logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shivamide Stava

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  shivamIDestava ratnam

  svaprakAshashivarUpasadguru.n niShprakAshajaDachaityabhAsakam .
  aprameyasuguNAmR^itAlaya.n sa.nsmarAmi hR^idi nityamadbhutam .. 1..
  
  yaH krIDArtha.n vishvamasheSha.n nijashaktyA
  sR^iShTvA svasmin krIDati devo.apyanavadyaH .
  nistraiguNyo mAyikabhUmivyatiriktaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 2..
  
  eko devo bhAti taraN^geShviva bhAnuH
  nAnAbhUteShvAtmasu sarveShvapi nityam .
  shuddho buddho nirmalarUpo niravadyaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 3..
  
  devAdhIsha.n sarvavareNya.n hR^idayAbje
  nitya.n dhyAtvA yogivarA ya.n dR^iDhabhaktyA .
  shuddhA bhUtvA yAnti bhavAbdhi.n na punaste
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 4..
  
  shrautaiH smArtaiH karmashataishchapi ya Isho
  durvij~neyaH kalpashata.n tairjaDarUpaiH .
  sa.nvidrUpasvaikavichArAdadhigamyaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 5..
  
  karmAdhyakShaH kAmijanAnA.n phaladAtA
  kartR^itvAha.nkAravimukto nirapekShaH .
  dehAtIto dR^ishyavivikto jagadIshaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 6..
  
  nAntarbAhye nobhayato vA pravibhakta.n
  ya.n sarvaj~na.n nApi samartho nigamAdiH .
  tattvAtIta.n tatpadalakShya.n gurugamya.n
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 7..
  
  yadbhAsArko bhAti himA.nshurdahano vA
  dR^ishyairbhAsyairyo na cha bhAti priyarUpaH .
  yasmAd bhAti vyaShTisamaShTyAtmakametat
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 8..
  
  AshAdeshAdyavyavadhAno vibhurekaH
  sarvAdhAraH sarvaniyantA paramAtmA .
  pUrNAnandaH sattvavatA.n yo hR^idi devaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 9..
  
  ko.aha.n devaH ki.n jagadetat pravichArAd
  dR^ishya.n sarva.n nashvararUpa.n guruvAkyAt .
  siddhe chaiva.n yaH khalu sheShaH pratipannaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 10..
  
  satya.n j~nAna.n brahma sukha.n ya.n praNavAnta.n
  sarvasphUrtiH shAshvatarUpastviti vedH .
  jalpantyeva.n svachchhadhiyo.api prabhumeka.n
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 11..
  
  yasmAd bhIto vAti cha vAyustripureShu
  brahmendrAdyAste nijakarmasvanubaddhAH .
  chandrAdityau lokasamUhe pracharantau
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 12..
  
  mAyAkArya.n janma cha nAshaH purajetuH
  nAsti dvandva.n nAma cha rUpa.n shrutivAkyAt .
  nirNItArtho nityavimukto nirapAyaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 13..
  
  nAya.n deho nendriyavargo na cha vAyuH
  neda.n dR^ishya.n jAtyabhimAno na cha buddhiH .
  ittha.n shrutyA yo guruvAkyAt pratilabdhaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 14..
  
  sthUla.n sUkShma.n kShAmamaneka.n na cha dIrgha.n
  hrasva.n shukla.n kR^iShNamakhaNDo.avyayarUpaH .
  pratyaksAkShI yaH paratejAH praNavAntaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 15..
  
  yatsaukhyAbdherleshakaNA.nshoH suramartyA\-
  stirya~ncho.api sthAvarabhedAH prabhavanti .
  tattatkAryaprAbhavavantaH sukhinaste
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 16..
  
  yasmi~nj~nAte j~nAtamasheSha.n bhuvana.n syAd
  yasmin dR^iShTe bhedasamUho layameti .
  yasminmR^ityurnAsti cha shoko bhavapAshAH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 17..
  
  dyA.n mUrdhAna.n yasya vadanti shrutayastAH
  chandrAdityau netrayuga.n jyA.n padayugmam .
  AshA.n shrotra.n lomasamUha.n taruvallIH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 18..
  
  prANAyAmaiH pUtadhiyo ya.n praNavAnta.n
  sa.ndhAyAtmanyavyapadeshya.n nijabodham .
  jIvanmuktAH santi dishAsu pracharantaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 19..
  
  yachchhrotavya.n shrautagirA shrIguruvAkyAd
  yanmantavya.n svAtmasukhArtha.n puruShANAm .
  yad dhyAtavya.n satyamakhaNDa.n niravadya.n
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 20..
  
  ya.n jij~nAsuH sadgurumUrti.n dvijavarya.n
  nityAnanda.n ta.n phalapANiH samupaiti .
  bhaktishraddhAdAntivishiShTo dhR^itiyuktaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 21..
  
  pR^ithavyambavagnisparshanakhAni pravilApya
  svasmin matyA dhAranayA vA praNavena .
  yachchhiShTa.n tad brahma bhavAmItyanubhUta.n
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 22..
  
  lIne chitte bhAti cha eko nikhileShu
  pratyagdR^iShTyA sthAvarajantuShvapi nityam .
  satyAsatye satyamabhUchcha vyatirekAt
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 23..
  
  chetaHsAkShI pratyagabhinno vibhurekaH
  praj~nAnAtmA vishvabhugAdivyatiriktaH .
  satyaj~nAnAnandasudhAbdhiH paripUrNaH
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 24..
  
  sarve kAmA yasya vilInA hR^idi sa.nsthAH
  tasyodeti brahmaraviryo hR^idi tatra .
  vidyAvidyA nAsti pare cha shrutivAkyAt
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 25..
  
  sa tyAgeshaH sarvaguhAntaH paripUrNo
  vaktA shrotA vedapurANapratipAdyaH .
  ittha.n buddhau j~nAnamakhaNDa.n sphuradAste
  ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe .. 26..
  
  nitya.n bhaktyA yaH paThatIda.n stavaratna.n
  tasyAvidyA janma cha nAsho layametu .
  ki.n chAtmana.n pashyatu satya.n nijabodha.n
  sarvAn kAmAn sva.n labhatA.n sa priyarUpam .. 27..
  
  ityAnandanAthapAdapapadmopajIvinA kAshyapagotrotpannenAndhreNa
  tyAgarAjanAmnA virachita.n shivamIDestavaratna.n sa.npUrNam ..
  

Related Content