logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shiva sahasranAmam

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  shivasahasranaama

  		.. AUM..
  sthiraH sthaaNuH prabhurbhaanuH pravaro varado varaH .
  sarvaatmaa sarvavikhyaataH sarvaH sarvakaro bhavaH .. 
  
  jaTii charmii shikhaNDii cha sarvaa.ngaH sarvabhaavanaH .
  harishcha hariNaakshashcha sarvabhuutaharaH prabhuH ..
  
  pravR^ittishcha nivR^ittishcha niyataH shaashvato dhruvaH .
  shmashaanachaarii bhagavaan.h khacharo gocharo.ardanaH ..
  
  abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanaH .
  unmattaveshhaprachchhannaH sarvalokaprajaapatiH ..
  
  mahaaruupo mahaakaayo vR^ishharuupo mahaayashaaH .
  mahaa.a.atmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuH ..
  
  lokapaalo.antarhitaatmaa prasaado hayagardabhiH .
  pavitrashcha mahaa.nshchaiva niyamo niyamaashrayaH ..
  
  sarvakarmaa svayaMbhuushchaadiraadikaro nidhiH .
  sahasraaksho viruupaakshaH somo nakshatrasaadhakaH ..
  
  chandraH suuryaH gatiH keturgraho grahapatirvaraH .
  adrirad{}ryaalayaH kartaa mR^igabaaNaarpaNo.anaghaH ..
  
  mahaatapaa ghora tapaa.adiino diinasaadhakaH .
  saMvatsarakaro mantraH pramaaNaM paramaM tapaH ..
  
  yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaaH .
  suvarNaretaaH sarvaGYaH subiijo vR^ishhavaahanaH ..
  
  dashabaahustvanimishho niilakaNTha umaapatiH .
  vishvaruupaH svayaM shreshhTho balaviiro.abalogaNaH ..
  
  gaNakartaa gaNapatirdigvaasaaH kaama eva cha .
  pavitraM paramaM mantraH sarvabhaava karo haraH ..
  
  kamaNDaludharo dhanvii baaNahastaH kapaalavaan.h .
  ashanii shataghnii khaDgii paTTishii chaayudhii mahaan.h ..
  
  sruvahastaH suruupashcha tejastejaskaro nidhiH .
  ushhNishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa ..
  
  diirghashcha harikeshashcha sutiirthaH kR^ishhNa eva cha .
  sR^igaala ruupaH sarvaartho muNDaH kuNDii kamaNDaluH ..
  
  ajashcha mR^igaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi .
  urdhvaretordhvali.nga urdhvashaayii nabhastalaH ..
  
  trijaTaishchiiravaasaashcha rudraH senaapatirvibhuH .
  ahashcharo.atha naktaM cha tigmamanyuH suvarchasaH ..
  
  gajahaa daityahaa loko lokadhaataa guNaakaraH .
  si.nhashaarduularuupashcha aardracharmaaMbaraavR^itaH ..
  
  kaalayogii mahaanaadaH sarvavaasashchatushhpathaH .
  nishaacharaH pretachaarii bhuutachaarii maheshvaraH ..
  
  bahubhuuto bahudhanaH sarvaadhaaro.amito gatiH .
  nR^ityapriyo nityanarto nartakaH sarvalaasakaH ..
  
  ghoro mahaatapaaH paasho nityo giri charo nabhaH .
  sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditaH ..
  
  amarshhaNo marshhaNaatmaa yaGYahaa kaamanaashanaH .
  dakshayaGYaapahaarii cha susaho madhyamastathaa ..
  
  tejo.apahaarii balahaa mudito.artho.ajito varaH .
  gaMbhiiraghoshho gaMbhiiro gaMbhiira balavaahanaH ..
  
  nyagrodharuupo nyagrodho vR^ikshakarNasthitirvibhuH .
  sudiikshNadashanashchaiva mahaakaayo mahaananaH ..
  
  vishhvakseno hariryaGYaH sa.nyugaapiiDavaahanaH .
  tiikshNa taapashcha haryashvaH sahaayaH karmakaalavit.h ..
  
  vishhNuprasaadito yaGYaH samudro vaDavaamukhaH .
  hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanaH ..
  
  ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavit.h .
  jyotishhaamayanaM siddhiH sa.ndhirvigraha eva cha ..
  
  shikhii daNDii jaTii jvaalii muurtijo muurdhago balii .
  vaiNavii paNavii taalii kaalaH kaalakaTa.nkaTaH ..
  
  nakshatravigraha vidhirguNavR^iddhirlayo.agamaH .
  prajaapatirdishaa baahurvibhaagaH sarvatomukhaH ..
  
  vimochanaH suragaNo hiraNyakavachodbhavaH .
  meDhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa ..
  
  sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahaH .
  vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tara.ngavit.h ..
  
  tridashastrikaaladhR^ik.h karma sarvabandhavimochanaH .
  bandhanastvaasurendraaNaaM yudhi shatruvinaashanaH ..
  
  saa.nkhyaprasaado survaasaaH sarvasaadhunishhevitaH .
  praskandano vibhaagashchaatulyo yaGYabhaagavit.h ..
  
  sarvaavaasaH sarvachaarii durvaasaa vaasavo.amaraH .
  hemo hemakaro yaGYaH sarvadhaarii dharottamaH ..
  
  lohitaaksho mahaa.akshashcha vijayaaksho vishaaradaH .
  sa.ngraho nigrahaH kartaa sarpachiiranivaasanaH ..
  
  mukhyo.amukhyashcha dehashcha deha R^iddhiH sarvakaamadaH .
  sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhR^ik.h ..
  
  sarvakaamavarashchaiva sarvadaH sarvatomukhaH .
  aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragaH khagaH ..
  
  raudraruupoM.ashuraadityo vasurashmiH suvarchasii .
  vasuvego mahaavego manovego nishaacharaH ..
  
  sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro haraH .
  muniraatma patirloke saMbhojyashcha sahasradaH ..
  
  pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaaMpatiH .
  unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashaH ..
  
  vaamadevashcha vaamashcha praagdakshiNashcha vaamanaH .
  siddhayogaapahaarii cha siddhaH sarvaarthasaadhakaH ..
  
  bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaaNii mR^iduravyayaH .
  mahaaseno vishaakhashcha shhashhTibhaago gavaaMpatiH ..
  
  vajrahastashcha vishhkaMbhii chamuustaMbhanaiva cha .
  R^iturR^itu karaH kaalo madhurmadhukaro.achalaH ..
  
  vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitaH .
  brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravit.h ..
  
  iishaana iishvaraH kaalo nishaachaarii pinaakadhR^ik.h .
  nimittastho nimittaM cha nandirnandikaro hariH ..
  
  nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanaH .
  bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaaMvaraH ..
  
  chaturmukho mahaali.ngashchaaruli.ngastathaiva cha .
  li.ngaadhyakshaH suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahaH ..
  
  biijaadhyaksho biijakartaa.adhyaatmaanugato balaH .
  itihaasa karaH kalpo gautamo.atha jaleshvaraH ..
  
  daMbho hyadaMbho vaidaMbho vaishyo vashyakaraH kaviH .
  loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhiH ..
  
  aksharaM paramaM brahma balavaan.h shakra eva cha .
  niitirhyaniitiH shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatiH ..
  
  bahuprasaadaH svapano darpaNo.atha tvamitrajit.h .
  vedakaaraH suutrakaaro vidvaan.h samaramardanaH ..
  
  mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikaraH .
  agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto haviH ..
  
  vR^ishhaNaH sha.nkaro nityo varchasvii dhuumaketanaH .
  niilastathaa.a.ngalubdhashcha shobhano niravagrahaH ..
  
  svastidaH svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuH .
  utsa.ngashcha mahaa.ngashcha mahaagarbhaH paro yuvaa ..
  
  kR^ishhNavarNaH suvarNashchendriyaH sarvadehinaam.h .
  mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaaH ..
  
  mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayaH .
  mahaadanto mahaakarNo mahaameDhro mahaahanuH ..
  
  mahaanaaso mahaakaMburmahaagriivaH shmashaanadhR^ik.h .
  mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mR^igaalayaH ..
  
  laMbano laMbitoshhThashcha mahaamaayaH payonidhiH .
  mahaadanto mahaada.nshhTro mahaajihvo mahaamukhaH ..
  
  mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajaTaH .
  asapatnaH prasaadashcha pratyayo giri saadhanaH ..
  
  snehano.asnehanashchaivaajitashcha mahaamuniH .
  vR^ikshaakaaro vR^iksha keturanalo vaayuvaahanaH ..
  
  maNDalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa .
  atharvashiirshhaH saamaasya R^ik.hsahasraamitekshaNaH ..
  
  yajuH paada bhujo guhyaH prakaasho ja.ngamastathaa .
  amoghaarthaH prasaadashchaabhigamyaH sudarshanaH ..
  
  upahaarapriyaH sharvaH kanakaH kaaJNchanaH sthiraH .
  naabhirnandikaro bhaavyaH pushhkarasthapatiH sthiraH ..
  
  dvaadashastraasanashchaadyo yaGYo yaGYasamaahitaH .
  naktaM kalishcha kaalashcha makaraH kaalapuujitaH ..
  
  sagaNo gaNa kaarashcha bhuuta bhaavana saarathiH .
  bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurgaNaH ..
  
  agaNashchaiva lopashcha mahaa.a.atmaa sarvapuujitaH .
  sha.nkustrisha.nkuH saMpannaH shuchirbhuutanishhevitaH ..
  
  aashramasthaH kapotastho vishvakarmaapatirvaraH .
  shaakho vishaakhastaamroshhTho hyamujaalaH sunishchayaH ..
  
  kapilo.akapilaH shuuraayushchaiva paro.aparaH .
  gandharvo hyaditistaarkshyaH suviGYeyaH susaarathiH ..
  
  parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavaH .
  tuMbaviiNii mahaakopordhvaretaa jaleshayaH ..
  
  ugro va.nshakaro va.nsho va.nshanaado hyaninditaH .
  sarvaa.ngaruupo maayaavii suhR^ido hyanilo.analaH ..
  
  bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanaH .
  sayaGYaariH sakaamaariH mahaada.nshhTro mahaa.a.ayudhaH ..
  
  baahustvaninditaH sharvaH sha.nkaraH sha.nkaro.adhanaH .
  amaresho mahaadevo vishvadevaH suraarihaa ..
  
  ahirbudhno nirR^itishcha chekitaano haristathaa .
  ajaikapaachcha kaapaalii trisha.nkurajitaH shivaH ..
  
  dhanvantarirdhuumaketuH skando vaishravaNastathaa .
  dhaataa shakrashcha vishhNushcha mitrastvashhTaa dhruvo dharaH ..
  
  prabhaavaH sarvago vaayuraryamaa savitaa raviH .
  udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanaH ..
  
  ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamaguNaavahaH .
  padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramaH ..
  
  balavaa.nshchopashaantashcha puraaNaH puNyachaJNchurii .
  kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvaraH ..
  
  sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaaM praaNinaaMpatiH .
  devadevaH mukho.asaktaH sadasat.h sarvaratnavit.h ..
  
  kailaasa shikharaavaasii himavad.h girisa.nshrayaH .
  kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradaH ..
  
  vaNijo vardhano vR^iksho nakulashchandanashchhadaH .
  saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhaH ..
  
  siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaraNottaraH .
  si.nhanaadaH si.nhada.nshhTraH si.nhagaH si.nhavaahanaH ..
  
  prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruH .
  saara.ngo navachakraa.ngaH ketumaalii sabhaavanaH ..
  
  bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditaH .. 
  
  vaahitaa sarvabhuutaanaaM nilayashcha vibhurbhavaH .
  amoghaH sa.nyato hyashvo bhojanaH praaNadhaaraNaH ..
  
  dhR^itimaan.h matimaan.h dakshaH satkR^itashcha yugaadhipaH .
  gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano haraH ..
  
  hiraNyabaahushcha tathaa guhaapaalaH praveshinaam.h .
  pratishhThaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyaH ..
  
  gaandhaarashcha suraalashcha tapaH karma ratirdhanuH .
  mahaagiito mahaanR^ittohyapsarogaNasevitaH ..
  
  mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalaH .
  aavedaniiya aaveshaH sarvagandhasukhaavahaH ..
  
  toraNastaaraNo vaayuH paridhaavati chaikataH .
  sa.nyogo vardhano vR^iddho mahaavR^iddho gaNaadhipaH ..
  
  nityaatmasahaayashcha devaasurapatiH patiH .
  yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvaNaH ..
  
  aashhaaDhashcha sushhaaDashcha dhruvo hari haNo haraH .
  vapuraavartamaanebhyo vasushreshhTho mahaapathaH ..
  
  shirohaarii vimarshashcha sarvalakshaNa bhuushhitaH .
  akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalaH ..
  
  samaamnaayo.asamaamnaayastiirthadevo mahaarathaH .
  nirjiivo jiivano mantraH shubhaaksho bahukarkashaH ..
  
  ratna prabhuuto raktaa.ngo mahaa.arNavanipaanavit.h .
  muulo vishaalo hyamR^ito vyaktaavyaktastapo nidhiH ..
  
  aarohaNo nirohashcha shalahaarii mahaatapaaH .
  senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo hariH ..
  
  yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagaH .
  nyaaya nirvaapaNaH paadaH paNDito hyachalopamaH ..
  
  bahumaalo mahaamaalaH sumaalo bahulochanaH .
  vistaaro lavaNaH kuupaH kusumaH saphalodayaH ..
  
  vR^ishhabho vR^ishhabhaa.nkaa.ngo maNi bilvo jaTaadharaH .
  indurvisarvaH sumukhaH suraH sarvaayudhaH sahaH ..
  
  nivedanaH sudhaajaataH sugandhaaro mahaadhanuH .
  gandhamaalii cha bhagavaan.h utthaanaH sarvakarmaNaam.h ..
  
  manthaano bahulo baahuH sakalaH sarvalochanaH .
  tarastaalii karastaalii uurdhva sa.nhanano vahaH ..
  
  chhatraM suchchhatro vikhyaataH sarvalokaashrayo mahaan.h .
  muNDo viruupo vikR^ito daNDi muNDo vikurvaNaH ..
  
  haryakshaH kakubho vajrii diiptajihvaH sahasrapaat.h .
  sahasramuurdhaa devendraH sarvadevamayo guruH ..
  
  sahasrabaahuH sarvaa.ngaH sharaNyaH sarvalokakR^it.h .
  pavitraM trimadhurmantraH kanishhThaH kR^ishhNapi.ngalaH ..
  
  brahmadaNDavinirmaataa shataghnii shatapaashadhR^ik.h .
  padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavaH ..
  
  gabhastirbrahmakR^id.h brahmaa brahmavid.h braahmaNo gatiH .
  anantaruupo naikaatmaa tigmatejaaH svayaMbhuvaH ..
  
  uurdhvagaatmaa pashupatirvaatara.nhaa manojavaH .
  chandanii padmamaalaa.ag{}ryaH surabhyuttaraNo naraH ..
  
  karNikaara mahaasragvii niilamauliH pinaakadhR^ik.h .
  umaapatirumaakaanto jaahnavii dhR^igumaadhavaH ..
  
  varo varaaho varado vareshaH sumahaasvanaH .
  mahaaprasaado damanaH shatruhaa shvetapi.ngalaH ..
  
  priitaatmaa prayataatmaa cha sa.nyataatmaa pradhaanadhR^ik.h .
  sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaaraNo varaH ..
  
  charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvR^ishho go vR^ishheshvaraH .
  saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaan.h savitaa.amR^itaH ..
  
  vyaasaH sarvasya sa.nkshepo vistaraH paryayo nayaH .
  R^ituH saMvatsaro maasaH pakshaH sa.nkhyaa samaapanaH ..
  
  kalaakaashhThaa lavomaatraa muhuurto.ahaH kshapaaH kshaNaaH .
  vishvakshetraM prajaabiijaM li.ngamaadyastvaninditaH ..
  
  sadasad.h vyaktamavyaktaM pitaa maataa pitaamahaH .
  svargadvaaraM prajaadvaaraM mokshadvaaraM trivishhTapam.h ..
  
  nirvaaNaM hlaadanaM chaiva brahmalokaH paraagatiH .
  devaasuravinirmaataa devaasuraparaayaNaH ..
  
  devaasuragururdevo devaasuranamaskR^itaH .
  devaasuramahaamaatro devaasuragaNaashrayaH ..
  
  devaasuragaNaadhyaksho devaasuragaNaagraNiiH .
  devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradaH ..
  
  devaasureshvarodevo devaasuramaheshvaraH .
  sarvadevamayo.achintyo devataa.a.atmaa.a.atmasaMbhavaH ..
  
  udbhidastrikramo vaidyo virajo virajo.aMbaraH .
  iiDyo hastii suravyaaghro devasi.nho nararshhabhaH ..
  
  vibudhaagravaraH shreshhThaH sarvadevottamottamaH .
  prayuktaH shobhano varjaishaanaH prabhuravyayaH ..
  
  guruH kaanto nijaH sargaH pavitraH sarvavaahanaH .
  shR^i.ngii shR^i.ngapriyo babhruu raajaraajo niraamayaH ..
  
  abhiraamaH suragaNo viraamaH sarvasaadhanaH .
  lalaaTaaksho vishvadeho hariNo brahmavarchasaH ..
  
  sthaavaraaNaaMpatishchaiva niyamendriyavardhanaH .
  siddhaarthaH sarvabhuutaartho.achintyaH satyavrataH shuchiH ..
  
  vrataadhipaH paraM brahma muktaanaaM paramaagatiH .
  vimukto muktatejaashcha shriimaan.h shriivardhano jagat.h ..
  
  	shriimaan.h shriivardhano jagat.h AUM nama iti.. 

Related Content

মেধাদক্ষিণামূর্তি সহস্রনামস্তোত্র - Medha Dakshinamurti Saha

Medha Dakshinamurti sahasranaama stotra and naamaavali

Shiva Sahasra NaamaavaLi

Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana

മേധാദക്ഷിണാമൂര്തി സഹസ്രനാമസ്തോത്ര - നാമാവലീ - Medhadakshinam