOTEyav vANTakai yAnaich

cheRivathu thEvarkkuth thEvar pirAnaip

paRivathu palkaNap paRRuvi TArE

$(1)$ thiRaivAL

 

$2646$

Athip pirAnthan^tha vALaN^kaikkoNTapin

vEthiththu ennai vilakkaval lArillai

chOthippan aN^kE chuvaTu paTAvaNNam

AthikkaT Teyva mavaniva nAmE

 

$2647$

an^thak karuvai $(1)$yaruvai vinaicheythaR

pan^tham paNiyachcham palpiRap pumvATTich

chin^thai thiruththaluny chErn^thArach chOthanai

chan^thikkath thaRpara mAkuny chathurarkkE

$(1)$ yaruvinai cheyalap

 

$2648$

uraiyaRRa thonRai yuraiththAn enakkuk

karaiyaR Rezun^tha kalaivET TaRuththuth

thiraiyoththa ennuTal n^IN^kA thiruththip

puraiyaRRa ennuT pukun^thaR paranE

 

 

\vskip1in

 

eTTAm than^dhiram muRRiRRu

 

         thiruchchiRRambalam

 

##

Send corrections

 

##

 

Related Content

तत्त्वार्यास्तवः - Tattvaryastavah Hymn on Lord Nataraja a

निर्गुण मानसपूजा (शन्कर बगवत्पाद) - Nirgunamanasa puja (

Aindham Thanthiram

Aram Thandhiram

Irandam Thandhiram