logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Aram Thandhiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page
 

         thiruchchiRRambalam

 

$1.$ chivaguru dharichanam

 

$1573$

paththip paNiththup $(1)$paravu maTin^alkich

chuththa vuraiyAl thurichaRach chOthiththuch

chaththum achaththuny chathachaththuN^ kATTalAR

chiththam iRaiyE chivakuru vAmE

$(1)$ paravum paDin^alkich

 

$1574$

pAchaththaik kUTTiyE kaTTip paRiththiTTu

n^Echiththa kAyam viTiviththu n^Ern^ErE

kUchaRRa muththiyiR kUTTalA n^ATTaththa

thAchaRRa chaRkuru ampala mAmE

 

$1575$

chiththikaL eTToTun^ thiNchiva mAkkiya

chuththiyum $(1)$eNchaththith thUymaiyum yOkaththuch

chaththiyum man^thira chAthaka pOthamum

paththiyum n^Athan aruLiR payilumE

$(1)$ eNmuththith

 

$1576$

ellA ulakiRkum appAlOn ippAlAy

n^allAr uLLaththu mikkaruL n^alkalAl

ellArum uyyakkoN TiN^kE aLiththalAR

chollArn^tha n^aRkuruch chuththa chivamE

 

$1577$

thEvanuny chuththa kuruvum upAyaththuL

yAvaiyum mUnRA yunakkaN TuraiyAlE

mUvAp pachupAcha mARRiyE muththippAl

yAvaiyum n^alkuN^ kuruparan anpuRRE

 

$1578$

chiththa chivankuru vAyvan^thu thUymaichey

thaththanai n^alkaruL kANA athimUTar

poyththaku kaNNAn n^amarenpar puNNiyar

aththan ivanen RaTipaNi vArE

 

$1579$

uNmaiyiR poymai oziththalum $(1)$uNmaippAr

thiNmaiyum oNmaich chivamAya avvaran

vaNmaiyum eTTeTTuch chiththi mayakkamum

aNNal aruLanRi yAraRi vArE

$(1)$ uNmaippAl

 

$1580$

chivanE chivanyAni yAthalAR chuththa

chivanE yena aTi chEraval lArkku

n^avamAna thaththuva n^anmuththi n^aNNum

pavamAna thinRip paralOka mAmE

 

$1581$

kuruvE chivamenak kURinan n^an^thi

kuruvE chivamen pathukuRith thOrAr

kuruvE $(1)$chivanumAyk kOnumAy n^iRkum

kuruvE yuraiyuNar vaRRathOr kOvE

$(1)$ chivamAgik

 

$1582$

chiththam yAvaiyuny chin^thith thirun^thiTum

aththan uNarththuva thAkum aruLAlE

chiththam yAvaiyun^ thiNchiva mAnakkAl

aththanum avviTath thEyamarn^ thAnE

 

$1583$

thAnan^thi chIrmaiyuT chan^thiththa chIrvaiththa

kOnan^thi yen^thai kuRippaRi vArillai

vAnan^thi yenRu makizum oruvaRkuth

thAnan^thi yaN^kith thanichchuTa rAmE

 

$1584$

thiruvAya chiththiyum muththiyum chIrmai

maruLA tharuLum mayakkaRum vAymaip

poruLAya vEthAn^tha pOthamum n^Athan

uruvAy $(1)$aruLA viTilOra oNNAthE

$(1)$ varaviDi

 

$1585$

paththiyum nyAnavai rAkkiya mumpara

chiththikku viththAny chivOkamE chErthalAn

muththiyin nyAna muLaiththalAl ammuLai

chaththi yaruLtharil thAneLi thAmE

 

$1586$

$(1)$pinneytha vaiththathOr inpap piRappinai

munneytha vaiththa muthalvanai emmiRai

thanneythuN^ kAlaththuth thAnE veLippaTu

manneytha vaiththa manamathu thAnE

$(1)$ inneytha

 

$1587$

chivamAna nyAnan^ theLiyavoN chiththi

chivamAna nyAnan^ theLiyavoN muththi

chivamAna nyAnany chivaparaththE yEkach

chivamAna nyAnany chivAnan^tha n^alkumE

 

$1588$

aRin^thuNarn^ thEniv vakaliTa muRRuny

cheRin^thuNarn^ thOthith thiruvaruL peRREn

maRan^thozin^ thEnmathi $(1)$mANTavar vAzkkai

piRin^thozin^ thEnip piRaviyai n^AnE

$(1)$ mAniDar

 

$1589$

tharikkinRa palluyirk kellAn^ thalaivan

irukkinRa thanmaiyai Ethum uNarAr

pirikkinRa in^thap piNakkaRuth thellAN^

karukkoNTa Ichanaik kaNTukoN TEnE

 

 

$2.$ thiruvaTip pERu

 

$1590$

ichain^thezum anpil ezun^tha paTiyE

pachain^thezum Icharaip pAchaththuL Ekach

chivan^tha kuruvan^thu chennikai vaikka

uvan^tha kurupatham uLLath thuvan^thathE

 

$1591$

thATan^tha pOthE thalaithan^tha emmiRai

vATan^tha nyAna valiyaiyun^ than^thiTTu

vITan^tha minRiyE yALkena viTTaruT

pATin muTivaiththup pArvan^thu than^thathE

 

$1592$

thAnava nAkich chorupath thuvan^thiTTu

Ana chorUpaN^kaL n^Ankum akaRRina

Enaiya muththirai yIn^thANTa n^annan^thi

thAnaTi muRchUTTith thApiththa thuNmaiyE

 

$1593$

uraiyaR RuNarvaR Ruyirpara maRRuth

thiraiyaRRa n^IrpOl chivamAthal thIrththuk

karaiyaRRa chaththAthi n^AnkuN^ kaTan^tha

chorUpath thiruththinan cholliRan^ thOmE

 

$1594$

kuravan uyirmuch chorUpamuN^ kaikkoN

Tariya poruLmuth thiraiyAkak koNTu

periya pirAnaTi n^an^thi pEchchaR

RurukiTa ennaiyaN^ kuyyakkoN TAnE

 

$1595$

pEchchaRRa inpaththup pErAnan^ thaththilE

mAchchaRRa ennaich chivamAkki mALviththuk

kAchchaRRa chOthi kaTanmUnRuN^ kaikkoNTu

vAchcha pukazmALath thALthan^thu mannumE

 

$1596$

ithayaththum n^ATTaththum enRan chiraththum

pathiviththa pAthap parAparan n^an^thi

kathivaiththa vARum meykAT TiyavARum

vithivaiththa vARum viLampavoN NAthE

 

$1597$

thiruvaTi vaiththen chiraththaruL n^Okkip

peruvaTi vaiththan^tha pErn^an^thi thannaik

kuruvaTi viRkaNTa kOnaiyeN^ kOvaik

$(1)$karuvazi vARRiTak kaNTukoN TEnE

$(1)$ karuvaDi mARRiDak

 

$1598$

thiruvaTi nyAnany chivamAkku vikkun^

thiruvaTi nyAnany chivalOkany chErkkun^

thiruvaTi nyAnany chiRaimala $(1)$mITkun^

thiruvaTi nyAnamE thiNchiththi muththiyE

$(1)$ n^Ikkun^

 

$1599$

mElvaiththa vARuchey yAviTin mElvinai

mAlvaiththa chin^thaiyai mAyama thAkkiTum

pAlvaiththa chennip paTaroLi vAnavan

thALvaiththa vARu tharippiththa vARE

 

$1600$

kazalAr kamalath thiruvaTi ennum

n^izalchErap peRREn n^eTumAl aRiyA

azalchErum aN^kiyuL Athip pirAnuN^

kuzalchErum ennuyirk kUTuN^ kulaiththathE

 

$1601$

muTimanna rAkimU vulakama thALvar

aTimannar inpath thaLavillai kETkin

muTimanna rAyn^inRa thEvarkaL Ichan

kuTimanna rAykkuRRa maRRun^in RArE

 

$1602$

vaiththEn aTikaL manaththinuL LEn^An

poyththE yeriyum pulanvazi pOkAmal

eyththEn uzalum iruvinai mARRiTTu

meyththEn aRin^thEnav vEthaththin an^thamE

 

$1603$

aTichAra lAm aNNa lpAtha miraNTum

muTichAra vaiththanar munnai munivar

paTichArn^tha inpap pazavaTi veLLak

kuTichAr n^eRikUTi n^iRpavar koLkaiyE

 

$1604$

man^thira mAvathum mAmarun^ thAvathun^

than^thira mAvathun^ thAnaN^ka LAvathuny

chun^thara mAvathun^ thUyn^eRi yAvathum

en^thai pirAnthan iNaiyaTi thAnE

 

 

$3.$ nyAthuru nyAna nyEyam

 

$1605$

n^IN^kAch chivAnan^tha $(1)$nyEyaththE n^inRiTap

pAN^kAna pAcham paTarA paTarinum

AN^kAra n^IN^ki yathanilai n^iRkavE

n^IN^kA amutha n^ilaipeRa lAmE

$(1)$ n^EyaththE

 

$1606$

nyEyaththE n^inROrkku nyAnAthi n^inRiTum

nyEyaththin nyAthuru nyEyaththil vITAkum

nyEyaththin nyEyaththai nyEyaththai yuRRavar

Ayaththil n^inRa aRivaRi vARE

 

$1607$

thAnen Ravanen RiraNTAkun^ thaththuvan^

thAnen Ravanen RiraNTun^ thaniRkaNTu

thAnenRa pUvai yavanaTi chAththinAl

n^Anen Ravanenkai n^allathon RanRE

 

$1608$

vaichchana vARARu mARRi yenaivaiththu

mechchap paranRan viyAththuva mEliTTu

n^ichchaya mAkkich chivamAkki nyEyaththAl

achchaN^ keTuththennai yANTanan n^an^thiyE

 

$1609$

munnai yaRivaRi yAtha am mUTarpOR

pinnai yaRivaRi yAmaiyaip pEthiththAn

thannai yaRiyap paranAkkith thaRchivath

thennai yaRivith thirun^thanan n^an^thiyE

 

$1610$

kANAtha kaNNuTan kELAtha kELviyuN^

kONAtha pOkamuN^ kUTAtha kUTTamum

n^ANAtha $(1)$n^ANamum n^AthAn^tha pOthamuN^

kANA yenavan^thu kATTinan n^an^thiyE

$(1)$ n^Adhamum

 

$1611$

mOnaN^kai van^thOrkku muththiyuN^ kaikUTum

mOnaN^kai van^thOrkkuch chiththiyum munn^iRkum

mOnaN^kai van^thUmai yAmozi muRRuN^kAN

mOnaN^kai van^thaiN^ karumamum munnumE

 

$1612$

muththirai mUnRin muTin^thathu mUnRanpAl

vaiththa kalaikAl n^AnmaTaN^ kAnmARRi

uyththavath thAnan^thath thoNkuru pAthaththE

peththa maRuththOr piRan^thiRa vArE

 

$1613$

mElaich chorUpaN^kaL mUnRu mikuchaththi

pAliththa muththirai paRRum $(1)$paranyAni

Aliththa n^aTTamE nyEyam pukun^thaRRa

mUlach chorUpan mozinyA thuruvanE

$(1)$ paranyAnam

 

 

$4.$ thuRavu

 

$1614$

iRappum piRappum irumaiyum n^IN^kith

thuRakkun^ thavaN^kaNTa chOthip pirAnai

maRappila rAyn^iththam vAymozi vArkaT

kaRappathi kATTum amarar pirAnE

 

$1615$

piRan^thum iRan^thumpal pEthaimai yAlE

maRan^thu mala iruL n^IN^ka $(1)$maRain^thu

chiRan^tha chivanaruL chErparu vaththuth

thuRan^tha vuyirkkuch chuTaroLi yAmE

$(1)$ maRaiththuch

 

$1616$

aRavan piRappili yArum ilAthAn

uRaivathu kATTakam uNpathu pichchai

thuRavanuN^ kaNTIr thuRan^thavar thammaip

piRavi yaRuththiTum piththankaN TIrE

 

$1617$

n^eRiyaip paTaiththAn n^erunychil paTaiththAn

n^eRiyil vazuvin n^erunychil muTpAyum

n^eRiyil vazuvA thiyaN^kaval lArkku

n^eRiyin n^erunychilmuT pAyaki lAvE

 

$1618$

kETuN^ kaTamaiyuN^ kETTuvan^ thaivarum

n^ATi vaLain^thathu n^AnkaTa vEnalEn

ATal viTaiyuTai aNNal thiruvaTi

kUTun^ thavanycheytha koLkaiyan RAnE

 

$1619$

uzavan uzavuza vAnam vazaN^ka

uzavan uzaviniR $(1)$pUththa kuvaLai

uzavan uzaththiyar kaNNokkum enRiT

Tuzavan athanai yuzavozin^ thAnE

$(1)$ pUththadhu vElai

 

$1620$

mElthuRan^ thaNNal viLaN^koLi kURRuvan

n^ALthuRan^ thArkkavan n^aNpa navAvili

kArthuRan^ thArkkavan kaNNutha lAyn^iRkum

pArthuRan^ thArkkE pathanycheya lAmE

 

$1621$

n^Akamum onRu paTam ain^thu n^Alathu

pOkamuT puRRiR porun^thi n^iRain^thathu

Aka miraNTum paTamvirith thATTozin^

thEkap paTanychey thuTampiTa mAmE

 

$1622$

akanRAr vazimuthal Athip pirAnum

ivanRA nenan^in ReLiyanum allan

chivanRAL palapala chIvanu mAkum

n^ayanRAn varumvazi n^AmaRi yOmE

 

$1623$

thUmpu thiRan^thana onpathu vAythalum

AmpaR kuzaliyin kanychuLip paTTathu

vEmpERi n^Okkinan mIkAman kUraiyiR

kUmpERik kOyiliR pUkkinRa vARE

 

 

$5.$ thavam

 

$1624$

$(1)$oTuN^ki n^ilaipeRRa vuththamar uLLam

n^aTuN^kuva thillai n^amanumaN^ killai

iTumpaiyum illai irAppakal illai

paTumpayan illai paRRuviT TOrkkE

$(1)$ oDuN^gu

 

$1625$

emmA ruyirum irun^ilath thORRamuny

chemmA thavaththin cheyalin perumaiyum

ammAn thiruvaruT $(1)$peRRavark kallA$($thu$)$

immA thavaththin iyalpaRi yArE

$(1)$ peRRava rallAl

 

$1626$

piRappaRi yArpala pichchaichey mAn^thar

chiRappoTu vENTiya chelvam peRuvar

maRappila rAkiya mAthavany cheyvAr

piRappinai n^Ikkum perumaipeR RArE

 

$1627$

irun^thu varun^thi eziRRavany cheyyum

perun^thanmai yALaraip pEthikka venRE

irun^thin^ thiranE yevarE varinun^

$(1)$thirun^thun^thany chin^thai chivanavan pAlE

$(1)$ thirun^dhun^any

 

$1628$

karan^thuN^ karan^thilan kaNNukkun^ thOnRAn

paran^tha chaTaiyan pachumpon n^iRaththan

arun^thavark kallAl aNukalu mAkAn

virain^thu thozappaTum veNmathi yAnE

 

$1629$

pinneytha vaiththathOr inpap piRappinai

munneytha vaiththa muthalvanai emmiRai

thanneythuN^ kAlaththuth thAnE veLippaTum

manneytha vaiththa manamathu thAnE

 

$1630$

amaichcharum Anaik kuzAmum arachum

pakaiththezum pUchaluT paTTAr n^aTuvE

amaiththathOr nyAnamum Aththamum n^Okki

imaiththazi yAthirun^ thArthavath thArE

 

$1631$

chAththiram Othuny chathurkaLai viTTun^Ir

mAththiraip pOthu maRiththuLLE n^Okkumin

pArththavap pArvai pachumarath thANipOl

Arththa piRavi akalaviT TOTumE

 

$1632$

thavamvENTu nyAnan^ thalaipaTa vENTil

thavamvENTA nyAna chamAthikai kUTil

thavamvENTA $(1)$machcha kachamArkkath thOrkkuth

thavamvENTA mARRan^ thanaiyaRi yArE

$(1)$ machchakachan mArkkath

 

 

$6.$ thava n^in^thai

 

$1633$

Othalum vENTAm uyirkkuyi ruLLuRRAR

kAthalum vENTAmeyk kAya miTaN^kaNTAR

chAthalum vENTAny chamAthikai kUTinAR

pOthalum vENTAm pulanvazi pOkArkkE

 

$1634$

kaththavum vENTAN^ karuththaRin^ thARinAR

chaththamum vENTAny chamAthikai kUTinAR

chuththamum vENTAn^ thuTakkaRRu n^iRRalAR

chiththamum vENTAny cheyalaRRirukkilE

 

$1635$

viLaivaRi vArpaNTai meyththavany cheyvAr

viLaivaRi vArpaNTai meyyurai cheyvAr

viLaivaRi vArpaNTai $(1)$meyyaRany cheyvAr

viLaivaRi vArviNNin maNNinmik kArE

$(1)$ meyyuRany

 

$1636$

kUTith thavanycheythu kaNTEn kuraikazal

thETith thavanycheythu kaNTEn chivakathi

vATith thavanycheyva thEthavam ivaikaLain^

thUTiR palavula kOreth thavarE

 

$1637$

manaththuRai mAkaTal EzuN^ kain^In^thith

thavaththiTai yALarthany chArvaththu van^thAr

pavaththiTai yALar avarpaNi kETkin

mukaththiTai n^an^thiyai mun^thalu mAmE

 

$1638$

$(1)$manaththiTai n^inRa mathivAL uruvi

$(2)$inaththiTai n^Ikki iraNTaRa $(3)$vIrththup

$(4)$punaththiTai anychum pOkAmal maRiththAl

thavaththiTai yARoLi thannoLi yAmE

$(1)$ manaththilirun^dha

$(2)$ manaththinai

$(3)$ vIchi

$(4)$ n^inaiththa viDaththE n^ilaipeRu mAkil

      anaiththuyirk kellAm adhipathi yAmE

 

$1639$

oththu mikavu n^inRAnai yuraippathu

paththi koTukkum paNin^thaTi yArthoza

muththi koTukkum muniva nenumpathany

chaththAna cheyvathu thAnthavan^ thAnE

 

$1640$

ilaithoTTup pUppaRith then^thaikken ReNNi

malarthoTTuk koNTEn $(1)$varumpunal kANEn

thalaithoTTa n^UlkaNTu thAzn^thathen uLLan^

thalaithoTTuk kaNTEn thavaN^kaNTa vARE

$(1)$ varumpulan

$(1)$ varumpalan

 

$1641$

paTarchaTai mAthavam paRRiya paththark

kiTaraTai yAvaNNam Ichan aruLum

iTaraTai cheythavar meyththava n^Okkil

uTaraTai cheyva thorumanath thAmE

 

$1642$

ARRiR kiTan^tha muthalaikaN TanychippOy

IRRuk karaTik kethirppaTTa thannokkum

n^ORRuth thavanycheyyAr n^UlaRi yAthavar

chORRukku n^inRu chuzalkinRa vARE

 

$1643$

pazukkinRa vARum pazamuNNu mARuN^

kuzakkanRu thuLLiyak kONiyaip $(1)$palkAR

kuzakkanRu koTTiliR kaTTaval lArkkuL

izukkAthu n^enychath thiTavonRu mAmE

$(1)$ pulkAR

 

$1644$

chiththany chivamAkach cheythavam vENTAvAl

chiththany chivAnan^thany chErn^thOr uRavuNTAl

chiththany chivamAka vEchiththi muththiyAny

chiththany chivamAthal cheythavap pERE

 

 

$7.$ aruLuTaimaiyin nyAnam varuthal

 

$1645$

pirAnaruL uNTenil uNTun^aR chelvam

pirAnaruL uNTenil uNTun^an nyAnam

pirAnaru LiRperun^ thanmaiyum uNTu

pirAnaru LiRperun^ theyvamu mAmE

 

$1646$

thamizmaN Talam ain^thun^ thAviya nyAnam

umizvathu pOla ulakan^ $(1)$thirivAr

avizu manamum em Athi yaRivun^

thamizmaN Talam ain^thun^ thaththuva mAmE

$(1)$ thirivar

 

$1647$

puNNiya pAvam iraNTuLa pUmiyil

n^aNNum pozuthaRi vArchila nyAnikaL

eNNi iraNTaiyum vEraRuth thappuRath

thaNNal iruppiTam Ayn^thukoL vIrE

 

$1648$

munnin RaruLu muTikinRa kAlaththu

n^annin Rulakil n^aTuvuyi rAyn^iRkum

pinnin RaruLum piRaviyai n^IkkiTum

munnin Renakkoru muththithan^ thAnE

 

$1649$

chivanaru LARchilar thEvaru mAvar

chivanaru LARchilar theyvaththO Toppar

chivanaru LAlvinai chEraki lAmai

chivanaruL $(1)$kUTin ach chivalOka mAmE

$(1)$ kURil

 

$1650$

puNNiyan en^thai punithan iNaiyaTi

n^aNNi viLakkena nyAnam viLain^thathu

maNNava rAvathum vAnava rAvathum

aNNal iRaivan aruLpeRRa pOthE

 

$1651$

kAyaththE rERi manappAkan kaikUTTa

mAyaththE rERi mayaN^ku mavaiyuNar

n^EyaththE rERi n^imalan aruLpeRRAl

AyaththE rERi yavaniva nAmE

 

$1652$

avvula kaththE $(1)$piRakkil uTaloTum

avvula kaththE $(2)$yarun^thavar n^ATuvar

avvula kaththE yaranaTi kUTuvar

avvula kaththE yaruLpeRu vArE

$(1)$ piRan^dhav

$(2)$ arun^thavam

 

$1653$

kathirkaNTa kAn^thaN^ kanalin vaTivAm

mathikaNTa kAn^tham maNin^Ir vaTivAny

chathikoNTa chAkki yeriyin vaTivAm

erikoNTa Ichan ezilvaTi vAmE

 

$1654$

n^ATum uRavuN^ kalan^theN^kaL n^an^thiyaith

thETuvan thETich chivaperu mAn enRu

kUTuvan kUTik kuRaikazaR kEchella

vITu maLavum viTukin RilEnE

 

 

$8.$ avavETam

 

$1655$

ATam paraN^koN TaTichiluN pAnpayan

vETaN^kaL koNTu veruTTiTum pEthaikAL

ATiyum pATiyum azuthum araRRiyun^

thETiyuN^ kANIr chivanavan thALkaLE

 

$1656$

nyAnamil lArvETam pUNTirun^tha n^ATTiTai

Inma thEchey thiran^thuN Tiruppinum

mAna n^alaN^keTum $(1)$vaiyakam panychamAm

Inavar vETaN^ kazippiththal inpamE

$(1)$ appuvi yAdhalAl

 

$1657$

inpamun^ thunpamum n^ATTA riTaththuLLa

n^ancheyal puncheya lAlan^tha n^ATTiRkAm

enpa iRain^ATi n^ATORum n^ATTinin

manpathai cheppany cheyinvaiyam vAzumE

 

$1658$

izikulath thOrvETam pUNparmE leytha

vazikulath thOrvETam pUNparthE vAkap

pazikulath thAkiya pAzchaNTa rAnAr

kazikulath thOrkaL kaLaiyappaT TOrE

 

$1659$

poyththavany cheyvAr pukuvar n^arakaththup

poyththavany cheythavar puNNiya rAkArER

poyththavammeyththavam pOkaththuTpOkkiyany

chaththiya nyAnaththAl thaN^kun^ thavaN^kaLE

 

$1660$

poyvETam pUNpar pOchiththal payanAka

meyvETampUNpOrmiku pichchaikaikkoLvar

poyvETam meyvETam pOlavE pUNinum

uyvETa mAkum uNarn^thaRin^ thOrkkE

 

 

$9.$ thavavETam

 

$1661$

thavamik kavarE thalaiyAna vETar

avamik kavarEyathikolai vETar

avamik kavarvETath thAkArav vETan^

thavamik kavarkkanRith thAN^kavoN NAthE

 

$1662$

pUthi $(1)$yaNivathu chAthana mAthiyiR

kAthaNi thAmpira kuNTalaN^ kaNTikai

Othi yavarkkum uruththira chAthanan^

thIthil chivayOki chAthanan^ thErilE

$(1)$ yaNin^dhu

 

$1663$

yOkik kiTumathu vuTkaTTuk kanychuLi

thOkaikkup pAchaththuch chuRRuny chaTaiyathon

RAkaththu n^IRaNi yAN^kak kapAlany

chIkan^tha mAththirai thiNpiram pAkumE

 

$1664$

kAthaNi kuNTalaN^ kaNTikai $(1)$n^Athamum

Uthun^aR chaN^kum uyarkaTTi kapparai

Ethamil pAthukam yOkAn^tha mAthanam

Ethamil yOkapaT Tan^thaNTam Irain^thE

$(1)$ n^Agamum

$(1)$ n^IRum

 

 

$10.$ thirun^IRu

 

$1665$

n^Ulany chikaiyum uNarArn^in mUTarkaL

n^Ulathu vEthAn^tham n^uNchikai nyAnamAm

pAlonRum an^thaNar pArppAr paramuyir

Oron RiraNTenil ON^kAram OthilE

 

$1666$

kaN^kALan pUchuN^ kavachath thirun^IRRai

maN^kAmaR pUchi makizvarE yAmAkil

thaN^kA vinaikaLuny chAruny chivakathi

chiN^kAra mAna thiruvaTi chErvarE

 

$1667$

arachuTa nAlaththi yAkum ak kAram

viravukanalil viyanuru mARi

n^iravayan n^inmalan thALpeRRa n^Ithar

uruvam piraman uyarkula mAkumE

 

 

$11.$ nyAna vETam

 

$1668$

nyAnami lArvETam pUNTum n^arakaththar

nyAnamuLLArvETam inReniln^anmuththar

nyAna muLathAka vENTuvOr n^akkanpAl

nyAna muLavETa n^aNNin^iR pArE$(1)$

$(1)$ n^iRpOrE

 

$1669$

punnyAnath thOrvETam pUNTumpayanillai

n^annyAnaththOrvETam $(1)$pUNAr aruLn^aNNith

thunnyAnath thOrchama yaththuri chuLLOr

pinnyAnath thOronRum pEchakillArE

$(1)$ pUNbar aruL n^aNNath

 

$1670$

chivanyAni kaTkuny chivayOki kaTkum

avamAna chAthanam AkAthu thEril

avamA mavarkkathu chAthana n^Ankum

uvamAna milporuL uLLuRa lAmE

 

$1671$

kaththith thirivar $(1)$kazuvaTi n^AypOR

koththith thirivar kurakkaLi nyAnikaL

oththup poRiyum uTalum irukkavE

cheththuth thirivar chivanyAni yOrkaLE

$(1)$ kazukaDi

 

$1672$

aTiyA ravarE yaTiyA ralAthAr

aTiyAru mAkArav vETamu mAkAr

aTiyAr chivanyAna mAnathu peRROr

aTiyA ralAthAr aTiyArkaL anRE

 

$1673$

nyAnikkuch chun^thara vETamum n^allavAn^

thAnuRRa vETamun^ thaRchiva yOkamE

Anavav vETam aruNnyAna chAthanam

Anathu mAmonRum AkA thavanukkE

 

$1674$

nyAnaththi nARpatha n^aNNuny chivanyAni

thAnaththil vaiththa thaniyAla yaththanAm

mOnaththa nAthalin muththanAny chiththanAm

Enaith thavachi ivanena lAkumE

 

$1675$

$(1)$thAnaRRa thanmaiyun^ thAnava nAthalum

Enaiya vachchiva mAna iyaRkaiyun^

thAnuRu chAthaka muththirai chAththalu

mEnamum n^an^thi pathamuththi peRRathE

$(1)$ thAnanRith

 

 

$12.$ chiva vETam

 

$1676$

aruLAl aranuk kaTimaiya thAkip

$(1)$poruLAn^ thanathuTaR poRpathi n^ATi

iruLAna thinRi yirunycheyal aRROr

theruLAm aTimaich chivavETath thOrE

$(1)$ poruLArn^ thannuDaR poRpadha nADi

 

$1677$

uTalil thuvakkiya vETam uyirkkAkA

uTalkazan RAlvETam uTanE kazalum

uTaluyir uNmaiyen ROrn^thukoLLAthAr

kaTalil akappaTTa kaTTaiyoth thArE

 

$1678$

mayalaR RiruLaRRu mAmana maRRuk

kayaluRRa kaNNiyar kaiyiNak kaRRuth

thayalaR RavarOTun^ thAmE thAmAkich

cheyalaR $(1)$RiruppAr chivavETath thArE

$(1)$ Rirun^dhAr

 

$1679$

OTuN^ kuthiraik kuchaithiNNam paRRumin

vETaN^koN TencheyvIr vENTAmanitharE

n^ATumin n^an^thiyai n^amperu mAnthannaith

thETum in papporuL chenReytha lAmE

 

 

$13.$ apakkuvan

 

$1680$

kuruTTinai n^IkkuN^ kuruvinaik koLLAr

kuruTTinai n^IkkAk kuruvinaik $(1)$koLvAr

kuruTuN^ kuruTuN^ kuruTTATTam ATik

kuruTuN^ kuruTuN^ kuzivizu mARE

$(1)$ koLvar

$(1)$ koLvOr

 

$1681$

manaththil ezun^thathOr mAyakkaN NATi

n^inaippin athanin n^izalaiyuN^ kANAr

vinaippayan pOka viLakkiyuN^ koLLAr

puRakkaTai ichchiththup pOkinRa vARE

 

$1682$

Eyenil ennena mATTAr pirachaikaL

vAymulai peyya mathuran^in RURiTun^

thAymulai yAva thaRiyAr thamaruLOr

Unilai cheyyum uruvili thAnE

 

$1683$

vAyonRu cholli manamonRu chin^thiththu

n^IyonRu cheyyal uRuthi n^eTun^thakAy

thIyenRiN^ kunnaith theLivan theLin^thapin

pEyenRiN^ kennaip piRartheLi yArE

 

$1684$

panychath thurOkaththip pAthakar thammai

$(1)$yanychach chamayaththOr vEn^than arun^thaNTam

vinychachchey thippuvi vERE viTAviTiR

panychaththu LAyppuvi muRRumpA zAkumE

$(1)$ panychach

 

$1685$

thavaththiTai n^inRavar thAmuNNuN^ kanmany

chivaththiTai n^inRathu thEvar aRiyAr

thavaththiTai n^inRaRi yAthavar ellAm

pavaththiTai n^inRathOr pATathu vAmE

 

$1686$

kanRaluN^ karuthaluN^ karumany cheythalum

thinRaluny chuvaiththaluny thImaicheythalum

pinRalum piRaN^kalum perumai kURalum

enRivai iRaipAl iyaRkai allavE

 

$1687$

viTiva thaRiyAr veLikANa mATTAr

viTiyil veLiyil vizikkavu mATTAr

kaTiyathO ruNNimai kaTTumin kANmin

viTiyAmai kAkkum viLakkathu vAmE

 

$1688$

vaiththa pachupAcha mARRu n^eRivaikip

peththa maRamuththa nAkip piRazvuRRuth

thaththuva munnith thalaippaTA thavvARu

piththAna chITanuk kIyap peRAthAnE

 

$1689$

mannum malam ain^thum mARRum vakaiyOrAn

thunniya kAmAthi thOyun^ thoziln^IN^kAn

pinniya poyyan piRappiRap panychAthAn

anniya nAvan achaRchITa nAmE

 

 

$14.$ pakkuvan

 

$1690$

thozilaRi vALar churuthikaN NAkap

pazuthaRiyAtha parama kuruvai

vaziyaRi vArn^al vaziyaRi vALar

azivaRi vArmaRRai yallA thavarE

 

$1691$

pathaithozin^ thEnpara mAvunai n^ATi

yathaiththozin^ thEnini yArOTuN^ kUTEn

chithaiththaTi yEnvinai chin^thanai thIra

uthaiththuTai yAyukan^ thANTaru LAyE

 

$1692$

pathaikkinRa pOthE paramennum viththai

vithaikkinRa viththinai mEln^inRu n^Okkich

chithaikkinRa chin^thaiyaich chevvE n^iRuththi

ichaikkinRa anparuk kIyalu mAmE

 

$1693$

koLLinum n^alla kuruvinaik koLLuka

uLLa $(1)$poruLuTal Avi yuTan Ika

eLLath thanaiyum iTaiviTA thEn^inRu

theLLi yaRiyach chivapathan^ thAnE

$(1)$ vuDalporuL

 

$1694$

chOthi vichAkan^ thoTan^thiru thELn^aNTu

Othiya n^ALE uNarvathu thAnenRu

n^IthiyuL n^Irmai n^inain^thavark kallathu

Athiyum Ethum aRiyaki lAnE

 

$1695$

thozilAra mAmaNith thUythAna chin^thai

ezilAl iRaivan iTaN^koNTa pOthE

vizalAr viRalAm vinaiyathu pOkak

kazalAr thiruvaTi kaNTaru LAmE

 

$1696$

chAththika nAyppara thaththuvath thAnunni

Aththika pEtha n^eRithORRa mAkiyE

Arththa piRaviyi nanychi yaRan^eRi

chAththaval lAnavan chaRchITa nAmE

 

$1697$

chaththum achaththumev vARenan^ thAnunnich

chiththai yuRukkich chivanaruL $(1)$kaikATTap

paththiyin nyAnam peRappaNin^ thAnan^thach

chaththiyil ichchaith thakuvOnchaR chITanE

$(1)$ kai kATTip

 

$1698$

aTivaith tharuLuthi yAchAnin RunnA

aTivaiththa mAmuTi mAyap piRavi

aTivaiththa kAya aruTchaththi yAlE

aTipeRRa nyAnaththa nAchaRRu LOnE

 

$1699$

chIrAru nyAnaththin ichchai chelachchella

vArAtha kAthal kuruparan pAlAkach

chArAtha chAthaka n^Ankun^than pAluRROn

ArAyum nyAnaththa nAmaTi vaikkavE

 

$1700$

uNarththu mathipak kuvarkkE yuNarththi

iNakkiR parAparath thellaiyuL iTTuk

kuNakkoTu theRkuth tharapachchi maN^koN

TuNarththumi nAvuTai yALthannai yunniyE

 

$1701$

iRaiyaTi thAzn^thai vaNakkamum eythik

kuRaiyathu kURik kuNaN^koNTu $(1)$pORRach

chiRaiyuTal n^IyaRak kATTich chivaththO

TaRivuk kaRivippOn chanmArkki yAmE

$(1)$ pORRi

 

$1702$

vETkai viTun^eRi vEthAn^tha mAthalAl

vAzkkaip punalvazi mARRichchith thAn^thaththu

vETkai viTumikka vEthAn^thi pAthamE

thAzkkun^ thalaiyinOn chaRchITa nAmE

 

$1703$

chaRkuNam vAymai thayAvivE kan^thaNmai

chaRkuru pAthamE chAyaipOl n^IN^kAmE

chiRpara nyAnan^ theLiyath theLivOrthal

aRputha mEthOnRa lAkunychaR chITanE

 

         thiruchchiRRambalam

##

 

Send corrections

 

##

 

 

Related Content

तत्त्वार्यास्तवः - Tattvaryastavah Hymn on Lord Nataraja a

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

Aindham Thanthiram

Ettam Thandhiram

Hindu Ideals And Their Preservation