logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Irandam Thirumurai - Part-2 - Romanized version

Part - 2

          --------------------------------------
          campantar tEvAram -tirumuRai 2 part II
              (verses 655 - 1331)
           (in tamil script, TSCII format)

            thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL aruLichcheytha
               thEvArap pathikaN^kaL
            iraNTAm thirumuRai - iraNTAm pakuthi
              pATalkaL (655 - 1331 )

          --------------------------------------
            thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL aruLichcheytha
               thEvArap pathikaN^kaL
            iraNTAm thirumuRai - iraNTAm pakuthi

   uLLuRai
   2.61  thiruveNkATu            (655-665)  minpathippu
   2.62  thirumIyachchUr            666-676) minpathippu
   2.63  thiruarichiRkaraippuththUr        (677-687)  minpathippu
   2.64  thirumuthukunRam            (688-697)  minpathippu
   2.65  thiruppiramapuram           (698-708)  minpathippu
   2.66  thiruAlavAy            (709-719)  minpathippu
   2.67  thirupperumpuliyUr          (720-730)  minpathippu
   2.68  thirukkaTampUr            (731-741)  minpathippu
   2.69  thiruppANTikkoTumuTi         (742-752)  minpathippu
   2.70  thiruppiramapuram           (753-764)  minpathippu
   2.71  thirukkuRumpalA           (765-775)  minpathippu
   2.72  thirun^aNA             (776-786)  minpathippu
   2.73  thiruppiramapuram           (787-798)  minpathippu
   2.74  thiruppiramapuram           (799-810)  minpathippu
   2.75  chIkAzi             (811-821)  minpathippu
   2.76  thiruakaththiyAnpaLLi         (822-832)  minpathippu
   2.77  thiruaRaiyaNin^allUr          (833-843)  minpathippu
   2.78  thiruviLan^akar            (844-854)  minpathippu
   2.79  thiruvArUr             (855-865)  minpathippu
   2.80  thirukkaTavUrmayAnam          (866-876)  minpathippu
   2.81  thiruvENupuram            (877-886)  minpathippu
   2.82  thiruththEvUr            (887-897)  minpathippu
   2.83  thirukkochchaivayam          (898-908)  minpathippu
   2.84  thirun^anipaLLi           (908-918)  minpathippu
   2.85  kOLARu thiruppathikam        (919-929)  minpathippu
   2.86  thirun^AraiyUr            (930-940)  minpathippu
   2.87  thirun^aRaiyUr            (941-951)  minpathippu
   2.88  thirumullaivAyil          (952-962)  minpathippu
   2.89  thirukkochchaivayam          (963-972)  minpathippu
   2.90  thirun^elvAyil           (973-983)  minpathippu
   2.91  thirumaRaikkATu           (984-994)  minpathippu
   2.92  thiruppukalUr            (995-1005)  minpathippu
   2.93  thiruththeN^kUr            (1006-1016) minpathippu
   2.94  thiruvAzkoLipuththUr         (1017-1027) minpathippu
   2.95  thiruaraichili           (1028-1037) minpathippu
   2.96  chIkAzi             (1038-1048) minpathippu
   2.97  chIkAzi             (1049-1058) minpathippu
   2.98  thiruththuruththi            (1059-1069  minpathippu
   2.99  thirukkOTikA           (1070-1080) minpathippu
   2.100 thirukkOvalUr vIraTTam        (1081-1091) minpathippu
   2.101 thiruvArUr             (1092-1102) minpathippu
   2.102 thiruchchirapuram           (1103-1113) minpathippu
   2.103 thiruamparththirumAkALam        (1114-1124) minpathippu
   2.104 thirukkaTikkuLam           (1125-1135) minpathippu
   2.105 thirukkIzvELUr           (1136-1146) minpathippu
   2.106 thiruvalanychuzi            (1147- 1157) minpathippu
   2.107 thirukkEthIchcharam          (1158-1168) minpathippu
   2.108 thiruviRkuTivIraTTAnam        (1169-1178) minpathippu
   2.109 thirukkOTTUr           (1179-1189) minpathippu
   2.110 thirumAn^thuRai            (1190-1200  minpathippu
   2.111 thiruvAymUr            (1201-1211) minpathippu
   2.112 thiruATAnai            (1212-1222) minpathippu
   2.113 chIkAzi             (1223-1233) minpathippu
   2.114 thirukkEthAram           (1234-1244) minpathippu
   2.115 thiruppukalUr            (1245-1255) minpathippu
   2.116 thirun^AkaikkArONam         (1256-1266) minpathippu
   2.117 thiruirumpaimAkALam         (1267-1277) minpathippu
   2.118 thiruththilathaippathi          (1278-1288) minpathippu
   2.119 thirun^AkEchcharam           (1289-1299) minpathippu
   2.120 thirumUkkIchcharam           (1300-1310) minpathippu
   2.121 thiruppAthirippuliyUr        (1311-1321) minpathippu
   2.122 thiruppukali            (1322-1331) minpathippu
      --------------------------------------------------------

   2.61 thiruveNkATu

   paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam
   655 uNTAy n^anychai umaiyOr paN^kA enRuLkith
     thoNTAyth thiriyum aTiyAr thaN^kaL thuyaraN^kaL
     aNTA vaNNam aRuppAn en^thai UrpOlum
     veNTA maraimEl karuvaN TiyAzchey veNkATE.            01
   656 n^Athan n^ammai ALvAn enRu n^avinREththip
     pAtham pannAl paNiyum aTiyAr thaN^kaLmEl
     Ethan^ thIra irun^thAn vAzum UrpOlum
     vEthath tholiyAR kiLichol payilum veNkATE.          02
   657 thaNmuth tharumpath thaTamUn RuTaiyAn Ranaiyunnik
     kaNmuth tharumpak kazaRchE vaTikai thozuvArkaL
     uNmuth tharumpa vuvakai tharuvAn UrpOlum
     veNmuth tharuvip punalvan^ thalaikkum veNkATE.            03
   658 n^araiyAr van^thu n^ALuN^ kuRuki n^aNukAmun
     uraiyAl vERA vuLkuvArkaL uLLaththE
     karaiyA vaNNaN^ kaNTAn mEvum UrpOlum
     viraiyAr kamalath thannam maruvum veNkATE.             04
   659 piLLaip piRaiyum punaluny chUTum pemmAnen
     RuLLath thuLLith thozuvAr thaN^kaL uRun^OykaL
     thaLLip pOka aruLun^ thalaivan UrpOlum
     veLLaich churichaN^ kulavith thiriyum veNkATE.            05
   660 oLikoL mEni yuTaiyAy umpar ALIyen
     RaLiya rAki azuthuR RURum aTiyArkaT
     keLiyAn amarark kariyAn vAzum UrpOlum
     veLiya vuruvath thAnai vaNaN^kum veNkATE.              06
   661 kOLvith thanaiya kURRan^ thannaik kuRippinAl
     mALvith thavanai makizn^thaN^ kEththa mANikkAy
     ALvith thamarar ulakam aLippAn UrpOlum
     vELvip pukaiyAl vAnam iruLkUr veNkATE.            07
   662 vaLaiyAr munkai malaiyAL veruva varaiyUnRi
     muLaiyAr mathiyany chUTiyenRu muppOthum
     iLaiyA thEththa irun^thAn en^thai UrpOlum
     viLaiyAr kazanip pazanany chUzn^tha veNkATE.             08
   663 kariyA nOTu kamala malarAn kANAmai
     eriyAy n^imirn^tha eN^kaL perumAn enpArkaT
     kuriyAn amarark kariyAn vAzum UrpOlum
     viriyAr pozilin vaNTu pATum veNkATE.            09
   664 pATum aTiyAr palaruN^ kUTip parin^thEththa
     ATum aravam achaiththa perumAn aRivinRi
     mUTam uTaiya chamaNchAk kiyarkaL uNarAtha
     vETam uTaiya perumAn pathiyAm veNkATE.             10
   665 viTaiyAr koTiyAn mEvi yuRaiyum veNkATTaik
     kaTaiyAr mATaN^ kalan^thu thOnRuN^ kAziyAn
     n^aTaiyA rinchol nyAnacham pan^than thamizvallArk
     kaTaiyA vinaikaL amara lOkam ALvArE.              11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.62 thirumIyachchUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   666 kAyach chevvik kAmaR kAyn^thu kaN^kaiyaip
     pAyap paTarpun chaTaiyiR pathiththa paramETTi
     mAyach chUran RaRuththa main^than thAthaithan
     mIyach chUrE thozuthu vinaiyai vITTumE.              01
   667 pUvAr chaTaiyin muTimER punalar analkoLvar
     n^AvAr maRaiyar piRaiyar n^aRaveN TalaiyEn^thi
     EvAr malaiyE chilaiyAk kaziyam perivAN^ki
     mEvAr puramUn ReriththAr mIyach chUrArE.             02
   668 ponnEr konRai mAlai puraLum akalaththAn
     minnEr chaTaika LuTaiyAn mIyach chUrAnaith
     thannEr piRaril lAnaith thalaiyAl vaNaN^kuvArk
     kannE rimaiyOr ulaka meythaR karithanRE.             03
   669 vEka mathan^al liyAnai veruva vuripOrththup
     pAkam umaiyO TAkap paTitham palapATa
     n^Akam araimE lachaiththu n^aTamA Tiyan^ampan
     mEkam urinychum pozilchUz mIyach chUrAnE.             04
   670 viTaiyAr koTiyAr chaTaimEl viLaN^kum piRaivETam
     paTaiyAr pUthany chUzap pATa lATalAr
     peTaiyAr varivaN TaNaiyum piNaichEr konRaiyAr
     viTaiyAr n^aTaiyon RuTaiyAr mIyach chUrArE.            05
   671 kuLiruny chaTaikoL muTimER kOla mArkonRai
     oLirum piRaiyon RuTaiyA noruvan kaikOTi
     n^aLirum maNichUz mAlai n^aTTam n^aviln^ampan
     miLirum maravam uTaiyAn mIyach chUrAnE.              06
   672 n^Ila vaTivar miTaRu n^eTiyar n^ikarillAr
     kOla vaTivu thamathAN^ koLkai yaRivoNNAr
     kAlar kazalar kariyin uriyar mazuvALar
     mElar mathiyar vithiyar mIyach chUrArE.              07
   673 puliyin urithO lATai pUchum poTin^IRRar
     olikoL punalOr chaTaimER karan^thAr umaiyanycha
     valiya thiraLthOL vankaN arakkar kOnthannai
     meliya varaikkIz aTarththAr mIyach chUrArE.            08
   674 kAthin miLiruN^ kuzaiyar kariya kaNTaththAr
     pOthi lavanum mAlun^ thozap poN^ keriyAnAr
     kOthi varivaN TaRaipUm poykaip punalmUzki
     mEthi paTiyum vayalchUz mIyach chUrArE.               09
   675 kaNTAr n^ANum paTiyAr kaliN^ka muTaipaTTaik
     koNTAr chollaik kuRukA ruyarn^tha koLkaiyAr
     peNTAn pAka muTaiyAr periya varaivillAl
     viNTAr puramUn ReriththAr mIyach chUrArE.             10
   676 vETa muTaiya perumA nuRaiyum mIyachchUr
     n^ATum pukazAr pukali nyAna champan^than
     pATa lAya thamizI rain^thum mozin^thuLki
     ATum aTiyAr akalvA nulakam aTaivArE.              11
   > iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - muyaRchin^AthEchuvarar, thEviyAr - chun^tharan^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.63 thiruarichiRkaraippuththUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   677 minnuny chaTaimEl iLaveN thiN^kaL viLaN^kavE
     thunnuN^ kaTaln^any chiruLthOy kaNTar thonmUthUr
     annam paTiyum punalAr arichil alaikoNTu
     ponnum maNiyum poruthen karaimER puththUrE.            01
   678 mEvA achurar mEveyil vEva malaivillAl
     EvAr eriveN^ kaNaiyA leythAn eythumUr
     n^AvAl n^Athan n^Amam Othi n^ATORum
     pUvAl n^IrAR pUchurar pORRum puththUrE.              02
   679 pallAr thalaichEr mAlaichUTip pAmpumpUN
     TellA viTamum veNNI RaNin^thO rERERik
     kallAr maN^kai paN^ka rEnuN^ kANuN^kAl
     pollA rallar azakiyar puththUrp punitharE.             03
   680 variyEr vaLaiyAL arivai yanycha varukinRa
     kariyEr urivai pOrththa kaTavuL karuthumUr
     ariyEr kazanip pazanany chUzn^thaN^ kazakAya
     poriyEr punku choripUny chOlaip puththUrE.            04
   681 enpO Taravam Enath theyiRO TezilAmai
     minpOR purin^Ul viravip pUNTa maNimArpar
     anpO Turukum aTiyArk kanpar amarumUr
     ponpO thalarkON^ kON^ku chOlaip puththUrE.           05
   682 vaLLi mulaithOy kumaran thAthai vAnthOyum
     veLLi malaipOl viTaiyon RuTaiyAn mEvumUr
     theLLi varun^Ir arichil thenpAR chiRaivaNTum
     puLLum malipUm poykai chUzn^tha puththUrE.              06
   683 n^ilan^tha NIrO TanalkAl vichumpin n^IrmaiyAn
     chilan^thi cheN^kaT chOzanAkach cheythAnUr
     alan^tha aTiyAn aRRaik kanROr kAcheythip
     pularn^tha kAlai mAlai pORRum puththUrE.              07
   684 iththE rEka immalai pErppan enREn^thum
     paththOr vAyAn varaikkIz alaRap pAthan^thAn
     vaiththA raruLchey varathan maruvum UrAna
     puththUr kANap pukuvAr vinaikaL pOkumE.              08
   685 muLLAr kamalath thayanmAl muTiyO TaTithETa
     oLLA reriyA yuNarthaR kariyAn UrpOluN^
     kaLLAr n^eythal kazun^I rAmpal kamalaN^kaL
     puLLAr poykaip pUppala thOnRum puththUrE.             09
   686 kaiyAr chORu kavarkuN TarkaLun^ thuvaruNTa
     meyyAr pOrvai maNTaiyar chollum meyyalla
     poyyA moziyA lan^thaNar pORRum puththUril
     aiyA enpArk kaiyuRa vinRi yazakAmE.              10
   687 n^aRavaN^ kamazpUN^ kAzi nyAna champan^than
     poRikoL aravam pUNTAn ANTa puththUrmEl
     cheRivaN Tamizchey mAlai cheppa vallArkaL
     aRavan kazalchErn^ thanpO Tinpam aTaivArE.             11
   iththalam chOza n^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - paTikkAchaLiththavIchuvarar, thEviyAr - azakammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.64 thirumuthukunRam

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   688 thEvA chiRiyOm pizaiyaip poRuppAy periyOnE
     AvA venRaN^ kaTiyAr thaN^kaT karuLcheyvAy
     OvA uvari koLLa uyarn^thA yenREththi
     mUvA munivar vaNaN^kuN^ kOyil muthukunRE.              01
   689 en^thai yivanen Riravi muthalA iRainychuvAr
     chin^thai yuLLE kOyi lAkath thikazvAnai
     man^thi yERi yinamA malarkaL palakoNTu
     mun^thith thozuthu vaNaN^kuN^ kOyil muthukunRE.             02
   690 n^ITu malarum punaluN^ koNTu n^iran^tharan^
     thETum aTiyAr chin^thai yuLLE thikazvAnaip
     pATuN^ kuyilin ayalE kiLLai payinREththa
     mUTuny chOlai mukilthOy kOyil muthukunRE.            03
   691 therin^tha aTiyAr chivanE yenRu thichaithORuN^
     kurun^tha malaruN^ kuravin alaruN^ koNTEn^thi
     irun^thu n^inRum iravum pakalum EththunychIr
     murin^thu mEkan^ thavazuny chOlai muthukunRE.              04
   692 vaiththa n^ithiyE maNiyE yenRu varun^thiththany
     chiththam n^ain^thu chivanE yenpAr chin^thaiyAr
     koththAr chan^thuN^ kuravum vArik koNarn^thun^thum
     muththA RuTaiya muthalvar kOyil muthukunRE.              05
   693 vampAr konRai vanni maththa malarthUvi
     n^ampA venna n^alkum perumAn uRaikOyil
     kompAr kuravu kokuTi mullai kuvin^theN^kum
     moympAr chOlai vaNTu pATum muthukunRE.             06
     ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.           07
   694 vAchaN^ kamazum pozilchUz ilaN^kai vAzvEn^thai
     n^Achany cheytha n^aN^kaL perumAn amarkOyil
     pUchai cheytha aTiyAr n^inRu pukazn^thEththa
     mUchi vaNTu pATuny chOlai muthukunRE.                08
   695 alli malarmEl ayanum aravin aNaiyAnuny
     chollip paravith thoTara voNNAch chOthiyUr
     kollai vETar kUTi n^inRu kumpiTa
     mullai yayalE muRuval cheyyum muthukunRE.               09
   696 karukum uTalAr kanychi yuNTu kaTuvEthin
     Ruruku chin^thai yillArk kayalAn uRaikOyil
     thirukal vEykaL chiRithE vaLaiyach chiRuman^thi
     murukin paNaimE lirun^thu n^aTanychey muthukunRE.             10
   697 aRaiyAr kaTalchUz an^thaN kAzich champan^than
     muRaiyAl munivar vaNaN^kuN^ kOyil muthukunRaik
     kuRaiyAp panuval kUTip pATa vallArkaL
     piRaiyAr chaTaiyem perumAn kazalkaL piriyArE.          11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.65 thiruppiramapuram

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   698 kaRaiyaNi vElilar pOluN^ kapAlan^ thariththilar pOlum
     maRaiyum n^avinRilar pOlum mAchuNam Arththilar pOlum
     paRaiyuN^ karaththilar pOlum pAcham piTiththilar pOlum
     piRaiyuny chaTaikkilar pOlum pirama puramamarn^ thArE.         01
   699 kUram pathuvilar pOluN^ kokkin iRakilar pOlum
     Aramum pUNTilar pOlum Amai aNin^thilar pOlun^
     thAruny chaTaikkilar pOlum chaNTik karuLilar pOlum
     pErum palavilar pOlum pirama puramamarn^ thArE.           02
   700 chiththa vaTivilar pOlun^ thEchan^ thirin^thilar pOluN^
     kaththi varuN^ kaTuN^kALi kathaN^kaL thavirththilar pOlum
     meyththa n^ayanam iTan^thArk kAzi yaLiththilar pOlum
     piththa vaTivilar pOlum pirama puramamarn^ thArE.           03
   701 n^achchara vATTilar pOlum n^anycham miTaRRilar pOluN^
     kachchuth thariththilar pOluN^ kaN^kai thariththilar pOlum
     moychchavan pEyilar pOlum muppuram eythilar pOlum
     pichchai iran^thilar pOlum pirama puramamarn^ thArE.          04
   702 thOTu chevikkilar pOluny chUlam piTiththilar pOlum
     ATu thaTakkai valiya Anai uriththilar pOlum
     OTu karaththilar pOlum oLLazal kaiyilar pOlum
     pITu mikuththezu chelvap pirama puramamarn^ thArE.           05
   703 viNNavar kaNTilar pOlum vELvi yaziththilar pOlum
     aNNal ayanRalai vIza anRu maRuththilar pOlum
     vaNNa elumpino Takku vaTaN^kaL thariththilar pOlum
     peNNinam moyththezu chelvap pirama puramamarn^ thArE.        06
   704 panRiyin kompilar pOlum pArththaR karuLilar pOluN^
     kanRiya kAlanai vIzak kAlkoTu pAyn^thilar pOlun^
     thunRu piNanychuTu kATTi lATith thuthain^thilar pOlum
     pinRiyum pITum perukum pirama puramamarn^ thArE.          07
   705 parachu thariththilar pOlum paTuthalai pUNTilar pOlum
     arachan ilaN^kaiyar kOnai anRum aTarththilar pOlum
     puraichey punaththiLa mAnum puliyin athaLilar pOlum
     piracha malarppozil chUzn^tha pirama puramamarn^ thArE.         08
   706 aTimuTi mAlayan thETa anRum aLappilar pOluN^
     kaTimalar aiN^kaNai vELaik kanala viziththilar pOlum
     paTimalarp pAlanuk kAkap pARkaTal In^thilar pOlum
     piTin^aTai mAthar perukum pirama puramamarn^ thArE.           09
   707 veRRaraich chIvarath thArkku veLippaTa n^inRilar pOlum
     aRRavar Azn^izal n^Alvark kaRaN^kaL uraiththilar pOlum
     uRRava ronRilar pOlum OTu muTik kilarpOlum
     peRRamum Urn^thilar pOlum pirama puramamarn^ thArE.         10
   708 peNNuru ANuru allAp pirama puran^akar mEya
     aNNalchey yAthana vellAm aRin^thu vakaivakai yAlE
     n^aNNiya nyAnacham pan^than n^avinRana paththum vallArkaL
     viNNava rOTini thAka vIRRirup pAravar thAmE.           11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.66 thiruAlavAy - thirun^IRRuppathikam

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   709 man^thira mAvathu n^IRu vAnavar mElathu n^IRu
     chun^thara mAvathu n^IRu thuthikkap paTuvathu n^IRu
     than^thira mAvathu n^IRu chamayaththi luLLathu n^IRu
     chen^thuvar vAyumai paN^kan thiruAla vAyAn thirun^IRE.          01
   710 vEthaththi luLLathu n^IRu ven^thuyar thIrppathu n^IRu
     pOthan^ tharuvathu n^IRu punmai thavirppathu n^IRu
     Othath thakuvathu n^IRu vuNmaiyi luLLathu n^IRu
     chIthap punalvayal chUzn^tha thiruAla vAyAn thirun^IRE.          02
   711 muththi tharuvathu n^IRu muniva raNivathu n^IRu
     chaththiya mAvathu n^IRu thakkOr pukazvathu n^IRu
     paththi tharuvathu n^IRu parava iniyathu n^IRu
     chiththi tharuvathu n^IRu thiruAla vAyAn thirun^IRE.           03
   712 kANa iniyathu n^IRu kavinaith tharuvathu n^IRu
     pENi aNipavark kellAm perumai koTuppathu n^IRu
     mANan^ thakaivathu n^IRu mathiyaith tharuvathu n^IRu
     chENan^ tharuvathu n^IRu thiruAla vAyAn thirun^IRE.            04
   713 pUcha iniyathu n^IRu puNNiya mAvathu n^IRu
     pEcha iniyathu n^IRu perun^thavath thOrkaLuk kellAm
     Achai keTuppathu n^IRu an^thama thAvathu n^IRu
     thEcham pukazvathu n^IRu thiruAla vAyAn thirun^IRE.           05
   714 aruththama thAvathu n^IRu avala maRuppathu n^IRu
     varuththan^ thaNippathu n^IRu vAnam aLippathu n^IRu
     poruththama thAvathu n^IRu puNNiyar pUchumveN NIRu
     thiruththaku mALikai chUzn^tha thiruAla vAyAn thirun^IRE.         06
   715 eyilathu aTTathu n^IRu irumaikkum uLLathu n^IRu
     payilap paTuvathu n^IRu pAkkiya mAvathu n^IRu
     thuyilaith thaTuppathu n^IRu chuththama thAvathu n^IRu
     ayilaip politharu chUlath thAla vAyAn thirun^IRE.          07
   716 irAvaNan mElathu n^IRu eNNath thakuvathu n^IRu
     parAvaNa mAvathu n^IRu pAva maRuppathu n^IRu
     tharAvaNa mAvathu n^IRu thaththuva mAvathu n^IRu
     arAvaNaN^ kun^thiru mEni Ala vAyAn thirun^IRE.           08
   717 mAlo TayanaRi yAtha vaNNamu muLLathu n^IRu
     mEluRai thEvarkaL thaN^kaL meyyathu veNpoTi n^IRu
     Ela uTampiTar thIrkkum inpan^ tharuvathu n^IRu
     Alama thuNTa miTaRRem mAla vAyAn thirun^IRE.            09
   718 kuNTikaik kaiyarka LoTu chAkkiyar kUTTamuN^ kUTa
     kaNTikaip pippathu n^IRu karutha iniyathu n^IRu
     eNTichaip paTTa poruLAr Eththun^ thakaiyathu n^IRu
     aNTath thavarpaNin^ thEththum Ala vAyAn thirun^IRE.           10
   719 ARRal aTalviTai yERum AlavA yAnthiru n^IRRaip
     pORRip pukali n^ilAvum pUchuran nyAnacham pan^than
     thERRith thenna nuTaluRRa thIppiNi yAyina thIrach
     chARRiya pATalkaL paththum vallavar n^allavar thAmE.           11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.67 thirupperumpuliyUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   720 maNNumOr pAka muTaiyAr mAlumOr pAka muTaiyAr
     viNNumOr pAka muTaiyAr vEtha muTaiya vimalar
     kaNNumOr pAka muTaiyAr kaN^kai chaTaiyiR karan^thAr
     peNNumOr pAka muTaiyAr perumpuli yUrpiri yArE.         01
   720 thunnu kaTaRpava LanychEr thUyana n^INTathiN TOLkaL
     minnu chuTarkkoTi pOlum mEniyi nALOru *kaN^kaik
     kanni kaLinpunai yOTu kalaimathi mAlai kalan^tha
     pinnu chaTaipperu mAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         02
     * kaN^kaikkannikaLin punaiyOTu - enpathanukku kaN^kai
     yARukaLAkiya mAlaiyuTanenapporuL thOnRukinRathu.
   722 kaLLa mathiththa kapAlaN^ kaithani lEmika En^thith
     thuLLa mithiththun^in RATun^ thozilar ezilmiku chelvar
     veLLa n^akuthalai mAlai virichaTai mElmiLir kinRa
     piLLai mathipperu mAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         03
   723 ATa lilaiyam uTaiyAr arumaRai thAN^kiyA RaN^kam
     pATa lilaiyam uTaiyAr panmai yorumaichey thanychum
     UTa lilaiyam uTaiyAr yOkenum pEroLi thAN^ki
     pITa lilaiyam uTaiyAr perumpuli yUrpiri yArE.          04
   724 thOTuTai yArkuzaik kAthiR chuTupoTi yArana lATak
     kATuTai yAreri vIchuN^ kaiyuTai yArkaTal chUzn^tha
     n^ATuTai yArporu Linpa n^allavai n^ALu n^ayan^tha
     pITuTai yArperu mAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         05
   725 kaRRa thuRappaNi cheythu kANTumen pAravar thaN^kaN
     muRRi thaRithumen pArkaL muthaliyar vEthapu rANar
     maRRi thaRithumen pArkaL manaththiTai yArpaNi cheyyap
     peRRi perithum ukappAr perumpuli yUrpiri yArE.         06
   726 maRaiyuTai yAroli pATal mAmalarch chEvaTi chErvAr
     kuRaiyuTai yArkuRai thIrppAr kuzakar azakar n^anychelvar
     kaRaiyuTai yArthikaz kaNTaN^ kaN^kai chaTaiyiR karan^thAr
     piRaiyuTai yArchenni thanmER perumpuli yUrpiri yArE.       07
   727 uRaviyum inpuRu chIrum ON^kuthal vITeLi thAkith
     thuRaviyuN^ kUTTamuN^ kATTith thunpamum inpamun^ thORRi
     maRaviyen chin^thanai mARRi vAzaval lArthamak kenRum
     piRavi yaRukkum pirAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         08
   728 chIruTai yAraTi yArkaL chETarop pArchaTai chErum
     n^IruTai yArpoTip pUchu n^inaippuTai yArviri konRaith
     thAruTai yArviTai yUrvAr thalaivarain^ n^URRuppath thAya
     pEruTai yArperu mAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         09
   729 urimai yuTaiyaTi yArkaL uLLuRa vuLkaval lArkaT
     karumai yuTaiyana kATTi aruLcheyum Athi muthalvar
     karumai yuTain^eTu mAluN^ kaTimala raNNaluN^ kANAp
     perumai yuTaip perumAnAr perumpuli yUrpiri yArE.         10
   730 piRaivaLa rummuTich chennip perumpuli yUrpperu mAnai
     n^aRaivaLa rumpoziR kAzi n^aRRamiz nyAnacham pan^than
     maRaivaLa run^thamiz mAlai vallavar than^thuyar n^IN^ki
     n^iRaivaLar n^enychina rAki n^ITula kaththirup pArE.          11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - viyAkkirapurIchuvarar, thEviyAr - chavun^tharAmpikaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.68 thirukkaTampUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   731 vAnamar thiN^kaLum n^Irum maruviya vArchaTai yAnaith
     thEnamar konRaiyi nAnaith thEvar thozappaTu vAnaik
     kAnama rumpiNai pulkik kalaipayi luN^kaTam pUril
     thAnamar koLkaiyi nAnaith thALthoza vITeLi thAmE.        01
   732 aravino TAmaiyum pUNTu an^thukil vEN^kai yathaLum
     viravun^ thirumuTi thanmEl veNthiN^kaL chUTi virumpip
     paravun^ thanikkaTam pUriR paiN^kaNveL LERRaNNal pAtham
     iravum pakalum paNiya inpam n^amakkathu vAmE.             02
   733 *iLipaTum incholi nArkaL iruN^kuzal mElichain^ thERath
     theLipaTu koLkai kalan^tha thIththozi lArkaTam pUril
     oLitharu veNpiRai chUTi yoNNutha lOTuTa nAkip
     puliyatha LATai punain^thAn poRkazal pORRuthum n^AmE.         03
     * iLi - enpathu EzichaiyilonRu.
   734 paRaiyoTu chaN^kam iyampap palkoTi chErn^eTu mATaN^
     kaRaiyuTai vElvarik kaNNAr kalaiyoli chErkaTam pUril
     maRaiyoli kUTiya pATal maruvin^in RATal makizum
     piRaiyuTai vArchaTai yAnaip pENaval lArperi yOrE.        04
   735 thIviri yakkaza lArppach chEyeri koNTiTu kATTil
     n^Aviri kUn^thaln^aR pEykaL n^akaicheyya n^aTTam n^avinROn
     kAviri konRai kalan^tha kaNNutha lAnkaTam pUril
     pAviri pATal payilvAr paziyoTu pAva milArE.         05
   736 thaNpunal n^ILvayal thORun^ thAmarai mElanam vaikak
     kaNpuNar kAvilvaN TERak kaLLavi zuN^kaTam pUril
     peNpunai kURuTai yAnaip pinnu chaTaipperu mAnaip
     paNpunai pATal payilvAr pAvami lAthavar thAmE.           06
   737 palikezu chemmalar chArap pATalo TATa laRAtha
     kalikezu vIthi kalan^tha kArvayal chUzkaTam pUril
     olithikaz kaN^kai karan^thAn oNNutha lALumai kELvan
     puliyatha LATaiyi nAnRan punaikazal pORRal poruLE.         07
   738 pUmpaTu kiRkayal pAyap puLLiri yappuRaN^ kATTil
     kAmpaTu thOLiyar n^ALuN^ kaNkava ruN^kaTam pUril
     mEmpaTu thEviyOr pAkam mEviyem mAnena vAzththith
     thEmpaTu mAmalar thUvith thichaithozath thIya keTumE.          08
   739 thirumaru mArpi lavanun^ thikaztharu mAmala rOnum
     iruvaru mAyaRi voNNA eriyuru vAkiya Ichan
     karuvarai kAlil aTarththa kaNNutha lAnkaTam pUril
     maruviya pATal payilvAr vAnula kampeRu vArE.           09
   740 ATai thavirththaRaN^ kATTu mavarkaLum an^thuvarATaich
     chOTaikaL n^anneRi chollAr chollinuny chollala kaNTIr
     vETam palapala kATTum vikirthann^am vEthamu thalvan
     kATatha niln^aTa mATuN^ kaNNutha lAnkaTam pUrE.             10
   741 viTain^avi luN^koTi yAnai veNkoTi chErn^eTu mATaN^
     kaTain^avi luN^kaTam pUriR kAthala naikkaTaR kAzi
     n^aTain^avil nyAnacham pan^than n^anmaiyA lEththiya paththum
     paTain^avil pATalpa yilvAr paziyoTu pAva milArE.         11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - amuthakaTEchuvarar, thEviyAr - chOthiminnammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.69 thiruppANTikkoTumuTi

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   742 peNNamar mEniyi nArum piRaipulku chenychaTai yAruN^
     kaNNamar n^eRRiyi nAruN^ kAthama ruN^kuzai yArum
     eNNama ruN^kuNath thArum imaiyava rEththa n^inRArum
     paNNamar pATali nArum pANTik koTumuTi yArE.           01
   743 thanaikkaNi mAmalar koNTu thALthozu vAravar thaN^kaL
     vinaippakai yAyina thIrkkum viNNavar vinychaiyar n^enychil
     n^inaiththezu vArthuyar thIrppAr n^iraivaLai maN^kai n^aTuN^kap
     panaikkaip pakaTTuri pOrththAr pANTik koTumuTi yArE.        02
   744 chaTaiyamar konRaiyi nAruny chAn^thaveN NIRaNin^ thArum
     puTaiyamar pUthaththi nArum poRikiLar pAmpachaith thArum
     viTaiyama ruN^koTi yArum veNmazu mUvilaich chUlap
     paTaiyamar koLkaiyi nArum pANTik koTumuTi yArE.         03
   745 n^aRaivaLar konRaiyi nArum nyAlamel lAn^thozu thEththak
     kaRaivaLar mAmiTaR RAruN^ kATaraN^ kAkkana lEn^thi
     maRaivaLar pATali nOTu maNmuza vaN^kuzal mon^thai
     paRaivaLar pATali nArum pANTik koTumuTi yArE.           04
   746 pOkamu minpamu mAkip pORRiyen pAravar thaN^kaL
     Akamu RaiviTa mAka amarn^thavar konRaiyi nOTum
     n^Akamun^ thiN^kaLuny chUTi n^annuthal maN^kaithan mEnip
     pAkamu kan^thavar thAmum pANTik koTumuTi yArE.            05
   747 kaTipaTu kUviLam maththaN^ kamazchaTai mEluTai yArum
     poTipaTa muppurany cheRRa poruchilai yonRuTai yArum
     vaTivuTai maN^kaithan nOTu maNampaTu koLkaiyi nArum
     paTipaTu kOlaththi nArum pANTik koTumuTi yArE.           06
   748 Unamar veNTalai yEn^thi uNpalik kenRuzal vArun^
     thEnama rummozi mAthu chErthiru mEniyi nAruN^
     kAnamar manynyaika LAluN^ kAvirik kOlak karaimEl
     pAnala n^IRaNi vArum pANTik koTumuTi yArE.            07
   749 puran^tharan thannoTu vAnOr pORRiyen REththa n^inRArum
     perun^thiRal vALarak kannaip pEriTar cheythukan^ thAruN^
     karun^thirai mAmiTaR RAruN^ kArakil panmaNi yun^thip
     paran^thizi kAvirip pAN^karp pANTik koTumuTi yArE.        08
   750 thirumakaL kAthali nAnun^ thikaztharu mAmalar mElaip
     perumaka nummavar kANAp pEraza lAkiya pemmAn
     marumali menmalarch chan^thu van^thizi kAviri mATE
     parumaNi n^IrththuRai yArum pANTik koTumuTi yArE.          09
   751 puththarum pun^thiyi lAtha chamaNarum poymmozi yallAl
     meyththavam pEchiTa mATTAr vETam palapala vaRRAl
     chiththarun^ thEvaruN^ kUTich chezumalar n^allana koNTu
     paththarkaL thAmpaNin^ thEththum pANTik koTumuTi yArE.         10
   752 kalamalku thaNkaTal chUzn^tha kAziyuL nyAnacham pan^than
     palamalku veNTalai yEn^thip pANTik koTumuTi thannaich
     cholamalku pATalkaL paththuny cholla vallAr thuyarthIrn^thu
     n^alamalku chin^thaiya rAki n^anneRi yeythuvar thAmE.          11
   iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - koTumuTin^AthEchuvarar, thEviyAr - paNmoziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.70 thiruppiramapuram - thiruchchakkaramARRu

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   753 piramanUr vENupuram pukali veN^kurup perun^Irth thONi
     puramannu pUn^tharAy ponnany chirapuram puRavany chaNpai
     aranmannu thaNkAzi kochchai vayamuLLiT TaN^kAthi yAya
     paramanUr panniraNTAy n^inRathiruk kazumalam n^Amparavu mUrE.    01
   754 vENupuram piramanUr pukaliperu veN^kuru veLLath thON^kun^
     thONipuram pUn^tharAy thUn^Irch chirapuram puRavaN^ kAzi
     kONiya kOTTARRuk kochchai vayanychaNpai kUruny chelvaN^
     kANiya vaiyakaththA rEththuN^ kazumalam n^AN^karuthu mUrE.      02
   755 pukali chirapuram vENupurany chaNpai puRavaN^ kAzi
     n^ikaril piramapuraN^ kochchai vayamn^IrmEl n^inRa mUthUr
     akaliya veN^kuruvO Tan^thaN TarAyamarar perumAR kinpam
     pakaru n^akarn^alla kazumalan^AN^ kaithozuthu pATu mUrE.       03
   756 veN^kuruth thaNpukali vENupurany chaNpai veLLaN^ koLLath
     thoN^kiya thONipuram pUn^tharAy thokupirama puran^thol kAzi
     thaN^ku poziRpuRavaN^ kochchai vayan^thalaipaN TANTa mUthUr
     kaN^kai chaTaimuTimE lERRAn kazumalan^AN^ karuthu mUrE.        04
   757 thonnIril thONipuram pukali veN^kuruth thuyarthIr kAzi
     innIra vENupuram pUn^tharAy piramanUr ezilAr chaNpai
     n^annIra pUmpuRavaN^ kochchai vayanychilampa nakarAm n^alla
     ponnIra punchaTaiyAn pUn^thaN kazumalamn^Am pukazu mUrE.        05
   758 thaNNan^ tharAypukali thAmaraiyA nUrchaNpai thalaimun ANTa
     aNNaln^akar kochchai vayan^thaN puRavanychIr aNiyAr kAzi
     viNNiyalchIr veN^kurun^al vENupuran^ thONipuram mElA lEn^thu
     kaNNuthalAn mEviyan^aR kazumalamn^AN^ kaithozuthu karuthu mUrE.        06
   759 chIrAr chirapuramuN^ kochchaivayany chaNpaiyoTu puRava n^alla
     ArAth tharAypirama nUrpukali veN^kuruvO Tan^thaN kAzi
     ErAr kazumalamum vENupuran^ thONipura menRen RuLki
     pErAl n^eTiyavanum n^AnmukanuN^ kANpariya perumA nUrE.         07
   760 puRavany chirapuramun^ thONipurany chaNpaimiku pukali kAzi
     n^aRava mikuchOlaik kochchai vayan^tharAy n^Anmukan RanUr
     viRalAya veN^kuruvum vENupuram vichayan mElam peythu
     thiRalAl arakkanaichcheR RAnRan kazumalamn^Any chEru mUrE.      08
   761 chaNpai piramapuran^ thaNpukali veN^kurun^aR kAzi chAyAp
     paNpAr chirapuramuN^ kochchai vayan^tharAy puRavam pArmEl
     n^aNpAr kazumalanychIr vENupuran^ thONipuram n^ANi lAtha
     veNpaR chamaNaroTu chAkkiyarai viyappaziththa vimala nUrE.       09
   762 chezumaliya pUN^kAzi puRavany chirapuranychIrp pukali cheyya
     kozumalarAn n^annakaran^ thONipuraN^ kochchaivayany chaNpai yAya
     vizumiyachIr veN^kuruvO TON^kutharAy vENupuram mikun^an mATak
     kazumalamen Rinnapeyar panniraNTuN^ kaNNuthalAn karuthu mUrE.     10
   763 kochchai vayampirama nUrpukali veN^kuru puRavaN^ kAzi
     n^ichchal vizavOvA n^ITAr chirapuramn^IL chaNpai mUthUr
     n^achchiniya pUn^tharAy vENupuran^ thONipura mAki n^ammEl
     achchaN^kaL thIrththaruLum ammAn kazumalamn^Am amaru mUrE.      11
   764 kAvi malarpuraiyuN^ kaNNAr kazumalaththin peyarai n^ALum
     pAviyachIrp panniraNTum n^annUlAp paththimaiyAR panuval mAlai
     n^Avi nalampukazchIr n^AnmaRaiyAn nyAnacham pan^than chonna
     mEvi yichaimozivAr viNNavaril eNNuthalai viruppu LArE.      12
   ithu pANTiyarAchanuTaiya churappiNithIrkkachchen
   RAchanaththilirun^thapOthu avvarachan chuvAmikaLai
   n^Okki en^thavUrenRu vinava, n^AminnavUrenRu
   thiruvAy malarn^tharuLiya thiruppathikam.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.71 thirukkuRumpalA

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   765 thirun^tha mathichUTith theNNIr chaTaikkaran^thu thEvi pAkam
     porun^thip porun^thAtha vETaththAR kATuRaithal purin^tha chelvar
     irun^tha iTamvinavil ElaN^kamaz chOlaiyin vaNTu yAzchey
     kurun^tha maNamn^ARuN^ kunRiTanychUz thaNchAraR kuRumpa lAvE.      01
   766 n^ATpalavuny chErmathiyany chUTip poTiyaNin^tha n^ampAn n^ammai
     ATpalavun^ thAnuTaiya ammA niTampOlu man^thaN chAral
     kITpalavuN^ kINTu kiLaikiLaiyan man^thipAyn^ thuNTu viNTa
     kOTpalavin thIN^kaniyai mAkkaTuva nuNTukaLuN^ kuRumpa lAvE.       02
   767 vATal thalaimAlai chUTip puliththOl valiththu vIkki
     ATa laravachaiththa ammA niTampOlu man^thaN chAral
     pATaR peTaivaNTu pOthalarththa thAthavizn^thu pachumpo nun^thik
     kOTan maNaN^kamazuN^ kunRiTanychUz thaNchAraR kuRumpa lAvE.       03
   768 pAlveN mathichUTip pAkaththOr peNkalan^thu pATi yATik
     kAla nuTalkiziyak kAyn^thA riTampOluN^ kalchUz veRpil
     n^Ila malarkkuvaLai kaNthiRakka vaNTaraRRum n^eTun^thaN chAral
     kOla maTamanynyai pETaiyO TATTayaruN^ kuRumpa lAvE.          04
   769 thalaivAN mathiyaN^ kathirviriyath thaNpunalaith thAN^kith thEvi
     mulaipAkaN^ kAthaliththa mUrththi yiTampOlum muthuvEy chUzn^tha
     malaivAy achumpu pachumpon koziththiziyum malku chAral
     kulaivAzaith thIN^kaniyum mAN^kaniyun^ thEnpiliRRuN^ kuRumpa lAvE.   05
   770 n^IRRE thuthain^thilaN^ku veNNUlar thaNmathiyar n^eRRik kaNNar
     kURREr chithaiyak kaTin^thA riTampOluN^ kuLirchUz veRpil
     ERREnam Ena mivaiyO Tavaiviravi yizipUny chAral
     kORREn ichaimuralak kELAk kuyilpayiluN^ kuRumpa lAvE.          06
   771 ponRoththa konRaiyum piLLai mathiyum punaluny chUTip
     pinRoththa vArchaTaiyem pemmA niTampOlum pilayan^ thAN^ki
     manRaththu maNmuzavam ON^ki maNikoziththu vayiram un^thik
     kunRath tharuvi yayalE punalthathumpuN^ kuRumpa lAvE.          07
   772 En^thu thiNithiNTOL irAvaNanai mAlvaraikkIz aTara vUnRich
     chAn^thamena n^IRaNin^tha chaivar iTampOluny chAraR chAral
     pUn^thaN n^aRuvEN^kaik koththiRuththu maththakaththil poliya En^thik
     kUn^thaR piTiyuN^ kaLiRu muTanvaNaN^kuN^ kuRumpa lAvE.           08
   773 aravin aNaiyAnum n^AnmukanuN^ kANpariya aNNal chenni
     viravi mathiyaNin^tha vikirthark kiTampOlum viripUny chAral
     maravam irukaraiyum mallikaiyuny chaNpakamum malarn^thu mAn^tha
     kuravam muRuvalcheyyuN^ kunRiTanychUz thaNchAral kuRumpa lAvE.    09
   774 mUTiya chIvaraththar munkURuN TERuthalum pinkU RuNTu
     kATi thoTuchamaNaik kAyn^thA riTampOluN^ kalchUz veRpil
     n^ITuyar vEykuniyap pAykaTuvan n^ILkazaimEl n^iruththany cheyyak
     kUTiya vETuvarkaL kUyviLiyAk kaimaRikkuN^ kuRumpa lAvE.        10
   775 kompArpUny chOlaik kuRumpalA mEviya kollER RaNNal
     n^ampAn aTiparavum n^AnmaRaiyAn nyAnacham pan^than chonna
     inpAya pATa livaipaththum vallAr virumpik kETpAr
     thampAla thIvinaikaL pOyakalum n^alvinaikaL thaLarA vanRE.       11
   iththalam pANTin^ATTiluLLathu. ithuvE thirukkuRRAlam.
   chuvAmipeyar - kuRumpalAn^Athar,
   thEviyAr - kuzanmoziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.72 thirun^aNA

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   776 pan^thAr viralmaTavAL pAkamA
        n^AkampUN TERa thERi
     an^thAr aravaNin^tha ammA
        niTampOlum an^thaN chAral
     van^thAr maTaman^thi kUththATa
        vArpozilil vaNTu pATach
     chen^thEn theLiyoLirath thEmAk
        kaniyuthirkkun^ thirun^a NAvE.                01
   777 n^ATTam polin^thilaN^ku n^eRRiyinAn
        maRRorukai vINai yEn^thi
     ITTun^ thuyaraRukkum emmA
        niTampOlu milaichUz kAnil
     OTTan^ tharumaruvi vIzum
        vichaikATTa mun^thU zOchaich
     chETTAr maNikaL aNiyun^
        thiraichErkkun^ thirun^a NAvE.                02
   778 n^anRAN^ kichaimozin^thu n^annuthalAL
        pAkamAy nyAla mEththa
     minRAN^ku chenychaTaiyem vikithark
        kiTampOlum viraichUz veRpil
     kunRON^ki vanRiraikaL mOtha
        mayilAluny chAraR chevvi
     chenRON^ki vAnavarka LEththi
        aTipaNiyun^ thirun^a NAvE.                 03
   779 kaiyil mazuvEn^thik kAliR
        chilampaNin^thu kariththOl koNTu
     meyyil muzuthaNin^tha vikirthark
        kiTampOlu miTain^thu vAnOr
     aiya ravarem perumA
        naruLenRen RAtha rikkach
     cheyya kamalam pozithE
        naLiththiyalun^ thirun^a NAvE.                04
   780 muththEr n^akaiyA LiTamAkath
        thammArpil veNNUl pUNTu
     thoththEr malarchchaTaiyil vaiththA
        riTampOluny chOlai chUzn^tha
     aththEn aLiyuN kaLiyA
        lichaimurala Alath thumpi
     theththE yenamuralak kETTAr
        vinaikeTukkun^ thirun^a NAvE.                05
   781 villAr varaiyAka mAn^Akam
        n^ANAka vETaN^ koNTu
     pullAr puramUn ReriththArk
        kiTampOlum puliyu mAnum
     allAtha chAthikaLu maN^kazalmER
        kaikUppa aTiyAr kUTich
     chellA varun^eRikkE chella
        aruLpuriyun^ thirun^a NAvE.                 06
   782 kAnAr kaLiRRurivai mElmUTi
        ATaravon RaraimER chAththi
     UnAr thalaiyOTTi lUNukan^thAn
        RAnukan^tha kOyi leN^kum
     n^AnA vithaththAl virathikaLn^an
        nAmamE yEththi vAzththath
     thEnAr malarkoN TaTiyAr
        aTivaNaN^kun^ thirun^a NAvE.                 07
   783 mannI rilaN^kaiyarthaN^ kOmAn
        valitholaiya viralA lUnRi
     mun^n^Irk kaTaln^anychai yuNTArk
        kiTampOlum mu¨naichEr chIyam
     annIr maikunRi azalAl
        vizikuRaiya vaziyu munRil
     chen^n^Ir parappach chiRan^thu
        kariyoLikkun^ thirun^a NAvE.               08
   784 maiyAr maNimiTaRan maN^kaiyOr
        paN^kuTaiyAn manaika TORum
     kaiyAr paliyERRa kaLvan
        iTampOluN^ kazalkaL n^ETip
     poyyA maRaiyAnum pUmi
        yaLan^thAnum pORRa mannich
     cheyyAr eriyAm uruva
        muRavaNaN^kun^ thirun^a NAvE.                 09
   785 ATai yoziththaN^ kamaNE
        thirin^thuNpAr allal pEchi
     mUTu uruvam ukan^thAr
        uraiyakaRRum mUrththi kOyil
     OTu n^athichErum n^iththilamum
        moyththakiluN^ karaiyil chArach
     chETar chiRan^thEththath thOnRi
        yoLiperukun^ thirun^a NAvE.                10
   786 kalvith thakaththAl thiraichUz
        kaTaRkAzik kavuNi chIrAr
     n^alvith thakaththAl inithuNarum
        nyAnacham pan^than eNNuny
     cholvith thakaththAl iRaivan
        thirun^aNA Eththu pATal
     valvith thakaththAn mozivAr
        paziyilarim maNNin mElE.                11
   iththalam koN^kun^ATTiluLLathu. ithu pavAni n^athi
   kAviriyuTan chErumiTamAthalAl, pavAnikUTalenap
   peyar vazaN^kappaTukinRathu.
   chuvAmipeyar - chaN^kamukan^AthEchuvarar,
   thEviyAr - vEthamaN^kaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.73 thiruppiramapuram - thiruchchakkaramARRu

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   787 viLaN^kiyachIrp piramanUr vENupuram
        pukaliveN^ kurumER chOlai
     vaLaN^kavarun^ thONipuram pUn^tharAych
        chirapuramvaN puRava maNmEl
     kaLaN^kamilUr chaNpaikamaz kAzivayaN^
        kochchaikazu malamen Rinna
     iLaN^kumaran RannaippeR Rimaiyavartham
        pakaiyeRivith thiRaiva nUrE.                01
   788 thiruvaLaruN^ kazumalamE kochchaithE
        vEn^thiranUr ayanUr theyvath
     tharuvaLarum poziRpuRavany chilampanUr
        kAzithaku chaNpai yoNpA
     vuruvaLarveN^ kuruppukali yON^kutharAy
        thONipuram uyarn^tha thEvar
     veruvavaLar kaTalviTama thuNTaNikoL
        kaNTaththOn virumpumUrE.                 02
   789 vAyn^thapukaz maRaivaLarun^ thONipuram
        pUn^tharAy chilampan vAzUr
     Eyn^thapuRa van^thikazuny chaNpaiyezil
        kAziyiRai kochchai yampon
     vEyn^thamathiR kazumalamviN NOrpaNiya
        mikkayanUr amarar kOnUr
     Ayn^thakalai yArpukali veN^kuruva
        tharann^ALum amaru mUrE.                  03
   790 mAmalaiyAL kaNavanmakiz veN^kurumAp
        pukalitharAy thONipuram vAn
     chEmamathil puTaithikazuN^ kazumalamE
        kochchaithE vEn^thiranUr chIrp
     pUmakanUr polivuTaiya puRavamviRaR
        chilampanUr kAzi chaNpai
     pAmaruvu kalaiyeTTeT TuNarn^thavaRRin
        payann^ukarvOr paravu mUrE.                 04
     *tharaiththEvar paNichaNpai thamizkkAzi
   791 vayaN^kochchai thayaN^ku pUmEl
     viraichchEruN^ kazumalammey yuNarn^thayanUr
        viNNavarthaN^ kOnUr venRith
     thiraichchErum punaRpukali veN^kuruchel
        vamperuku thONipurany chIr
     uraichErpUn^ tharAychilampa nUrpuRavam
        ulakaththil uyarn^tha vUrE.                 05
   792 puNTarikath thArvayalchUz puRavamiku
        chirapurampUN^ kAzi chaNpai
     eNTichaiyOr iRainychiyaveN^ kuruppukali
        pUn^tharAy thONipurany chIr
     vaNTamarum pozilmalku kazumalamn^aR
        kochchaivA navarthaN^ kOnUr
     aNTayanU rivaiyenpar aruN^kURRai
        yuthaiththukan^tha appa nUrE.                  06
   793 vaNmaivaLar varaththayanUr vAnavarthaN^
        kOnUrvaN pukali yinychi
     veNmathichEr veN^kurumik kOriRainychu
        chaNpaiviyan kAzi kochchai
     kaNmakizuN^ kazumalaN^kaR ROrpukazun^
        thONipuram pUn^tharAy chIrp
     paNmaliyuny chirapurampAr pukazpuRavam
        pAlvaNNan payilu mUrE.                  07
   794 mOTipuRaN^ kAkkumUr puRavanychIrch
        chilampanUr kAzi mUthUr
     n^ITiyaluny chaNpaikazu malaN^kochchai
        vENupuraN^ kamala n^ITu
     kUTiyaya nUrvaLarveN^ kuruppukali
        tharAythONi puraN^kU TappOr
     thETiyuzal avuNarpayil thiripuraN^kaL
        cheRRamalaich chilaiya nUrE.                 08
   795 irakkamuTai yiRaiyavanUr thONipuram
        pUn^tharAy chilampan thannUr
     n^irakkavaru punaRpuRavam n^inRathavath
        thayanUrchIrth thEvar kOnUr
     varakkaravAp pukaliveN^ kurumAchi
        lAchchaNpai kAzi kochchai
     arakkanviRal aziththaruLi kazumalaman^
        thaNarvEtha maRAtha vUrE.                  09
   796 mElOthuN^ kazumalameyth thavamvaLaruN^
        kochchaiyin^ thiranUr meymmai
     n^UlOthum ayanRanUr n^uNNaRivAr
        kuruppukali tharAythU n^IrmEl
     chElOTu thONipuran^ thikazpuRavany
        chilampanUr cheruchchey thanRu
     mAlOTum ayanaRiyAn vaNkAzi
        chaNpaimaNNOr vAzththu mUrE.                10
   797 AkkamarchI rUrchaNpai kAziyamar
        kochchaikazu malaman pAnUr
     OkkamuTaith thONipuram pUn^tharAy
        chirapuramoN puRava n^aNpAr
     pUkkamalath thOnmakizUr puran^tharanUr
        pukaliveN^ kuruvu menpar
     chAkkiyarO TamaNkaiyar thAmaRiyA
        vakain^inRAn thaN^ku mUrE.                 11
   798 akkaranychEr tharumanUr pukalitharAy
        thONipuram aNin^Irp poykaip
     pukkaranychEr puRavanychIrch chilampanUr
        pukazkkAzi chaNpai thollUr
     mikkaranychIrk kazumalamE kochchaivayam
        vENupuram ayanUr mElich
     chakkaranychIrth thamizvirakan thAnchonna
        thamiztharippOr thavanychey thOrE.             12

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.74 thiruppiramapuram - thirukkOmUththiri

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   799 pUmakanUr puththELuk kiRaivanUr
        kuRaivilAp pukali pUmEl
     mAmakaLUr veN^kurun^al thONipuram
        pUn^tharAy vAyn^tha inychich
     chEmamiku chirapuranychIrp puRavan^iRai
        pukazchchaNpai kAzi kochchai
     kAmanaimun kAyn^than^uthaR kaNNavanUr
        kazumalamn^AN^ karuthu mUrE.                  01
   800 karuththuTaiya maRaiyavarchEr kazumalammeyth
        thONipuram kanaka mATa
     uruththikazveN^ kuruppukali yON^kutharA
        yulakAruN^ kochchai kAzi
     thiruththikazuny chirapuran^thE vEn^thiranUr
        cheN^kamalath thayanUr theyvath
     tharuththikazum poziRpuRavany chaNpaichaTai
        muTiyaNNal thaN^ku mUrE.                   02
   801 Urmathiyaik kathuvavuyar mathiRchaNpai
        yoLimaruvu kAzi kochchai
     kArmaliyum pozilpuTaichUz kazumalameyth
        thONipuraN^ kaRRO rEththuny
     chIrmaruvu pUn^tharAy chirapurammeyp
        puRavamaya nUrpUN^ kaRpath
     thArmaruvum in^thiranUr pukaliveN^
        kurukkaN^kai thariththO nUrE.                03
   802 thariththamaRai yALarmiku veN^kuruchchIrth
        thONipuran^ thariyA rinychi
     eriththavanchEr kazumalamE kochchaipUn^
        tharAypukali yimaiyOr kOnUr
     theriththapukazch chirapuranychIr thikazkAzi
        chaNpaichezu maRaika LellAm
     viriththapukazp puRavamviraik kamalaththO
        nUrulakil viLaN^ku mUrE.                  04
   803 viLaN^kayanUr pUn^tharAy mikuchaNpai
        vENupuram mEka mEykkum
     iLaN^kamukam poziRRONi puraN^kAzi
        yeziRpukali puRavam ErAr
     vaLaN^kavarum vayaRkochchai veN^kurumAch
        chirapuramvan nanycha muNTu
     kaLaN^kamali kaLaththavanchIrk kazumalaN^kA
        mannuTalaN^ kAyn^thO nUrE.                 05
   804 kAyn^thuvaru kAlanaiyan RuthaiththavanUr
        kazumalamAth thONipurany chIr
     Eyn^thaveN^ kurupukali in^thiranUr
        iruN^kamalath thayanUr inpam
     vAyn^thapuRa van^thikazuny chirapurampUn^
        tharAykochchai kAzi chaNpai
     chEn^thanaimun payan^thulakil thEvarkaLtham
        pakaikeTuththOn thikazu mUrE.                06
   805 thikazmATa malichaNpai pUn^tharAy
        piramanUr kAzi thEchAr
     mikuthONi puran^thikazum vENupuram
        vayaN^kochchai puRavam viNNOr
     pukazpukali kazumalanychIrch chirapuramveN^
        kuruvempOr makiTaR cheRRu
     n^ikazn^Ili n^inmalanRan aTiyiNaikaL
        paNin^thulakil n^inRa vUrE.                 07
   806 n^inRamathil chUztharuveN^ kuruththONi
        puran^ikazum vENu manRil
     onRukazu malaN^kochchai uyarkAzi
        chaNpaivaLar puRava mOTi
     chenRupuRaN^ kAkkumUr chirapurampUn^
        tharAypukali thEvar kOnUr
     venRimali piramapuram pUthaN^kaL
        thAN^kAkka mikka vUrE.                  08
   807 mikkakama laththayanUr viLaN^kupuRa
        vanychaNpai kAzi kochchai
     thokkapoziR kazumalan^thUth thONipuram
        pUn^tharAy chilampan chErUr
     maikkoLpozil vENupuram mathiRpukali
        veN^kuruval arakkan thiNTOL
     okkairu pathumuTikaL orupathumI
        Taziththukan^tha emmA nUrE.                 09
   808 emmAnchEr veN^kuruchchIrch chilampanUr
        kazumalan^aR pukali yenRum
     poymmANpi lOrpuRavaN^ kochchaipuran^
        tharanUrn^aR RONipuram pOrk
     kaimmAvai yuricheythOn kAziyaya
        nUrtharAy chaNpai kArin
     meymmAlpU makanuNarA vakaithazalAy
        viLaN^kiyaem iRaiva nUrE.                 10
   809 iRaivanamar chaNpaiyeziR puRavamaya
        nUrimaiyOrk kathipan chErUr
     kuRaivilpukazp pukaliveN^ kuruththONi
        puraN^kuNamAr pUn^tharAy n^Irch
     chiRaimalin^aR chirapuranychIrk kAzivaLar
        kochchaikazu malan^thE chinRip
     paRithalaiyO TamaNkaiyar chAkkiyarkaL
        parichaRiyA ammA nUrE.                 11
   810 ammAnchEr kazumalamAch chirapuramveN^
        kurukkochchai puRava manychIr
     meymmAnath thoNpukali mikukAzi
        thONipuran^ thEvar kOnUr
     ammAnman nuyarchaNpai tharAyayanUr
        vazimuTakku mAvin pAchchal
     thammAnon RiyanyAna champan^than
        thamizkaRpOr thakkOr thAmE.               12

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.75 chIkAzi

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   811 viNNi yaN^kumathik kaNNiyAnviri yunychaTaip
     peNNa yaN^koLthiru mEniyAnperu mAnanaR
     kaNNa yaN^koLthiru n^eRRiyAnkalik kAziyuL
     maNNa yaN^koLmaRai yALarEththumalarp pAthanE.             01
   812 valiya kAlanuyir vITTinAnmaTa vALOTum
     palivi rumpiyathOr kaiyinAnpara mETTiyAn
     kaliyai venRamaRai yALarthaN^kalik kAziyuL
     n^aliya van^thavinai thIrththukan^thaem n^ampanE.              02
   813 chuRRa lAn^aRpulith thOlachaiththayan veNTalaith
     thuRRa lAyathoru koLkaiyAnchuTu n^IRRinAn
     kaRRal kETTaluTai yArkaLvAzkalik kAziyuL
     maRRa yaN^kuthiraL thOLemmain^thanavan allanE.             03
   814 palla yaN^kuthalai yEn^thinAnpaTu kAniTai
     malla yaN^kuthiraL thOLkaLAran^aTa mATiyuN^
     kalla yaN^kuthirai chUzan^ILkalik kAziyuL
     tholla yaN^kupukaz pENan^inRachuTar vaNNanE.              04
   815 thUn^a yaN^koLthiru mEniyiRpoTip pUchippOy
     n^An^a yaN^koLmaRai yOthimAthoru pAkamAk
     kAna yaN^koLpunal vAchamArkalik kAziyuL
     thEna yaN^koLmuTi Anain^thATiya chelvanE.              05
   816 chuziyi laN^kumpunaR kaN^kaiyALchaTai yAkavE
     moziyi laN^kummaTa maN^kaipAkam ukan^thavan
     kaziyi laN^kuN^kaTal chUzun^thaNkalik kAziyuL
     paziyi laN^kun^thuya ronRilAppara mETTiyE.             06
   817 muTiyi laN^kumuyar chin^thaiyAnmuni varthoza
     aTiyi laN^kuN^kaza lArkkavEyana lEn^thiyuN^
     kaTiyi laN^kumpozil chUzun^thaNkalik kAziyuL
     koTiyi laN^kummiTai yALOTuN^kuTi koNTathE.            07
   818 valla rakkanvarai pErkkavan^thavan thOLmuTi
     kalla rakkivviRal vATTinAnkalik kAziyuL
     n^allo rukkiyathOr chin^thaiyArmalar thUvavE
     tholli rukkumaRai yEththukan^thuTan vAzumE.              08
   819 maruvu n^AnmaRai yOnumAmaNi vaNNanum
     iruvar kUTiyichain^ thEththavEyeri yAnRanUr
     veruva n^inRathirai yOthamArviyan muththavai
     karuvai yArvayaR chaN^kuchErkalik kAziyE.              09
   820 n^anRi yonRumuNa rAthavanchamaN chAkkiyar
     anRi yaN^kavar chonnachollavai koLkilAn
     kanRu mEthiyiLaN^ kAnalvAzkalik kAziyuL
     venRi chErviyan kOyilkoNTaviTai yALanE.           10
   821 kaNNu mUnRumuTai yAthivAzkalik kAziyuL
     aNNa lan^thaNNaruL pENinyAnacham pan^thanchol
     vaNNa mUnRun^thami ziRRerin^thichai pATuvAr
     viNNu maNNumviri kinRatholpuka zALarE.             11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.76 thiruakaththiyAnpaLLi

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   822 vATiya veNTalai mAlaichUTi vayaN^kiruL
     n^ITuyar koLLi viLakkumAka n^ivan^theri
     ATiya emperu mAnakaththiyAn paLLiyaip
     pATiya chin^thaiyi nArkaTkillaiyAm pAvamE.            01
   823 thunnaN^ koNTavuTai yAnthuthain^thaveN NIRRinAn
     mannuN^ konRaimatha maththanychUTinAn mAn^akar
     annan^ thaN^kumpozil chUzakaththiyAn paLLiyai
     unnany cheythamanath thArkaLthamvinai yOTumE.             02
   824 uTuththathuvum puliththOl palithirin^ thuNpathuN^
     kaTuththuvan^tha kazaRkAlan thannaiyuN^ kAlinAl
     aTuththathuvum pozilchUz akaththiyAn paLLiyAn
     thoTuththathu vunycharam muppuran^ thukaLAkavE.           03
   825 kAyn^thathuvu manRukAmanai n^eRRik kaNNinAl
     pAyn^thathuvuN^ kazaRkAlanaip paNNi nAnmaRai
     Ayn^thathuvum pozilchUz akaththiyAn paLLiyAn
     Eyn^thathuvu mimavAn makaLOru pAkamE.               04
   826 pOrththathuvuN^ kariyin nuripulith thOluTai
     kUrththathOr veNmazu vEn^thikkOLara vammaraik
     kArththathuvum pozilchUz akaththiyAn paLLiyAn
     pArththathuvum maraNam paTareri mUzkavE.               05
   827 therin^thathuvuN^ kaNaiyonRu muppurany chenRuTan
     erin^thathuvum munnezilAr malaruRai vAnRalai
     arin^thathuvum pozilchUz akaththiyAn paLLiyAn
     purin^thathuvum mumaiyALOr pAkam punaithalE.             06
   828 OthiyellAm ulakukkOr oNporu LAkimeych
     chOthiyenRu thozuvAr avarthuyar thIrththiTum
     AthiyeN^kaL perumAn akaththiyAn paLLiyai
     n^IthiyAl thozuvAr avarvinai n^IN^kumE.             07
   829 cheRuththathuvun^ thakkan vELviyaiththirun^ thArpuram
     oRuththathuvum oLimA malaruRai vAnchiram
     aRuththathuvum pozilchUz akaththiyAn paLLiyAn
     iRuththathuvum arakkanRan thOLkaL irupathE.              08
   830 chiramun^alla mathimaththa mun^thikaz konRaiyum
     aravumalkuny chaTaiyAn akaththiyAn paLLiyaip
     piramanOTu thirumAlun^ thETiya peRRimai
     paravavallAr avarthaN^kaL mElvinai pARumE.             09
   831 chen^thuva rATaiyi nArumveRRarai yEthiri
     pun^thiyi lArkaLum pEchumpEchchavai poymmozi
     an^thaNan eN^kaLpi rAnakaththiyAn paLLiyaich
     chin^thimin n^umvinai yAnavaichithain^ thOTumE.            10
   832 nyAla malkun^thamiz nyAnachampan^than mAmayil
     Aluny chOlaipuTai chUzakaththiyAn paLLiyuL
     chUla n^allapaTai yAnaTithozu thEththiya
     mAlai vallAravar thaN^kaLmElvinai mAyumE.             11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - akaththIchuvarar,
   thEviyAr - maN^kain^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.77 thiruaRaiyaNin^allUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   833 pITinARperi yOrkaLum pEthaimaikeTath thIthilA
     vITinAluyarn^ thArkaLum vITilAriLa veNmathi
     chUTinArmaRai pATinAr chuTalain^IRaNin^ thArazal
     ATinAraRai yaNin^allUr aN^kaiyAlthozu vArkaLE.           01
   834 ilaiyinArchUlam ERukan^ thERiyEyimai yOrthoza
     n^ilaiyinAloru kAluRach chilaiyinAlmathi leythavan
     alaiyinArpunal chUTiya aNNalAraRai yaNin^allUr
     thalaiyinARRozu thON^kuvAr n^IN^kuvArthaTu mARRamE.         02
   835 enpinArkanal chUlaththAr ilaN^kumAmathi yuchchiyAn
     pinpinArpiRaN^ kunychaTaip pinynyakanpiRap piliyenRu
     munpinArmUvar thAn^thozu mukkaNmUrththithan thALkaLuk
     kanpinAraRai yaNin^allUr aN^kaiyAlthozu vArkaLE.          03
   836 viravun^IRupon mArpinil viLaN^kappUchiya vEthiyan
     uravun^anychamu thAkavuN TuRuthipENuva thanRiyum
     aravun^ILchaTaik kaNNiyAr aNNalAraRai yaNin^allUr
     paravuvArpazi n^IN^kiTap paRaiyun^thAnycheytha pAvamE.       04
   837 thIyinArthikaz mEniyAy thEvarthAn^thozum thEvann^I
     AyinAykonRai yAyana laN^kaiyAyaRai yaNin^allUr
     mEyinArthama tholvinai vITTinAyveyya kAlanaip
     pAyinAyethir kazalinAy paramanEyaTi paNivanE.           05
   838 viraiyinArkonRai chUTiyum vEkan^Akamum vIkkiya
     araiyinAraRai yaNin^allUr aNNalAraza kAyathOr
     n^araiyinArviTai yUrthiyAr n^akkanArn^aRum pOthuchEr
     uraiyinAluyarn^ thArkaLum uraiyinAluyarn^ thArkaLE.        06
   839 vIramAkiya vEthiyar vEkamAkaLi yAnaiyin
     IramAkiya vurivaipOrth tharivaimERchenRa emmiRai
     AramAkiya pAmpinAr aNNalAraRai yaNin^allUr
     vAramAyn^inaip pArkaLtham valvinaiyavai mAyumE.           07
   840 thakkanArperu vELviyaith thakarththukan^thavan thAzchaTai
     mukkaNAnmaRai pATiya muRaimaiyAnmuni varthoza
     akkinOTezil AmaipUN aNNalAraRai yaNin^allUr
     n^akkanAravar chArvalAl n^alkuchArvilOm n^AN^kaLE.          08
   841 veyyan^Oyilar thIthilar veRiyarAyppiRar pinchelAr
     cheyvathEyalaN^ kAramAm ivaiyivaithERi yinpuRil
     aiyamERRuNun^ thozilarAm aNNalAraRai yaNin^allUrch
     chaivanAravar chArvalAl yAthunychArvilOm n^AN^kaLE.         09
   842 vAkkiyanycholli yAroTum vakaiyalAvakai cheyyanmin
     chAkkiyanychama NenRivai chArElummara NampoTi
     Akkiyammazu vATpaTai aNNalAraRai yaNin^allUrp
     pAkkiyaN^kuRai yuTaiyIrER paRaiyumAnycheytha pAvamE.        10
   843 kaziyulAN^kaTaR kAnalchUz kazumalamamar tholpathip
     paziyilAmaRai nyAnacham pan^thann^allathOr paNpinAr
     moziyinAlaRai yaNin^allUr mukkaNmUrththithan thALthozak
     kezuvinAravar thammoTuN^ kETilvAzpathi peRuvarE.          11
   iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - aRaiyaNin^AthEchuvarar, thEviyAr - aruLn^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.78 thiruviLan^akar

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   844 oLiriLampiRai chennimEl uTaiyar kOvaNaATaiyar
     kuLiriLammazai thavazpoziR kOlan^Irmalku kAviri
     n^aLiriLampunal vArthuRai n^aN^kaikaN^kaiyai n^aNNinAr
     miLiriLampoRi aravinAr mEyathuviLa n^akarathE.           01
   845 akkaravvaNi kalanena athanoTArththathOr AmaipUN
     TukkavarchuTu n^IRaNin^ thoLimalkupunaR kAvirip
     pukkavarthuyar keTukenap pUchuveNpoTi mEviya
     mikkavarvazi pATuchey viLan^akaravar mEyathE.             02
   846 vALichEraTaN^ kArmathil tholaiyan^URiya vampinvEyth
     thOLipAkam amarn^thavar uyarn^thatholkaTal n^anychuNTa
     kALamalkiya kaNTaththar kathirvirichuTar muTiyinar
     mILiyERukan^ thERinAr mEyathuviLa n^akarathE.             03
   847 kAlviLaN^keri kazalinAr kaiyiLaN^kiya vElinAr
     n^UlviLaN^kiya mArpinAr n^OyilArpiRap pummilAr
     mAlviLaN^koLi malkiya mAchilAmaNi miTaRinAr
     mElviLaN^kuveN piRaiyinAr mEyathuviLa n^akarathE.           04
   848 panninArmaRai pATinAr pAyachIrppazaN^ kAvirith
     thunnuthaNTuRai munninAr thUn^eRipeRu vArenach
     chennithiN^kaLaip poN^karAk kaN^kaiyOTuTan chErththinAr
     minnuponpuri n^UlinAr mEyathuviLa n^akarathE.            05
   849 thEvarummama rarkaLun^ thichaikaLmEluLa theyvamum
     yAvarummaRi yAthathOr amaithiyARRaza luruvinAr
     mUvarummiva rennavum muthalvarummiva rennavum
     mEvarumporu LAyinAr mEyathuviLa n^akarathE.             06
   850 choRRarummaRai pATinAr chuTarviTuny chaTaimuTiyinAr
     kaRRaruvvaTaN^ kaiyinAr kAviriththuRai kATTinAr
     maRRarun^thiraL thOLinAr mAchilveNpoTip pUchinAr
     viRRarummaNi miTaRinAr mEyathuviLa n^akarathE.            07
   851 paTartharunychaTai muTiyinAr paiN^kazallaTi paravuvAr
     aTartharumpiNi keTukena aruLuvArara varaiyinAr
     viTartharummaNi miTaRinAr minnuponpuri n^UlinAr
     miTaRarumpaTai mazuvinAr mEyathuviLa n^akarathE.             08
   852 kaiyilaN^kiya vElinAr thOlinArkari kAlinAr
     paiyilaN^kara valkulAL pAkamAkiya paramanAr
     maiyilaN^koLi malkiya mAchilAmaNi miTaRinAr
     meyyilaN^kuveN NIRRinAr mEyathuviLa n^akarathE.           09
   853 uLLathanRanaik kANpankI zenRamAmaNi vaNNanum
     uLLathanRanaik kANpanmE lenRamAmalar aNNalum
     uLLathanRanaik kaNTilAr oLiyArtharunychaTai muTiyinmEl
     uLLathanRanaik kaNTilA voLiyArviLan^akar mEyathE.          10
   854 menchiRaivaN TiyAzmural viLan^akarththuRai mEviya
     n^anpiRain^uthal aNNalaich chaNpainyAnacham pan^thanchIr
     inpuRun^thami zARchonna EththuvArvinai n^IN^kippOyth
     thunpuRun^ thuyarammilAth thUn^eRipeRu vArkaLE.             11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - thuRaikATTumvaLLan^Athar, thEviyAr - thOziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.79 thiruvArUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   855 kavanamAych chOTaiyAy n^AvezAp
        panychuthOych chaTTa vuNTu
     chivanathAT chin^thiyAp pEthaimAr
        pOlan^I veLki nAyE
     kavanamAyp pAyvathOr ERukan^
        thERiya kALa kaNTan
     avanathA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                01
   856 than^thaiyAr pOyinAr thAyarum
        pOyinAr thAmum pOvAr
     kon^thavEl koNToru kURRaththAr
        pArkkinRAr koNTu pOvAr
     en^than^AL vAzvathaR kEmanam
        vaiththiyAl Ezai n^enychE
     an^thaNA rUrthozu thuyyalA
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                02
   857 n^iNaN^kuTar thOln^aram penpuchEr
        AkkaithAn n^ilAya thanRAl
     kuNaN^kaLArk kallathu kuRRamn^IN^
        kAthenak kuluN^ki nAyE
     vaNaN^kuvAr vAnavar thAnavar
        vaikalum manaN^ko TEththum
     aNaN^kanA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                03
   858 n^IthiyAl vAzkilai n^ALchelA
        n^inRana n^iththa n^OykaL
     vAthiyA AthalAl n^ALumn^AL
        inpamE maruvi nAyE
     chAthiyAr kinnarar tharumanum
        varuNanum Eththu mukkaN
     AthiyA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                04
   859 piRaviyAl varuvana kETuLa
        AthalAR periya inpath
     thuRaviyArk kallathu thunpamn^IN^
        kAthenath thUN^ki nAyE
     maRavaln^I mArkkamE n^aNNinAy
        thIrththan^Ir malku chenni
     aRavanA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                05
   860 cheTikoLn^O yAkkaiyam pAmpinvAyth
        thEraiyAych chiRu paRavai
     kaTikoLpUn^ thEnchuvaith thinpuRa
        lAmenRu karuthi nAyE
     muTikaLAl vAnavar munpaNin^
        thanparA yEththu mukkaN
     aTikaLA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                06
   861 ERumAl yAnaiyE chivikaiyan^
        thaLakamIch chErppi vaTTil
     mARivA zuTampinAr paTuvathOr
        n^aTalaikku mayaN^ki nAyE
     mARilA vanamulai maN^kaiyOr
        paN^kinar mathiyam vaiththa
     ARanA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                07
   862 enpinAR kazin^iraith thiRaichchimaN
        chuvareRin^ thithun^am illam
     punpulAl n^ARuthOl pOrththuppol
        lAmaiyAn mukaTu koNTu
     munpelAm onpathu vAythalAr
        kurampaiyin mUzki TAthE
     anpanA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                08
   863 than^thaithAy thannuTan thOnRinAr
        puththirar thAra mennum
     pan^thamn^IN^ kAthavark kuyn^thupOk
        killenap paRRi nAyE
     ven^than^I RATiyAr AthiyAr
        chOthiyAr vEtha kIthar
     en^thaiyA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                09
   864 n^eTiyamAl piramanum n^INTumaN
        NiTan^thinnam n^ETik kANAp
     paTiyanAr pavaLampOl uruvanAr
        panivaLar malaiyAL pAka
     vaTivanAr mathipothi chaTaiyanAr
        maNiyaNi kaNTath theNTOL
     aTikaLA rUrthozu thuyyalAm
        maiyalkoN Tanychal n^enychE.                10
   865 pallithaz mAthavi allivaN
        TiyAzcheyuN^ kAzi yUran
     n^allavE n^allavE cholliya
        nyAnacham pan^than ArUr
     elliyam pOtheri yATumem
        mIchanai yEththu pATal
     chollavE vallavar thIthilAr
        Othan^Ir vaiya kaththE.                   11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.80 thirukkaTavUrmayAnam

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   866 variya maRaiyAr piRaiyAr malaiyOr chilaiyA vaNakki
     eriya mathilkaL eythAr eRiyu muchalam uTaiyAr
     kariya miTaRum uTaiyAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     periya viTaimEl varuvA ravarem perumAn aTikaLE.          01
   867 maN^kai maNan^tha mArpar mazuvAL valanon REn^thik
     kaN^kai chaTaiyiR karan^thAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     cheN^kaN veLLE RERich chelvany cheyyA varuvAr
     aN^kai yERiya maRiyAr avarem perumAn aTikaLE.          02
   868 ITa liTapam ichaiya ERi mazuvon REn^thik
     kATa thiTamA vuTaiyAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     pATa lichaikoL karuvi paTutham palavum payilvAr
     ATa laravam uTaiyAr avarem perumAn aTikaLE.            03
   869 iRain^in RilaN^ku vaLaiyAL iLaiyA LOrupA luTaiyAr
     maRain^in RilaN^ku moziyAr malaiyAr manaththin michaiyAr
     kaRain^in RilaN^ku pozilchUz kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     piRain^in RilaN^ku chaTaiyAr avarem perumAn aTikaLE.         04
   870 veLLai yeruththin michaiyAr virithO TorukA thilaN^kath
     thuLLu miLamAn maRiyAr chuTarpoR chaTaikaL thuLaN^kak
     kaLLa n^akuveN TalaiyAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     piLLai mathiyam uTaiyAr avarem perumAn aTikaLE.          05
   871 ponRA thuthiru maNaN^koL punaipUN^ konRai punain^thAr
     onRA veLLE Ruyarththa thuTaiyA rathuvE yUrvAr
     kanRA vinanychUz puRaviR kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     pinRAz chaTaiyAr oruvar avarem perumAn aTikaLE.          06
   872 pAcha mAna kaLaivAr parivArk kamutham anaiyAr
     Achai thIrak koTuppAr alaN^kal viTaimEl varuvAr
     kAchai malarpOl miTaRRAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     pEcha varuvAr oruvar avarem perumAn aTikaLE.            07
   873 cheRRa arakkan alaRath thikazchE vaTimel viralAR
     kaRkun RaTarththa perumAn kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     maRRon RiNaiyil valiya mAchil veLLi malaipOl
     peRRon RERi varuvAr avarem perumAn aTikaLE.          08
   874 varumA kariyin uriyAr vaLarpun chaTaiyAr viTaiyAr
     karumAn urithOl uTaiyAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     thirumA loTun^An mukanun^ thErn^thuN^ kANamun oNNAp
     perumA nenavum varuvAr avarem perumAn aTikaLE.          09
   875 thUya viTaimEl varuvAr thunnA ruTaiya mathilkaL
     kAya vEvach cheRRAr kaTavUr mayAnam amarn^thAr
     thIya karumany cholluny chiRupun thErar amaNar
     pEypE yenna varuvAr avarem perumAn aTikaLE.           10
   876 maravam pozilchUz kaTavUr mannu mayAnam amarn^tha
     arava machaiththa perumAn akalam aRiya lAkap
     paravu muRaiyE payilum pan^than chenychol mAlai
     iravum pakalum paravi n^inaivAr vinaikaL ilarE.           11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - piramapurIchuvarar, thEviyAr - malarkkuzalminnammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.81 thiruvENupuram

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   877 pUthaththin paTaiyinIr pUN^konRaith thArinIr
     Othaththin oliyOTum umparvA navarpukun^thu
     vEthaththin ichaipATi viraimalarkaL chorin^thEththum
     pAthaththIr vENupuram pathiyAkak koNTIrE.             01
   878 chuTukATu mEvinIr thunnampey kOvaNan^thOl
     uTaiyATai yathukoNTIr umaiyALai yorupAkam
     aTaiyALam athukoNTIr aN^kaiyiniR parachuvenum
     paTaiyALvIr vENupuram pathiyAkak koNTIrE.            02
   879 kaN^kaichEr chaTaimuTiyIr kAlanaimun cheRRukan^thIr
     thiN^kaLo TiLaaravan^ thikazchenni vaiththukan^thIr
     maN^kaiyOr kURuTaiyIr maRaiyOrkaL n^iRain^thEththap
     paN^kayanychEr vENupuram pathiyAkak koNTIrE.             03
   880 n^IrkoNTa chaTaimuTimEl n^ILmathiyam pAmpinoTum
     ErkoNTa konRaiyinO Tezilmaththam ilaN^kavE
     chIrkoNTa mALikaimER chEyizaiyAr vAzththuraippak
     kArkoNTa vENupuram pathiyAkak kalan^thIrE.             04
   881 AlaichEr thaNkazani azakAka n^aRavuNTu
     chOlaichEr vaNTinaN^kaL ichaipATath thUmoziyAr
     kAlaiyE pukun^thiRainychik kaithozamey mAthinoTum
     pAlaiyAz vENupuram pathiyAkak koNTIrE.             05
   882 maNimalku mAlvaraimEl mAthinoTu makizn^thirun^thIr
     thuNimalku kOvaNaththIr chuTukATTil ATTukan^thIr
     paNimalku maRaiyOrkaL parin^thiRainycha vENupurath
     thaNimalku kOyilE kOyilAka amarn^thIrE.            06
   883 n^IlanychEr miTaRRinIr n^INTacheny chaTaiyinIr
     kOlanychEr viTaiyinIr koTuN^kAlan thanaichcheRRIr
     AlanychEr kazaniyaza kArvENu puramamaruN^
     kOlanychEr kOyilE kOyilAkak koNTIrE.           07
   884 iraimaNTich chaN^kERuN^ kaTalchUzthen nilaN^kaiyarkOn
     viraimaNTu muTin^eriya viralvaiththIr varaithanniR
     karaikaNTip pErOthaN^ kalan^theRRuN^ kaTaRkavinAr
     viraimaNTu vENupura mEyamarn^thu mikkIrE.              08
   885 thIyOmpu maRaivANark kAthiyAn^ thichaimukanmAl
     pOyON^ki yizin^thArum pORRariya thiruvaTiyIr
     pAyON^ku marakkalaN^kaL paTuthiraiyAl moththuNTu
     chEyON^ku vENupurany chezumpathiyAth thikazn^thIrE.           09
   886 n^ilaiyArn^tha vuNTiyinar n^eTuN^kuNTar chAkkiyarkaL
     pulaiyAnAr aRavuraiyaip pORRAthun ponnaTiyE
     n^ilaiyAkap pENin^I charaNenRAr thamaiyenRum
     vilaiyAka ATkoNTu vENupuram virumpinaiyE.            10
     ippathikaththil 11-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.          11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.82 thiruththEvUr

     paN - kAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   887 paNNi lAviya moziyumai paN^kanem perumAn
     viNNil vAnavar kOnvima lanviTai yUrthi
     theNNi lAmathi thavaztharu mALikaith thEvUr
     aNNal chEvaTi aTain^thanam allalon RilamE.             01
   888 Othi maNTalath thOrmuzu thuyyaveR pERu
     chOthi vAnavan thuthicheya makizn^thavan thUn^Irth
     thIthil paN^kayan^ therivaiyar mukamalar thEvUr
     Athi chEvaTi yaTain^thanam allalon RilamE.             02
   889 maRaika LAnmika vazipaTu mANiyaik kolvAn
     kaRuvu koNTavak kAlanaik kAyn^thaveN^ kaTavuL
     cheRuvil vALaikaL chElavai poruvayal thEvUr
     aRavan chEvaTi yaTain^thanam allalon RilamE.             03
   890 muththan chilpalik kUrthoRum muRaimuRai thiriyum
     piththan chenychaTaip pinynyakan thannaTi yArkaL
     chiththan mALikai chezumathi thavazpozil thEvUr
     aththan chEvaTi yaTain^thanam allalon RilamE.             04
   891 pATu vArichai palporuT payanukan^ thanpAl
     kUTu vArthuNaik koNTatham paRRaRap paRRith
     thETu vArporu LAnavan cheRipozil thEvUr
     ATu vAnaTi yaTain^thanam allalon RilamE.              05
   892 poN^ku pUNmulaip purikuzal varivaLaip poruppin
     maN^kai paN^kinan kaN^kaiyai vaLarchaTai vaiththAn
     thiN^kaL chUTiya thIn^iRak kaTavuLthen thEvUr
     aN^ka NanRanai aTain^thanam allalon RilamE.             06
   893 vanpu yaththavath thAnavar puraN^kaLai yeriyath
     thanpu yaththuRath thaTavarai vaLaiththavan thakka
     thenRa mizkkalai therin^thavar porun^thiya thEvUr
     anpan chEvaTi yaTain^thanam allalon RilamE.             07
   894 tharuvu yarn^thaveR peTuththavath thachamukan n^erin^thu
     veruva vUnRiya thiruviral n^ekizththuvAL paNiththAn
     theruvu thORumn^al thenRalvan^ thulaviya thEvUr
     aravu chUTiyai aTain^thanam allalon RilamE.             08
   895 mun^thik kaNNanum n^Anmuka nummavar kANA
     en^thai thiNTiRal iruN^kaLi Ruriththavem perumAn
     chen^thi naththichai yaRupatha muralthiruth thEvUr
     an^thi vaNNanai yaTain^thanam allalon RilamE.            09
   896 pARu puththarun^ thavamaNi chamaNarum palan^AL
     kURi vaiththathOr kuRiyinaip pizaiyenak koNTu
     thERi mikkan^any chenychaTaik kaTavuLthen thEvUr
     ARu chUTiyai yaTain^thanam allalon RilamE.              10
   897 alla linRiviN NALvarkaL kAziyark kathipan
     n^alla chen^thamiz vallavan nyAnacham pan^than
     ellai yilpukaz malkiya ezilvaLar thEvUrth
     thollai n^ampanaich cholliya paththum vallArE.            11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - thEvakurun^Athar, thEviyAr - thEnmoziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.83 thirukkochchaivayam

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   898 n^Ilan^an mAmiTaRRan iRaivan chinaththa
        n^eTumA vuriththa n^ikaril
     chElana kaNNivaNNam orukU RurukkoL
        thikazthEvan mEvu pathithAn
     vElana kaNNimArkaL viLaiyATu mOchai
        vizavOchai vEtha voliyin
     chAlan^al vElaiyOchai tharumATa vIthi
        koTiyATu kochchai vayamE.                01
   899 viTaiyuTai yappanoppil n^aTamATa valla
        vikirthath thurukkoL vimalan
     chaTaiyiTai veLLerukka malarkaN^kai thiN^kaL
        thakavaiththa chOthipathi thAn
     maTaiyiTai yannameN^kum n^iRaiyap paran^thu
        kamalaththu vaikum vayalchUz
     koTaiyuTai vaNkaiyALar maRaiyOrka LenRum
        vaLarkinRa kochchai vayamE.                02
   900 paTavara vATumunkai yuTaiyA niTumpai
        kaLaivikkum eN^kaL paraman
     iTamuTai veNTalaikkai palikoLLu minpan
        iTamAya vErkoL pathithAn
     n^aTamiTa manynyaivaNTu mathuvuNTu pATum
        n^aLirchOlai kOlu kanakak
     kuTamiTu kUTamERi vaLarpUvai n^alla
        maRaiyOthu kochchai vayamE.                03
   901 eNTichai pAlareN^kum ikalip pukun^thu
        muyalvuRRa chin^thai muTuki
     paNToLi thIpamAlai yiTuthUpa mOTu
        paNivuRRa pAthar pathithAn
     maNTiya vaNTanmiNTi varumn^Ira ponni
        vayalpAya vALai kuzumik
     kuNTakaz pAyumOchai paTain^ITa thenna
        vaLarkinRa kochchai vayamE.                04
   902 panivaLar mAmalaikku marukan kupEra
        noTuthOza maikkoL pakavan
     iniyana allavaRRai yinithAka n^alkum
        iRaivan iTaN^koL pathithAn
     munivarkaL thokkumikka maRaiyOrka Lomam
        vaLarthUma mOTi yaNavik
     kunimathi mUTin^ITum uyarvAn maRaiththu
        n^iRaikinRa kochchai vayamE.                05
   903 puliyathaL kOvaNaN^kaL uTaiyATai yAka
        vuTaiyAn n^inaikku maLavil
     n^alitharu muppuraN^kaL ericheytha n^Athan
        n^alamA irun^tha n^akarthAn
     kalikeTa an^thaNALar kalaimEvu chin^thai
        yuTaiyAr n^iRain^thu vaLarap
     politharu maNTapaN^kaL uyarmATa n^ITu
        varaimEvu kochchai vayamE.                 06
     ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.           07
   904 mazaimukil pOlumEni yaTalvA Larakkan
        muTiyOTu thOLkaL n^eriyap
     pizaikeTa mAmalarppon aTivaiththa pEyo
        TuTanATi mEya pathithAn
     izaivaLa ralkulmAthar ichaipATi yATa
        viTumUcha lanna kamukin
     kuzaitharu kaNNiviNNil varuvArkaL thaN^kaL
        aTithETu kochchai vayamE.                 08
   905 vaNTamar paN^kayaththu vaLarvAnum vaiyam
        muzuthuNTa mAlum ikalik
     kaNTiTa voNNumenRu kiLaRip paRan^thum
        aRiyAtha chOthi pathithAn
     n^aNTuNa n^Araichen^n^el n^aTuvE yirun^thu
        viraithErap pOthu maTuviR
     puNTari kaN^kaLoTu kumutham malarn^thu
        vayalmEvu kochchai vayamE.                 09
   906 kaiyini luNTumEni yuthirmAchar kuNTar
        iTuchIva raththi nuTaiyAr
     meyyurai yAthavaNNam viLaiyATa valla
        vikirthath thurukkoL vimalan
     paiyuTai n^AkavAyil eyiRAra mikka
        kuravam payinRu malarach
     cheyyinil n^IlamoTTu viriyak kamazn^thu
        maNan^ARu kochchai vayamE.                 10
   907 iRaivanai oppilAtha oLimEni yAnai
        ulakaN^ka LEzu muTanE
     maRaitharu veLLamERi vaLarkOyil manni
        inithA irun^tha maNiyaik
     kuRaivila nyAnamEvu kuLirpan^than vaiththa
        thamizmAlai pATu mavarpOy
     aRaikaza lIchanALum n^akarmEvi yenRum
        azakA iruppa thaRivE.                  11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.84 thirun^anipaLLi

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   908 kAraikaL kUkaimullai kaLavAkai Ikai
        paTarthoTari kaLLi kavinich
     chUraikaL pammivimmu chuTukA Tamarn^tha
        chivanmEya chOlai n^akarthAn
     thEraika LAraichAya mithikoLLa vALai
        kuthikoLLa vaLLai thuvaLa
     n^Araika LAralvAra vayanmEthi vaikum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                01
   909 chaTaiyiTai pukkoTuN^ki uLathaN^ku veLLam
        vaLarthiN^kaL kaNNi ayalE
     iTaiyiTai vaiththathokkum malarthoththu mAlai
        yiRaivanni TaN^koL pathithAn
     maTaiyiTai vALaipAya mukizvAy n^erin^thu
        maNan^ARum n^Ila malarum
     n^aTaiyuTai annamvaiku punalam paTappai
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                02
   910 peRumalar koNTuthoNTar vazipATu cheyyal
        ozipATi lAtha perumAn
     kaRumalar kaNTamAka viTamuNTa kALai
        yiTamAya kAthal n^akarthAn
     veRumalar thoTTuviTTa vichaipOna kompin
        viTupO thalarn^tha viraichUz
     n^aRumalar allipalli olivaN TuRaN^kum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                03
   911 kuLirtharu kaN^kaithaN^ku chaTaimA TilaN^ku
        thalaimAlai yOTu kulavi
     oLirtharu thiN^kaLchUTi umaipAka mAka
        vuTaiyA nukan^tha n^akarthAn
     kuLirtharu kommalOTu kuyilpATal kETTa
        peTaivaNTu thAnum murala
     n^aLirtharu chOlaimAlai n^araikuruku vaikum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                04
   912 thOToru kAthanAki yorukA thilaN^ku
        churichaN^ku n^inRu puraLak
     kATiTa mAkan^inRu kanalATu men^thai
        yiTamAya kAthal n^akarthAn
     vITuTan eythuvArkaL vithiyenRu chenRu
        veRin^Ir theLippa viralAl
     n^ATuTa nATuchemmai oLiveLLa mArum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                05
   913 mEkamo TOTuthiN^kaL malarA aNin^thu
        malaiyAn maTan^thai maNipon
     AkamOr pAkamAka analATu men^thai
        perumAn amarn^tha n^akarthAn
     UkamO TATuman^thi ukaLuny chilampa
        akilun^thi yoNpon iTaRi
     n^AkamO TAramvAru punalvan^ thalaikkum
        n^anipaLLi pOlu n^akarkAL.                06
   914 thakaimali thaNTuchUlam analumizu n^AkaN^
        koTukoTTi vINai murala
     vakaimali vannikonRai mathamaththam vaiththa
        perumAn ukan^tha n^akarthAn
     pukaimali kan^thamAlai punaivArkaL pUchal
        paNivArkaL pATal peruki
     *n^akaimali muththilaN^ku maNalchUz kiTakkai
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                07
     * pAlai n^eythal pATiyathu - in^tha n^AnkAvathu
     charaNaththAl viLaN^kukinRathu. evvARenil,
     muththukaL viLaN^ku maNal chUzn^tha n^ilamenRathanA
     lenka. pAlai n^eythal pATiyathum -pAmpaziyap
     pATiyathum ennun^ thiruveNpAvAnumuNarka.
   915 valamiku vALanvElan vaLaivA LeyiRRu
        mathiyA arakkan valiyO
     Tulamiku thOLkaLolka viralA laTarththa
        perumAn ukan^tha n^akarthAn
     n^ilamiku kIzumElum n^ikarAthu millai
        enan^inRa n^Ithi yathanai
     n^alammiku thoNTarn^ALum aTiparaval cheyyum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                08
   916 n^iRavuru vonRuthOnRi yeriyonRi n^inRa
        thorun^Irmai chIrmai n^inaiyAr
     aRavuru vEthan^Avan ayanOTu mAlum
        aRiyAtha aNNal n^akarthAn
     puRaviri mullaimauval kuLirpiNTi punnai
        punaikonRai thunRu pothuLi
     n^aRaviri pOthuthAthu puthuvAcha n^ARum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                09
   917 anamiku chelkuchORu koNarkenRu kaiyil
        iTavuNTu paTTa amaNum
     manamiku kanychimaNTai athiluNTu thoNTar
        kuNaminRi n^inRa vaTivum
     vinaimiku vEthan^Ankum viriviththa n^Avin
        viTaiyA nukan^tha n^akarthAn
     n^animiku thoNTarn^ALum aTiparaval cheyyum
        n^anipaLLi pOlu n^amarkAL.                10
   918 kaTalvarai yOthamalku kazikAnal pAnal
        kamazkAzi enRu karutha
     paTuporu LARun^Alum uLathAka vaiththa
        pathiyAna nyAna munivan
     iTupaRai yonRaaththar piyanmE lirun^thi
        nichaiyA luraiththa panuval
     n^aTuviru LATumen^thai n^anipaLLi yuLka
        vinaikeTuthal ANai n^amathE.                 11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.85 kOLARu thiruppathikam

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   919 vEyuRu thOLipaN^kan viTamuNTa kaNTan
        mikan^alla vINai thaTavi
     mAchaRu thiN^kaLkaN^kai muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     nyAyiRu thiN^kaLchevvAy puthanviyAzam veLLi
        chanipAmpi raNTu muTanE
     AchaRu n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  01
   920 enpoTu kompoTAmai yivaimAr pilaN^ka
        eruthERi yEzai yuTanE
     ponpothi maththamAlai punalchUTi van^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     *onpatho TonRoTEzu pathineTTo TARum
        uTanAya n^ALka LavaithAm
     anpoTu n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  02
     *iraNTAvathu thEvAram mUnRAvathu charaNaththil pirayANath thukkAkAtha
     12-n^aTchaththiraN^kaLaik kuRiththirukkinRathu.
     vivaram: n^aTchaththiraN^kaLil muthaluRpaththi kiruththikaiyAm.
     AthalAlathanai muthalAkakkoNTu pArkkil 9-vathu
     n^aTchaththiram pUram. onRenRathu kiruththikai, 7- Ayiliya
     n^aTchaththiram, 18 pUrATam ARumuTanAya n^ALkaL enRathu
     mERkURiya n^Ankum allAtha 8 n^aTchaththiraN^kaLumAm.
     12 n^aTchaththiraN^kaLAvana: pUram, pUrATam, pUraTTAthi, makam,
     kETTai, paraNi, kiruththikai, chuvAthi, Ayiliyam, vichAkam,
     Athirai, chiththirai enpavaikaLAkum.
   921 uruvalar pavaLamEni oLin^I RaNin^thu
        umaiyOTum veLLai viTaimEn
     murukalar konRaithiN^kaL muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     thirumakaL kalaiyathUrthi cheyamAthu pUmi
        thichai theyva mAnapalavum
     arun^ethi n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  03
   922 mathin^uthal maN^kaiyOTu vaTapA lirun^thu
        maRaiyOthu meN^kaL paraman
     n^athiyoTu konRaimAlai muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     kothiyuRu kAlanaN^ki n^amanOTu thUthar
        koTun^Oyka LAna palavum
     athikuNa n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  04
   923 n^anychaNi kaNTanen^thai maTavAL thanOTum
        viTaiyERum n^aN^kaL paraman
     thunychiruL vannikonRai muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     venychina avuNarOTu murumiTiyu minnu
        mikaiyAna pUtha mavaiyum
     anychiTu n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  05
   924 vALvari yathaLathATai varikO vaNaththar
        maTavAL thanOTu muTanAy
     n^ANmalar vannikonRai n^athichUTi van^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     kOLari yuzuvaiyOTu kolaiyAnai kEzal
        koTun^Aka mOTu karaTi
     ALari n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  06
   925 cheppiLa mulain^anmaN^kai orupAka mAka
        viTaiyERu chelva naTaivAr
     oppiLa mathiyumappum muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     veppoTu kuLirumvAtham mikaiyAna piththum
        vinaiyAna van^thu n^aliyA
     appaTi n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  07
   926 vELpaTa vizicheythanRu viTamE lirun^thu
        maTavAL thanOTum uTanAy
     vANmathi vannikonRai malarchUTi van^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     EzkaTal chUzilaN^kai araiyanRa nOTum
        iTarAna van^thu n^aliyA
     AzkaTal n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  08
   927 palapala vETamAkum paranAri pAkan
        pachuvERum eN^kaL paraman
     chalamaka LoTerukku muTimEl aNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     malarmichai yOnumAlum maRaiyOTu thEvar
        varukAla mAna palavum
     alaikaTal mErun^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  09
   928 koththalar kuzaliyOTu vichayaRku n^alku
        kuNamAya vETa vikirthan
     maththamu mathiyun^Akam muTimE laNin^then
        uLamE pukun^tha athanAl
     puththaro TamaNaivAthil azivikku maNNal
        thirun^IRu chemmai thiTamE
     aththaku n^allan^alla avain^alla n^alla
        aTiyA ravarkku mikavE.                  10
   929 thEnamar pozilkoLAlai viLaichen^n^el thunni
        vaLarchempon eN^kum n^ikaza
     n^Anmukan AthiyAya piramA puraththu
        maRainyAna nyAna munivan
     thAnuRu kOLumn^ALum aTiyArai van^thu
        n^aliyAtha vaNNam uraichey
     Anachol mAlaiyOthum aTiyArkaL vAnil
        arachALvar ANai n^amathE.                  11
   ippathikam pANTin^ATTuk kezun^tharuLiyapOthu aruLichcheythathu.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.86 thirun^AraiyUr

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   930 uraiyinil van^thapAvam uNarn^Oyka Lumma
        cheyalthIN^ku kuRRa mulakil
     varaiyini lAmaicheytha avaithIrum vaNNam
        mikavEththi n^iththam n^inaimin
     varaichilai yAkavanRu mathilmUn Reriththu
        vaLarkaN^kul n^aN^kai veruva
     thiraiyoli n^anychamuNTa chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                01
   931 UnaTai kinRakuRRa muthalAki yuRRa
        piNin^O yoruN^kum uyarum
     vAnaTai kinRaveLLai mathichUTu chenni
        vithiyAna vEtha vikirthan
     kAniTai yATipUthap paTaiyA niyaN^ku
        viTaiyAn ilaN^ku muTimEl
     thEnaTai vaNTupATu chaTaiyaNNal n^aNNu
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                02
   932 UriTai n^inRuvAzum uyircheRRa kAlan
        thuyaruRRa thIN^ku viravip
     pAriTai meLLavan^thu paziyuRRa vArththai
        ozivuRRa vaNNa makalum
     pOriTai yanRumUnRu mathileytha nyAnRu
        pukazvAnu LorkaL puNarun^
     thEriTai n^inRaen^thai perumA nirun^tha
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                03
   933 thIyuRa vAyaAkkai athupaRRi vAzum
        vinaicheRRa vuRRa ulakin
     thAyuRu thanmaiyAya thalaivanRan n^Amam
        n^ilaiyAka n^inRu maruvum
     pEyuRa vAyakAnil n^aTamATi kOla
        viTamuNTa kaNTan muTimEl
     thEypiRai vaiththukan^tha chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                04
   934 vachaiyapa rAthamAya vuvarOtha n^IN^kun^
        thavamAya thanmai varumvAn
     michaiyava rAthiyAya thirumAr pilaN^ku
        virin^Ular viNNum n^ilanum
     ichaiyava rAchicholla imaiyOrka LEththi
        yamaiyAtha kAtha loTuchEr
     thichaiyavar pORRan^inRa chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                05
   935 uRaivaLa rUnn^ilAya vuyirn^iRkum vaNNam
        uNarvAkkum uNmai ulakil
     kuRaivuLa vAkin^inRa kuRaithIrkku n^enychil
        n^iRaivARRu n^Echam vaLarum
     maRaivaLar n^AvanmAvin uripOrththa meyyan
        aravArththa aNNal kazalE
     thiRaivaLar thEvarthoNTin aruLpENa n^inRa
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                06
   936 thanamvarum n^anmaiyAkun^ thakuthik kuzan^thu
        varuthik kuzanRa uTalin
     inamvaLa raivarcheyyum vinaiyaN^kaL cheRRu
        n^inaivonRu chin^thai perukum
     munamoru kAlammUnRu puramven^thu maN^kach
        charamun Rerin^tha avuNar
     chinamoru kAlaziththa chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                07
   937 uruvarai kinRan^ALil uyirkoLLuN^ kURRam
        n^aniyanychu mAtha luRan^Ir
     marumalar thUviyenRum vazipATu cheymmin
        azipA TilAtha kaTalin
     aruvarai chUzilaN^kai araiyanRan vIram
        aziyath thaTakkai muTikaL
     thiruviral vaiththukan^tha chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                08
   938 vERuyar vAzvuthanmai vinaithukka mikka
        pakaithIrkku mEya vuTalil
     thERiya chin^thaivAymai theLivikka n^inRa
        karavaik karan^thu thikazuny
     chERuyar pUvinmEya perumAnu maRRaith
        thirumAlum n^ETa eriyAych
     chIRiya chemmaiyAkuny chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                09
   939 miTaipaTu thunpaminpam uLathAkku muLLam
        veLiyAkku munni yuNarum
     paTaiyoru kaiyilEn^thip palikoLLum vaNNam
        olipATi yATi perumai
     uTaiyinai viTTuLorum uTalpOrth thuLorum
        uraimAyum vaNNam aziyach
     cheTipaTa vaiththukan^tha chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozavE.                10
   940 eriyoru vaNNamAya uruvAnai yen^thai
        perumAnai uLki n^inaiyAr
     thiripura manRucheRRa chivanmEya chelvath
        thirun^Arai yUrkai thozuvAn
     porupunal chUzn^thakAzi maRainyAna pan^than
        uraimAlai paththum mozivAr
     thiruvaLar chemmaiyAki yaruLpERu mikka
        thuLathenpar chemmai yinarE.                11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.87 thirun^aRaiyUr

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   941 n^Eriya nAkumalla norupAlu mEni
        yariyAnmu nAya voLiyAn
     n^Iriyal kAlumAki n^iRaivAnu mAki
        yuRuthIyu mAya n^imalan
     Uriyal pichchaipENi yulakaN^ka LEththa
        n^alakaNTu paNTu chuTalai
     n^AriyOr pAkamAka n^aTamATa valla
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  01
   942 iTamayi lannachAyal maTamaN^kai thankai
        yethirn^ANi pUNa varaiyiR
     kaTumayi lampukOththu eyilcheR Rukan^thu
        amarark kaLiththa thalaivan
     maTamayil UrthithAthai enan^inRu thoNTar
        manamn^inRa main^than maruvum
     n^aTamayi lAlan^ITu kuyilkUvu chOlai
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  02
   943 chUTaka munkaimaN^kai yorupAka mAka
        aruLkAra NaN^kaL varuvAn
     ITaka mAnan^Okki yiTupichchai koNTu
        paTupichcha nenRu paravath
     thOTaka mAyOrkAthum orukA thilaN^ku
        kuzaithAza vEza vuriyan
     n^ATaka mAkavATi maTavArkaL pATum
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  03
   944 chAyaln^an mAthOrpAkan vithiyAya chOthi
        kathiyAka n^inRa kaTavuL
     Ayaka mennuLvan^tha aruLAya chelvan
        iruLAya kaNTan avanith
     thAyena n^inRukan^tha thalaivan virumpu
        malaiyinkaN van^thu thozuvAr
     n^Ayaka nenRiRainychi maRaiyOrkaL pENum
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  04
   945 n^ethipaTu meyyemaiyan n^iRaichOlai chuRRi
        n^ikazam palaththin n^aTuvE
     athirpaTa ATavalla amarark koruththan
        emarchuRRa mAya iRaivan
     mathipaTu chennimannu chaTaithAza van^thu
        viTaiyERi ilpali koLvAn
     n^athipaTa vun^thivan^thu vayalvALai pAyum
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  05
   946 kaNikaiyOr chennimannu mathuvanni konRai
        malarthunRu chenychaTai yinAn
     paNikaiyin munnilaN^ka varuvETa mannu
        palavAki n^inRa paraman
     aNukiya vEthavOchai yakalaN^ka mARin
        poruLAna Athi yaruLAn
     n^aNukiya thoNTarkUTi malarthUvi yEththu
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  06
   947 oLirtharu kinRamEni yuruveN^ku maN^ka
        mavaiyAra ATa laravam
     miLirtharu kaiyilaN^ka analEn^thi yATum
        vikirthan viTaN^koL miTaRan
     thuLitharu chOlaiyAlai thozilmEva vEtham
        ezilAra venRi yaruLum
     n^aLirmathi chErumATam maTavArka LArum
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  07
   948 aTaleru thERukan^tha athiruN^ kazaRkaL
        ethiruny chilampo Tichaiyak
     kaTaliTai n^anychamuNTu kanivuRRa kaNTan
        munivuR RilaN^kai yaraiyan
     uTaloTu thOLanaiththu muTipath thiRuththum
        ichaikET TiraN^ki yoruvAL
     n^aTalaikaL thIrththun^alki n^amaiyALa valla
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  08
   949 kulamalar mEvinAnum mikumAya nAlum
        ethirkUTi n^ETi n^inaivuR
     Rilapala eythoNAmai eriyA yuyarn^tha
        periyA nilaN^ku chaTaiyan
     chilapala thoNTarn^inRu perumaikkaL pEcha
        varumaith thikazn^tha pozilin
     n^alamalar chin^thavAcha maNan^ARu vIthi
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  09
   950 thuvaruRu kinRavATai yuTalpOrth thuzanRa
        vavarthAmu malla chamaNuN^
     kavaruRu chin^thaiyALar urain^Ith thukan^tha
        perumAn piRaN^ku chaTaiyan
     thavamali paththarchiththar maRaiyALar pENa
        muRaimAthar pATi maruvum
     n^avamaNi thunRukOyil oLiponchey mATa
        n^aRaiyUrin n^ampa navanE.                  10
   951 kAnalu lAviyOtham ethirmalku kAzi
        mikupan^than mun^thi yuNara
     nyAnamu lAvuchin^thai yaTivaith thukan^tha
        n^aRaiyUrin n^ampa navanai
     Inami lAthavaNNam ichaiyA luraiththa
        thamizmAlai paththum n^inaivAr
     vAnan^i lAvavallar n^ilameN^ku n^inRu
        vazipATu cheyyum mikavE.                 11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.88 thirumullaivAyil

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   952 thuLimaNTi yuNTu n^iRamvan^tha kaNTan
        n^aTamannu thunnu chuTarOn
     oLimaNTi yumpa rulakaN^ kaTan^tha
        umaipaN^ka neN^ka LaranUr
     kaLimaNTu chOlai kazanik kalan^tha
        kamalaN^kaL thaN^ku mathuvin
     theLimaNTi yuNTu chiRaivaNTu pATu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 01
   953 paruvaththil van^thu payanuRRa paNpan
        ayanaip paTaiththa paraman
     aravath thoTaN^ka mavaikaTTi yeN^ku
        maravikka n^inRa aranUr
     uruvaththin mikka oLirchaN^ koTippi
        yavaiyOtha mOtha veruvith
     theruvaththil van^thu chezumuth thalaikkoL
        thirumullai vAyi lithuvE.                 02
   954 vArAtha n^ATan varuvArtham villin
        urumelki n^ALu murukil
     ArAtha vinpa nakalAtha anpan
        aruLmEvi n^inRa aranUr
     pErAtha chOthi piriyAtha mArpin
        alarmEvu pEthai piriyAL
     thIrAtha kAthal n^ethin^Era n^ITu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 03
   955 onRonRo TonRum orun^Anko Tain^thum
        irumUnRo TEzu muTanAy
     anRinRo TenRum aRivAna varkkum
        aRiyAmai n^inRa aranUr
     kunRonRo TonRu kulaiyonRo TonRu
        koTiyonRo TonRu kuzumich
     chenRonRo TonRu cheRivAy n^iRain^tha
        thirumullai vAyi lithuvE.                 04
   956 kompanna minnin iTaiyALor kURan
        viTain^ALum ERu kuzakan
     n^ampanne manpan maRain^Avan vAnin
        mathiyERu chenni aranUr
     ampanna voNka NavarA TaraN^kin
        aNikOpu raN^ka LazakAr
     chemponna chevvi tharumATam n^ITu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 05
   957 UnERu vElin uruvERu kaNNi
        oLiyERu koNTa voruvan
     AnERa thERi yazakERu n^IRan
        aravERu pUNu maranUr
     mAnERu kollai mayilERi van^thu
        kuyilERu chOlai maruvi
     thEnERu mAvin vaLamERi yATu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 06
   958 n^enychAra n^ITu n^inaivArai mUTu
        vinaithEya n^inRa n^imalan
     anychATu chenni aravATu kaiyan
        analATu mEni yaranUr
     manychAru mATa manaithORum aiyam
        uLathenRu vaiki varinuny
     chenychAli n^ellin vaLarchO RaLikkoL
        thirumullai vAyi lithuvE.                 07
   959 varaivan^ theTuththa valivA Larakkan
        muTipaththu miRRu n^eriya
     uraivan^tha ponnin uruvan^tha mEni
        umaipaN^kan eN^ka LaranUr
     varaivan^tha chan^tho Takilun^thi van^thu
        miLirkinRa ponni vaTapAl
     thiraivan^thu van^thu cheRithERa lATu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 08
   960 mElOTi n^ITu viLaiyATal mEvu
        virin^Ulan vEtha muthalvan
     pAlATu mEni kariyAnu munni
        yavarthETa n^inRa paranUr
     kAlATu n^Ila malarthunRi n^inRa
        kathirERu chen^n^el vayaliR
     chElOTu vALai kuthikoLLa malku
        thirumullai vAyi lithuvE.                 09
   961 panaimalku thiNkai mathamA vuriththa
        paramanna n^ampa naTiyE
     n^inaivanna chin^thai aTaiyAtha thErar
        amaNmAya n^inRa aranUr
     vanamalku kaithai vakuLaN^ka LeN^ku
        mukuLaN^ka LeN^ku n^eriyach
     chinaimalku punnai thikazvAcha n^ARu
        thirumullai vAyi lithuvE.                 10
   962 aNikoNTa kOthai yavaLn^anRu mEththa
        aruLcheytha en^thai maruvAr
     thiNikoNTa mUnRu purameytha villi
        thirumullai vAyi lithanmEl
     thaNikoNTa chin^thai yavarkAzi nyAna
        mikupan^than oNTamiz kaLin
     aNikoNTa paththum ichaipATu paththar
        akalvAnam ALvar mikavE.                 11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - mullaivanan^Athar, thEviyAr - kOthaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.89 thirukkochchaivayam

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   963 aRaiyum pUmpuna lOTu mATara vachchaTai thanmER
     piRaiyuny chUTuvar mArpiR peNNoru pAka mamarn^thAr
     maRaiyi nolloli yOvA man^thira vELvi yaRAtha
     kuRaivil an^thaNar vAzuN^ kochchai vayamamarn^ thArE.          01
   964 chuNNaththar thOloTu n^UlchEr mArpinar thunniya pUthak
     kaNNaththar veN^kana lEn^thik kaN^kuln^in RATuvar kETil
     eNNaththar kELvin^al vELvi yaRAthavar mAleri yOmpum
     vaNNaththa an^thaNar vAzuN^ kochchai vayamamarn^ thArE.           02
   965 pAlai yannaveN NIRu pUchuvar palchaTai thAza
     mAlai yATuvar kItha mAmaRai pATuthal makizvar
     vElai mAlkaTa lOtham veNTirai karaimichai viLaN^kuN^
     kOla mAmaNi chin^thuN^ kochchai vayamamarn^ thArE.           03
   966 kaTikoL kUviLa maththaN^ kamazchaTai n^eTumuTik kaNivar
     poTikaL pUchiya mArpiR punaivarn^an maN^kaiyOr paN^kar
     kaTikoL n^IToli chaN^kin oliyoTu kalaiyoli thuthain^thu
     koTika LoN^kiya mATak kochchai vayamamarn^ thArE.          04
   967 ATan mAmathi yuTaiyA rAyina pAriTany chUza
     vATal veNTalai yEn^thi vaiyaka miTupalik kuzalvAr
     ATal mAmaTa manynyai aNithikaz pETaiyo TATik
     kUTu thaNpozil chUzn^tha kochchai vayamamarn^ thArE.           05
   968 maNTu kaN^kaiyum aravu malkiya vaLarchaTai thanmER
     thuNTa veNpiRai yaNivar tholvarai villathu vAka
     viNTa thAnavar araNam vevvazal erikoLa viTaimER
     koNTa kOlama thuTaiyAr kochchai vayamamarn^ thArE.          06
     ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.           07
   969 anRav vAln^iza lamarn^thu vaRavurai n^Alvark karuLip
     ponRi nArthalai yOTTi luNpathu porukaTa lilaN^kai
     venRi vEn^thanai yolka vUnRiya viralinar vAnthOy
     kunRa mannapon mATak kochchai vayamamarn^ thArE.           08
   970 chIrkoL mAmala rAnuny cheN^kaNmA lenRiva rEththa
     ErkoL vevvaza lAki yeN^ku muRan^imirn^ thArum
     pArkoL viNNazal kAln^Irp paNpinar pAlmozi yOTuN^
     kUrkoL vElvala nEn^thik kochchai vayamamarn^ thArE.         09
   971 kuNTar vaNthuva rATai pOrththathOr koLkai yinArkaL
     miNTar pEchiya pEchchu meyyala maiyaNi kaNTar
     paNTai n^amvinai thIrkkum paNpina roNkoTi yOTuN^
     koNTal chErmaNi mATak kochchai vayamamarn^ thArE.          10
   972 kon^tha Nipozil chUzn^tha kochchai vayan^akar mEya
     an^tha NannaTi yEththum arumaRai nyAnacham pan^than
     chan^tha mArn^thaza kAya thaNTamiz mAlaival lOrpOy
     mun^thi vAnava rOTum pukavalar munaikeTa vinaiyE.           11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.90 thirun^elvAyil thiruaraththuRai

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   973 en^thai Ichanem perumAn
        ERamar kaTavuLen REththich
     chin^thai cheypavark kallAl
        chenRukai kUTuva thanRAR
     kan^tha mAmala run^thik
        kaTumpunal n^ivAmalku karaimEl
     an^thaN chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 01
   974 Ira vArchaTai thanmEl
        iLampiRai yaNin^tha emperumAn
     chIruny chelvamum EththAch
        chithaTarkaL thozachchelva thanRAl
     vAri mAmala run^thi
        varupunal n^ivAmalku karaimEl
     Aruny chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 02
   975 *piNika lan^thapun chaTaimER
        piRaiyaNi chivanenap pENip
     paNika lan^thuchey yAtha
        pAvikaL thozachchel vathanRAl
     maNika lan^thupon nun^thi
        varupunal n^ivAmalku karaimEl
     aNika lan^than^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 03
     *piNi - kaTTuthal
   976 thunna ATaiyon RuTuththuth
        thUyaveN NIRRi narAki
     unni n^aipavark kallAl
        onRuN^kai kUTuva thanRAR
     ponnum mAmaNi yun^thip
        porupunal n^ivAmalku karaimEl
     anna mArun^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 04
   977 veruku rinychuveN^ kATTi
        lATiya vimalanen RuLki
     uruki n^aipavark kallAl
        onRuN^kai kUTuva thanRAl
     muruku rinychupUny chOlai
        moymmalar chuman^thizi n^ivAvan^
     tharuku rinychun^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 05
   978 uravu n^IrchaTaik karan^tha
        voruvanen RuLkuLirn^ thEththip
     paravi n^aipavark kallAR
        parin^thukai kUTuva thanRAl
     kurava n^ITuyar chOlaik
        kuLirpunal n^ivAmalku karaimEl
     arava mArun^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 06
   979 n^Ila mAmaNi miTaRRu
        n^IRaNi chivanenap pENuny
     chIla mAn^tharkaT kallAR
        chenRukai kUTuva thanRAl
     kOla mAmala run^thik
        kuLirpunal n^ivAmalku karaimEl
     Aluny chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 07
   980 chezun^thaN mAlvarai yeTuththa
        cheruvali irAvaNan alaRa
     azun^tha UnRiya viralAn
        pORRiyen pArkkalla tharuLAn
     kozuN^ kanichuman^ thun^thik
        kuLirpunal n^ivAmalku karaimEl
     azun^thuny chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 08
   981 n^uNaN^ku n^Ulayan mAlum
        iruvarum n^Okkari yAnai
     vaNaN^ki n^aipavark kallAl
        van^thukai kUTuva thanRAl
     maNaN^ka mazn^thupon nun^thi
        varupunal n^ivAmalku karaimEl
     aNaN^kuny chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 09
   982 chAkki yappaTu vAruny
        chamaNpaTu vArkaLum maRRum
     pAkki yappaTa killAp
        pAvikaL thozachchelva thanRAl
     pUkka mazn^thupon nun^thip
        porupunal n^ivAmalku karaimEl
     Arkkuny chOlain^el vAyil
        araththuRai yaTikaLtham aruLE.                 10
   983 kaRaiyi nArpozil chUzn^tha
        kAziyuL nyAna champan^than
     aRaiyum pUmpunal paran^tha
        araththuRai yaTikaLtham aruLai
     muRaimai yARchonna pATal
        moziyum mAn^thartham vinaipOyp
     paRaiyum aiyuRa villai
        pATTivai paththum vallArkkE.                11
   iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - araththuRain^Athar, thEviyAr - Anan^than^Ayakiyammai.
   n^ivA venpathu oru n^athi. punal-n^ivAvenap pathampirikka.
   ithu muththuchchivikai - muththuchchinna muthaliyavai peRRapOtharuLichcheythathu.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.91 thirumaRaikkATu

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   984 poN^ku veNmaNaR kAnaR porukaTal thiraithavaz muththaN^
     kaN^ku lAriruL pOzuN^ kalimaRaik kATamarn^ thArthAn^
     thiN^kaL chUTina rEnun^ thiripuram eriththana rEnum
     eN^kum eN^kaL pirAnAr pukazala thikazpazi yilarE.          01
   985 kUni LampiRai chUTik koTuvarith thOluTai yATai
     Ani laN^kiLa rain^thum ATuvar pUNpathu maravaN^
     kAna laN^kazi yOthaN^ karaiyoTu kathirmaNi thathumpath
     thEna laN^kamaz chOlaith thirumaRaik kATamarn^ thArE.          02
   986 n^uNNi thAyveLi thAki n^UlkiTan^ thilaN^ku ponmArpiR
     paNNi yAzena muralum paNimozi yumaiyoru pAkan
     thaNNi thAyaveL Laruvi chalachala n^uraimaNi thathumpak
     kaNNi thAnumOr piRaiyAr kalimaRaik kATamarn^ thArE.        03
   986 Ezai veNkuru kayalE yiLampeTai thanathenak karuthith
     thAzai veNmaTaR pulkun^ thaNmaRaik kATamarn^ thArthAm
     mAzai yaN^kaya loNkaN malaimakaL kaNavana thaTiyin
     n^Iza lEchara NAka n^inaipavar vinain^ali vilarE.           04
   987 aravam vIkkiya araiyum athirkazal thazuviya aTiyum
     parava n^Anycheytha pAvam paRaithara varuLuvar pathithAn
     maravam n^ITuyar chOlai mazalaivaN TiyAzcheyum maRaikkAT
     Tiravum elliyum pakalum Eththuthal kuName nalAmE.            05
   989 palli lOTukai yEn^thip pATiyum ATiyum palithEr
     allal vAzkkaiya rEnum azakiya thaRivarem maTikaL
     pulla mERuvar pUtham puTaichela vuzitharvark kiTamAm
     malku veNTirai yOtham mAmaRaik kATathu thAnE.            06
   990 n^Akan^ thAnkayi RAka n^aLirvarai yathaRku maththAkap
     pAkan^ thEvarO Tachurar paTukaTal aLaRezak kaTaiya
     vEka n^anycheza AN^kE veruvoTum irin^theN^ku mOTa
     Akan^ thannilvaith thamirtham Akkuvith thAnmaRaik kATE.         07
   991 thakkan vELviyaith thakarththOn thanathoru perumaiyai OrAn
     mikku mERchenRu malaiyai yeTuththalum malaimakaL n^aTuN^ka
     n^akkuth thanthiru viralA lUnRalum n^aTun^aTuth tharakkan
     pakka vAyumviT TalaRap parin^thavan pathimaRaik kATE.          08
   992 viNTa mAmala rOnum viLaN^koLi yaravaNai yAnum
     paNTuN^ kANpari thAya parichinan avanuRai pathithAn
     kaNTa laN^kazi yOthaN^ karaiyoTu kathirmaNi thathumpa
     vaNTa laN^kamaz chOlai mAmaRaik kATathu thAnE.            09
   993 periya vAkiya kuTaiyum pIliyum avaiveyiR karavAk
     kariya maNTaikai yEn^thik kallena vuzitharuN^ kazukkaL
     ariya vAkavuN TOthu mavarthiRam ozin^thu n^ammaTikaL
     periya chIrmaRaik kATE pENumin manamuTai yIrE.          10
   994 maiyulAm pozil chUzn^tha mAmaRaik kATamarn^ thAraik
     kaiyinAR Rozu thezuvAn kAziyuL nyAnacham pan^than
     cheytha chen^thamiz paththuny chin^thaiyuL chErkka vallArpOyp
     poyyil vAnava rOTum pukavalar koLavalar pukazE.          11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - vEthAraNiyEchuvarar, thEviyAr - yAzaippaziththamoziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.92 thiruppukalUr varththamAnIchcharam

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   995  paTTam pAln^iRa mathiyam paTarchaTaich chuTarviTu pANi
      n^aTTam n^aLLiru LATum n^AthanAr n^avinRuRai kOyil
      puTTan pETaiyO TATum pUmpuka lUrththoNTar pORRi
      vaTTany chUzn^thaTi paravum varththamA nIchcharath thArE.        01
   996  muyal vaLAviya thiN^kaL vANmukath tharivaiyil therivai
      iyal vaLAviya thuTaiya innamu then^thaiyem perumAn
      kayal vaLAviya kazanik karun^iRak kuvaLaikaL malarum
      vayal vaLAviya pukalUr varththamA nIchcharath thArE.           02
   997  thoNTar thaNkayam mUzkith thuNaiyaluny chAn^thamum pukaiyuN^
      koNTu koNTaTi paravik kuRippaRi murukan cheykOlaN^
      kaNTu kaNTukaN kuLirak kaLiparan^ thoLimalku kaLLAr
      vaNTu paNcheyum pukalUr varththamA nIchcharath thArE.           03
   998  paNNa vaNNaththa rAkip pATalo TATa laRAtha
      viNNa vaNNaththa rAya viripuka lUrarOr pAkam
      peNNa vaNNaththa rAkum peRRiyo TANiNai piNain^tha
      vaNNa vaNNaththem perumAn varththamA nIchcharath thArE.          04
   999  Ichan ERamar kaTavuL innamu then^thaiyem perumAn
      pUchu mAchilveN NIRRar polivuTaip pUmpuka lUril
      mUchu vaNTaRai konRai murukanmup pOthunychey muTimEl
      vAcha mAmala ruTaiyAr varththamA nIchcharath thArE.           05
   1000 thaLiri LaN^koTi vaLarath thaNkayam iriya vaNTERik
      kiLari Lammuzai n^uzaiyak kizitharu poziRpuka lUril
      uLari Lanychunai malarum oLitharu chaTaimuTi yathanmEl
      vaLari LampiRai yuTaiyAr varththamA nIchcharath thArE.          06
   1001 thenchol vinychamar vaTachol thichaimozi yeziln^aram peTuththuth
      thunychu n^enychiruL n^IN^kath thozuthezu tholpuka lUril
      anycha nampithirn^ thanaiya alaikaTal kaTaiya anRezun^tha
      vanycha n^anychaNi kaNTar varththamA nIchcharath thArE.         07
   1002 chAma vEthamOr kItha mOthiyath thachamukan paravum
      n^Ama thEyama thuTaiyAr n^ankuNarn^ thaTikaLen REththak
      kAma thEvanai vEvak kanaleri koLuviya kaNNAr
      vAma thEvarthaN pukalUr varththamA nIchcharath thArE.           08
   1003 chIra NaN^kuRa n^inRa cheruvuRu thichaimuka nOTu
      n^Ara Nankaruth thaziya n^akaicheytha chaTaimuTi n^ampar
      Ara NaN^kuRum umaiyai anychuvith tharuLuthal poruTTAl
      vAra Naththuri pOrththAr varththamA nIchcharath thArE.          09
   1004 kaiyi luNTuzal vAruN^ kamazthuva rATaiyi nARRam
      meyyaip pOrththuzal vArum uraippana meyyena virumpER
      cheyyil vALaika LoTu cheN^kayal kuthikoLum pukalUr
      maikoL kaNTaththem perumAn varththamA nIchcharath thArE.        10
   1005 poN^ku thaNpunal chUzn^thu pOthaNi poziR pukalUril
      maN^kul mAmathi thavazum varththamA nIchcharath thAraith
      thaN^ku chIrthikaz nyAna champan^than thaNTamiz paththum
      eN^kum Eththa vallArkaL eythuvar imaiyava rulakE.            11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - varththamAnIchuvarar, thEviyAr - karun^thArkkuzaliyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.93 thiruththeN^kUr

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   1006 puraichey valvinai thIrkkum puNNiyar viNNavar pORRak
      karaichey mAlkaTal n^anychai uNTavar karuthalar puraN^kaL
      iraichey thAraza lUTTi yuzalpavar iTupalik kezilchEr
      viraichey pUmpoziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.       01
   1007 chiththan^ thannaTi n^inaivAr cheTipaTu koTuvinai thIrkkuN^
      koththin thAzchaTai muTimER kOLeyiR RaravoTu piRaiyan
      paththar thAmpaNin^ thEththum paramparan paimpunal pathiththa
      viththan thAzpoziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.        02
   1008 aTaiyum valvinai yakala aruLpavar analuTai mazuvAT
      paTaiyar pAypulith thOlar paimpunaR konRaiyar paTarpun
      chaTaiyil veNpiRai chUTith thArmaNi yaNitharu thaRukaN
      viTaiyar vIN^keziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.        03
   1009 paNTu n^Ancheytha vinaikaL paRaiyavOr n^eRiyaruL payappAr
      koNTal vAnmathi chUTik kuraikaTal viTamaNi kaNTar
      vaNTu mAmala rUthi mathuvuNa ithaz maRiveythi
      viNTa vArpoziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.        04
   1010 chuziththa vArpunaR kaN^kai chUTiyOr kAlanaik kAlAl
      theziththu vAnavar n^aTuN^kach cheRRavar chiRaiyaNi paRavai
      kaziththa veNTalai yEn^thik kAmana thuTal poTiyAka
      viziththa varthiruth theN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.      05
   1011 thollai valvinai thIrppAr chuTalaiveN poTiyaNi chuvaNTar
      elli chUTin^in RATum iRaiyavar imaiyava rEththach
      chillai mAlviTai yERith thiripuran^ thIyezach cheRRa
      villi nArthiruth theN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.       06
   1012 n^eRikoL chin^thaiya rAki n^inaipavar vinaikeTa n^inRAr
      muRikoL mEnimuk kaNNar muLaimathi n^aTun^aTuth thilaN^kap
      poRikoL vALara vaNin^tha puNNiyar veNpoTip pUchi
      veRikoL pUmpoziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.       07
   1013 eNNi lAviRa larakkan ezilthikaz mAlvarai yeTukkak
      kaNNe lAmpoTin^ thalaRak kAlvira lUnRiya karuththar
      thaNNu lAmpunaR kaNNi thayaN^kiya chaTaimuTich chathurar
      viNNu lAmpoziR ReN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE.        08
   1014 thETith thAnayan mAlun^ thirumuTi yaTiyiNai kANAr
      pATath thAnpala pUthap paTaiyinar chuTalaiyiR palakAl
      ATath thAnmika vallar aruchchunaR karuLcheyak karuthum
      vETath thArthiruth theN^kUr veLLiyaN^ kunRa marn^thArE.         09
   1015 chaTaN^koL chIvarap pOrvaich chAkkiyar chamaNar cholthavira
      iTaN^koL valvinai thIrkkum Eththumin irumarup porukaik
      kaTaN^koL mAlkaLiR Ruriyar kaTalkaTain^ thiTakkanan Rezun^tha
      viTaN^koL kaNTaththar theN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thArE        .10
   1016 ven^tha n^IRRinar theN^kUr veLLiyaN^ kunRamarn^ thAraik
      kan^tha mArpozil chUzn^tha kAziyuL nyAnacham pan^than
      chan^tha mAyina pATal thaNTamiz paththum vallArmEl
      pan^tha mAyina pAvam pARuthal thERuthal payanE.             11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - veLLimalaiyIchuvarar, thEviyAr - periyAmpikaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.94 thiruvAzkoLipuththUr

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   1017 chAkai yAyira muTaiyAr chAmamum Othuva thuTaiyAr
      Ikai yArkaTai n^Okki yirappathum palapala vuTaiyAr
      thOkai mAmayi lanaiya thuTiyiTai pAkamum uTaiyAr
      vAkai n^uNthuLi vIchum vAzkoLi puththU ruLArE.           01
   1018 eNNi lIramum uTaiyAr eththanai yOrivar aRaN^kaL
      kaNNu mAyiram uTaiyAr kaiyumO rAyiram uTaiyAr
      peNNu mAyiram uTaiyAr perumaiyO rAyiram uTaiyAr
      vaNNa mAyiram uTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          02
   1019 n^oTiyO rAyiram uTaiyar n^uNNiya rAmavar n^Okkum
      vaTivu mAyiram uTaiyAr vaNNamum Ayiram uTaiyAr
      muTiyu mAyiram uTaiyAr moykuza lALaiyum uTaiyAr
      vaTivu mAyiram uTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          03
   1020 panychi n^uNthuki lanna paiN^kazaR chEvaTi yuTaiyAr
      kunychi mEkalai yuTaiyAr kon^thaNi vElvala nuTaiyAr
      anychum venRavark kaNiyAr Anaiyin Iruri yuTaiyAr
      vanychi n^uNNiTai yuTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          04
   1021 paravu vAraiyum uTaiyAr paziththikaz vAraiyum uTaiyAr
      viravu vAraiyum uTaiyAr veNTalaip palikoLva thuTaiyAr
      aravam pUNpathum uTaiyAr Ayiram pErmika vuTaiyAr
      varamum Ayiram uTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          05
   1022 thaNTun^ thALamuN^ kuzalun^ thaNNumaik karuviyum puRavil
      koNTa pUthamum uTaiyAr kOlamum palapala vuTaiyAr
      kaNTu kOTalum ariyAr kATchiyum ariyathOr karan^thai
      vaNTu vAzpathi uTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          06
   1023 mAna vAzkkaiya thuTaiyAr malain^thavar mathiRpari chaRuththAr
      thAna vAzkkaiya thuTaiyAr thavaththoTu n^Ampukazn^ thEththa
      nyAna vAzkkaiya thuTaiyAr n^aLLiruL makaLir n^inREththa
      vAna vAzkkaiya thuTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          07
   1024 Ezu mUnRumOr thalaikaL uTaiyavan iTarpaTa aTarththu
      vEzvi cheRRathum virumpi viruppavar palapala vuTaiyAr
      kEzal veNpiRai yanna kezumaNi miTaRun^in RilaN^ka
      vAzi chAn^thamum uTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.          08
   1025 venRi mAmala rOnum virikaTal thuyinRavan RAnum
      enRum Eththukai yuTaiyAr imaiyavar thuthicheya virumpi
      munRil mAmalar vAcham muthumathi thavazpozil thillai
      manRi lATala thuTaiyAr vAzkoLi puththU ruLArE.           09
   1026 maNTai koNTuzal thErar mAchuTai mEnivan chamaNar
      kuNTar pEchiya pEchchuk koLLanmin thikazoLi n^alla
      thuNTa veNpiRai chUTich chuNNaveN poTiyaNin^ theN^kum
      vaNTu vAzpozil chUzn^tha vAzkoLi puththU ruLArE.          10
   1027 n^alaN^koL pUmpoziR kAzi n^aRRamiz nyAna champan^than
      valaN^koL veNmazu vALan vAzkoLi puththU ruLAnai
      ilaN^ku veNpiRai yAnai yEththiya thamizivai vallAr
      n^alaN^koL chin^thaiya rAki n^anneRi yeythuvar thAmE.         11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - mANikkavaNNan^Athar, thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.95 thiruaraichili

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   1028 pATal vaNTaRai konRai pAlmathi pAypunaR kaN^kai
      kOTal kUviLa mAlai maththamuny chenychaTaik kulAvi
      vATal veNTalai mAlai maruviTa valliyan^ thOlmEl
      ATal mAchuNam achaiththa aTikaLuk kiTamara chiliyE.           01
   1029 ERu pENiya thERi yiLamathak kaLiRRinai yeRRi
      vERu cheythathan urivai veNpulAl kalakka meypOrththa
      URu thEnavan umpark koruvann^al loLikoLON chuTarAm
      ARu chErtharu chenni yaTikaLuk kiTamara chiliyE.           02
   1030 kaN^kai n^IrchaTai mElE kathammikak kathiriLa vanamen
      koN^kai yALOru pAka maruviya kollai veLLERRan
      chaN^kai yAyththiri yAmE thannaTi yArk karuLcheythu
      aN^kai yAlana lEn^thum aTikaLuk kiTamara chiliyE.           03
   1031 mikka kAlanai vITTi meykeTak kAmanai viziththup
      pukka UriTu pichchai yuNpathu ponRikaz konRai
      thakka n^Ulthikaz mArpil thavaLaveN NIRaNin^ thAmai
      akkin Aramum pUNTa aTikaLuk kiTamara chiliyE.           04
   1032 mAnany chummaTa n^Okki malaimakaL pAkamu maruvith
      thAnany chAvaraN mUnRun^ thazalezach charamathu thuran^thu
      vAnany chumperu viTaththai yuNTavan mAmaRai yOthi
      Anany chATiya chenni yaTikaLuk kiTamara chiliyE.           05
   1033 pariya mAchuNaN^ kayiRAp paruppatha mathaRku maththAkap
      periya vElaiyaik kalaN^kap pENiya vAnavar kaTaiyak
      kariya n^anychathu thOnRak kalaN^kiya avarthamaik kaNTu
      ariya Aramu thAkkum aTikaLuk kiTamara chiliyE.           06
      ippathikaththil 7-mcheyyuL chithain^thupOyiRRu.            07
   1034 vaNNa mAlvarai thannai maRiththiTa luRRaval larakkan
      kaNNun^ thOLun^al vAyum n^eritharak kAlvira lUnRip
      paNNin pATalkain^ n^arampAR pATiya pATalaik kETTu
      aNNa lAyaruL cheytha aTikaLuk kiTamara chiliyE.           08
   1035 kuRiya mANuru vAkik kuvalayam aLan^thavan RAnum
      veRikoL thAmarai mElE virumpiya meyththa vaththOnuny
      cheRivo NAvakai yeN^kun^ thETiyun^ thiruvaTi kANa
      aRivo NAvuru vaththem aTikaLuk kiTamara chiliyE.          09
   1036 kuruLai yeythiya maTavAr n^iRpavE kunychiyaip paRiththuth
      thiraLai kaiyiluN pavarun^ thEraruny cholliya thEREl
      poruLaip poyyili meyyem n^Athanaip ponnaTi vaNaN^kum
      aruLai Arthara n^alkum aTikaLuk kiTamara chiliyE.           10
   1037 alli n^ILvayal chUzn^tha arachili yaTikaLaik kAzi
      n^alla nyAnacham pan^than n^aRRamiz paththivai n^ALuny
      cholla vallavar thammaich chUzn^thama rarthozu thEththa
      valla vAnula keythi vaikalum makizn^thirup pArE.           11
   iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - araichilin^Athar, thEviyAr - periyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.96 chIkAzi

     paN - piyan^thaikkAn^thAram
   thiruchchiRRampalam

   1038 poN^ku veNpuri vaLarum poRpuTai mArpanem perumAn
      cheN^kaN ATara vATTuny chelvaneny chivanuRai kOyil
      paN^ka milpala maRaikaL vallavar paththarkaL paravun^
      thaN^ku veNTiraik kAnal thaNvayal kAzin^an nakarE.           01
   1039 thEvar thAnavar paran^thu thiNvarai mAlkaTal n^iRuvi
      n^Ava thAlamir thuNNa n^ayan^thavar irin^thiTak kaNTu
      Ava venRaru n^anycham uNTavan amartharu mUthUr
      kAva lArmathil chUzn^tha kaTipoziR kAzin^an nakarE.          02
   1040 kariyin mAmuka muTaiya kaNapathi thAthai palpUthan^
      thiriya ilpalik kEkuny chezunychuTar chErtharu mUthUr
      chariyin munkai n^anmAthar chathipaTa mAn^aTa mATi
      uriya n^AmaN^ka LEththum olipunaR kAzin^an nakarE.           03
   1041 chaN^ka veNkuzaich cheviyan thaNmathi chUTiya chenni
      aN^kam pUNena vuTaiya appanuk kazakiya vUrAn^
      thuN^ka mALikai yuyarn^tha thokukoTi vAniTai miTain^thu
      vaN^ka vANmathi thaTavu maNipoziR kAzin^an nakarE.          04
   1042 maN^kai kURamar meyyAn mAnmaRi yEn^thiya kaiyAn
      eN^ka LIchanen RezuvAr iTarvinai keTuppavaR kUrAny
      chaN^kai yinRin^an n^iyaman^ thAnycheythu thakuthiyin mikka
      kaN^kai n^ATuyar kIrththi maRaiyavar kAzin^an nakarE.          05
   1043 n^ARu kUviLa maththam n^Akamuny chUTiya n^ampan
      ERu mERiya Ichan irun^thini thamartharu mUthUr
      n^IRu pUchiya vuruvar n^enychinuL vanychamon RinRith
      thERu vArkaLchen REththuny chIrthikaz kAzin^an nakarE.         06
   1044 n^aTama thATiya n^Athan n^an^thithan muzaviTaik kATTil
      viTama marn^thoru kAlam viriththaRam uraiththavaR kUrAm
      iTama thAmaRai payilvAr irun^thavar thirun^thiyam pOthiR
      kuTama thArmaNi mATaN^ kulAviya kAzin^an nakarE.           07
   1045 kArkoL mEniyav varakkan RankaTun^ thiRalinaik karuthi
      ErkoL maN^kaiyum anycha ezilmalai yeTuththavan n^eriyach
      chIrkoL pAthaththOr viralAR cheRuththaveny chivanuRai kOyil
      thArkoL vaNTinany chUzn^tha thaNvayal kAzin^an nakarE.          08
   1046 mAlum mAmala rAnum maruvin^in Rikaliya manaththAR
      pAluN^ kANpari thAya paranychuTar thanpathi yAkuny
      chElum vALaiyuN^ kayaluny cheRin^thuthan kiLaiyoTu mEya
      Aluny chAlin^aR kathirkaL aNivayaR kAzin^an nakarE.          09
   1047 puththar poymiku chamaNar polikaza laTiyiNai kANuny
      chiththa maRRavark kilAmaith thikazn^than^aR chezunychuTark kUrAny
      chiththa rOTun^al lamarar cheRin^than^an mAmalar koNTu
      muththa nEyaru LenRu muRaimaichey kAzin^an nakarE.           10
   1048 Uzi yAnavai palavum oziththiTuN^ kAlaththi lON^ku
      ---- ---- ---- ----
      ---- ---- ---- ----
      ---- ---- ---- ----                   11
      * ippathikaththil 11-mcheyyuLin pinmUnRaTikaL
      chithain^thupOyina.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.97 chIkAzi - thiruvirAkam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1049 n^amporuLn^am makkaLenRu n^achchiichchai cheythun^Ir
      amparama Tain^thuchAla allaluyppa thanmunam
      umparn^Athan uththaman oLimikuththa chenychaTai
      n^ampanmEvu n^annakar n^alaN^koLkAzi chErminE.            01
   1050 pAvamEvum uLLamOTu paththiyinRi n^iththalum
      EvamAna cheythuchAva thanmunam michain^thun^Ir
      thIpamAlai thUpamuny cheRin^thakaiya rAkin^an^
      thEvathEvan mannumUr thirun^thukAzi chErminE.             02
   1051 chORukURai yinRiyE thuvaNTuthUra mAyn^umak
      kERuchuRRam eLkavE yiTukkaNuyppa thanmunam
      ARumOr chaTaiyinAn AthiyAnai cheRRavan
      n^ARuthEn malarppozil n^alaN^koLkAzi chErminE.          03
   1052 n^achchin^Ir piRankaTai n^aTan^thuchella n^ALaiyum
      uchchivam menummurai uNarn^thukETpa thanmunam
      pichcharn^ach charavaraip periyachOthi pENuvAr
      ichchaicheyyum empirAn ezilkoLkAzi chErminE.         04
   1053 kaNkaLkAN pozin^thumEni kanRiyon RalAthan^Oy
      uNkilAmai cheythun^ummai yuyththazippa thanmunam
      viNkulAvu thEvaruyya vElain^any chamuthuchey
      kaNkaLmUn RuTaiyaveN^ karuththarkAzi chErminE.            05
   1054 allalvAzkkai yuyppathaR kavaththamE piRan^thun^Ir
      ellaiyil piNakkiniR kiTan^thiTA thezumminO
      pallilveN TalaiyiniR palikkiyaN^ku pAnmaiyAn
      kollaiyERa thERuvAn kOlakkAzi chErminE.           06
      ippathikaththil 7-mcheyyuL chithain^thupOyiRRu.            07
   1055 poymikuththa vAyarAyp poRAmaiyOTu chollun^Ir
      aimikuththa kaNTarA yaTuththuraippa thanmunam
      maimikuththa mEnivA Larakkanai n^eriththavan
      paimikuththa pAmparaip paramarkAzi chErminE.            08
   1056 kAlinOTu kaikaLun^ thaLarn^thukAma n^OythanAl
      ElavAr kuzalinAr ikazn^thuraippa thanmunam
      mAlinOTu n^Anmukan mathiththavarkaL kANkilA
      n^IlamEvu kaNTanAr n^ikazn^thakAzi chErminE.            09
   1057 n^ilaiveRuththa n^enychamOTu n^Echamil puthalvarkaL
      mulaiveRuththa pErthoTaN^ki yEmuniva thanmunan^
      thalaipaRiththa kaiyarthErar thAn^tharip pariyavan
      chilaipiTiththe yileythAn thirun^thukAzi chErminE.          10
   1058 thakkanAr thalaiyarin^tha chaN^karan Ranatharai
      akkinO Taravachaiththa an^thivaNNar kAziyai
      okkanyAna champan^than uraiththapATal vallavar
      mikkainpa meythivIR Rirun^thuvAzthal meymmaiyE.          11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.98 thiruththuruththi - thiruvirAkam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1059 varaiththalaip pachumponO TaruN^kalaN^kaL un^thivan^
      thiraiththalaich chuman^thukoN TeRin^thilaN^ku kAvirik
      karaiththalaith thuruththipuk kiruppathE karuththinAy
      uraiththalaip polin^thunak kuNarththumARu vallamE.            01
   1060 aTuththaTuththa kaththiyOTu vannikonRai kUviLan^
      thoTuththuTan chaTaippeythAy thuruththiyAyOr kAlanaik
      kaTuththaTip puRaththinA niRaththuthaiththa kAraNam
      eTuththeTuth thuraikkumARu vallamAkin n^allamE.             02
   1061 kaN^kulkoNTa thiN^kaLoTu kaN^kaithaN^ku chenychaTaich
      chaN^kilaN^ku veNkuzai charin^thilaN^ku kAthinAy
      poN^kilaN^ku pUNan^Ul uruththirA thuruththipuk
      keN^kun^in iTaN^kaLA aTaN^kivAzva thenkolO.           03
   1062 karuththinAlOr kANiyil viruththiyillai thoNTartham
      aruththiyAltham mallalcholli aiyamERpa thanRiyum
      oruththipAl poruththivaith thuTampuviTTi yOkiyAy
      iruththin^I thuruththipuk kithennamAyam enpathE.            04
   1063 thuRakkumA cholappaTAy thuruththiyAy thirun^thaTi
      maRakkumA RilAthaennai maiyalcheythim maNNinmEl
      piRakkumARu kATTinAy piNippaTum uTampuviT
      TiRakkumARu kATTinAyk kizukkukinRa thennaiyE.           05
   1064 veyiRkethirn^ thiTaN^koTA thakaN^kuLirn^tha paimpozil
      thuyiRkethirn^tha puLLinaN^kaL malkuthaN thuruththiyAy
      mayiRkethirn^ thaNaN^kuchAyal mAthorpAka mAkamU
      veyiRkethirn^ thOrampinAl eriththavilli yallaiyE.        06
   1065 kaNichchiyam paTaichchelvA kazin^thavark kozin^thachIr
      thuNichchirak kiran^thaiyAy karan^thaiyAy thuruththiyAy
      aNippaTun^ thanippiRaip panikkathirk kavAvun^al
      maNippaTumpai n^Akamn^I makizn^thaaNNal allaiyE.           07
   1066 chuTappoTin^ thuTampizan^ than^aN^kanAya manmathan
      iTarppaTak kaTan^thiTan^ thuruththiyAka eNNinAy
      kaTaRpaTai yuTaiyavak kaTalilaN^kai mannanai
      aTaRpaTa aTukkalil laTarththaaNNal allaiyE.             08
   1067 kaLaN^kuLirn^ thilaN^kupOthu kAthalAnum mAlumAy
      vaLaN^kiLampo naN^kazal vaNaN^kivan^thu kANkilAr
      thuLaN^kiLampi Raichchenith thuruththiyAy thirun^thaTi
      uLaN^kuLirn^tha pOthelA mukan^thukan^ thuraippanE.            09
   1068 puththarthath thuvamilAch chamaNuraiththa poythanai
      uththama menakkoLA thukan^thezun^thu vaNTinan^
      thuththan^inRu paNcheyuny chUzpozil thuruththiyem
      piththarpith thanaiththozap piRappaRuththal peRRiyE.          10
   1069 kaRRumuRRi nArthozuN^ kazumalath tharun^thamiz
      chuRRumuRRu mAyinAn avanpakarn^tha choRkaLAl
      peRRamon Ruyarththavan perun^thuruththi pENavE
      kuRRamuRRu minmaiyin kuNaN^kaLvan^thu kUTumE.              11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - vEthEchuvarar, thEviyAr - mukizAmpikaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.99 thirukkOTikA - thiruvirAkam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1070 inRun^anRu n^ALain^an RenRun^inRa ichchaiyAl
      ponRukinRa vAzkkaiyaip pOkaviTTup pOthumin
      minRayaN^ku chOthiyAn veNmathi viripunal
      konRaithunRu chenniyAn kOTikAvu chErminE.           01
   1071 allalmikka vAzkkaiyai Atharith thirAthun^Ir
      n^allathOr n^eRiyinai n^ATuthum n^aTamminO
      villaiyanna vANuthal veLvaLaiyOr pAkamAN^
      kollaiveLLai yERRinAn kOTikAvu chErminE.          02
   1072 thukkamikka vAzkkaiyin chOrvinaith thuRan^thun^Ir
      thakkathOr n^eRiyinaich chArthalcheyyap pOthumin
      akkaNin^ tharaimichai yARaNin^tha chennimEl
      kokkiRa kaNin^thavan kOTikAvu chErminE.             03
   1073 paNTucheytha valvinai paRRaRak keTumvakai
      uNTumak kuraippann^An ollain^Ir ezuminO
      maNTukaN^kai chenychaTai vaiththumAthOr pAkamAk
      koNTukan^tha mArpinAn kOTikAvu chErminE.            04
   1074 munnain^Irchey pAvaththAn mUrththipAthany chin^thiyA
      thinnan^Iri Tumpaiyin mUzkiRIr ezumminO
      ponnaivenRa konRaiyAn pUthampATa ATalAn
      konnavilum vElinAn kOTikAvu chErminE.            05
   1075 Evamikka chin^thaiyO Tinpameytha lAmenap
      pAvameth thanaiyumn^Ir cheythoru payanilaik
      kAvalmikka mAn^akar kAyn^thuveN^ kanalpaTak
      kOvamikka n^eRRiyAn kOTikAvu chErminE.            06
   1076 ENazin^tha vAzkkaiyai inpamen Rirun^thun^Ir
      mANazin^tha mUppinAl varun^thanmunnam vamminO
      pUNalveL LelumpinAn ponRikaz chaTaimuTik
      kONalveN piRaiyinAn kOTikAvu chErminE.           07
   1077 maRRivAzkkai meyyenum manaththinaith thavirn^thun^Ir
      paRRivAzmin chEvaTi paNin^thuvan^ thezuminO
      veRRikoL thachamukan viRalkeTa irun^thathOr
      kuRRamil varaiyinAn kOTikAvu chErminE.             08
   1078 maN^kun^Oy uRumpiNi mAyumvaNNany cholluvan
      cheN^kaNmAl thichaimukan chenRaLan^thuN^ kANkilA
      veN^kaNmAl viTaiyuTai vEthiyan virumpumUr
      koN^kulAm vaLampoziR kOTikAvu chErminE.           09
   1079 thaTToTu thazaimayil pIlikoL chamaNarum
      paTTuTai virithukili nArkaLchoR payanilai
      viTTapun chaTaiyinAn mEthaku muzavoTuN^
      koTTamain^tha ATalAn kOTikAvu chErminE.             10
   1080 kon^thaNi kuLirpoziR kOTikAvu mEviya
      chen^thaza luruvanaich chIrmiku thiRaluTai
      an^thaNar pukaliyu LAyakELvi nyAnacham
      pan^thana thamizvallAr pAvamAna pARumE.               11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kOTIchuvarar, thEviyAr - vaTivAmpikaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.100 thirukkOvalUr vIraTTam - thiruvirAkam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1081 paTaikoLkURRam van^thumeyp pAchamviTTa pOthinkaN
      iTaikoLvA remakkilai yezukapOthu n^enychamE
      kuTaikoLvEn^than mUthAthai kuzakankOva lUrthanuL
      viTaiyathERuN^ koTiyinAn vIraTTAnany chErthumE.           01
   1082 karavalALar thammanaik kaTaikaLthORuN^ kAln^imirth
      thiravalAzi n^enychamE iniyatheytha vENTinIr
      kuravamERi vaNTinaN^ kuzaloTiyAzchey kOvalUr
      viravin^ARu konRaiyAn vIraTTAnany chErthumE.           02
   1083 uLLaththIrE pOthumin nuRuthiyAva thaRithirEl
      aLLaRchERRiR kAliTTaN^ kavalaththuL azun^thAthE
      koLLappATu kIthaththAn kuzakankOva lUrthanuL
      veLLan^thAN^ku chaTaiyinAn vIraTTAnany chErthumE.           03
   1084 kanaikoLirumal chUlain^Oy kampathALi kunmamum
      inaiyapalavum mUppinO Teythivan^thu n^aliyAmun
      panaikaLulavu paimpoziR pazananychUzn^tha kOvalUr
      vinaiyaivenRa vETaththAn vIraTTAnany chErthumE.           04
   1085 uLaN^koL pOkamuyththiTAr uTampizan^tha pOthinkaN
      thuLaN^kin^inRu n^AToRun^ thuyaralAzi n^enychamE
      vaLaN^koLpeNNai van^thulA vayalkaLchUzn^tha kOvalUr
      viLaN^kukOva NaththinAn vIraTTAnany chErthumE.            05
   1086 kETumUppuch chAkkATu kezumivan^thu n^AToRum
      ATupOla n^araikaLAy yAkkaipOkka thanRiyuN^
      kUTin^inRu paimpoziR kuzakankOva lUrthanuL
      vITukATTu n^eRiyinAn vIraTTAnany chErthumE.            06
   1087 uraiyumpATTun^ thaLarveythi uTampumUththa pOthinkaN
      n^araiyun^thiraiyuN^ kaNTeLki n^akuvarn^amarkaL AthalAl
      varaikoLpeNNai van^thulA vayalkaLchUzn^tha kOvalUr
      viraikoLchIrveN NIRRinAn vIraTTAnany chErthumE.         07
   1088 Ethamikka mUppinO TirumalILai yenRivai
      UthalAkkai OmpuvIr uRuthiyAva thaRithirEl
      pOthilvaNTu paNcheyum pUn^thaNkOva lUrthanuL
      vEthamOthu n^eRiyinAn vIraTTAnany chErthumE.            08
   1089 ARupaTTa punchaTai azakanAyi zaikkoru
      kURupaTTa mEniyAn kuzakankOva lUrthanil
      n^IRupaTTa kOlaththAn n^IlakaNTa niruvarkkum
      vERupaTTa chin^thaiyAn vIraTTAnany chErthumE.             09
   1090 kuRikoLAzi n^enychamE kURaithuvariT TArkaLum
      aRivilAtha amaNarchol avaththamAva thaRithirEl
      poRikoLvaNTu paNcheyum pUn^thaNkOva lUrthanil
      veRikoLkaN^kai thAN^kinAn vIraTTAnany chErthumE.          10
   1091 kaziyoTulavu kAnalchUz kAzinyAna champan^than
      pazikaLthIrach chonnachol pAvan^Acha mAthalAl
      azivilIrkoN TEththumin an^thaNkOva lUrthanil
      vizikoLpUthap paTaiyinAn vIraTTAnany chErthumE.          11
   iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - vIraTTAnEchuvarar, thEviyAr - chivAnan^thavalliyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.101 thiruvArUr - thiruvirAkam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1092 parukkaiyAnai maththakath tharikkulath thukirppuka
      n^erukkivAya n^iththilan^ n^irakkun^IL poruppanUr
      karukkoLchOlai chUzan^ITu mATamALi kaikkoTi
      arukkanmaNTa laththaNAvum an^thaNArU renpathE.             01
   1093 viNTaveLLe rukkalarn^tha vannikonRai maththamum
      iNTaikoNTa chenychaTai muTichchiva nirun^thavUr
      keNTaikoN Talarn^thakaNNi nArkaLkItha vOchaipOy
      aNTaraNTam UTaRukkum an^thaNArU renpathE.              02
   1094 kaRuththan^anycham uNTiruNTa kaNTarkAlan innuyir
      maRuththumANi thanRanAkam vaNmaicheytha main^thanUr
      veRiththumEthi yOTimUchu vaLLaiveLLai n^ILkoTi
      aRuththumaNTi yAvipAyum an^thaNArU renpathE.             03
   1095 anychumonRi ARuvIchi n^IRupUchi mEniyil
      kunychiyAra van^thicheyya anychalenni mannumUr
      panychiyAru mellaTip paNaiththakoN^kai n^uNNiTai
      anycholAr araN^keTukkum an^thaNArU renpathE.            04
   1096 chaN^kulAvu thiN^kaLchUTi thannaiyunnu vArmanath
      thaN^kulAvi n^inRaeN^ka LAthithEvan mannumUr
      theN^kulAvu chOlain^ITu thEnulAvu cheNpakam
      aN^kulAvi yaNTan^ARum an^thaNArU renpathE.              05
   1097 kaLLan^enycha vanychakak karuththaiviT TaruththiyO
      TuLLamonRi yuLkuvAr uLaththuLAn ukan^thavUr
      thuLLivALai pAyvayaR churumpulAvu n^eythalvAy
      aLLaln^Arai AralvArum an^thaNArU renpathE.             06
   1098 kaN^kaipoN^ku chenychaTaik karan^thakaNTar kAmanai
      maN^kaveN^ka NAlviziththa maN^kaipaN^kan mannumUr
      theN^kinUTu pOkivAzai koththiRuththu mAvinmEl
      aN^kaNman^thi mun^thiyERum an^thaNArU renpathE.             07
   1099 varaiththala meTuththavan muTiththalam muraththoTum
      n^eriththavan puraththaimun neriththavan nirun^thavUr
      n^iraiththamALi kaiththiruvin n^EranArkaL veNNakai
      araththavAy maTan^thaimArkaL ATumArU renpathE.             08
   1100 irun^thavan kiTan^thavan niTan^thuviN paRan^thumey
      varun^thiyum aLappoNAtha vAnavan makizn^thavUr
      cherun^thinyAzal punnaivanni cheNpakany chezuN^kurA
      arumpuchOlai vAchan^ARum an^thaNArU renpathE.             09
   1101 paRiththaveN TalaikkaTup paTuththamEni yArthavam
      veRiththavETan vElain^anycham uNTakaNTan mEvumUr
      maRiththumaNTu vaNTalvAri miNTun^Ir vayaRchen^el
      aRuththavA yachumpupAyu man^thaNArU renpathE.              10
   1102 vallichOlai chUthan^ITu mannuvIthi ponnulA
      allimA thamarn^thirun^tha an^thaNArU rAthiyai
      n^allachollum nyAnacham pan^thann^Avin innurai
      vallathoNTar vAnamALa vallarvAymai yAkavE.            11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.102 thiruchchirapuram

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1103 anna mennaTai arivaiyO TinithuRai
        amarartham perumAnAr
      minnu chenychaTai veLLeruk kammalar
        vaiththavar vEthan^thAm
      pannu n^anporuL payan^thavar parumathiR
        chirapurath thArchIrAr
      ponnin mAmalar aTithozum aTiyavar
        vinaiyoTum porun^thArE.                01
   1104 kOla mAkari uriththavar aravoTum
        Enakkom piLaAmai
      chAlap pUNTuthaN mathiyathu chUTiya
        chaN^kara nArthammaip
      pOlath thammaTi yArkkumin paLippavar
        porukaTal viTamuNTa
      n^Ilath thArmiTaR RaNNalAr chirapuran^
        thozavinai n^illAvE.                  02
   1105 mAnath thiNpuya varichilaip pArththanaith
        thavaN^keTa mathiththanRu
      kAnath thEthiri vETanA yamarcheyak
        kaNTaruL purin^thArpUn^
      thEnaith thErn^thuchEr vaNTukaL thiritharuny
        chirapurath thuRaiyeN^kaL
      kOnaik kumpiTum aTiyaraik koTuvinai
        kuRRaN^kaL kuRukAvE.                   03
   1106 mANi thannuyir mathiththuNa van^thavak
        kAlanai uthaicheythAr
      pENi yuLkumey yaTiyavar perun^thuyarp
        piNakkaRuth tharuLcheyvAr
      vENi veNpiRai yuTaiyavar viyanpukazch
        chirapurath thamarkinRa
      ANip ponninai aTithozum aTiyavark
        karuvinai yaTaiyAvE.                   04
   1107 pArum n^IroTu palkathir iraviyum
        panimathi AkAcham
      Orum vAyuvum oNkanal vELviyil
        thalaivanu mAyn^inRAr
      chEruny chan^thanam akiloTu van^thizi
        chezumpunaR kOTTARu
      vArun^ thaNpunal chUzchira puran^thozum
        aTiyavar varun^thArE.                   05
   1108 Uzi yan^thaththil olikaTal OTTan^thiv
        vulakaN^ka LavaimUTa
      Azi yen^thaiyen RamararkaL charaNpuka
        an^tharath thuyarn^thArthAm
      yAzin n^Ermozi yEzaiyO TinithuRai
        inpanem perumAnAr
      vAzi mAn^akarch chirapuran^ thozutheza
        valvinai aTaiyAvE.                   06
   1109 pEykaL pATappal pUthaN^kaL thuthicheya
        piNamiTu chuTukATTil
      vEykoL thOLithAn veLkiTa mAn^aTam
        ATumvith thakanAroN
      chAykaL thAnmika vuTaiyathaN maRaiyavar
        thakuchira puraththArthAn^
      thAyka LAyinAr palluyirk kun^thamaith
        thozumavar thaLarArE.                   07
   1110 ilaN^ku pUNvarai mArpuTai irAvaNan
        ezilkoLveR peTuththanRu
      kalaN^kach cheythaluN^ kaNTuthaN^ kazalaTi
        n^eriyavaith tharuLcheythAr
      pulaN^kaL cheN^kazu n^Irmalarth thenRalman
        RathaniTaip pukun^thAruN^
      kulaN^koL mAmaRai yavarchira puran^thozu
        thezavinai kuRukAvE.                   08
   1111 vaNTu chenRaNai malarmichai n^Anmukan
        mAyanen RivaranRu
      kaNTu koLLavOr EnamO TannamAyk
        kiLaRiyum paRan^thun^thAm
      paNTu kaNTathu kANavE n^INTavem
        pachupathi paramETTi
      koNTa chelvaththuch chirapuran^ thozutheza
        vinaiyavai kUTAvE.                   09
   1112 paRiththa punthalaik kuNTikaich chamaNarum
        pArmichaith thuvarthOyn^tha
      cheRiththa chIvarath thErarun^ thErkilAth
        thEvarkaL perumAnAr
      muRiththu mEthikaL karumputhin RAviyil
        mUzkiTa iLavALai
      veRiththup pAyvayaR chirapuran^ thozavinai
        viTTiTum mikaththAnE.                  10
   1113 parachu pANiyaip paththarkaL aththanaip
        paiyara vOTakku
      n^iraichey pUNthiru mArpuTai n^imalanai
        n^iththilap perun^thoththai
      viraichey pUmpoziR chirapurath thaNNalai
        viNNavar perumAnaip
      paravu champan^than chen^thamiz vallavar
        paramanaip paNivArE.                   11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.103 thiru amparththirumAkALam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1114 pulku ponniRam purichaTai n^eTumuTip
        pOziLa mathichUTip
      pilku thEnuTai n^aRumalark konRaiyum
        piNaiyalchey thavarmEya
      malku thaNTuRai arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      allum n^aNpaka lun^thozum aTiyavark
        karuvinai aTaiyAvE.                   01
   1115 aravam ATTuvar an^thukil puliyathaL
        aN^kaiyil analEn^thi
      iravum ATuvar ivaiyivar charithaika
        Lichaivana palapUtham
      maravan^ thOypozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      paravi yumpaNin^ thEththaval lAravar
        payanthalaip paTuvArE.                   02
   1116 kuNaN^kaL kURiyuN^ kuRRaN^kaL paraviyuN^
        kuraikaza laTichErak
      kaNaN^kaL pATavuN^ kaNTavar paravavuN^
        karuththaRin^ thavarmEya
      maNaN^koL pUmpozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      vaNaN^kum uLLamO TaNaiyaval lArkaLai
        valvinai aTaiyAvE.                   03
   1117 eN^ku mEthumOr piNiyilar kETilar
        izaivaLar n^aRuN^konRai
      thaN^ku thoN^kalun^ thAmamuN^ kaNNiyun^
        thAmakizn^ thavarmEya
      maN^kul thOypozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALaN^
      kaN^ku lumpaka lun^thozum aTiyavar
        kAthanmai yuTaiyArE.                   04
   1118 n^ethiyam ennuLa pOkamaR RennuLa
        n^ilamichai n^alamAya
      kathiyam ennuLa vAnavar ennuLar
        karuthiya poruLkUTil
      mathiyan^ thOypozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      puthiya pUvoTu chAn^thamum pukaiyuN^koN
        TEththuthal purin^thOrkkE.                 05
   1119 kaNNu lAviya kathiroLi muTimichaik
        kanalviTu chuTarn^Akan^
      theNNi lAvoTu thilathamu n^akuthalai
        thikazavaith thavarmEya
      maNNu lAmpozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      uNNi lAn^inaip puTaiyava riyAvariv
        vulakinil uyarvArE.                  06
   1120 thUchu thAnaraith thOluTaik kaNNiyany
        chuTarviTu n^aRuN^konRai
      pUchu veNpoTip pUchuva thanRiyum
        pukazpurin^ thavarmEya
      mAchu lAmpozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      pEchu n^Irmaiyar yAvariv vulakiniR
        perumaiyaip peRuvArE.                  07
   1121 pavva mArkaTal ilaN^kaiyar kOnRanaip
        paruvaraik kIzUnRi
      evvan^ thIravan Rimaiyavark karuLcheytha
        iRaiyavan uRaikOyil
      mavvan^ thOypozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALaN^
      kavvai yARRozum aTiyavar mElvinai
        kanaliTaich chethiLanRE.                  08
   1122 uyyuN^ kAraNam uNTenRu karuthumin
        oLikiLar malarOnum
      paikoL pAmpaNaip paLLikoL aNNalum
        paravan^in RavarmEya
      maiyu lAmpozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALaN^
      kaiyi nARRozu thavalamum piNiyun^thaN^
        kavalaiyuN^ kaLaivArE.                   09
   1123 piNTi pAlarum maNTaikoL thErarum
        pIlikoN TuzalvAruN^
      kaNTa n^UlaruN^ kaTun^thozi lALaruN^
        kazaRan^in RavarmEya
      vaNTu lAmpozil arichilin vaTakarai
        varupunal mAkALam
      paNTu n^Anycheytha pAvaN^kaL paRRaRap
        paravuthal cheyvOmE.                   10
   1124 mARu thannoTu maNmichai yillathu
        varupunal mAkALath
      thIRum Athiyu mAkiya chOthiyai
        ERamar perumAnai
      n^ARu pUmpozil kAziyuL nyAnacham
        pan^thana thamizmAlai
      kURu vAraiyuN^ kETkaval lAraiyuN^
        kuRRaN^kaL kuRukAvE.                   11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kALakaNTEchuvarar,
   thEviyAr - paTchan^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.104 thirukkaTikkuLam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1125 poTikoL mEniveN NUlinar thOlinar
        puliyuri yathaLATai
      koTikoL ERRinar maNikiNin enavaru
        kuraikazal chilampArkkak
      kaTikoL pUmpozil chUztharu kaTikkuLath
        thuRaiyuN^kaR pakaththaiththam
      muTikaL chAyththaTi vIztharum aTiyarai
        munvinai mUTAvE.                    01
   1126 viNka LArthozum viLakkinai thuLakkilA
        vikirthanai vizavArum
      maNka LArthuthith thanparAy inpuRum
        vaLLalai maruviththaN^
      kaNka LArtharak kaNTun^aN^ kaTikkuLath
        thuRaitharu kaRpakaththaip
      paNka LArtharap pATuvAr kETilar
        paziyilar pukazAmE.                   02
   1127 poN^ku n^aRkari yuriyathu pOrppathu
        puliyathaL azaln^Akan^
      thaN^ka maN^kaiyaip pAkama thuTaiyavar
        thazalpurai thirumEnik
      kaN^kai chErtharu chaTaiyinar kaTikkuLath
        thuRaitharu kaRpakaththai
      eN^ku mEththin^in RinpuRum aTiyarai
        iTumpaivan^ thaTaiyAvE.                  03
   1128 n^IrkoL n^ILchaTai muTiyanai n^iththilath
        thoththinai n^ikarillAp
      pArkoL pAriTath thavarthozum pavaLaththai
        pachumponnai vichumpAruN^
      kArkoL pUmpozil chUztharu kaTikkuLath
        thuRaiyuN^kaR pakan^thannaich
      chIrkoL chelvaN^ka LEththaval lArvinai
        thEyvathu thiNamAmE.                   04
   1129 churumpu chErchaTai muTiyinan mathiyoTu
        thunniya thazaln^Akam
      arumpu thAthavizn^ thalarn^thana malarpala
        koNTaTi yavarpORRak
      karumpu kArmali koTimiTai kaTikkuLath
        thuRaitharu kaRpakaththai
      virumpu vETkaiyO TuLamakizn^ thuraippavar
        vithiyuTai yavarthAmE.                  05
   1130 mAthi laN^kiya pAkaththan mathiyamo
        Talaipunal azaln^Akam
      pOthi laN^kiya konRaiyum maththamum
        purichaTaik kazakAkak
      kAthi laN^kiya kuzaiyinan kaTikkuLath
        thuRaitharu kaRpakaththin
      pAthaN^ kaithozu thEththaval lArvinai
        paRRaRak keTumanRE.                   06
   1131 kulavu kOlaththa koTin^eTu mATaN^kaL
        kuzAmpala kuLirpoykai
      ulavu puLLinam annaN^kaL AliTum
        pUvaichE ruN^kUn^thal
      kalavai chErtharu kaNNiyan kaTikkuLath
        thuRaiyuN^kaR pakaththaichchIr
      n^ilavi n^inRun^in REththuvAr mElvinai
        n^iRkakil lAthAnE.                   07
   1132 maTuththa vALarak kannavan malaithanmEl
        mathiyilA maiyilOTi
      eTuththa lummuTi thOLkaram n^erin^thiRa
        iRaiyavan viralUnRak
      kaTuththu vAyoTu kaiyeTuth thalaRiTak
        kaTikkuLan^ thanilmEvik
      koTuththa pEraruT kUththanai yEththuvAr
        kuNamuTai yavarthAmE.                   08
   1133 n^Iri nArkaTal thuyinRavan ayanoTu
        n^ikazaTi muTikANAr
      pAri nArvichum puRapparan^ thezun^thathOr
        pavaLaththin paTiyAkik
      kAri nArpozil chUztharu kaTikkuLath
        thuRaiyuN^kaR pakaththinRan
      chIri nArkaza lEththaval lArkaLaith
        thIvinai yaTaiyAvE.                   09
   1134 kuNTar thammoTu chAkkiyar chamaNaruN^
        kuRiyinil n^eRin^illA
      miNTar miNTurai kETTavai meyyenak
        koLLanmin viTamuNTa
      kaNTar muNTan^an mEniyar kaTikkuLath
        thuRaitharum emmIchar
      thoNTar thoNTaraith thozuthaTi paNiminkaL
        thUn^eRi eLithAmE.                   10
   1135 thanama lipukaz thayaN^kupUn^ tharAyavar
        mannann^aR champan^than
      manama lipukaz vaNTamiz mAlaikaL
        mAlathAy makizvOTuN^
      kanama likaTa lOthamvan^ thulaviya
        kaTikkuLath thamarvAnai
      inama lin^thichai pATaval lArkaLpOy
        iRaivanO TuRaivArE.                  11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kaRpakEchuvarar, thEviyAr - chavun^tharan^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.105 thirukkIzvELUr

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1136 minnu lAviya chaTaiyinar viTaiyinar
        miLirtharum aravOTum
      pannu lAviya maRaioli n^Avinar
        kaRaiyaNi kaNTaththar
      ponnu lAviya konRaiyan^ thArinar
        pukazmiku kIzvELUr
      unnu lAviya chin^thaiyar mElvinai
        yOTiTa vITAmE.                    01
   1137 n^Iru lAviya chaTaiyiTai yaravoTu
        mathichira n^iraimAlai
      vAru lAviya vanamulai yavaLOTu
        maNichilam pavaiyArkka
      Eru lAviya iRaivana thuRaiviTam
        ezilthikaz kIzvELUr
      chIru lAviya chin^thaichey thaNaipavar
        piNiyoTu vinaipOmE.                 02
   1138 veNNi lAmiku virichaTai yaravoTu
        veLLeruk kalarmaththam
      paNNi lAviya pATalO TATalar
        payilvuRu kIzvELUrp
      peNNi lAviya pAkanaip perun^thiruk
        kOyilem perumAnai
      uNNi lAvin^in RuLkiya chin^thaiyAr
        ulakinil uLLArE.                   03
   1139 chETu lAviya kaN^kaiyaich chaTaiyiTaith
        thoN^kavaith thazakAka
      n^ATu lAviya palikoLum n^AthanAr
        n^alamiku kIzvELUrp
      pITu lAviya perumaiyar perun^thiruk
        kOyiluT piriyAthu
      n^ITu lAviya n^imalanaip paNipavar
        n^ilaimikap peRuvArE.                  04
   1140 thunRu vArchaTaich chuTarmathi n^akuthalai
        vaTamaNi chiramAlai
      manRu lAviya mAthava rinithiyan
        maNamiku kIzvELUr
      n^inRu n^ITiya perun^thiruk kOyilin
        n^imalanai n^inaivOTuny
      chenRu lAvin^in REththaval lArvinai
        thEyvathu thiNamAmE.                   05
   1141 koththu lAviya kuzalthikaz chaTaiyanaik
        kUththanai makizn^thuLkith
      thoththu lAviya n^UlaNi mArpinar
        thozuthezu kIzvELUrp
      piththu lAviya paththarkaL pENiya
        perun^thiruk kOyilmannum
      muththu lAviya viththinai yEththumin
        muTukiya iTarpOmE.                   06
   1142 piRain^i lAviya chaTaiyiTaip pinnalum
        vanniyun^ thunnArum
      kaRain^i lAviya kaNTareN TOLinar
        kAthalchey kIzvELUr
      maRain^i lAviya an^thaNar malitharu
        perun^thiruk kOyilmannum
      n^iRain^i lAviya Ichanai n^EchaththAl
        n^inaipavar vinaipOmE.                 07
   1143 malain^i lAviya main^thanam malaiyinai
        yeTuththalum arakkanRan
      thalaiye lAmn^erin^ thalaRiTa vUnRinAn
        uRaitharu kIzvELUrk
      kalain^i lAviya n^Avinar kAthalchey
        perun^thiruk kOyiluL
      n^ilain^i lAviya Ichanai n^EchaththAl
        n^inaiyaval vinaipOmE.                 08
   1144 manychu lAviya kaTalkiTan^ thavanoTu
        malaravan kANpoNNAp
      panychu lAviya mellaTip pArppathi
        pAkanaip parivOTuny
      chenycho lArpalar paraviya tholpukaz
        malkiya kIzvELUr
      n^anychu lAviya kaNTanai n^aNukumin
        n^aTalaikaL n^aNukAvE.                   09
   1145 chIRu lAviya thalaiyinar n^ilaiyilA
        amaNarkaL chIvaraththAr
      vIRi lAthaveny choRpala virumpanmin
        churumpamar kIzvELUr
      ERu lAviya koTiyanai yEthamil
        perun^thiruk kOyilmannu
      pERu lAviya perumaiyan thiruvaTi
        pENumin thavamAmE.                   10
   1146 kuruNTa vArkuzaR chaTaiyuTaik kuzakanai
        azakamar kIzvELUrth
      thiraNTa mAmaRai yavarthozum perun^thiruk
        kOyilem perumAnai
      iruNTa mEthiyin inamiku vayalmalku
        pukaliman champan^than
      theruNTa pATalval lAravar chivakathi
        peRuvathu thiTamAmE.                   11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - aTchayaliN^kan^Athar, thEviyAr - vanamulain^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.106 thiruvalanychuzi

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1147 enna puNNiyany cheythanai n^enychamE
        yiruN^kaTal vaiyaththu
      munnam n^Ipuri n^alvinaip payaniTai
        muzumaNith tharaLaN^kaL
      mannu kAviri chUzthiru valanychuzi
        vANanai vAyArap
      panni yAtharith thEththiyum pATiyum
        vazipaTum athanAlE.                   01
   1148 viNTo zin^thana n^ammuTai valvinai
        virikaTal varun^anycham
      uNTi RainychuvA navarthamaith thAN^kiya
        iRaivanai ulakaththil
      vaNTu vAzkuzan maN^kaiyOr paN^kanai
        valanychuzi yiTamAkak
      koNTa n^Athanmeyth thozilpuri thoNTarO
        Tinithirun^ thamaiyAlE.                  02
   1149 thirun^tha lArpuran^ thIyezach cheRuvana
        viRalinkaN aTiyAraip
      parin^thu kAppana paththiyil varuvana
        maththamAm piNin^Oykku
      marun^thu mAvana man^thira mAvana
        valanychuzi yiTamAka
      irun^tha n^Ayakan imaiyava rEththiya
        iNaiyaTith thalan^thAnE.                   03
   1150 kaRaikoL kaNTaththar kAykathir n^iRaththinar
        aRaththiRa munivarkkan
      RiRaiva rAliTai n^Izali lirun^thukan^
        thinitharuL perumAnAr
      maRaika Lothuvar varupunal valanychuzi
        yiTamakizn^ tharuN^kAnath
      thaRaika zalchilam pArkkan^in RATiya
        aRputham aRiyOmE.                   04
   1151 maNNar n^IrarviN kARRina rARRalAm
        eriyuru vorupAkam
      peNNa rANenath therivaru vaTivinar
        peruN^kaTaR pavaLampOl
      vaNNa rAkilum valanychuzi pirikilAr
        paripavar manampukka
      eNNa rAkilum enaippala iyampuvar
        iNaiyaTi thozuvArE.                   05
   1152 oruva rAluva mippathai yariyathOr
        mEniyar maTamAthar
      iruva rAtharip pArpala pUthamum
        pEykaLum aTaiyALam
      aruva rAthathOr veNTalai kaippiTith
        thakan^thoRum palikkenRu
      varuva rElavar valanychuzi yaTikaLE
        varivaLai kavarn^thArE.                  06
   1153 kunRi yUrkuTa mUkkiTam valampuraN^
        kulaviya n^eyththAnam
      enRiv vUrkaLi lOmenRum iyampuvar
        imaiyavar paNikETpAr
      anRi yUrthamak kuLLana aRikilOm
        valanychuzi yaranArpAl
      chenRa vUrthanil thalaippaTa lAmenRu
        chEyizai thaLarvAmE.                   07
   1154 kuyilin n^Ermozik koTiyiTai veruvuRak
        kulavaraip parappAya
      kayilai yaippiTith theTuththavan kathirmuTi
        thOLiru pathumUnRi
      mayili nErana chAyalO Tamarn^thavan
        valanychuzi yemmAnaip
      payila vallavar parakathi kANpavar
        allavar kANArE.                    08
   1155 azala thOmpiya alarmichai yaNNalum
        aravaNaith thuyinRAnuN^
      kazaluny chenniyuN^ kANpari thAyavar
        mANpamar thaTakkaiyil
      mazalai vINaiyar makizthiru valanychuzi
        valaN^koTu pAthaththAl
      chuzalu mAn^tharkaL tholvinai yathanoTu
        thunpaN^kaL kaLaivArE.                   09
   1156 aRivi lAthavan chamaNarkaL chAkkiyar
        thavampurin^ thavanycheyvAr
      n^eRiya lAthana kURuvar maRRavai
        thERanmin mARAn^Ir
      maRiyu lAn^thiraik kAviri valanychuzi
        maruviya perumAnaip
      piRivi lAthavar peRukathi pEchiTil
        aLavaRup poNNAthE.                   10
   1157 mAthor kURanai valanychuzi maruviya
        marun^thinai vayaRkAzi
      n^Athan vEthiyan nyAnacham pan^thanvAy
        n^aviRRiya thamizmAlai
      Atha riththichai kaRRuval lArcholak
        kETTukan^ thavarthammai
      vAthi yAvinai maRumaikkum immaikkum
        varuththamvan^ thaTaiyAvE.                  11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - chiththIchan^Athar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.107 thirukkEthIchcharam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1158 viruthu kunRamA mEruvil n^ANara
        vAvanal eriyampAp
      poruthu mUveyil cheRRavan paRRin^in
        RuRaipathi yen^n^ALuN^
      karuthu kinRavUr kanaikaTaR kaTikamaz
        pozilaNi mAthOTTaN^
      karutha n^inRakE thIchcharaN^ kaithozak
        kaTuvinai yaTaiyAvE.                   01
   1159 pATal vINaiyar palapala charithaiyar
        eruthukaith tharun^aTTam
      ATal pENuvar amararkaL vENTan^any
        chuNTiruL kaNTaththar
      ITa mAvathu iruN^kaTaR karaiyinil
        ezilthikaz mAthOTTam
      kETi lAthakE thIchcharaN^ kaithozak
        keTumiTar vinaithAnE.                  02
   1160 peNNor pAkaththar piRaithavaz chaTaiyinar
        aRaikazal chilampArkkach
      chuNNa mAtharith thATuvar pATuvar
        akan^thoRum iTupichchaik
      kuNNa lAvathOr ichchaiyi nuzalpavar
        uyartharu mAthOTTath
      thaNNal n^aNNukE thIchcharam aTaipavark
        karuvinai yaTaiyAvE.                   03
   1161 poTikoL mEniyar puliyatha Laraiyinar
        viritharu karaththEn^thum
      vaTikoL mUvilai vElinar n^Ulinar
        maRikaTal mAthOTTath
      thaTika LAtharith thirun^thakE thIchcharam
        parin^thachin^ thaiyarAki
      muTikaL chAyththaTi pENaval lArthammEl
        moyththezum vinaipOmE.                04
   1162 n^alla rARRavum nyAnan^an kuTaiyartham
        maTain^thavark karuLIya
      vallar pArmichai vAnpiRap piRappilar
        malikaTal mAthOTTath
      thellai yilpukaz en^thaikE thIchcharam
        irAppakal n^inain^thEththi
      allal AchaRuth tharanaTi yiNaithozum
        anparAm aTiyArE.                   05
   1163 pEzai vArchaTaip perun^thiru makaLthanaip
        porun^thavaith thorupAkam
      mAzai yaN^kayaR kaNNipA laruLiya
        poruLinar kuTivAzkkai
      vAzai yampozil man^thikaL kaLippuRa
        maruviya mAthOTTak
      kEzal veNmarup paNin^than^IL mArparkE
        thIchcharam piriyArE.                  06
   1164 paNTu n^Alvaruk kaRamuraith tharuLippal
        lulakinil uyirvAzkkai
      kaNTa n^AthanAr kaTaliTaN^ kaithozak
        kAthalith thuRaikOyil
      vaNTu paNcheyu mAmalarp pozilmanynyai
        n^aTamiTu mAthOTTan^
      thoNTar n^AToRun^ thuthicheya aruLcheykE
        thIchchara mathuthAnE.                    07
   1165 thenni laN^kaiyar kulapathi malain^alin^
        theTuththavan muTithiNTOL
      thanna laN^keTa aTarththavaR karuLcheytha
        thalaivanAr kaTalvAyap
      ponni laN^kiya muththumA maNikaLum
        porun^thiya mAthOTTath
      thunni yanpoTum aTiyava riRainychukE
        thIchcharath thuLLArE.                   08
   1166 pUvu LAnumap porukaTal vaNNanum
        puviyiTan^ thezun^thOTi
      mEvi n^ATin^in aTiyiNai kANkilA
        viththaka mennAkum
      mAvum pUkamuN^ kathaliyum n^eruN^kumA
        thOTTan^an nakarmannith
      thEvi thannoTun^ thirun^thukE thIchcharath
        thirun^thaem perumAnE.                  09
   1167 puththa rAychchila punaithuki luTaiyavar
        puRanuraich chamaNAthar
      eththa rAkin^in RuNpava riyampiya
        Ezaimai kElEnmin
      maththa yAnaiyai maRukiTa uricheythu
        pOrththavar mAthOTTath
      thaththar mannupA lAviyin karaiyiRkE
        thIchcharam aTaiminnE.                  10
   1168 mATe lAmaNa murachenak kaTalina
        tholikavar mAthOTTath
      thATa lERuTai aNNalkE thIchcharath
        thaTikaLai yaNikAzi
      n^ATu LArkkiRai nyAnacham pan^thanchol
        n^avinRezu pAmAlaip
      pATa lAyina pATumin paththarkAL
        parakathi peRalAmE.                   11
   iththalam Izan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kEthIchchuvarar, thEviyAr - kaurin^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.108 thiruviRkuTivIraTTAnam

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1169 vaTikoL mEniyar vAnamA mathiyinar
        n^athiyinar mathuvArn^tha
      kaTikoL konRaiyany chaTaiyinar koTiyinar
        uTaipuli yathaLArppar
      viTaiya thERumem mAnamarn^ thinithuRai
        viRkuTi vIraTTam
      aTiya rAkin^in REththaval lArthamai
        aruvinai yaTaiyAvE.                   01
   1170 kaLaN^koL konRaiyuN^ kathirviri mathiyamuN^
        kaTikamaz chaTaikkERRi
      uLaN^koL paththarpAl aruLiya perumaiyar
        porukari yuripOrththu
      viLaN^ku mEniyar emperu mAnuRai
        viRkuTi vIraTTam
      vaLaN^koL mAmala rAln^inain^ thEththuvAr
        varuththama thaRiyArE.                   02
   1171 kariya kaNTaththar veLiyaveN poTiyaNi
        mArpinar valaN^kaiyil
      eriyar punchaTai yiTampeRak kATTakath
        thATiya vETaththar
      viriyum mAmalarp poykaichUz mathumali
        viRkuTi vIraTTam
      pirivi lAthavar perun^thavath thOrenap
        pENuva rulakaththE.                    03
   1172 pUthany chErn^thichai pATalar ATalar
        polithara n^alamArn^tha
      pAthany chEriNaich chilampinar kalampeRu
        kaTalezu viTamuNTAr
      vEtha mOthiya n^AvuTai yAniTam
        viRkuTi vIraTTany
      chErum n^enychinark kallathuN TOpiNi
        thIvinai keTumARE.                   04
   1173 kaTiya ERRinar kanalana mEniyar
        analeza vUrmUnRum
      iTiya mAlvarai kAlvaLaith thAnRana
        thaTiyavar mEluLLa
      veTiya valvinai vITTuvip pAnuRai
        viRkuTi vIraTTam
      paTiya thAkavE paravumin paravinAR
        paRRaRum arun^OyE.                   05
   1174 peNNor kURinar perumaiyar chiRumaRik
        kaiyinar meyyArn^tha
      aNNa lanpuchey vAravark keLiyavar
        ariyavar allArkku
      viNNi lArpozil malkiya malarviri
        viRkuTi vIraTTam
      eNNi lAviya chin^thaiyi nArthamak
        kiTarkaLvan^ thaTaiyAvE.                  06
      ippathikaththin 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.           07
   1175 iTaN^koL mAkaTal ilaN^kaiyar kOnRanai
        yikalazi tharavUnRu
      thiTaN^koL mAlvarai yAnurai yArtharu
        poruLinan iruLArn^tha
      viTaN^koL mAmiTa RuTaiyava nuRaipathi
        viRkuTi vIraTTan^
      thoTaN^ku mARichai pATin^in RArthamaith
        thunpan^O yaTaiyAvE.                   08
   1176 cheN^kaN mAloTu n^Anmukan thETiyun^
        thiruvaTi yaRiyAmai
      eN^ku mAreri yAkiya iRaivanai
        yaRaipunal muTiyArn^tha
      veN^kaN mAlvaraik kariyurith thukan^thavan
        viRkuTi vIraTTan^
      thaN^kai yARRozu thEththaval lAravar
        thavamalku kuNaththArE.                   09
   1177 piNTa muNTuzal vArkaLum pirithuva
        rATaiya ravarvArththai
      paNTu minRumOr poruLenak karuthanmin
        parivuRu vIrkENmin
      viNTa mAmalarch chaTaiyava niTamenil
        viRkuTi vIraTTaN^
      kaNTu koNTaTi kAthalchey vAravar
        karuththuRuN^ kuNaththArE.                   10
   1178 vilaN^ka lEchilai yiTamena vuTaiyavan
        viRkuTi vIraTTath
      thilaN^ku chOthiyai emperu mAnRanai
        yezilthikaz kazalpENi
      n^alaN^koL vAzpoziR kAziyuL nyAnacham
        pan^thanaR RamizmAlai
      valaN^ko TEyichai moziyumin mozin^thakkAl
        maRRathu varamAmE.                    11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - vIraTTAnEchuvarar, thEviyAr - maivArkuzaliyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.109 thirukkOTTUr

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1179 n^Ila mArtharu kaNTanE n^eRRiyOr
        kaNNanE oRRaiviTaich
      chUla mArtharu kaiyanE thunRupaim
        pozilkaLchUzn^ thazakAya
      kOla mAmalar maNaN^kamaz kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      chAla n^ILthala mathaniTaip pukazmikath
        thAN^kuvar pAN^kAlE.                   01
   1180 paN^ka yammalarch chIRaTi panychuRu
        melvira laravalkul
      maN^kai mArpalar mayilkuyil kiLiyena
        mizaRRiya moziyArmen
      koN^kai yArkuzAN^ kuNalaichey kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      chaN^kai yonRila rAkichchaN^ karanthiru
        aruLpeRal eLithAmE.                  02
   1181 n^ampa nArn^ala malarkoTu thozuthezum
        aTiyavar thamakkellAny
      chempo nArtharum ezilthikaz mulaiyavar
        chelvamal kiyan^alla
      kompa nArthozu thATiya kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      ampo nArtharu mulakinil amararO
        Tamarn^thini thiruppArE.                 03
   1182 palavu n^ILpozil thIN^kani thEnpalA
        mAN^kani payilvAya
      kalava manynyaikaL n^ilavuchoR kiLLaikaL
        annanychErn^ thazakAya
      kulavu n^ILvayal kayalukaL kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      n^ilavu chelvaththa rAkin^IL n^ilaththiTai
        n^ITiya pukazArE.                    04
   1183 uruku vAruLLath thoNchuTar thanakkenRum
        anparAm aTiyArkaL
      parukum Aramu thenan^inRu parivoTu
        paththichey theththichaiyuN^
      kuruku vAzvayal chUztharu kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      aruku chErtharu vinaikaLum akalumpOy
        avanaruL peRalAmE.                   05
   1184 thunRu vArchaTaith thUmathi maththamun^
        thunneruk kArvanni
      ponRi nArthalaik kalanoTu parikalam
        puliyuri yuTaiyATai
      konRai ponnena malartharu kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArai
      enRu mEththuvArk kiTarilai kETilai
        Ethamvan^ thaTaiyAvE.                   06
   1185 mATa mALikai kOpuraN^ kUTaN^kaL
        maNiyaraN^ kaNichAlai
      pATu chUzmathiR paimponchey maNTapam
        parichoTu payilvAya
      kUTu pUmpozil chUztharu kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      kETa thonRila rAkin^al lulakiniR
        kezuvuvar pukazAlE.                   07
   1186 oLikoL vALeyiR Rarakkanav vuyarvarai
        yeTuththalum umaiyanychich
      chuLiya vUnRaluny chOrn^thiTa vALOTu
        n^ALavaR karuLcheytha
      kuLirkoL pUmpozil chUztharu kOTTUrn^aR
        kozun^thinaith thozuvArkaL
      thaLirkoL thAmaraip pAthaN^kaL aruLpeRun^
        thavamuTai yavarthAmE.                   08
   1187 pATi yATumeyp paththarkaT karuLcheyum
        muththinaip pavaLaththaith
      thETi mAlayan kANavoN NAthavath
        thiruvinaith therivaimAr
      kUTi yATavar kaithozu kOTTUrn^aR
        kozun^thEyen RezuvArkaL
      n^ITu chelvaththa rAkiyiv vulakinil
        n^ikaztharu pukazArE.                   09
   1188 kONal veNpiRaich chaTaiyanaik kOTTUrn^aR
        kozun^thinaich chezun^thiraLaip
      pUNal cheythaTi pORRumin poyyilA
        meyyann^al laruLenRuN^
      kANa lonRilAk kAramaN thErarkuN
        TAkkarchoR karuthAthE
      pENal cheythara naiththozum aTiyavar
        perumaiyaip peRuvArE.                  10
   1189 pan^thu lAviraR pavaLavAyth thEnmozip
        pAvaiyO TuruvAruN^
      kon^thu lAmalar viripoziR kOTTUrn^aR
        kozun^thinaich chezumpavaLam
      van^thu lAviya kAziyuL nyAnacham
        pan^thanvAyn^ thuraicheytha
      chan^thu lAn^thamiz mAlaikaL vallavar
        thAN^kuvar pukazAlE.                   11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kozun^thIchuvarar, thEviyAr - thEnmozippAvaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.110 thirumAn^thuRai

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1190 chempo nArtharu vEN^kaiyum nyAzaluny
        cherun^thicheN pakamAnaik
      kompum Aramum mAthavi churapunai
        kurun^thalar paran^thun^thi
      ampon n^Ervaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRaikinRa
      empi rAnimai yOrthozu paiN^kaza
        lEththuthal cheyvOmE.                  01
   1191 viLavu thEnoTu chAthiyin palaN^kaLum
        vEymaNi n^iran^thun^thi
      aLavi n^Irvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai uRaivAnath
      thuLava mAlmaka naiN^kaNaik kAmanaich
        chuTavizith thavaneRRi
      aLaka vANuthal arivaithan paN^kanai
        yanRimaR RaRiyOmE.                  02
   1192 kOTu thEnchori kunRiTaip pUkamuN^
        kUn^thalin kulaivAri
      OTu n^Irvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRain^ampan
      vATi nArthalai yiRpali koLpavan
        vAnavar makizn^thEththuN^
      kETi lAmaNi yaiththoza lallathu
        kezumuthal aRiyOmE.                  03
   1193 ilava nyAzalum InychoTu churapunnai
        iLamaru thilavaN^kaN^
      kalavi n^Irvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRaikaNTan
      alaikoL vArpunal ampuli maththamum
        ATara vuTanvaiththa
      malaiyai vAnavar kozun^thinai yallathu
        vaNaN^kuthal aRiyOmE.                  04
   1194 kON^ku cheNpakaN^ kurun^thoTu pAthiri
        kuraviTai malarun^thi
      ON^ki n^Irvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRaivAnaip
      pAN^ki nAliTun^ thUpamun^ thIpamum
        pATTavi malarchErththith
      thAN^ku vAravar n^AmaN^kaL n^Avinil
        thalaippaTun^ thavaththOrE.                  05
   1195 peruku chan^thanaN^ kArakil pIliyum
        perumaram n^imirn^thun^thip
      poruthu kAviri vaTakarai mAn^thuRaip
        punithanem perumAnaip
      parivi nAlirun^ thiraviyum mathiyamum
        pArmannar paNin^thEththa
      marutha vAnavar vazipaTu malaraTi
        vaNaN^kuthal cheyvOmE.                  06
   1196 n^aRava mallikai mullaiyum mauvalum
        n^ANmala ravaivAri
      iRavil van^theRi kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yiRaianRaN^
      kaRava nAkiya kURRinaich chATiya
        an^thaNan varaivillAl
      n^iRaiya vAN^ki valiththeyi leythavan
        n^iraikazal paNivOmE.                  07
   1197 man^tha mArpozil mAN^kani mAn^thiTa
        man^thikaL mANikkam
      un^thi n^Irvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRaivAnai
      n^in^thi yAveTuth thArththaval larakkanai
        n^eriththiTu viralAnaich
      chin^thi yAmanath thAravar chErvathu
        thIn^eRi yathuthAnE.                   08
   1198 n^Ila mAmaNi n^iththilath thoththoTu
        n^iraimalar n^iran^thun^thi
      Ali yAvaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yamarvAnai
      mAlu n^Anmukan thETiyuN^ kANkilA
        malaraTi yiNain^ALuN^
      kOla mEththin^in RATumin pATumin
        kURRuvan n^aliyAnE.                   09
   1199 n^inRu NunychamaN thErarum n^ilaiyilar
        n^eTuN^kazai n^aRavElam
      n^anRu mAN^kani kathaliyin palaN^kaLum
        n^ANalin n^uraivAri
      onRi n^Ervaru kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yorukAlam
      anRi yuLLazin^ thezumpari chazakithu
        athuvavark kiTamAmE.                   10
   1200 varaiva LaN^kavar kAviri vaTakarai
        mAn^thuRai yuRaivAnaich
      chirapu rampathi yuTaiyavan kavuNiyan
        chezumaRai n^iRain^Avan
      arave numpaNi vallavan nyAnacham
        pan^thanan puRumAlai
      paravi Tun^thozil vallavar allalum
        pAvamum ilarthAmE.                   11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - airAvaNEchuvarar, thEviyAr - azakAyamarn^than^Ayakiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.111 thiruvAymUr

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1201 thaLiriLa vaLarena umaipATath
        thALa miTavOr kazalvIchik
      kiLariLa maNiyara varaiyArth
        thATum vETak kiRimaiyAr
      viLariLa mulaiyavark karuLn^alki
        veNNI RaNin^thOr chenniyinmEl
      vaLariLa mathiyamo TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  01
   1202 ven^thazal vaTivinar poTippUchi
        viritharu kOvaNa vuTaimElOr
      pan^thanychey tharavachaith tholipATip
        palapala kaTaithoRum palithErvAr
      chin^thanai pukun^thenak karuLn^alkich
        chenychuTar vaNNartham maTiparava
      van^thanai palacheya ivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  02
   1203 paNNiR polin^tha vINaiyar
        pathineN kaNamu muNarAn^any
      chuNNap polin^tha miTaRRinAr
        uLLa muruki luTanAvAr
      chuNNap poTin^I RaNimArpar
        chuTarpoR chaTaimEl thikazkinRa
      vaNNap piRaiyO TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  03
   1204 erikiLar mathiyamo Teziln^uthalmEl
        eRipoRi yaravino TARumUzka
      virikiLar chaTaiyinar viTaiyERi
        veruvavan^ thiTarcheytha vikirthanAr
      purikiLar poTiyaNi thiruvakalam
        poncheytha vAymaiyar ponmiLirum
      variyara varaikkachaith thivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  04
   1205 anychana maNivaNam eziln^iRamA
        vakamiTa RaNikoLa vuTalthimila
      n^anychinai yamararkaL amuthamena
        n^aNNiya n^aRun^uthal umain^aTuN^ka
      venychina mAlkaLi yAnaiyinthOl
        veruvuRap pOrththathan n^iRamumaqthE
      vanychanai vaTivinO TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  05
   1206 alliya malarpulku virikuzalAr
        kazaliNai yaTin^iza lavaiparava
      elliyam pOthukoN TeriyEn^thi
        yeziloTu thozilavai yichaiyavallAr
      cholliya arumaRai yichaipATich
        chUTiLa mathiyinar thOTupeythu
      valliyan^ thOluTuth thivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  06
   1207 kaTipaTu konRain^an malarthikazuN^
        kaNNiyar viNNavar kanamaNichEr
      muTipilkum iRaiyavar maRukinn^allAr
        muRaimuRai palipeya muRuvalcheyvAr
      poTiyaNi vaTivoTu thiruvakalam
        ponnena miLirvathOr aravinoTum
      vaTin^unai mazuvino TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  07
   1208 kaTTiNai puthumalar kamazkonRaik
        kaNNiyar vINaiyar thAmumaqthE
      eTTuNai chAn^thamo TumaithuNaiyA
        iRaivanA ruRaivathO riTamvinavil
      paTTiNai yakalalkul virikuzalAr
        pAvaiyar paliyethir koNarn^thupeyya
      vaTTaNai yATalo TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  08
   1209 Enama ruppino TezilAmai
        yichaiyap pUNTO rERERik
      kAnama thiTamA vuRaikinRa
        kaLvar kanavil thuyarcheythu
      thEnuNa malarkaL un^thivimmith
        thikazpoR chaTaimEl thikazkinRa
      vAnan^an mathiyinO TivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  09
   1210 chUTalveN piRaiyinar chuTarmuTiyar
        chuNNaveN NIRRinar chuTarmazuvar
      pATalvaN Tichaimural konRaiyan^thAr
        pAmpoTu n^Ulavai pachain^thilaN^kak
      kOTanan mukizviral kUppin^allAr
        kuRaiyuRu paliyethir koNarn^thupeyya
      vATalveN TalaipiTith thivarANIr
        vAymU raTikaL varuvArE.                  10
   1211 thiN^kaLo Taruvaraip poziRchOlaith
        thEnalaN^ kAnalan^ thiruvAymUr
      aN^kamO TarumaRai yolipATal
        azaln^iRa vaNNartham maTiparavi
      n^aN^kaLtham vinaikeTa moziyavalla
        nyAnacham pan^than thamizmAlai
      thaN^kiya manaththinAl thozuthezuvAr
        thamarn^eRi yulakukkOr thavan^eRiyE.             11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - vAymUrIchuvarar, thEviyAr - pAlinun^anmoziyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.112 thiruATAnai

     paN - n^aTTarAkam
   thiruchchiRRampalam

   1212 mAthOr kURukan^ thERa thERiya
      AthiyA nuRai ATAnai
      pOthinAR punain^ thEththu vArthamai
      vAthiyA vinai mAyumE.                    01
   1213 vATal veNTalai aN^kai yEn^thin^in
      RATalA nuRai ATAnai
      thOTulA malar thUvik kaithoza
      vITum n^uN^kaL vinaikaLE.                    02
   1214 maN^kai kURinan mAnma RiyuTai
      aN^kai yAnuRai ATAnai
      thaN^kai yARRozu thEththa vallavar
      maN^ku n^OypiNi mAyumE.                   03
   1215 chuNNa n^IRaNi mArpiR ROlpunai
      aNNa lAnuRai ATAnai
      vaNNa mAmalar thUvik kaithoza
      eNNu vAriTar EkumE.                     04
   1216 koyya Nimmalark konRai chUTiya
      aiyan mEviya ATAnai
      kaiya Nimmala rAlva NaN^kiTa
      veyya valvinai vITumE.                    05
   1217 vAni Lammathi malku vArchaTai
      Anany chATalan ATAnai
      thEna Nimmalar chErththa muncheytha
      Una muLLa voziyumE.                     06
   1218 thulaN^ku veNmazu vEn^thich chUzchaTai
      alaN^ka lAnuRai ATAnai
      n^alaN^koL mAmalar thUvi n^AToRum
      valaN^koL vArvinai mAyumE.                  07
   1219 ven^tha n^IRaNi mArpiR ROlpunai
      an^tha millavan ATAnai
      kan^tha mAmalar thUvik kaithozuny
      chin^thai yArvinai thEyumE.                   08
   1220 maRaival lAroTu vAna varthozu
      thaRaiyun^ thaNpunal ATAnai
      uRaiyum Ichanai yEththath thIvinai
      paRaiyum n^alvinai paRRumE.                   09
   1221 mAya nummala rAnuN^ kaithoza
      Aya an^thaNan ATAnai
      thUya mAmalar thUvik kaithoza
      thIya valvinai thIrumE.                    10
   1222 vITi nArmali vEN^ka Taththun^in
      RATa lAnuRai ATAnai
      n^ATi nyAnacham pan^than chen^thamiz
      pATa n^OypiNi pARumE.                   11
   iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - AthiraththinEchuvarar, thEviyAr - ampAyiravalliyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.113 chIkAzi

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1223 poTiyilaN^kun^ thirumEni yALarpuli yathaLinar
      aTiyilaN^kuN^ kazalArkka ATummaTi kaLLiTam
      iTiyilaN^kuN^ kuralOtham malkavveRi vArthiraik
      kaTiyilaN^kum punalmuth thalaikkuN^kaTaR kAziyE.             01
   1224 mayalilaN^kun^ thuyarmA chaRuppAnarun^ thoNTarkaL
      ayalilaN^kap paNicheyya n^inRavvaTi kaLLiTam
      puyalilaN^kuN^ koTaiyALar vEthaththoli poliyavE
      kayalilaN^kum vayaRkazani chUzuN^kaTaR kAziyE.             02
   1225 kUrvilaN^kun^ thiruchUla vElarkuzaik kAthinar
      mArvilaN^kum purin^Ulu kan^thammaNa vALanUr
      n^ErvilaN^kal lanathiraikaL mOthan^n^eTun^ thAraivAyk
      kArvilaN^kal lenakkalan^ thozukuN^kaTaR kAziyE.           03
   1226 kuRRamillAr kuRaipATu cheyvArpazi thIrppavar
      peRRan^alla koTimun nuyarththaperu mAniTam
      maRRun^allAr manaththA liniyArmaRai kalaiyelAN^
      kaRRun^allAr pizaitherin^ thaLikkuN^kaTaR kAziyE.           04
   1227 viruthilaN^kuny charithaiththozi lArviri chaTaiyinAr
      eruthilaN^kap polin^thERum en^thaikkiTa mAvathu
      perithilaN^kum maRaikiLainyar Othappizai kETTalAR
      karuthukiLLaik kulan^therin^thu thIrkkuN^kaTaR kAziyE.          05
   1228 thOTilaN^kuN^ kuzaikkAthar vEtharchurum pArmalarp
      pITilaN^kuny chaTaipperumai yALarkkiTa mAvathu
      kOTilaN^kum perumpozilkaL malkapperuny chen^n^elin
      kATilaN^kum vayalpayilum an^thaNkaTaR kAziyE.             06
   1229 malaiyilaN^kuny chilaiyAka vEkammathil mUnRerith
      thalaiyilaN^kum punaRkaN^kai vaiththavvaTi kaTkiTam
      ilaiyilaN^kum malarkkaithai kaNTalveRi viravalAl
      kalaiyilaN^kuN^ kaNaththinam poliyuN^kaTaR kAziyE.           07
   1230 muzuthilaN^kum perumpAruL vAzummuraN ilaN^kaikkOn
      azuthiraN^kach chiramura moTuN^kavvaTarth thAN^kavan
      thozuthiraN^kath thuyarthIrth thukan^thArk kiTamAvathu
      kazuthumpuLLum mathiRpuRama thAruN^kaTaR kAziyE.             08
   1231 pUvinAnum viripOthin malkun^thiru makaLthanai
      mEvinAnum viyan^thEththa n^INTAraza lAyn^iRain^
      thOviyaN^kE yavarkkaruL purin^thavvoru varkkiTaN^
      kAviyaN^kaN maTamaN^kai yarchErkaTaR kAziyE.             09
   1232 uTain^avinRA ruTaiviT TuzalvArirun^ thavaththAr
      muTain^avinRam moziyozith thukan^thammuthal vanniTam
      maTain^avinRa punaRkeNTai pAyumvayal malithara
      kaTain^avinRan^ n^eTumATa mON^kuN^kaTaR kAziyE.            10
   1233 karukumun^n^Ir thiraiyOtha mAruN^kaTaR kAziyuL
      urakamAruny chaTaiyaTikaL thampAluNarn^ thuRuthalAR
      perukamalkum pukazpENun^ thoNTarkkichai yArthamiz
      virakanchonna ivaipATi yATakkeTum vinaikaLE.           11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.114 thirukkEthAram

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1234 thoNTaranychuN^ kaLiRu maTakkich churumpArmalar
      iNTaikaTTi vazipATu cheyyumiTa menparAl
      vaNTupATa mayilAla mAnkanRu thuLLavarik
      keNTaipAyach chunain^Ila moTTalaruN^ kEthAramE.            01
   1235 pAthamviN NOrpalarum paravippaNin^ thEththavE
      vEthan^Ankum pathineTTo TARumvirith thArkkiTan^
      thAthuviNTa mathuvuNTu miNTivaru vaNTinaN^
      kIthampATa maTaman^thi kETTukaLuN^ kEthAramE.             02
   1236 mun^thivan^thu purOthAya mUzkim munikaLpalar
      en^thaipemmA nenan^in RiRainychumiTa menparAl
      man^thipAyach charElach chorin^thum murin^thukkapUk
      ken^than^ARak kiLaruny chaTaiyen^thai kEthAramE.             03
   1237 uLLamikkAr kuthiraim mukaththAroru kAlarkaL
      eLkalillA imaiyOrkaL chErummiTa menparAl
      piLLaithuLLik kiLaipayilva kETTuppiri yAthupOyk
      kiLLaiyEnaR kathirkoNarn^thu vAyppeyyuN^ kEthAramE.         04
   1238 UziyUzi yuNarvArkaL vEthaththinoN poruLkaLAl
      vAziyen^thai yenavan^thi RainychummiTa menparAl
      mEzithAN^ki yuzuvArkaL pOlavvirai thEriya
      kEzalpUzthi kiLaikka maNichin^thuN^ kEthAramE.            05
   1239 n^IRupUchi n^ilaththuNTu n^IrmUzkin^IL varaithanmEl
      thERuchin^thai yuTaiyArkaL chErummiTa menparAl
      ERimAvin kaniyumpalA vinniruny chuLaikaLuN^
      kIRin^ALum muchukkiLaiyO TuNTukaLuN^ kEthAramE.           06
   1240 maTan^thaipAkath thaTakkim maRaiyOthi vAnOrthozath
      thoTarn^than^ammEl vinaithIrkka n^inRArkkiTa menparAl
      uTain^thakARRuk kuyarvEN^kai pUththuthirak kallaRaikaNmEl
      kiTan^thavEN^kai chinamA mukanycheyyuN^ kEthAramE.            07
   1241 aravamun^n^Ir aNiyilaN^kaik kOnaiyaru varaithanAl
      veruvavUnRi viralAlaTarth thArkkiTa menparAl
      kuravaN^kON^kaN^ kuLirpiNTi nyAzalchura punnaimEl
      kiramamAka varivaNTu paNcheyyuN^ kEthAramE.             08
   1242 Azn^thukANAr uyarn^theytha killArala man^thavar
      thAzn^thuthan^tham muTichAya n^inRArkkiTa menparAl
      vIzn^thucheRRun^ n^izaRkiRaN^kum vEzaththinveN maruppinaik
      kIzn^thuchiN^kaN^ kurukuNNa muththuthiruN^ kEthAramE.        09
   1243 kaTukkaLthinRu kazimInkavar vArkaL mAchuTampinar
      iTukkaNuyppA ravareytha voNNAviTa menparAl
      aTukkan^inRav vaRavuraikaL kETTAN^kavar vinaikaLaik
      keTukkan^inRa perumAn uRaikinRa kEthAramE.            10
   1244 vAyn^thachen^n^el viLaikazani malkumvayaR kAziyAn
      Eyn^than^IrkkOT TimaiyOr uRaikinRa kEthAraththai
      Ayn^thuchonna arun^thamizkaL paththummichai vallavar
      vEn^tharAki yulakANTu vITu kathipeRuvarE.              11
   iththalam vaTathEchaththiluLLathu.
   chuvAmipeyar - kEthArEchuvarar,
   thEviyAr - kauriyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.115 thiruppukalUr

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1245 veN^kaLvimmu kuzaliLaiya rATavveRi viravun^Irp
      poN^kucheN^kaT karuN^kayalkaL pAyumpuka lUrthanuL
      thiN^kaLchUTith thiripuramO rampAleri yUTTiya
      eN^kaLpemmAn aTiparava n^ALummiTar kaziyumE.            01
   1246 vAzn^than^ALum minivAzu n^ALummivai yaRithirEl
      vIzn^than^ALem perumAnai yEththAvithi yillikAL
      pOzn^thathiN^kaT purichaTaiyi nAnRanpuka lUraiyE
      chUzn^thavuLLam uTaiyIrkAL uN^kaLthuyar thIrumE.            02
   1247 maTaiyinn^eythal karuN^kuvaLai cheyyammalarth thAmarai
      puTaikoLchen^n^el viLaikazani malkumpuka lUrthanuL
      thoTaikoLkonRai punain^thAnOr pAkammathi chUTiyai
      aTaiyavallAr amarulakam ALap peRuvArkaLE.             03
   1248 pUvun^n^Irum paliyuny chuman^thupuka lUraiyE
      n^AvinAlE n^avinREththa lOvArchevith thuLaikaLAl
      yAvuN^kELAr avanperumai yallAlaTi yArkaLthAm
      Ovun^ALum uNarvozin^tha n^ALenRuLLaN^ koLLavE.           04
   1249 annaN^kannip peTaipulki yolkiyaNi n^aTaiyavAyp
      ponnaN^kAnychi malarchchinna mAlumpuka lUrthanuL
      munnammUnRu mathileriththa mUrththithiRaN^ karuthuN^kAl
      innarennap perithariyar EththachchiRi theLiyarE.           05
   1250 kulavarAkak kulamilaru mAkakkuNam pukazuN^kAl
      ulakiln^alla kathipeRuva rEnummala rURuthEn
      pulavamellAm veRikamazum an^thaNpuka LurthanuL
      n^ilavamalku chaTaiyaTikaL pAthamn^inai vArkaLE.             06
   1251 ANumpeNNum menan^iRpa rEnummara vAramAp
      pUNumEnum pukalUr thanakkOr poruLAyinAn
      UNumUrAr iTupichchai yERRuNTuTai kOvaNam
      pENumEnum pirAnenpa rAlemperu mAnaiyE.            07
   1252 uyyavENTil ezupOtha n^enychEyuya rilaN^kaikkOn
      kaikaLOlkak karuvarai yeTuththAnaiyOr viralinAl
      cheykaithOnRach chithaiththaruLa vallachivan mEyapUm
      poykaichUzn^tha pukalUr pukazap poruLAkumE.             08
   1253 n^EmiyAnum mukan^An kuTaiyan^n^eRi yaNNalum
      AmithenRu thakain^thEththap pOyAraza lAyinAn
      chAmithAthai charaNAku menRuthalai chAyminO
      pUmiyellAm pukazchelvam malkumpuka lUraiyE.             09
   1254 vErththameyyar uruvath thuTaiviT TuzalvArkaLum
      pOrththakURaip pOthin^Iza lArumpuka lUrthanuL
      thIrththamellAny chaTaikkaran^tha thEvanthiRaN^ karuthuN^kAl
      Orththumeyyen RuNarAthu pAthan^thozu thuymminE.            10
   1255 pun^thiyArn^tha periyOrkaL Eththumpuka lUrthanuL
      ven^thachAmpaR poTippUcha vallaviTai yUrthiyai
      an^thamillA analATa lAnaiyaNi nyAnacham
      pan^thanchonna thamizpATi yATakkeTum pAvamE.            11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.116 thirun^AkaikkArONam

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1256 kUnalthiN^kaT kuRuN^kaNNi kAnRan^n^eTu veNNilA
      vEnaRpUththam marAN^kOthai yOTumvirA vunychaTai
      vAnan^ATan namarar perumAR kiTamAvathu
      kAnalvEli kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            01
   1257 vilaN^kalonRu chilaiyA mathilmUnRuTan vITTinAn
      ilaN^kukaNTath thezilAmai pUNTAR kiTamAvathu
      malaN^kiyON^kiv varuveN Tiraimalkiya mAlkaTaR
      kalaN^kalOthaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            02
   1258 veRikoLAruN^ kaTaRkaithai n^eythalviri pUmpozil
      muRikoLnyAzal muTappunnai mullaimmukai veNmalar
      n^aRaikoLkonRain^ n^ayan^thON^ku n^AthaR kiTamAvathu
      kaRaikoLothaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.           03
   1259 vaNTupATav vaLarkonRai mAlaimmathi yOTuTan
      koNTakOlaN^ kuLirkaN^kai thaN^kuN^kuruL kunychiyuL
      uNTupOlum menavaith thukan^thavvoru vaRkiTam
      kaNTalvEli kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            04
   1260 vArkoLkOlam mulaimaN^kai n^allArmakizn^ thEththavE
      n^IrkoLkOlach chaTain^eTuveN TiN^kaLn^ikaz veythavE
      pOrkoLchUlap paTaipulku kaiyArk kiTamAvathu
      kArkoLothaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.           05
   1261 viTaiyathERiv viTavara vachaiththa vikirtharavar
      paTaikoLpUtham palapATa ATum paramAyavar
      uTaikoLvEN^kai yurithO luTaiyArk kiTamAvathu
      kaTaikoLchelvaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.          06
   1262 poythuvAzvAr manampAz paTukkummalarp pUchanai
      cheythuvAzvAr chivanchE vaTikkEcheluny chin^thaiyAr
      eythavAzvAr eziln^akka remmARkiTa mAvathu
      kaithalvEli kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            07
   1263 paththiraTTi thiraLthO LuTaiyAnmuTi paththiRa
      aththiraTTi viralA laTarththArk kiTamAvathu
      maiththiraTTiv varuveN Tiraimalkiya vArkaTal
      kaiththiraTTuN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            08
   1264 n^allapOthil luRaivAnum mAlumn^aTuk kaththinAl
      allarAva renan^inRa pemmAR kiTamAvathu
      mallalON^kiv varuveN Tiraimalkiya mAlkaTal
      kallalOthaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.            09
   1265 uyarn^thapOthin nuruvath thuTaiviTTuzal vArkaLum
      peyarn^thamaNTai yiTupiNTa mAvuNTuzal vArkaLum
      n^ayan^thukANA vakain^inRa n^Athark kiTamAvathu
      kayaN^koLothaN^ kazichUz kaTaln^Akaik kArONamE.           10
   1266 malkuthaNpUm punalvAyn^ thozukumvayaR kAziyAn
      n^allakELvith thamiznyAna champan^than n^allArkaLmun
      vallavARE punain^thEththuN^ kArONaththu vaNTamiz
      cholluvArkkum mivaikET pavarkkun^thuya rillaiyE.          11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.117 thiru irumpaimAkALam

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1267 maNTukaN^kai chaTaiyiR karan^thum mathichUTimAn
      koNTakaiyAR purammUn Reriththa kuzakanniTam
      eNTichaiyum pukazpOy viLaN^kum irumpaithanuL
      vaNTukItham muralpozil chulAyn^inRa mAkALamE.           01
   1268 vEthaviththAya veLLain^IRu pUchi vinaiyAyina
      kOthuviththAya n^IRezak koTimA mathilAyina
      EthaviththA yinathIrk kummiTam mirumpaithanuL
      mAthavaththOr maRaiyOr thozan^inRa mAkALamE.           02
   1269 ven^than^IRu melumpum maNin^tha viTaiyUrthiyAn
      en^thaipemmA niTamezilkoL chOlai irumpaithanuL
      kan^thamAya palavin kanikaL kamazumpozil
      man^thiyERik koNarn^thuN TukaLkinRa mAkALamE.           03
   1270 n^anychukaNTath thaTakki n^aTuN^kum malaiyAnmakaL
      anychavEzam uriththa perumAn amarummiTam
      enychalillAp pukazpOy viLaN^kum irumpaithanuL
      manychilON^kum pozilchUzn^ thazakAya mAkALamE.           04
   1271 pUchumAchil poTiyAn viTaiyAn poruppanmakaL
      kUchaAnai uriththa perumAn kuRaiveNmathi
      IchaneN^kaL LiRaivan niTampOl irumpaithanuL
      mAchilOrkaN malarkoN TaNikinRa mAkALamE.           05
   1272 kuRaivathAya kuLirthiN^kaL chUTik kuniththAnvinai
      paRaivathAkkum paraman pakavan paran^thachaTai
      iRaivaneN^kaL perumAn iTampOl irumpaithanuL
      maRaikaLvallAr vaNaN^kith thozukinRa mAkALamE.           06
   1273 poN^kucheN^kaN Naravum mathiyum puripunchaTaith
      thaN^kavaiththa perumA nenan^in RavarthAzviTam
      eN^kumichchai yamarn^thAn iTampOl irumpaithanuL
      maN^kulthOyum pozilchUzn^ thazakAya mAkALamE.            07
   1274 n^aTTaththOTu n^ariyATu kAnath theriyATuvAn
      aTTamUrththi azalpO luruvan nazakAkavE
      iTTamAka irukkum miTampOl irumpaithanuL
      vaTTanychUzn^thu paNivAr piNithIrkkum mAkALamE.           08
   1275 aTTakAlan Ranaivavvi nAnav varakkanmuTi
      eTTumaRRum irupath thiraNTum miRavUnRinAn
      iTTamAka viruppA navanpOl irumpaithanuL
      maTTuvArn^tha pozilchUzn^ thezilAru mAkALamE.           09
   1276 aravamArththan RanalaN^kai yEn^thi yaTiyummuTi
      piramanmAlum maRiyAmai n^inRa periyOniTaN^
      kuravamArum poziRkuyilkaL chErum mirumpaithanuL
      maruvivAnOr maRaiyOr thozukinRa mAkALamE.           10
   1277 en^thaipemmA niTamezilkoL chOlai yirumpaithanuL
      man^thamAya pozilchUzn^ thazakAru mAkALaththil
      an^thamillA analATu vAnai yaNinyAnacham
      pan^thanchonna thamizpATa vallAr pazipOkumE.            11
   iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - mAkALEchuvarar, thEviyAr - kuyilammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.118 thiruththilathaippathi - mathimuththam

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1278 poTikaLpUchip palathoNTar kUTippular kAlaiyE
      aTikaLArath thozuthEththa n^inRavvaza kanniTaN^
      koTikaLoN^kik kulavum vizavArthila thaippathi
      vaTikoLchOlaim malarmaNaN^ kamazummathi muththamE.            01
   1279 thoNTarmiNTip pukaivimmu chAn^thuN^kamaz thuNaiyaluN^
      koNTukaNTAr kuRippuNara n^inRakuza kanniTan^
      theNTiraippUm punalarichil chUzn^thathila thaippathi
      vaNTukeNTuR Richaipayiluny chOlaimathi muththamE.            02
   1280 aTaluLERuyth thukan^thAn aTiyArama rarthozak
      kaTaluLn^anycham amuthAka vuNTakaTa vuLLiTan^
      thiTalaTaN^kach chezuN^kazani chUzn^thathila thaippathi
      maTaluLvAzaik kanithEn piliRRummathi muththamE.            03
   1281 kaN^kaithiN^kaL vannithun nerukkinnoTu kUviLam
      veN^kaNn^Akam virichaTaiyil vaiththavikir thanniTany
      cheN^kayalpAy punalarichil chUzn^thathila thaippathi
      maN^kulthOyum pozilchUzn^ thazakArmathi muththamE.           04
   1282 puraviyEzum maNipUN TiyaN^kuN^koTith thErinAn
      paravin^inRu vazipATu cheyyumpara mETTiyUr
      viravinyAzal virikON^ku vEN^kaichura punnaikaL
      maravammavvan malarun^ thilathaimathi muththamE.              05
   1283 viNNarvEtham viriththOtha vallAroru pAkamum
      peNNareNNAr eyilcheR Rukan^thaperu mAniTan^
      theNNilAvin oLithINTu chOlaiththila thaippathi
      maNNuLArvan^ tharuLpENi n^inRamathi muththamE.             06
   1284 ARuchUTi yaTaiyArpurany cheRRavar poRRoTi
      kURuchErum uruvark kiTamAvathu kURuN^kAl
      thERalArum pozilchUzn^ thazakArthila thaippathi
      mARilAvaN punalarichil chUzn^thamathi muththamE.             07
   1285 kaTuththuvan^tha kananmEni yinAnkaru varaithanai
      eTuththavanRan muTithOL aTarththArk kiTamAvathu
      puTaikkoLpUkath thiLampALai pulkummathup pAyavAy
      maTuththuman^thi yukaLun^ thilathaimathi muththamE.           08
   1286 paTaN^koLn^Akath thaNaiyAnum pain^thAmarai yinmichai
      iTaN^koLn^Al vEthanu mEththan^inRa iRaivanniTan^
      thiTaN^koLn^Avin nichaithoNTar pATun^ thilaithaippathi
      maTaN^kalvan^thu vazipATu cheyyummathi muththamE.             09
   1287 puththarthErar poRiyil chamaNarkaLum vIRilAp
      piththarchonnam mozikET kilAthaperu mAniTam
      paththarchiththar paNivuR RiRainychun^thila thaippathi
      maththayAnai vazipATu cheyyummathi muththamE.              10
   1288 man^thamArum pozilchUz thilathaimathi muththamER
      kan^thamAruN^ kaTaRkAzi yuLLAnthamiz nyAnacham
      pan^thanmAlai pazithIran^in REththaval lArkaLpOych
      chin^thaicheyvAr chivanchE vaTichErvathu thiNNamE.            11
   iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - mathimuththan^AthEchuvarar, thEviyAr - poRkoTiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.119 thirun^AkEchcharam

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1289 thazaikoLchan^thum makilum mayilpIliyuny chAthiyin
      pazamumun^thip punalpAy pazaN^kAvirith thenkarai
      n^azuvilvAnOr thozan^alku chIrmalku n^AkEchcharath
      thazakarpAthan^ thozuthEththa vallArkkaza kAkumE.            01
   1290 peNNOrpAkam maTaiyach chaTaiyiRpunal pENiya
      vaNNamAna perumAn maruvummiTam maNNuLAr
      n^aNNin^ALun^ thozuthEththi n^ankeythu n^AkEchcharaN^
      kaNNinAR kANavallA ravarkaNNuTai yArkaLE.             02
   1291 kuRavarkollaip punaN^koLLai koNTummaNi kulavun^Ir
      paRavaiyAlap parakkum pazaN^kAvirith thenkarai
      n^aRavan^ARum pozilchUzn^ thazakAya n^AkEchcharath
      thiRaivarpAthan^ thozuthEththa vallArkkiTa rillaiyE.          03
   1292 kUchan^OkkAthu munchonna poykoTuvinai kuRRamum
      n^AchamAkkum manaththArkaL van^thATu n^AkEchcharan^
      thEchamAkkun^ thirukkOyi lAkkoNTa chelvankazal
      n^EchamAkkun^ thiRaththAr aRaththAr n^eRippAlarE.           04
   1293 vampun^ARum malarummalaip paNTamuN^ koNTun^Ir
      paimponvArik kozikkum pazaN^kAvirith thenkarai
      n^ampann^ALum amarkinRa n^AkEchcharam n^aNNuvAr
      umparvAnOr thozachchen RuTanAvathum uNmaiyE.           05
   1294 kALamEkan^ n^iRakkAla nOTan^thakan karuTanum
      n^ILamAyn^in ReythakAma numpaTTana n^inaivuRin
      n^ALun^Athan amarkinRa n^AkEchcharam n^aNNuvAr
      kOLun^ALun^ thIyavEnum n^ankAN^kuRik koNminE.           06
   1295 vEyuthirmuth thoTumaththa yAnaimarup pumvirAy
      pAypunalvan^ thalaikkum pazaN^kAvirith thenkarai
      n^AyiRun^thiN^ kaLuN^kUTi van^thATu n^AkEchcharam
      mEyavanRan aTipORRi yenpAr vinaivITumE.            07
   1296 ilaN^kaivEn^than chirampath thiraTTiyezil thOLkaLum
      malaN^kivIzam malaiyA laTarththAniTa malkiya
      n^alaN^koLchin^thai yavarn^AToRum n^aNNum n^AkEchcharam
      valaN^koLchin^thai yuTaiyAr iTarAyina mAyumE.            08
   1297 kariyamAlum ayanum maTiyummuTi kANpoNA
      eriyathAkin^ n^imirn^thAn amarummiTa mINTukA
      viriyinn^Irvan^ thalaikkuN^ karaimEvu n^AkEchcharam
      pirivilAthav vaTiyArkaL vAniR piriyArkaLE.           09
   1298 thaTTiTukki yuRithUkkiya kaiyinar chAkkiyar
      kaTTuraikkum mozikoLLalum veLLilaN^ kATTiTai
      n^aTTiruTkaN n^aTamATiya n^Athan n^AkEchcharam
      maTTirukkum malariTTaTi vIzvathu vAymaiyE.              10
   1299 kan^than^ARum punaRkAvirith thenkarai kaNNuthal
      n^an^thichErun^ thirun^AkEch charaththinmEn nyAnacham
      pan^thann^AviR panuvallivai paththumval lArkaLpOy
      en^thaiyIchan nirukkum mulakeytha vallArkaLE.             11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.120 thirumUkkIchcharam

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1300 chAn^thamveNNI RenappUchi veLLanychaTai vaiththavar
      kAn^thaLArum viralEzai yOTATiya kAraNam
      Ayn^thukoNTAN^ kaRiyan^ n^iRain^thArava rArkolO
      vEn^thanmUkkIch charaththaTikaL cheykinRathOr meymmaiyE.         01
   1301 veNTalaiyOr kalanAp palithErn^thu virichaTaik
      koNTalArum punalchErth thumaiyA LOTuN^kUTTamA
      viNTavartham mathileythapin vEnilvEL ven^thezak
      kaNTavarmUk kIchcharaththem maTikaLchey kanmamE.             02
   1302 maruvalArtham mathiley thathuvummAn mathalaiyai
      uruvilArav veriyUT Tiyathummula kuNTathAl
      cheruvilArum pulicheN^ kayalAnaiyi nAncheytha
      poruvinmUk kIchcharaththem maTikaLcheyum pUchalE.            03
   1303 annamannan^ n^aTaichchAya lALOTaza keythavE
      minnaiyanna chaTaikkaN^kai yALmEviya kAraNan^
      thennankOzi yezilvanychiyum ON^kucheN^ kOlinAn
      mannanmUkkIch charaththaTikaL cheykinRathOr mAyamE.           04
   1304 viTamunArav vazalvAya thOrpAmparai vIkkiyE
      n^aTamunArav vazalATuvar pEyoTu n^aLLiruL
      vaTamanITu pukazppUziyan thennavan kOziman
      aTalmanmUkkIch charaththaTikaL cheykinRathO rachchamE.           05
   1305 ven^than^IRu meyyiRpU chuvarATuvar vIN^kiruL
      van^thenArav vaLaikoLvathu miN^koru mAyamAm
      an^thaNmA mAnathannEriyan chempiya nAkkiya
      en^thaimUkkIch charaththaTikaL cheykinRathO rEthamE.           06
   1306 araiyilAruN^ kalaiyillava nANoTu peNNumAy
      uraiyilArav vazalATuva ronRalar kANminO
      viravalArtham mathilmUnRuTan vevvaza lAkkinAn
      araiyAnmUkkIch charaththaTikaL cheykinRathO rachchamE.          07
   1307 Irkkun^Ircheny chaTaikkERRa thuN^kURRai yuthaiththathuN^
      kUrkkun^an mUvilaivEl valanEn^thiya koLkaiyum
      ArkkumvAyAn arakkan nuraththain^n^erith thavvaTal
      mUrkkanmUkkIch charaththaTikaL cheyyAn^inRa moympathE.          08
   1308 n^IruLArum malarmEl uRaivAn n^eTumAlumAych
      chIruLAruN^ kazalthETa meyththIth thiraLAyinAn
      chIrinAlaN^ koLirthennavan chempiyan vallavan
      chErumUkkIch charaththaTikaL cheykinRathOr chemmaiyE.          09
   1309 veNpulAnmAr piTuthukilinar veRRarai yuzalpavar
      uNpinAlE yuraippAr moziyUnama thAkkinAn
      oNpulAlvEl mikavallava nON^kezil kiLLichEr
      paNpinmUkkIch charaththaTikaL cheykinRathOr pachchaiyE.          10
   1310 mallaiyArmum muTimannar mUkkIchcharath thaTikaLaich
      chelvarAka n^inaiyumpaTi chErththiya chen^thamiz
      n^allarAyvAz pavarkAziyuL nyAnacham pan^thana
      chollavallA ravarvAnula kALavum vallarE.              11

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------
     --------------------------------------------------------

   2.121 thiruppAthirippuliyUr

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1311 munnamn^inRa muTakkAl muyaRkaruL cheythun^IL
      punnain^inRu kamazpA thirippuli yUruLAn
      thannain^inRu vaNaN^kun^ thanaiththava millikaL
      pinnain^inRa piNiyAk kaiyaip peRuvArkaLE.            01
   1312 koLLin^akka pakuvAya pEykaL kuzain^thATavE
      muLLilavam muthukAT TuRaiyum muthalvanniTam
      puLLinaN^kaL payilum pAthirip puliyUrthanai
      uLLa n^ammEl vinaiyAyina voziyuN^kaLE.             02
   1313 maruLinallAr vazipATu cheyyum mazuvALarmEl
      poruLinallAr payilpA thirippuli yUruLAn
      veruLinmAnin piNain^Okkal cheythuveRi cheythapin
      aruLiyAkath thiTaivaith thathuvum mazakAkavE.              03
   1314 pOthinAlum pukaiyAlum uyththE yaTiyArkaLthAm
      pOthinAlE vazipATu cheyyap puliyUrthanuL
      AthinAlum mavalam milAthavaTi kaLmaRai
      Othin^ALum miTumpichchai yERRuN TuNappAlathE.            04
   1315 Akan^allAr amuthAkka vuNTAn azalain^thalai
      n^Akan^allAr paravan^n^ayan^ thaN^karai yArththavan
      pOkan^allAr payilum pAthirippuli yUrthanuL
      pAkan^allA LOTun^inRa empara mETTiyE.              05
   1316 mathiyamoyththa kathirpO loLimmaNaR kAnalvAyp
      puthiyamuththan^ thikazpA thirippuli yUrenum
      pathiyilvaikkap paTumen^thai thanpazan^ thoNTarkaL
      kuthiyuN^koLvar vithiyuny cheyvar kuzakAkavE.            06
   1317 koN^karavap paTuvaN TaRaikuLir kAnalvAych
      chaN^karavap paRaiyin noliyavai chArn^thezap
      poN^karavam muyarpA thirippuli yUrthanuL
      aN^karavam maraiyil lachaiththAnai aTaiminE.             07
   1318 vIkkamezum ilaN^kaik kiRaivilaN^ kalliTai
      Ukkamozin^ thalaRav viralAliRai yUnRinAn
      pUkkamazum punalpA thirippuli yUrthanai
      n^Okkamelin^ thaNukA vinain^uNu kuN^kaLE.              08
   1319 annan^thAvum maNiyAr pozinmaNi yArpunnai
      ponnan^thAthu choripA thirippuli yUrthanuL
      munnan^thAvi aTimUn RaLan^thavan n^Anmukan
      thannan^thALuR RuNarAtha thOrthava n^IthiyE.              09
   1320 urin^thakURai yuruvath thoTutheru vaththiTaith
      thirin^thuthinnuny chiRun^On parumperun^ thErarum
      erin^thuchonnav vuraikoL LAthEyeTuth thEththumin
      purin^thaveN NIRRaNNal pAthirippuli yUraiyE.            10
   1321 an^thaNn^al lArakan kAziyuL nyAnacham
      pan^thann^al lArpayil pAthirippuli yUrthanuL
      chan^thamAlaith thamizpath thivaitharith thArkaLmEl
      van^thuthIyav vaTaiyAmai yAlvinai mAyumE.              11
   iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
   chuvAmipeyar - thOnRAththuNaiyIchuvarar, thEviyAr - thOkaiyampikaiyammai.

   thiruchchiRRampalam

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
      --------------------------------------------------------

   2.122 thiruppukali

     paN - chevvazi
   thiruchchiRRampalam

   1322 viTaiyathERi veRiyak karavArththa vimalanAr
      paTaiyathAkap parachu thariththArk kiTamAvathu
      koTaiyilOvAr kulamum muyarn^tham maRaiyOrkaLthAm
      puTaikoLvELvip pukaiyumpar ulAvum pukaliyE.           01
   1323 vElaithannil mikun^anychinai yuNTiruL kaNTanAr
      nyAlameN^kum palikoN TuzalvAr n^akarAvathu
      chAlan^allAr payilum maRaikETTup pathaN^kaLaich
      chOlaimEvuN^ kiLiththAn choRpayilum pukaliyE.           02
   1324 vaNTuvAzuN^ kuzalmaN^kai yOrkU Rukan^thArmathith
      thuNTamEvuny chuTarththol chaTaiyArk kiTamAvathu
      keNTaipAya maTuvil luyarkEthakai mAthavi
      puNTarIka malarppoykai n^ilAvum pukaliyE.             03
   1325 thiriyummUnRu puramum meriththuth thikazvAnavark
      kariyapemmAn aravak kuzaiyArk kiTamAvathu
      periyamATath thuyaruN^ koTiyin miTaivAlveyiR
      purivilAtha thaTampUm pozilchUz thaNpukaliyE.            04
   1326 EvilAruny chilaippArth thanukkin naruLcheythavar
      n^AvinALmUk kariviththa n^ampark kiTamAvathu
      mAvilAruN^ kanivAr kiTaN^kilviza vALaipOyp
      pUvilArum punaRpoykai yilvaikum pukaliyE.            05
   1327 thakkanvELvi thakarththa thalaivan thaiyalALOTum
      okkavEyem muravO nuRaiyum miTamAvathu
      kokkuvAzai palavin kozun^thaN kanikonRaikaL
      pukkavAchap punnaipon thiraLkATTum pukaliyE.            06
      ippathikaththil 7-mcheyyuL chithain^thupOyiRRu.            07
   1328 tholaivilAtha arakkan nuraththaith tholaiviththavan
      thalaiyun^thOLum n^eriththu chathurark kiTamAvathu
      kalaiyinmEvum manaththOr irappOrkkuk karappilAr
      poliyuman^thaN pozilchUzn^ thazakArum pukaliyE.           08
   1329 kINTupukkAr paRan^thAr ayarn^thAr kEzalannamAyk
      kANTumenRAr kazalpaNiya n^inRArk kiTamAvathu
      n^INTan^Arai iraiyAral vAran^iRai cheRuviniR
      pUNTumikkav vayalkATTum an^thaN pukaliyE.              09
   1330 thaTukkuTuththuth thalaiyaip paRippAroTu chAkkiyar
      iTukkaNuyppAr iRainychAtha emmAR kiTamAvathu
      maTuppaTukkuny churuthipporuL vallavar vAnuLor
      aTuththaTuththup pukun^thINTum an^thaN pukaliyE.           10
   1331 eythavoNNA iRaivan uRaikinRa pukaliyaik
      kaithavamillAk kavuNiyan nyAnacham pan^thanchIr
      cheythapaththum ivaicheppa vallArchiva lOkaththil
      eythin^alla imaiyOrkaL Eththavirup pArkaLE.            11

   thiruchchiRRampalam

   thirunyAnachampan^thachuvAmikaL aruLichcheytha
   thEvArap pathikaN^kaL iraNTAm thirumuRai muRRum.

   uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

   paN - 24. avai,

   pakaR paN :
   puRan^Irmai, kAn^thAram, piyan^thaikkAn^thAram,
   kavuchikam, in^thaLam, thakkEchi, chAthAri, n^aTTapA¨Sha,
   n^aTTarAkam, pazampanychuram, kAn^thArapanychamam, panychamam. Aka pakaRpaN - 12.

   irAppaN :
   thakkarAkam, pazan^thakkarAkam, chIkAmaram, kolli,
   kollikkAvANam, viyAzakkuRinychi, mEkarAkakkuRinychi,
   an^thALikkuRinychi, kuRinychi. Aka irAppaN - 9

   pothuppaN :
   chevvazi, chen^thuruthi, thiruththANTakam. Aka pothuppaN - 3
        

Please send your corrections to [email protected]

Please send your corrections

Back to sambandhar thirumuRai page
Back to ThirumuRai Home Page
Back to Shaiva Sidhdhatha Home Page

Related Content

Irandam Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Mudhal Thirumurai First Thirumurai - Part-1 - Romanized vers

Mudhal Thirumurai First Thirumurai - Part-2 - Romanized vers

Munram Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Munram Thirumurai - Part-2 - Romanized version