logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  shiva sahasranaama stotram li.ngapurANAntargata
  atha li~NgapuraaNaantargata\- shriishivasahasranaama stotramantraiH

  	   R^iShaya uuchuH \-
  katha.n devena vai suuta devadevaanmaheshvaraat .
  sudarshanaakhya.n vai labdha.n vaktumarhasi viShNunaa .. 1..
  
     suuta uvaacha \-
  devaanaamasurendraaNaamabhavachcha sudaaruNaH .
  sarveShaameva bhuutaanaa.n vinaashakaraNo mahaan .. 2..
  
  te devaaH shaktimushalaiH saayakairnataparvabhiH .
  prabhidyamaanaaH kuntaishcha dudruvurbhayavihvalaaH .. 3..
  
  paraajitaastadaa devaa devadeveshvara.n harim .
  praNemusta.n sureshaana.n shokasa.nvignamaanasaaH .. 4..
  
  taan samiixyaatha bhagavaandevadeveshvaro hariH .
  praNipatya sthitaandevaanida.n vachanamabraviit .. 5..
  
  vatsaaH kimiti vai devaashchyutaala~NkaaravikramaaH .
  samaagataaH sasaMtaapaa vaktumarhatha suvrataaH .. 6..
  
  tasya tadvachana.n shrutvaa tathaabhuutaaH surottamaaH .
  praNamyaahuryathaavR^itta.n devadevaaya viShNave .. 7..
  
  bhagavandevadevesha viShNo jiShNo janaardana .
  daanavaiH piiDitaaH sarve vaya.n sharaNamaagataaH .. 8..
  
  tvameva devadevesha gatirnaH puruShottama .
  tvameva paramaatmaa hi tva.n pitaa jagataamapi .. 9..
  
  tvameva bhartaa hartaa cha bhoktaa daataa janaardana .
  hantumarhasi tasmaattva.n daanavaandaanavaardana .. 10..
  
  daityaashcha vaiShNavairbraahmai raudrairyaamyaiH sudaaruNaiH .
  kauberaishchaiva saumyaishcha nairR^ityairvaaruNairdR^iDhaiH .. 11..
  
  vaayavyaishcha tathaagneyairaishaanairvaarShikaiH shubhaiH .
  saurai raudraistathaa bhiimaiH kampanairjR^imbhaNairdR^iDhaiH .. 12..
  
  avadhyaa varalaabhaatte sarve vaarijalochana .
  suuryamaNDalasambhuuta.n tvadiiya.n chakramudyatam .. 13..
  
  kuNThita.n hi dadhiichena chyaavanena jagadguro .
  daNDa.n shaar~Nga.n tavaastra.n cha labdha.n daityaiH prasaadataH ..14..
  
  puraa jalandhara.n hantu.n nirmita.n tripuraariNaa .
  rathaa~Nga.n sushita.n ghora.n tena taan hantumarhasi .. 15..
  
  tasmaattena nihantavyaa naanyaiH shastrashatairapi .
  tato nishamya teShaa.n vai vachana.n vaarijexaNaH .. 16..
  
  vaachaspatimukhaanaaha sa harishchakrabhR^itsvayam .
     shriiviShNuruvaacha \-
  bhobho devaa mahaadeva.n sarvairdevaiH sanaatanaiH .. 17..
  
  sampraapya saamprata.n sarva.n kariShyaami divaukasaam .
  devaa jalaMdhara.n hantu.n nirmita.n hi puraariNaa .. 18..
  
  labdhvaa rathaa~Nga.n tenaiva nihatya cha mahaasuraan .
  sarvaandhundhumukhaandaityaanaShTaShaShTishataansuraan .. 19..
  
  sabaandhavaanxaNaadeva yuShmaan saMtaarayaamyaham .
     suuta uvaacha \-
  evamuktvaa surashreShThaan surashreShThamanusmaran .. 20..
  
  surashreShThastadaa shreShTha.n puujayaamaasa sha~Nkaram .
  li~Nga.n sthaapya yathaanyaaya.n himavachChikhare shubhe .. 21..
  
  meruparvatasaMkaasha.n nirmita.n vishvakarmaNaa .
  tvaritaakhyena rudreNa raudreNa cha janaardanaH .. 22..
  
  snaapya sampuujya gandhaadyairjvaalaakaara.n manoramam .
  tuShTaava cha tadaa rudra.n sampuujyaagnau praNamya cha .. 23..
  
  deva.n naamnaa.n sahasreNa bhavaadyena yathaakramam .
  puujayaamaasa cha shiva.n praNavaadya.n namontakam .. 24..
  
  deva.n naamnaa.n sahasreNa bhavaadyena maheshvaram .
  pratinaama sapadmena puujayaamaasa sha~Nkaram .. 25..
  
  agnau cha naamabhirdeva.n bhavaadyaiH samidaadibhiH .
  svaahaantairvidhivaddhutvaa pratyekamayuta.n prabhum .. 26..
  
  tuShTaava cha punaH shambhu.n bhavaadyairbhavamiishvaram .
     shrii viShNuruvaacha \-
  bhavaH shivo haro rudraH puruShaH padmalochanaH .. 27..
  
  arthitavyaH sadaachaaraH sarvashambhurmaheshvaraH .
  iishvaraH sthaaNuriishaanaH sahasraaxaH sahasrapaat .. 28..
  
  variiyaan varado vandyaH sha~NkaraH parameshvaraH .
  ga~NgaadharaH shuuladharaH paraarthaikaprayojanaH .. 29..
  
  sarvaGYaH sarvadevaadigiridhanvaa jaTaadharaH .
  chandraapiiDashchandramaulirvidvaanvishvaamareshvaraH .. 30..
  
  vedaantasaarasandohaH kapaalii niilalohitaH .
  dhyaanaadhaaro.aparichChedyo gauriibhartaa gaNeshvaraH .. 31..
  
  aShTamuurtirvishvamuurtistrivargaH svargasaadhanaH .
  GYaanagamyo dR^iDhapraGYo devadevastrilochanaH .. 32..
  
  vaamadevo mahaadevaH paaNDuH paridR^iDho dR^iDhaH .
  vishvaruupo viruupaaxo vaagiishaH shuchirantaraH .. 33..
  
  sarvapraNayasa.nvaadiivR^iShaa~Nko vR^iShavaahanaH .
  iishaH pinaakii khaTvaa~Ngii chitraveShashchirantanaH .. 34..
  
  tamoharo mahaayogii goptaa brahmaa~NgahR^ijjaTii .
  kaalakaalaH kR^ittivaasaaH subhagaH praNavaatmakaH .. 35..
  
  unmattaveShashchaxuShyodurvaasaaH smarashaasanaH .
  dR^iDhaayudhaH skandaguruH parameShThii paraayaNaH .. 36..
  
  anaadimadhyanidhano girisho giribaandhavaH .
  kuberabandhuH shriikaNTho lokavarNottamottamaH .. 37..
  
  saamaanyadevaH kodaNDii niilakaNThaH parashvadhii .
  vishaalaaxo mR^igavyaadhaH sureshaH suuryataapanaH .. 38..
  
  dharmakarmaaxamaH xetra.n bhagavaan bhaganetrabhit .
  ugraH pashupatistaarxyapriyabhaktaH priya.nvadaH .. 39..
  
  daataa dayaakaro daxaH kapardii kaamashaasanaH .
  shmashaananilayaH suuxmaH shmashaanastho maheshvaraH .. 40..
  
  lokakartaa bhuutapatirmahaakartaa mahauShadhii .
  uttaro gopatirgoptaa GYaanagamyaH puraatanaH .. 41..
  
  niitiH suniitiH shuddhaatmaa somasomarataH sukhii .
  somapo.amR^itapaH somo mahaaniitirmahaamatiH .. 42..
  
  ajaatashatruraalokaH sambhaavyo havyavaahanaH .
  lokakaaro vedakaaraH suutrakaaraH sanaatanaH .. 43..
  
  maharShiH kapilaachaaryo vishvadiiptistrilochanaH .
  pinaakapaaNibhuudevaH svastidaH svastikR^itsadaa .. 44..
  
  tridhaamaa saubhagaH sharvaH sarvaGYaH sarvagocharaH .
  brahmadhR^igvishvasR^iksvargaH karNikaaraH priyaH kaviH .. 45..
  
  shaakho vishaakho goshaakhaH shivonaikaH kratuH samaH .
  ga~Ngaaplavodako bhaavaH sakalasthapatisthiraH .. 46..
  
  vijitaatmaa vidheyaatmaa bhuutavaahanasaarathiH .
  sagaNo gaNakaaryashcha sukiirtishChinnasa.nshayaH .. 47..
  
  kaamadevaH kaamapaalo bhasmoddhuulitavigraH .
  bhasmapriyo bhasmashaayii kaamii kaantaH kR^itaagamaH .. 48..
  
  samaayukto nivR^ittaatmaa dharmayuktaH sadaashivaH .
  chaturmukhashchaturbaahurduraavaaso duraasadaH .. 49..
  
  durgamo durlabho durgaH sarvaayudhavishaaradaH .
  adhyaatmayoganilayaH sutantustantuvardhanaH .. 50..
  
  shubhaa~Ngo lokasaara~Ngo jagadiisho.amR^itaashanaH .
  bhasmashuddhikaro merurojasvii shuddhavigrahaH .. 51..
  
  hiraNyaretaastaraNirmariichirmahimaalayaH .
  mahaahrado mahaagarbhaH siddhavR^indaaravanditaH .. 52..
  
  vyaaghracharmadharo vyaalii mahaabhuuto mahaanidhiH .
  amR^itaa~Ngo.amR^itavapuH pa~nchayaGYaH prabha~njanaH .. 53..
  
  pa~nchavi.nshatitattvaGYaH paarijaataH paraavaraH .
  sulabhaH suvrataH shuuro vaa~NmayaikanidhirnidhiH .. 54..
  
  varNaashramagururvarNii shatrujichChatrutaapanaH .
  aashramaH xapaNaH xaamo GYaanavaanachalaachalaH .. 55..
  
  pramaaNabhuuto durGYeyaH suparNo vaayuvaahanaH .
  dhanurdharo dhanurvedo guNaraashirguNaakaraH .. 56..
  
  anantadR^iShTiraanando daNDo damayitaa damaH .
  abhivaadyo mahaachaaryo vishvakarmaa vishaaradaH .. 57..
  
  viitaraago viniitaatmaa tapasvii bhuutabhaavanaH .
  unmattaveShaH prachChanno jitakaamo jitapriyaH .. 58..
  
  kalyaaNaprakR^itiH kalpaH sarvalokaprajaapatiH .
  tapasvii taarako dhiimaan pradhaanaprabhuravyayaH .. 59..
  
  lokapaalo.antarhitaatmaa kalyaadiH kamalexaNaH .
  vedashaastraarthatattvaGYo niyamo niyamaashrayaH .. 60..
  
  chandraH suuryaH shaniH keturviraamo vidrumachChaviH .
  bhaktigamyaH para.n brahma mR^igabaaNaarpaNo.anaghaH .. 61..
  
  adriraajaalayaH kaantaH paramaatmaa jagadguruH .
  sarvakarmaachalastvaShTaa maa~Ngalyo ma~NgalaavR^itaH .. 62..
  
  mahaatapaa diirghatapaaH sthaviShThaH sthaviro dhruvaH .
  ahaH sa.nvatsaro vyaaptiH pramaaNa.n parama.n tapaH .. 63..
  
  sa.nvatsarakaro mantraH pratyayaH sarvadarshanaH .
  ajaH sarveshvaraH snigdho mahaaretaa mahaabalaH .. 64..
  
  yogii yogyo mahaaretaaH siddhaH sarvaadiragnidaH .
  vasurvasumanaaH satyaH sarvapaapaharo haraH .. 65..
  
  amR^itaH shaashvataH shaanto baaNahastaH prataapavaan .
  kamaNDaludharo dhanvii vedaa~Ngo vedavinmuniH .. 66..
  
  bhraajiShNurbhojana.n bhoktaa lokanetaa duraadharaH .
  atiindriyo mahaamaayaH sarvaavaasashchatuShpathaH .. 67..
  
  kaalayogii mahaanaado mahotsaaho mahaabalaH .
  mahaabuddhirmahaaviiryo bhuutachaarii purandaraH .. 68..
  
  nishaacharaH pretachaarii mahaashaktirmahaadyutiH .
  anirdeshyavapuH shriimaansarvahaaryamito gatiH .. 69..
  
  bahushruto bahumayo niyataatmaa bhavodbhavaH .
  ojastejo dyutikaro nartakaH sarvakaamakaH .. 70..
  
  nR^ityapriyo nR^ityanR^ityaH prakaashaatmaa prataapanaH .
  buddhaH spaShTaaxaro mantraH sanmaanaH saarasamplavaH .. 71..
  
  yugaadikR^idyugaavarto gambhiiro vR^iShavaahanaH .
  iShTo vishiShTaH shiShTeShTaH sharabhaH sharabho dhanuH .. 72..
  
  apaaMnidhiradhiShThaana.n vijayo jayakaalavit .
  pratiShThitaH pramaaNaGYo hiraNyakavacho hariH .. 73..
  
  virochanaH suragaNo vidyesho vibudhaashrayaH .
  baalaruupo balonmaathii vivarto gahano guruH .. 74..
  
  karaNa.n kaaraNa.n kartaa sarvabandhavimochanaH .
  vidvattamo viitabhayo vishvabhartaa nishaakaraH .. 75..
  
  vyavasaayo vyavasthaanaH sthaanado jagadaadijaH .
  dundubho lalito vishvo bhavaatmaatmanisa.nsthitaH .. 76..
  
  viireshvaro viirabhadro viirahaa viirabhR^idviraaT .
  viirachuuDaamaNirvettaa tiivranaado nadiidharaH .. 77..
  
  aaGYaadhaarastrishuulii cha shipiviShTaH shivaalayaH .
  vaalakhilyo mahaachaapastigmaa.nshurnidhiravyayaH .. 78..
  
  abhiraamaH susharaNaH subrahmaNyaH sudhaapatiH .
  maghavaankaushiko gomaan vishraamaH sarvashaasanaH .. 79..
  
  lalaaTaaxo vishvadehaH saaraH sa.nsaarachakrabhR^it .
  amoghadaNDii madhyastho hiraNyo brahmavarchasii .. 80..
  
  paramaarthaH paramayaH shambaro vyaaghrako.analaH .
  ruchirvararuchirvandyo vaachaspatiraharpatiH .. 81..
  
  ravirvirochanaH skandhaH shaastaa vaivasvato janaH .
  yuktirunnatakiirtishcha shaantaraagaH paraajayaH .. 82..
  
  kailaasapatikaamaariH savitaa ravilochanaH .
  vidvattamo viitabhayo vishvahartaa.anivaaritaH .. 83..
  
  nityo niyatakalyaaNaH puNyashravaNakiirtanaH .
  duurashravaa vishvasaho dhyeyo duHsvapnanaashanaH .. 84..
  
  uttaarako duShkR^itihaa durdharSho duHsaho.abhayaH .
  anaadirbhuurbhuvo laxmiiH kiriiTitridashaadhipaH .. 85..
  
  vishvagoptaa vishvabhartaa sudhiiro ruchiraa~NgadaH .
  janano janajanmaadiH priitimaanniitimaannayaH .. 86..
  
  vishiShTaH kaashyapo bhaanurbhiimo bhiimaparaakramaH .
  praNavaH saptadhaachaaro mahaakaayo mahaadhanuH .. 87..
  
  janmaadhipo mahaadevaH sakalaagamapaaragaH .
  tattvaatattvavivekaatmaa vibhuuShNurbhuutibhuuShaNaH .. 88..
  
  R^iShirbraahmaNavijjiShNurjanmamR^ityujaraatigaH .
  yaGYo yaGYapatiryajvaa yaGYaanto.amoghavikramaH .. 89..
  
  mahendro durbharaH senii yaGYaa~Ngo yaGYavaahanaH .
  pa~nchabrahmasamutpattirvishvesho vimalodayaH .. 90..
  
  aatmayoniranaadyanto ShaDvi.nshatsaptalokadhR^ik .
  gaayatriivallabhaH praa.nshurvishvaavaasaH prabhaakaraH .. 91..
  
  shishurgirirataH samraaT suSheNaH surashatruhaa .
  amogho.ariShTamathano mukundo vigatajvaraH .. 92..
  
  svayaMjyotiranujyotiraatmajyotiracha~nchalaH .
  pi~NgalaH kapilashmashruH shaastranetrastrayiitanuH .. 93..
  
  GYaanaskandho mahaaGYaanii nirutpattirupaplavaH .
  bhago vivasvaanaadityo yogaachaaryo bR^ihaspatiH .. 94..
  
  udaarakiirtirudyogii sadyogiisadasanmayaH .
  naxatramaalii raakeshaH saadhiShThaanaH ShaDaashrayaH .. 95..
  
  pavitrapaaNiH paapaarirmaNipuuro manogatiH .
  hR^itpuNDariikamaasiinaH shuklaH shaanto vR^iShaakapiH .. 96..
  
  viShNurgrahapatiH kR^iShNaH samartho.anarthanaashanaH .
  adharmashatruraxayyaH puruhuutaH puruShTutaH .. 97..
  
  brahmagarbho bR^ihadgarbho dharmadhenurdhanaagamaH .
  jagaddhitaiShisugataH kumaaraH kushalaagamaH .. 98..
  
  hiraNyavarNo jyotiShmaannaanaabhuutadharo dhvaniH .
  arogo niyamaadhyaxo vishvaamitro dvijottamaH .. 99..
  
  bR^ihajyotiH sudhaamaa cha mahaajyotiranuttamaH .
  maataamaho maatarishvaa nabhasvaannaagahaaradhR^ik .. 100..
  
  pulastyaH pulaho.agastyo jaatuukarNyaH paraasharaH .
  niraavaraNadharmaGYo viri~ncho viShTarashravaaH .. 101..
  
  aatmabhuuraniruddho.atri GYaanamuurtirmahaayashaaH .
  lokachuuDaamaNirviirashchaNDasatyaparaakramaH .. 102..
  
  vyaalakalpo mahaakalpo mahaavR^ixaH kalaadharaH .
  alaMkariShNustvachalo rochiShNurvikramottamaH .. 103..
  
  aashushabdapatirvegii plavanaH shikhisaarathiH .
  asa.nsR^iShTo.atithiH shakraH pramaathii paapanaashanaH .. 104..
  
  vasushravaaH kavyavaahaH pratapto vishvabhojanaH .
  jaryo jaraadhishamano lohitashcha tanuunapaat .. 105..
  
  pR^iShadashvo nabhoyoniH supratiikastamisrahaa .
  nidaaghastapano meghaH paxaH parapura~njayaH .. 106..
  
  mukhaanilaH suniShpannaH surabhiH shishiraatmakaH .
  vasanto maadhavo griiShmo nabhasyo biijavaahanaH .. 107..
  
  a~Ngiraamuniraatreyo vimalo vishvavaahanaH .
  paavanaH purujichChakrastrividyo naravaahanaH .. 108..
  
  mano buddhirahaMkaaraH xetraGYaH xetrapaalakaH .
  tejonidhirGYaananidhirvipaako vighnakaarakaH .. 109..
  
  adharo.anuttaroGYeyo jyeShTho niHshreyasaalayaH .
  shailo nagastanurdoho daanavaarirarindamaH .. 110..
  
  chaarudhiirjanakashchaaru vishalyo lokashalyakR^it .
  chaturvedashchaturbhaavashchaturashchaturapriyaH .. 111..
  
  aamnaayo.atha samaamnaayastiirthadevashivaalayaH .
  bahuruupo mahaaruupaH sarvaruupashcharaacharaH .. 112..
  
  nyaayanirvaahako nyaayo nyaayagamyo nira~njanaH .
  sahasramuurdhaa devendraH sarvashastraprabha~njanaH .. 113..
  
  muNDo viruupo vikR^ito daNDii daanto guNottamaH .
  pi~Ngalaaxo.atha haryaxo niilagriivo niraamayaH .. 114..
  
  sahasrabaahuH sarveshaH sharaNyaH sarvalokabhR^it .
  padmaasanaH paraMjyotiH paraavaraphalapradaH .. 115..
  
  padmagarbho mahaagarbho vishvagarbho vichaxaNaH .
  paraavaraGYo biijeshaH sumukhaH sumahaasvanaH .. 116..
  
  devaasuragururdevo devaasuranamaskR^itaH .
  devaasuramahaamaatro devaasuramahaashrayaH .. 117..
  
  devaadidevo devarShirdevaasuravarapradaH .
  devaasureshvaro divyo devaasuramaheshvaraH .. 118..
  
  sarvadevamayo.achintyo devataatmaatmasambhavaH .
  iiDyo.aniishaH suravyaaghro devasi.nho divaakaraH .. 119..
  
  vibudhaagravarashreShThaH sarvadevottamottamaH .
  shivaGYaanarataH shriimaan shikhishriiparvatapriyaH .. 120..
  
  jayastambho vishiShTambho narasi.nhanipaatanaH .
  brahmachaarii lokachaarii dharmachaarii dhanaadhipaH .. 121..
  
  nandii nandiishvaro nagno nagnavratadharaH shuchiH .
  li~NgaadhyaxaH suraadhyaxo yugaadhyaxo yugaavahaH .. 122..
  
  svavashaH savashaH svargaH svaraH svaramayaH svanaH .
  biijaadhyaxo biijakartaa dhanakR^iddharmavardhanaH .. 123..
  
  dambho.adambho mahaadambhaH sarvabhuutamaheshvaraH .
  shmashaananilayastiShyaH seturapratimaakR^itiH .. 124..
  
  lokottarasphuTaalokastryambako naagabhuuShaNaH .
  andhakaarirmakhadveShii viShNukandharapaatanaH .. 125..
  
  viitadoSho.axayaguNo daxaariH puuShadantahR^it .
  dhuurjaTiH khaNDaparashuH sakalo niShkalo.anaghaH .. 126..
  
  aadhaaraH sakalaadhaaraH paaNDuraabho mR^iDo naTaH .
  puurNaH puurayitaa puNyaH sukumaaraH sulochanaH .. 127..
  
  saamageyaH priyakaraH puNyakiirtiranaamayaH .
  manojavastiirthakaro jaTilo jiiviteshvaraH .. 128..
  
  jiivitaantakaro nityo vasuretaa vasupriyaH .
  sadgatiH satkR^itiH saktaH kaalakaNThaH kalaadharaH .. 129..
  
  maanii maanyo mahaakaalaH sadbhuutiH satparaayaNaH .
  chandrasa~njiivanaH shaastaa lokaguuDho.amaraadhipaH .. 130..
  
  lokabandhurlokanaathaH kR^itaGYaH kR^itibhuuShaNaH .
  anapaayyaxaraH kaantaH sarvashaastrabhR^itaa.n varaH .. 131..
  
  tejomayo dyutidharo lokamaayo.agraNiiraNuH .
  shuchismitaH prasannaatmaa durjayo duratikramaH .. 132..
  
  jyotirmayo niraakaaro jagannaatho jaleshvaraH .
  tumbaviiNii mahaakaayo vishokaH shokanaashanaH .. 133..
  
  trilokaatmaa trilokeshaH shuddhaH shuddhirathaaxajaH .
  avyaktalaxaNo.avyakto vyaktaavyakto vishaampatiH .. 134..
  
  varashiilo varatulo maano maanadhano mayaH .
  brahmaa viShNuH prajaapaalo ha.nso ha.nsagatiryamaH .. 135..
  
  vedhaa dhaataa vidhaataa cha attaa hartaa chaturmukhaH .
  kailaasashikharaavaasii sarvaavaasii sataa.n gatiH .. 136..
  
  hiraNyagarbho hariNaH puruShaH puurvajaH pitaa .
  bhuutaalayo bhuutapatirbhuutido bhuvaneshvaraH .. 137..
  
  sa.nyogii yogavidbrahmaa brahmaNyo braahmaNapriyaH .
  devapriyo devanaatho devaGYo devachintakaH .. 138..
  
  viShamaaxaH kalaadhyaxo vR^iShaa~Nko vR^iShavardhanaH .
  nirmado nirahaMkaaro nirmoho nirupadravaH .. 139..
  
  darpahaa darpito dR^iptaH sarvartuparivartakaH .
  saptajihvaH sahasraarchiH snigdhaH prakR^itidaxiNaH .. 140..
  
  bhuutabhavyabhavannaathaH prabhavo bhraantinaashanaH .
  artho.anartho mahaakoshaH parakaaryaikapaNDitaH .. 141..
  
  niShkaNTakaH kR^itaanando nirvyaajo vyaajamardanaH .
  sattvavaansaattvikaH satyakiirtistambhakR^itaagamaH .. 142..
  
  akampito guNagraahii naikaatmaa naikakarmakR^it .
  supriitaH sumukhaH suuxmaH sukaro daxiNo.analaH .. 143..
  
  skandhaH skandhadharo dhuryaH prakaTaH priitivardhanaH .
  aparaajitaH sarvasaho vidagdhaH sarvavaahanaH .. 144..
  
  adhR^itaH svadhR^itaH saadhyaH puurtamuurtiryashodharaH .
  varaahashR^i~NgadhR^igvaayurbalavaanekanaayakaH .. 145..
  
  shrutiprakaashaH shrutimaanekabandhuranekadhR^ik .
  shriivallabhashivaarambhaH shaantabhadraH sama~njasaH .. 146..
  
  bhuushayo bhuutikR^idbhuutirbhuuShaNo bhuutavaahanaH .
  akaayo bhaktakaayasthaH kaalaGYaanii kalaavapuH .. 147..
  
  satyavratamahaatyaagii niShThaashaantiparaayaNaH .
  paraarthavR^ittirvarado viviktaH shrutisaagaraH .. 148..
  
  anirviNNo guNagraahii kala~Nkaa~NkaH kala~Nkahaa .
  svabhaavarudro madhyasthaH shatrughno madhyanaashakaH .. 149..
  
  shikhaNDii kavachii shuulii chaNDii muNDii cha kuNDalii .
  mekhalii kavachii khaDgii maayii sa.nsaarasaarathiH .. 150..
  
  amR^ityuH sarvadR^ik si.nhastejoraashirmahaamaNiH .
  asaMkhyeyo.aprameyaatmaa viiryavaankaaryakovidaH .. 151..
  
  vedyo vedaarthavidgoptaa sarvaachaaro muniishvaraH .
  anuttamo duraadharSho madhuraH priyadarshanaH .. 152..
  
  sureshaH sharaNa.n sarvaH shabdabrahmasataa.n gatiH .
  kaalabhaxaH kala~NkaariH ka~NkaNiikR^itavaasukiH .. 153..
  
  maheShvaaso mahiibhartaa niShkala~Nko vishR^i~NkhalaH .
  dyumaNistaraNirdhanyaH siddhidaH siddhisaadhanaH .. 154..
  
  nivR^ittaH sa.nvR^itaH shilpo vyuuDhorasko mahaabhujaH .
  ekajyotirniraata~Nko naro naaraayaNapriyaH .. 155..
  
  nirlepo niShprapa~nchaatmaa nirvyagro vyagranaashanaH .
  stavyastavapriyaH stotaa vyaasamuurtiranaakulaH .. 156..
  
  niravadyapadopaayo vidyaaraashiravikramaH .
  prashaantabuddhiraxudraH xudrahaa nityasundaraH .. 157..
  
  dhairyaagryadhuryo dhaatriishaH shaakalyaH sharvariipatiH .
  paramaarthagururdR^iShTirgururaashritavatsalaH .. 158..
  
  raso rasaGYaH sarvaGYaH sarvasattvaavalambanaH .
     suuta uvaacha \-
  eva.n naamnaa.n sahasreNa tuShTaava vR^iShabhadhvajam .. 159..
  
  snaapayaamaasa cha vibhuH puujayaamaasa pa~NkajaiH .
  pariixaartha.n hareH puujaakamaleShu maheshvaraH .. 160..
  
  gopayaamaasakamala.n tadaika.n bhuvaneshvaraH .
  hR^itapuShpo haristatra kimida.n tvabhyachintayan .. 161..
  
  GYaatvaa svanetramuddhR^itya sarvasattvaavalambanam .
  puujayaamaasa bhaavena naamnaa tena jagadgurum .. 162..
  
  tatastatra vibhurdR^iShTvaa tathaabhuuta.n haro harim .
  tasmaadavatataaraashu maNDalaatpaavakasya cha .. 163..
  
  koTibhaaskarasaMkaasha.n jaTaamukuTamaNDitam .
  jvaalaamaalaavR^ita.n divya.n tiixNada.nShTra.n bhaya~Nkaram .. 164..
  
  shuulaTa~Nkagadaachakrakuntapaashadhara.n haram .
  varadaabhayahasta.n cha diipicharmottariiyakam .. 165..
  
  itthambhuuta.n tadaa dR^iShTvaa bhava.n bhasmavibhuuShitam .
  hR^iShTo namashchakaaraashu devadeva.n janaardanaH .. 166..
  
  dudruvusta.n parikramya sendraa devaastrilochanam .
  chachaala brahmabhuvana.n chakampe cha vasundharaa .. 167..
  
  dadaaha tejastachChambhoH praanta.n vai shatayojanam .
  adhastaachchordhvatashchaiva haahetyakR^ita bhuutale .. 168..
  
  tadaa praaha mahaadevaH prahasanniva sha~NkaraH .
  samprexya praNayaadviShNu.n kR^itaa~njalipuTa.n sthitam .. 169..
  
  GYaata.n mayedamadhunaa devakaarya.n janaardana .
  sudarshanaakhya.n chakra.n cha dadaami tava shobhanam .. 170..
  
  yadruupa.n bhavataa dR^iShTa.n sarvalokabhaya~Nkaram .
  hitaaya tava yatnena tava bhaavaaya suvrata .. 171..
  
  shaanta.n raNaajire viShNo devaanaa.n duHkhasaadhanam .
  shaantasya chaastra.n shaanta.n syaachChaantenaastreNa ki.n phalam ..172..
  
  shaantasya samare chaastra.n shaantireva tapasvinaam .
  yoddhuH shaantyaa balachChedaH parasya balavR^iddhidaH .. 173..
  
  devairashaantairyadruupa.n madiiya.n bhaavayaavyayam .
  kimaayudhena kaarya.n vai yoddhu.n devaarisuudana .. 174..
  
  xamaa yudhi na kaarya.n vai yoddhu.n devaarisuudana .
  anaagate vyatiite cha daurbalye svajanotkare .. 175..
  
  akaalike tvadharme cha anarthevaarisuudana .
  evamuktvaa dadau chakra.n suuryaayutasamaprabham .. 176..
  
  netra.n cha netaa jagataa.n prabhurvai padmasannibham .
  tadaaprabhR^iti ta.n praahuH padmaaxamiti suvratam .. 177..
  
  dattvaina.n nayana.n chakra.n viShNave niilalohitaH .
  pasparsha cha karaabhyaa.n vai sushubhaabhyaamuvaacha ha .. 178..
  
  varadoha.n varashreShTha varaanvaraya chepsitaan .
  bhaktyaa vashiikR^ito nuuna.n tvayaaha.n puruShottama .. 179..
  
  ityukto devadevena devadeva.n praNamya tam .
  tvayi bhaktirmahaadeva prasiida varamuttamam .. 180..
  
  naanyamichChaami bhaktaanaamaartayo naasti yatprabho .
  tachChrutvaa vachana.n tasya dayaavaan sutaraa.n bhavaH .. 181..
  
  pasparsha cha dadau tasmai shraddhaa.n shiitaa.nshubhuuShaNaH .
  praaha chaiva.n mahaadevaH paramaatmaanamachyutam .. 182..
  
  mayi bhaktashcha vandyashcha puujyashchaiva suraasuraiH .
  bhaviShyati na saMdeho matprasaadaatsurottama .. 183..
  
  yadaa satii daxaputrii vinindyeva sulochanaa .
  maatara.n pitara.n daxa.n bhaviShyati sureshvarii .. 184..
  
  divyaa haimavatii viShNo tadaa tvamapi suvrata .
  bhaginii.n tava kalyaaNii.n devii.n haimavatiimumaam .. 185..
  
  niyogaadbrahmaNaH saadhvii.n pradaasyasi mamaiva taam .
  matsambandhii cha lokaanaa.n madhye puujyo bhaviShyasi .. 186..
  
  maa.n divyena cha bhaavena tadaa prabhR^iti sha~Nkaram .
  draxyase cha prasannena mitrabhuutamivaatmanaa .. 187..
  
  ityuktvaantardadhe rudro bhagavaanniilalohitaH .
  janaardanopi bhagavaandevaanaamapi sannidhau .. 188..
  
  ayaachata mahaadeva.n brahmaaNa.n munibhiH samam .
  mayaa prokta.n stava.n divya.n padmayone sushobhanam .. 189..
  
  yaH paThechChR^iNuyaadvaapi shraavayedvaa dvijottamaan .
  pratinaamni hiraNyasya dattasya phalamaapnuyaat .. 190..
  
  ashvamedhasahasreNa phala.n bhavati tasya vai .
  ghR^itaadyaiH snaapayedrudra.n sthaalyaa vai kalashaiH shubhaiH ..191..
  
  naamnaa.n sahasreNaanena shraddhayaa shivamiishvaram .
  sopi yaGYasahasrasya phala.n labdhvaa sureshvaraiH .. 192..
  
  puujyo bhavati rudrasya priitirbhavati tasya vai .
  tathaastviti tathaa praaha padmayonerjanaardanam .. 193..
  
  jagmatuH praNipatyaina.n devadeva.n jagadgurum .
  tasmaannaamnaa.n sahasreNa puujayedanagho dvijaaH .. 194..
  
  japeennaamnaa.n sahasra.n cha sa yaati paramaa.n gatim .. 195..
  
  .. iti shriili~NgamahaapuraaNe puurvabhaage sahasranaamabhiH
  puujanaadviShNuchakralaabho naamaaShTanavatitamodhyaayaH ..
  
 •  

Related Content

Shiva Sahasra NaamaavaLi

shiva sahasranAmam

शिव सहस्रनाम स्तोत्रम (लिङ्गपुराणान्तर्गत) - shri shiva sah

śiva ayuta nāmāvalī ṭa varga ta varga (10000 nāmāvalī) Shiva

śiva ayuta nāmāvalī pa varga (10000 nāmāvalī) Shiva Ayuta Na