logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram

 


shivapa~nchAkShara nakShatramAlA stotram

  • shrImadAtmane guNaikasindhave namaH shivAya dhAmaleshadhUtakokabandhave namaH shivAya . nAmasheShitAnamadbhAvAndhave namaH shivAya pAmaretarapradhAnabandhave namaH shivAya .. 1.. kAlabhItaviprabAlapAla te namaH shivAya shUlabhinnaduShTadakShaphAla te namaH shivAya . mUlakAraNAya kAlakAla te namaH shivAya pAlayAdhunA dayAlavAla te namaH shivAya .. 2.. iShTavastumukhyadAnahetave namaH shivAya duShTadaityava.nshadhUmaketave namaH shivAya . sR^iShTirakShaNAya dharmasetave namaH shivAya aShTamUrtaye vR^iShendraketave namaH shivAya .. 3.. ApadadribhedaTaN^kahasta te namaH shivAya pApahAridivyasindhumasta te namaH shivAya . pApadAriNe lasannamastate namaH shivAya shApadoShakhaNDanaprashasta te namaH shivAya .. 4.. vyomakesha divyabhavyarUpa te namaH shivAya hemamedinIdharendrachApa te namaH shivAya . nAmamAtradagdhasarvapApa te namaH shivAya kAmanaikatAnahR^iddurApa te namaH shivAya .. 5.. brahmamastakAvalInibaddha te namaH shivAya jihmagendrakuNDalaprasiddha te namaH shivAya . brahmaNe praNItavedapaddhate namaH shivAya ji.nhakAladehadattapaddhate namaH shivAya .. 6.. kAmanAshanAya shuddhakarmaNe namaH shivAya sAmagAnajAyamAnasharmaNe namaH shivAya . hemakAntichAkachakyavarmaNe namaH shivAya sAmajAsurAN^galabdhacharmaNe namaH shivAya .. 7.. janmamR^ityughoraduHkhahAriNe namaH shivAya chinmayaikarUpadehadhAriNe namaH shivAya . manmanorathAvapUrtikAriNe namaH shivAya sanmanogatAya kAmavairiNe namaH shivAya .. 8.. yakSharAjabandhave dayAlave namaH shivAya dakShapANishobhikA~nchanAlave namaH shivAya . pakShirAjavAhahR^ichchhayAlave namaH shivAya akShiphAla vedapUtatAlave namaH shivAya .. 9.. dakShahastaniShThajAtavedase namaH shivAya akSharAtmane namadbiDaujase namaH shivAya . dIkShitaprakAshitAtmatejase namaH shivAya ukSharAjavAha te satA.n gate namaH shivAya .. 10.. rAjatAchalendrasAnuvAsine namaH shivAya rAjamAnanityamandahAsine namaH shivAya . rAjakorakAvata.nsabhAsine namaH shivAya rAjarAjamitratAprakAshine namaH shivAya .. 11.. dInamAnavAlikAmadhenave namaH shivAya sUnabANadAhakR^itkR^ishAnave namaH shivAya . svAnurAgabhaktaratnasAnave namaH shivAya dAnavAndhakArachaNDabhAnave namaH shivAya .. 12.. sarvamaN^galAkuchAgrashAyine namaH shivAya sarvadevatAgaNAtishAyine namaH shivAya . pUrvadevanAshasa.nvidhAyine namaH shivAya sarvamanmanojabhaN^gadAyine namaH shivAya .. 13.. stokabhaktito.api bhaktapoShiNe namaH shivAya mAkarandasAravarShibhAShiNe namaH shivAya . ekabilvadAnato.api toShiNe namaH shivAya naikajanmapApajAlashoShiNe namaH shivAya .. 14.. sarvajIvarakShaNaikashIline namaH shivAya pArvatIpriyAya bhaktapAline namaH shivAya . durvidagdhadaityasainyadAriNe namaH shivAya sharvarIshadhAriNe kapAline namaH shivAya .. 15.. pAhi mAmumAmanoj~nadeha te namaH shivAya dehi me vara.n sitAdrigeha te namaH shivAya . mohitarShikAminIsamUha te namaH shivAya svehitaprasanna kAmadoha te namaH shivAya .. 16.. maN^galapradAya gotura.nga te namaH shivAya gaN^gayA taraN^gitottamAN^ga te namaH shivAya . saN^garapravR^ittavairibhaN^ga te namaH shivAya aN^gajAraye karekuraN^ga te namaH shivAya .. 17.. IhitakShaNapradAnahetave namaH shivAya AhitAgnipAlakokShaketave namaH shivAya . dehakAntidhUtaraupyadhAtave namaH shivAya gehaduHkhapu~njadhUmaketave namaH shivAya .. 18.. tryakSha dInasatkR^ipAkaTAkSha te namaH shivAya dakShasaptatantunAshadakSha te namaH shivAya . RRikSharAjabhAnupAvakAkSha te namaH shivAya rakSha mA.n prapannamAtrarakSha te namaH shivAya .. 19.. nyaN^kupANaye shiva.nkarAya te namaH shivAya sa.nkaTAbdhitIrNaki.nkarAya te namaH shivAya . kaN^kabhIShitAbhaya.nkarAya te namaH shivAya paN^kajAnanAya sha.nkarAya te namaH shivAya .. 20.. karmapAshanAsha nIlakaNTha te namaH shivAya sharmadAya naryabhasmakaNTha te namaH shivAya . nirmamarShisevitopakaNTha te namaH shivAya kurmahe natIrnamadvikuNTha te namaH shivAya .. 21.. viShTapAdhipAya namraviShNave namaH shivAya shiShTaviprahR^idguhAchariShNave namaH shivAya . iShTavastunityatuShTajiShNave namaH shivAya kaShTanAshanAya lokajiShNave namaH shivAya .. 22.. aprameyadivyasuprabhAva te namaH shivAya satprapannarakShaNasvabhAva te namaH shivAya . svaprakAsha nistulAnubhAva te namaH shivAya vipraDimbhadarshitArdrabhAva te namaH shivAya .. 23.. sevakAya me mR^iDa prasIda te namaH shivAya bhAvalabhya tAvakaprasAda te namaH shivAya . pAvakAkSha devapUjyapAda te namaH shivAya tavakAN^ghribhaktadattamoda te namaH shivAya .. 24.. bhuktimuktidivyabhogadAyine namaH shivAya shaktikalpitaprapa~nchabhAgine namaH shivAya . bhaktasa.nkaTApahArayogine namaH shivAya yuktasanmanaHsarojayogine namaH shivAya .. 25.. antakAntakAya pApahAriNe namaH shivAya shAntamAyadanticharmadhAriNe namaH shivAya . sa.ntatAshritavyathAvidAriNe namaH shivAya jantujAtanityasaukhyakAriNe namaH shivAya .. 26.. shUline namo namaH kapAline namaH shivAya pAline viri~nchituNDamAline namaH shivAya . lIline visheSharuNDamAline namaH shivAya shIline namaH prapuNyashAline namaH shivAya .. 27.. shivapa~nchAkSharamudrA.n chatuShpadollAsapadyamaNighaTitAm . nakShatramAlikAmiha dadhadupakaNTha.n naro bhavetsomaH .. 28.. iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau shivapa~nchAkSharanakShatramAlAstotra.n sa.npUrNam ..

 

Related Content

Dakshinamurti Varnamala Stotram

Shiva Panchakshara Stotra

शिवपञ्चाक्शरस्तोत्र - Shiva panchakshara stotra

Onbadham-Thandhiram

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி வர்ணமாலா ஸ்தோத்ரம் - தமிழ் உரையுடன்