logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Tantra Text - Thirumandiram - Athikap Patalkal


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
 

         thiruchchiRRambalam

 

athikap pATalkaL

 

$1$. urai n^UlkaLil kANappaTTa pATalkaL

 

$3048$

ARu chamaya muthalAny chamayaN^kaL

URa thenavum uNarka uNarpavar

vERa thaRavuNar vArmeyk kurun^an^thi

ARi yamaipavark kaNNikkun^ thAnE

 

$3049$

uTalAN^ kukaiyil uNarvAkum pITath

thaTalAr chamAthi ithayaththa thAka

n^aTamA Tiyakukai n^ATiya yOki

miTaiyAkA vaNNamE chAthikku mellavE

 

$3050$

n^iRRa liruththal kiTaththal n^aTaiyOTal

peRRa vakkAlun^ thiruvaruL pErAmal

chaRRiyan nyAn^than^ thAnan^than^ thaN^kavE

uRRa piRappaR RoLirnyAna n^iTTaiyE

 

$3051$

n^AyOTTu man^thiram n^AnmaRai vEtham

n^AyOTTu man^thiram n^Atha niruppiTam

n^AyOTTu man^thiram n^AthAn^tha chOthi

n^AyOTTu man^thiram n^AmaRi yOmE

 

$3052$

iNaN^ka vENTA iniyula kOruTan

n^uNaN^ku kalviyum n^UlkaLum encheyum

vaNaN^ka vENTA vaTivai yaRin^thapin

piNaN^ka vENTA pithaRRai yoziyumE

 

$3053$

evviTath thun^tham paNiyinmai kaNTuLOr

evviTath thumpaNi yIchan paNiyenRE

avviTath thaiN^karu maththAl aRithalAl

uvviTath thOrukkOr upAya millaiyE

 

$3054$

oththa chamayaN^kaL OrARu vaiththiTum

aththa noruvanAm enpa thaRin^thilar

aththan oruvanAm enpa thaRin^thiTin

muththi viLaikku muthalvanu mAmE

 

 

$3055$

muthalonRA mAnai muthukuTan vAlun^

thithamuRu kompu chevithuthik kaikAl

mathiyuTan an^thakar vakaivakai pArththE

athukURa lokkum ARu chamayamE

 

$3056$

poN^kum iruLn^Ikkum puNNiyak kUththanai

eN^kumAy n^inRATum Ekampak kUththanaik

kaN^kul pakalinuN^ kANAtha kUththanai

iN^ken iTamAka yAnkaNTa vARE

 

$3057$

vAyu virun^thiTa vAyu virun^thiTu

mAyu virun^thiTak kAya mirun^thiTum

kAya mirun^thAR karuththu mirun^thiTu

mEya vaRivuNar vuRRAl vinaiyinRE

 

$3058$

aranavan pAthala mAthi chivAnan^tham

varumavai chaththikaL mUnRAy vakuththiT

TuranuRu chan^n^ithi chETTippa venRiT

TiranuRath thOyAch chivAn^an^thi yAmE

 

$3059$

anpu chivamen RaRiyAr iraNTenpar

anpu chivamen RaRivArk kiraNTillai

anpu chivamen RaRivAl aRin^thapin

anpE chivamAy aRin^thu koNTEnE

 

$3060$

Avi iruvakai ANpeNNa thAki

mEvi iruvar viruppuRu mARupOl

thEviyun^ thEvanuny chErn^thinpa rUpakam

Avikkum vERE Anan^tha mAmE

 

$3061$

eTTAna vuTchamayam minavamA mAyai

eTTAm puRachchama yaththuTan yAvaiyum

thoTTAna mAyai irumAyai thOyAthu

viTTAr chivamAvar vEthAn^thap pOtharE

 

$3062$

en^thai pirAnkuNam eNNili kOTikaL

en^thai pirAnchaththi eNNili yAkinum

en^thai pirAnRanai yAnkANa van^thuzi

en^thai pirAnalA liyAthonRuN^ kANEnE

 

$3063$

kaNNin maNiyATu pAvaiem mIchanai

uNNin RuNaraval lAravar kaTku

viNNinRu thURum ulaka mathukaTan^ $($ thu $)$

eNNum parichinO TeNkuNa mAmE

 

$3064$

kuNakkuk kuTakkuththeR kuththaramEl kIzpAl

iNakkath thakunychaiva mAkiyA Renpar

thaNakkath thakunychivAth thuvithanycham mELaN^

kaNakkoTumun nARuN^ kANaveT TAmE

 

$3065$

thEnukkuL inpany chivappO kaRuppO

vAnukkuL Ichanaith thETu mathiyilIr

thEnukkuL inpany cheRin^thirun^ thARpOl

UnukkuL Ichan oLiththirun^ thAnE

 

$3066$

paNTaN^ka LeNpaththu n^Ankun^U RAyiram

thuNTanychey yAraith thoTarn^thuyi rAyn^iRkuN^

kaNTavaithanniRkalan^thuNNEn n^Anen $($ Ru $)$

uNTiyu mAki oruN^kin^in RAnE

 

$3067$

pavamAm parichu palapala kATTun^

thavamA n^eRiyil thalaivaru mAna

n^avan^Atha chiththaru n^an^thi aruLAl

chivamAm parichu thikazn^thuchen RArE

 

$3068$

kANip ponkoNTu kaTaikaTai thORum

vANipany cheythu mayaN^kith thirivEnai

ANip ponnAna aRivai yaRin^thapin

mANikkam peRRu makizn^thirun^ thEnE

 

$3069$

vAnukkuL Ichanaith thETu maruLarkAL

thEnukkuL inpam chivappO kaRuppO

thEnukkuL inpam chiRan^thirun^ thARpOl

UnukkuL Ichan oLin^thirun^ thAnE

 

 

 

 

 

$3070$

eTTum iraNTum aRiyAtha ennai

eTTum iraNTum aRiviththAn en n^an^thi

eTTum iraNTum aRivAl aRin^thapin

eTTum iraNTum iliN^kama thAmE

 

$3071$

vAzai pazuththuk kiTakkuthu vaiyakam

vAzaiyaich chUzath thAzkOththu n^iRkuthu

thAzaith thiRan^thu kaniyuNNa mATTAthAr

thAzam pazaththukkuth thannANTa vARE

 

$3072$

kaLLa vaziyil vizun^tha viLAN^kani

koLLach chen Raivarum kuziyil vizun^thanar

theLLiya nyAni theLivuRak kaNTapin

piLLaikaL aivarum pithaRRozin^ thArE

 

$3073$

ulaiyokkak kollan Uthum thuruththipOl

kalaiyokkap pAyum karuththaRivAr illai

kalaiyokkap pAyum karuththaRi vALarkku

n^ilaiyokkach chIvan n^iRuththalum AmE

 

$3074$

onRE kalappai uzaveru thanychuNTu

onRaiviT TonRu uzanRu thiriyAthu

onRaiviT TonRai uzuthuNNa vallAruk

kanRun^aT TanRE aRukkalu mAmE

 

$3075$

vErANi yaRRu viLain^thavith thinmaram

pArANi eN^kum paran^thE irukkuthu

thErANik kuLLE theLivuRa n^OkkinAl

OrANi yAka ukan^thirun^ thAnE

 

$3076$

thanychAvUrth thaTTAn thalaththukku n^Ayakan

manychATi koLLAn vazakkanRi manRERAn

thunychAn uRaN^kAn thozilcheyyAn chOmbAn

anychARu n^ALaik kavathiyiT TAnE

 

$3077$

maththaka moththa chilan^thi vaLaiyaththuL

oththaN^ kirun^thu uyiruNum vARupOl

aththanum aimpulath thATakath thuLLirun^thu

chaththa muthalain^thum thAnuNTa vARE

 

 

 

 

$3078$

chonnam kukaimUnRu thAnanychu pachchilai

minna araiththuvai veLLipon nAyiTum

vannam pathiyin^tha vAchikoN TUthiTil

chonnam vAnychith thonRumen chin^thaiyE

 

$3079$

iruvar irun^thiTam eNTichai aNTam

aripira mAthikaL Arum aRin^thilar

parithiyum chOmanum pArumum miTaththE

karuthi muTin^thiTam chollavoN NAthE

 

$3080$

kOththa kOvai kulaiyak kuruparan

chErththa chEvaTi chenniyil vaiththoru

vArththai cholli vazakkaRuth thANTavan

pArththa pArvai pachumarath thANiyE

 

$3081$

vEthAn^thany chiththAn^tham ennum iraNTukkum

pOthAn^tha mAna puran^tharan vAzvonRu

n^AthAn^tha mAna nyAnaN^kai kUTAthEl

chEthAn^tha mAna chenanam oziyAthE

 

$3082$

AthAram ARalla appAl n^aTamalla

OthA oLiyalla unman^ thiramalla

vEthA kamaththil viLaN^kum poruLalla

chUthAna n^an^thi chollupa thEchamE

 

$3083$

urukip puRappaT Tulakai valamvan^thu

chorukik kiTakkum thuRaiyaRi vArillai

chorukik kiTakkum thuRaiyaRi vALarkku

urukik kiTakkumen uLLanpu thAnE

 

$3084$

eTTinil eTTu mathiloT TiraTTiyum

kaTTiyai viTTuk kalan^thuNNa mATTAmal

paTTini viTTum palavitham thETiyum

eTTum iraNTum aRiyAtha mAkkaLE

 

 

$3085$

kOyilum anychuLa kOpuram mUnRuLa

kOyil aTaikkak kathavO riraNTuLa

kOyil thiRan^thu kumpiTa vallArkkuk

kOyiluk kuLLE kuTiyirun^ thAnE

 

$3086$

n^Athan irukkum n^aTumaNTa paththuLLE

n^AthAN^ki illAmal n^Alanychu vAchal

AthAra mEthen RaRiyaval lArkku

vEthAvin Olai vINOlai yAmE

 

$3087$

an^Athi chorUpi yAkiya AnmAth

thanAthi malaththAl thaTaippaTTu n^inRana

thanAthi malamum thaTaiyaRa n^IN^kiTil

an^Athi chivaththuTan onRAna vARE

 

$3088$

pOkku varavaRRa pUraNa kAraNan

n^Okka variya n^uNNiyan n^uNNiyan

thEkku malaththan chivanuk kuriyavan

pAkkil viyApi palavaNuth thAnE

 

$3089$

karaTikaL ain^thum kaTuN^kAnam vAzvana

thiruTi irAppakal thinRu thirivana

karaTikaL ain^thum kaTaiththalaip paTTAl

kuruTiyar kuththinum kuNTura lAmE

 

$3090$

uchchikku mElE uNarvukkum kIzE

vaichcha poruLin vakaiyaRivAr illai

vaichcha poruLin vakaiyaRi vALarkku

echcha eruthum iLaveru thAmE

 

$3091$

vAchalin kIzE paTukuzi mUnRuLa

Uchi yirukkum pazanychOR RiruN^kuzi

Uchi yirukkum pazanychORRai n^Aythinna

vAchal irun^thavar vAythiRa vArE

 

$3092$

muththup pavaLam pachchaiyen RivaimUnRum

oththup puNarum uNarvai aRiyAr

oththup puNarum uNarvai aRin^thapin

koththup paTuN^kokkup pORkuru vAmE

 

 

 

$3093$

paNNAtha pEroLik kappuRath thappuRam

eNNA yakanAr ichain^thaN^ kirun^thiTam

unnA veLiya thuraicheyA man^thiram

chonnAn kazalmun naRin^thamarn^ thOmE

 

$3094$

Arai pazuththuk kiTakkuthu vaiyakam

Araiyaich chUza n^IrkOththu n^iRkuthu

Arai paRiththuk kaRiyuNNa mATTAmal

kIraikku n^elliTTuk keTukinRa vARE

 

\vskip1in

 

$2.$ ETTuppirathiyil kANappaTTa pATalkaL

\vskip1cm

 

$3095$

aththALath thALa mathilachai viRkAl

oththATa vOvAthi yAvEtha mUTuRa

vaiththATi kUTal thinamAna mAkavE

chiththAna n^an^thithen nampalath thATumE

 

$3096$

Akany chivAnan^tha vaivoLi pUrikki

lEka voLiyA mithaya kamalaththE

thAkamuny chOkamuny chArkalai yunni

lAka manaN^kachin^ thAnan^tha mAkumE

 

$3097$

ANava mUlath thakAra muthiththiTap

pENi yukAraN^ kalAthi piRivikkath

thANu makArany chathAchiva mAkavE

ANava pAcha maTarthal cheyyAvE

 

$3098$

uNNa luRaN^ka lulAva luyirpOthal

n^aNNal n^araka chuvarkkaththu n^ATTiTap

paNNa lavan paNi yAlivan pAliTai

thiNNithiR cheykai chivan paNiyAmE

 

 

 

$3099$

OTum irukkuN^ kiTakkum uTanezun^

thATum paRakku makaNTamum pEchiTum

pATum puRaththezum palluyi rAnan^tham

kUTum pozuthiR kuRippivai thAnE

 

$3100$

chiththany chivamAm chivanyAni chErviTam

chuththach chivAlayam tholpAva n^AchamAm

aththa mazaiyaka mAnan^tha mEliTum

muththam perukum muzupporu LAkumE

 

$3101$

thiruman^ thiramE chithamparan^ thAnun^

thiruman^ thiramE chiRan^tha upAN^kan^

thiruman^ thiramE thirukkUththin cheykai

thiruman^ thiramE thirumEni thAnE

 

$3102$

thirumEni thAnE thiruvaru LAkun^

thirumEni thAnE thirunyAna mAkun^

thirumEni thAnE chivan^Eya mAkun^

thirumEni thAnE theLin^thArkkuch chiththiyE

 

$3103$

n^eRRi n^aTuvuL n^inaivezu kaNTamu

muRRa vithaiyamu mOthiya n^ApikkIzp

peRRa thuriyamum pEchiya mUlaththE

yuRRa vathItha moTuN^ku muTanE

 

$3104$

paththi vithaiyiR payironRu n^ANaththaich

chiththi tharuvai rAkkaththAR cheythaRuth

thuyththa chamAthi chivAnan^tha muNTiTach

chiththi thikazmuththi yAnan^thany chiththiyE

 

$3105$

paLLa muthun^Ir pazakiya mIninam

veLLam puthiyavai kANa viruppuRum

kaLLavar kOthaiyar kAmanO TATinum

uLLam piriyA oruvanaik kANumE

 

$3106$

pAchama thAkum pazamalam paRRaRa

n^Echama thAyn^inRa vARARu n^IN^kiTak

kAchami lAtha kuNaN^kE valachuththa

mAchaRa n^iRRa lathuchuththa chaivamE

 

$3107$

manavu n^anavu kanavathu pun^thi

n^inaivi lakan^thai chuzunaiyuL n^iRRal

athanai yaRichiththan^ thuriyamim mUnRin

n^inaivaRal maRRathu n^EyaththaLavE

 

$3108$

mElaith thiruvam palaththA mikukalai

kOlip parAnan^tha n^AthAn^thak kUththathiR

chIliththa chiththar chivayOka chiththarAy

mAlaRRa varchuththa chaivaththu vAzvarE

 

thiruman^dhiram muRRiRRu

 

 

n^ampirAn thirumUlan thiruvaTikaLE vAzka

 

 

 

thirumUla n^AyanAr thuthi

 

aiya mAkkaTal Azn^tha uyirkkelAm

kaiyil Amala kammenak kATTuvAn

maiyal thIrthiru man^thirany cheppiya

cheyya poRRiru mUlanaich chin^thippAm

                       pathipachupAcha viLakkam

 

 

thirumUla thEvanaiyE chin^thaichey vArkkuk

karumUlam illaiyE kAN

                       thanip pATal

 

         thiruchchiRRambalam

 

##

Send corrections

 

##

 

Related Content

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Aindham Thanthiram

Antiquity Of The Saiva Religion By R. A. Sastri

Aram Thandhiram

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram