logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shambhu Stotra

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  shambhustotram

  nAnAyonisahasrakoTiShu muhuH sa.nbhUya sa.nbhUya tad\-
  garbhAvAsanirantaduHkhanivaha.n vaktu.n na shakya.n cha tat .
  bhUyo bhUya ihAnubhUya sutarA.n kaShTAni naShTo.asmyaha.n
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 1 ..
  
  bAlye tADanapIDanairbahuvidhaiH pitrAdibhirbodhitaH
  tatkAlochitarogajAlajanitairduHkhairala.n bAdhitaH .
  lIlAlaulyaguNIkR^itaishcha vividhairdushchoShTitaiH kleshitaH
  so.aha.n tvA.n sharaNa.n vrajAmyava vibho sha.nbho dayAmbhonidhe .. 2 ..
  
  tAruNye madanena pIDitatanuH kAmAturaH kAminI\-
  saktastadvashagaH svadharmavimukhaH sadbhiH sadA dUShitaH .
  karmAkArShamapAranArakaphala.n saukhyAshayA durmatiH
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 3 ..
  
  vR^iddhatve galitAkhilendriyabalo vibhraShTadantAvaliH
  shvetIbhUtashirAH sujarjaratanuH kampAshrayo.anAshrayaH .
  lAlochchhiShTapurIShamUtrasalilaklinno.asmi dIno.asmyaha.n
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 4 ..
  
  dhyAta.n te padAmbuja.n sakR^idapi dhyAta.n dhana.n sarvadA
  pUjA te na kR^itA kR^itA svavapuShaH straggandhalepArchanaiH .
  nAnnAdyaiH paritarpitA dvijavarA jihvaiva sa.ntarpitA
  pApiShThena mayA sadAshiva vibho sha.nbho dayAmbhonidhe .. 5 ..
  
  sa.ndhyAsnAnajapAdi karma na kR^ita.n bhaktyA kR^ita.n duShkR^ita.n
  tvannAmesha na kIrtita.n tvatimudA durbhAShita.n bhAShitam .
  tvanmUrtirna vilokitA punarapi strImUrtirAlokitA
  bhogAsaktimatA mayA shiva vibho sha.nbho dayAmbhonidhe .. 6 ..
  
  sa.ndhyAdhyAnajapAdikarmakaraNe shakto.asmi naiva prabho
  dAtu.n hanta mati.n pratIpakaraNe dArAdibandhAspade .
  nAmaika.n tava tAraka.n mama vibho hyanyanna chAsti kvachit
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 7 ..
  
  kumbhIpAkadhura.ndharAdiShu mahAbIjAdiShu proddhata.n
  ghora.n nArakaduHkhamIShadapi vA soDhu.n na shakto.asmyaham .
  tasmAt tvA.n sharaNa.n vrajAmi satata.n jAnAmi na tvA.n vinA
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 8 ..
  
  mAtA vApi pitA suto.api na hito bhrAtrAdayo bAndhavAH
  sarve svArthaparA bhavanti khalu mA.n trAtu.n na ke.api kShamAH .
  dUtebhyo yamachoditebhya iha tu tvAmantarA sha.nkara
  trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe .. 9 ..
  
  .. sha.nbhustotra.n sa.npUrNam ..
  
 •  

Related Content