logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thayumanavar Padalkal - Part-2

Part-2


18. ponnai mAtharai

 

 

ponnai mAtharaip pUmiyai n-AdidEn

ennai n-Adiya ennuyir n-AthanE

unnai n-Aduvan unnaruL thUveLi

thannai n-Aduvan thannan- thaniyanE. 1.

 

thanna thenRurai sARRu vanavelAm

n-inna thenRanai n-innidath thEthan-thEn

innam ennai yidaruRak kUddinAl

pinnai yuykilan pEthaiyan AviyE. 2.

 

Avi yEyunai yAnaRi vAyn-inRu

sEvi yEnkaLas sin-thai thiRaikodEn

pAvi yEnuLap pAnmaiyaik kaNdun-I

kUvi yALenai yAdkoNda kOlamE. 3.

 

kOla minRik kuNaminRi n-innaruL

sIla minRis siRiyan pizaippanO

Ala muNdum amirthuru vAyvan-tha

kAla men-thai kathin-ilai kANpathE. 4.

 

kANung kaNNiR kalan-thakaN NEyunais

sENum pArun- thiripavar kANparO

ANum peNNum athuvenum pAnmaiyum

pUNung kOlam porun-thiyuL n-iRkavE. 5.

 

n-iRkum n-annilai n-iRkappeR RAraruL

varkka manRi manitharan REaiyA

thurkku NakkadaR sOngkanna pAviyER

keRku NangkaN denpeyar solvathE. 6.

 

sollai yunnith thudiththa thalAl aruL

ellai yunni enaiyangku vaiththilEn

vallai n-I ennai vAven RidAvidin

kallai yAmik karumi n-adakkaiyE. 7.

 

kaiyum meyyung karuththuk kisaiyavE

aiya than-thathaR kaiyam iniyuNdaË

poyya nEnsin-thaip poykedap pUraNa

meyya thAminpam enRu viLaivathE. 8.

 

enRum unnai ithaya veLikkuLE

thunRa vaiththana nEarud sOthin-I

n-inRa thanmai n-ilaikkennai n-ErmaiyAm

n-anRu thIthaRa vaiththa n-aduvathE. 9.

 

vaiththa thEkam varun-tha varun-thidum

piththa nAnaruL peRRun- thidamilEn

siththa mOna sivasinma yAnan-tham

vaiththa aiya arudsempoR sOthiyE. 10.

 

sempon mEnis sezunjsuda rEmuzu

vampa nEnunai vAzththu mathiyinRi

impar vAzvinuk kissaivaith thEnmanam

n-ampi vAvenin n-Anenkol seyvathE. 11.

 

seyyunj seykaiyunj sin-thikkunj sin-thaiyum

aiya n-innathen ReNNum aRivinRi

veyya kAma vekuLi mayakkamAm

poyyi lEsuzan REnenna punmaiyE. 12.

 

punpu lAln-aram penpudaip poyyudal

anpar yArkkum aruvarup pallavO

enpo lAmaNi yEiRai yEiththAl

thunpa manRis sukamonRum illaiyE. 13.

 

illai uNden Revarpakka mAyinunj

solla vOaRi yAtha thozumpanyAn

sella vERoru thikkaRi yEnelAm

valla n-Ienai vAzvikka vENdumE. 14.

 

vENdunj sIraruL meyyanpark kEyanpu

pUNda n-Anen pulamaRi yAthathO

ANda n-Iun adiyavan n-AnenRu

thUNdu vEnanRith thoNdanen solvathE. 15.

 

enakku LEuyi rennairun-than-I

manakki lEsaththai mARRal vazakkanRO

kanaththa sIrarud kAdsi yalAlonRai

n-inaikka vOaRi yAthenRan n-enjsamE. 16.

 

n-enjsu kan-thunai n-Esiththa mArkkaNdark

kanjsa lenRa aruLaRin- thEaiyA

thanjsa menRun saraNadain- thEnengkunj

senjsE vEn-inRa siRsuka vAriyE. 17.

 

vAri Ezum malaiyum piRavun-thAn

sIri thAnan-in sinmayath thEenRAl

Ari lEyuLa thAvith thiraLathai

Ori lEnenai ANda oruvanE. 18.

 

oruva rennuLath thuLLung kuRippaRin-

tharuLva rOenai ALudai aNNalE

maruLa nEnpadda vAthai virikkinO

peruku n-ALinip pEsa vithiyinRE. 19.

 

inRu nakkan pizaiththilan n-AnenRE

anRu thoddenai ALara sEenRu

n-inRa raRRiya n-Ilanaik kaividdAl

manRam eppadi n-innaruL vAzththumE. 20.

 

vAzththu n-innaruL vAramvaith thAlanRip

pAzththa sin-thaip pathakanum uyvanO

sUzththu n-inRa thozumparai yAnan-thath

thAzththu mukkaN arudsempoR sOthiyE. 21.

 

sOthi yEsuda rEsuka mEthuNai

n-Ithi yEn-isa mEn-iRai vEn-ilai

Athi yEunai yAnadain- thEnakam

vAthi yAtharuL vAyaruL vAnaiyE. 22.

 

vAnaippOla vaLain-thukoN dAnan-thath

thEnaith than-thenais sErn-thu kalan-thameynj

njAnath theyvaththai n-Aduvan n-Anenum

Inap pAzkeda enRum iruppavanE. 23.

 

irumpaik kAn-tham izukkinRa vARenaith

thirumpip pArkkavod dAmal thiruvadik

karumpaith than-thukaN NIrkam palaiyelAm

arumpas seyyena thannaiyop pAmanE. 24.

 

annai yappanen Avith thuNaiyenun-

thannai yoppaRRa saRkuru enpathen

ennaip pUraNa inpa veLikkuLE

thunna vaiththa sudarenath thakkathE. 25.

 

thakka kELviyiR sArn-than-aR pUmiyin

mikka thAka viLangkum muthalonRE

ekka Nun-thoza yAvaiyum pUththukkAyth

thokka n-inRumon RAyn-iRai vAnathE. 26.

 

Ana mAna samayangkaL ARukkun-

thAna mAyn-inRu thanmayang kAddiya

njAna pUraNa n-Athanai n-AdiyE

thIna nEninpan- thEkkith thiLaippanE. 27.

 

thEkki inpan- thiLaikkath thiLaikkavE

Akka mAyenak kAnan-tha mAkiyE

pOkki nOdu varavaRRa pUraNan-

thAkki n-inRavA thanmaya mAmathE. 28.

 

athuven Runnum athuvum aRan-inRa

muthiya njAnikaL mOnap poruLathu

Ethuven ReNNi iRainjsuvan EzaiyEn

mathiyuL n-inRinpa vAri vazangkumE. 29.

 

vArik koNdenai vAymaduth thinpamAyp

pAriR kaNdavai yAvum parukinai

OriR kaNdidum Uman kanavena

yAruk kunjsola vAyilai aiyanE. 30.

 

aiya maRRa athivaru NarkkelAng

kaiyil Amala kakkani yAkiya

meyya nEin-tha mEthini mIthuzal

poyya nERkup pukalidam engnganE. 31.

 

engnga nEuyya yAnena thenpathaR

Rangnga nEyun aruLmaya mAkilEn

thingkaL pAthi thikazap paNiyaNi

kangkai vArsadaik kaNNutha len-thaiyE. 32.

 

kaNNiR kANpathun kAdsikai yARRozil

paNNal pUsai pakarvathu man-thiram

maNNo dain-thum vazangkuyir yAvumE

aNNa lEn-in aruLvadi vAkumE. 33.

 

vadive lAn-in vadivena vAzththidAk

kadiya nEnumun kAraNang kANpanO

n-ediya vAnena engkum n-iRain-thoLir

adika LEara sEaruL aththanE. 34.

 

aththa nEyakaN dAnan-tha nEarud

suththa nEyena unnaith thodarn-thilEn

maththa nEnpeRu mAmalam mAyavAn

kaththa nEkalvi yAthathu kaRkavE. 35.

 

kaRRum enpalan kaRRidu n-UnmuRai

soRRa soRkaL sukArampa mOn-eRi

n-iRRal vENdum n-iruvikaRa passukam

peRRa pErpeRRa pEsAp perumaiyE. 36.

 

perumaik kEyiRu mAn-thu pithaRRiya

karumik kaiya kathiyumuN dAngkolO

arumais sIranpark kannaiyop pAkavE

varumap pEroLi yEyunma nAn-thamE. 37.

 

unma nikkuL oLirparanj sOthiyAnj

sinma yapporu LEpazanj selvamE

punma laththup puzuvanna pAviyEn

kanma naththaik karaikkak kadavathE. 38.

 

karaiyi linpak kadalamu thEithu

varaiyil n-Anunai van-thu kalan-thilEn

uraiyi lAinpam uLLavar pOlaith

tharaiyi lEn-adith thEnenna thanmaiyE. 39.

 

maiyu lAmvizi mAtharkaL thOthakap

poyyi lAzum pulaiyinip pUraikAN

kaiyil Amala kakkani pOnRaen

aiya nEenai ALudai aNNalE. 40.

 

aNNa lEun nadiyavar pOlarud

kaNNi nAlunaik kANavum vAvenap

paNNi nAlen pasuththuvam pOyuyum

vaNNa mAka manOlayam vAykkumE. 41.

 

vAykkung kaikkum maunam maunamen

REykkunj soRkoN dirAppaka laRRidA

n-Aykkum inpamuN daËn-al ladiyaraith

thOykkum Anan-thath thUveLi veLLamE. 42.

 

thUya thAna thuriya aRivenun-

thAyumn-I inpath than-thaiyum n-IenRAl

sEya thAmin-thas sIvath thiraLanRO

Ayum pEroLi yAna akaNdamE. 43.

 

akaNda menna arumaRai yAkamam

pukanRa n-inthanmai pOthath thadangkumO

sekangka Lengkun- thirin-thun-an mOnaththai

ukan-tha pErunai onRuvar aiyanE. 44.

 

aiya nEunai yanRi yorutheyvang

kaiyi nAlthoza vungkaru thEnkaNdAy

poyya nAkilum poyyurai yEnsuththa

meyya nAmunak kEveLi yAkumE. 45.

 

veLiyil n-inRa veLiyAy viLangkiya

oLiyil n-inRa oLiyAmun thannain-An

theLivu than-thakal lAladith thEenRu

kaLipo run-thavan REkaRRa kalviyE. 46.

 

kallai yuRRa karuththinar kArn-iRaththa

thallai yoththa kuzalinar AsaiyAl

ellai yaRRa mayalkoLa vOezil

thillai yilthika zun-thirup pAthenE. 47.

 

thiruva ruLtheyvas selvi malaimakaL

uruvi rukkinRa mEni yoruparang

kuruvai mukkaNeng kOvaip paNin-enjsE

karuvi rukkinRa kanmaming killaiyE. 48.

 

kanma mEthu kadun-ara kEthumEl

senma mEthenaith thINdak kadavathO

enma nOratham eythum padikkaruL

n-anmai kUrmukkaN n-Athan irukkavE. 49.

 

n-Atha kIthanen n-Athanmuk kadpirAn

vEtha vEthiyan veLvidai yUrthimeyp

pOtha mAyn-inRa puNNiyan pUn-thirup

pAtha mEkathi maRRilai pAzn-enjsE. 50.

 

maRRu nakku mayakkamen vannenjsE

kaRRai vArsadaik kaNNutha lOnaruL

peRRa pErava rEperi yOrelAm

muRRu mOrn-thavar mUthurai yarththamE. 51.

 

uraiyi Ran-thuLath thuLLa vikAramAn-

thiraika dan-thavar thEdumuk kadpirAn

parain-iRain-tha parappengngan angnganE

karaika dan-thinpa mAkak kalappanE. 52.

 

kalan-tha muththi karuthinung kEdpinum

n-ilangka LAthiyum n-inRemaip pOlavE

alan-thu pOyinam ennum arumaRai

malarn-tha vAyamukkaN mANikkas sOthiyE. 53.

 

sOthi yAthenaith thoNdarud kUddiyE

pOthi yAthavel lAmaup pOthikka

Athi kAlaththi lunnadik kAn-thavam

Ethu n-Anmuyan REnmukkaN en-thaiyE. 54.

 

en-tha n-ALaikkum InRaruL thAyena

van-tha sIraruL vAzkaen RunnuvEn

sin-thai n-Okkan- therin-thu kuRippelAn-

than-thu kAkkun- thayAmukkaN AthiyE. 55.

 

kaNNa kanRaika kAsiniyUdengkum

peNNo dANmutha lAmen piRaviyai

eNNa vOari thEzai kathipeRum

vaNNa mukkaN maNivan-thu kAkkumE. 56.

 

kAkku n-innarud kAdsiyal lAloru

pOkku millaiyen pun-thik kilEsaththai

n-Ikki yALukai n-inparam anpinar

Akka mEmukkaN Anan-tha mUrththiyE. 57.

 

Anan- thangkathi ennaven nAnan-tha

mOnanj sonna muRaipeRa mukkaNeng

kOning kIn-tha kuRippatha nAlveRun-

thInan seykai thiruvarud seykaiyE. 58.

 

kaiyi nAlthozu thEththik kasin-thuLam

meyyi nAlunaik kANa virumpinEn

aiya nEara sEaru LEyaruL

thaiya lOrpuRam vAzsaka n-AthanE. 59.

 

sakaththin vAzvais sathamena eNNiyE

mikuththa thImai viLaiya viLaikkinREn

akaththu LAramu thAmaiya n-inmuththis

sukaththil n-An van-thu thOyvathek kAlamO. 60.

 

kAla mUnRung kadan-thoLi rAn-inRa

sIla mEn-in thiruvaru LAlin-thra

sAla mAmis sakamena eNNin-in

kOla n-Adutha lenRu kodiyanE. 61.

 

kodiya vevvinaik kURthaith thuran-thidum

adika LAmporu LErunak kanpinRip

padiyi lEzaimai paRRukin REnveRum

midiyi nEnkathi mEvum vithiyinRE. 62.

 

vithiyai yumvithith thennai vithiththidda

mathiyai yumvithith thammathi mAyaiyil

pathiya vaiththa pasupathi n-innaruL

kathiyai eppadik kaNdu kaLippathE. 63.

 

kaNda kaNNukkuk kAddung kathirenap

paNdum inRumen pAln-in RuNarththidum

aNda nEyunak kOrpathi nAyiran-

theNdan enpoymmai thIrththidal vENdumE. 64.

 

vENdum yAvum iRan-thu veLiyidaith

thUNdu vAraRRa sOthip pirAnn-inpAl

pUNda anpartham poRpaNi vAykkumEl

INdu sanmam eduppan anan-thamE. 65.

 

eduththa thEkam iRakkumu nEenaik

koduththu n-innaiyung kUdavung kANpanO

aduththa pEraRi vAyaRi yAmaiyaik

keduththa inpak kiLarmaNik kunRamE. 66.

 

kunRi dAtha kozunjsuda rEmaNi

manRu LAdiya mANikka mEyunai

anRi yArthuNai yAruRa vArkathi

enRu n-Iyenak kinnaruL seyvathE. 67.

 

aruLe lAn-thiraN daËrvadi vAkiya

poruLe lAmvalla poRpothu n-Athaen

maruLe lAngkeduth thEyuLam mannalAl

iruLe lAmirin- thengkoLith thiddathE. 68.

 

engku mennai ikaluRa vAddiyE

pangkanj seytha pazavinai paRRaRRAl

angka NAvun nadiyiNai yanRiyE

thangka vERida muNdOsakaththilE. 69.

 

uNda varkkanRi udpasi OyumO

kaNda varkkanRik kAthal adangkumO

thoNda rukkeLi yAnenRu thOnRuvAn

vaNtha mizkkisai vAka mathikkavE. 70.

 

mathiyung kangkaiyung konRaiyum maththamum

pothiyunj sennip punitharin ponnadik

kathiyai viddin-thak kAmaththil Anan-thaen

vithiyai eNNi vizithuyi lAthanRE. 71.

 

anRe nassola AmEna aRputham

n-anRe nassola n-aNNiya n-anmaiyai

onRE nassona oNporu LEyoLi

inRe nakkaruL vAyiru LEkavE. 72.

 

iruva rEpukazn- thEththaR kiniyarAm

oruva rEthuNai enRuNa rAyn-enjsE

varuva rEkodung kAlarkaL van-thethir

poruva rEyavark kenkol pukalvathE. 73.

 

pukazung kalviyum pOthamum poyyilA

akamum vAymaiyum anpum aLiththavE

sukavi lAsath thuNaipporuL thORRamAng

kakana mEniyaik kaNdana kaNkaLE. 74.

 

kaNNuL n-inRa oLiyaik karuththinai

viNNuL n-inRu viLangkiya meyyinai

eNNi eNNi iravum pakalumE

n-aNNu kinRavar n-Anthozun- theyvamE. 75.

 

theyvam vERuLa thenpavar sin-thanai

n-aiva renpathum n-aRpara thaRpara

saiva siRsiva nEyunais sArn-thavar

uyva renpathum yAnuNarn- thEnuRRE. 76.

 

uRRa vELaik kuRuthuNai yAyin-thas

suRRa mOn-amaik kAkkunjso lAyn-enjsE

kaRRai vArsadaik kaNNuthal pAthamE

paRRa thAyiR parasukam paRRumE. 77.

 

paRRa lAmporu LEparam paRRinAl

uRRa mAthavark kuNmaiyai n-alkumE

maRRum vERuLa mArkkame lAmeduth

theRRu vAymana mEkathi eythavE. 78.

 

 

19. AraNam

 

 

AraNa mArkkath thAkama vAsi

      aRputha mAyn-adan- tharuLung

kAraNa muNarththung kaiyumn-in meyyung

      kaNkaLmUn Rudaiyaen kaNNE

pUraNa aRiviR kaNdilam athanAR

      pORRiip pun-thiyO dirun-thu

thAraNi yuLLa maddumE vaNangkath

      thamiyanEn vENdidath thakumE. 1.

 

idamoru madavAL ulakannaik kIn-thid

      devvula kaththaiyu mInRun-

thadamuRum akila madangkun-A Lammai

      thannaiyu moziththuviN NenavE

padaruRu sOthik karuNaiyang kadalE

      pAyirud padukariR kidakkak

kadavanO n-inaippum maRappenun- thiraiyaik

      kavarn-thenai vaLarppathun kadanE. 2.

 

vaLampeRu njAna vArivAy maduththu

      maNNaiyum viNNaiyun- theriyA

thaLampeRun- thurumpoth thAviyO dAkkai

      Anan-tha mAkavE yalan-thEn

kaLampeRu vanjsa n-enjsinar kANAk

      kAdsiyE sAdsiyE aRinjar

uLampeRun- thuNaiyE pothuvinil n-adikkum

      uNmaiyE uLLavA RithuvE. 3.

 

uLLamE n-IngkA ennaivA vAven

      RulappilA Anan-tha mAna

veLLamE poziyung karuNaivAn mukilE

      veppilAth thaNNaruL viLakkE

kaLLamE thurakkun- thUveLip parappE

      karuvenak kidan-thapAz mAyap

paLLamE vIzA thenaikkarai yERRip

      pAlippa thunnarud paramE. 4.

 

parampara mAkip pakkuvam pazuththa

      pazavadi yArkkaruL pazuththus

suran-thini thirangkun- thAnakaR pakamE

      sOthiyE thoNdanEn n-innai

iran-thun-enj sudain-thu kaNthuyil peRAma

      lirun-thathum enkaNil iruddaik

karan-thun-in kaNNAl thuyilpeRal vENdik

      karuthinEn karuththithu thAnE. 5.

 

karuththinud karuththAy irun-thun-I uNarththung

      kAraNang kaNdusum mAthAn

varuththamaR Rirun-thu sukampeRA vaNNam

      varun-thinEn mathiyinmai thIrppAr

oruththarAr uLappA duNarpavar yAvar

      ulakavar panneRi enakkup

poruththamO sollAy maunasaR kuruvE

      pORRin-in ponnadip pOthE. 6.

 

adiyenum athuvum aruLenum athuvum

      aRin-thidin n-irkkuNa n-iRaivum

mudiyenum athuvum poruLenum athuvum

      mozin-thidiR sukamana mAyaik

kudikeda vENdiR paNiyaRa n-iRRal

      kuNamenap punnakai kAddip

padimisai mauni yAkin-I yALap

      pAkkiyam enseythEn paranE. 7.

 

enseya linRi yAvun-in seyalen

      ReNNuvEn ovvoru kAlam

punseyal mAyai mayakkinen seyalAp

      porun-thuvE nashathoru kAlam

pinseyal yAthu n-inaivinRik kidappEn

      piththanEn n-annilai peRan-in

thanseya lAka mudiththidal vENdunj

      sassithA nan-thasaR kuruvE. 8.

 

kuruvuru vAki mauniyAy maunak

      koLkaiyai uNarththinai athanAl

karuvuru vAva thenakkilai in-thak

      kAyamO poyyenak kaNda

thiruvuru vALar an-upava n-ilaiyunj

      sErumO AvalO meththa

aruvuru vAki allavAys samayam

      aLavidA Anan-tha vadivE. 9.

 

vadivilA vadivAy manan-inai vaNukA

      mArkkamAy n-Ikkarunj sukamAy

mudivilA vIddin vAzkkaivEN dinarkkun

      mOnamal lAlvazi yuNdaË

padiyiru Lakalas sinmayam pUththa

      pasungkompai yadakkiyOr kallAl

adiyilE yirun-tha Anan-tha arasE

      anparaip parukumA ramuthE. 10.

 

 

20. sollaRkuariya

 

 

sollaR kariya paramporuLE

      sukavA rithiyE sudarkkozun-thE

vellaR kariya mayalilenai

      viddeng koLiththAy AkeddEn

kalliR pasiya n-Aruriththuk

      kadukiR periya kadaladaikkum

alliR kariya an-thakanArk

      kALAk kinaiyO aRiyEnE. 1.

 

aRiviR kaRivu thArakamen

      RaRin-thE, aRivO daRiyAmai

n-eRiyiR pukuthA thOrpadiththAy

      n-inRa n-ilaiyun- theriyAthu

kuRiyaR RakaNdA thIthamayak

      kOthi lamuthE n-inaikkuRukip

pirivaR RiRukka vENdAvO

      pEyER kinin-I pEsAyE. 2.

 

pEsA an-upU thiyai adiyEn

      peRRup pizaikkap pEraruLAl

thEsO mayan-thun- thiniyorukAR

      siththath thiruLun- thIrppAyO

pAsA daviyaik kadan-thaanpar

      paRRum akaNdap parappAna

IsA pothuvil n-adamAdum

      iRaivA kuRaiyA innamuthE. 3.

 

inpak kadalil pukun-thiduvAn

      iravum pakalun- thORRAmal

anpiR karain-thu karain-thuruki

      aNNA arasE enakkUvip

pinpuR RazunjsE yenavizin-Ir

      perukkip perukkip piththAkith

thunpak kadalvid dakalvEnO

      sorUpA nan-thas sudarkkozun-thE. 4.

 

kozun-thu thikazveN piRaissadilak

      kOvE manRiR kUththAdaR

kezun-tha sudarE imayavarai

      enthAy kaNNuk kiniyAnE

thozumthey vamumn-I kuruvumn-I

      thuNain-I than-thai thAyumn-I

azun-thum pavamn-I n-anmaiyumn-I

      Avi yAkkai n-IthAnE. 5.

 

thAnE yakaNdA kAramayan-

      thanni lezun-thu pothun-adanjsey

vAnE mAyap piRappaRuppAn

      van-thun adikkE karangkUppith

thEnE ennaip parukavalla

      theLLA ramuthE sivalOkak

kOnE enunjsol n-inathusevi

      koLLA thennO kURAyE. 6.

 

kURAn-inRa idarkkavalaik

      kudumpak kUththuL thuLain-thuthadu

mARA n-inRa pAviyain-I

      vAven RazaiththAl AkAthO

n-IRAr mEni mukkaNudai

      n-imalA adiyAr n-inaivinidai

ARAyp perukum perungkaruNai

      arasE ennai ALvAnE. 7.

 

vAnE muthalAm perumpUtham

      vakuththup puran-thu mARRavalla

kOnE ennaip purakkumn-eRi

      kuRiththA yilaiyE kodiyEnaith

thAnE padaiththing kennapalan

      thannaip padaiththA yunkaruththai

n-AnE thenRing kaRiyEnE

      n-ampi nEnkaN daruLvAyE. 8.

 

kaNdAr kaNda kAdsiyumn-I

      kANAr kANAk kaLvanumn-I

paNdA ruyirn-I yAkkaiyun-I

      palavAnj samayap pakuthiyumn-I

eNthOL mukkad semmEni

      en-thAy n-inakkE evvARu

thoNdAyp paNivA ravarpaNin-I

      sUddik koLva thevvARE. 9.

 

sUddi enathen Ridunjsumaiyais

      sumaththi enaiyunj sumaiyALAk

kUddip pidiththu vinaivaziyE

      kUththAd dinaiyE n-inatharuLAl

vIddaik karuthum appOthu

      veLiyAm ulaka viyappanaiththum

Edduk kadangkAs soppanampOl

      en-thAy irun-tha thensolvEn. 10.

 

 

21. vampanEn

 

 

vampanEn kaLLang kaNdu mannaruL veLLa rAya

umparpAl Eval seyyen RuNarththinai OkO vAnOr

thampirA nEn-I seytha thayavukkung kaimmA RuNdaË

empirAn uyn-thEn uyn-thEn iniyonRung kuRaivilEnE. 1.

 

kuRaivilA n-iRaivAy njAnak kOthilA nan-tha veLLath

thuRaiyilE padin-thu mUzkith thuLain-thun-An thOnRA vARuL

uRaiyilE yuNarththi mOna voNsudar vaivAL than-tha

iRaivanE yunaippi rin-thing kirukkilEn irukki lEnE. 2.

 

irun-ila mAthi n-Atham IRathAm ivaika dan-tha

perun-ila mAya thUya pEroLip pizampAy n-inRung

karutharum akaNdA nan-thak kadavuLn-in kAdsi kANa

varukaven RazaiththA lanRi vAzvuNdOvanjsa nERkE. 3.

 

vanjsanai azukkA RAthi vaiththidum pANda mAna

n-enjsanai valithin mEnmEl n-ekkun-ek kurukap paNNi

anjsali seyyung kaiyum aruvin-Ir viziyu mAkath

thanjsamen Rirangkik kAkkath thaRparA paramu nakkE. 4.

 

unakkun-A  nadiththoN dAki unnadik kanpu seyya

enakkun-I thORRi anjsEl ennun-A Len-tha n-ALO

manakkilE sangkaL thIrn-tha mAthavark kiraNdaR ROngkun-

thanakkun-E rillA onRE sassithA nan-tha vAzvE. 5.

 

vAzvena vayangki ennai vasanjseythu maruddum pAzththa

Uzvinaip pakuthi kedding kunnaiyung kiddu vEnO

thAzvenunj samaya n-Ingkith thamaiyuNarn- thOrkad kellAnj

sUzveLip poruLE mukkad sOthiyE amara rERE. 6.

 

ERuvAm pariyA Adai irungkalai uriyA enRum

n-ARun-aR sAn-tha n-IRu n-anjsamE amuthAk koNda

kURarung kuNaththOya unRan kuraikazal kuRuki nallAl

ARumO thApa sOpam akalumO allal thAnE. 7.

 

thAnamum thavamum yOkath thanmaiyum uNarA enpAl

njAnamum theviddA inpa n-anmaiyum n-alku vAyO

pAnalang kavarn-tha thInjsoR passiLang kiLLai kANa

vAnavar iRainjsa manRuL vayangkiya n-adaththi nAnE. 8.

 

n-adaththiiv vulakai yellAm n-Athan-I n-iRain-tha thanmai

thidaththuda naRin-thA nan-thath theLLamu tharun-thi dAthE

vidaththira Lanaiya kAma vEdkaiyi lazun-thi mAyais

sadaththinai meyyen ReNNith thaLaravO thaniya nEnE. 9.

 

thanivaLar poruLE mARAth thaNNarung karuNai pUththa

iniyakaR pakamE mukkaN en-thaiyE n-inakkan pinRi

n-aniperung kudilang kAddu n-ayanavER kariya kUn-thal

vanithaiyar mayakki lAzn-thu varun-thavO vampanEnE. 10.

 

 

22. sivanseyal

 

 

sivanseya lAlE yAthum varumenath theREn n-ALum

avan-tharu n-inaivai yellAm akaRRilEn Asai veLLang

kavarn-thukoN dizuppa an-thak kaddilE akappad daiyO

pavan-thanai Iddi Iddip pathaikkinREn pAvi yEnE. 1.

 

pAviyEn iniyen seykEn paramanE paNin-thun pAthanj

sEviyEn vizin-Ir malkas sivasiva enRu thEmpi

AviyE n-iRaiya van-tha amuthamE ennEn an-thO

sAvipOnj samayath thAzn-thu sakaththidaith thavikkin REnE. 2.

 

idain-thidain- thEngki meypuLa kippa

      ezun-thezun- thaiyan-in saraNam

adain-thanan inin-I kaividEl unakkE

      apayamen Ranjsali seythuL

udain-thudain- thezuthu siththirap pAvai

      yoththun-An asaivaRa n-iRpath

thodarn-thun-I enaiAd koLLun-A LenRO

      sOthiyE Athin-A yakanE. 3.

 

AthiyAy n-aduvAy an-thamAyp pan-tham

      yAvumaR RakampuRam n-iRain-tha

sOthiyAys sukamA yirun-thaem perumAn

      thoNdanEn sukaththilE irukkap

pOthiyA vaNNang kaividal muRaiyO

      punmaiyEn enseykEn manamO

vAthiyA n-inRa thanRiyum pulansEr

      vAyilO thIyinung kodithE. 4.

 

vAyilO rain-thiR pulanenum vEdar

      van-thenai yIrththuveng kAmath

thIyilE vethuppi uyirodun- thinnas

      sin-thain-ain- thurukimeym maRan-thu

thAyilAs sEypOl alain-thalaip paddEn

      thAyinung karuNaiyA manRuL

n-Ayaka mAki yoLividu maNiyE

      n-AthanE njAnavA rithiyE. 5.

 

njAnamE vadivAyth thEduvAr thEdum

      n-AddamE n-AddaththuL n-iRain-tha

vAnamE enakku van-thuvan- thOngkum

      mArkkamE maruLarthAm aRiyA

mOnamE muthalE muththin-al viththE

      mudivilA inpamE seyyun-

thAnamE thavamE n-innain-An n-inain-thEn

      thamiyanEn thanaimaRap pathaRkE. 6.

 

maRamali yulaka vAzkkaiyE vENdum

      van-thun-in anpartham paNiyAm

aRamathu kidaikkin anRiyA nan-tha

      aRputha n-iddaiyin n-imiththan-

thuRavathu vENdum mauniyAy enakkuth

      thUyan-al laruLtharin innam

piRaviyum vENdum yAnena thiRakkap

      peRRavar peRRidum pERE. 7.

 

peRRavar peRRa perun-thavak kunRE

      perukiya karuNaivA rithiyE

n-aRRavath thuNaiyE Anan-thak kadalE

      njAthuru njAnanjE yangkaL

aRRavark kaRAtha n-adpudaik kalappE

      an-EkamAy n-innadik kanpu

kaRRathung kELvi kEddathum n-innaik

      kaNdidum poruddanRO kANE. 8.

 

anRun-Al varukkum oLin-eRi kAddum

      anpudais sOthiyE sempon

manRuLmuk kaNNung kALakaN damumAy

      vayangkiya vAnamE ennuL

thunRukU riruLaith thuran-thidum mathiyE

      thunpamum inpamu mAki

n-inRavA thanaiyaik kadan-thavar n-inaivE

      n-EsamE n-inparam yAnE. 9.

 

yAnenal kANEn pUraNa n-iRaivil

      yAthinum irun-thapE roLin-I

thAnena n-iRkunj samaththuRa ennaith

      thannava nAkkavun- thakungkAN

vAnena vayangki yonRiraN dennA

      mArkkamA n-eRithan-thu mARAth

thEnena rusiththuL anparaik kalan-tha

      selvamE siRpara sivamE. 10.

 

 

23. thannaiyoruvar

 

 

thannai yoruvark kaRivarithAyth

      thAnE thAnAy engkun-iRain-

thunnaRkariya paraveLiyAy

      ulavA amuthAy oLiviLakkAy

ennud kalan-thAy yAnaRiyA

      thirun-thAy iRaivA iniyEnum

n-innaip perumA RenakkaruLAm

      n-ilaiyaik kodukka n-inaiyAyO. 1.

 

n-inaiyu n-inaivuk keddAtha

      n-eRipeR RuNarn-tha n-eRiyALar

vinaiyaik karaikkum paramainpa

      veLLap perukkE n-inatharuLAl

manaivi puthalvar annaipithA

      mAdu vIden Ridumayakkan-

thanaiyum maRan-thing kunaimaRavAth

      thanmai varumO thamiyERkE. 2.

 

varumpOm ennum irun-ilaimai

      mannA thoruthan maiththAkik

karumpO thEnO mukkaniyO

      enna ennuL kalan-thun-alan-

tharumpE rinpap poruLEn-in

      thannai n-inain-thu n-ekkurukEn

irumpO kallO maramOen

      ithayam yAthen RaRiyEnE. 3.

 

aRiyun- tharamO n-Anunnai

      aRivuk kaRivAy n-iRkaiyinAl

piRiyun- tharamOn-I ennaip

      pemmA nEpE rinpamathAys

seRiyum poruLn-I n-innaiyanRis

      seRiyAp poruLn-An perumpERRai

n-eRin-in Rozuka visAriththAl

      n-inakkO illai enakkAme. 4.

 

enathen pathumpoy yAnenalpoy

      ellA miRan-tha idangkAddum

n-inathen pathumpoy n-Iyenalpoy

      n-iRkum n-ilaikkE n-EsiththEn

manathen pathumO envasamAy

      vArA thaiya n-innaruLO

thanathen pathukkum idangkANEn

      thamiyEn evvA RuyvEnE. 5.

 

uyyum padikkun thirukkaruNai

      onRaik koduththAl udaiyAypAzm

poyyum avAvum azukkARum

      pudaipad daËdum n-anneRiyAm

meyyum aRivum peRumpERum

      viLangku menakkun nadiyArpAl

seyyum paNiyung kaikUdunj

      sin-thaith thuyarun- thIrn-thidumE. 6.

 

sin-thaith thuyaren RorupAvi

      sinan-thu sinan-thu pOrmuyangka

n-in-thaik kidamAys sukavAzvai

      n-ilaiyen RuNarn-thE n-iRkinREn

en-thap padiyun aruLvAykkum

      enakkap padin-I aruLseyvAy

pan-thath thuyaraR RavarkkeLiya

      paramA nan-thap pazamporuLE. 7.

 

poruLaip pUvaip pUvaiyaraip

      poruLen ReNNum orupAvi

iruLaith thuran-thid doLin-eRiyai

      ennud pathippa thenRukolO

theruLath theruLa anpar n-enjsan-

      thiththith thurukath theviddAtha

aruLaip poziyung kuNamukilE

      aRivA nan-thath thAramuthE. 8.

 

ArA amirtham virumpinarkaL

      aRiya vidaththai amirthAkkum

pErA nan-thas siththanenum

      periyOy Avik kuriyOykEL

kArAr kiraka valaiyinidaik

      kadduN dirun-tha kaLaikaLelAm

UrA lorun-Ad kaiyuNavER

      RuNdAl enakking kozin-thidumE. 9.

 

enakken Rirun-tha udalporuLum

      yAnum n-inaven RIn-thavaNNam

anaiththum irun-thum ilavAkA

      aruLAy n-illA thazivazakkAy

manaththuL pukun-thu mayangkavumen

      mathikkud kaLangkam van-thathennO

thanakkon Ruvamai aRan-iRain-tha

      thaniyE thannan- thanimuthalE. 10.

 

 

24. Asaiyenum

 

 

Asaiyenum perungkARRU dilavampanj

      senavummana thalaiyung kAlam

mOsam varum ithanAlE kaRRathungkEd

      dathun-thUrn-thu muththik kAna

n-Esamumn-al vAsamumpOyp pulanAyiR

      kodumaipaRRi n-iRpar an-thO

thEsupazuth tharuLpazuththa parAparamE

      n-irAsaiyinREl theyvamuNdaË. 1.

 

irappAnang koruvanavan vENduvakEd

      daruLseyena EsaR REthAn

purappAnRan aruLn-Adi iruppathupOl

      engkun-iRai poruLE kELAy

marappAnmai n-enjsinanyAn vENduvakEd

      dirangkenavE maunath thOdan-

tharappAnmai aruLn-iRaivil iruppathuvO

      parAparamE sakasa n-iddai. 2.

 

sAddaiyiR pampara sAlam pOlelAm

AdduvAn iRaiyena aRin-thu n-enjsamE

thEddamon RaRaarud seyalil n-iRRiyEl

viddaRan- thuRavaRam iraNdum mEnmaiyE. 3.

 

thannenjsa n-inaippoziyA thaRivilin-An

      njAnamenun- thanmai pEsa

unnenjsa makizn-thorusol uraiththanaiyE

      athanaiunni urukEn aiyA

vannenjsO irangkAtha maran-enjsO

      iruppun-enjsO vairamAna

kannenjsO alathumaNNAng kaddin-enjsO

      enathun-enjsang karuthiR RAnE. 4.

 

vAzi sOpanam vAzin-al lanparkaL

sUza van-tharuL thORRamunj sOpanam

Azi pOlaruL aiyan mavunaththAl

Ezai yEnpeRRa inpamunj sOpanam. 5.

 

kodukkin ROrkaLpAl kuRaivaiyA thiyAnenung kutharkkam

vidukkin ROrkaLpAl pirikilA thuLLanpu vidAthE

adukkin ROrkaLuk kirangkidun- thaNdamiz alangkal

thodukkin ROrkaLais sOthiyA thathuparanj sOthi. 6.

 

ulaka mAyaiyi lEeLi yEnRanai

      uzala viddanai yEudai yAyaruL

ilaku pErinpa vIddinil ennaiyum

      iruththi vaippathek kAlanjso lAyezil

thilaka vALn-uthaR pain-thodi kaNNiNai

      thEkka n-Adakanj seythadi yArkkelAm

alaki lAvinai thIrkkath thusangkaddum

      appanE aruL Anan-tha sOthiyE. 7.

 

munnilaissud dozithiyenap palakAlum

      n-enjsEn-An mozin-thE nEn-in

thannilaiyaik kAddAthE ennaiyonRAs

      sUddAthE saraNn-An pOn-tha

an-n-ilaiyE n-ilaiyan-tha n-ilaiyilE

      siththimuththi yanaiththun- thOnRum

n-annilaiyI thanRiyilai sukamenRE

      sukarmuthalOr n-Adi nArE. 8.

 

aththuvitham peRumpERen RaRiyAmal

      yAnenumpEy akan-thai yOdu

maththamathi yinarpOla manangkidappa

      innam innam varun-thu vEnO

suththapari pUraNamAy n-inmalamAy

      akaNdithamAys sorUpA nan-thas

saththikaLn-Ing kAthavaNan- thanmayamAy

      aruLpazuththuth thazaiththa onRE. 9.

 

than-thai thAyun-I ennuyirth thuNaiyun-I sanjsala mathuthIrkka

van-tha thEsika vadivun-I unaiyalAl maRRoru thuNaikANEn

an-tham Athiyum aLapparunj sOthiyE AthiyE adiyArthanj

sin-thai mEviya thAyumA navanenunj sirakirip perumAnE. 10.

 

kAthil Olaiyai varain-thumER

      kumizaiyung kaRuvivEL karun-Ilap

pOthu pOnRidung kaNNiyar

      mayakkilep pOthumE thaLarAmal

mAthu kAthali pangkanai

      yapangkanai mAdamA LikaisUzunj

sEthu mEviya rAman-A

      yakanthanais sin-thaisey madan-enjsE. 11.

 

aNdamumAyp piNdamumAy aLavilAtha

      Aruyirk kOruyirAy amarn-thAyAnAl

kaNdavarAr kEddavarAr unnAlunnaik

      kANpathallAl ennaRivAR kANappOmO

vaNduLapa maNimArpan puthalvanOdum

      manaiviyodung kudiyirun-thu vaNangkippORRum

puNdarika puraththiniln-A thAn-thamauna

      pOthAn-tha n-adampuriyum punithavAzvE. 12.

 

poRiyiR seRiaim pulakkaniyaip

      pun-thik kavarAR pukun-thizuththu

maRukis suzalum manakkurangku

      mALa vALA iruppEnO

aRivuk kaRivAyp pUraNamAy

      akaNdA nan-tha mayamAkip

piRivuR Rirukkum perungkaruNaip

      pemmA nEem perumAnE. 13.

 

uraiyuNar viRan-thu thammai uNarpavar uNarvi nUdE

karaiyilA inpa veLLang kAddidum mukilE mARAp

paraiyenung kiraNanj sUzn-tha pAnuvE n-innaip paRRith

thiraiyilA n-IrpOl siththan- theLivanO siRiya nEnE. 14.

 

kEvala sakala minRik kIzodu mElAy engkum

mEviya aruLin kaNNAy mEvida mElAy inpan-

thAvida inpA thIthath thaniyidai yiruththi vaiththa

thEvenum mauni sempoR sEvadi sin-thai seyvAm. 15.

 

n-ERRuLAr inRu mALA n-inRanar athanaik kaNdum

pORRilEn n-innai an-thO pOkkinEn vINE kAlam

ARRilEn akaNdA nan-tha aNNalE aLavil mAyais

sERRilE innam vIzn-thu thiLaikkavO siRiya nEnE. 16.

 

pOtham enpathE viLakkovvum aviththaipoy iruLAn-

thIthi lAviLak keduththiruL thEdavunj sikkA

thAtha lAlaRi vAyn-inRa idaththaRi yAmai

Ethu millaiyen RempirAn suruthiyE iyampum. 17.

 

suruthi yEsivA kamangkaLE ungkaLAR sollum

orutha nipporuL aLavaiyI thennavA yuNdaË

poruthi raikkadal n-uNmaNal eNNinum pukalak

karutha eddidA n-iRaiporuL aLavaiyAr kANpAr. 18.

 

minnaip pOnRana akilamen RaRin-thumeyp poruLAm

unnaip pOnRan-aR paramporuL illaiyen ROrn-thu

ponnaip pOnRan-in pOthangkoN dunpaNi porun-thA

ennaip pOnRuLa Ezaiyar aiyaing kevarE. 19.

 

thAyun- than-thaiyum enakkuRa vAvathunj sARRin

Ayum n-Iyumn-in aruLumn-in adiyarum enRO

pEya nEnthiru vadiyiNaith thAmarai pidiththEn

n-Aya nEenai ALudai mukkaNn-A yakanE. 20.

 

kAn-thamathai ethirkANiR karun-thAthu

      sellumak kAn-thath thonRA

thOyn-thavidam engkEthAn angkEthAn

      salippaRavum irukku mApOl

sAn-thapathap paramporuLE paRRuporu

      LirukkumaththAR salikkunj siththam

vAyn-thaporuL illaiyeniR pEsAmai

      n-inRan-ilai vAykku manRE. 21.

 

poRpu Rungkaruth thEyaka mAyathiR porun-thak

kaRpin mangkaiya renavizi kathavupOR kavinas

soRpa naththinunj sOrvinRi yirun-than-An sOrn-thu

n-iRpa thaRkin-tha vinaivan-tha vARenkol n-imalA. 22.

 

van-tha vARin-tha vinaivazi yithuvena mathikkath

than-tha vARuNdOvuLLuNar vilaiyanRith thamiyEn

n-on-tha vARukaN dirangkavum ilaikaRRa n-UlAl

en-tha vARinith thaRparA uykuvEn Ezai. 23.

 

sollAlum poruLAlum aLavai yAlun-

      thodaravoNNO aruLn-eRiyaith thodarn-thu n-Adi

n-allArkaL avaiyakaththE yirukka vaiththAy

      n-annarn-enjsan- thannalamum n-aNuku vEnO

illALi yAyulakO duyirai yInRid

      deNNariya yOkinukkum ivanE ennak

kallAlin kIzirun-tha sekkar mEnik

      kaRpakamE parAparamE kailai vAzvE. 24.

 

sAkkiramA n-uthalinilin- thiriyam paththunj

      saththAthi vasanAthi vAyu paththum

n-Ikkamilan- thakkaraNam puruda nOdu

      n-inRamup pAnain-thu n-ilavung kaNdath

thAkkiyasop panamathanil vAyu paththum

      aduththanasath thAthivasa nAthi yAka

n-Okkukara Nampurudan udanE kUda

      n-uvalvariru paththain-thA n-uNNi yOrE. 25.

 

kazuththiitha yan-thaniRpi rANanj siththanj

      sollariya purudanudan mUnRa thAkum

vazuththiyan-A piyilthuriyam pirANa nOdu

      mannupuru danungkUda vayangkA n-iRkum

azuththidumU lan-thannil thuriyA thItham

      athanidaiyE purudanonRi amarum njAnam

pazuththidumpak kuvaraRivar avaththai ain-thiR

      pAngkupeRak karuvin-iRkum parisu thAnE. 26.

 

idaththaik kAththidda suvAvenap punpulAl iRaissis

sadaththaik kAththidda n-AyinEn unnanpar thayangkum

madaththaik kAththidda sEdaththAl visEdamAy vAza

vidaththaik kAththidda kaNdaththOy n-innaruL vENdum. 27.

 

vAtha naippazak kaththinAn manaman-tha manaththAl

Otha van-thidum uraiyuraip padithozi luLavAm

Etham ammanam yAyaien RidiRkaNda ellAm

Atha ranjseyAp poyyathaR kaiyamuN dAmO. 28.

 

aiya vAthanaip pazakkamE manan-inai vathuthAn

vaiya mIthiniR paramparai yAthinum maruvum

meyyil n-inRoLir periyavar sArpuRRu viLangkip

poyya thenpathai yoruvimey yuNaruthalpOtham. 29.

 

kulami lAnkuNang kuRiyilAn kuRaivilAn kodithAm

pulami lAnthanak kennavOr paRRilAn porun-thum

ilami lAnmain-thar manaiviyil lAnevan avansanj

salami lAnmuththi tharumpara sivanenath thakumE. 30.

 

kadaththai maNNena ludain-thapO

      thOvin-thak karumas

sadaththaip poyyenal iRan-thapO

      thOsolath tharumam

vidaththai n-allamir thAvuNdu

      poRpothu veLikkE

n-adaththaik kAddiev vuyiraiyum

      n-adappikkum n-alaththOy. 31.

 

n-Anenavum n-Iyenavum iruthanmai

      n-AdAmal n-aduvE summA

thAnamarum n-ilaiyithuvE saththiyanjsath

      thiyamenan-I thamiya nERku

mOnakuru vAkiyungkai kAddinaiyE

      thirumpavun-An muLaiththuth thOnRi

mAnathamArk kampurin-thing kalain-thEnE

      paran-thEnE vanjsa nEnE. 32.

 

thanmayanj supAvam suththan- thannaruL vadivanj sAn-tham

minmaya mAna aNda veLiyuru vAna pUrththi

enmayam enakkuk kAddA thenaiyapa karikka van-tha

sinmayam akaNdA kAran- thadsiNA thikka mUrththam. 33.

 

siRRa rumpana siRRaRi vALanE theLin-thAl

maRRa rumpena malarenap pEraRi vAkik

kaRRa rumpiya kELviyAl mathiththidak kathissIr

muRRa rumpiya mauniyAyp paraththidai muLaippAn. 34.

 

mayakku sin-thanai theLivena irun-eRi vakuppAn

n-ayakku monRanpAl onRilai yenaln-ala vazakkE

iyakka muRRidum mayakkaththil theLivuRal inithAm

payakka vallathOr theLivudai yavarkkeythal paNpO. 35.

 

aruLvadi vEzu mUrththam

      avaikaLasO pAna menRE

suruthisol liyavAR RAlE

      thozun-theyvam ellAm onRE

maruLenak killai munpin

      varun-eRik kivva zakkuth

theruLinamun nilaiyAm unnais

      sErn-thiyAn theLikin REnE. 36.

 

eththanaip piRappO eththanai iRappO

      eLiyEnER kithuvarai yamaiththu

aththanai yellAm aRin-than-I yaRivai

      aRivili aRikilEn an-thO

siththamum vAkkun- thEkamum n-inavE

      senmamum iniyenAl ARRA

vaiththidung kennai n-innadik kudiyA

      maRaimUdi yirun-thavAn poruLE. 37.                                             

 

vAnporu LAki engkun-I yiruppa

      van-thenaik koduththun-I yAkA

thEnporuL pOlak kidakkinREn munnai

      iruvinai vAthanai yanRO

thInporuLAna amirthamE n-innais

      sin-thaiyiRa pAvanai seyyum

n-Anporu LAnEn n-allan-al arasE

      n-AniRan- thiruppathu n-Addam. 38.

 

n-AddamUn Rudaiya sen-n-iRa maNiyE

      n-aduvuRu n-Ayaka viLakkE

kOddamil kuNaththOrk keLiyan-irk kuNamE

      kOthilA amirthamE n-innai

vAddamil n-enjsang kiNNamAs sErththu

      vAymaduth tharun-thinan AngkE

pAddALi n-aRavam uNdayarn- thathupOR

      paRRayarn- thiruppathen- n-ALO. 39.

 

ennudai uyirE ennuLath thaRivE

      ennudai anpenum n-eRiyAm

kannalmuka kanithEn kaNdamir thennak

      kalan-thenai mEvidak karuNai

manniya uRavE unnain-An piriyA

      vaNNamen manamenung karuvi

thannathu vaziyaR Rennuzaik kidappath

      thaNNaruL varamathu vENdum. 40.

 

 

25. enakkenas seyal

 

 

enakke nasseyal vERilai yAvuming korun-in

thanakke naththakum udalporu LAviyun- than-thEn

manaththa saththuLa azukkelAm mARRiyem pirAnn-I

n-inaiththa theppadi yappadi aruLuthal n-Itham. 1.

 

uLava Rin-thelAm n-inseya lAmena vuNarn-thOrk

kaLavi lAnan-tham aLiththanai aRivilAp punmaik

kaLavu n-AyinER kivvaNam amaiththanai karuththuth

thaLarun- thanmaiying kArodu pukaluvEn thakkOy. 2.

 

ennaith thAninna vaNNamen RaRikilA Ezai

thannaith thAnaRin- thidaaruL purithiyEl thakkOy

pinnaith thAninRan aruLpeRRa mAthavap periyOr

n-innaith thAnn-ika rArena vAzththuvar n-eRiyAl. 3.

 

Ethu minRiththan adiyiNaik kanputhAn Iddung

kAtha landarkkuk kathin-ilai Ithenak kAddum

pOtha n-iththiya puNNiya eNNarum puvana

n-Atha thaRpara n-AnevvA RukuyvEn n-avilAy. 4.

 

vEtham eththanai aththanai siraththinum viLangkum

pAtha n-iththiya parampara n-iran-thara parama

n-Atha thaRpara siRpara vadivamAy n-adikkum

n-Itha n-irkkuNa n-inaiyanRi onRumn-An n-inaiyEn. 5.

 

n-eRikaL thAmpala palavumAy an-than-tha n-eRikkAnj

seRiyun- theyvamum palapala vAkavunj seRin-thAl

aRiyun- thanmaiying kArunai aRivinAl aRan-thOr

piRiyun- thanmaiyil lAvakai kalakkinRa periyOy. 6.

 

periya aNdangkaL eththanai amaiththathiR piRangkum

uriya palluyir eththanai amaiththavaik kuRuthi

varuva theththanai amaiththanai amaiththaruL vaLarkkum

ariya thaththuva enakkin-tha vaNaimEn amaiththAy. 7.

 

kaNam thEnun-in kAraNan- thannaiyE karuththil

uNaru mAthavark kAnan-tham uthavinai yonRung

kuNami lAthapoy vanjsanuk ken-thain-irk kuNamA

maNamu lAmalarp pathan-tharin yArunai maRuppAr. 8.

 

kannal mukkani kaNduthEn sarukkarai kalan-tha

thenna muththiyiR kalan-thavark kinpamA yirukkum

n-anna laththan-in n-aRpathan- thuNaiyena n-ampas

sonna varkkenA lAngkaimmA Rillaien solvEn. 9.

 

than-thai thAythamar makavenum avaiyelAnj sakaththil

pan-tha mAmenRE arumaRai vAyinAR pakarn-tha

en-thai n-Ienai innamav vallalil iruththil

sin-thai thAntheLin- thevvaNam uyvaNanj seppAy. 10.

 

thuyyan thaNNaruL vadivinan poRumaiyAl thulangkum

meyyan enRunai aiyanE adain-thanan meththa

n-oyyan n-uNNiya aRivilan onRain-U RAkkum

poyya nenRenaip puRamvidin enseyvEn pukalAy. 11.

 

onRa thAyppala vAyuyirth thiradkelAm uRuthi

enRa thAyenRum uLLathAy evaRRinum isaiya

n-inRa thAyn-ilai n-inRidum aRinjaen n-enjsam

manRa thAyinpa vurukakodu n-adiththidin vAzvEn. 12.

 

thaniyi run-tharud sakasamE porun-thidath thamiyER

kiniyi rangkuthal kadanithu samayamen nithayak

kanivum appadi yAyina thAthalAR karuNaip

punitha n-IyaRi yAthathon RuLLathO pukalAy. 13.

 

thirun-thu sIradith thAmaraik kanputhAn seyyap

porun-thu n-ALn-alla puNNiyanj seythan-AL porun-thA(thu)

irun-tha n-ALveku thIvinai yizaiththan-AL enRAl

arun-tha vAvunaipporun-thun-AL en-than-AL adimai. 14.

 

pinnum munnumAy n-aduvumAy yAvinum periya

thennun- thanmaiyAy evvuyirth thiraLaiyum iyakki

mannun- thaNNaruL vadivamE unakkanpu vaiththun-

thunnum innalEn yAnenum akan-thaiyEn sollAy. 15.

 

minnai yannapoy vAzkkaiyE n-ilaiyena meyyAm

unnai n-AnmaRan- thevvaNam uyvaNam uraiyAy

munnai valvinai vEraRa mudiththenRu mudiyAth

thannaith thannadi yArkkaruL purin-thidum thakkOy. 16.

 

empa rApara emmuyirth thuNaivaen RiRainjsum

umpar imparkkum uLakkaNE n-adikkinRAy unRan

ampon mAmalarp pathaththaiyE thuNaiyena adimai

n-ampi nEn inip purappathek kAlamO n-avilAy. 17.

 

pAdi yAdin-in Rirangkin-in pathamalar mudimEl

sUdi vAzn-thanar amalan-in nadiyaryAn thozumpan

n-Adi yEin-tha ulakaththai meyyena n-ampith

thEdi nEnveRun- thImaiyE enninis seyvEn. 18.

 

kaLavu vanjsanai kAmamen RivaiyelAng kAddum

aLavu mAyaiing kArenak kamaiththanar aiyA

uLavi lEenak kuLLavA RuNarththiun adimai

vaLarum mAmathi pOlmathi thaLarvinRi vAzvEn. 19.

 

vAna n-Ayaka vAnavar n-Ayaka vaLangkUr

njAna n-Ayaka n-AnmaRai n-Ayaka n-alanjsEr

mOna n-Ayaka n-innadik kanpinRi muRRun-

thIna nAyakam vAdavO enseyvEn seppAy. 20.

 

Etha maRRavark kinpamE pozikinRa iRaiyE

pAtha kakkarung kalmanang kOyilAp parin-thu

sUtha kaththanA yAthinum issaimEl thOnRum

vAtha naikkida mAyinEn evvaNam vAzvEn. 21.

 

theLivo dIkaiyO aRikilAn aRivilAn siRithum

aLiyi lAnivan thiruvarud kayalena aRin-thO

eLiya nAkkinai enseyvEn enseyvEn ellA

oLiyu mAyn-iRai veLiyumAy yAvumAm uravOy. 22.

 

kaNNi nuLmaNi yennavE thozum anpar karuththuL

n-aNNu kinRan-in aruLenak ken-than-AL n-aNukum

maNNum viNNummaR RuLLana pUthamum mARAp

peNNum ANumAy allavAy n-iRkinRa periyOy. 23.

 

sakame lAn-thani puran-thanai thakavudaith thakkOr

akame lAn-iRain- thAnan-tha mAyinai aLavil

makame lAmpurin- thOraivAz viththanai mARA

ikame lAmenaip piRan-thidas seythathEn en-thAy. 24.

 

Eyn-tha n-allaruL peRRavark kEvalAy eLiyEn

vAyn-tha pEranpu vaLarkkavung karuNain-I vaLarppAy

Ayn-tha mAmaRai eththanai aththanai aRivAl

thOyn-tha pErkadkun- thOnRilAth thOnRalAn- thUyOy. 25.

 

thakka n-innarud kELaviyO siRithinRith thamiyEn

mikka theyvamE n-inninpa veLLaththil vIzEn

okkal thAythan-thai makavenum pAsakkad dudanE

thukka veLLaththil AzkinREn enseyvAn thuNin-thEn. 26.

 

pavampu rin-thidum pAviyER karuLn-ilai pathiyath

thavanjse yumpadith thayavusey tharuLvathE tharumam

avampu rin-thidArk kAnan-tha amirthaththai aLikka

n-avangkoL thaththuvath thiraiyeRi kadalenum n-alaththOy. 27.

 

uRRu Narn-thelAm n-Iyala thillaiyen RunaiyE

paRRu kinRanar en-thain-in nadiyaryAn pAvi

muRRu mAyamAnj sakaththaiyE meyyena muthalthAn

aRRi run-thidath thozilseyvAn thanin-ika rAnEn. 28.

 

 

26. maNdalaththin

 

 

maNdalaththin misaiyoruvan seyviththai

      akOvenavum vAra NAthi

aNdamavai adukkadukkAy an-tharaththil

      n-iRuththumava thAnam pOla

eNtharumn-al akilANda kOdiyaiththan

      aruLveLiyil ilaka vaiththuk

koNdun-inRa aRputhaththai evarAlum

      n-issayikkak kUdA onRai. 1.

 

onRiraNdAy vivakarikkum vivakArang

      kadan-thEzAm yOka pUmi

n-inRutheLin- thavarpEsA mauna n-iyA

      yaththain-iRai n-iRaivaith thannai

anRiyoru poruLilathAy epporudkum

      thAnmuthalAy asala mAki

enRumuLLa inpaththaith thaNNenRa

      sAn-thapatha iyaRkai thannai. 2.

 

pathamUnRung kadan-thavarkku mElAna

      njAnapathap parisu kAddis

sathamAki n-irAlampa sAdsiyathAy

      Arampath thanmai yAki

vithamyAvung kadan-thaviththai yenumiruLaik

      kINdezun-thu vimala mAki

mathamARung kANAtha Anan-tha

      sAkaraththai mauna vAzvai. 3.

 

vAzvanaiththun- than-thainpa mAkadalai

      n-allamirthai maNiyaip ponnaith

thAzvaRa en uLaththirun-tha thaththuvaththai

      aththuvitha sAran- thannais

sUzperumpE roLiyaiyoLi paran-thapara

      veLiyai inpas sukaththai mARA

thEzulakung kalan-thinRAy n-ALaiyA

      yenRumAm iyaRkai thannai. 4.

 

thannaiyaRin- thavarthammaith thAnAkas

      seytharuLunj samaththai lOkam

minnain-ikarth thidaaziyAs sorUpAnan-

      thassudarai vEtha mAthi

ennaiyaRi varithennas samayakO

      dikaLidaiya idaiyaRAtha

ponnaivirith thidumulakath thumparumim

      parumparavum punitha meyyai. 5.

 

paravariya parasivamAy athuvenalAy

      n-AnenalAyp pAsa sAlam

viravin-inRa visiththiraththai aikyapathath

      thinithiruththa vivEkan- thannai

iravupakal n-inaippumaRap penun-thon-tham

      aRiyArkaL ithayam vEthas

siramenavAz parAparaththai Anan-tham

      n-IngkAtha sithAkA saththai. 6.

 

aththuvitha an-upavaththai anan-thamaRai innam

      innam aRiyEm ennum

n-iththiyaththai n-irAmayaththai n-irkkuNaththaith

      thannaruLAl n-inaivuk kuLLE

vaiththuvaiththup pArppavaraith thAnAka

      en-n-ALum vaLarththuk kAkkunj

siththinaimAth thUveLiyaith thanmayamAm

      Anan-thath theyvan- thannai. 7.

 

thannilE thAnAka n-inain-thukanin-

      thavizn-thusuka samAthi yAkap

ponnilE paNipOlum mAyaitharu

      manamEun puraikaL thIrn-thAy

enninO yAnpizaippEn enakkiniyAr

      unpOlvAr illai illai

unnilO thiruvaruLuk koppAvAy

      ennuyirkkOr uRavu mAvAy. 8.

 

uRavudalai eduththavaril piramAthi

      yEnumunai yozin-thu thaLLaR

kaRavumari tharithanRO ikaparamum

      unnaiyanRi Ava thuNdaË

vaRithilunnai asaththennal vazakkanRu

      saththenavum vAzththu vEnen

siRumaikedap perumaiyinin senmathE

      yaththiniln-I sellal vENdum. 9.

 

vENdiyan-AL ennOdum pazakiyan-I

      enaippirin-tha visArath thAlE

mANdukidak kinuman-tha ellaiyaiyum

      pUraNamAy vaNakkanj seyvEn

ANdakuru maunithannAl yAnenathaR

      RavanaruLn-An AvEn pUviR

kANdakaeN siththimuththi enakkuNdAm

      unnAlen kavalai thIrvEn. 10.

 

thIrAtha ensanana vazakkellAn-

      thIrumin-thas sananath thOdE

yArEnum aRivariya sIvanmuththi

      yuNdAkum aiya aiyO

kArEnung kaRpakappUng kAvEnum

      unakkuvamai kAddap pOmO

pArAthi yAkaEzu maNdalaththil

      n-inmakimai pakara lAmO. 11.

 

 

27. pAyappuli

 

 

pAyap pulimunam mAnkanRaik kAddum padiakila

mAyaip perumpadaikkEilak kAvenai vaiththanaiyO

n-Iyep padivakuth thAlun-an REn-in perungkaruNai

thAyoth thadiyark karuLsassi thAnan-tha thaRparamE. 1.

 

thaRpara mAnjsiR paramAki manRan- thaniln-adiththu

n-iRparam pOrukan mAlpaNi n-Itharen n-enjsakamAng

kaRparan- thAngkuk karain-thida vAnoththa kAdsin-alkum

poRpara mAyen vinaikkarun- thAthaip podiseythathE. 2.

 

seyyun- thavanjsaRRu millAtha n-Anun thiruvadikkE

koyyum puthumala riddumey yanpar kuzAththudanE

kaiyunj siramisaik kUppin-in RAdik kasin-thuruki

uyyum padikkaruL seyvathen ROpuli yUraththanE. 3.

 

aththanais siRRam palavanai yennuyi rAkin-inRa

suththanais suththa veLiyA navanais sukavadivAm

n-iththanai n-iththa n-irAthAra mAkiya n-inmalanai

eththanai n-ALsellu mOmana mEkaN diRainjsuthaRkE. 4.

 

kaNdA ruLaththiniR kAlUnRip peyyung karuNaimukil

aNdAr puraththukkum anpar vinaikkum asanithannaik

koNdAdi nArmunang kUththAdum maththanRankOlamellAm

viNdAlam mAvonRung kANAthu vedda veRuveLiyE. 5.

 

veLiyAna n-Iyen manaveLi yUdu viravinaiyA

oLiyArung kaNNum iraviyum pOln-in RulAvuvankAN

aLiyArung konRais sadaiyAda ampuli yAdakkangkaith

thuLiyAda manRuL n-adamAdum mukkad sudarkkozun-thE. 6.

 

kozun-thA thuRaimalark kOthaiyar mOkak kuraikadalil

azun-thAtha vaNNamn-in pAthap puNaithan- tharuLvathenRO

ezun-thA tharavusey emperu mAnen RiRainjsiviNNOr

thozun-thA thaiyEveN podipUththa mEnis sukapporuLE. 7.

 

sukamAku njAnan- thirumEni yAn-alla thoNdarthangkaL

akamEpoR kOyil enamakizn- thEmanRuL AdiyakaR

pakamEun ponnadi n-IzalkaN dAlanRip pAvikkin-thas

sekamAyai yAna arungkOdai n-Ingkun- thiRamilaiyE. 8.

 

n-IngkA thuyiruk kuyirAki n-inRa n-inaiyaRin-thE

thUngkAmal thUngkinal lAthE enakkus sukamumuNdaË

OngkAra mAmain- thezuththAR puvanaththai uNdupaNNip

pAngkAy n-adaththum poruLE akaNda parasivamE. 9.

 

sivamAthi n-Anmukak kOvan-tha mAmaRai seppukinRa

n-avamAy ilakkiya onRE iraNdaRRa n-anmaipeRA

thavamE tharumaim pulappoRik kEyen naRivupollAp

pavamE viLaikkaven ROveLi mAnenap pAyn-thathuvE. 10.

 

ARoth thilangku samayangkaL ARukkum AzkadalAy

vIRip paran-tha paramAna Anan-tha veLLamonRu

thERith theLin-thu n-ilaipeRRa mAthavar siththaththilE

URip paran-thaNda kOdiyel lAmn-in RulAviyathE. 11.

 

n-adakkinum Odinum n-iRkinum vERoru n-AddaminRik

kidakkinunj sevvi thirukkinum n-allarud kELviyilE

thodakkumen n-enjsam manamaRRa pUraNath thoddikkuLE

mudakkuvan yAnpara mAnan-tha n-iththirai mUdidumE. 12.

 

eNNAtha theNNiya n-enjsE thuyarozi enniraNdu

kaNNE uRangkuka ennANai mukkad karuNaippirAn

thaNNAr karuNai mavunaththi nAlmuththi sAthikkalAm

n-aNNAtha thonRillai yellA n-alamu n-amakkuLavE. 13.

 

n-Anen Rorumutha luNdenRa n-Anthalai n-ANaennuL

thAnen Rorumuthal pUraNa mAkath thalaippaddoppil

Anan-than- than-then aRivaiyel lAmuN davasan-alki

mOnan- thanaiviLain- thAlini yAthumozikuvathE. 14.

 

thAnan- thavanjsaRRum illAtha n-AnuNmai thAnaRin-thu

mOnam poruLenak kaNdidas saRkuru mOnanumAyth

thInan thanakking kirangkinai yEinis sin-thaikkenRum

Anan-than- thAnalla vOpara mEsassi thAnan-thamE. 15.

 

enakkOr suthan-thira millaiyap pAenak keyppilvaippAy

manakkO thakaRRum paramporu LEennai vAzviththida

n-inakkE paramn-innai n-IngkAtha pUraNa n-ILkaruNai

thanakkE paraminis summA virukkath thakumenRumE. 16.

 

idampeRu vIdummin nArsey sakamum irun-ithiyum

udampaivid dAruyir pOmpOthu kUdi udanvarumO

madampeRu mAyai manamE iniyingku vAmavuni

thidampeRa vaiththa mavunanj sakAyan- therin-thukoLLE. 17.

 

n-ARRas sadalaththai onpathu vAsal n-adaimanaiyais

sORRup pasaiyinai mummala pANdath thodakkaRaiyai

ARRup perukkanna kanmap perukkai adarkirumis

sERRaith  thuNaiyenRa n-AykkumuN daËkathi sErvathuvE. 18.

 

poyyA rulaka n-ilaiyalla kAnaR punalenavE

meyyA aRin-thenna ennAl ithanai vidappadumO

kaiyAl mavunan- therin-thEkal lAln-izaR kaNNirun-tha

aiyAap pAen arasEmuk kaNNudai AramuthE. 19.

 

ArA amuthena mOnam vakiththukkal lAln-izaRkIzp

pErAthu n-Alva rudanvAzmuk kaNNudaip pErarasE

n-IrA yurukavuL Lanputhan- thEsuka n-iddaiyain-I

thArA vidinen perumUssuth thAnath thananjsayanE. 20.

 

vAyuNdu vAzththa mavunanjsey pOthu mavunaaruL

thAyuNdu sEyenna ennaip purakkas sathAnan-thamAm

n-IyuNdu n-innais saraNpuka n-AnuNden n-enjsamaiyA

thIyuN dirun-tha mezukala vOkathi sErvathaRkE. 21.

 

kallAl eRin-thungkai villAl adiththung kanimathuras

sollAl thuthiththumn-aR passilai thUviyun- thoNdarinam

ellAm pizaiththanar anpaRRa n-Anini EthuseyvEn

kollA virathiyar n-Ern-inRa mukkad kurumaNiyE. 22.

 

munnilais suddozi n-enjsEn-in pOtham muLaikkilaiyO

pinnilais sanmam piRakkungkaN dAyin-thap pEyththanamEn

thannilai yEn-illu thAnE thanissassi thAnan-thamAm

n-annilai vAykkumeN siththiyung kANum n-amathallavE. 23.

 

sollAl mavuna mavunamen REsollis sollikkoNda

thallAl manamaRap pUraNa n-iddaiyi lAzn-thathuNdaË

kallAtha mUdan iniensey vEnsakaR kAraNamAm

vallALa nAna mavuna sathAnan-tha mAkadalE. 24.

 

AraNam Akamam ellAm uraiththa aruLmavuna

kAraNa mUlangkal lAladik kEyuNdu kANappeRRAl

pAraNang kOdu suzaln-enjsa mAkiya pAtharasam

mAraNa mAyvidum eNsiththi muththiyum vAyn-thidumE. 25.

 

siththa mavuni vadapAl mavunin-an- thIpakuNda

suththa mavuni yenumUva rukkun- thozumpuseythu

saththa mavuna muthalmUnRu mavunamun- thAnpadaiththEn

n-iththa mavunamal lAlaRi yEnmaRRai n-iddaikaLE. 26.

 

kaNdEn n-inatharuL avvaru LAyn-inRu kANpathellAm

uNdE yathuvum n-inathAkki nEnuvad dAthainapam

moNdE arun-thi iLaippARi nEnn-alla muththipeRRuk

koNdEn parApara mEyenak kEthung kuRaivillaiyE. 27.

 

mERkoNda vAyuvung kIzppada mUlaththu ven-thazais

sURkoNda mEka menavUmai n-inRu sorivathaien

nARkaNda thanRu mavunOpa thEsiya Likkaiyinip

pARkaNdu koNdanan mElE amirtham parukuvanE. 28.

 

sollAl thodarporu LAlthoda rApparanj sOthin-innai

vallALar kaNda vazikaNdi lEnsaka mArkkaththilunj

sellAthen sin-thai n-aduvE kidan-thu thikaiththuvimmi

allAna thumpaka lAnathum vAyvid daraRRuvanE. 29.

 

aRiyAtha ennai aRivAyum n-Iyen RakampuRamum

piRiyA thaRiviththa pEraRi vAnjsuththap pEroLiyO

kuRiyAtha Anan-thak kOvO amutharuL kuNdaliyO

siRiyEn padun-thuyar kaNdukal lAln-izaR sErn-thathuvE. 30.

 

ellAm uthavum unaiyonRiR pAvanai yEnunjseythu

pullA yinumoru passilai yAyinum pOddiRainjsi

n-illEnn-al yOka n-eRiyunjse yEnaruL n-IthiyonRung

kallEnev vARu paramE parakathi kANpathuvE. 31.

 

onRun- therin-thida illaien nuLLath thoruvaenak

kenRun- therin-tha ivaiavai kELira vumpakalung

kunRung kuziyum vanamum malaiyung kuraikadalum

manRum manaiyum manamAthi thaththuva mAyaiyumE. 32.

 

pazuthuNdu pAvaiyar mOka vikArap paravaiyidai

vizukinRa pAvikkun- thanthAL puNaiyai viyan-thaLiththAn

thozukinRa anpar uLangkaLi kUrath thulangkumanRuL

ezukinRa Anan-thak kUththanen kaNmaNi yennappanE. 33.

 

azukkArn-tha n-enjsudai yEnukkai yAn-in aruLvazangkin

izukkAku menReNNi yOirang kAtha iyalpukaNdAy

muzukkAtha lAki vizin-Ir perukkiya muththarenung

kuzukkANa n-inRu n-adamAdun- thillaik kozunjsudarE. 34.

 

Alam padaiththa viziyArkaL mAlkoN davarseyin-thra

sAlam padaiththuth thaLarn-thanai yEyenRun- thaNNaruL kUr

kOlam padaiththukkal lAladik kIzvaikung kOvukkanpAng

kAlam padaikkath thavampadai yAthenkol kaln-enjsamE. 35.

 

summA virukkas sukanjsukam enRu suruthiyellAm

ammA n-iran-tharanj sollavung kEddum aRivinRiyE

pemmAn mavuni moziyaiyun- thappien pEthaimaiyAl

vemmAyak kAddil alain-thEn an- thOen vithivasamE. 36.

 

thinamE selassela vAzn-ALum n-Ingkas sekaththiruLsop

panamE yenaveLi kaNdE yirukkavum pAsapan-tha

inamE thuNaiyen Rirun-thOm n-amanvarin enseykuvOm

manamE n-ampOla vuNdaËsuththa mUdariv vaiyakaththE. 37.

 

kadaleth thanaimalai eththanai aththanai kanmamathaR

kudaleth thanaiyath thanaikadal n-uNmaNal okkumin-thas

sadalaththai n-Anvidu munnE yunaivan-thu sArairud

padalaththai mARRap padAthO n-iRain-tha parAparamE. 38.

 

n-inaiyum n-inaivum n-inaiyanRi yillai n-inaiththidungkAl

vinaiyen Rorumuthal n-innaiyal lAthu viLaivathuNdaË

thanaiyun- theLin-thunnais sArn-thOrka LuLLassen- thAmaraiyAm

manaiyumpon manRamum n-inRAdunj sOthi maNiviLakkE. 39.

 

uLLath thaiyuming kenaiyun-in kaiyinil oppuviththum

kaLLaththais seyyum vinaiyAl varun-thak kaNakkumuNdaË

paLLaththin vIzum punalpOR padin-thun paramainpa 

veLLaththin mUzkinark kEyeLi thAn-thillai viththakanE. 40.

 

kaLLam porun-thum madan-enjsa mEkodung kAlarvan-thAl

uLLan pavarkadkuN daËillai yEyula kInRaannai

vaLLam porun-thu malaradi kANaman RAduminpa

veLLassem pAthap puNaiyEyal lARkathi vERillaiyE. 41.

 

thanmaya mAnasu pAvaththil meLLath thalaippadungkAl

minmaya mAna sakamyA thuraiththen veLiyiluyththa

sinmaya muththiraik kaiyEmey yAkath theLin-than-enjsE

n-inmayam enmayam ellAm n-iRain-tha n-irAmayamE. 42.

 

Aring kalaiyunj suruthiyung kANdaR kariyavunaith

thOyum padikkuk karuNaisey vAysuka vAnporuLE

thAyum pithAvun- thamarung kuruvun- thanimuthalum

n-Iyum paraiyumen REyuNarn- thEnithu n-issayamE. 43.

 

allum pakalum unakkE apayam apayamenRu

sollunjso linnan- therin-thathan ROthuthip pArkaLmanak

kallung karaikkum mavunA unathu karuNaienpAl

sellum pozuthalla vOsellu vEnan-thas siRsukaththE. 44.

 

ellAnj sivanseyal enRaRin- thAlavan innaruLE

allAR pukalidam vERumuN daËathu vEn-ilaiyA

n-illAy unnAlthami yERkuk kathiyuNdin- n-ILn-ilaththil

pollA mayakkaththi lAzn-thAva thenna pukaln-enjsamE. 45.

 

oLiyE oLiyin uNarvE uNarvin uvakaipongkung

kaLiyE kaLikkung karuththE karuththaik kavaLangkoNda

veLiyE veLiyin viLaisuka mEsukar vIRukaNdun-

theLiyEn theLin-thavaraip pORRidEn enna seykuvanE. 46.

 

maRakkinRa thanmai iRaththalop pAkum manamathonRil

piRakkinRa thanmai piRaththalop pAkumip pEyppiRavi

irukkinRa ellaik kaLavillai yEin-thas sanmaallal

thuRakkinRa n-ALen-tha n-ALpara mEn-in thozumpanukkE. 47.

 

kAddiya an-thak karaNamum mAyaiik kAyamenRu

sUddiya kOlamum n-AnA iyangkath thuRaiyithanuL

n-Addiya n-AnRanak kenROr aRivaRRa n-AnivaRRaik

kUddin-in RAddinai yEpara mEn-alla kUththithuvE. 48.

 

pollAtha mAmark kadamana mEenaip pOladuththa

ellAvaR RaiyumpaRRik koNdanai yEyennai n-inmayamA

n-illAy aruLveLi n-In-Ann-iR pEnaruL n-iddaiyoru

sollAR pathin-thu paripUra NAnan-than- thOykuvanE. 49.

 

vArAyn-enj sEyunRan thunmArkkam yAvaiyum vaiththukkadding

kArAy adikkadi suRRukin RAyun avalamathik

kOrA yirampuththi sonnAlum Orkilai OkeduvAy

pArA yunaikkollu vEnvellu vEnarud pAngkukoNdE. 50.

 

mAthaththi lEyoru thingkaLuN dAki madivathain-in

pOthaththi lEsaRRum vaiththilai yEveRum punmain-enjsE

vEthaththi lEtharkka vAthaththi lEviLang kAthuvin-thu

n-Athaththi lEyadang kAthan-tha vAnporuLE n-AdikkoLLE. 51.

 

engkum viyApith thuNarvAy unakken ithayaththuLLE

thangkun- thuyaran- theriyAtha vaNNan- thadaiseythathAr

angkang kuzain-thuL Lurukuman pALark kaNaikadan-thu

pongkung karuNaik kadalEsam pUraNa pOthaththanE. 52.

 

vaiyaka mAthar sakaththaiyum ponnaiyum mAyaimala

meyyaiyum meyyenRu n-innadi yArtham vivEkaththaiyum

aiyamil vIddaiyum meyn-n-Ulai yumpoyya thAkaeNNum

poyyartham n-adpai viduvathen ROpari pUraNamE. 53.

 

aLiyung kaniyoth tharuvinai yAln-on- thayarvuRuvEn

theLiyum padikkup paripAka kAlamunj siththikkumO

oLiyung karuNaiyum mARAtha inpamum OruruvAy

veLivan- thadiyar kaLikkan-in RAdum vizupporuLE. 54.

 

adaiyAr puranjseRRa thEvEn-in ponnadik kanpusaRRum

padaiyAtha ennaip padaiththin-thap pAriR padarn-thavinaith

thadaiyAl thaLaiyiddu n-enjsampuN NAkath thaLaravaiththAy

udaiyAy udaiya padiyanRi yAnseytha thonRilaiyE. 55.

 

Adung kaRangkun- thirikaiyum pOla alain-thalain-thu

kAdung karaiyun- thirivathal lAln-in karuNaivan-thu

kUdum padikkuth thavamuya lAtha kodiyareman

thEdum pozuthenna seyvAr parAnan-tha siRsudarE. 56.

 

kaRRum palapala kELvikaL kEddung kaRangkenavE

suRRun- thozilkaRRus siRRinpath thUdu suzalinennAng

kuRRang kuRain-thu kuNamE vidumenpar kUddaththaiyE

muRRun- thuNaiyena n-ampukaN dAysuththa mUdan-enjsE. 57.

 

n-Iyena n-Anena vERillai yennum n-inaivaruLath

thAyena mOna kuruvAki van-thu thaduththadimais

sEyenak kAththanai yEpara mEn-in thiruvaruLuk

kEyenna seyyungkaim mARuLa thOsuththa EzaiyanE. 58.

 

Aththiram van-thavar pOlalai yAmal arOkathida

kAththiran- than-thennai yEannai pOlung karuNaivaiththim

mAththiram munnin RuNarththinai yEmavu nAinin-An

sAththiranj sonna padiiya mAthiyunj sAthippanE. 59.

 

 

28. udalpoyyuRavu

 

 

udalpoy yuRavAyin uNmaiyuRa vAkak

kadavArAr thaNNaruLE kaNdAy - thidamudanE

uRRuppAr mOnan orusollE uNmain-anRAyp

paRRippAr maRRavellAm pAz. 1.

 

pArAthi pUthamellAm pArkkungkAl apparaththin

sIrAka n-iRkun- thiRangkaNdAy - n-ErAka

n-iRkun- thiruvaruLil n-enjsEyAm n-iRpathallAl

kaRkun-eRi yAthinimER kAN. 2.

 

meyyAna thanmai viLangkinAl yArkkEnum

poyyAna thanmai porun-thumO - aiyAvE

mannumn-i rAsaiinnam van-thathalla unnadimai

ennumn-ilai eythumA Ren. 3.

 

aRiyAmai mElid daRivinRi n-iRkung

kuRiyER kaRivenRa kOlam - vaRithEyAm

n-IyuNarththa n-AnuNarum n-EsaththA lOaRiven

REyenakkOr n-Amamidda thE. 4.

 

Ethukkus summA irumanamE enRunakkup

pOthiththa uNmaiengkE pOkaviddAy-vAthukku

van-thethirththa mallaraippOl vAthAdi nAyEyun

pun-thiyenna pOthamenna pO. 5.

 

sakamanaiththum poyyenavE thAnuNarn-thAl thukka

sukamanaiththum poyyanRO sOrA-thikaparaththum

viddup piriyAtha mElAna aththuvithak

kaddukkuL AvathenRO kAN. 6.

 

kaRkaNdOthEnO kanirasamO pAlOen

soRkaNdA thEthenan-An solluvEn - viRkaNda

vAnamathi kANa mavunimavu naththaLiththa

thAnamathil URumamir tham. 7.

 

kEddaludan sin-thiththal kEdilA meyththeLivAl

vAddamaRA vuRpavan-Oy mARumO-n-AddamuRRu

meyyAna n-iddaiyinai mEvinarkad kanROthAn

poyyAm piRappiRappup pOm. 8.

 

mAyA sakaththai mathiyAthAr maNmuthalA

yEyAna thaththuvaththil eythuvarO-n-EyAnu

pUthin-ilai n-iRkap porun-thuvarkaL annavartham

n-IthiyaiyE OrmanamE n-I. 9.

 

ikamuzuthum poyyenavE Eyn-thuNarn-thA lAngkE

mikavaLara van-thaaruL meyyE-akan-ekizap

pArIr orusoR padiyE anupavaththais

sErIr athuvE thiRam. 10.

 

AraNangkaL AkamangkaL yAvumE Anan-tha

pUraNamE uNmaip poruLennung-kAraNaththai

OrAyO uLLuLLE uRRuNarn-thav vuNmaiyinaip

pArAyO n-enjsE pakar. 11.

 

n-ErAyam maunan-ilai n-illAmal vAypEsi

ArAy alain-thIrn-Ir AkeduvIr-thErIr

thiraiyun- thiraiyun-athis senniyanai n-AvAl

karaiyung karaiyumanak kal. 12.

 

aRpa manamE akilavAz vaththanaiyunj

soRpanangkaN dAyuNmai sonnEnn-An-kaRpanaiyon

RillA idaththE enaissummA vaiththirukkak

kallAyn-I thAnOr kavi. 13.

 

Ethun- thiruvaruLin issaiyAm enRenRep

pOthum porun-thum punitharpAl-thIthun-eRi

sellumO sellAthE sellumidam inpamalAl

sollumO vEthath thoni. 14.

 

kallERunj sillERung kaddiyE RumpOlas

sollERap pAzththa thuLaissevikoN-dallERu

n-enjsanena n-iRkavaiththAy n-IthiyO thaRparamE

vanjsanallEn n-Iye mathi. 15.

 

apporuLum AnmAvum AraNan-Ul sonnapadi

thappillAs siththonRAnj sAthiyinAl-eppadiyung

thEril thuvithanj sivAkamamE sollun-iddai

Arumidath thaththuvitha mAm. 16.

 

vEtha muthalAy viLangkunj sivavadivAm

pOtha n-ilaiyiR porun-thAmal-Ethamiku

mOkAthi allalilE mUzkinaiyE n-enjsEith

thEkAthi meyyO theLi. 17.

 

n-OkkaR karithAna n-uNNiyavAn mOnan-ilai

thAkkaR kupAyanj samaiththapirAn-kAkkumuyir

aththanaikkum n-Anadimai AthalinAl yAnenathen

Riththanaikkum pEsaida mil. 18.

 

onRumaRa n-illen RuNarththiyan-am mOnakuru

thanthuNaiththAL n-Iduzi thAmvAzka-enRenRE

thikkanaiththung kaikuvikkunj sinmayarAn- thanmaiyarkkE

kaikkuvarum inpak kani. 19.

 

manaththAlum vAkkAlum mannavoNNA mOna

inaththArE n-alla inaththAr-kanaththapukaz

koNadavarum annavarE kURariya muththin-eRi

kaNdavarum annavarE kAN. 20.

 

kaNNoLiyE mOnak karumpE kavalaiyaRap

paNNoLikkum uLLaLiyAm pAnmaiyinai-n-aNNidavun

siththa mirangkilathen siththan- theLiyAvE

Riththanaikkum Atharavum il. 21.

 

aRiyAmai sArin athuvAy aRivAm

n-eRiyAna pOthathuvAy n-iRkung-kuRiyAl

sathasath tharuLuNarththath thAnuNarA n-inRa

vithamuR RaRivenumpEr mey. 22.

 

kurulingka sangkamamAk koNdathiru mEni

karuvonRu mEnin-ampAR kAddA-tharuLenRu

kaNdavarkkE Anan-thang kaNdukoLa lAmalathu

koNdavarkking kennakidaik kum. 23.

 

puliyin athaLudaiyAn pUthap padaiyAn

paliyiran-thum ellAm parippAn-malipunalsEr

ponmudiyAn mukkad punithan saraNpukun-thOrk

kenmudiyA thEthumuLa thE. 24.

 

solluk kadangkAs sukapporuLai n-AmenavE

allum pakalum araRRuvathen-n-allasiva

njAnamayam peRROrkaL n-Amillai enparan-thO

mOnamaya mAna muRai. 25.

 

aiyA aruNakiri appA unaippOla

meyyAka vOrsol viLampinaryAr-vaiyakaththOr

sARRarithen REsaRRAr thannanaiyAy mukkaNen-thai

n-ARRisaikkum kaikAddi nAn. 26.

 

kAthaRRup pOnamuRi kaddivaiththAl AvathuNdaË

thI thaRRa kAyamumas seykaiyE-pOthamAy

n-iRparallAl issakaththil n-ErArkaL n-Ern-thidinun-

thaRparamAk kaNdiruppAr thAm. 27.

 

veLLang kulAvusadai veLLak karuNaiyinAn

kaLLang kulAvuvanjsak kaLLanEn - uLLaththil

illanenRAl annavanRAn engkum viyApakaththAn

allanenRunj sollavazak kAm. 28.

 

thaththuvappE yOdE thalaiyadiththuk koLLAmal

vaiththa aruLmOna vaLLalaiyE-n-iththamanpu

pUNak karuthun-enjsu pORRak karamezumpum

kANath thudikkumiru kaN. 29.

 

thollaivinaik kIdAys suzalkinRa n-Anoruvan

ellaiyilA n-inkaruNai eythuvanO-vallavanAm

mOna kuruvE muzuthinaiyun- thAnuNarn-tha

njAna kuruvE n-avil. 30.

 

mUnRukaNNA muththozilA mummuthalA mUvulakun-

thOnRak karuNaipozi thOnRalE-InRaannai

thannaippOl anpu thazaiththOy orutheyvam

unnaippO luNdOvurai. 31.

 

n-Esikkunj sin-thai n-inaivukkuL unnaivaiththup

pUsikkun- thAnn-iRain-thu pUraNamAy-yOsiththu

n-inRathallAl mOnA n-iruvikaRpa n-iddain-ilai

enRuvaru mOaRiyE nE. 32.

 

aRivil aRiyAmai aRRaRivAy n-inRu

piRivaRaA nan-thamayam peRRuk-kuRiyavizn-thAl

anRaik kudalvENdEn aiyAiv AkkaiyaiyE. 

enRaikkum vENduvanE yAn. 33.

 

udalaip paz¢ththing kuNavung kodAmal

vidavidavE n-AduvarO meyyaip-padapadena

vENduvEn in-thavudal meyyuNarAp poyyann-An

ANdan-I thAnE aRi. 34.

 

aRiyAyO ennaiyun-I ANdan-I suththa

veRiyAy mayangkavumEn viddAy-n-eRimayangkik

kunRunj sediyung kuRukumO aiyAvE

kanRukeddAl thAyarukE kAN. 35.

 

Ethuk kudaRsumaikoN dEnirun-thEn aiyanE

Athikka mOna aruLthAyE-sOthiyAm

manna n-iruvikaRpa Anan-tha n-iddaiyilE

pinnamaRa n-illAtha pin. 36.

 

pinnum udaRsumaiyAp pEsum vazakkathanAl

ennapalan n-AmuR Rirun-thOmE-annathanAl

Anan-than- thAnEthAm Akumem aiyanE

Enin-thath thunpam ini. 37.

 

thunpak kadalil thiLain-thathelAn- thIrn-thathE

inpak kadalil irumenna-anpil

karain-thu karain-thurukik kaNNaruvi kAdda

virain-thuvarum Anan-thE mE. 38.

 

karain-thu karain-thurukik kaNNIrA RAka

virain-thE n-iruviRkapa meytha-n-iran-tharamum

n-innaiyE s¢n-thikka n-IkoduththAy mOnAn-An

ennaimuzu thungkoduththE nE. 39.

 

allum pakalumpE ranpudanE thAnirun-thAl

kallum urukAthO kaln-enjsE-pollAtha

thappuvazi enn-inain-thAy san-thathamum n-I iRan-tha

eyppilE Anan-tha mE. 40.

 

koduththEnE yennaik koduththavudan inpam

maduththEnE n-Iduzi vAzn-thE-aduththEnE

peRREnE peRRup pizaiththEnE sanmaallal

iRREnE Ezaiadi yEn. 41.

 

peRROm piRavAmai pEsAmai yAyirukkak

kaRROm enavuraikkak kAriyamen-saRREnum

n-IkkaRRa inpa n-ilaiporun-thi EsaRRu

vAkkaRRAR pEsumO vAy. 42.

 

kAlan thanaiyuthaiththAn kAman thanaiyeriththAn

pAlan pasikkirangkip pARkadalai-njAlamessap

pinnE n-adakkaviddAn pEraruLai n-AdAthArk

kennE n-adakkai yini. 43.

 

viNNaruvi mEnmEl viLangkuvapO lEiraNdu

kaNNaruvi veLLamodu kaikUppith-thaNNayirtha

veLLamE Anan-tha veRpE enaththozuvOr

uLLamE njAna voLi. 44.

 

piLLaimathis senjsadaiyAn pEsAp perumaiyinAn

kaLLavizum pUngkonRaik kaNNiyAn-uLLapadi

kallAlin kIzirun-thu kaRpiththAn Orvasanam

ellArum IdERa vE. 45.

 

pulanain-thun- thAnE poramayangkis sin-thai

alaman- thuzalum adimai - n-alamikun-tha

siththAna mOna sivanEn-in sEvadikkE

piththAnAl uNdOpiRappu. 46.

 

n-iRaikudan-thAn n-IrkoLumO n-issayamA mOna

muRaiyuNarn-thAr yAthai muyalvAr-piRaiyaNin-tha

mikkakayi lAyamalai viththakanE vEthiyanE

sekkaraNi mEniyanE seppu. 47.

 

thungkamazu mAnudaiyAy sUlap padaiyudaiyAy

thingkaLaNi senjsudaiyAy sEvudaiyAy-mangkaiyoru

pAludaiyAy sengkad paNiyAyen senniyinmEl

kAludaiyAy n-IyE kathi. 48.

 

iniya karuNaimukil empirAn mukkad

kaniyamirtha vAriyinpak kaddi-thanimuthalvan

n-iththan paraman n-imalann-iRai vAyn-iRain-tha

suththan n-amakkenRun- thuNai. 49.

 

n-IthiyAyk kallAlin n-IzalinkI zEyirun-thu

pOthiyA uNmaiyellAm pOthiththAn - Ethil

sanakAthi yAya thavaththOrkku njAna

thinakaranAm mavuna sivan. 50.

 

thEkas seyalthAnunj sin-thaiyuda nEkuzaiyil

yOkan-ilai njAnikaLuk koppuvathO-mOkan-ilai

allalilE vAzvArO appanE n-IyaRRa

ellaiyilE summA iru. 51.

 

summA irukkas sukamuthaya mAkumE

immAyA yOkamini EnadA-thammaRivin

suddAlE yAkumO sollavEN dAngkanma

n-iddA siRupiLLAy n-I. 52.

 

n-IyaRRa an-n-ilaiyE n-iddaiyathil n-IyilaiyO

vAyaR RavanE mayangkAthE pOyaR

Rirun-thAlum n-IpOkAy enRumuLLAy summA

varun-thAthE inpamuNdu vA. 53.

 

vAvAven Rinpam varavazaikkung kaNNIrO

dAvAven REyazutha appanE-n-IvAdA

ellAm n-amakkenavE In-thanaiyE In-thapadi

n-illAy athuvE n-ilai. 54.

 

n-illAp poruLai n-inaiyAthE n-innaiyuLLOr

sollAp poruddiraLais sollAthE-kallAtha

sin-thai kuzain-thusukanj sErak kuruvaruLAl

van-thavazi n-alla vazi. 55.

 

vaziyithenRum allA vaziyithenRunj sollil

pazipaziyAm n-allaruLAR pArththOr-moziyunakkE

ERRirukkas sonnavanRE engkum peruveLiyAm

pArththavida mellAn-I pAr. 56.

 

pAranaiththum poyyenavE paddinaththup piLLaiyaippOl

Arun- thuRakkai aritharithu-n-ErE

manaththuRavum appadiyE mANA ivaRRil

unakkisain-tha vARonRE Or. 57.

 

OrAma lEorukAl unnAmal uLLaLiyaip

pArAmal uLLapadi pArththirun-thAl-vArAthO

paththuth thisaiyum paran-thezun-thA nan-thaveLLan-

thaththik karaipuraNdu thAn. 58.

 

thAnAna thanmaivan-thu thAkkinAl avvidaththE

vAnAthi mAyai vazangkAthO-njAnAkEL

unnuLLE thOnRA vuRavAki n-inRathena

ennuLLE yenRu miru. 59.

 

ennaiyunnai innathithu ennAmal n-iRkun-ilai

thannaiyaru LenRa tharuNaththil-annaipeRRa

piLLaikkunj sollAtha peRRikaNdAy aiyanE

uLLaththin uLLE uNar. 60.

 

sonnavarthAm n-iddai thokuththirAr n-iddaiyilE

manninavar pOthiyAr mAmavunan-thannuL

viruppAkak kaikAddi mikkavada n-Izal

iruppAn n-iruvikaRpath thE. 61.

 

in-tha n-iruvikaRpath then-thai yirukkan-iddai

sin-thain-I thERAy sekamanaiththum-van-thathodarp

pAdukeda anROvOr pAththiraththuk kAdalallAl

AduvathEn Addu mavan. 62.

 

avanE paramum avanE kuruvum

avanE akila manaiththum-avanEthAm

AnavarE sonnAl avanE kuruvenakku

n-AnavanAy n-iRpathen-tha n-AL. 63.

 

n-ALavangkaL pOkAmal n-ALthORum n-an-thamaiyE

ALavan-thAr thALinkIz Adpukun-thAy-mILaunnaik

kAddAmal n-iRkung karuththaRin-thAl n-enjsEun

ALthAnAn aiyamillai yAl. 64.

 

yAnthAn enalaRavE inpan-iddai enRaruNaik

kOnRA nuraiththamozi koLLAyO-thOnRi

izukkadiththAy n-enjsEn-I enkalaikaL sOra

azukkadikkum vaNNArpO lAy. 65.

 

engkunj sivamE iraNdaRRu n-iRkiln-enjsE

thangkunj sukan-I saliyAthE-angkingken

ReNNAthE pAzi liRan-thu piRan-thuzalap

paNNAthE yAnun param. 66.

 

meyyaippoy enRidavum meyyaNaiyAp poyn-n-enjsE

poyyaiththAn meyenavum pOkumO-aiyamaRath

thanmayaththai meyyenavE sArn-thanaiyEl Anan-tham

enmayamum n-inmayamu mE. 67.

 

pUngkA vanan-izalum puththamuthunj sAn-thapatham

vAngkAtha Anan-tha mAmazaiyum-n-IngkAvAnj

solliRan-thu mANdavarpOl thUmavuna pUmiyinAn

illaiyena n-inRa idam. 68.

 

idamkAnam n-allaporu Linpam enakkEval

adangkAk karuvi anaiththum-udanuthava

man-thAra thAruvena van-thu mavunakuru

than-thAnOr soRkoNdu thAn. 69.

 

thAnan- thavamnjAnanj sARRariya siththimuththi

Anavaiyel lAn-thAmE yAkumE-mOnakuru

sonnavoru sollAR sukamA yirumanamE

inna mayakkamunak kEn. 70.

 

unnai udalai uRuporuLaith thAenavE

ennai adimaik kiruththinAn-sonnaoru

sollai maRavAmal thOyn-thAln-enj sEunnAl

illai piRappathenak kE. 71.

 

enakkum unakkumuRa villaiyenath thErn-thu

n-inaikkaari thAnainpa n-iddai-thanaikkoduththE

AsAn mavuni aLiththAnn-enj sEunaiyOr

kAsA mathiyEnn-An kAN. 72.

 

Anan-tha mOnakuru vAmenavE ennaRivin

mOnan- thanakkisaiya muRRiyathAl-thEnun-thu

sollellAm mOnan- thozilAthi yummOnam

ellAmn-al mOnavadi vE. 73.

 

ellAmE mOnan-iRai veythuthalAl evvidaththum

n-allArkaL mOnan-ilai n-AdinAr-pollAtha

n-Anenaing konRai n-aduvE muLaikkavidding

kEnalain-thEn mOnakuru vE. 74.

 

mOna kuruvaLiththa mOnamE yAnan-tham

njAnam aruLumathu n-Anumathu-vAnAthi

n-inRa n-ilaiyumathu n-enjsap piRappumathu

enRaRin-thEn Anan-tha mE. 75.

 

aRin-thaaRi vellAm aRivanRi yillai

maRin-thamanam aRRa mavunanj-seRin-thidavE

n-AddinAn Anan-tha n-AddiR kudivAzkkai

kUddinAn mOna kuru. 76.

 

kuruvAkith thaNNaruLaik kURumunnE mOnA

urun-I duyirporuLum okkath-tharuthiyena

vAngkinaiyE vERumuNmai vaiththidavung kEddidavum

Ingkoruvar uNdOini. 77.

 

iniya karuppuvaddai ennAvi liddAn

n-aniyiratham mARAthu n-Anun--thaniyirukkap

peRRilEn mOnam piRan-thaanRE mOnamallAl

kaRRilEn Ethung kathi. 78.

 

Ethukkunj summA irun-I enavuraiththa

sUthukkO thOnRAth thuNaiyAkip-pOthiththu

n-inRathaRkO enaiyA n-Ikkip piriyAmal

konRathaRkO pEsAk kuRi. 79.

 

kuRiyung kuNamumaRak kUdAtha kUddath

thaRivaRivAy n-inRuvida AngkE-piRivaRavunj

summA iruththis sukangkoduththa mOnan-inpAl

kaimmARu n-Anozithal kAN. 80.

 

n-AnthAn enummayakkam n-aNNungkAl ennANai

vAnathAn enan-iRaiya mAddAyn-I-UnRAmal

vaiththamavu naththAlE mAyai manamiRan-thu

thuyththuvidum njAna sukam. 81.

 

njAnan-eRik kERRakuru n-aNNariya siththimuththi

thAnan- tharuman- thazaiththakuru-mAnamodu

thAyenavum than-thennaith than-thakuru ensin-thai

kOyilena vAzung kuru. 82.

 

siththunj sadamunj sivaththaivida illaienRa

n-iththan paramakuru n-EsaththAR-suththan-ilai

peRROmE n-enjsE perumpiRavi sArAmal

kaRROmE mOnak karu. 83.

 

 

29. EsaRRa an-n-ilai

 

 

EsaRRa an-n-ilaiyE en-thaipari pUraNamAy

mAsaRRa Anan-tha vAri vazangkidumE

UsaR suzalpOl ulakan-eRi vAthanaiyAl

pAsaththud sellAthE palkAlum pAzn-enjsE. 1.

 

pAzAki aNdap parappai elAm vAymaduththum

AzAzi inpath thazun-thap padiyAyO

thAzAyO en-thaiyaruL thALkIzn-enj sEenaippOl

vAzAthu vAzn-thaziyA vaNNa miruppAyE. 2.

 

iruppAy irun-thidappE rinpaveLik kEn-amakkuk

kuruppArvai yallAmaR kUdak kidaiththidumO

arudpAy n-amakkAka ALavan-thAr ponnadikkIz

marudpEyar pOlirukka vAkaNdAy vanjsan-enjsE. 3.

 

vanjsamO paNdaiyuLa vAthanaiyAl n-Ialain-thu

konjsamuR RAyunnaik kuRaisolla vAyumuNdaË

anjsal anjsal enRirangkum Anan-tha mAkadaRkIz

n-enjsamE enpOla n-Iyazun-tha vArAyO. 4.

 

vArA varavAy vadan-izaRkIz vIRRirun-tha

pUrAyam n-mmaip pulappaduththa vENdiyanRO

OrAyO n-enjsE urukAyO uRRirun-thu

pArAyO avvuruvaip pArkkan-iRai vAyvidumE. 5.

 

vAyAthO inpaveLLam van-thun vaziyAkap

pAyAthO n-Anum payirAyp pizaiyEnO

OyAmal unni urukun-enjsE an-n-ilaikkE

thAyAna mOnanaruL san-thikka van-thidumE. 6.

 

van-tha varavai maRan-thulakAy vAzn-thukanma

pan-thamuRa unnaip padippikkak kaRRavaryAr

in-thamathi Enunakking kenmathikEL ennAlE

san-thathan-enj sEparaththiR sArininpam uNdAmE. 7.

 

inpamaya mAyulaka mellAm pizaippathaRkun

anpun-ilai enpAr athuvumn-inai yanRiyuNdaË

unpulaththai Orinarud koppAvAy n-enjsEn-I

thenpulaththA rOdirun-thu seypUsai koNdaruLE. 8.

 

aruLEyO rAlayamA Anan-tha mAyirun-tha

poruLOdu yAnirukkap pOyoLiththa n-enjsEn-I

maruLthIr muyaRkOdOvAnmalarO pEyththErO

iruLthIra n-IyuRain-tha thevvidamO kANEnE. 9.

 

evvidaththum pUraNamAm en-thaipirAn thaNNaruLE

avvidaththE unnain-enjsE ArAyiR kaNdilanE

avvidaththu mAyaiyilE mANdanaiyO avvidamunj

sevvidamE n-Iyunj senanamaRRu vAziyavE. 10.

 

 

30. kAdungkaraiyum

 

 

kAdung karaiyum manakkurangku kAlvid daËda athanpiRakE

Odun- thozilAR payanuLathO onRAyp palavA yuyirkkuyirAy

Adung karuNaip paranjsOthi aruLaip peRuthaR kanpun-ilai

thEdum paruvam ithukaNdIr sEra vArunj sakaththIrE. 1.

 

saiva samaya mEsamayanj samayA thIthap pazamporuLaik

kaivan- thidavE manRuLveLi kAddu min-thak karuththaividdup

poyvan- thuzalunj samayan-eRi pukutha vENdA muththitharun-

theyva sapaiyaik kANpathaRkus sEra vArunj sakaththIrE. 2.

 

kAkam uRavu kalan-thuNNak kaNdIr akaNdA kArasiva

pOka menumpE rinpaveLLam pongkiththathumpip pUraNamAy

Eka vuruvAyk kidakkuthaiyO inpuR Ridan-Am inieduththa

thEkam vizumun pusippathaRkus sEra vArunj sakaththIrE. 3.

 

 

31. eduththa thEkam

 

 

eduththa thEkam poruLAvi mUnRumn-I

      enakkon Rillai enamOna n-anneRi

koduththa pOthu koduththathan ROpinung

      kuLaRi n-AnenRu kUththAda mAyaiyai

viduththa vARungkaN NIrodu kampalai

      vilaku mARumen vEdkaipra vAkaththaith

thaduththa vARum pukalAy sirakirith

      thAyumAna thayApara mUrththiyE. 1.

 

n-Oyum vengkalip pEyun- thodaran-in

      n-UliR sonna muRaiiya mAthin-An

thOyum vaNNam enaikkAkkung kAvalun-

      thozumpu koLLunj suvAmiyu n-IkaNdAy

Oyunj sanmam iniyanjsal anjsalen

      RulakangkaNdu thozavOr uruvilE

thAyun- than-thaiyum AnOy sirakirith

      thAyu mAna thayApara mUrththiyE. 2.

 

 

32. mukamelAm

 

 

mukame lAngkaNIr muththarum pidassengkai mukazppa

akame lAngkuzain- thAnan-tha mAkan-al laRinjar

ikame lAn-thavam izaikkinRAr enseykO Ezai

sakame lAmpeRa n-allaruL utharamAs samain-thOy. 1.

 

 

33. thidamuRavE

 

 

thidamuRavE n-innaruLais sErththennaik kAththALak

kadanunakken ReNNin-innaik kaikuviththEn n-AnalanO

adaivukedda pAzmAyai AziyilE innamallal

padamudiyA thennAvip paRRE parAparamE. 1.

 

ArAmai kaNding karudkuruvAy n-IyorukAl

vArAyO van-thu varuththamellAn- thIrAyO

pUrAya mAkaarud pUraNaththil aNdamuthal

pArAthi vaiththa pathiyE parAparamE. 2.

 

vAzAthu vAzaunai van-thadain-thOr ellArum

AzAzi ennaaru LAnAr azukkARRO

LEzAy enavulakam Esumini n-Anoruvan

pAzAkA vARumukam pArn-I parAparamE. 3.

 

uLLaththi nuLLE oLiththennai AddukinRa

kaLLak karuNaiyaiyAn kANun- tharamAmO

veLLaththai mARRi vidakkuNpAr n-anjsUddum

paLLaththin mInpOR pathaiththEn parAparamE. 4.

 

vAvik kamalamalar vaNdAyth thuvaNduthuvaN

dAvikkuL n-inRavunak kanpuvaiththArk kanjsalenpAy

pUviRkum vAnkadaiyiR pulviRpOr pOlaonRaip

pAvikka mAddEn pathiyE parAparamE. 5.

 

viNNARu veRpin vizun-thAng kenamArpil

kaNNARu pAyssidumen kAthalveLLang kaNdilaiyO

thaNNARu sAn-thapathath thaRparamE n-AlvEthap

pNNARum inpap pathiyE parAparamE. 6.

 

kUdiyan-in sIradiyAr kUddamenRO vAykkumena

vAdiyaen n-enjsammuka vAddamumn-I kaNdilaiyO

thEdiyan-in sIraruLaith thikkanaiththung kaikuviththup

pAdiyan-An kaNdAy pathiyE parAparamE. 7.

 

n-enjsaththi nUdE n-inaivAy n-inaivUdum

anjsalena vAzumena thAvith thuNain-IyE

sanjsalamAR RinaiinimEl thAykkupasA rampukanRu

panjsarikka n-AnAr pathiyE parAparamE. 8.

 

puththin-eRi yAkaunaip pORRip palakAlum

muththin-eRi vENdAtha mUdanEn AkeduvEn

siththin-eRik kenkadavEn sIradiyArk kEvalseyum

paththin-eRik kEnummukam pArn-I parAparamE. 9.

 

kaNdaRiyEn kEddaRiyEn kAddumn-inai yEithayang

koNdaRiyEn muththi kuRikkun- tharamumuNdaË

thoNdaRiyAp pEthaimaiyEn sollEnn-in thonmai

paNdaRivAy n-IyE pakarAy parAparamE. 10.

 

 

34. thannai

 

 

thannai aRiyath thanatharuLAl thAnuNarththum

mnnaip poruLenavE vAzAmaR pAzn-enjsE

ponnaip puviyaimadap pUvaiyarai meyyenavE

ennaik kavarn-thizuththid dennapalan kaNdAyE. 1.

 

 

35. Akkuvai

 

 

Akkuvai mAyai yAvum n-odiyinil avaRRai mALa

n-Ikkuvai n-Ikka millA n-inaippodu maRappu mARRip

pOkkodu varavu minRip punithan-al laruLA nan-than-

thAkkavunj seyvA yanRO sassithA nan-tha vAzvE. 1.

 

 

36. kaRpuRusin-thai

 

 

kaRpuRu sin-thai mAthar kaNavarai anRi vEROr

iRpuRath thavarai n-AdAr yAngkaLum inpa vAzvun-

thaRpoRi yAka n-alkun- thalaivan-in nalathOr theyvam

poRpuRak karuthOng kaNdAy pUraNA nan-tha vAzvE. 1.

 

murun-thiLa n-akaiyAr pAra mulaimukan- thazuvis sevvAy

virun-thamir thenava run-thi veRiyAdduk kALAy n-ALum

irun-thalO kAya thappEr inaththanAy irun-tha Ezai

porun-thavung kathimE luNdOpUraNA nan-tha vAzvE. 2.

 

thIthelAm onRAm vanmai seRin-thirud padalampOrththa

pAthakas sin-thai peRRa pathakanun pAtha n-Izal

Athara vadaiya uLLan paruLakilai yAyin maRRiyAr

pOthanai seyya vallAr pUraNA nan-tha vAzvE. 3.

 

n-Athanai n-AthA thItha n-aNpanai n-aduvAy n-inRa

n-Ithanaik kalan-thu n-iRka n-enjsamE n-IvA enRAl

vAthanai perukki ennai vasanjseythu manan-thun mArkka

pOthanai seythal n-anRO pUraNA nan-tha vAzvE. 4.

 

eNNiya eNNa mellAm iRappumER piRappuk kAsai

paNNien aRivai ellAm pAzakki enaippA zAkkun-

thiNNiya vinaiyaik konRu siRiyanai uyyak koNdAl

puNNiyam n-inakkE yanRO pUraNA nan-tha vAzvE. 5.

 

paththin-I paththik kAna palanun-I palavAs sollunj

siththin-I siththar siththith thiRamun-I thiRamAr mOna

muththin-I muththik kAna muthalun-I muthanmai yAna

puththin-I enakkon RuNdOpUraNA nan-tha vAzvE. 6.

 

thAyinum iniya n-innais saraNena adain-tha n-AyEn

pEyinung kadaiya nAkip pithaRRuthal seythal n-anRO

thIyidai mezukAyn-on-thEn theLivilEna viNE kAlam

pOyina thARRa killEna pUraNA nan-tha vAzvE. 7.

 

 

37. malaivaLarkAthali

 

 

pathiyuNdu n-ithiyuNdu puththirarkaL miththirarkaL

      pakkamuN dekkAlamum

   pavisuNdu thavisuNdu thiddAn-tha mAkayama

      padarenun- thimira maNukAk

kathiyuNdu njAnamAng kathiruNdu sathiruNdu

      kAyasith thikaLumuNdu

   kaRaiyuNda kaNdarpAl ammain-in thALil

      karuththonRum uNdAkumEl

n-athiyuNda kadalenas samayaththai yuNdapara

      njAnaA nan-thaoLiyE

   n-AthAn-tha rUpamE vEthAn-tha mOnamE

      n-Anenum akan-thaithIrththen

mathiyuNda mathiyAna mathivathana valliyE

      mathusU thananthangkaiyE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 1.

 

theddilE valiyamada mAtharvAy veddilE

      siRRidaiyi lEn-adaiyilE

   sEloththa viziyilE pAloththa moziyilE

      siRupiRai n-uthaRkIRRilE

poddilE avarkadku paddilE punaikan-tha

      podiyilE adiyilEmEl

   pUriththa mulaiyilE n-iRkinRa n-ilaiyilE

      pun-thithanai n-uzaiya viddu

n-eddilE alaiyAmal aRivilE poRaiyilE

      n-innadiyar kUddaththilE

   n-ilaipeRRa anpilE malaivaRRa meynjnjAna

      njEyaththi lEyuniruthAL

maddilE manathusela n-inatharuLum aruLvaiyO

      vaLamaruvu thEvai arasE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 2.

 

pUthamutha lAkavE n-Athapari yan-thamum

      poyyen RenaikkAddien

   pOthaththin n-aduvAki adiyIRum illAtha

      pOkapU raNaveLikkuL

EthumaRa n-illen RupAyamA vaiththun-inai

      ellAnjsey vallasiththAm

   inpavuru vaiththan-tha annaiyE n-innaiyE

      eLiyEn maRan-thuyvanO

vEthamutha lAnan-al lAkamath thanmaiyai

      viLakkumuL kaNilArkkum

   mikkan-in makimaiyaik kELAtha sevidarkkum

      vIRuvA thampukaluvAy

vAthan-O yALarkkum eddAtha mukkaNudai

      mAmarun- thukkamirthamE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 3.

 

mIdiyidda vAzkkaiyAl uppidda kalamenavum

      meyyelAm uLLudain-thu

   vIRidda selvarthan- thalaivAyil vAsamAy

      vEthanaika LuRavEthanun-

thudiyidda vevvinaiyai EvinAn pAvin-An

      thodaridda thozilka LellAn-

   thuNdidda sANkumpi yinporud dAyathuna

      thoNdarpaNi seyvathenRO

adiyidda sen-thamizin arumaiyid dArUril

      arivaiyOr paravaivAyil

   ammaddum adiyiddu n-adain-adan- tharuLadikaL

      adiyIthu mudiyIthena

vadiyidda maRaipEsu passiLang kiLLaiyE

      vaLamaruvu thEvaiarasE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 4.

 

pUraNi purAthani sumangkalai suthan-thari

      purAn-thaki thriyampakiezil

   pungkavi viLangkusiva sangkari sakaSrathaLa

      pushpamisai vIRRirukkum

n-AraNi manAthItha n-Ayaki kuNAthItha

      n-AthAn-tha saththienRun

   n-AmamE ussarith thidumadiyar n-AmamE

      n-Anussa rikkavasamO

AraNi sadaikkadavuL AraNi enappukaza

      akilANda kOdiInRa

   annaiyE pinnaiyung kanniyena maRaipEsum

      Anan-tha rUpamayilE

vAraNiyum irukongkai mAtharmakiz kangkaipukaz

      vaLamaruvu thEvaiarasE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 5.

 

pAkamO peRaunaip pAdaaRi yEnmala

      paripAkam varavummanathil

   paNpumO saRRumilai n-iyamamO seythidap

      pAviyEn pAparUpa

thEkamO thidamillai njAnamO kanavilunj

      sin-thiyEn pErinpamO

   sEraen RARkaLLa manathumO meththavunj

      sin-thikku thenseykuvEn

mOkamO mathamO kurOthamO lOpamO

      muRRumAR sariyamOthAn

   muRiyid denaikkoLLum n-ithiyamO thEdaenin

      mUsuvari vaNdupOla

mAkamO davumvallan enaiyALa vallaiyO

      vaLamaruvu thEvaiarasE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 6.

 

thULERu thUsupOl vinaiyERu meyyenun-

      thokkinud sikkin-ALunj

   suzalERu kARRinidai azalERu panjsenas

      sURaiyid daRivaiellAm

n-ALERa n-ALERa vArththika menungkURRin

      n-adpERa uLLudain-thu

   n-ayanangkaL aRRathOr UrERu pOlavE

      n-Anilan- thanil alaiyavO

vELERu than-thiyaik kanathan-thi yudanvenRu

      viraiyERu mAlaisUdi

   viNNERu mEkangkaL veRpERi maRaivuRa

      veruddiya karungkUn-thalAy

vALERu kaNNiyE vidaiyERum empirAn

      manathuk kisain-thamayilE

   varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 7.

 

pUthamodu pazakivaLa rin-thiriya mAmpEykaL

      pun-thimutha lAnapEykaL

   pOrAdu kOpAthi rAdsasap pEykaLen

      pOthaththai yUdaziththu

vEthanai vaLarththidas sathurvEtha vanjsan

      vithiththAniv vallalellAm

   vIzum padikkunathu mavunaman- thrAthikya

      viththaiyai viyan-tharuLvaiyO

n-Athavadi vAkiya mahAman-thra rUpiyE

      n-AthAn-tha veddaveLiyE

   n-aRsamaya mAnapayir thazaiyavaru mEkamE

      njAnaA nan-thamayilE

vAthamidu parasamayam yAvukkum uNarvariya

      makimaipeRu periyaporuLE

   varairA sanukkirukaN maNiyAm uthiththamalai

      vaLarkAtha lippeNumaiyE. 8

 

 

38. akilANda n-Ayaki

 

 

vadda middoLirpi rANa vAyuvenu

      n-ikaLa mOdukama nanjseyum

   maname numperiya maththa yAnaiyaien

      vasama dakkidin mum maNdalath

thidda muRRavaLa rAsa yOkamivan

      yOka menRaRinjar pukazavE

   Ezai yEnulakil n-Idu vAzvanini      

      ingki thaRkumanu mAnamO

padda varththanar parAvu sakrathara

      pAkya mAnasupa yOkamum

   pAra kAviya kavithva n-AnmaRai

      parAya Nanjseymathi yUkamum

adda siththiyun-a lanpa rukkaruLa

      viruthu kaddiyapon annamE

   aNda kOdipukaz kAvai vAzumaki

      lANda n-Ayakiyen ammaiyE. 1.

 

 

39. periyan-Ayaki

 

 

kARRaip pidiththumad karakath thadaiththapadi

      kanmap punaRkuLURung

   kadaikedda n-avavAyil peRRapasu madkalak

      kAyaththuL enaiyiruththis

sORRais sumaththin-I pan-thiththu vaikkath

      thuruththikkuL mathuennavE

   thuLLith thudiththenna pERupeR REnaruL

      thOyan-I pAyssalseythu

n-ARRaip pathiththathena njAnamAm payirathanai

      n-Addip pulappaddiyum

   n-amanAna thIppUdum aNukAmal munninRu

      n-Adusiva pOkamAna

pERRaip pakuththaruLi enaiyALa vallaiyO

      periyaaki lANdakOdi

   peRRan-A yakiperiya kapilaimA n-akarmaruvu

      periyan-A yakiyammaiyE. 1.

 

 

40. than-thaithAy

 

 

than-thaithAy makavumanai vAzkkai yAkkai

      sakamanaiththum mavuniyaruL thazaiththa pOthE

in-thirasA langkanavu kAnal n-IrAya

      irun-thathuvE ivviyaRkai ennE ennE. 1.

 

ennain-An kodukkaorup padda kAlam

      yAthirun-then ethupOyen ennai n-IngkA

annaipOl aruLpoziyung karuNai vAri

      Anan-thap perumukilE arasE sollAy. 2.

 

arasEn-in thirukkaruNai allA thonRai

      aRiyAtha siRiyEnn-An athanAl muththik

karaisErum padikkunarud puNaiyaik kUddung

      kaippidiyE kadaippidiyAk karuththud kaNdEn. 3.

 

kaNdEning kennaiyumen Ranaiyum n-IngkAk

      karuNaiyumn-in Rannaiyumn-An kaNdEn kaNdEn

viNdEnen RenaippuRampAth thaLLa vENdAm

      viNdathun-in arudkaLippin viyappA lanRO. 4.

 

OvenRa suththaveLi yonRE n-inRing

      kuyiraiyellAm vamminena uvaddA inpath

thEvenRa n-Ikalan-thu kalan-thu muththi

      sErththanaiyEl kuRaivAmO sekavi lAsam. 5.

 

sekaththaiyellAm aNuvaLavunj sithaRA vaNNanj

      sErththaNuvil vaippaiaNuth thiraLai ellAm

makaththuvamAp piramANda mAkas seyyum

      vallavA n-In-inaiththa vARE ellAm. 6.

 

sollAlE vAythu dippathallAl n-enjsan-

      thudiththirukaN n-Iraruvi soriyath thEmpik

kallAlE irun-than-enjsung kallAl mukkad

      kaniyEn-ek kurukidavung kANpEn kollO. 7.

 

 

41. peRRavadkE

 

 

peRRavadkE theriyuman-tha varuththam piLLai

      peRAppEthai yaRivALO pErA nan-tham

uRRavarkkE kaNNIrkam palaiyuN dAkum

      uRAthavarE kaln-enjsa mudaiya rAvAr. 1.

 

AvAven Razuthuthozung kaiya rAki

      appanE Anan-tha adika LEn-I

vAvAven RavarkkaruLung karuNai en-thAy

      vannenjsark kirangkuvathev vARu n-IyE. 2.

 

n-IyEing keLiyERkun- thAka mOka

      n-inaivUdE n-inRuNarththi n-ikazththa lAlE

pEyERkun- thanakkenavOr anpu muNdaË

      pemmAnE innamanpu perukap pArAy. 3.

 

pArAyO enthuyaram ellAm aiyA

      pakarumunnE theriyAthO pAvi yEnmun

vArAyO innamoru kAlA nAlum

      malarkkAlen sennimisai vaiththi dAyO. 4.

 

vaiththidungkA laippidiththuk kaNNin mArpil

      vaiththaNaiththuk koNdukaiyAl vaLaiththuk kaddis

siththamisaip pukairuththip pidiththuk koNdu

      thiyakkamaRa inpasukanj sErva thenRO. 5.

 

sErAmaR siRRinaththaip pirin-then- n-ALun-

      thiruvadippE rinaththudanE sErA vaNNam

ArAka n-Analain-thEn arasE n-IthAn

      aRin-thirun-thum mAyaiyilEn azun-tha vaiththAy. 6.

 

vaiththaporuL udalAvi mUnRum n-inkai

      vasamenavE yAnkodukka vAngkik koNdu

siththamisaip pukun-thathuthAn meyyO poyyO

      siRiyERking kuLavuraiyAy thikaiyA vaNNam. 7.

 

thikaiyAthO en-n-ALum pErA nan-thath

      theLLamutham uthavAmal thivalai kAddi

vakaiyAka alakkaziththAy uNdu duththu

      vAzn-thEnn-An iraNdukAl mAdu pOlE. 8.

 

mAdumakkaL siRRidaiyAr sempon Adai

      vaiththakana thanamEdai mAda kUdam

vIdumenpAl thodarssiyO idaivi dAmal

      mikkakathi vIdanRO viLangkal vENdum. 9.

 

viLangkavenak kuLLuLLE viLangkA n-inRa

      vEthakamE pOthakamE vimala vAzvE

kaLangkaraki thapporuLE yennai n-IngkAk

      kaNNuthalE n-AthAn-thak kAdsip pERE. 10.

 

n-AthamE n-Athan-tha veLiyE suththa

      njAthuruvE njAnamE njEya mEn-al

vEthamE vEthamudi vAna mOna

      viththEying kennaiyini viddi dAthE. 11.

 

 

42. kallAlin

 

 

kallAlin n-Izalthanil orun-Al varkkung

      kadavuLn-I uNarththuvathung kaikAd denRAl

sollAlE solappadumO sollun- thanmai

      thurumpupaRRik kadalkadakkun- thuNipE yanRO. 1.

 

anROA mOenavunj samaya kOdi

      aththanaiyum vevvERAy araRRa n-ErE

n-inRAyE n-inaippeRumA RevvA RAngkE

      n-innaruLkoN daRivathallAl n-eRivE RuNdaË. 2.

 

n-eRipArkkin n-innaiyanRi akilam vERO

      n-ilan-IrthIk kAlvAnum n-Iya lAtha

kuRiyAthum illaiyenRAl yAngkaL vERO

      kOthaiyoru kURudaiyAy kURAy kURAy. 3.

 

kURAya aimpUthas sumaiyaith thAngkik

      kuNamilA manamenumpEyk kurangkin pinnE

mARAtha kavalaiyudan suzala ennai

      vaiththanaiyE paramEn-in makimai n-anRE. 4. 

 

n-anRenavun- thIthenavum enakking kuNdaË

      n-AnAki n-Iyirun-tha n-iyAyanj saRRE

inRenakku veLiyAnAl ellAm valla

      iRaivAn-in adiyarudan irun-thu vAzvEn. 5.

 

vAzvenavun- thAzvenavum iraNdAp pEsum

      vaiyakaththAr kaRpanaiyAm mayakka mAna

pAzvalaiyaik kiziththuthaRis seyalpOy vAzap

      paramEn-in Anan-thap pArvai yengkE. 6.

 

engkEyeng kEaruLen Remaiyi ran-thAn

      Ezaiyivan enavumeNNi yissai kUrum

angkEyang kEyeLivan- thennai ANda

      AramuthE unaikkANpAn alan-thu pOnEn. 7.

 

pOnan-Ad kirangkuvathE thozilA ingngan

      porun-thun-AL aththanaiyum pOkki nEnen

njAnan-A yakanEn-in mOna njAna

      n-AddamuRRu vAzn-thirukkum n-ALen- n-ALO. 8.

 

n-ALpadda kamalamenna ithayam mEvum

      n-aRun-thEnE thunmArkka n-Ari mArkaN

vALpadda kAyamin-thak kAya menRO

      vankURRum uyirpidikka varuman- n-Ithi. 9.

 

n-IthiyengkE maRaiyengkE maNviN engkE

      n-iththiyarAm avarkaLengkE n-eRithap pAtha

sAthiyengkE ozukkamengkE yAngka LengkE

      thaRparan-I pinnumonRais samaippa thAnAl. 10.

 

AnAlum yAnenathing kaRRa ellai

      athupOthum athukathithAn alla venRu

pOnAlum yAnpOvan allAl mOnap

      puNNiyanE vERumoru poruLai n-AdEn. 11.

 

poruLEn-in pUraNamE lidda kAlam

      pOkkuvara vuNdaËthaR pOtha muNdaË

iruLthAnuN daËallAl veLithAn uNdaË

      inpamuNdOthunpamuNdOyAmang kuNdaË. 12.

 

uNdaËn-I padaiththavuyirth thiraLil enpOl

      orupAvi thEkAthi ulakam poyyAk

kaNdEyum eLLaLavun- thuRavu minRik

      kAsinikkuL alain-thavarAr kAddAy thEvE. 13.

 

thEvarelAn- thozassivan-tha sen-thAL mukkad

      sengkarumpE mozikkumozi thiththip pAka

mUvarsolun- thamizkEdkun- thirusse vikkE

      mUdanEn pulampiyasol muRRu mOthAn. 14.

 

muRRumO enakkiniyA nan-tha vAzvu

      mUthaRivuk kiniyAyn-in muLarith thALil

paRRumO saRRumillai aiyO aiyO

      pAvipadung kadkalakkam pArththi lAyO. 15.

 

pArththanavel lAmaziyum athanAR suddip

      pArAthE pArththirukkap paramE mOna

mUrththivadi vAyuNarththung kaikAd duNmai

      muRRiyena thallalvinai mudiva thenRO. 16.

 

enRuLain-I anRuLamyAm enpathennai

      ithun-iRka ellAn-thAm illai yenRE

ponRidassey vallavann-I yemaippa daikkum

      poRpudaiyAy enninathu porun-thi dAthE. 17.

 

porun-thusakam anaiththinaiyum poypoy yenRu

      pukanRapadi meyyenRE pOtha rUpath

irun-thapadi yenRiruppa thanRE yanRO

      emperumAn yAnkavalai yeythAk kAlam. 18.

 

kAlamE kAlamoru mUnRung kAddung

      kAraNamE kAraNakA riyangkaL illAk

kOlamE enaivAvA enRu kUvik

      kuRaivaRan-in aruLkoduththAR kuRaivO sollAy. 19.

 

sollAya thokuthiyellAng kadan-thu n-inRa

      sorUpAnan- thassudarE thoNda nEnaik

kallAkap padaiththAlum meththa n-anRE

      karaNamudan n-AnuRavu kalakka mAddEn. 20.

 

kalangkAtha n-enjsudaiya njAna thIrar

      kadavuLunaik kANavE kAya mAthi

pulamkANAr n-Anoruvan njAnam pEsip

      poykkUdu kAththathenna puthumai kaNdAy. 21.

 

kaNdilaiyO yAnpadumpA dellAm mUnRu

      kaNNirun-thun- theriyAthO kasin-thuL LanpAr

thoNdaradith thoNdananRO karuNai n-IngkAs

      suththapari pUraNamAnj sOthi n-AthA. 22.

 

sOthiyAy irudpizampais sURai yAdun-

      thUveLiyE enaiththodarn-thu thodarn-then- n-ALum

vAthiyA n-inRavinaip pakaiyai venRa

      vAzvEing kunaippirin-thu mayangku kinREn. 23.

 

mayakkuRumen manamaNukAp pAthai kAddi

      valvinaiyaip paRiththanaiyEvAzvE n-Anen

seyakkadavEn seyalellAm n-inathE enRu

      sengkaikuvip pEnallAR seyalvE Rillai. 24.

 

vERupadunj samayamellAm pukun-thu pArkkin

      viLangkuparam poruLEn-in viLaiyAd dallAl

mARupadung karuththillai mudivil mOna

      vArithiyil n-athiththiraLpOl vayangkiR RammA. 25.

 

ammAI thathisayan-thAn anRO anRO

      aNdan-ilai yAkkiennai aRivAm vaNNanj

summAvE irukkavaiththAy aiyA AngkE

      sukamayamAy iruppathallAR solvAn ennE. 26.

 

ennEn-An piRan-thuzala van-tha vARing(ku)

      enakkenaOr seyalilaiyE Ezai yEnpAl

munnEsey vinaiyenavum pinnE van-thu

      mULumvinai yenavumvara muRaiyEn en-thAy. 27.

 

thAyAna thaNNaruLai n-irampa vaiththuth

      thamiyEnaip puravAmal thaLLith thaLLip

pOyAna thenkolaiyA Eka thEsam

      pUraNaththuk kuNdaËthAn pukalal vENdum. 28.

 

pukalariya n-inviLaiyAd dennE en-thAy

      punmaiyaRi vudaiyaennaip poruLAp paNNi

ikalviLaikkum malamAyai kanmath thUdE

      idaruRavunj seythanaiyE irakka mIthO. 29.

 

irakkamodu poRaiIthal aRivA sAram

      illEnn-An n-allOrkaL Iddang kaNdAl

karakkumiyal pudaiyEnpAz n-enjsam en-thAy

      karun-thAthO vallurukkO kariya kallO. 30.

 

 

Related Content

A Revel In Bliss. Of Tayumanvar

Tayumanavar

Tayumanavar The Way To Beatitude

Tayumanavar - His Life, Teachings And Mission

Thayumanavar Padalkal - Part-1