logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thayumanavar Padalkal - part-3

Part-3


43. parAparakkaNNi

 

sIrArun- theyvath thiruvaruLAm pUmimuthal

pArAthi yANda pathiyE parAparamE. 1.

 

kaNNArak kaNdaËr karupporuLkA NAmalaruL

viNNU dirun-thainpa veRpE parAparamE. 2.

 

sin-thiththa ellAmen sin-thaiyaRin- thEyuthava

van-tha karuNai mazaiyE parAparamE. 3.

 

ArA amuthE arasE Anan-thaveLLap

pErARE inpap perukkE parAparamE. 4.

 

AraRivAr enna anan-thamaRai Olamidum

pEraRivE inpap perukkE parAparamE. 5.

 

uraiyiRan-tha anparuLath thOngkoLiyA yOngkik

karaiyiRan-tha inpak kadalE parAparamE. 6.

 

eththikkun- thAnAki ennithayath thEyURith

thiththikkum Anan-thath thEvE parAparamE. 7.

 

thikkodukIz mElun- thiruvaruLAm poRpaRin-thOr

kaikkuLvaLar n-ellik kaniyE parAparamE. 8.

 

muththE pavaLamE moyththapasum poRsudarE

siththEen nuLLath theLivE parAparamE. 9.

 

kaNNE karuththEyen kaRpakamE kaNNiRain-tha

viNNEA nan-tha viyappE parAparamE. 10.

 

vAkkAy manathAy manavAk kiRan-thavarpAl

thAkkAthE thAkkun- thaniyE parAparamE. 11.

 

pArththaida mellAm paraveLiyAyth thOnRavoru

vArththaisolla van-tha manuvE parAparamE. 12.

 

vAnan-tha maNNinan-tham vaiththuvaiththup pArkkaenak(ku)

Anan-tham than-tha arasE parAparamE. 13.

 

anpaip perukkiena thAruyiraik kAkkavan-tha

inpap perukkE iRaiyE parAparamE. 14.

 

vAnmel lAngkoNda maunamaNip peddakaththuk

kAnapaNi yAna aNiyE parAparamE. 15.

 

Odum irun-ithiyum onRAkak kaNdavarkaL

n-Adum poruLAna n-adpE parAparamE. 16.

 

siththa n-inaivunj seyunjseyalum n-IyenavAz

uththamarkad kAna uRavE parAparamE. 17.

 

pOthAn-thap puNNiyarkaL pORRisaya pORRiyenum

vEthAn-tha vIddil viLakkE parAparamE. 18.

 

muththAn-tha vIthi muLarithozum anparukkE

siththAn-tha vIthivarun- thEvE parAparamE. 19.

 

Inan- tharumudalam ennathuyAn enpathaRa

Anan-tham vENdi alan-thEn parAparamE. 20.

 

enpuruki n-enjsam iLakik karain-thukarain-thu

anpuruvAy n-iRka alan-thEn parAparamE. 21

 

suththa aRivAys sukamporun-thin allAlen

siththan- theLiyAthEn seyvEn parAparamE. 22.

 

mARA anupUthi vAykkinallAl enmayakkan-

thERAthen seyvEn sivamE parAparamE. 23.

 

thAkamaRin- thinpan-iddai thArAyEl AkeduvEn

thEkam vizun-thidinen seyvEn parAparamE. 24.

 

appAen eyppil vaippE ARRukilEnpORRienRu

seppuvathal lAlvERen seyvEn parraparamE. 25.

 

uRRaRiyum ennaRivum udkaruvi pORsavimAN

daRRuminpan- than-thilaiyE aiyA parAparamE. 26.

 

sollAl adangkAs sukakkadalil vAymadukkin

allAlen thAkam aRumO parAparamE. 27.

 

pArAyO ennaimukam pArththorukAl enkavalai

thIrAyO vAythiRan-thu seppAy parAparamE. 28.

 

OyAthO enkavalai uLLEA nan-tha veLLam

pAyAthO aiyA pakarAy parAparamE. 29.

 

OkO unaippirin-thAr uLLang kanalilvaiththa

pAkO mezukO pakarAy parAparamE. 30.

 

kUrththaaRi vaththanaiyung koLLaikoduth thunnaruLaip

pArththavann-An ennaimukam pArAy parAparamE. 31.

 

kadalamuthE thEnEyen kaNNE kavalai

padamudiyA thennaimukam pArn-I parAparamE. 32.

 

uLLam aRivAy uzappaRivAy n-AnEzai

thaLLividin meththath thavippEn parAparamE. 33.

 

kanRinukkus sEthA kanin-thirangkal pOlaenak

kenRirangku vAykaruNai en-thAy parAparamE. 34.

 

eNNAtha eNNamellAm eNNieNNi Ezain-enjsam

puNNAkas seythathinip pOthum parAparamE. 35.

 

Azith thurumpenavE angkumingkum unnadimai

pAzil thirivathenna pAvam parAparamE. 36.

 

kaRRaaRi vAlunain-An kaNdavanpOR kUththAdil

kuRRamenRen n-enjsE kothikkum parAparamE. 37.

 

aiyO unaikkANpAn AsaikoNda thaththanaiyum

poyyO veLiyAp pukalAy parAparamE. 38.

 

thunpakkaN NIril thuLain-thERkun Anan-tha

inpakkaN NIrvaruva then-thAL parAparamE. 39.

 

vanjsanaiyum poyyumuLLE vaiththazukkA RAyuLaRum

n-enjsanukkum uNdOn-eRithAn parAparamE. 40.

 

pAsampOy n-inRavarpOR pArAddi yAnAlum

mOsampO nEnn-An muRaiyO parAparamE. 41.

 

n-anRaRiyEn thIthaRiyEn n-AnenRu n-inRavanAr

enRaRiyEn n-AnEzai ennE parAparamE. 42.

 

inRuputhi thanRE eLiyen padun-thuyaram

onRumaRi yAyO uraiyAy parAparamE. 43.

 

eththanaithAn sanmameduth theththanain-An paddathuyar

aththanaiyum n-IyaRin-tha thanRO parAparamE. 44.

 

in-than-AL saRRum irangkilaiyER kAlanvarum

an-than-AL kAkkavallAr ArkAN parAparamE. 45.

 

uRRuRRu n-Adi uLammaruNda pAviyain-I

saRRirangki ALath thakAthO parAparamE. 46.

 

eLLaLavum n-innaivida illA enaimayakkil

thaLLuthalAl ennapalan sARRAy parAparamE. 47.

 

pAdip padiththulakiR pArAddi n-iRpathaRkO

thEdi yenaiyadimai sErththAy parAparamE. 48.

 

sonnathais solvathallAR sollaRaven solliRuthik

kennathathais solvEn eLiyEn parAparamE. 49.

 

sollum poruLumaRRus summA iruppathaRkE

allum pakalumenak kAsai parAparamE. 50.

 

n-Esa n-iruvikaRpa n-iddaiyallAl unnadimaik

kAsaiyuNdOn-IyaRiyA thanRE parAparamE. 51.

 

thussanena vENdAith thollulakil allalkaNdAl

assam mikavudaiyEn aiyA parAparamE. 52.

 

kaNNAvA rEnumunaik kaikuviyA rAyin an-tha

maNNAvAr n-adpai mathiyEn parAparamE. 53.

 

kollA virathang kuvalayamel lAmOngka

ellArkkunj solluvathen issai parAparamE. 54.

 

eththAR pizaippEnO en-thaiyE n-innarudkE

piththAnEn meththavun-An pEthai parAparamE. 55.

 

vAyinAR pEsA mavunaththai vaiththirun-thun-

thAyilAr pOln-An thaLarn-thEn parAparamE. 56.

 

annaiyilAs sEypOl alakkaNuRREn kaNNAra

ennakaththil thAypOl irukkum parAparamE. 57.

 

uRRun-inaik kilthuyaram uLLuLLE sen-thIyAyp

paRRan-on-thEn ennaimukam pArn-I parAparamE. 58.

 

poyyan ivan enRumeLLap pOthippAr soRkEdduk

kaividavum vENdAmen kaNNE parAparamE. 59.

 

eNNa maRin-thE iLaippaRin-thE Ezaiuyyum

vaNNan- thirukkaruNai vaiyAy parAparamE. 60.

 

n-AddAthE yennaiyonRil n-Addi yithamakithang

kAddAthE yellAmn-I kaNdAy parAparamE. 61.

 

unnain-inain- thunn-iRaivin uLLE ulAvumennai

annaivayiR Rinnamadaik kAthE parAparamE. 62.

 

paramunakken ReNNum pazakkamE mARA

varamenakkuth than-tharuLen vAzvE parAparamE. 63.

 

van-thiththu n-innai maRavAk kadanAkas

sin-thikka n-innatharuL seyyAp parAparamE. 64.

 

evvuyirum ennuyirpOl eNNi yirangkavumn-in

theyva arudkaruNai seyyAy parAparamE. 65.

 

veddaveLip pEthaiyanyAn vERukapa donRaRiyEn

siddarudan sEranan-tha theNdan parAparamE. 66.

 

iravupaka laRRavidath thEkAn-tha yOkam

varavun- thirukkaruNai vaiyAy parAparamE. 67.

 

mAlkAddis sin-thai mayangkAmal n-inRusukak

kAlkAddi vAngkAthE kaNdAy parAparamE. 68.

 

epporuLum n-IyenavE eNNin-An thOnRAtha

vaippaiazi yAn-ilaiyA vaiyAy parAparamE. 69. 

 

summA iruppathuvE suddaRRa pUraNamen

RemmA laRithaR keLithO parAparamE. 70.

 

munnodupin pakkam mudiyadin-Ap paNNaRan-in

thannodun-An n-iRpathenRO sARRAy parAparamE. 71.

 

maivvaNNan- thIrn-tha mavunisonna theyvaNNam

avvaNNam n-iddai aruLAy parAparamE. 72.

 

viththanRi yAthum viLaivathuNdOn-innaruLAnj

siththanRi yAngkaLuNdOseppAy parAparamE. 73.

 

AngkAra maRRun aRivAna anparukkE

thUngkAtha thUkkamathu thUkkum parAparamE. 74.

 

sin-thai avizn-thavizn-thu sinmayamA n-innadikkE

van-thavarkkE inpan-ilai vAykkum parAparamE. 75.

 

sollAdA vUmaraippOR solliRan-thu n-IyAkin

allAl enakkumuththi AmO parAparamE. 76.

 

pEssAkA mOnam piRavA muLaiththathenRaR

kAssAssu mERpayanuN dAmO parAparamE. 77.

 

keddiyenRun anparmalang keddayarn-thOr pUraNamAn-

thoddilukkud sEypOl thuyinRAr parAparamE. 78.

 

kAdda aruLirukkak kANA thiruLmalaththu

n-Adda menakkuvaral n-anRO parAparamE. 79.

 

eththanmaik kuRRa miyaRRidinun- thAypoRukkum

aththanmai n-innaruLum anRO parAparamE. 80.

 

eththanaiyO thErn-thAlum ennAlE inpamuNdaË

siththuruvE inpas sivamE parAparamE. 81.

 

maNNoduviN kAddi maRain-thumaRaiyA aruLaik

kaNNodukaN NAkaenRu kANpEn parAparamE. 82.

 

panjsariththu n-innaip palakAl iran-thathellAm

anjsa lenumporuddE anRO parAparamE. 83.

 

engkengkE pArththAlum evvuyirkkum avvuyirAy

angkang kiruppathun-I anRO parAparamE. 84.

 

anaiththumAy n-inRAyE yAnvERO n-innai

n-inaikkumA RengkE n-ikazththAy parAparamE. 85.

 

n-inpOthath thAlE n-inaippu maRappumenRAl

enpOtham engkE iyampAy parAparamE. 86.

 

onRain-inain- thonRaimaRan- thOdumanam ellAmn-I

enRaRin-thAl engkE iyangkum parAparamE. 87.

 

kozun-thil vayiramenak kOthaRavuL Lanpil

azun-thumavark kEsukamuN dAkum parAparamE. 88.

 

paRRum payirkkup padarkozun-thu pORparuvam

peRRavarkkE n-innaruLthAn pERAm parAparamE. 89.

 

yOkiyarkkE njAnam ozungkAmpE ranpAna

thAkiyarum yOkammunnE sArn-thOr parAparamE. 90.

 

allum pakalum aRivAki n-inRavarkkE

sollum poruLunj sumaikAN parAparamE. 91.

 

essilenRu pUvai yikazn-thOrk kunaippORRap

passilaiyung kiLLap pdumO parAparamE. 92.

 

an-thak karaNam adangkath thuRappathuvE

en-thath thuRavinumn-an Ren-thAy parAparamE. 93.

 

thannai aRin-thAl thalaivanmER paRRalathu

pinnaiyoru paRRumuNdOpEsAy parAparamE. 94.

 

anpAR karain-thukaNNIr ARukaNda puNNiyaruk

kunpAl varavazithAn uNdOparAparamE. 95.

 

thannai aRin-tharuLE thArakamA n-iRpathuvE

unnai aRithaR kupAyam parAparamE. 96.

 

kaRRakalai yAln-ilaithAn kANumO kANpathellAm

aRRavidath thEveLiyAm anRO parAparamE. 97.

 

kaNmUdik kaNviziththuk kANpathuNdOn-innaruLAm

viNmUdin ellAm veLiyAm parAparamE. 98.

 

n-ErE n-inatharuLen n-enjsaik kavarinonRum

pArEn sukamum padaippEn parAparamE. 99.

 

vAnkANa vENdin malaiyERa lokkumunnai

n-AnkANap pAvanaisey n-Addam parAparamE. 100.

 

vAthanaivid dunnaruLin manninallAl vERumoru

sAthanaithAn uNdaËn-I sARRAy parAparamE. 101.

 

pArakamum viNNakamum paRRAka n-iRpatharuL

thArakaththaip paRRiyanRO sARRAy parAparamE. 102.

 

viLakkun- thakaLiyaiyum vERennAr n-innaith

thuLakkamaRas sIvanenRu solvAr parAparamE. 103.

 

pArAthi n-IyAp pakarn-thAl akamenavum

ArAyunj sIvanun-I yAngkAN parAparamE. 104.

 

poyyaippoy yenRaRiyum pOthaththuk kAtharavun

meyyaruLE anRO viLampAy parAparamE. 105.

 

varuvAnvan- thEnenalpOl manniyazi yunjsakaththaith

therivAka illaiyenRa thIram parAparamE. 106.

 

mAyA sakamilaiyEl maRRenakkOr paRRumilai

n-IyEn-An enRuvan-thu n-iRpEn parAparamE. 107.

 

vAnAthi n-IyenavE vaiththamaRai ennaiyumn-I

thAnAkas sollAthO sARRAy parAparamE. 108.

 

veLLak karuNaimatha vEzamAm n-innarudken

kaLLak karuththE kavaLam parAparamE. 109.

 

vaNdAyth thuvaNdu mavuna malaraNaimEl

koNdArkkO inpang koduppAy parAparamE. 110.

 

mAyaimutha lAmvinain-I mannuyirn-I mannuyirthErn-

thAyumaRi vAnathun-I anRO parAparamE. 111.

 

ennaRivum yAnumena thenpathuvu mAmivaikaL

n-innavaiyE anRO n-ikazththAy parAparamE. 112.

 

pAraRiyA thaNdap parappaRiyA thunperumai

yAraRivAr n-AnO aRivEn parAparamE. 113.

 

aNdam anaiththilumAy appAluk kappAlung

koNdan-innai yAraRin-thu koLvAr parAparamE. 114.

 

oppuyarvon RinRi olipukA mOnavaddak

kappalukkAm vAnporuLn-I kaNdAy parAparamE. 115.

 

enpOl eLiyavarum engkengkum pArththAlum

unpOl valiyavarum uNdOparAparamE. 116.

 

pArkkinaNda piNdap parappanaiththum n-inseyalE

yArkkunj seyalilaiyE aiyA parAparamE. 117.

 

onRE palavE uruvE aruvEyO

enRE azaippathunnai enRO parAparamE. 118.

 

seppuvathel lAnjsepamn-An sin-thippa thellAmn-in

oppil thiyAnamena Orn-thEn parAparamE. 119.

 

Arirun-thEn ArpOyen AramuthAm n-innaruLin

sIrirun-thAl uyvEn sivamE parAparamE. 120.

 

vanjsan-aman vAthanaikkum vanpiRavi vEthanaikkum

anjsi unaiyadain-thEn aiyA parAparamE. 121.

 

en-thap padiyun ithayam irun-thathemak

kan-thap padivaruva thanRO parAparamE. 122.

 

en-then-tha n-ALum enaippiriyA thennuyirAys

sin-thaikudi koNdaaruL thEvE parAparamE. 123.

 

anjsal anjsal enRadimaik kappOthaik kappOthE

n-enjsil uNarththum n-iRaivE parAparamE. 124.

 

ennaiyunRan kaikkaLiththAr yAvarennai yAnkoduththup

pinnai yunnAR peRRan-alam pEsEn parAparamE. 125.

 

vAypEsA yUmaiyena vaikkavenRO n-Imavunath

thAyAka van-tharuLaith than-thAy parAparamE. 126.

 

thannaiththan- thennaith thaduththANda n-inkaruNaik

kennaikkoN dennapalan en-thAy parAparamE.127.

 

mArkkaNdark kAka maRalipadda pAddaiunnip

pArkkinan parkkenna payangkAN parAparamE.128.

 

suddiyuNa rAmal thuriyan-ilai yAyveLiyil

viddan-innai yAnO viyappEn parAparamE.129.

 

sUthonRu minRiyennais summA irukkavaiththAy

IthonRum pOthAthO inpam parAparamE.130.

 

vAyonRum pEsA mavuniyAy van-thANda

thEyonRum pOthAthO inpam parAparamE. 131.

 

enRu mirun-thapadik kennai yenakkaLiththa

thonRumpO thAthO uraiyAy parAparamE. 132.

 

eNthisaikkIz mElAna ellAm peruveLiyAk

kaNdavidath thennaiyumn-An kaNdEn parAparamE.133.

 

piththanaiyE thummaRiyAp pEthaiyanai ANdavunak

keththanaithAn theNda niduvEn parAparamE.134.

 

thAyarkarppath thUdannamun- thaNNIrun- than-tharuLum

n-Eyavunai yArO n-inaiyAr parAparamE.135.

 

virin-tha manamodungkum vELaiyiln-A nAkap

paran-thaaruL vAzi pathiyE parAparamE.136.

 

sin-thanaipOy n-AnenalpOyth thEkkainpa mAmazaiyai

van-thu pozin-thanain-I vAzi parAparamE.137.

 

than-thEnE Orvasanan- than-thapadik kinpamumAy

van-thEnE yenRanain-I vAzi parAparamE.138.

 

maNNumviNNum van-thu vaNangkAvO n-innaruLaik

kaNNuRavud kaNdavaraik kaNdAR parAparamE.139.

 

enRung karuNaipeRRa inpath thapOthanarsol

senRasenRa thikkanaiththunj sellum parAparamE.140.

 

Aduvathum pAduvathum Anan-tha mAkin-innaith

thEduvathum n-innadiyAr seykai parAparamE.141.

 

pongkiyan-in thaNNaruLaip pudkalamAp peRRavarkad

kengkezun-then njAyi RiyampAy parAparamE.142.

 

pAlarodu pEyarpiththar pAnmaiyena n-iRpathuvE

sIlamiku njAniyarthanj seykai parAparamE.143.

 

uNduduththup pUNding kulakaththAr pOlthiriyun-

thoNdarviLai yAddE sukangkAN parAparamE.144.

 

kangkulpaka laRRathiruk kAdsiyarkaL kaNdavazi

engkum oruvaziyE en-thAy parAparamE.145.

 

kAyan-ilai allavenRu kANpAr uRangkuvarO

thUyaarud paRRAth thodarvAr parAparamE.146.

 

appumuppum pOnRa ayikyaparA nan-tharthamak

koppuvamai sollavumvAy uNdOparAparamE.147.

 

siththan- theLin-thu sivamAnO rellOrkkung

koththadimai yAna kudin-An parAparamE.148.

 

thammuyirpOl evvuyirun- thAnenRu thaNNaruLkUr

semmaiyaruk kEvalenRu seyvEn parAparamE.149.

 

viNNukkum viNNAki mEvumunak kiyAnpUsai

paNNin-iRku mARu pakarAy parAparamE.150.

 

n-enjsakamE kOyil n-inaivE sukan-thamanpE

manjsanan-Ir pUsaikoLLa vArAy parAparamE.151.

 

keddavazi ANavappEy kIzAka mElAna

siddarunaip pUsai seyvAr parAparamE.152.

 

kAlpidiththu mUlak kanalaimathi maNdalaththin

mElezuppil thEkam vizumO parAparamE.153.

 

panjsasuththi seythun-innaip pAviththup pUsaiseythAl

vinjsiya njAnam viLangkum parAparamE.154.

 

anparpaNi seyyaenai ALAkki vidduviddAl

inpan-ilai thAnEvan- theyvathum parAparamE.155.

 

mUrththithalan- thIrththam muRaiyAyth thodangkinarkkOr

vArththaisolas saRkuruvum vAykkum parAparamE.156.

 

virumpunj sariyaimuthal meynjnjAnam n-Ankum

arumpumalar kAykanipOl anRO parAparamE.157.

 

thAnan- thavan-tharumanj san-thathamunj seyvarsiva

njAnan- thanaiyaNaiya n-allOr parAparamE.158.

 

sonnaththais sollith thudikkinRa ANavappEyk

kinnal varuvathen-n-AL en-thAy parAparamE.159.

 

inRE iruvinaivan- thERiyathu n-AnenRO

anRE viLain-thathanRO ARREn parAparamE.160.

 

eNNamun-thAn n-innaivida illaiyenRAl yAnmunamE

paNNavinai yEthu pakarAy parAparamE.161.

 

ennaiinna thenRaRiyA Ezaikkum AkeduvEn

munnaivinai kUdal muRaiyO parAparamE.162.

 

aRiyAn-An seyvinaiyai aiyAn-I kUddung

kuRiyE thenakkuLavu kURAy parAparamE.163.

 

ennaik kedukka isain-tha iruvinain-Oy

thannaik kedukkath thakAthO parAparamE.164.

 

vallamaiyE kAddukinRa mAmAyai n-Anoruvan

illaiyenin engkE irukkum parAparamE.165.

 

mukkuNaththAl ellAm muLaikkap pirakiruthik

kikkuNaththai n-alkiyathAr en-thAy parAparamE.166.

 

ARRap padAthuthunpam aiyaennAl enmanathu

thERRap padAthinien seyvEn parAparamE.167.

 

pUrAya mAymanathaip pOkkaaRi yAmalaiyO

ArAy alain-thEn arasE parAparamE.168.

 

sinamiRakkak kaRRAlunj siththiyellAm peRRAlum

manamiRakkak kallArkku vAyEn parAparamE.169.

 

vAthukku van-thethirththa mallaraippOl pAzththamanam

Ethukkuk kUththAdu then-thAy parAparamE.170.

 

sUthAdu vArpOl thuvaNdu thuvaNdumanam

vAthAdin ennapalan vAykkum parAparamE.171.

 

koLLiththEL koddik kuthikkinRa pEykkurangkAyk

kaLLamanan- thuLLuvathen kaNdOparAparamE.172.

 

van-thathaiyum pOnavaiyum vaiththuvaiththup pArththirun-thAl

sin-thai ithamakitham sErum parAparamE.173.

 

ERumayirp pAlamuNar vin-thavida yangkaLn-erup

pARenavum n-anRAy aRin-thEn parAparamE.174.

 

poRivaziyE Ezai poRiyAy uzalvathun-in

aRivin vithiththavithi AmO parAparamE. 175.

 

pAsasA langkaLelAm paRRuvida njAnavaivAL

vIsun-AL en-n-AL viLampAy parAparamE.176.

 

en-thavuda lEnum eduththavudal n-allathenRu

sin-thaiseya van-thathiRanj seppAy parAparamE.177.

 

poyyellAm onRAyp poruththivaiththa poyyudalai

meyyenRAn meyyAy vidumO parAparamE.178.

 

minnanaiya poyyudalai meyyenRu n-ampiaiyO

n-innai maRakkai n-eRiyO parAparamE.179.

 

n-iththiyamon RillAtha n-Irkkumizi pOnRavudaR

kiththanaithAn thunpamuNdOennE parAparamE.180.

 

thEkamiRum enRusadar thEmpuvathen n-iththiraiyil

UkamaRin- thARpayan-thAn uNdOparAparamE.181.

 

Ethais sumaiyA eduppAr eduththavudal

sEthamuRin yAthupinnE sellum parAparamE.182.

 

thORpAvai n-AlAd sumaiyAkunj sIvanonRing

kArppAl eduththatheva rAlE parAparamE.183.

 

njAlaththai meyyenavE n-ampin-ampa n-ALumenRan

kAlaththaip pOkkiyenna kaNdEn parAparamE.184.

 

poyyulaka vAzkkaip pulaissEri vAthanain-in

meyyaruLin mUzkin vidungkAN parAparamE.185.

 

n-UlENi viNNERa n-URkup paruththivaippAr

pOlE karuvin-annUR pOtham parAparamE.186.

 

sinnanj siRiyArkaL seythamaNaR sORRaiyokkum

mannung kalainjAna mArkkam parAparamE.187.

 

vAsakanjA naththAl varumO sukampAzththa

pUsalenRu pOmO pukalAy parAparamE.188.

 

kEddathaiyE sollung kiLipOla n-innaruLin

n-AddaminRi vAypEsal n-anRO parAparamE.189.

 

veLiyAy aruLil viravumanpar thEkam

oLiyAyp piRangkiyathum uNdOparAparamE.190.

 

kAlamoru mUnRung karuththiluNarn- thAlumathai

njAlan- thanakkuraiyAr n-allOr parAparamE.191.

 

kollA virathamonRu koNdavarE n-allOrmaR

RallAthAr yArO aRiyEn parAparamE.192.

 

illAtha kAriyaththai issiththus sin-thaivazis

sellAmai n-allOr thiRangkAN parAparamE.193.

 

Ethuvan-thum Ethozin-thum ennathuyAn ennArkaL

pOthan-ilai kaNda pulaththOr parAparamE.194.

 

Ayiranjson nAlum aRiyAthavanjsan-enjsap

pEyarodu kUdiR pizai kAN parAparamE.195.

 

mAya mayakkozin-thAr maRRonRai n-AduvarO

n-Eya aruLn-ilaiyil n-iRpAr parAparamE.196.

 

n-iththiraiyiR seththapiNam n-ErumudaR kissaivaiyAs

suththarkaLE n-alla thuRavOr parAparamE.197.

 

en-n-enjsa mEnum irangkumE n-innarudkuk

kannenj sarumuLarO kAddAy parAparamE.198.

 

man-thaaRi vAkiyinpam vAyA thirun-thalain-thAl

sin-thaimayang kAthOen seyvEn parAparamE.199.

 

thEdinEn thikkanaiththun- theNdaniddEn sin-thain-ain-thu

vAdinEn enmayakkam mARRAy parAparamE.200.

 

madimaiyenum onRai maRuththanRO ennai

adimaikoLal vENdum arasE parAparamE.201.

 

kAlarpayan- thIrainpak kARkapaya menRezun-tha

mAlai vaLarththanaiyE vAzi parAparamE.202.

 

n-IrppuR puthamAy n-inaivarudkE n-inRaziyap

pArppathallAl vERumonRaip pArEn parAparamE.203.

 

n-Irkkumizi pOlen n-inaivuveLi yAkkaraiyap

pArkkumidam ellAmen pArvai parAparamE.204.

 

AdiOy pamparampOl Asaiyudan engkumunaith

thEdiOy kinREnen seyvEn parAparamE.205.

 

vEthAn-thanj siththAn-tham vERennAr kaNkaLikkum

n-AthAn-tha mOna n-alamE parAparamE.206.

 

Anan-tha mAnan-innai anRiyonRai unnAtha

mOnan- thamiyERku muththi parAparamE.207.

 

Ethukkum unnaivida illaiyenRAl enkaruththais

sOthikka vENdAn-An sonnEn parAparamE.208.

 

muththiyilun- thEkamisai mUvithamAnj siththipeRRAr

eththanaipEr enRuraippa then-thAy parAparamE.209. 

 

n-IyanRi n-AnAr n-inaivAren n-enjsakamAr

thAyanRis sUlumuNdOsARRAy parAparamE.210.

 

angkamE n-invadiva mAnasukar kUppidan-I

engkumEn EnenRa thennE parAparamE.211.

 

koLLaiveLLath thaNNaruLmER koNdukazith thArththizuththAl

kaLLamanak kappalengkE kANum parAparamE.212.

 

ekkalaiyung kaRRuNarn-thO menRavarkkunj sammathanjsol

vakkaNaiyAl inpam varumO parAparamE.213.

 

kalleRiyap pAsi kalain-thun-annIr kANumn-allOr

solluNarin njAnamvan-thu thOnRum parAparamE.214.

 

n-innai yuNarn- thOrkadamai n-in-thiththa pEyaRinjar

enna kathipeRuvAr en-thAy parAparamE.215.

 

ennathuyAn ennalaRROr engkirun-thu pArkkinumn-in

sannithiyAm n-IperiyasAmi parAparamE.216.

 

sORRuth thuruththis sumaisumappak kaNpithungkak

kARRaip pidiththalain-thEn kaNdAy parAparamE.217.

 

uLLapadi yonRai uraikkinavark kuLLuRavAyk

kaLLaminRi anpAyk kaLippEn parAparamE.218.

 

aduththaiyal pAkavonRai yAnpakarva thallAl

thoduththathonRai yAnvENdis sollEn parAparamE.219.

 

uLLamaRi yAthoruvar onRaiunnip pEsilaiyO

thuLLiyiLang kanRAyth thudippEn parAparamE.220.

 

ellArum inpuR Rirukka n-inaippathuvE

allAmal vERon RaRiyEn parAparamE.221.

 

munnALmeynj njAna munivarthavam IdduthalpOl

in-n-ALiR kANaenak kissai parAparamE.222.

 

kanmamenpa thellAng karisaRavE meynjnjAna

thanman-ilai sArn-thathanpar thanmai parAparamE.223.

 

kaNthuyilA thennaRivin kaNNUdE kAdsipeRa

maNdiya pEroLin-I vAzi parAparamE.224.

 

n-AnAna thanmaiyenRu n-AdAmal n-Adainpa

vAnAki n-inRanain-I vAzi parAparamE.225.

 

akaththU daNuvaNuvAy aNdamellAn- thAnAy

makaththAki n-inRanain-I vAzi parAparamE.226.

 

kArakamAng karppaaRaik kaNNUdum enkaNNE

vAramvaiththuk kAththanain-I vAzi parAparamE.227.

 

puran-thOrthan- thEsamenpAr pUmiyaippO rAdi

iRan-thOrun- thammathenpAr ennE parAparamE.228.

 

mUrththiyellAm vAziyengkaL mOnakuru vAziaruL

vArththaiyenRum vAzianpar vAzi parAparamE.229.

 

sollum poruLun- thodarA aruLn-iRaivil

sellum padikkaruLn-I seythAy parAparamE.230.

 

iRRaivaraik kuLLAka eNNariya siththimuththi

peRRavarkaL eththanaipEr pEsAy parAparamE.231.

 

n-Adum n-akarumn-isA nAddiya pALayamum

Iduseyu mOmudivil en-thAy parAparamE.232.

 

thEdun- thiraviyamunj sErn-thamaNip peddakamum

kUda varun-thuNaiyO kURAy parAparamE.233.

 

thEdAtha thEddinarE sengkaith thulAkkOlpOl

vAdAs samanilaiyil vAzvAr parAparamE.234.

 

n-IrAyk kasin-thuruki n-edduyirththu n-inREnaip

pArAtha thennO pakarAy parAparamE.235.

 

uLLaporuL Avi udalmUnRum anREthAn

koLLaikoNda n-Iyen kuRaithIr parAparamE.236.

 

Azn-thAyE yivvulakil allalellAn- thIrn-tharuLAl

vAzn-thAyE enRanain-I vAzi parAparamE.237.

 

thArA aruLaiyellAn- than-thenaiyum n-innaruLin

vArAyO enRanain-I vAzi parAparamE.238.

 

AsaiyunmI thallAl aruLaRiya vERumonRil

pAsamvaiyEn n-inkaruNaip pAngkAR parAparamE.239

 

Athiyan-tha n-IkuruvAy ANdathallAl n-innaiyanRip

pOthanaiyum uNdOpukalAy parAparamE.240.

 

thAnAka van-thu thaduththAN denaiyinpa

vAnAkas seythainpa vAnE parAparamE.241.

 

paRRaR Rirukkun-eRi paRRiR kadalmalaiyunj

suRRa n-inaikkumananj sonnEn parAparamE.242.

 

padippaRRuk kELviyaRRup paRRaRRus sin-thaith

thudippaRRArk kanRO sukangkAN parAparamE.243.

 

saththAki n-inROr sadangka Lilingkamena

vaiththArum uNdaËyen vAzvE parAparamE.244.

 

siththa n-iruvikaRpanj sErn-thAr udalthIpam

vaiththakarppU rampOl vayangkum parAparamE.245.

 

AthikA laththilenai ANdanaiyE ippAln-I

pOthiyenil engkEn-An pOvEn parAparamE.246.

 

n-Avazuththunj solmalarO n-ALuthikkum ponmalarO

thEvaiyunak kinnathenRu seppAy parAparamE.247.

 

kannaltharum pAkAyk karuppuvaddAyk kaRkaNdAy

innamuthAy ennuL erun-thAy parAparamE.248.

 

siRparamE thaRparamE theyvas suruthisonna

aRputhamE anpE aRivE parAparamE.249.

 

aRivippAn n-IyenRAl aimpulanka dan-than-

n-eRin-iRpAr yArE n-ikazththAy parAparamE.250.

 

an-thak karaNamenum AkAtha pEykaLenai

van-thupidith thAdda vazakkO parAparamE.251.

 

aivarodung kUdAmal an-tharangka sEvaithan-tha

theyva aRivE sivamE parAparamE.252.

 

aruLAki n-inRasukam AkAmal aiyO

iruLAki n-iRka iyalpO parAparamE.253.

 

anparellAm inpam arun-thidavum yAnoruvan

thunpuRuthal n-anROn-I sollAy parAparamE.254.

 

san-thathamum n-inkaruNai sARRuvathal lAlvERu

sin-thaiaRi yEnunRan siththam parAparamE.255.

 

n-Ann-An enakkuLaRum n-AddaththAl ennaividdup

pOnAlum unnaividdup pOkEn parAparamE.256.

 

ikkAyam poyyenROr Iddath thunakkapayam

pukkAthAr uNdOpukalAy parAparamE.257.

 

thAnAthal pUraNamE sArumidam uNduyirum

vAnAthi yumozungkAy mannum parAparamE.258.

 

unnumanang karppUra vuNdaipO lEkaraiya

minnumA nan-tha viLakkE parAparamE.259.

 

n-Adpad dalain-tha n-adukkamelAn- thIravunak

kAdpaddun- thunpamenak kAmO parAparamE.260.

 

pAvipadung kaNkalakkam pArththumirang kAthirun-thAl

Avik kuRuthuNaiyAr aiyA parAparamE.261.

 

n-inniRaivE thArakamAy n-inRusukam eythAmal

enniRaivE pAviththEn ennE parAparamE.262.

 

n-innais saraNpukun-thAl n-IkAkkal vENdumallAl

ennaip puRamviduthal ennE parAparamE.263.

 

mARAtha thunpamellAm van-thuraiththAl n-inseviyil

ERAtha vAREthu iyampAy parAparamE.264.

 

vinjsupulap pAdanaiththum vIRuthunpanj seyyavan-tha

anjsupula vEdarukkum ARREn parAparamE.265.

 

kannang kariyan-iRak kAmAthi rAdsasap pEyk

kennaiyilak kAkavaiththa thennE parAparamE.266.

 

siththin-eRi kEddal sekamayakkanj sanmamaRa

muththin-eRi kEddal muRaikAN parAparamE.267.

 

sin-thai sithaiyas sithaiyAtha Anan-tham

en-thavakai yAlEvan- theythum parAparamE.268.

 

kUrththaaRi vAlaRiyak kUdA thenakkuravan

thErththapadi thAnE thirin-thEn parAparamE.269.

 

paththa rarun-thum paramasukam yAnarun-tha

eththanain-AL sellum iyampAy parAparamE.270.

 

thIrththi nAlthuRavu sErAmal ivvulakil

pArath thanampEsal paNpO parAparamE.271.

 

in-tha veLiyinaiyuN dEppamidap pEraRivAth

than-thaveLik kEveLiyAys sArn-thEn parAparamE.272.

 

uNarththumunai n-AdA thuNarn-thavaiyE n-Adi

iNakkuRumen EzaimaithAn ennE parAparamE.273.

 

uNdupOl inRAm ulakaith thiramenavuL

koNdun-An peRRapalan kURAy parAparamE.274.

 

uLLapadi yAthumena uRRuNarn-thEn akkaNamE

kaLLamanam pOnavazi kANEn parAparamE.275.

 

siththa mavunanj seyalvAk kelAmavunanj

suththa mavunamenpAl thOnRiR parAparamE.276.

 

eNNilpala kOdiuyir eththanaiyO aththanaikkung

kaNNiR kalan-thaarud kaNNE parAparamE.277.

 

enakkiniyAr unpOlum illaiyenRAl yAnum

unakkiniyA nAkA uLavEn parAparamE.278.

 

aNdapiNdang kANEn akamum puRamum onRAk

kaNda ennai n-Ikalan-tha kAlam parAparamE.279.

 

eththanaiyO kOdi yeduththeduththus sonnAlunj

siththam irangkilaien seyvEn parAparamE.280.

 

anRan-tha n-Alvarukkum aRputhamAy n-Iyuraiththa

thonRan-tha vArththaiyenak kuNdOparAparamE.281.

 

appanenRum annaiyenRum Ariyanen RumunaiyE

seppuvathum unnilaiyin sIrkAN parAparamE.282.

 

kaddung kanamuman-thak kAlarvarum pOthethirththu

veddun- thaLamO viLampAy parAparamE.283.

 

pEsAtha mOnan-ilai peRRanRO n-innaruLAm

vAsAma kOsaran-thAn vAykkum parAparamE.284

 

kaRRAlung kEddAlung kAyamazi yAthasiththi

peRRAlum inpamuNdOpEsAy parAparamE.285.

 

kaNdavadi vellAng karaikkinRa anjsanampOl

aNdamellAm n-innaruLE anRO parAparamE.286.

 

thanseyalAl onRumilai thAnenRAl n-AnpAvi

n-inseyalAy n-illA n-inaivEn parAparamE.287.

 

kolaikaLavu kadkAmang kOpamviddAl anRO

malaiyilakkA n-innaruLn-An vAykkum parAparamE.288.

 

thannaiaRi yAthusakan- thAnAy irun-thuviddAl

unnai aRiyaaruL uNdOparAparamE.289.

 

onRiraNden RunnA uNarvukoduth thuLLapadi

enRumennai vaiyAy iRaiyE parAparamE.290.

 

karuthumadi yArkaLuLang kANaveLi yAkun-

thuriyan-iRai vAna sukamE parAparamE.291.

 

poykuviththa n-enjsanarud poRpaRin-thu thikkanaiththung

kaikuviththu n-iRpathen-thak kAlam parAparamE.292.

 

aththuvitha mAna ayikya anupavamE

suththan-ilai an-n-ilaiyAr solvAr parAparamE.293.

 

vaiththa suvaralampin maNpOmO mAyaiyinOrk

keththanaipO thiththumennAm en-thAy parAparamE.294.

 

pUddaRRuth thEkamaRRup pOkumunnE n-innaruLaik

kAddAth thakAthOen kaNNE parAparamE.295.

 

solliR patharkaLain-thu solmudivu kANAthAr

n-elliR patharpOl n-iRpAr parAparamE.296.

 

azukkARRAl n-enjsam azungkiyapun mAkkaL

izukkARRAl inpan-alam eythAr parAparamE.297.

 

thEkAthi poyyenavE thErn-thavupa sAn-tharukku

mOkAthi uNdOmoziyAy parAparamE.298.

 

sAthanaiyel lAmavizath thaRpOthang kAddAthOr

pOthanain-I n-alkuvathep pOthO parAparamE.299.

 

onRumaRi yAviruLAm uLLam padaiththaenak

kenRu kathivaruva then-thAy parAparamE.300.

 

sin-thikkun- thORumennuL siRsukamAy URRURip

pun-thikkuL n-inRaaruL poRpE parAparamE.301.

 

enRumadain- thOrkad kirangkAr kuRippanaiththung

kanRaiyuthai kAli kathaikAN parAparamE.302.

 

kuRRang kuRaiyak kuNamE lidaaruLai

uRRavarE Avik kuRavAm parAparamE.303.

 

OruraiyAl vAykkumuNmaik kOranan-tha n-UlkOdip

pEruraiyAR pEsilenna pERAm parAparamE.304.

 

sollunj samayan-eRis suRRukku LEsuzalum

allal ozivathenRaik kaiyA parAparamE.305.

 

pidiththathaiyE thApikkum pErANavaththai

adiththuth thuraththavallAr ArkAN parAparamE.306.

 

n-EsaththAl n-innai n-inaikkum n-inaivudaiyAr

Asaik kadalil azun-thAr parAparamE.307.

 

kaLLAthu kadduNavung kAriyamO n-Anorusol

koLLAtha thOdamanRO kURAy parAparamE.308.

 

senRavida mellAn- thiruvaruLE thArakamAy

n-inRavarkkE Anan-tha n-iddai parAparamE.309.

 

n-Idsi kuRukalillA n-ithyasukA rampasaka

sAdsiyAm unnaivan-thu sArn-thEn parAparamE.310.

 

vAnAthi thaththuvamAy mannin-inRa kAraNan-I

n-AnAki n-iRpathen-tha n-ALO parAparamE.311.

 

kAddaththil angki kadaiyavan-thAl ennavunnum

n-Addaththin Uduvan-tha n-adpE parAparamE.312.

 

n-iththiraiyAyth thAnE n-inaivayarn-thAl n-iththan-iththanj

seththapizaip pAnathengkaL seykai parAparamE.313.

 

inpan-iddai eythAmal yAtheninunj senRumanan-

thunpuRuthal vanpiRavith thukkam parAparamE.314.

 

poyyakala meyyAna pOthan-ilai kaNdaËrkkOr

aiyamilai aiyamilai aiyA parAparamE.315.

 

man-thiraththai unni mayangkA thenakkiniyOr

than-thiraththai vaikkath thakAthO parAparamE.316.

 

viNkaruNai pUththathenna mEvi uyirkkuyirAyth

thaNkaruNai thOnRaaruL thAyn-I parAparamE.317.

 

thanmayamAy n-inRan-ilai thAnEthA nAkin-inRAl

n-inmayamAy ellAm n-ikazum parAparamE.318.

 

Engki idaiyumn-enjsam Ezaiyain-I vAvenRE

pAngkupeRas seyvathunmER pAram parAparamE.319.

 

ANdan-innai n-IngkA adimaikaLyAm ANavaththaip

pUNdathenna kanmam pukalAy parAparamE.320.

 

engkaNumn-I yenRAl irun-thupadi eythAmal

angkumingkum enRalaiyal AmO parAparamE.321.

 

kaRkumathu vuNdu kaLiththathallAl n-innaruLil

n-iRkumathu than-thathuNdOn-IthAn parAparamE.322.

 

aNdapaki raNdam aRiyAtha n-invadivaik

kaNdavaraik kaNdAR kathiyAm parAparamE.323.

 

kalakkamuRa n-enjsaik kalakkith thirumpath

thulakkupavan n-IyalaiyO sollAy parAparamE.324.

 

sin-thaiyumen pOlas seyalaR RadangkividdAl

van-thathellAm n-inseyalA vAzvEn parAparamE.325.

 

pan-thamelAn- thIrap paranjsOthi n-IkuruvAy

van-tha vadivai maRavEn parAparamE.326.

 

thAnan-tha mAna sakasa n-iruvikaRpa

Anan-tha n-iddaiaruL aiyA parAparamE.327.

 

allalellAn- thIraenak kAnan-tha mAkavoru

sollaienpAl vaiththathaiyen solvEn parAparamE.328.

 

sin-thai mayakkamaRas sinmayamAy n-inRavunnaith

than-thavunak kennaiyumn-An than-thEn parAparamE.329.

 

maikAddu mAyai mayakkamaRa n-IkuruvAyk

kaikAdda vungkanavu kaNdEn parAparamE.330.

 

mAlvaiththa sin-thai mayakkaRaen sennimisaik

kAlvaikka vungkanavu kaNdEn parAparamE.331.

 

maNNAna mAyaiyellAm mANduveLi yAkairu

kaNNAra vungkanavu kaNdEn parAparamE.332.

 

maNNIrmai yAlE mayangkAthun kaiyAlen

kaNNIr thudaikkavumn-An kaNdEn parAparamE.333.

 

uLLa thuNarA vuNarvilimA pAviyenRO

meLLameLLak kain-ekiza viddAy parAparamE.334.

 

ellAm n-inathuseyal enReNNum eNNamumn-I

allAl enakkuLathO aiyA parAparamE.335.

 

pan-tha mayakkirukkap paRRozin-thEn enRuLaRum

in-tha mayakkam enakkEn parAparamE.336.

 

kAdsiyellAng kaNNaividak kaNdathuNdOyAthinukkum

Adsi unatharuLE anRO parAparamE.337.

 

edduth thisaiyumonRAy inpamAy n-inRavunnai

viddup piriyavidam vERO parAparamE.338.

 

piriyA thuyirkkuyirAyp pinnamaRa vOngkunj

seRivE aRivE sivamE parAparamE.339.

 

EthEthu sonnAlum eLLaLavum n-IyirangkAs

sUthE thenakkuLavu sollAy parAparamE.340.

 

kaRpanaiyAp pAdukinREn kaNNIrung kampalaiyunj

soRpanaththung kANEnen solvEn parAparamE.341.

 

vanponRu n-IngkA manathiRappa mARAppEr

anponRum pOthumenak kaiyA parAparamE.342.

 

Ethun- theriyA eLiyEnai vAvenan-in

pOthan-ilai kAddiR poRAthO parAparamE.343.

 

OrAmal ellAm ozin-thERkun theyvaaruL

thArA thirukkath thakumO parAparamE.344.

 

mOnan- tharunjAna mUddi enakkuvaddA

Anan-tha vAzkkai aruLAy parAparamE.345.

 

vAdumukang kaNdennai vAdAma lEkAththa

n-Idung karuNai n-iRaivE parAparamE.346.

 

pun-thiyinAl n-innadiyaip pORRukinRa meyyadiyAr

sin-thaiyiRap pOn-in thiyAnam parAparamE.347.

 

unakkuvamai yAkkaruNai uLLavarum vanmaik

kenakkuvamai yAnavarum illai parAparamE.348.

 

thAyirun-thum piLLai thaLarn-thArpOl evvidaththum

n-Iyirun-thum n-An thaLarn-thu n-inREn parAparamE.349.

 

vAyAR kiNaRukedda vAREpOl vAypEsip

pEyAnArk kinpamuNdOpEsAy parAparamE.350.

 

pAvamenRAl Ethum payaminRis seyyain-thas

sIvanukkAr pOthan- theriththAr parAparamE.351.

 

inpa n-iruvikaRpam inREthA anRenilO

thunpam poRupparithu sonnEn parAparamE.352.

 

kaRkun-ilai kaRRAl karuviyavi zAtharuLAy

n-iRkun-ilai kaRpathuvE n-Itham parAparamE.353.

 

kAssas sudarvidumpoR kaddipOl n-inmalamAyp

pEssaR RavarE piRavAr parAparamE.354.

 

paRRozin-thu sin-thaip pathaippozin-thu thAnEthAn

aRRiruppa thenRaik kamaippAy parAparamE.355.

 

uruveLithAn vAthavUr uththamarkkal lAlinamung

kuruvazin-in RArkkumuNdOkURAy parAparamE.356.

 

thEkamyA thEnumoru siththipeRas sIvanmuththi

Akun-eRi n-allan-eRi aiyA parAparamE.357.

 

ulakan-eRi pORsadalam Oyauyir muththi

ilakumenal pan-tha iyalpE parAparamE.358.

 

paramAp paraveLiyAp pArppathallAl maRRevarkkun-

thiramEthu millain-anRAyth thErn-thEn parAparamE.359.

 

thEduvEn n-innaruLaith thEdumunnE yeythiln-adam

AduvEn Anan-tha mAvEn parAparamE.360.

 

uLLang kuzaiya vudalkuzaiya vuLLirun-tha

kaLLang kuzaiyaenRu kANpEn parAparamE.361.

 

paddap pakalpOlap pAzththasin-thai mALinellAm

veddaveLi yAka viLangkum parAparamE.362.

 

pArkkinaNup pORkidan-tha pAznjsin-thai mALinennai

yArkkus sariyidalAm aiyA parAparamE.363.

 

pAddukkO anpinukkO paththikkO anparthangkaL

n-Iddukkel lAngkuRuki n-inRAy parAparamE.364.

 

muththAn-tha viththE muLaikkun-ila mAyezun-tha

siththAn-tha mArkkas siRappE parAparamE.365.

 

unnA veLiyAy uRangkAtha pEruNarvAy

ennAvik kuLLE yirun-thAy parAparamE.366.

 

thaththuvamel lAmakanRa thanmaiyarkkus sinmayamA

n-iththamuththa suththa n-iRaivE parAparamE.367.

 

uLLak kothippakala vuLLuLLE Anan-tha

veLLa malarkkaruNai vENdum parAparamE.368.

 

ennaip puRappatharu LinkadanAm enkadanAm

n-inniR paNiyaRavE n-iRkai parAparamE.369.

 

thAnEyA n-annilaiyaith than-thaaruL Anan-tha

vAnE manAthItha vAzvE parAparamE.370.

 

maNNAthi pUthamellAm vaiththirun-tha n-inniRaivaik

kaNNArak kaNdu kaLiththEn parAparamE.371.

 

aRiyAmai Ithen RaRiviththa anREthAn

piRiyA aruLn-ilaiyum peRREn parAparamE.372.

 

thIthenavum n-anRenavun- thErn-thathun-An thErn-thapadi

Ethum n-adakkavoddA thennE parAparamE.373.

 

kaNda aRivakaNdA kAramena meyyaRivil

koNdavarkkE muththi koduppAy parAparamE.374.

 

IRAka valvinain-An ennAmal inpasukap

pERAm padikkadimai peRREn parAparamE.375.

 

peRRAr an-upUthi pEsAtha mOnan-ilai

kaRRAr unaippiriyAr kaNdAy parAparamE.376.

 

n-IyEn-An enRu n-inaippum maRappumaRath

thAyE anaiyaaruL than-thAy parAparamE.377.

 

sanjsalamaR RellAmn-I thAnen RuNarn-thEnen

anjsaliyung koLLAy arasE parAparamE.378.

 

pUthamuthal n-Athavarai poyyenRa meyyarellAng

kAthaliththa inpak kadalE parAparamE.379.

 

vAkkumanam onRupadda vArththaiyallAl vevvERAyp

pOkkudaiya vArththai porun-thEn parAparamE.380.

 

vanmaiyinRi ellAm mathiththuNarvAyk kAkeduvEn

thanmaiyonRun- thOyAth thadaiyO parAparamE.381.

 

paththarsiththar vAzipari pakkuvarkaL vAzisengkOl

vaiththavarkaL vAzikuru vAzi parAparamE.382.

 

kallAthEn AnAlung kaRRuNarn-tha meyyadiyAr

sollAlE n-innaith thodarn-thEn parAparamE.383.

 

solliRappas saRkuruvAyth thOnRis sukangkoduththa

n-allavarkkE koththadimai n-AnkAN parAparamE.384.

 

muththikku viththAna mOnak karumpuvazi

thiththith thidaviLain-tha thEnE parAparamE.385.

 

n-iththiraiyum pAzththa n-inaivumaRRu n-iRpathuvO

suththa aruLn-ilain-I sollAy parAparamE.386.

 

maNNum maRikadalum maRRuLavum ellAmun

kaNNil irukkavumn-An kaNdEn parAparamE.387.

 

pUddivaiththu vanjsap poRivaziyE enRanain-I

AddukinRa thEthO aRiyEn parAparamE.388.

 

poyyuNarvA yin-thap puzukkUddaik kAththirun-thEn

uyyum vakaiyum uLathO parAparamE.389.

 

 

44. paingkiLikkaNNi

 

 

an-thamudan Athi aLavAmal ennaRivil

sun-tharavAn sOthi thulangkumO paingkiLiyE. 1.

 

akamEvum aNNalukken allalellAnj sollis

sukamAna n-IpOys sukangkoduvA paingkiLiyE. 2.

 

AvikkuL Avienum aRputhanAr siRsukan-thAn

pAvikkung kiddumO sollAyn-I paingkiLiyE. 3.

 

ArumaRi yAmalenai an-tharangka mAkavan-thu

sErumpadi iRaikkus seppivA paingkiLiyE. 4.

 

ARAna kaNNIrkken angkapangka mAnathaiyung

kURAtha thennO kuthalaimozip paingkiLiyE. 5.

 

inparuLa Adaiyazuk kERumemak kaNNalsuththa

amparamAm Adai aLippAnO paingkiLiyE. 6.

 

unnAmal onRiraNden ROrAmal vIddun-eRi

sonnAn varavumvakai sollAyn-I paingkiLiyE. 7.

 

UrumilAr pErumilAr uRRArpeR RArudanE

yArumilAr ennai aRivArO paingkiLiyE. 8.

 

URaippA rAmalenak kuLLakaththu n-AyakanAr

sIraippArth thARkaruNai seyvArO paingkiLiyE. 9.

 

enRu vidiyum iRaivAvO enRenRu

n-inRan-ilai ellAm n-ikazththAyn-I paingkiLiyE. 10.

 

en-thamada lUdum ezuthA iRaivadivais

sin-thaimada lAlezuthis sErppEnO paingkiLiyE. 11.

 

kaNNuLmaNi pOlinpang kAddi enaippirin-tha

thiNNiyarum innamvan-thu sErvArO paingkiLiyE. 12.

 

EdAr malarsUdEn emperumAn ponnadiyAm

vAdA malarmudikku vAykkumO paingkiLiyE. 13.

 

kallEn malarEn kanin-thaanpE pUsaienRa

n-allOrpol lAenaiyum n-AduvarO paingkiLiyE. 14.

 

kaNdathanaik kaNdu kalakkan- thavirenavE

viNdaperu mAnaiyumn-An mEvuvanO paingkiLiyE. 15.

 

kANAtha kAdsi karuththuvan-thu kANAmal

vINAL kaziththu melivEnO paingkiLiyE. 16.

 

kAn-tham irumpaik kavarn-thizuththA lennaaruL

vEn-than emaiizuththu mEvuvanO paingkiLiyE. 17.

 

kAthalAl vAdinathung kaNdanaiyE emmiRaivar

pOtharavA yinpam pusippEnO paingkiLiyE. 18.

 

kiddikkoN danparuNmai kELAp palavadikoL

paddikkum inpamuNdOsollAyn-I paingkiLiyE. 19.

 

kiddUrAy n-enjsiR kiLarvAr thazuvaenRAl

n-eddUra rAvaravar n-EsamennO paingkiLiyE. 20.

 

kURung kuNamumillAk koLkaiyinAr enkavalai

ARumpadikkum aNaivArO paingkiLiyE. 21.

 

sinnanj siRiyEnRan sin-thaikavarn- thAriRaivar

thannan- thaniyE thavippEnO paingkiLiyE. 22.

 

sin-thai maruvith theLivith thenaiyALa

van-thakuru n-AthanaruL vAykkumO paingkiLiyE. 23.

 

solliRan-thu n-inRa sukarUpap pemmAnai

allum pakalum aNaivEnO paingkiLiyE. 24.

 

thaRpOthath thAlE thalaikIza thAkaaiyan

n-aRpOtha inpuvara n-AdselumO paingkiLiyE. 25.

 

thannai aRiyun- tharuNan- thaniRRalaivar

ennaiyaNai yAthavaNNam engkoLiththAr paingkiLiyE. 26.

 

thAngkariya maiyalellAn- than-thenaivid dinnaruLAm

pAngkiyaissErn- thAriRaikkup paNpOsol paingkiLiyE. 27.

 

thAviyathOr markkadamAn- thanmaividdE aNNalidath

thOviyampOl n-iRkinenai uLkuvarO paingkiLiyE. 28.

 

thIrAk karuvazakkaith thIrvaiyiddang kennaiinip

pArERA thANdAnaip paRRuvanO paingkiLiyE. 29.

 

thUngkivizith thennapalan thUngkAmal thUngkin-iRkum

pAngkukaNdAl anRO palankANpEn paingkiLiyE. 30.

 

thollaik kavalai tholaiththuth tholaiyAtha

ellaiilA inpamayam eythuvanO paingkiLiyE. 31.

 

n-annenjsath thanparellAm n-AtharaissErn- thinpaNain-thAr

vannenjsath thAlEn-An vAzvizan-thEn paingkiLiyE. 32.

 

n-AnE karuthinvara n-AdArsum mAirun-thAl

thAnE aNaivaravar thanmaiennO paingkiLiyE. 33.

 

n-Irkkumizi pOnRavudal n-iRkaiyilE sAsuvathanj

sErkkaaRi yAmal thikaippEnO paingkiLiyE. 34.

 

n-enjsakaththil vAzvAr n-inaikkinvE RenRaNaiyAr

vanjsakaththAr allaravar mArkkamennO paingkiLiyE. 35.

 

panmuth thiraissamayam pAzpadakkal lAladivAz

sinmuth thiraiarasais sErvEnO paingkiLiyE. 36.

 

passaikaNda n-AddiR paRakkumunaip pORpaRan-thEn

issaiellAm aNNaR kiyampivA paingkiLiyE. 37.

 

pAsapan-thanj seythathunpam pArAmal emmiRaivar

Asaithan-tha thunpamathaR kARREnn-An paingkiLiyE. 38.

 

pArAsai aRRiRaiyaip paRRaRan-An paRRin-inRa

pUrAya mellAm pukanRuvA paingkiLiyE. 39.

 

pEthaip paruvaththE pinthodarn-then pakkuvamunj

sOthiththa aNNalvan-thu thOyvArO paingkiLiyE. 40.

 

paimpayirai n-AdumunpOR pArpUththa paingkodisEr

sempayirai n-Adith thikaiththEnn-An paingkiLiyE. 41.

 

poykkUdu koNdu pulampuvanO emmiRaivar

meykkUdu senRu viLampivA paingkiLiyE. 42.

 

poyppaNivEN dEnaip porudpaduththi aNNalenpAl

meyppaNiyun- than-thorukAl mEvuvanO paingkiLiyE. 43.

 

maNNuRangkum viNNuRangkum maRRuLae lAmuRangkung

kaNNuRangkEn emmiRaivar kAthalAR paingkiLiyE. 44.

 

madduppadAtha mayakkamellAn- thIraennai

veddaveLi vIddilaNNal mEvuvanO paingkiLiyE. 45.

 

mAlaivaLarn- thennai vaLarththiRaivar panneRiyAm

pAlaivanath thilvidda pAvamennO paingkiLiyE. 46.

 

meyyiln-Oy mARRavuztham meththavuNdem aNNalthan-tha

maiyaln-Oy thIrkka marun-thumuNdOpaingkiLiyE. 47.

 

mEvupanjsa vaNNamuRRAy vINsiRaiyAl allaluRRAy

pAvipanjsa vaNNam pakarn-thuvA paingkiLiyE. 48.

 

vAythiRavA vaNNamenai vaiththANdArk kenthuyarai 

n-IthiRavAs sollin n-isamAngkAN paingkiLiyE. 49.

 

vAddAp padAtha mavunainpang kaiyAlE

kAddik koduththAnaik kANpEnO paingkiLiyE. 50.

 

vArA varavAka van-tharuLum mOnarukken

pErAsai ellAmpOyp pEsivA paingkiLiyE. 51.

 

viNNavartham pAlamutham vEppangkA yAkaenpAl

paNNiyathem aNNalmayal pArththAyO paingkiLiyE. 52.

 

viNNuL vaLiyadangki vERaRRa thennaaruL

kaNNuL adangkidavung kANpEnO paingkiLiyE. 53.

 

viNNAr n-ilavuthavaz mEdaiyilel lArumuRa

maNNAna vIddilennai vaiththathennO paingkiLiyE. 54.

 

uLLaththi nuLLE oLiththirun-then kaLLamellAm

vaLLalaRin- thAlenakku vAyumuNdOpaingkiLiyE. 55.

 

Akaththai n-IkkumunnE Avith thuNaivarain-An

thAkaththin vaNNan- thazuvanO paingkiLiyE. 56.

 

thAnE supAvan- thalaippadan-in RAnnjAna

vAnO navarum varuvArO paingkiLiyE. 57.

 

kaLLath thalaivaravar kaikAddip pEsAmal

uLLaththil van-tha upAyamennO paingkiLiyE. 58.

 

 

45. en-n-ALkaNNi

 

        1. theyva vaNakkam

 

n-IrpUththa vENi n-ilaveRippa manaRAdung

kArpUththa kaNdanaiyAn kANun-AL en-n-ALO. 1.

 

ponnArum manRuLmaNip pUvaivizi vaNdusuRRum

ennA ramuthinn-alan issippa then-n-ALO. 2.

 

n-Ikkimalak kaddaRuththu n-ErE veLiyilemmaith

thUkkivaikkun- thALaith thozuthidin-AL en-n-ALO. 3.

 

karumukangkAd dAmalenRung karppUram vIsun-

thirumukamE n-Okkith thirukkaRuppa then-n-ALO. 4.

 

venjsE lenumviziyAr vEdkain-anjsuk kanjsinarai

anjsEl enungkaik kapayamenpa then-n-ALO. 5.

 

ARu samayaththum athuvathuvAy n-inRilangkum

vIRu paraithiruththAL mEvun-AL en-n-ALO. 6.

 

passain-iRa mAyssivan-tha pAkang kalan-thuvakai

issaiyudan InRALai yAngkANpa then-n-ALO. 7.

 

Athiyan-thang kAddA thakaNdithamAy n-inRuNarththum

pOthavadi vAmadiyaip pORRun-AL en-n-ALO. 8.

 

kangkai n-ilavusadaik kAddAnaith than-thaiyenum

pungkaveNkOd dAnaipatham pun-thivaippa then-n-ALO. 9.

 

anjsamukang kAddAmal ARumukang kAddavan-tha

senjsaraNas sEvadiyais sin-thaivaippa then-n-ALO. 10.

 

than-thaiiru thALthuNiththuth thampirAn thALsErn-tha

en-thaiiru thALiNaikkE inpuRuva then-n-ALO. 11.

 

 

2. kumaramarapin vaNakkam

 

thuyya karamalarAl sollAmal sonnavuNmai

aiyanaikkal lAlarasai yAmaNaiva then-n-ALO. 1.

 

sin-thaiyinuk keddAtha siRsukaththaik kAddavalla

n-an-thiyadik kIzkkudiyAy n-AmaNaiva then-n-ALO. 2.

 

en-thai sanaRkumara nAthiemai AdkoLvAn

van-tha thavaththinarai vAzththun-AL en-n-ALO. 3.

 

poykaNdAr kANAp punithamenum aththuvitha

meykaNda n-AthanaruL mEvun-AL en-n-ALO. 4.

 

pAthiviruth thaththAlip pArviruththa mAkavuNmai

sAthiththAr ponnadiyaith thAnpaNiva then-n-ALO. 5. 

 

siRRam palamannunj sinmayarAn- thillain-akark

koRRang kudimuthalaik kURun-AL en-n-ALO. 6.

 

kuRaivilaruL njAnamuthal koRRang kudiyadikaL

n-aRaimalarththAd kanpupeRRu n-Amiruppa then-n-ALO. 7.

 

n-ALavangkaL pOkAmal n-anneRiyaik kAddiemai

ALavan-tha kOlangkad kanpuvaippa then-n-ALO. 8.

 

ennaRivai uLLadakki enpOl varumavuni

thannaRivuk kuLLEn-An sArun-AL en-n-ALO. 9.

 

ARuLanRai n-AdinathaR kARumuNdA menRemakkuk

kURum mavuniyaruL kUdun-AL en-n-ALO. 10.

 

n-illAmal n-inRaruLai n-ErEpA renRavoru

sollAl mavuniyaruL thORRun-AL en-n-ALO. 11.

 

vaithikamAnj saiva mavunimavu naththaLiththa

meythikazn-then allal vidiyun-AL en-n-ALO. 12.

 

vAkkumana maRRa mavunimavu naththaruLE

thAkkavumen allalellAn- thaddaziva then-n-ALO. 13.

 

 

3. adiyAr vaNakkam

 

vempan-than- thIrththulakAL vEn-than thirunjAna

sampan- thanaiyaruLAR sArun-AL en-n-ALO. 1.

 

Erin sivapOkam ingkivaRkE ennauza

vArangkoL sengkaiyarthAL vAramvaippa then-n-ALE. 2.

 

piththariRai enRaRin-thu pEthaipAl thUthanuppu

viththa thamizssamarththar meypukazva then-n-ALO. 3.

 

pOthavUr n-AdaRiyap puththarthamai vAthilvenRa

vAthavUr aiyananpai vAnjsippa then-n-ALO. 4.

 

OddudanpaR RinRi ulakaith thuRan-thaselvap

paddinaththAr pathrakiri paNpuNarva then-n-ALO. 5.

 

kaNdathupoy enRakaNdA kArasivam meyyenavE

viNdasiva vAkkiyarthAL mEvun-AL en-n-ALO. 6.

 

sakkara varththi thavarAsa yOkiyenum

mikkathiru mUlanaruL mEvun-AL en-n-ALO. 7.

 

kan-tharan-u pUthipeRRuk kan-tharan-u pUthisonna

en-thaiaruL n-Adi irukkun-AL en-n-ALO. 8.

 

eNNariya siththar imaiyOr muthalAn

paNNavarkaL paththararuL pAlippa then-n-ALO. 9.

 

 

4. yAkkaiyaip paziththal

 

sukkilamum n-Irunj sorimalamum n-ARumudal

pukkuzalum vAnjsaiyinip pOthumenpa then-n-ALO. 1.

 

n-Irkkumizi pUNamaiththu n-inRAlum n-illAmey

pArkkumidath thithanmER paRRaRuva then-n-ALO. 2.

 

kAkkain-ari sen-n-Ay kazukorun-AL kUdiyuNdu

thEkkuvirun- thAmudalais sIenpa then-n-ALO. 3.

 

sengkirumi yAthi seniththasenma pUmiyinai

ingkenuda lennum izukkoziva then-n-ALO. 4.

 

thaththuvarthoN NURRaRuvar thAmAyvAz in-n-Addaip

piththann-An ennum pithaRRoziva then-n-ALO. 5.

 

UnonRi n-Athan uNarththumathai viddaRivEn

n-AnenRa pAvithalai n-ANun-AL en-n-ALO. 6.

 

vElaiyilA vEthan vithiththain-thra sAlavudal

mAlaiviyA pAra mayakkoziva then-n-ALO. 7.

 

Azn-thu n-inaikkin arOsikamAm ivvudalil

vAzn-thupeRum pERRai mathikkun-AL en-n-ALO. 8.

 

mummalassE RAna muzukkumpi pAkamenum

immalakA yaththuL ikazssivaippa then-n-ALO. 9.

 

n-ARRamikak kAddu n-avavAyil peRRapasunj

sORRuth thuruththi sumaienpa then-n-ALO. 10.

 

uruviruppa vuLLEthAn URum malakkENi

aruvaruppu vAzkkaiyaikkaN danjsun-AL en-n-ALO. 11.

 

 

5. mAthar mayakkaruththal

 

meyvIsu n-ARRamelAm mikkamanjsa LAlmaRaiththup

poyvIsum vAyAr pulaiyoziva then-n-ALO. 1.

 

thiNNiyan-enj sappaRavai sikkak kuzaRkAddil

kaNNivaippOr mAyang kadakkun-AL en-n-ALO. 2.

 

kaNdumozi pEsimanang kaNdukoNdu kaivilaiyAk

koNduvidu mAnArpoyk kUththoziva then-n-ALO. 3.

 

kAmanaivA venRiruNda kaNvalaiyai vIsumminnAr

n-Amam maRan-tharuLai n-aNNun-AL en-n-ALO. 4.

 

kaNkaLilveN pILai karappak karumaiyidda

peNkaLmayal thappip pizaikkun-AL en-n-ALO. 5.

 

vIngkith thaLarn-thu vizumulaiyAr mElvIzn-thu

thUngkumathan sOmpaith thudaikkun-AL en-n-ALO. 6.

 

kassirukkung kongkai karumpirukkum inmARRam

vaissirukkum mAthar mayakkoziva then-n-ALO. 7.

 

passenRa kongkaip parappiyarpA zAnamayal

n-assen RaRin-tharuLai n-aNNun-AL en-n-ALO. 8.

 

un-this suziyAl uLaththais suziththakana

than-thith thanaththAr thamaimaRappa then-n-ALO.  9.

 

thadduvaiththa sElaik koysakaththiR sin-thaiellAng

kaddivaikkum mAyaminnAr kaddaziva then-n-ALO. 10.

 

AzAzi enna aLavupadA vanjsan-enjsap

pAzAna mAtharmayal paRRoziva then-n-ALO. 11.

 

thUyapanith thingkaL suduvathenap piththERRum

mAya madavAr mayakkoziva then-n-ALO. 12.

 

Ezaik kuRumpuseyyum En-thizaiyAr mOkamenum

pAzaik kadan-thu payirAva then-n-ALO. 13.

 

viNdu mozikuLaRi vEdkaimathu moNdutharun-

thoNdiyarkaL kadkadaiyiR suRRoziva then-n-ALO. 14.

 

meyyiR sivampiRakka mEvuminpam pOlmAthar

poyyilin pinRenRu porun-thAn-AL en-n-ALO. 15.

 

 

6. thaththuva muRaimai

 

aimpUthath thAlE alakkazin-tha thOdamaRa

empUtha n-AthanaruL eythun-AL en-n-ALO. 1.

 

saththamutha lAmpulaniR sanjsariththa kaLvarenum

piththarpayan- thIrn-thu pizaikkun-AL en-n-ALO. 2.

 

n-ALum poRivaziyai n-AdAtha vaNNamemai

ALum poRiyAl aruLvaruva then-n-ALO. 3.

 

vAkkAthi yAnakanma mAyaithampAl vINkAlam

pOkkAmal uNmai porun-thun-AL en-n-ALO. 4.

 

manamAna vAnarakkaim mAlaiyAk kAmal

enaiyAL adikaLadi eythun-AL en-n-ALO. 5.

 

vEddaip pulappulaiyar mEvAtha vaNNamanak

kAddaith thiruththik karaikANpa then-n-ALO. 6.

 

un-thu piRappiRappai uRRuvidA then-thaiyaruL

van-thu piRakka manamiRappa then-n-ALO. 7.

 

puththienun- thuththip poRiyaravin vAyththErai

oththuvidA then-thaiyaruL Ongkun-AL en-n-ALO. 8.

 

AngkAra mennumatha yAnaivA yiRkarumpAy

EngkAmal en-thaiyaruL eythun-AL en-n-ALO. 9.

 

siththamenum pauvath thiraikkadalil vAzthurumpAy

n-iththamalai yAtharuLil n-iRkun-AL en-n-ALO. 10.

 

viththiyA thaththuvangkaL Ezum veruNdaËdas

suththapara pOkaththaith thuykkun-AL en-n-ALO. 11.

 

suththaviththai yEmuthalAth thOnRumOr ain-thuvakaith

thaththuvaththai n-IngkiaruL sArun-AL en-n-ALO. 12.

 

pollAtha kAmap pulaiththozilil ennaRivu

sellAmal n-anneRiyiR sErun-AL en-n-ALO. 13.

 

adikaLadik kIzkkudiyAy yAmvAzA vaNNang

kudikedukkum pAzmadimaik kURoziva then-n-ALO. 14.

 

Ana puRavikkaruvi ARupaththum maRRuLavum

pOnavazi yungkUdap pulmuLaippa then-n-ALO. 15.

 

an-thakanuk kengkumiru LAnavA RAaRivil

van-thairuL vElai vadiyun-AL en-n-ALO. 16.

 

punmalaththais sErn-thumala pOtham porun-thuthalpOy

n-inmalaththais sErn-thumala n-Ingkun-AL en-n-ALO. 17.

 

kaNdukaNdun- thERAk kalakkamellAn- thIrvaNNam

paNdaivinai vEraip paRikkun-AL en-n-ALO. 18.

 

paingkUz vinaithAn padusAvi yAkaemak

kengkOn kiraNaveyil eythun-AL en-n-ALO. 19.

 

kuRiththavitha mAthiyAR kUdumvinai ellAm

vaRuththaviththAm vaNNamaruL van-thidun-AL en-n-ALO. 20.

 

sanjsithamE yAthi sarakkAna mussERum

ven-thapori yAkaaruL mEvun-AL en-n-ALO. 21.

 

thEkamuthal n-AnkAth thiraNdonRAy n-inRilakum

mOkamiku mAyai mudiyun-AL en-n-ALO. 22.

 

saththa muthalAth thazaiththing kemakkuNarththunj

suththamA mAyai thodakkaRuva then-n-ALO. 23.

 

emmai vinaiyai iRaiyaiempAR kAddAtha

ammai thirOthai akalun-AL en-n-ALO. 24.

 

n-iththiraiyAy van-thu n-inaivazikkung kEvalamAnj

saththuruvai vellunj samarththaRiva en-n-ALO. 25.

 

sannalpinna lAna sakalamenum kuppaiyidai

munnavannjA nakkanalai mUddun-AL en-n-ALO. 26.

 

mAyA vikAra malamozisuth thAvaththai

thOyA aruLaith thodarun-AL en-n-ALO. 27.

 

 

7. than uNmai

 

udampaRiyum ennuman-tha UzalellAn- thIrath

thidampeRavE emmaith therisippa then-n-ALO.  1.

 

semmaiyaRi vAlaRin-thu thEkAthik kuLLisain-tha

emmaip pulappadavE yAmaRiva then-n-ALO. 2.

 

thaththuvamAm pAzththa sadavuruvaith thAnsuman-tha

siththuruvAm emmaith therisippa then-n-ALO. 3.

 

panjsap poRiyaiuyi rennum an-thap panjsamaRas

senjsevE emmaith therisippa then-n-ALO. 4.

 

an-thak karaNamuyi rAmenRa an-tharangka

sin-thaik kaNaththilemmaith thErn-thaRiva then-n-ALO. 5.

 

mukkuNaththais sIvanennum mUdaththai viddaruLAl

akkaNamE emmai aRin-thukoLva then-n-ALO. 6.

 

kAlaiuyir ennung kalAthikaLsoR kELAmal

sIlamudan emmaith theLin-thukoLva then-n-ALO. 7.

 

vAnkeduththuth thEdum mathikEdar pOlaemai

n-Ankeduththuth thEdAmal n-ankaRiva then-n-ALO. 8.

 

 

8. aruLiyalpu

 

Inan- tharun-A athun-amakku vENdAven

RAnan-tha n-Addil avatharippa then-n-ALO. 1.

 

poykkAdsi yAna puvanaththai viddaruLAm

meykkAdsi yAmpuvanam mEvun-AL then-n-ALO. 2.

 

Athiyan-thang kAddAmal amparampO lEn-iRain-tha

thIthil arudkadalais sErun-AL en-n-ALO. 3.

 

edduth thisaikkIzmEl engkum perukivarum

veddaveLi viNNARRin meythOyva then-n-ALO. 4.

 

sUthAna menRu suruthiellAm Olamidum

mIthAna mAnaveRpai mEvun-AL en-n-ALO. 5.

 

ven-thuvedik kinRasin-thai veppakalath thaNNaruLAy

van-thupozi kinRa mazaikANpa then-n-ALO. 6.

 

sUriyarkaL san-thirarkaL thOnRAs suyanjsOthip

pUraNathE yaththiR porun-thun-AL en-n-ALO. 7.

 

kanRumana veppak kalakkamelAn- thIraaruL

thenRalvan-thu vIsuveLi sErun-AL en-n-ALO. 8.

 

kaddun-aman sengkOl kadAvadikkung kOlAka

vedda veLipporuLai mEvun-AL en-n-ALO. 9.

 

sAlak kapAdath thadaithIra emperumAn

Olakka maNdapaththuL Odun-AL en-n-ALO. 10.

 

viNNavanthA Lennum virin-ilA maNdapaththil

thaNNIr arun-thith thaLarvoziva then-n-ALO. 11.

 

veyyapuvi pArththu viziththirun-tha allalaRath

thuyya aruLila thuyilun-AL en-n-ALO. 12.

 

veyya piRaviveyil veppamellAm viddakala

aiyanadi n-Izal aNaiyun-AL en-n-ALO. 13.

 

vAthaip piRavi vaLaikadalai n-In-thaaiyan

pAthap puNaiiNaiyaip paRRun-AL en-n-ALO. 14.

 

InamillA meyporuLai immaiyilE kANaveLi

njAnamenum anjsanaththai n-AnpeRuva then-n-ALO. 15.

 

ellAm iRan-thavidath then-thain-iRai vAmvadivaip

pullAmaR pullip puNarun-AL en-n-ALO. 16.

 

sadaththuLuyir pOlemakkuth thAnuyirAy njAnam

n-adaththumuRai kaNdupaNi n-Amviduva then-n-ALO. 17.

 

ekkaNumAn- thunpa irudkadalai viddaruLAl

mikkakarai ERi veLippaduva then-n-ALO. 18.

 

 

9. poruLiyalpu

 

kaiviLakkin pinnEpOyk kANpArpOl meynjnjAna

meyviLakkin pinnEpOy meykANpa then-n-ALO. 1.

 

kEdilpasu pAsamellAng kIzppadavun- thAnEmEl

Adunj sukapporuLuk kanpuRuva then-n-ALO. 2.

 

ANavaththai n-Ikki aRivUdE aivakaiyAk

kANavaththaik kappAlaik kANun-AL en-n-ALO. 3.

 

n-Ikkap piriyA n-inaikkamaRak kakkUdAp

pOkkuvara vaRRa poruLaNaiva then-n-ALO. 4.

 

aNdarukkum eyppilvaippAm Aramuthai enakaththil

kaNdukoNdu n-inRu kaLikkumn-AL en-n-ALO. 5.

 

kAddun- thiruvaruLE kaNNAkak kaNdupara

vIddinpa meypporuLai mEvun-AL en-n-ALO. 6.

 

n-AnAna thanmai n-azuviyE evvuyirkkun-

thAnAna uNmaithanais sArun-AL en-n-ALO. 7.

 

sin-thai maRan-thu thiruvaruLAy n-iRpavarpAl

van-thaporuL emmaiyun-thAn vAzvippa then-n-ALO. 8.

 

eLLukkuL eNNeypOl engkum viyApakamAy

uLLaonRai uLLapadi Orun-AL en-n-ALO. 9.

 

aruvuruvam ellAm akanRathuvA yAna

poruLemakku van-thu pulappaduva then-n-ALO. 10.

 

AraNamung kANA akaNdithA kArapari

pUraNamvan- themmaip porun-thun-AL en-n-ALO. 11.

 

saththodusith thAkith thayangkiyaA nan-thapari

suththa akaNdasivan- thOnRun-AL en-n-ALO. 12.

 

engkengkum pArththAlum inpuruvAy n-IkkaminRith

thangkun- thanipporuLais sArun-AL en-n-ALO. 13.

 

adimudikAd dAthasuththa amparamAnj sOthik

kaduveLivan- thennaik kalakkun-AL en-n-ALO. 14.

 

onRanaiyung kAddA uLaththiruLais sURaiyiddu

n-inRaparanj sOthiyudan n-iRkun-AL en-n-ALO. 15.

 

en-thas samayam isain-thumaRi vUdaRivAy

van-thaporu LEporuLA vAnjsippa then-n-ALO. 16.

 

evvARing kuRRuNarn-thAr yAvar avarthamakkE

avvARAy n-inRaporud kanpuvaippa then-n-ALO. 17.

 

peNNAN aliyenavum pEsAmal enaRivin

kaNNUdE n-inRaonRaik kANun-AL en-n-ALO. 18.

 

n-inaippum maRappumaRa n-inRaparanj sOthi

thanaippulamA ennaRiviR san-thippa then-n-ALO. 19.

 

 

10. Anan-tha iyalpu

 

pEssumUs sillAtha pErinpa veLLamuRRu

n-Issun-ilai kANAmal n-iRkun-AL en-n-ALO. 1.

 

siththan- theLin-thOr theLivil theLivAna

suththa sukakkadaluL thOyun-AL en-n-ALO. 2.

 

siRRinpam uNdUz sithaiyaanan- thangkadalpOl

muRRinpa veLLamemai mUdun-AL en-n-ALO. 3.

 

ellaiyilpE rinpamayam eppadien ROrthamakkus

sollaRiyA UmarkaLpOR sollun-AL en-n-ALO. 4.

 

aNdaraNda kOdi anaiththum ukAn-thaveLLang

koNdathenap pErinpang kUdun-AL en-n-ALO. 5.

 

Athiyan-tha millAtha Athia n-Athienunj

sOthiinpath thUdE thuLaiyun-AL en-n-ALO. 6.

 

sAlOka mAthi savukkiyamum viddan-ampAl

mElAna njAnainpam mEvyn-AL en-n-ALO. 7.

 

thaRparaththi nuLLEyunj sAlOka mAthiyenum

poRpaRin-thA nan-tham porun-thun-AL en-n-ALO. 8.

 

uLLaththi nuLLE thAn URunj sivAnan-tha

veLLan- thuLain-thu vidAythIrva then-n-ALO. 9.

 

kannaludan mukkaniyung kaRkaNdunj sIniyumAy

mannuminpa Aramuthai vAymaduppa then-n-ALO. 10.

 

maNNU duzanRa mayakkamellAn- thIrn-thidavum

viNNU dezun-thasukam mEvun-AL en-n-ALO. 11.

 

kAnaR salampOnRa kadduzalaip poythIra

vAnamutha vAvi maruvun-AL en-n-ALO. 12.

 

thIngkarumpen RAliniyA thinRAl inippanapOl

pAngkuRumpE rinpam padaikkun-AL en-n-ALO. 13.

 

puNNiyapA vangkaL porun-thAmey yanparellAm

n-aNNiyapE rinpasukam n-AnaNaiva then-n-ALO. 14.

 

 

11. anpun-ilai

 

thakkaravi kaNda sarOrukampOl ennithayam

mikkaaruL kaNdu vikasippa then-n-ALO. 1.

 

vAnamukil kaNda mayUrapadsi pOlaaiyan

njAnan-adang kaNdu n-adikkun-AL en-n-ALO. 2.

 

san-thiranai n-Adunj sakOrapadsi pOlaRivil

van-thaparanj sOthiyaiyAn vAnjsippa then-n-ALO. 3.

 

sUththirameyp puRRakaththuk kuNdalippAm ponRAddunj

siththanaien kaNNAl tharisippa then-n-ALO. 4.

 

an-tharaththE n-inRAdum Anan-thak kUththanukken

sin-thai thiRaikoduththus sEvippa then-n-ALO. 5.

 

kaLLanivan enRumeLLak kaividuthal kAriyamO

vaLLalE enRu varun-thun-AL en-n-ALO. 6.

 

viNNAdar kANA vimalA paranjsOthi

aNNAvA vAven RaraRRun-AL en-n-ALO. 7.

 

EthEthu seythAlum enpaNipOy n-inpaNiyAm

mAthEvA enRu varun-thun-AL en-n-ALO. 8.

 

paNdungkA NEnn-An pazamporuLE inRumunaik

kaNdungkA NEnenavung kaikuvippa then-n-ALO. 9.

 

pongkEtha mAna puzukkamelAn- thIrainpam

engkEeng kEen Rirangkun-AL en-n-ALO. 10.

 

kadalinmadai kaNdathupOR kaNNI rARAka

udalvethumpi mUrssith thurukun-AL en-n-ALO. 11.

 

pularn-thEn mukanjsarukAyp pOnEnn-iR kANa

alan-thEnen REngki azungkun-AL en-n-ALO. 12.

 

puNNIrmai yALar pulampumA pORpulampik

kaNNIrung kampalaiyung kAddun-AL en-n-ALO. 13.

 

pORREnen RAlumennaip pun-thiseyum vEthanaikking

kARREnAR REnen RaraRRun-AL en-n-ALO. 14.

 

poymmudangkum pUmisila pOddalaRap pUngkamalan

kaimmudangka n-Ansananak kaddaRuva then-n-ALO. 15.

 

kaRkuNaththaip pOnRavanjsak kArarkaLkai kOvAmal

n-aRkuNaththAr kaikOththu n-Anthiriva then-n-ALO. 16.

 

thuddanaimA mAyais suzaln-Ikki an-tharamE

viddanaiyO enRu viyakkun-AL en-n-ALO. 17.

 

 

12. anpar n-eRi

 

aththuvA ellAm adangkassO thiththapadis

siththuruvAy n-inRAr theLivaRiva then-n-ALO. 1.

 

mUssaRRus sin-thai muyaRsiyaRRu mUthaRivAyp

pEssaRROr peRRaonRaip peRRidun-AL en-n-ALO. 2.

 

kOddAlai yAna kuNamiRan-tha n-irkkuNaththOr

thEddAlE thEduporuL sErun-AL then-n-ALO. 3.

 

keduththE pasuththuvaththaik kEdilA Anan-tham

aduththO raduththaporud kArvamvaippa then-n-ALO. 4.

 

kaRkaNdAl OdukinRa kAkkaipOl poymmAyas

soRkaNdAl Odumanpar thOyvaRiva then-n-ALO. 5.

 

meyththakulang kalvipunai vEdamelAm Odavidda

siththaronRunj sErAs seyalaRiva then-n-ALO. 6.

 

kuRRas samayak kuRumpadarn-thu thaRpOtham

aRRavarkad kaRRaporud kanpuvaippa then-n-ALO. 7.

 

tharkkamiddup pAzAnj samayak kutharkkamviddu

n-iRkumavar kaNdavazi n-ErpeRuva then-n-ALO. 8.

 

vIRiyavE thAn-thamuthal mikka kalAn-thamvarai

ARumuNarn- thOruNarvuk kanpuvaippa then-n-ALO. 9.

 

kaNdaida mellAng kadavuLmayam enRaRin-thu

koNdan-enjsar n-Eyan-enjsiR koNdiruppa then-n-ALO. 10.

 

pAkkiyangka LellAm pazuththu manampazuththOr

n-Okkun- thirukkUththai n-Okkun-AL en-n-ALO. 11.

 

evvuyirun- thannuyirpOl eNNun- thapOthanarkaL

sevvaRivai n-Adimikas sin-thaivaippa then-n-ALO. 12.

 

 

13. aRinjar urai

 

irun-ilanAyth thIyAki enRathirup pAddin

perun-ilaiyaik kaNdaNain-thu pEssaRuva then-n-ALO. 1.

 

aRRavarkad kaRRasivan AmenRa aththuvitha

muRRumozi kaNdaruLil mUzkun-AL en-n-ALO. 2.

 

thAnennai munpadaiththAn enRa thakavuraiyai

n-AnennA uNmaipeRRu n-AmuNarva then-n-ALO. 3.

 

ennudaiya thOzanumAy enRa thiruppAddin

n-anneRiyaik kaNdurimai n-Anjseyva then-n-ALO. 4.

 

ArudanE sErum aRivenRa avvuraiyaith

thErum padikkaruLthAn sErun-AL en-n-ALO. 5.

 

unnilunnum enRa uRumoziyAl ennithayan-

thannilunni n-anneRiyais sArun-AL en-n-ALO. 6.

 

n-inaippaRavE thAnn-inain-thEn enRan-ilai n-Adi

anaiththumAm apporuLil Azun-AL en-n-ALO. 7.

 

senRusen REyaNuvAyth thEyn-thuthEyn- thonRAki

n-inRuvidum enRan-eRi n-iRkun-AL en-n-ALO. 8.

 

Athiyan-tha millA ariyaparanj sOthienRa

n-Ithimozi kaNdathuvAy n-iRkun-AL en-n-ALO. 9.

 

piRithonRi lAsaiyinRip peRRirun-thEn enRa 

n-eRiyudaiyAn solliln-ilai n-iRkun-AL en-n-ALO. 10.

 

thiraiyaRRa n-IrpOl theLiyaenath thErn-tha

uraipaRRi uRRangku odungkun-AL en-n-ALO. 11.

 

aRiyA aRivil avizn-thERa enRa

n-eRiyAm uraiyuNarn-thu n-iRkun-AL en-n-ALO. 12.

 

enakkuLn-I enRum iyaRkaiyAp pinnum

unakkuLn-An enRa uRuthikoLva then-n-ALO. 13.

 

aRivai aRivathuvE yAkum poruLenRu

uRuthisonna uNmaiyinai orun-AL en-n-ALO. 14.

 

 

14. n-iRkun-ilai

 

paNNin isaipOlap paramanpAl n-inRathiRan

eNNi aruLAki irukkun-AL en-n-ALO. 1.

 

aRivO daRiyAmai aRRaRivi nUdE

kuRiyi laRivuvan-thu kUdun-AL en-n-ALO. 2.

 

sollAl manaththAl thodarAssam pUraNaththil

n-illA n-ilaiyAy n-ilain-iRpa then-n-ALO.  3.

 

sengkathirin munmathiyan- thEsadangki n-inRidalpOl

angkaNanAr thALil adangkun-AL en-n-ALO. 4.

 

vAnU dadangkum vaLipOla inpuruvAng

kOnU dadangkung kuRippaRiva then-n-ALO. 5.

 

seppariya thaNkaruNais siRsukanAr pUraNaththil

appinidai uppAy aNaiyun-AL en-n-ALO. 6.

 

thUya aRivAna sukarUpa sOthithanpAl

thIyil irumpennath thikazun-AL en-n-ALO. 7.

 

thIthaNaiyAk karppUra thIpamena n-AnkaNda

sOthiyuda nonRith thurisaRuva then-n-ALO. 8.

 

ArArung kANAtha aRputhanAr poRpadikkIz

n-IrAr n-izalpOl n-ilAvun-AL en-n-ALO. 9.

 

eddath tholaiyAtha en-thaipirAn san-n-ithiyil

paddap pakalviLakkAyp paNpuRuv then-n-ALO. 10.

 

karuppuvaddA vAymaduththuk kaNdArn-Ap pOl

viruppuvaddA inpuruvai mEvun-AL en-n-ALO. 11.

 

thussap pulanAl suzalAmal thaNNaruLAl

ussik kathirppadikam ovvun-AL en-n-ALO. 12.

 

immA n-ilaththil irun-thapadi yEyirun-thu

summA aruLaith thodarun-AL en-n-ALO. 13.

 

thAnavanAn- thanmaieythith thaNdamena aNdamengkum

njAna mathayAnai n-adaththun-AL en-n-ALO. 14.

 

onRiraNdu millathuvAy onRiraNdu muLLathuvAy

n-inRa samaththun-ilai n-OpeRuva then-n-ALO. 15.

 

pAsam akalAmal pathiyil kalavAmal

mAsil samaththumuththi vAykkun-AL en-n-ALO. 16.

 

siRRaRivu meLLas sithain-themmAn pEraRivai

uRRaRiyA vaNNamaRin- thOngkun-AL en-n-ALO. 17.

 

than-thiraththai man-thiraththais sArinn-avai yAm aRiven

Ren-thaiyuNar vEvadivAy eythun-AL en-n-ALO. 18.

 

pOkkuvara vaRRaveLi pOln-iRain-tha pOthan-ilai

n-IkkamaRak kUdi n-inaippaRuva then-n-ALO. 19.

 

kANpAnung kAdduvathung kAdsiyumAy n-inRaan-tha

vINpAvam pOyathuvAy mEvun-AL en-n-ALO. 20.

 

vAdAthE n-AnAvAy mAyAthE engkOvai

n-AdAthE n-Adi n-alampeRuva then-n-ALO. 21.

 

AdalaiyE kAddiena thAdalozith thANdAnpon

thALthalaimEl sUdith thazaikkun-AL en-n-ALO. 22.

 

mElodukI zillAtha viththakanAr thammudanE

pAlodun-Ir pORkalan-thu paNpuRuva then-n-ALO. 23.

 

aRiyA thaRin-themaiyAL aNNalai n-AmAkak

kuRiyAtha vaNNang kuRikkun-AL en-n-ALO. 24.

 

OrAmal man-thiramum unnAmal n-amparanaip

pArAmaR pArththup pazakun-AL en-n-ALO. 25.

 

UnpaRRum ennO duRavupaRRum pUraNanpAl

vAnpaRRung kaNpOl maruvun-AL en-n-ALO. 26.

 

ANdAn mavuni aLiththaaRi vAlaRivaith

thUNdAmal thUNdith thulangkun-AL en-n-ALO. 27.

 

ANavaththo daththuvitha mAnapadi menjnjAnath

thANuvinO daththuvithanj sArun-AL en-n-ALO. 28.

 

 

15. n-ilaipirin-thOr kUduthaR kupAyam

 

kanman-eRi thappiR kadun-araken Ren-n-ALum

n-anmaitharu njAnan-eRi n-AnaNaiva then-n-ALO. 1.

 

njAnan-eRi thAnE n-azuvidinum muppathaththuL

Anamuththi n-alkumena anpuRuva then-n-ALO. 2.

 

panmArkka mAna palaadipad dEnumoru

sonmArkkang kaNdu thulangkun-AL en-n-ALO. 3.

 

aththuvutha menRa an-n-iyassoR kaNduNarn-thu

suththa sivaththaith thodarun-AL en-n-ALO. 4.

 

kEddalmuthal n-AnkAlE kEdilA n-ARpathamum

vAddamaRa enakku vAykkun-AL en-n-ALO. 5.

 

ennathuyAn enpathaRa evvidamum ennAsAn

san-n-ithiyAk kaNdun-iddai sAthippa then-n-ALO. 6.

 

n-Ampirama menRAl n-aduvEyon RuNdAmAl

thEmpiellA monRAyth thikazun-AL en-n-ALO. 7.

 

mussakamE yAthi muzuthumakaN dAkAra

sassithA nan-thasivan- thAnenpa then-n-ALO. 8.

 

evvadivum pUraNamAm en-thaiyuru venRisain-tha

avvadivuk kuLLE adangkun-AL en-n-ALO. 9.

 

sin-thiththa thellAnj sivapU raNamAka

van-thiththu vAzththi vaNangkun-AL en-n-ALO. 10.

 

thAngkiyapAr viNNAthi thAnEnjA nAkkiniyAy

Ongkumi yOkavuNar vuRRidun-AL en-n-ALO. 11.

 

AsanamUrth thangka LaRaakaNdA kArasiva

pUsaiseya Asai porun-thun-AL en-n-ALO. 12.

 

anjsezuththin uNmai athuvAna apporuLai

n-enjsazuththi onRAki n-iRkun-AL en-n-ALO. 13.

 

avvuyirpOl evvuyirum AnapirAn thannadimai

evvuyiru menRupaNi yAnjseyva then-n-ALO. 14.

 

thEsikarkO nAna thiRanmavuni n-an-thamakku

vAsi kodukka makizun-AL en-n-ALO. 15.

 

kurulingka sangkamamAk koNda thirumEni

aruLmayamen RanpuR RaruLpeRuva then-n-ALO. 16.

 

 

46. kANpEnO enkaNNi

 

 

sin-thikkun- thORun- theviddA amuthEen

pun-thikkuL n-IthAn porun-thidavung kANpEnO. 1.

 

kEvalaththil n-Ankidan-thu kIzppadA thinpaaruL

kAvalanpAl onRik kalan-thidavung kANpEnO. 2.

 

thuriyang kadan-thaonRE thUveLiyAy n-inRa

periyan-iRai vEunain-An peRRidavung kANpEnO. 3.

 

mAsaRRa anparn-enjsE mARAtha peddakamAth

thEsuRRa mAmaNin-in thEsinaiyung kANpEnO. 4.

 

mAyA vikAra malamakala en-thaipirAn

n-EyAnu pUthi n-ilaipeRavung kANpEnO. 5.

 

poyyulakum poyyuRavum poyyudalum poyyenavE

meyyan-inai meyyenavE meyyudanE kANpEnO. 6.

 

vAlaRRa paddamena mAyA manappadalang

kAlaRRu vIzavummuk kaNNudaiyAy kANpEnO. 7.

 

uLLum puRampum orupadiththAy n-inRusukang

koLLum padikkiRain-I kUddidavung kANpEnO. 8.

 

kAddukinRa mukkad karumpE kaniyEen

AddamellAn- thIrauna thAdalaiyung kANpEnO. 9.

 

thUngkAmal thUngkis sukapperumAn n-inn-iRaivil

n-IngkAmal n-iRkum n-ilaipeRavung kANpEnO. 10.

 

vAthavU rALithanai vAnkaruNai yAlvizungkum

pOthavU rEREn-in ponnadiyung kANpEnO. 11.

 

sAddaiilAp pamparampOl Adunj sadasAla

n-AddamaRa en-thaisuththa njAnaveLi kANpEnO. 12.

 

manRAdum vAzvE marakathanjsEr mANikkak

kunREn-in thAdkIzk kudipeRavung kANpEnO. 13.

 

poyyen RaRin-thumemaip pOkavoddA thaiyain-tha

vaiyang kanamayakka mARRidavung kANpEnO. 14.

 

thAyinum n-alla thayALuvE n-innai unnith

thIyinmezu koththurukunj sin-thaivarak kANpEnO. 15.

 

enseyinum enpeRinum enniRaivA EzaiyankAn

n-inseyalen Runnum n-inaivuvarak kANpEnO. 16.

 

eLLath thanaiyum irakkamilA vanpAvi

uLLaththum en-thai ulavidavung kANpEnO. 17.

 

vanjsakaththuk kAlayamAm valvinaiyEn AkeduvEn

n-enjsakaththil aiyAn-I n-ErpeRavung kANpEnO. 18.

 

thollaip piRavith thuyarkedavum en-thaipirAn

mallaR karuNai vazangkidavung kANpEnO. 19.

 

vALArung kaNNAr mayaRkadalil Azn-thEnsaR

RALAka  en-thai aruLseyavung kANpEnO. 20.

 

panjsAyp paRakkun-enjsap pAviyain-I kUviaiyA

anjsAthE enRin naruL seyavung kANpEnO. 21.

 

AdukaRang kAki alaman- thuzanRumanam

vAdumenai aiyAn-I vAvenavung kANpEnO. 22.

 

siddark keLiya sivanEyO thIvinaiyEn

maddaRRa Assai mayakkaRavung kANpEnO. 23.

 

uLn-in RuNarththum ulappilA onREn-in

thaNNenRa sAn-thaaruL sArn-thidavung kANpEnO. 24.

 

Odung karuththodungka uLLuNarvu thOnRan-inaik

kUdum padikkiRain-I kUddidavung kANpEnO. 25.

 

vAkkAl manaththAl mathippariyAy n-innaruLai

n-OkkAmal n-Okkin-iRkum n-uNNaRivu kANpEnO. 26.

 

ivvudampu n-IngkumunE en-thAykEL innaruLAm

avvudampuk kuLLE avatharikkak kANpEnO. 27.

 

n-iththamAy onRAy n-iranjsanamAy n-irkkuNamAnj

suththaveLi n-IveLiyAyth thOnRidavung kANpEnO. 28.

 

kaNNiRain-tha mOnak karuththEen kaNNEen

uLn-iRain-tha mAyai ozin-thidavung kANpEnO. 29.

 

aththA vimalA aruLALA Anan-tha

siththA enakkunaruL seythidavung kANpEnO. 30.

 

vINE piRan-thirun-thu vEsaRREn AsaiyaRak

kANEn iRain-in karuNaipeRak kANpEnO. 31.

 

saddaiyoththa ivvudalaith thaLLumunnE n-Ansakasa

n-iddaiyaippeR RaiyA n-iruvikaRpang kANpEnO. 32.

 

ellAn- theriyum iRaivAen allalelAnj

sollAmun n-IthAn thokuththirangkak kANpEnO. 33.

 

aNdapaki raNdam anaiththu morupadiththAk

kaNdavarkaL kaNdathiruk kAdsiyaiyung kANpEnO. 34.

 

Unirun-tha kAyam udaniruppa en-thain-inpAl

vAnirun-tha thennavun-An van-thirukkak kANpEnO. 35.

 

thinaiyath thanaiyun- theLivaRiyAp pAviyEn

n-inaiviR paramporuLn-I n-ErpeRavung kANpEnO. 36.

 

thunpamenun- thiddanaiththunj sURaiyida aiyAvE

inpaveLLam van-thing kethirppadavung kANpEnO. 37.

 

 

47. AkAthO enkaNNi

 

 

kallAtha n-enjsang karain-thuruka eththoziRkum

vallAyn-in inpam vazangkinAl AkAthO. 1.

 

ennai aRiya enakkaRivAy n-inRaruLn-in

thannaiaRin- thinpan-alanj sAravaiththAl AkAthO. 2.

 

poymmayamE yAna puraithIra en-thaiinpa

meymmayamvan- thennai vizungkavaiththAl AkAthO. 3.

 

maddillAs siRsukamAm vAzvEn-in inpamayanj

siddarpOl yAnarun-thith thEkkavaiththAl AkAthO. 4.

 

aththAn-in poRRA LadikkE anuthinamum

piththAki inpam perukavaiththAl AkAthO. 5.

 

melliyalAr mOka vizaRkiRaippEn aiyAn-in

ellaiyilA nan-than-alam issiththAl AkAthO. 6.

 

suddazakA yeNNumananj sURaiyiddA nan-thamayak

kaddazakA n-innaik kalakkavaiththAl AkAthO. 7.

 

sOthiyE n-an-thAs sukavadivE thUveLiyE

AthiyE ennai aRiyavaiththAl AkAthO. 8.

 

n-Esanj siRithumilEn n-inmalanE n-innadikkE

vAsanj seyairangki vAvenRAl AkAthO. 9.

 

ennaRivuk kuLLE irun-thathupOl aiyAvE

n-innaRivuL n-innudanyAn n-iRkavaiththAl AkAthO. 10.

 

Athip pirAnEen allal iruLakalas

sOthipra kAsamayan- thORRuviththAl AkAthO. 11.

 

Asais suzaRkadalil AzAmal aiyAn-in

n-Esap puNaiththAL n-iRuththinAl AkAthO. 12.

 

pAsan-ika LangkaLellAm panjsAkas senjsevE

Isaenai vAven RirangkinAl AkAthO. 13.

 

OyAvuL LanpAy urukivAy viddaraRRis

sEyAki en-thain-innais sEravaiththAl AkAthO. 14.

 

AthiyAm vAzvAy akaNdithamAy n-inRaparanj

sOthin-I ennaith thozumpanenRAl AkAthO. 15.

 

viNNArak kaNda vizipOR paranjsOthi

kaNNAra n-inn-iRaivaik kANavaiththAl AkAthO. 16.

 

sErAmaR sErn-thun-inRu sinmayanE n-inmayaththaip

pArAmaR pArenan-I padsamvaiththAl AkAthO. 17.

 

kaNNAdi pOlaellAng kAddun- thiruvaruLai

uLn-Adi aiyA urukavaiththAl AkAthO. 18.

 

mUlairuL kAlvAngka mUthaRivu thOnRa arud

kOlamveLi yAkaen-thai kUduviththAl AkAthO. 19.

 

sARRariya inpaveLLan- thAkkumathil n-ImuLaikkil

URRamuRu mennaathil uNmaisonnAl AkAthO. 20.

 

kaiyung kuviththiraNdu kaNNaruvi peyyaaruL

aiyan-inthAL kIzE adimain-inRAl AkAthO. 21.

 

 

48. illaiyO enkaNNi

 

 

Ethun- theriyA thenaimaRaiththa valliruLai

n-Athan-I n-Ikkaoru njAnaviLak killaiyO. 1.

 

paNiyaRRu n-inRu pathaippaRaen kaNNuL

maNiyoththa sOthiinpa vArienak killaiyO. 2.

 

emmAl aRivathaRa emperumAn yAthuminRis

summA irukkaoru sUththiran-thAn illaiyO. 3.

 

n-Aykkung kadaiyAnEn n-AthAn-in inpamayam

vAykkum padiiniyOr man-thiran-thAn illaiyO. 4.

 

UnAka n-iRkum uNarvaimaRan- thaiyAn-I

thAnAka n-iRkaoru than-thiran-thAn illaiyO. 5.

 

allum pakalum akaNdavadi vEunain-An

pullum padienakkOr pOthanaithAn  illaiyO. 6.

 

 

49. vENdAvO enkaNNi

 

 

kaNdavadi vellAn-in kAdsienRE kaikuviththup

paNduminRum n-inRaennaip pArththirangka vENdAvO. 1.

 

vAthanaiyO dAdum manappAmpu mAyaoru

pOthanaithan- thaiyA pulappaduththa vENdAvO. 2.

 

thannai aRiyath thaniaRivAy n-inRaruLum

n-innaiaRin- thenaRivai n-Ingkin-iRka vENdAvO. 3.

 

aLLak kuRaiyA akaNdithA nan-thamenum

veLLamenak kaiyA veLippaduththa vENdAvO. 4.

 

aNdanE aNdar amuthEen AruyirE

thoNdanER kinpan- thokuththirangka vENdAvO. 5.

 

pArAthE n-inRu pathaiyAthE summAthAn

vArA yenavum vazikAdda vENdAvO. 6.

 

 

50. n-allaRivE en kaNNi

 

 

eNNiRain-tha mEnmaipadaith thevvuyirkkum avvuyirAyk

kaNNiRain-tha sOthiyain-Ang kANavA n-allaRivE. 1. 

 

siththAna n-Amen sadaththain-A mennaenRunj

saththAna uNmaithanais sAravA n-allaRivE. 2.

 

angkumingkum engkun-iRai aRputhanAr poRpaRin-thu

pangkayaththuL vaNdAyp payanpeRavA n-allaRivE. 3.

 

kAnRasO Rennain-thak kAsinivAz vaththanaiyun-

thOnRa aruLveLiyil thOnRavA n-allaRivE. 4.

 

 

51. palavakaikkaNNi

 

 

ennarasE kEddilaiyO enseyalO Ethumilai

thannarasu n-AdAkith thaththuvangkUth thAdiyathE. 1.

 

paNdorukAl n-inpAR pazakkamuNdOen-thain-inaik

kaNdorukAR pORRak karuththung karuthiyathE. 2.

 

kaNdanavE kANumanRik kANAvO kANAen

koNdaRivEn en-thain-inaik kUdung kuRippinaiyE. 3.

 

kallA ladiyilvaLar kaRpakamE ennaLavO

pollA vinaikkup poruththan-thAn sollAyO. 4.

 

thappithamon RinRiyathu thAnAka n-iRkauNmai

seppiyathu mallAlen senniyathu thoddanaiyE. 5. 

 

mAsAna n-enjsanivan vanjsanenRO vAythiRan-thu

pEsA mavunam perumAn padaiththathuvE. 6.

 

kaRpathellAng kaRREmmuk kaNNudaiyAy n-inpaNiyAy

n-iRpathukaR RanRO n-iruvikaRpa mAvathuvE. 7.

 

munnaLavil kanmam muyanRAn ivanenRO

ennaLavil en-thAy irangkA thirun-thathuvE. 8.

 

n-enjsakamvE RAki n-inaikkUda eNNukinRa

vanjsakanuk kinpamen-thAy vAykkumA RevvARE. 9.

 

paLLangkaL thORum paran-thapunal pOlulakil

uLLam paran-thAl udaiyAyen seyvEnE. 10.

 

munninaikkap pinmaRaikkum mUdairuL AkeduvEn

enninaikka enmaRakka en-thai perumAnE. 11.

 

vallALA mOnAn-in vAnkaruNai ennidaththE

illAthE pOnAln-An evvaNNam uyvEnE. 12.

 

vAkkum manamum mavunamuRa en-thain-innai

n-Okkum mavunamin-tha n-UlaRivil uNdAmO. 13.

 

onRAyp palavAy ulakamengkun- thAnEyAy

n-inRAy aiyAenain-I n-IngkaR keLithAmO. 14.

 

Avith thuNaiyE arumarun-thE enRanain-I

kUviazaith thinpang koduththAR kuRaivAmO. 15.

 

eththanaiyO n-inviLaiyAd den-thAykEL ivvaLaven

Raththanaiyum ennAl aRiyun- tharamAmO. 16.

 

thEduvAr thEdunj sivanEyO n-inthiruththAL

kUduvAn paddathuyar kURaR keLithAmO. 17.

 

paRRinathaip paRRumen-thAy paRRuviddAR kEvalaththil

uRRuvidum n-enjsamunai  onRin-iRpa theppadiyO. 18.

 

oppilA onREn-in uNmaiyonRung kAddAmal

poyppuviyai meypOR puthukkivaiththa thennEyO. 19.

 

kAlAl vazithadavung kAlaththE kaNmuLaiththAR

pOlE enathaRiviR pOn-thaRivAy n-illAyO. 20.

 

thannarasu n-AdAnj sadasAla pUmimisai

ennarasE ennai iRaiyAka n-AddinaiyO. 21.

 

thingkaLamu thAn-in thiruvAkkai viddarasE

pongku vidamanaiya poyn-n-Ul pulampuvanO. 22.

 

unnaunna ennaieduth thuLvizungku n-inn-iRaivai

innaminnang kANAmal en-thAy suzalvEnO. 23.

 

ArA amuthanaiya Anan-tha vArienpAl

thArAmal aiyAn-I thaLLivida van-thathennO. 24.     

 

 

52. n-inRan-ilai

 

 

n-inRan-ilai yEn-ilaiyA vaiththA nan-tha

     n-ilaithAnE n-iruvikaRpa n-ilaiyu mAki

enRumazi yAthainpa veLLan- thEkki

     irukkaenaith thodarn-thuthodarn- thizukku man-thO. 

 

irukkAthi maRaimudivunj sivAkama mAthi

     ithayamungkai kAddenavE ithayath thuLLE

orukkAlE yuNarn-thavarkad kekkA lun-thAn

     oziyAtha inpaveLLam ulavA n-iRkum.

 

kaRRathungkEd dathun-thAnE Ethuk kAkak

     kadapadamen RurudduthaRkO kallAl emmAn

kuRRamaRak kaikAddung karuththaik kaNdu

     kuNangkuRiyaR Rinpan-iddai kUda anRO.

 

 

53. pAdukinRa panuval

 

 

pAdukinRa panuvalOrkaL thEdukinRa selvamE

n-AdukinRa njAnamanRil AdukinRa azakanE. 1.

 

aththanenRa n-innaiyE paththiseythu panuvalAl

piththaninRu pEsavE vaiththathenna vAramE. 2.

 

sin-thaiyanpu sEravE n-ain-thun-innai n-AdinEn

van-thuvan-thu ninpamE than-thirangku thANuvE. 3.

 

aNdaraNdam yAvun-I koNdun-inRa kOlamE

thoNdarkaNdu sorikaNIr kaNdan-enjsu karaiyumE. 4.

 

annaipOla aruLmikuththu mannunjAna varathanE

ennaiyE enakkaLiththa n-innaiyAnum n-inaivanE. 5.

 

 

54. vaNNam

 

 

aruven panavumanRi yuruven panavuminRi

  akamum puRamuminRi-muRaipiRazAthu

    kuRiyung kudiNamumanRi n-iRaivung kuRaivumanRi

      maRaiyon RenaviLampa-vimalama thAki

asalam peRavuyarn-thu vipulam peRavaLarn-thu

  sapalanj sapalamenRuL aRivinar kANa

    njAnaveLiyidai mEvumuyirAy,

 

analon Ridaverin-thu pukaimaN diduvathanRu

   punalon Ridavamizn-thu madivila thUthai

      saruvum pozuthuyarn-thu salanam paduvathanRu

         samarkoN dazivathanROr-iyalpina thAkum

avanen pathuvumanRi yavaLen pathuvumanRi

  yathuven pathuvumanRi-ezilko dulAvum

    ArumilaiyaRi yAthapadiyE, 1/4 

 

iruLen pathuvumanRi yoLiyen pathuvumanRi

  evaiyun- thanuLadangka-orumutha lAkum

    uLathen pathuvumanRi ilathen pathuvumanRi

      ulakan- thozavirun-tha ayanmutha lOrkaL

evarung kavalaikoNdu samayang kaLilvizun-thu

  suzalum pozuthirangki-yaruLseyu mARu

      kURariyasaka mAyaiyaRavE,

 

enathen pathaiyikazn-tha aRivin thiraLininRum

   aRivon RenaviLangkum upayama thAka

      aRiyun- tharamumanRu piRiyun- tharamumanRu

         asaranj saramiraNdin orupadiyAki

ethusan- thathan-iRain-tha thethusin- thanaiiRan-tha

   thethumang kaLasupangkoL-sukavadi vAkum

      yAthuparamathai n-AdiyaRin-I, 1/2

 

paruvang kulavukinRa madamang kaiyarthodangku

  kapadan- thanilvizun-thu-kedun-inai vAki

     valaiyin pudaimaRin-tha maRiyen RavasamuNdu

       vasanan- thiramuminRi-avaritha zuRal

parukun- thoziliNangki iravum pakaluminsol

  parukum padithuNin-thu-kuzalaza kAka

     mAlaivakaipala sUdiyudanE, 

 

pathuman- thanaiisain-tha mulaiyen Rathaiyukan-thu

   varivaNdenavuzanRu-kalilena vAdunj

      siRukiN kiNisilampu punaithaN daikaLmuzangkum

         olin-an Renamakizn-thu-sevikoLa n-Asi

pasumanj saLinviyan-tha maNamun- thidamukan-thu

  pavamunj sidaviRainjsi-varisaiyinUdu

     kAlil misaimudi sUdimayalAy, 3/4

 

maruLun- theruLumvan-thu kathiyen pathaimaRan-thu

   mathanan salathi pongka-iraNama thAna

      aLipuN thanaivaLain-thu viralkoN duRavaLain-thu

          surathanj sukamithenRu-paravasa mAki

maruvun- thozilmikun-thu thinamumvinjsi

  vaLarum piRaikuRain-tha padimathi sOra

     vAnaramathena mEnithiraiyAy,

 

vayathum padaezun-thu piNiyun- thimithimenRu

  varavunj seyalazin-thuL-irumalu mAki

     anamunj seluthalinRi viziyunj sudarkaLinRu

        mukamung kaLaikaLinRu-sariyena n-Adi

manaiyin puRavirun-tha inamung kulaikulain-thu

  kalakanj seyairuNda-yamanvarum vELai

     EthuthuNaipazi kAramanamE. 1

 

 

55. akaval

 

 

thiruvaruL njAnanj siRan-tharuL kozikkung

kuruvadi vAna kuRaivilA n-iRaivE

n-inRa onRE n-inmala vadivE

kunRAp poruLE kuNapperung kadalE

Athiyum an-thamum Anan-tha mayamAnj

sOthiyE saththE tholaivilA muthalE

sIrmali theyvath thiruvaru LathanAl

pArmutha laNdap parappelAm n-iRuvi

aNdasam muthalAm eNtharu n-Alvakai

Ezu piRaviyil thAzA thOngkum

anan-tha yOniyil inampeRa malka

aNumutha lasala mAna Akkaiyung

kaNamutha laLaviR kaRpa kAlamung

kanmap pakuthith thonmaik kIdA

imaippozu thEnun- thamakkena aRivilA

Ezai uyirththiraLa vAza amaiththanai 

evvudal eduththAr avvudal vAzkkai

inpa menavE thunpa milaiyenap

piriyA vaNNam urimaiyin vaLarkka

Athara vAkak kAthalum amaiththid 

dUka minRiyE thEkam n-Anena

aRivu pOlaRi yAmai iyakkik

kAlamung kanmamung kaddung kAddiyE

mElum n-arakamum mEthaku suvarkkamum

mAlaRa vakuththanai Elum vaNNam

amaiyAk kAthaliR samaya kOdi

aRamporu LAthi thiRampadu n-ilaiyil

kuruvA yuNarththi yoruvarpO lanaivarun-

thaththam n-ilaiyE muththi mudivena

vAtha tharkkamum pOtha n-UlkaLum

n-iRaiviR kAddiyE kuRaivinRi vayangka

angkangku n-inRanai engku mAkis

samayA thIthath thanmai yAki

imaiyOr muthaliya yAvarum munivarun-

thammaik koduththiddemmai yALena

EsaR Rirukka mAsaRRa njAna

n-alamum kAddinai njAnami lERku

n-ilaiyung kAdduthal n-innarud kadanE.

 

 

56.  Anan-thakkaLippu

 

 

Athi anAthiyu mAki - enak

      kAnan-tha mAyaRi vAyn-inRi langkunj

sOthi mavuniyAyth thOnRi-avan

      sollAtha vArththaiyais sonnANdi thOzi-sangkara 1.

 

sonnasol  lEthenRusolvEn-ennais

      sUthAyth thanikkavE summA iruththi

munnilai Ethu millAthE-suka

      muRRassey thEenaip paRRikkoN dANdi-sangkara 2.

 

paRRiya paRRaRa uLLE-thannaip

      paRRas son nAnpaRRip pArththa idaththE

peRRathai EthenRu solvEn - saRRum

      pEsAtha kAriyam pEsinAn thOzi-sangkara 3.

 

pEsA idumpaikaL pEsis-suththap

      pEyangka mAkip pithaRRith thirin-thEn

AsA pisAsaith thuraththi-aiyan

      adiyiNaik kIzE adakkikkoN dANdi-sangkara 4.

 

adakkip pulanaip piriththE-ava

      nAkiya mEniyil anpai vaLarththEn

madakkikkoN dAnennaith thannuL-saRRum

      vAypEsA vaNNam marapunjsey thANdi-sangkara 5. 

 

marapaik keduththanan keddEn - iththai

      vAyviddus sollidin vAzvenak killai

karavu purushanum allan - ennaik

      kAkkun- thalaimaik kadavuLkAN minnE-sangkara 6.

 

kadalin madaiviNda thenna - iru

      kaNkaLum Anan-thak kaNNIr soriya

udalum puLakitha mAka - ena

      thuLLamuruka upAyanjsey thANdi - sangkara 7.

 

uLLathu millathu mAymun - uRRa

      uNarvathu vAyun nuLangkaNda thellAn-

thaLLenas sollien aiyan - ennaith

      thAnAkkik koNda samarththaippAr thOzi - sangkara 8.

 

pArAthi pUthan-I yallai-unnip

      pArin- thiriyang karaNan-I yallai

ArAy uNarvun-I enRAn -aiyan

      anpAy uraiththa sol lAnan-than- thOzi - sangkara 9.

 

anparuk kanpAna meyyan - aiyan

      Anan-tha mOnan arudkuru n-Athan

thanpAthanj senniyil vaiththAn - ennaith

      thAnaRin- thEnmanan- thAniRan- thEnE - sangkara 10.

 

iRappum piRappum porun-tha - enak

      kevvaNam van-thathen ReNNiyAn pArkkil

maRappum n-inaippumAy n-inRa - vanjsa

      mAyA manaththAl vaLarn-thathu thOzi - sangkara 11.

 

manathEkal lAlenak kanRO - theyva

      mavuna kuruvAki van-thukai kAddi

enathAm paNiyaRa mARRi - avan

      innaruL veLLath thiruththivaith thANdi - sangkara 12.

 

aruLAl evaiyumpAr enRAn - aththai

      aRiyAthE suddien aRivAlE pArththEn

iruLAna poruLkaNda thallAl-kaNda

      ennaiyung kaNdilan ennEdi thOzi - sangkara 13.

 

ennaiyun- thannaiyum vERA - uLLath

      theNNAtha vaNNam iraNdaRa n-iRkas

sonnathu mOoru sollE-an-thas

      sollAl viLain-tha sukaththaien solvEn - sangkara 14.

 

viLaiyunj sivAnan-tha pUmi - an-tha

      vedda veLin-aNNith thudda iruLAng

kaLaiyaik kaLain-thupin pArththEn - aiyan

      kaLaiyanRi vERonRung kaNdilan thOzi - sangkara 15.

 

kaNdAr n-akaippuyir vAzkkai - iru

      kaNkANa n-Ingkavung kaNdaËn- thuyilthAn

koNdArpOR pOnAlum pOkum - ithiR

      kuNamEthu n-alamEthu kURAyn-I thOzi - sangkara 16.

 

n-alamEthum aRiyAtha ennais - suththa

      n-AthAn-tha mOnamAm n-Addan-than- thEsanj

salamEthum illAmal ellAm - vallAn

      thALAlen thalaimIthu thAkkinAn thOzi - sangkara 17.

 

thAkkun-al lAnan-tha sOthi - aNu

      thanniR siRiya enaiththan naruLAR

pOkku varavaR Rirukkunj - suththa

      pUraNa mAkkinAn puthumaikAN minnE - sangkara 18.

 

Akki aLiththuth thudaikkun- - thozil

      aththanai vaiththumeL Laththanai yEnun-

thAkkaRa n-iRkunj samarththan - uLLa

      sAdsiyais sin-thikkath thakkathu thOzi - sangkara 19.

 

sin-thai piRan-thathum AngkE - an-thas

      sin-thai iRan-thu theLin-thathum AngkE

en-tha n-ilaikaLum AngkE - kaNda

      yAnRAn iraNdaR Rirun-thum AngkE - sangkara 20.

 

AngkenRum IngkenRum uNdO- sassi

      thAnan-tha sOthi akaNda vadivAy

Ongki n-iRain-thathu kaNdAl - pinnar

      onRen RiraNden Ruraiththida lAmO - sangkara 21.

 

enRum aziyumik kAyam - iththai

      Ethukku meyyen Rirun-thIr ulakIr

onRum aRiyAtha n-IrO - yaman

      Olai van-thARsolla uththaram uNdO- sangkara 22.

 

uNdOn-amaippOla vanjsar malam

      URith thathumpum udalaimey yenRu

koNdOpizaippathing kaiyO - arud

      kOlaththai meyyenRu koLLavEN dAvO - sangkara 23.

 

vENdA viruppum veRuppum - an-tha

      villangkath thAlE viLaiyum sananam

ANdAn uraiththa padiyE - saRRum

      asaiyA thirun-thukoL LaRivAki n-enjsE - sangkara 24.

 

aRivArum illaiyO aiyO - ennai

      yAren RaRiyAtha vangkathE saththil

vaRithEkA maththIyiR sikki - uLLa

      vAnporuL thORkavO van-thEnn-An thOzi - sangkara 25.

 

van-tha varavai maRan-thu - mikka

      mAtharpon pUmi mayakkaththil Azum

in-tha mayakkai aRukka - enak

      ken-thai meynjnjAna ezilvAL koduththAn - sangkara 26.

 

vALArung kaNNiyar mOkam - yama

      vAthaik kanalai vaLarkkumey enRE

vELA navanumey viddAn - ennil

      mikkOr thuRakkai vithiyanRO thOzi - sangkara 27.

 

vithikkum pirapanjsa mellAnj - suththa

      veyilmanjsa LennavE vEthAka mangkaL

mathikkum athanai mathiyAr - avar

      mArkkan-thun mArkkanjsan mArkkamO mAnE - sangkara 28.

 

thunmArkka mAthar mayakkam - manath

      thUyarkkup paRRAthu sonnEn sanakan

thanmArkka n-Ithithid dAn-tham - avan

      thAnan-tha mAna sathAnan-tha nanRO-sangkara 29.

 

anRenRum AmenRum uNdO- unak

      kAnan-tham vENdin aRivAkis saRRE

n-inRAl theriyum enavE - maRai

      n-Ithiem mAthi n-ikazththinAn thOzi - sangkara 30.

 

        thAyumAna adikaL pAdalkaL muRRiRRu.


thirussiRRampalam

thAyumanavadikaL mANAkkar aruLaiyar
avvadikaLaith thozutha
aruLvAkkiya akaval

thiruvaLar karuNais sivAnan-tha pUraNam

oruvarum aRiyA oruthanis siththu

n-avan-tharu pEthamAy n-Adaka n-adiththuR

pavan-thanai n-Ikkip parin-tharuL parAparam

kaNNung karuththung kathiroLi pOla            5.

 

n-aNNida enakku n-alkiya n-anmai

onRAyp palavAy oppilA mOnak

kunRAy n-iRain-tha kuNapperung kunRam

maNNaiyum punalaiyum vaLiyaiyum kanalaiyum

viNNaiyum padaiththa viththilA viththup              10.

 

pan-tha manaiththaiyum pAzpada n-URien

sin-thaiyud pukun-tha sezunjsudars sOthi

viLLaNA njAnam viLangkiya mElOr

koLLaikoN duNNak kuRaivilA n-iRaivu

thAddA maraimalarth thALn-inaip pavarkkuk     15.

 

kAddA inpang kAddiya kathin-ilai

vAkkAn manaththAn mathiththida arithena

n-OkkA thirukka n-Okkiya n-Okkam

AthiyAng aRivAy akaNdamAy akaNda

sOthiyAy virin-thu thulangkiya thORRam               20.

 

paraveLi thanniR pathin-thaen nuLaththin

viravi viravi mERkoLLum veLLam

sudduk kadangkAs sOthi yadiyAr

madduk kadangkum vAnperung karuNai

ellaik kadangkA Ekap peruveLi         25.

 

thillaip pothivil thirun-adath theyvam

vAthavUr en-thaiyai varisaiyAy vizungkum

pOthavUr mEvukarp pUra viLakkus

sukarai akaNdath thUveLi ellAn-

thikazavE kAddunj sinmaya sAdsi               30.

 

sezun-thamiz apparais sivalingka mAki

vizungkiya njAna viththaka vEzam

eziltharu paddinath thiRaivarai yenRum

azivilA ilingka mAkkiya an-Athi

sAn-tha pUmi thaNNaruL veLLam                 35.

 

Arn-tha n-Iza lasaiyAk kakanam

paravuvAr n-enjsiR paraviya mAdsi

iravupaka laRRa EkAn-thak kAdsi

AdsipO lirukkum akilan- thanakkus

sAdsiyA yirukkun- thArakath thanimuthal               40.

 

ANum peNNum aliyumal lAthathOr

thANuvAy n-inRa saththAn- thanissudar

eLLum eNNeyum eppadi appadi

uLLum puRampum ulAviya oruporuL

aLavilA mathan-thoRum avaravar poruLena       45.

 

uLan-iRain- thirukkum orupoR paNithi

thuLLu manappEy thudikkath thaRikkak

koLLu mOnavAL koduththidu marasu

periya pERu pEsAp perumai

ariya urimai aLavilA aLavu                    50.

 

thuriya n-iRaivu thOnRA athItham

viriyun-al lanpu viLaiththidum viLaivu

thIrAp piNiyAnj senana maRukka

vArA varavAy van-thasanj sIvi

Alaik karumpupA kamuthak kaddin-IL            55.

 

sOlaik kanipalAs suLaikatha likkani

pAngkuRu mAngkani pAlthEn sarukkarai 

OngkukaR kaNdusErth thonRAyk kUddi

arun-thiya rasamena aRinjar samAthiyil

porun-thiya inpam pozisiR sukOthayam          60.

 

engkaNum n-iRain-tha iyalpinai enakkus

sengkaiyAl viLangkath theriththameyth thEsikan

thannaiyaRi viththuth thaRpara mAki

ennuLath thirun-tharuL Eka n-Ayakan

adimudi illA arumporuL thanakku               65.

 

mudiyadi ithuvena mozin-thidum muthalvan             

meyyalAn maRRavai meyyala vellAm

poyyena aRiyenap punnakai purin-thOn

aruLum poruLum apEthamA yirun-thum

iruthiRa nennum iyalumuN denROn       70.

 

aruLunak kuNdEl aruLum veLippadum

poruLmayan- thAnE porun-thumen RuraiththOn

saththasath thiraNdu thanmaiyun- thAnE

oththalAR sathasath thunakkena uraiththOn

ANavam aRAvidin aruLuRA thennak               75.

 

kANaru n-ErmaiyAR kANavE uraiththOn

senmamuL LaLavun- thIrA thizukkung            

kanmam vidAthenak kAddiya vaLLal

uLathila thenavum uRuthalAn mAyai

vaLamila thenavum vakuththini thuraiththOn           80.

 

illaRath thirun-thum ithayam adakkiya

vallavan thAnE makAyOki enROn

thuRavaRath thirun-thunj sUzmanak kurangkon

RaRavakai yaRiyAn anjnjAni enROn

iRavA manan-thAn iRakka uNarththip            85.

 

piRavA varan-tharum pEraRi vALan

aththana tharuLAl anaiththaiyum iyakkunj

suththamA mAyaiyin thORRamen RuraiththOn

iruLmala makala isain-thathil azun-thum

poruLarud dirOthaip poRpenap pukanROn 90.

 

vIRu sivamuthal viLampiya padiyE

ARu man-Athien RaRinjaruk kuraippOn

kollA virathang kuvalayath thOrkaL

ellAm peRuminen Riyampiya thayAn-ithi

tharumamun- thAnamun- thavamum puripavark            95.

 

kurimaiyA yavarO duRavu kalappavan

thannuyir pOlath tharaNiyin maruviya

mannuyi ranaiththaiyum vaLarththidum vEn-than

kaLavuvanj sanaikaLsey karumikaL thamakkun-

theLivuvan- thuRa aruL seythidun- thiRaththOn 100.

 

thAnpeRum pERu sakamelAm peRavE

vAnpeRung karuNai vazangkiya mAri

thanjsamen Radain-tha thApathar thammai

anjsalen RALum aRinjar sikAmaNi

sIva kOdikaLunj siththa kOdikaLum             105.

 

yAvarum pukaza yAvaiyum uNarn-thOn

yAnena thennA iRaivanem perumAn

thAnava nAkiya thalaivaneng kOmAn

aruNa kiriyArk kARu mukansollum

poruLn-ala mallathu poruLena mathiyAn         110.

 

pUtha muthalAp polin-thidu n-Atha

pEthamung kadan-tha perun-thakai mUrththi

mUlA thAra muthalA yuLLa

mElA thAramum veRuveLi kaNdavan

maNdala mUnRilum manniya uruvilum             115.

 

kaNdavai yaththilung kadavuLAy n-inROn

pakarsama yan-thoRum paramE yirun-thu

sukan-adam puriyun- thozilenas sonnOn

pEtha apEtha pEthA pEtha

pOtha mithuvenap pukanRidum puNNiyan          120.

 

athun-A nenavE yARRidum anupavanj

sathurvE thAn-thath thanmaiyen RuraiththOn

allum pakalum aRivA nOrkkus

sollum poruLunj sumaienas sonnOn

suthanE kuruvAnj suvAmin-A yakaRkenin         125.

 

athikameynj njAna mallavO venROn

n-EsayO kaththuRu n-iruparel lAn-thozum

irAsayO kaththiRai irAsayO kaththAn

poRumai theLivu punithavA sAram

maRuvilA vaNmai vAram iyaRkai         130.

 

thaNNamar sAn-than- thayangkiya kIrththi

eNNeN kalaipayil iNaiyilAk kalvi

n-alla irakkam n-adun-ilai saththiyam

illaien nAmal evarkkun- tharungkodai

n-aRkuNa nellAm n-aNNiya perun-thakai         135.

 

siRkuNa vAri thiruvarud selvan

karamE leduththuk karuththuRa vaNangkip

paramE yunakkup paramenap pakarn-thOn

Aladi mEvum arasinai aduththE

sIlameynj njAnan- theLin-thana nenavunj              140.

 

siththa mavuni thidasiththa mAka

vaiththa n-ilaiyin vaLarn-thana nenavum

mUlan marapin muLaiththa mavunithan

pAlanyA nenavum parivodum pakarn-thOn

vadamozi iyaRkaiyin makimaiyai uNarn-thu      145.

 

thidamuRa mupporuL thiRaththaiyun- theLin-thu

kaNdamu thennak kanirasa mennath

thaNdamiz mAri thannaip pozin-thu

siththiyum muththiyunj siRan-tharuL kozikkum

n-iththiya n-iranjsana n-irAlampa n-iRaivaip         150.

 

pAdiyum n-Adiyum paNin-thezun- thanpAl

Adiyum araRRiyum akangkuzai veythiyum

udalang kuzaiya urOmanj silirppa

padapaden RuLLam pathaiththup pathaiththup

pAngkuRu n-edduyirp pAkip parathavith         155.

 

thEngki Engki irangki irangki

Oyn-thapam parampO lodungkiyE siRithum

Eyn-tha vizika Limaippathu minRis

sOrn-thu sOrn-thu thuvaNdu thuvaNdumey

yArn-tha anpO davasamuR Radikkadi             160.

 

uLn-aduk kuRavE urukiyE saRRuth

thaNNamar moziyun- thazuthazuth thidavE

uLLum puRampum orumith thuruki

veLLa n-IrpOl vizin-Ir perukkik

kanRu pasuvaik karuthik kathaRis                     165.

 

senRusen ROdith thikaippathu pOla

enpun-ek kudaiya irukarang kuviththup

punpulAl yAkkai porun-thA thiniena

uNarn-thuNarn- thanpA yuvakaimER koNdinik

kaNampiri yEnenak karuthiyE kuRiththuth              170.

 

thiruvuru vellAn- thirun-I Rilangka

irukara n-aLinam iyanmudi kuviththup

pUraNa san-thiran pOloLi kAddung

kAraNa vathanang kavinkuRu veyarvuRa

iLan-ilA venavE ilangkiya siRun-akai          175.

 

thaLathaLa vennath thayangki ezilpeRa

iththanmai ellA misain-thu mivanarud

siththenas sivakathi thErn-thava ruraippap

pAththira mAdap parivuda nAdis

sAththirang kAddith thayavusey tharuLum              180.

 

vallava nenavE mannuyirk kAka

ellaiyi lanpa nivanena viLangki

Ina vulakath thiyaRkaipoy yenRE

njAnan-Ul meyyena n-avinRini thirangkik

kEvala sakalang kIzppada mElAy        185.

 

mEvarunj suththa meyyinai n-alka

aruLE uruvukoN davaniyil van-tha

poruLE ivanenap polin-thidum punithan

saivanj sivanudan sampan-tha menpathu

meyvaLar njAnam viLakkumen RisaiththOn        190.

 

kathirvizi yoLiyuRak kalaththalsith thAn-tha

vithimuRai yAmena viLampiya mElOn

mudivinil Akama muRaimaiyi nuNmaiyai

adiyaraik kuRiththuraith tharuLiya aNNal

sithampara n-Ermai thiRamA vuraiththiRai             195.

 

pathampara venappakar paramameynj njAni

muththipanj sAkkara muRaimaiyi layikkiyanj

saththiya mithuvenas sArn-thavark kuraiththOn

anjsezuth thuLLE anaiththaiyung kAddien

n-enjsazuth thiyakuru n-Ithi mAthavan         200.

 

ellA n-iRain-tha iRaivan seyalenak

kallA enakkung karuNaisey kadavuL

kuruvaru LAlE kUduva thallAl

thiruvaru LuRAthenath therin-thida uraiththOn

kuruvuru varuLenak koNdapin kuRaiyAp  205.

 

poruLmaya mAmenap pukanRidu pOthan

en-thamUrth thikaLaiyu meziRkuru vadivenas

sin-thaiyil thiyakkaRath thErn-thavark kuraiththOn

sathAsiva menRapEr thAnpadaith thathuthAn

ethAvathE poruLen REduththeduth thuraiththAn  210.

 

kallAnai kannal kavarn-thidas seythavan

ellAm vallasith themmiRai enROn

evvuyir thORum iRaimE viyathiRanj

sevviya pirampadi seppidu menROn

evvaNa mevareva risaiththana ravaravark              215.

 

kavvaNa mAvanem mAnena aRain-thOn

orupANa nukkE yorusiva nAdpadin

varumadi yArthiRam vazuththoNA thenROn

sivanadi yArais sivanenak kANpavan

evanavan sivanE enReduth thuraiththOn 220.

 

viruppu veRuppinai vEraRap paRiththuk

karuppukA thennaik kAththaruL sEythOn

irusol luraiyA thiyAninpa meytha

orusol luraiththa uyarkuNa pUtharan

aththuvA mArkkam ARaiyu makaRRith             225.

 

thaththuvA thIthath thanmaiyaith than-thOn

thirumakaL maruviya thikazvaLa maRaisaiyil

varumuNar vALan maruLilA manaththAn

eNNiya eNNamel lAn-therin- thenakkun-

thaNNaruL seythavan thAyu mAnavan             230.

 

orumozi pakarn-tha uthaviyA lavanRan

irupatha muppO thiRainjsivAzth thuvanE.

 

        thirussiRRampalam

 

        aruLvAkkiya akaval

 

             muRRiRRu

 

_____________________________________

 

 

aruLaiyavadikaL pAdiyathu

 

ulakinuk kaNiyA mirAman-A thapurath

      thuyarn-aRai vAviyin kuNapAl

malarn-iRai vanaththiR sivaththuRu n-iddai

      maruvimey yoruvivE thAn-thath

thilakiya poruLAl vAnamAy n-iRaivu

      men-thaiyE enathupan- thamumpOy

n-ilaiyuRa n-inathu thiruvaru LaLippAy

      n-inmalA nan-thamE pORRi.

 

 

 

kOdikkarai njAnikaL pAdiyuthu

 

thukaLaRu sAli varudamA yiraththainj

      njURRodeN paththonRu thodaru

mikusupa kiruthAm varudan-thai mAtham

      veNmathi vAran-AL visAka

makimaisEr pUraNath thithiyini laruththa

      maNdala samaiyaththiR kangkai

thikazkarai yathaniR RAyumA navanAr

      sivaththiniR kalan-than-aR RinamE.

 

Related Content

A Revel In Bliss. Of Tayumanvar

Tayumanavar

Tayumanavar The Way To Beatitude

Tayumanavar - His Life, Teachings And Mission

Thayumanavar Padalkal - Part-1