logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Aindham Thanthiram

The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
 

         thiruchchiRRambalam

 

$1.$ chuththa chaivam

 

$1419$

Urum ulakamum okkap paTaikkinRa

pEraRi vALan perumai kuRiththiTin

mEruvum mUvula kALi yilaN^kezun^

thAraNi n^Alvakaich chaivamu mAmE

 

$1420$

chaththum achaththuny chathachaththun^ thAnkaNTu

chiththum achiththuny chErvuRA mEn^Iththa

chuththam achuththamun^ thOyvuRA mEn^inRu

n^iththam paranychuththa chaivarkku n^EyamE

 

$1421$

kaRpana kaRRuk kalaimannu meyyOkam

muRpatha nyAna muRaimuRai n^aNNiyE

choRpatha mEvith thurichaRRu mElAna

thaRparaN^ kaNTuLOr chaivachith thAn^tharE

 

$1422$

vEthAn^thany chuththam viLaN^kiya chiththAn^tha

n^AthAn^thaN^ kaNTOr n^aTukkaRRa kATchiyar

pUthAn^tha pOthAn^tha mAkap punanycheyya

n^AthAn^tha pUraNar nyAnan^E yaththarE

 

$2.$ achuththa chaivam

 

$1423$

iNaiyAr thiruvaTi Eththuny chIraN^kath

thinaiyAr iNaikkuzai yIraNai muththirai

kuNamA riNaikkaNTa mAlaiyuN^ kunRA

thaNaivAny chariyai kiriyaiyi nArkkE

 

$1424$

kAthuppo nArn^tha kaTukkan iraNTuchErth

thOthun^ thirumEni yuTkaT TiraNTuTan

chOthanai cheythu thuvAthecha mArkkarAy

Othi yiruppAr oruchaiva rAkumE

 

$1425$

kaNTaN^kaL onpathuN^ kaNTavar kaNTanar

kaNTaN^kaL onpathuN^ kaNTAy arumporuL

kaNTaN^kaL onpathuN^ kaNTavar kaNTamAN^

kaNTaN^kaL kaNTOr kaTunychuththa chaivarE

 

$1426$

nyAni puviyezu n^annU lanaiththuTan

mOna thichaiyum muzueNNeN chiththiyum

Enai n^ilamum ezuthA maRaiyIRuN^

kOnoTu thannaiyuN^ kANuN^ kuNaththanE

 

$3.$ mArkka chaivam

 

$1427$

ponnAR chivachAtha nampUthi chAthanam

n^anmArkka chAthanam $(1)$mAnyAna chAthanan^

thunmArkka chAthanan^ thOnRAtha chAthanany

chanmArkka chAthana mAnychuththa chaivarkkE

$(1)$ n^alnyAna

 

$1428$

kETaRu nyAni kiLarnyAna pUpathi

pATaRu vEthAn^tha chiththAn^tha pAkaththin

UTuRu nyAnO thayanuNmai muththiyOn

pATuRu chuththachai vappaththa n^iththanE

 

$1429$

Akamam onpAn athilAna n^AlEzu

mOkamil n^AlEzu muppEtha muRRuTan

vEkamil vEthAn^tha chiththAn^tha meymaiyon

RAka muTin^tha varunychuththa chaivamE

 

$1430$

chuththam achuththan^ thUriyaN^kaL orEzuny

chaththum achaththun^ thaNan^tha parAparai

uyththa parAparai yuLLAm parAparai

aththan aruTchaththi yAyeN^ku mAmE

 

$1431$

chaththum achan^thun^ thaNan^thavar thAnAkich

chiththum achiththun^ theriyAch chivOkamAy

muththiyuL Anan^tha chaththiyuL mUzkinAr

chiththiyu maN^kE chiRan^thuLa thAnE

 

$1432$

thannaip paranaich chathAchivan enkinRa

mannaip pathipachu pAchaththai $(1)$mAchaRRa

munnaip pazamala $(2)$munkaTTai vITTinai

unnath thakunychuththa chaivar upAyamE

$(1)$ mAchaRa

$(2)$ mUzkaTTai

$(2)$ mUlath thaiviTTu

 

$1433$

pUraNan^ thannilE vaiththaRRa $(1)$vappOthE

mAraNa man^tha mathiththAnan^ thaththOTu

n^Erena IrARu n^Ithi n^eTumpOkaN^

kAraNa mAnychuththa chaivarkkuk kATchiyE

$(1)$ vappOdham

 

$1434$

mARAtha nyAna mathippaRa mAyOkan^

thERAtha chin^thaiyaith thERRich chivamAkkip

pERAna pAvanai pENi n^eRin^iRRal

kURAku nyAni charithai kuRikkilE

 

$1435$

vEthAn^thaN^ kaNTOr piramamith thiyAtharar

n^AthAn^thaN^ kaNTOr n^aTukkaRRa yOkikaL

vEthAn^tha $(1)$mallAtha chiththAn^thaN^ kaNTuLOr

chAthA raNamanna chaivar upAyamE

$(1)$ millAdha

 

$1436$

viNNinaich chenRaNu kAviyan mEkaN^kaL

kaNNinaich chenRaNu kAppala kATchikaL

eNNinaich chenRaNu kAma leNappaTum

aNNalaich chenRaNu kApachu pAchamE

 

$1437$

onRum iraNTum ilathumAy onRAka

n^inRu chamaya n^irAkAra n^IN^kiyE

n^inRu parAparai n^Eyaththaip pAthaththAR

chenRu chivamAthal chiththAn^tha chiththiyE

 

$4.$ kUTunychuththa chaivam

 

$1438$

vETaN^ kaTan^thu vikirthanRan pAnmEvi

ATam paraminRi AchApA chanycheRRup

pATonRu pAcham pachuththuvam pAzpaTach

chATuny chivapO thakarchuththa chaivarE

 

$1439$

uTalAna ain^thaiyum OrARum ain^thu

maTalAna mAmAyai maRRuLLa n^Ivap

paTalAna kEvala pAchan^ thuTaiththuth

thiTamAyth thanaiyuRal chiththAn^tha mArkkamE

 

$1440$

chuththach chivanurai thAnathil thOyAmal

muththar pathapporuL muththivith $(1)$thAmUlam

aththakai yAnmA aranai aTain^thaRRAR

chuththa chivamAva rEchuththa chaivarE

$(1)$ thArmUlam

 

$1441$

n^AnenRun^ thAnenRum n^ATin^An chAravE

thAnenRu n^Anen RiraNTilAth $(1)$thaRpathan^

thAnenRu n^AnenRa thaththuva n^alkalAl

thAnenRu n^AnenRuny chARRakil lEnE

$(1)$ thaRparan^

 

$1442$

chARRari thAkiya thaththuvany chiththiththAl

ARRiri thAkiya ain^thum aTaN^kiTum

mERRikaz nyAnam viLakkoLi yAyn^iRkum

pARpara chAyuchchiya mAkum pathiyE

 

$5.$ chariyai

 

$1443$

n^Ern^thiTu $(1)$mUla chariyai n^eRiyithen

RAyn^thiTuN^ kAlAN^ki kanycha malaiyamAn

Orn^thiTuN^ kan^thuru kENminkaL pUthalath

thOrn^thiTuny chuththa chaivath thuyirathE

$(1)$ mUlan

 

$1444$

uyirkkuyi rAyn^iRRal oNnyAna pUchai

uyirkoLi n^Okkal makAyOka pUchai

uyirppeRu mAvA kanampuRap pUchai

cheyiRkaTai n^Echany chivapUchai yAmE

 

$1445$

n^ATu n^akaramum n^aRRiruk kOyilun^

thETith thirin^thu chivaperu mAn enRu

pATumin pATip paNimin paNin^thapin

kUTiya n^enychaththuk kOyilAyk koLvanE

 

$1446$

paththar charithai paTuvOr kiriyaiyOr

aththaku thoNTar aruLvETath thAkuvOr

chuththa viyamAthi chAthakar thUyOkar

chiththar chivanyAnany chenReythu vOrkaLE

 

$1447$

chArn^thameyny nyAnaththOr thAnava $(1)$nAyinOr

chErn^thaveN yOkaththar chiththar chamAthiyOr

Ayn^tha kiriyaiyOr aruchchanai thappAthOr

n^Ern^tha chariyaiyOr n^ILn^ilath thOrE

$(1)$ nAyaRROr

 

$1448$

kiriyai yOkaN^kaL kiLarnyAna pUchai

ariya chivanuru amarum arUpan^

theriyum paruvaththuth thErn^thiTum pUchai

uriyana n^Eyath thuyarpUchai yAmE

 

$1449$

chariyAthi n^Ankun^ tharunyAna n^Ankum

virivAna vEthAn^tha chiththAn^tha mARum

poruLA nathun^an^thi ponnakar pOn^thu

maruLAku mAn^thar vaNaN^kavaith thAnE

 

$1450$

chamaiyum palachuththith thancheyal aRRiTum

amaiyum vichETamum aranman^ thirachuththi

chamaiya n^iruvANaN^ kalAchuththi yAkum

amaimannu nyAnamArk kam api TEkamE

 

$6.$ kiriyai

 

$1451$

paththuth thichaiyum paramoru theyvamuN

Teththik kilarillai enpathin amalark

koththuth thiruvaTi n^Izal charaNenath

thaththum vinaikkaTal chArAthu kANumE

 

$1452$

kAnuRu kOTi kaTikamaz chan^thanam

vAnuRu mAmala riTTu vaNaN^kinum

Uninai n^Ikki uNarpavark kallathu

thEnamar pUN^kazal chEravoN NAthE

 

$1453$

kOnakkan RAyE kuraikazal Eththumin

nyAnakkan RAkiya n^aTuvE yuzitharum

vAnakkan RAkiya vAnavar kaithozu

mAnakkan RIchan aruLvaLLa mAmE

 

$1454$

ithupaNin^ theNTichai maNTalam ellAm

athupaNi cheykin RavaLoru kURan

ithupaNi mAnuTar cheypaNi yIchan

pathipaNi cheyvathu paththimai kANE

 

$1455$

paththan kiriyai chariyai payilvuRRuch

chuththa aruLAl thurichaRRa yOkaththil

uyn^tha n^eRiyuR RuNarkinRa nyAnaththAR

chiththaN^ kuruvaru LARchiva mAkumE

 

$1456$

anpin urukuva nALum paNicheyvan

chemponchey mEni kamalath thiruvaTi

munpun^in RAN^kE moziva thenakkaruL

enpinuT chOthi ilaN^kukin RAnE

 

$7.$ yOkam

 

$1457$

n^eRivazi yEchenRu $(1)$n^ErmaiyuL onRith

thaRiyirun^ thARpOl thammai yiruththich

choRiyinun^ thAkkinun^ thuNNen RuNarAk

kuRiyaRi vALarkkuk kUTalu mAmE

$(1)$ n^Ermaiyin

 

$1458$

UzithO RUziuNarn^thavark kallAl

UzithO RUzi yuNaravun^ thAnoTTAn

Azi amarum ariyayan enRuLAr

Uzi muyanRum oruchchiyu LAnE

 

$1459$

pUviniR kan^tham porun^thiya vARupOR

chIvanuk kuLLE chivamaNam pUththathu

Oviyam pOla $(1)$uNarn^thaRi vALarkku

n^Avi yaNain^tha n^aTuthaRi yAmE

$(1)$ uNaraval lArkaTku

 

$1460$

uyn^thanam enpIr uRuporuL kANkilIr

kan^tha malariR kalakkinRa n^an^thiyaich

chin^thai yuRavE theLin^thiruL n^IN^kinAl

mun^thaip piRavikku mUlavith thAmE

 

$1461$

ezuththOTu pATalum eNNeN kalaiyum

paziththalaip pAchap piRaviyum n^IN^kA

vaziththalaich chOmanO TaN^ki yarukkan

vaziththalaich cheyyum vakaiyuNarn^ thEnE

 

$1462$

virumpin^in REcheyil meyththava rAkum

virumpin^in REcheyin $(1)$meyyurai yAkum

virumpin^in REcheyin meyththava mAkum

virumpin^in REcheyil viNNava nAkumE

$(1)$ mayyuNarvAgum

 

$1463$

pENiR piRavA ulakaruL cheythiTuN^

kANil thanathu kalaviyu LEn^iRkum

n^ANil n^akara n^eRikkE vazicheyum

UniR chuTumaN^ki yuththaman RAnE

 

$1464$

oththacheN^ kOlAr ulappili mAthavar

eththanai yAyiram vIzn^thanar eNNili

chiththarkaL thEvarkaL mUvar perumaiyAy

aththa nivanenRE anpuRu vArkaLE

 

$1465$

yOkikku yOkAthi munRuLa koNTuRROr

Akath thakukiri yAthi chariyaiyAn^

thAkaththai viTTa chariyaiyon RAmonRuL

Athiththan paththiyuL anpuvaith thEnE

 

$1466$

yOkach chamayamE yOkam palavunnal

yOka vichETamE aTTAN^ka yOkamAm

yOkan^ir vANamE yuRRa parOthayam

yOka apiTEkamE oNchiththi yuRRalE

 

$8.$ nyAnam

 

$1467$

nyAnaththin mikka $(1)$aRan^eRi n^ATTillai

nyAnaththin mikka chamayamum n^anRanRu

nyAnaththin mikkavai n^anmuththi n^alkAvA

nyAnaththin mikkAr n^ararinmik kArE

$(1)$ thavan^eRi

 

$1468$

chaththamuny chaththa mananun^ thakumanam

uyththa vuNarvu muNarththum akan^thaiyuny

chiththamen RimmUnRuny chin^thikkuny cheykaiyuny

chaththaN^ kaTan^thavar peRRachan mArkkamE

 

$1469$

thanpAl ulakun^ thanakkaru kAvathum

anpA lenakkaru LAvathu mAvana

enpArkaL nyAnamum eythuny chivOkamum

pinpAlin n^Eyamum peRRiTun^ thAnE

 

$1470$

irukkuny chEma iTampiramamAkum

varukkany charAchara mAkum ulakan^

tharukkiya AchAra mellAn^ tharumE

$(1)$thirukkilAnyAnaththaith thErn^thuNarn^ thOrkkE

$(1)$ thirukkamil

 

$1471$

aRivum aTakkamum anpum uTanE

piRiyA n^akarmannum pEraru LALan

kuRiyuN^ kuNamuN^ kuraikazal n^IN^kA

n^eRiyaRi vArkkithu $(1)$n^Irththoni yAmE

$(1)$ n^IrththONi yAmE

 

$1472$

nyAnam viLain^thezu kinRathOr chin^thaiyuL

Enam viLain^thethi rEkAN vazithoRuN^

kUnal mathimaN Talaththethir n^IrkaNTu

Unam aRuththun^in RoNchuTa rAkumE

 

$1473$

nyAnik kuTankuNa nyAnaththil n^AnkumA

mOnik kivaiyonRuN^ kUTAmun mOkiththu

mEniRRa lAnychaththi viththai viLaiththiTun^

thAnik kulaththOr chariyai kiriyaiyE

 

$1474$

nyAnaththin nyAnAthi n^AnkumA nyAnikku

nyAnaththin nyAnamE n^Anena thennAmal

nyAnaththil yOkamE n^AthAn^tha n^alloLi

nyAnak kiriyaiyE n^anmuththi n^ATalE

 

$1475$

n^aNNiya nyAnaththin nyAnAthi n^aNNuvOn

puNNiya pAvaN^ kaTan^tha piNakkaRROn

kaNNiya n^EyaN^ karainyAnaN^ kaNDuLOn

thiNNiya chuththan chivamuththan chiththanE

 

$1476$

nyAnach chamayamE n^ATun^ thanaikkANTal

nyAna vichETamE $(1)$n^ATu parOthaya

nyAnan^ir vANamE $(2)$n^anRaRi vAnaruL

$(3)$nyAnApi TEkamE n^aRkuru pAthamE

$(1)$ n^aNNum parOdhayam

$(2)$ n^aRchivO kambAvam

$(3)$ nyAnabi DEkamE

 

$9.$ chanmArkkam

 

$1477$

chARRunychan mArkkamAn^ thaRchiva thaththuvath

thORRuN^ka LAna churuthich chuTarkaNTu

chIRRam ozin^thu chivayOka chiththarAyk

kURRaththai venRAr kuRippaRin^ thArkaLE

 

$1478$

chaivap perumaith thanin^A yakann^an^thi

uyya vakuththa kurun^eRi onRuNTu

theyvach chivan^eRi chanmArkkany chErn^thuyya

vaiyaththuL LArkku vakuththuvaith thAnE

 

$1479$

therichikkap pUchikkach chin^thanai cheyyap

parichikkak kIrththikkap pAthukany chUTak

kurupaththi cheyyuN^ kuvalayath thOrkkuth

tharumUrththich chArpUTTuny chanmArkkan^ thAnE

 

$1480$

theLivaRi yAthAr chivanai yaRiyAr

theLivaRi yAthAr $(1)$chIvanu mAkAr

theLivaRi yAthAr chivamAka mATTAr

theLivaRi yAthavar thIrAr piRappE

$(1)$ chivanu

 

$1481$

thAnava nAkith thAnain^thA malanycheRRu

mOnama thAmozip pAnmuththa rAvathu

mInamil nyAnAnu pUthiyil inpamun^

thAnava nAyuRa lAnachan mArkkamE

 

$1482$

chanmArkkath thArkku mukaththOTu pITamuny

chanmArkkath thArkkum iTaththoTu theyvamuny

chanmArkkath thArkku varukkan^ tharichanam

emmArkkath thArkkum iyampuvan kENminO

 

$1483$

chanmArkka chAthanan^ thAnnyAna nyEyamAm

pinmArkka chAthanam pEthaiyark kAyn^iRkum

thunmArkkam viTTa thuriyath thurichaRRAr

chanmArkkan^ thAnava nAkunychan mArkkamE

 

$1484$

chanmArkka meytha varumaruny chITarkkup

pinmArkka mUnRum peRaviyal pAmenRAl

n^anmArkkan^ thAnE chivanoTu n^ATalE

chonmArkka mennachchuruthikaikkoLLumE

 

$1485$

anniya pAchamum AkuN^ karumamum

munnum avaththaiyum mUlap pakuthiyum

pinniya nyAnamum pEthAthi pEthamun^

thannoTuN^ kaNTavar chanmArkkath thOrE

 

$1486$

pachupAcha n^Ikkip pathiyuTan kUTTik

kachiyAtha n^enychaN^ kachiyak kachivith

$(1)$thochiyAtha vuNmaich chorUpO thayaththuR

RachaivAna thillAmai yAnachan mArkkamE

$(1)$ chuchiyAdha

 

$1487$

mArkkanychan mArkkikaL kiTTa vakuppathu

mArkkanychan mArkkamE yanRimaR RonRillai

mArkkanychan mArkka menun^eRi vaikAthOr

mArkkanychan mArkka mAnychiththa yOkamE

 

$10.$ chakamArkkam

 

$1488$

chanmArkkan^ thAnE chakamArkka mAnathu

manmArkka mAmuththi chiththikkuL vaippathAm

pinmArkka mAnathu pErAp piRan^thiRan^

thunmArkka nyAnath thuRuthiyu mAmE

 

$1489$

maruvun^ thuvAthacha mArkkamil lAthAr

kuruvuny chivanuny chamayamuN^ kUTAr

veruvun^ thirumakaL vITTillai yAkum

uruvuN^ kiLaiyum oruN^kizap pArE

 

$1490$

yOkach chamAthiyin uLLE yakaliTam

yOkach chamAthiyin uLLE yuLaroLi

yOkach chamAthiyin uLLE yuLachaththi

yOkach chamAthiyin yukan^thavar chiththarE

 

$1491$

yOkamum pOkamum yOkiyark kAkumAl

yOkany chivarUpam uRRiTum uLLaththOr

pOkam puviyiR puruTArththa chiththiya

thAkum iraNTum aziyAtha yOkikkE

 

$1492$

AthAra chOthanai yAnATi chuththikaL

mEthAthi yIreN $(1)$kalAn^thaththu viNNoLi

pOthA layaththup pulankara Nampun^thi

chAthA raNaN^keTa lAnychaka mArkkamE

$(1)$ kalan^dhadhu

 

$1493$

piNaN^kin^iR kinRavai ain^thaiyum pinnai

aNaN^ki yeRiva nayirmana vALAR

kaNampathi neTTuN^ karuthum oruvan

vaNaN^kaval lAn chin^thai van^thun^in RAnE

 

$1494$

vaLaN^kani yokkum vaLan^iRath thArkkum

vaLaN^kani yoppathOr vAymaiya nAkum

uLaN^kanin^ thuLLa mukan^thirup pArkkup

pazaN^kanin^ thuLLE pakun^thun^in RAnE

 

$11.$ chaRpuththira mArkkam

 

$1495$

mEviya chaRpuththira $(1)$mArkka meyththozil

thAvippa thAnychaka mArkkany chakaththozil

Ava thiraNTum akanRu chakamArkkath

thEviyO TonRal chanmArkkath theLivathE

$(1)$ mArkkamE thozil

 

$1496$

pUchiththal vAchiththal pORRal chepiththiTal

AchaRRa n^aRRavam vAymai azukkinmai

n^EchiththiT Tannamum $(1)$n^Ichuththi cheythanmar

$(2)$RAchaRRa chaRputh thiramArkka mAkumE

$(1)$ n^Irchuththi cheydhalum

$(2)$ mAchaRRa

 

$1497$

aRukAR paRavai alarthErn^ thuzalum

maRukA n^araiyannan^ thAmarai n^IlaN^

kuRukA n^aRumalar koyvana kaNTuny

chiRukAl $(1)$aRan^eRi chEraki lArE

$(1)$ araneRi

 

$1498$

aruN^karai yAvathu avvaTi n^IzaR

peruN^karai yAvathu pinynyaka nANai

varuN^karai yEkinRa mannuyirk kellAm

oruN^karai yAyula kEzinoth thAnE

 

$1499$

uyarn^thum paNin^thum mukan^thun^ thazuvi

viyan^thum aranaTik kEmuRai cheymin

payan^thum piRavip payanathu vAkum

payan^thu parikkilap pAnmaiya nAmE

 

$1500$

n^inRuthozuvan kiTan^them pirAnthannai

enRun^ thozuvan eziRparany chOthiyaith

thunRu malarthUvith thozumin thozun^thORuny

chenRu veLippaTun^ thEvar pirAnE

 

$1501$

thirumannuny chaRputh thiramArkkach chariyai

urumanni vAzum ulaththIr kENmin

karumannu pAchaN^ kaikUmpath thozuthu

irumannu n^ATORum inpuR Rirun^thE

 

$12.$ thAcha mArkkam

 

$1502$

eLiyanal thIpa miTalmalar koythal

aLithin mezuka lathuthUrththal vAzththal

paLimaNi paRRal panmany chanamAthi

thaLithozil cheyvathu thAnthAcha mArkkamE

 

$1503$

athuvithu vAthip paramen Rakalvar

ithuvazi yenRaN^ kiRainychina rillai

vithivazi yEchenRu vEn^thanai n^ATu

mathuvithu n^enychil thaNikkinRa vARE

 

$1504$

an^thippan thiN^ka Lathanpinpu nyAyiRu

chin^thippan enRum oruvan cheRikazal

van^thippa vAnavar thEvanai n^ATORum

van^thippa thellAm vakaiyin muTin^thathE

 

$1505$

aNNalai vAnavar Ayiram pErcholli

unnuvar uLmakizn^ thuNNin RaTithozak

kaNNava nenRu karuthu mavarkaTkup

paNNavan pEranpu paRRin^in RAnE

 

$1506$

$(1)$vAchiththum pUchiththum mAmalar koythiTTum

$(2)$pAchik kuLaththilvIz kallA manampArkkin

mAchaRRa chOthi maNimiTaR RaNNalai

$(3)$n^Echath thirun^tha n^inaivaRi $(4)$yArE

$(1)$ vAchiththup pUchiththu mAmalar koydhiTTup

$(2)$ pAchak kiNaRRil vIzkinRa pAvikAL

$(3)$ n^Echiththirun^dha

$(3)$ n^EchiththE vaikka

$(4)$ yIrE

 

$13.$ chAlOkam

 

$1507$

chAlOka mAthi chariyAthi yiRpeRuny

chAlOkany chAmIpan^ thaN^kuny chariyaiyAl

mAlOkany chEril vaziyAkuny chArUpam

pAlOkam illAp paranuru vAmE

 

$1508$

chamayaN^ kiriyaiyiR RanmanaN^ kOyil

chamaya manumuRai thAnE vichETany

chamayaththu mUlan^ thanaiththERan mUnRAny

chamayApi TEkan^ thAnAny chamAthiyE

 

$14.$ chAmIpam

 

$1509$

pAcham pachuvAna thAkumich chAlOkam

pAcha maruLAna thAkumich chAmIpam

pAchany chiramAna thAkumich chArUpam

pAchaN^ karaipathi chAyuch chiyamE

 

$15.$ chArUpam

 

$1510$

thaN^kiya chArUpan^ thAneTTAm yOkamAn^

thaN^kuny chanmArkkan^ thanilanRik kaikUTA

aN^kath thuTalchiththi chAthana rAkuvar

iN^kiva rAka vizivaRRa yOmE

 

$1511$

chayilalO kaththinaich chArn^tha pozuthE

chayilama thAkuN^ charAcharam pOlap

payiluN^ kuruvin pathipukka pOthE

kayilai iRaivan kathirvaTi vAmE

 

$16.$ chAyuchchiyam

 

$1512$

chaivany chivanuTan champan^tha mAkuthal

chaivan^ thanaiyaRin^ thEchivany chAruthal

chaivany $(1)$chivan^thannaich chArAmal $(2)$n^IN^kuthal

chaivany chivanAn^thany chAyuch chiyamE

$(1)$ chivamanRich

$(2)$ n^Ivudhal

 

$1513$

chAyuch chiyanychAk kirAthIthany chAruthal

chAyuch chiyamupa chAn^thaththuth thaN^kuthaR

chAyich chiyanychiva mAthal muTivilAch

chAyuch chiyamanath thAnan^tha chaththiyE

 

 

$17.$ chaththin^ipAtham

 

man^tham

 

$1514$

iruTTaRai mUlai yirun^tha $(4)$kizavi

kuruTTuk kizavanaik kUTal kuRiththuk

kuruTTinai n^Ikkik $(2)$kuNampala kATTi

maruTTi yavanai $(3)$maNampurin^ thALE

$(1)$ kumari

$(2)$ guNamudhal

$(3)$ maNampuNarn^ dhALE

 

$1515$

thImpula nAna thichaiyathu chin^thikkil

Ampula nAyaRi vArkkamu thAyn^iRkun^

thEmpula nAna theLivaRi vArkaTkuk

kOmpula nATiya kollaiyu mAmE

 

$1516$

iruLn^Ikki eNNil piRavi kaTaththi

aruLn^IN^kA vaNNamE yAthi yaruLum

maruLn^IN^kA vAnavar kOnoTuN^ kUTip

poruLn^IN^kA inpam $(1)$pulampayil thAnE

$(1)$ puNarn^dhayin REnE

 

$1517$

iruLchU zaRaiyil irun^thathu n^ATiR

poruLchUz viLakkathu pukkerin^ thARpOn

maruLchUz mayakkaththu mAmalar n^an^thi

aruLchUz iRaivanum ammaiyu mAmE

 

man^thatharam

 

$1518$

maruTTip puNarn^thu mayakkamum n^Ikki

veruTTi vinaiyaRuth thinpam viLaiththuk

kuruTTinai n^Ikkik kuNampala kATTi

$(1)$aruTTikaz nyAna mathupurin^ thAnE

$(1)$ aruTTiru

 

$1519$

kannith thuRaipaTin^ thATiya ATavar

kannith thuRaipaTin^ thATuN^ karuththilar

kannith thuRaipaTin^ thATuN^ karuththuNTER

pinnaip piRavi piRithillai thAnE

 

$1520$

cheyyan kariyan veLiyann^aR pachchaiyan

eytha vuNarn^thavar eyvar iRaivanai

maiven RakanRa pakuTuri pOrththaveN^

kaiya nivanenRu $(1)$kAthalchey vIrE

$(1)$ kAval cheyyIrE

 

$1521$

eythiya kAlaN^kaL eththanai yAyinun^

thaiyalun^ tharanun^ thanin^A yakamenpar

vaikalun^ thannai vaNaN^ku mavarkaTkuk

kaiyiR karumanychey kATTathu vAmE

 

$1522$

kaNTukoNTOmiraNTun^thoTarn^ thAN^koLi

paNTupaN TOyum paraman paranychuTar

vaNTukoN TATu malarvAr chaTaiyaNNal

n^inRukaN TArkkiruL n^Ikkin^in RAnE

 

thIviram

$1523$

aNNikkum peNpiLLai appanAr thOTTaththil

eNNikkum EzEz piRavi yuNarvikkum

uNNiRpa thellAm oziya muthalvanaik

kaNNuRRu n^inRa $(1)$kaniyathu vAkumE

$(1)$ kaLiyadhu

 

$1524$

piRappai yaRukkum perun^thavam n^alkum

maRappai yaRukkum vazipaTa vaikkuN^

kuRappeN kuvimulai kOmaLa valli

chiRappoTu pUchanai cheyyan^in RArkkE

 

$1525$

thAN^kumin eTTuth thichaikkun^ thalaimakan

pUN^kamaz kOthaip purikuza lALoTum

AN^kathu chErum aRivuTai yArkaTkuth

thUN^koLi n^Ilan^ thoTarthalu mAmE

 

$1526$

n^aNukinu nyAnak kozun^thonRu n^alkum

paNikilum panmalar thUvip paNivan

aNukiya thonRaRi yAtha voruvan

aNukum ulakeN^ku mAviyu mAmE

 

thIvira tharam

$1527$

iruvinai n^Eroppil innaruT chaththi

kuruvena van^thu kuNampala n^Ikkith

tharumenu nyAnaththAl thancheya laRRAl

thirimalan^ thIrn^thu chivanava nAmE

 

$1528$

iravum pakalum $(1)$ilAtha iTaththE

kuravany cheykinRa kuzaliyai $(2)$unni

aravanychey yAmal avaLuTan chErap

parivonRi lALum parAparai thAnE

$(1)$ iRan^dha

$(2)$ n^ADi

 

$1529$

mAlai viLakkum mathiyamum nyAyiRuny

chAlai viLakkun^ thanichchuTar aNNaluL

nyAnam viLakkiya n^Athanen uLpukun^$($thu$)$

Unai viLakki yuTanirun^ thAnE

 

 

$18.$ puRachchamaya thUDaNam

 

$1530$

AyaththuL n^inRa $(1)$aRuchama yaN^kaLuN^

kAyaththuL n^inRa kaTavuLaik kANkilar

mAyak kuziyil vizuvar manaimakkaL

$(2)$pAchaththil uRRup pathaikkinRa vARE

$(1)$ aRuchamayath thOrum

$(2)$ pAchaththuL n^inRu

$(2)$ pAchaththuTpaTTup

 

$1531$

uLLaththu  LEthAn karan^theN^kum n^inRavan

vaLLal thalaivan malaruRai mAthavan

poLLaR kurampaip pukun^thu puRappaTuN^

kaLLath thalaivan karuththaRi yArkaLE

 

$1532$

uLLaththum uLLan puRaththuLLan enpavark

kuLLaththum uLLan puRaththuLLan emmiRai

uLLaththum illai puRaththillai enpavark

kuLLaththum illai puRaththillai thAnE

 

$1533$

ARu chamayamuN^ kaNTavar kaNTilar

ARu chamayap poruLum avanalan

thERumin thERith theLimin theLin^thapin

mARuthal inRi manaipuka lAmE

 

$1534$

chivamalla thillai yaRaiyE chivamAn^

thavamalla thillai thalaippaTu vArkkiN^$($ku$)$

avamalla thillai aRuchama yaN^kaL

$(1)$thavamvalla n^an^thithAL chArn^thuyyu n^IrE

$(1)$ thavamalla

 

$1535$

aNNalai n^ATiya ARu chamayamum

viNNava rAka mikavum virumpiyE

muNNin Raziyu muyanRila rAthalAn

maNNin Roziyum vakaiyaRi yArkaLE

 

$1536$

chivakathi yEkathi maRRuLLa ellAm

pavakathi pAchap piRaviyon RuNTu

thavakathi thannoTu $(1)$n^EronRu thOnRil

avakathi mUvarum avvakai yAmE

$(1)$ thEronRu

 

$1537$

n^URu chamayam uLavA n^uvaluN^kAl

ARu chamayamav vARuT paTuvana

kURu chamayaN^kan koNTan^eRin^illA

IRu paran^eRi yillA n^eRiyanRE

 

$1538$

kaththuN^ kazuthaikaL pOluN^ $(1)$kalathikaL

chuththa chivameN^kun^ thOyvuRRu n^iRkinRAn

kuRRan^ $(2)$theLiyAr kuNaN^koNTu kOthATTip

piththERi n^ALum piRan^thiRap pArE

$(1)$ kalAdhikaL

$(2)$ theriyAmal

 

$1539$

mayaN^kukin RAru mathitheLin^ thArum

muyaN^ki yiruvinai muzaimukap pAchchi

iyaN^kip peRuvarE lIRathu kATTiR

payaN^keT TavarkkOr paran^eRi yAmE

 

$1540$

chEyan aNiyan piNiyilan pErn^an^thi

thUyan thuLakkaRa n^Okkaval lArkaTku

mAyan mayakkiya mAnuTa rAmavar

kAyam viLaikkuN^ karuththaRi yArkaLE

 

$1541$

vaziyiraN TukkumOr viththathu vAna

$(1)$paziyathu pArmichai vAzthal uRuthal

kaziyaRi vALanRan cholvazi munnin

RazivaRi vArn^eRi n^ATan^il lArE

$(1)$ vaziyadhu

 

$1542$

mAthavar ellAm mAthEvan pirAn enpar

n^Athama thAka aRiyap paTun^an^thi

pEthanychey yAthE pirAnenRu kaithozil

Athiyum an^n^eRi yAkin^in RAnE

 

$1543$

araneRi yappanai yAthip pirAnai

uran^eRi yAki yuLampukun^ thAnaip

paran^eRi thETiya paththarkaL chiththam

paranaRi yAviTiR palvakaith thUramE

 

$1544$

parichaRi vAnavan paNpan pakalOn

perichaRi vAnavar pERRil thikazun^

thurichaRa n^In^inai thUymaNi vaNNan

arithavan vaiththa aRan^eRi thAnE

 

$1545$

Ana chamayam athuithu n^anRenum

mAya manithar mayakka mathuvozi

kAnaN^ kaTan^tha kaTavuLai n^ATumin

UnaN^ kaTan^tha vuruvathu vAmE

 

$1546$

an^n^eRi $(1)$n^ATi amarar munivaruny

chen^n^eRi kaNTAr chivanenap peRRArpin

munneRi n^ATi muthalvan aruLilAr

chenneRi chellAr thikaikkinRa vARE

$(1)$ n^ADiya

 

$1547$

uRumA RaRivathum uLn^inRa chOthi

peRumA RaRiyiR piNakkonRum illai

aRumA RathuvAna vaN^kiyu LAN^kE

iRumA RaRikilAr EzaikaL thAmE

 

$1548$

vazin^aTak kumpari chonRuNTu vaiyaN^

kazin^aTak kuNTavar kaRpanai kETpar

chuzin^aTak kun^thaya rammathu n^Ikkip

pazin^aTap pArkkup paravalu mAmE

 

$1549$

vazichenRa mAthavam vaikinRa pOthu

pazichellum valvinaip paRRaRuth thAN^kE

vazichellum valvinai yArthiRam viTTiT

Tuzichellil umpar thalaivanmun nAmE

 

$19.$ n^irAchAram $($n^irAkAram$)$

 

$1550$

imaiyaN^ka LAyn^inRa thEvarkaL ARu

chamaiyaN^kaL peRRanar chAththiram Othi

yamaiyaRin^ thOmenpa rAthip pirAnuN^

kamaiyaRin^ thAruT kalan^thun^in RAnE

 

$1551$

pAN^kamar konRaip paTarchaTai yAnaTi

thAN^ku manithar tharaNiyil n^Eroppar

n^IN^kiya vaNNam n^inaivuchey yAthavar

EN^ki ulakil irun^thazu vArE

 

$1552$

$(1)$irun^thazu vArum iyalpukeT TArum

arun^thava mERkoNTaN^ kaNNalai eNNil

varun^thA vakaicheythu vAnavar kOnum

perun^thanmai n^alkum $(2)$piRappillai thAnE

$(1)$ irun^dhazi

$(2)$ piRappili

 

$1553$

thUraRi vALar thuNaivar n^inaippilar

pAraRi vALar paTupayan RAnuNpar

kAraRi vALar kalan^thu piRapparkaL

n^IraRi vArn^eTu mAmuki lAmE

 

$1554$

aRivuTan kUTi azaiththathOr thONi

paRivuTan pAram pazampathi chin^thuN^

kuRiyathu kaNTuN^ koTuvinai yALar

cheRiya n^inaikkilar chEvaTi thAnE

 

$1555$

mannum oruvan maruvu manOmayan

ennin manithar ikazvariv vEzaikaL

thunni manamE thozumin thuNaiyili

thannaiyum aN^kE thalaippaTa lAmE

 

$1556$

ON^kArath $(1)$thuLLoLi uLLE uthayamuR

RAN^kAra maRRa anupavaN^ kaikUTAr

chAN^kAla munnAr piRavAmai chArvuRAr

n^IN^kAch chamayaththuL n^inRozin^ thArkaLE

$(1)$ thuLLoLik kuLLE

 

$20.$ uTchamayam

 

$1557$

imaiyavar thammaiyum emmaiyum munnam

amaiya vakuththavan Athi purANan

chamaiyaN^ka LARun^than RALiNai n^ATa

amaiyaN^ kuzalkinRa Athip pirAnE

 

$1558$

onRathu pErUr vaziyA RathaRku

enRathu pOla irumuch chamayamum

n^anRithu thIthithu enRurai $(1)$yALarkaL

kunRu kuraiththezu n^Ayaiyoth thArkaLE

$(1)$ n^IdharkaL

$(1)$ mAn^dharkaL

 

$1559$

chaivap perumaith thanin^A yakanthannai

uyya vuyirkkinRa oNchuTar n^an^thiyai

meyya perumaiyark kanpanai inpanychey

vaiyath thalaivanai van^thaTain^ thuyminE

 

$1560$

chivanavan vaiththathOr theyva n^eRiyiR

pavanavan vaiththa pazavazi n^ATi

ivanavan enpa thaRiyaval lArkaT

kavanava naN^kuLa thAN^kaTa nAmE

 

$1561$

AmA Ruraikkum aRuchama yAthikkup

pOmARu thAnillai puNNiya mallathaN^

kAmAm vaziyAkkum avvE RuyirkaTkum

pOmARav vAthArap pUN^koTi yALE.

 

$1562$

araneRi yAva thaRin^thEnum n^Anuny

$(1)$chilan^eRi thETith thirin^tha an^ n^ALum

uran^eRi yuLLak kaTalkaTan^ thERun^

tharan^eRi n^inRa thanichchuTar thAnE

$(1)$ chivan^eRi

 

$1563$

thErn^tha aranai aTain^tha chivan^eRi

pErn^thavar unnip peyarn^tha peruvazi

Arn^thavar aNTaththup $(1)$pukka aruLn^eRi

pOn^thu punain^thu puNarn^eRi yAmE

$(1)$ pukkav

 

$1564$

Iru manaththai yiraNTaRa vIchumin

Uruny chakAraththai Othumin nOthiyE

vAru maraneRi manniyE munniyath

thUruny chuTaroLi thOnRalu mAmE

 

$1565$

minaRkuRi yALanai vEthiyA vEthath

thanaRkuRi yALanai Athip pirAnthannai

n^inaikkuRi yALanai nyAnak kozun^thi

nayakkuRi kANil araneRi yAmE

 

$1566$

Ayn^thuNa rArkaLin AnmAch chathurpala

vAyn^thuNa rAvakai n^inRa araneRi

pAyn^thuNar vAr aran chEvaTi kaithozu

thErn^thuNar cheyvathOr inpamu mAmE

 

$1567$

chaiva chamayath thanin^A yakann^an^thi

uyya vakuththa kurun^eRi onRuNTu

theyvach chivan^eRi chanmArkkany chErn^thuyya

vaiyaththu LArkku vakuththuvaith thAnE

 

$1568$

iththavam aththavam enRiru pEriTum

piththaraik kANin n^akumeN^kaL pErn^an^thi

eththava mAkilen eN^kup piRakkilen

oththuNar vArkkollai yUrpuka lAmE

 

$1569$

AmE pirAnmukam ain^thoTu mAruyir

AmE pirAnuk kathOmuka mARuLa

thAmE pirAnukkun^ thanchira mAlaikkum

n^AmE pirAnukku n^arariyal pAmE

 

$1570$

Athip pirAnula kEzum aLan^thavan

Othak kaTalum uyirkaLu mAyn^iRkum

pEthip pilAmaiyin n^inRa parAchaththi

AthikkaT Teyvamum an^thamu mAmE

 

$1571$

Ayn^thaRi vArkaL amararvith thiyAtharar

Ayn^thaRi yAvaNNam n^inRa araneRi

Ayn^thaRin^ thEnavan chEvaTi kaithoza

Ayn^thaRin^ thEnimmai ammaikaN TEnE

 

$1572$

aRiyavoN NAthav vuTampin payanai

aRiyavoN NAtha aRuvakai yAkki

aRiyavoN NAtha aRuvakaik kOchath

thaRiyavoN NAthathOr aNTam pathin^thathE

 

         thiruchchiRRambalam

 

##

Send corrections

 

##

 

Related Content

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Irandam Thandhiram

Mudhal Thanthiram

Munram Thandhiram