logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mudhal Thirumurai First Thirumurai - Part-2 - Romanized version

Part-2

          --------------------------------------

            campantar tEvAram 1 part II
               (verses 722 -1469)
           (in tamil script, TSCII format)

            thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL aruLichcheytha
               thEvArap pathikaN^kaL
             muthal thirumuRai - iraNTAm pakuthi
              pATalkaL (722 - 1469)

          --------------------------------------

            thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL aruLichcheytha
               thEvArap pathikaN^kaL
             muthal thirumuRai - iraNTAm pakuthi

   uLLuRai
   1.67  thiruppazanam            (722-732) minpathippu
   1.68  thirukkayilAyam           (733-742) minpathippu
   1.69  thiru aNNAmalai           (743-753) minpathippu
   1.70  thiru IN^kOymalai          (754-764) minpathippu
   1.71  thirun^aRaiyUrchchiththIchcharam       (765-775) minpathippu
   1.72  thirukkuTan^thaikkArONam        (776-786) minpathippu
   1.73  thirukkAnUr            (787-797) minpathippu
   1.74  thiruppuRavam            (798-808) minpathippu
   1.75  thiruveN^kuru            (809-819) minpathippu
   1.76  thiru ilampaiyaN^kOTTUr        (820-830) minpathippu
   1.77  thiruachchiRupAkkam          (831-841) minpathippu
   1.78  thiruiTaichchuram           (842-852) minpathippu
   1.79  thirukkazumalam            (853-863) minpathippu
   1.80  kOyil             (864-874) minpathippu
   1.81  chIrkAzi             (875-881) minpathippu
   1.82  thiruvIzimizalai          (882-892) minpathippu
   1.83  thiru amparmAkALam         (893-903) minpathippu
   1.84  thirukkaTanAkaikkArONam       (904-914) minpathippu
   1.85  thirun^allam             (915-925) minpathippu
   1.86  thirun^allUr             (926-936) minpathippu
   1.87  thiruvaTukUr             (937-947) minpathippu
   1.88  thiru AppanUr            (948-958) minpathippu
   1.89  thiru erukkaththampuliyUr        (959-968) minpathippu
   1.90  thiruppiramapuram - thiruvirukkukkuRaL   (969-980) minpathippu
   1.91  thiruArUr - thiruvirukkukkuRaL      (981-991) minpathippu
   1.92  thiruvIzimizalai - thiruvirukkukkuRaL   (992-1002) minpathippuA
   1.93  thirumuthukunRam - thiruvirukkukkuRaL    (1003-1013)minpathippu
   1.94  thiruAlavAy - thiruvirukkukkuRaL     (1014-1024)minpathippu
   1.95  thiruviTaimaruthUr - thiruvirukkukkuRaL   (1025-1035)minpathippu
   1.96  thiru anniyUr - thiruvirukkukkuRaL    (1036-1046)minpathippu
   1.97  thiruppuRavam            (1047-1057)minpathippu
   1.98  thiruchchirAppaLLi          (1058-1068)minpathippu
   1.99  thirukkuRRAlam           (1069-1079)minpathippu
   1.100 thirupparaN^kunRam           (1080-1090)minpathippu
   1.101 thirukkaNNArkOyil         (1091-1101)minpathippu
   1.102 chIkAzi             (1102-1111)minpathippu
   1.103 thirukkazukkunRam           (1112-1121)minpathippu
   1.104 thiruppukali            (1122-1132)minpathippu
   1.105 thiruArUr             (1133-1142)minpathippu
   1.106 thiruURal             (1143-1151)minpathippu
   1.107 thirukkoTimATachcheN^kunRUr       (1152-1162)minpathippu
   1.108 thiruppAthALIchcharam         (1163-1173)minpathippu
   1.109 thiruchchirapuram           (1174-1184)minpathippu
   1.110 thiruviTaimaruthUr           (1185-1195)minpathippu
   1.111 thirukkaTaimuTi            (1196-1206)minpathippu
   1.112 thiruchchivapuram           (1207-1217)minpathippu
   1.113 thiruvallam             (1218-1227)minpathippu
   1.114 thirumARpERu            (1228-1237)minpathippu
   1.115 thiru irAmanathIchcharam         (1238-1248)minpathippu
   1.116 thiru n^IlakaNTam          (1249-1258) minpathippu
   1.117 thiruppiramapuram - mozimARRu     (1259-1270)minpathippu
   1.118 thirupparuppatham           (1271-1281)minpathippu
   1.119 thirukkaLLil            (1282-1292)minpathippu
   1.120 thiruvaiyARu - thiruvirAkam      (1293-1303)minpathippu
   1.121 thiruviTaimaruthUr - thiruvirAkam     (1304-1314)minpathippu
   1.122 thiruviTaimaruthUr - thiruvirAkam     (1315-1325)minpathippu
   1.123 thiruvalivalam - thiruvirAkam      (1326-1336)minpathippu
   1.124 thiruvIzimizalai - thiruvirAkam    (1337-1347)minpathippu
   1.125 thiruchchivapuram - thiruvirAkam     (1348-1358)minpathippu
   1.126 thirukkazumalam - thiruththALachchathi     (1359-1369)minpathippu
   1.127 chIkAzi - thiruEkapAtham       (1370-1381)minpathippu
   1.128 thiruvezukURRirukkai         (1382)   minpathippu
   1.129 thirukkazumalam            (1383-1393)minpathippu
   1.130 thiruvaiyARu            (1394-1404)minpathippu
   1.131 thirumuthukunRam            (1405-1415)minpathippu
   1.132 thiruvIzimizalai          (1416-1426)minpathippu
   1.133 thiruvEkampam            (1427-1436)minpathippu
   1.134 thiruppaRiyalUr - thiruvIraTTam     (1437-1447)minpathippu
   1.135 thirupparAyththuRai          (1448-1458)minpathippu
   1.136 thiruththarumapuram           (1459-1469)minpathippu

    ------------------------------------------------------------

            thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL aruLichcheytha
               thEvArap pathikaN^kaL
             muthal thirumuRai -iraNTAm pakuthi

1.67 thiruppazanam

   paN - thakkEchi

722 vEthamOthi veNNUlpUNTu veLLaiyeruthERip
   pUthanychUzap poliyavaruvAr puliyinurithOlAr
   n^AthAenavum n^akkAenavum n^ampAenan^inRu
   pAthan^thozuvAr pAvan^thIrppAr pazanan^akarArE.           1.67.1
723 kaNmERkaNNuny chaTaimERpiRaiyum uTaiyArkAlanaip
   puNNARuthira methirAROTap ponRappuRan^thALAl
   eNNAthuthaiththa en^thaiperumAn imavAnmakaLoTum
   paNNArkaLivaN TaRaipUnychOlaip pazanan^akarArE.            1.67.2
724 piRaiyumpunaluny chaTaimEluTaiyAr paRaipOlvizikaTpEy
   uRaiyumayAna miTamAvuTaiyAr ulakarthalaimakan
   aRaiyummalarkoN TaTiyArparavi ATalpATalchey
   paRaiyunychaN^kum paliyumOvAp pazanan^akarArE.             1.67.3
725 urammannuyarkOT TulaRukUkai yalaRumayAnaththil
   iraviRpUtham pATaATi ezilAralarmElaip
   piramanRalaiyin n^aRavamERRa pemmAnemaiyALum
   paramanpakavan paramEchchuvaran pazanan^akarArE.              1.67.4
726 kulavenychilaiyAl mathilmUnReriththa kollERuTaiyaNNal
   kalavamayiluN^ kuyilumpayiluN^ kaTalpORkAvEri
   n^alamanychuTaiya n^aRumAN^kanikaL kuthikoNTethirun^thip
   palavinkanikaL thiraimunchErkkum pazanan^akarArE.           1.67.5
727 vILaikkuralum viLichaN^koliyum vizavinnoliyOvA
   mULaiththalaikoN TaTiyArEththap poTiyAmathiLeythAr
   ILaippaTukil ilaiyArtheN^kin kulaiyArvAzaiyin
   pALaikkamukin pazamvIzchOlaip pazanan^akarArE.           1.67.6
728 poyyAmoziyAr muRaiyAlEththip pukazvArthirumEni
   cheyyArkariya miTaRRArveNNUl chErn^thaakalaththAr
   kaiyATalinAr punalAlmalku chaTaimERpiRaiyOTum
   paiyATarava muTanEvaiththAr pazanan^akarArE.              1.67.7
729 manychON^kuyaram uTaiyAnmalaiyai mARAyeTuththAnROL
   anychOTanychum ARun^Ankum aTaravUnRinAr
   n^anychArchuTalaip poTin^IRaNin^tha n^ampAnvampArum
   pain^thAmaraikaL kazanichUzn^tha pazanan^akarArE.             1.67.8
730 kaTiyArkonRaich churumpinmAlai kamazpunchaTaiyArviN
   muTiyAppaTimU vaTiyAlulaka muzuthun^thAviya
   n^eTiyAnn^ILthA maraimElayanum n^ETikkANAtha
   paTiyArpoTiyA TakalamuTaiyAr pazanan^akarArE.            1.67.9
731 kaNTAnkazuvA munnEyOTik kalavaikkanychiyai
   uNTAN^kavarkaL uraikkunychiRuchol lOrArpArATTa
   vaNTAmaraiyin malarmEln^aRava mathuvAymikavuNTu
   paNTAnkezuma vaNTiyAzcheyyum pazanan^akarArE.            1.67.10
732 vEymuththON^ki viraimunparakkum vENupuran^thannuL
   n^Avuyththanaiya thiRalAnmikka nyAnachampan^than
   pEchaRkiniya pATalpayilum perumAnpazanaththai
   vAyiRpolin^tha mAlaipaththum vallArn^allArE.           1.67.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - ApathchakAyar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.68 thirukkayilAyam

   paN - thakkEchi

733 poTikoLuruvar puliyinathaLar purin^UlthikazmArpil
   kaTikoLkonRai kalan^than^IRRar kaRaichErkaNTaththar
   iTiyakuralAl iriyumaTaN^kal thoTaN^kumunaichchAral
   kaTiyaviTaimER koTiyonRuTaiyAr kayilaimalaiyArE.         1.68.1
734 purikoLchaTaiyAr aTiyarkkeLiyAr kiLichErmozimaN^kai
   theriyavuruvil vaiththukan^tha thEvarperumAnAr
   pariyakaLiRRai yaravuvizuN^ki mazuN^kaviruLkUrn^tha
   kariyamiTaRRar cheyyamEnik kayilaimalaiyArE.           1.68.2
735 mAvinurivai maN^kaiveruva mUTimuTithanmEl
   mEvumathiyum n^athiyumvaiththa viLaivarkazalunnun^
   thEvarthEvar thirichUlaththar thiraN^kalmukavanchEr
   kAvumpoziluN^ kaTuN^kaRchunaichUz kayilaimalaiyArE.          1.68.3
736 mun^n^IrchUzn^tha n^anychamuNTa muthalvarmathananRan
   thennIruruvam aziyaththirukkaN chivan^than^uthalinAr
   mannI£rmaTuvum paTukallaRaiyin uzuvaichinaN^koNTu
   kannI£rvaraimE liraimunthETuN^ kayilaimalaiyArE.          1.68.4
737 onRumpalavu mAyavETath thoruvarkazalchErvAr
   n^anRun^inain^thu n^ATaRkuriyAr kUTiththiraNTeN^kun^
   thenRiyiruLil thikaiththakarithaN chAraln^eRiyOTik
   kanRumpiTiyum aTivAranychEr kayilaimalaiyArE.            1.68.5
738 thAthArkonRai thayaN^kumuTiyar muyaN^kumaTavALaip
   pOthArpAka mAkavaiththa punitharpanimalkum
   mUthArulakil munivaruTanAy aRan^AnkaruLcheytha
   kAthArkuzaiyar vEthaththiraLar kayilaimalaiyArE.           1.68.6
   (*) ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.        1.68.7
734 thoTuththArpuramUn ReriyachchilaimE leriyoNpakaziyAl
   eTuththAnRiraLthOL muTikaLpaththum iTiyaviralvaiththAr
   koTuththArpaTaikaL koNTArALAk kuRukivaruN^kURRaik
   kaTuththAN^kavanaik kazalAluthaiththAr kayilaimalaiyArE.          1.68.8
740 UNAppalikoN TulakilERRAr ilakumaNin^Akam
   pUNANAra mAkappUNTAr pukazumiruvarthAm
   pENAvOTi n^ETaveN^kum piRaN^kumeriyAkik
   kANAvaNNa muyarn^thArpOluN^ kayilaimalaiyArE.           1.68.9
741 viruthupakarum venychoRchamaNar vanychachchAkkiyar
   poruthupakarum moziyaikkoLLAr pukazvArkkaNiyarAy
   eruthonRukaiththiN^ kiTuvArthampAl iran^thuNTikazvArkaL
   karuthumvaNNam uTaiyArpOluN^ kayilaimalaiyArE.           1.68.10
742 pOrArkaTaliR punalchUzkAzip pukazArchampan^than
   kArArmEkaN^ kuTikoLchAraR kayilaimalaiyArmEl
   thErAvuraiththa chenycholmAlai cheppumaTiyArmEl
   vArApiNikaL vAnOrulakil maruvummanaththArE.           1.68.11

chuvAmipeyar - kayilAyan^Athar, thEviyAr - pArvathiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.69 thiru aNNAmalai

   paN - thakkEchi

743 pUvArmalarkoN TaTiyArthozuvAr pukazvArvAnOrkaL
   mUvArpuraN^kaL eriththaanRu mUvarkkaruLcheythAr
   thUmAmazain^in Rathiraveruvith thoRuvinn^iraiyOTum
   AmAmpiNaivan^ thaNaiyunychAral aNNAmalaiyArE.            1.69.1
744 manychaippOzn^tha mathiyanychUTum vAnOrperumAnAr
   n^anychaikkaNTath thaTakkumathuvum n^anmaipporuLpOlum
   venychoRpEchum vETarmaTavAr ithaNamathuvERi
   anychoRkiLikaL AyOennum aNNAmalaiyArE.           1.69.2
745 nyAnaththiraLAy n^inRaperumAn n^allaaTiyArmEl
   UnaththiraLai n^Ikkumathuvum uNmaipporuLpOlum
   EnaththiraLo TinamAnkaraTi iziyumiravinkaN
   AnaiththiraLvan^ thaNaiyunychAral aNNAmalaiyArE.            1.69.3
746 izaiththaiTaiyAL umaiyALpaN^kar imaiyOrperumAnAr
   thazaiththachaTaiyAr viTaiyonRERith thariyArpurameythAr
   pizaiththapiTiyaik kANAthOTip peruN^kaimathavEzam
   azaiththuththirin^thaN^ kuRaN^kunychAral aNNAmalaiyArE.          1.69.4
747 uruviRRikazum umaiyALpaN^kar imaiyOrperumAnAr
   cheruvillorukAl vaLaiyaUnRich chen^thIyezuviththAr
   paruviRkuRavar punaththiRkuviththa parumAmaNimuththam
   aruviththiraLo TiziyunychAral aNNAmalaiyArE.           1.69.5
748 enaiththOrUzi yaTiyArEththa imaiyOrperumAnAr
   n^inaiththuththozuvAr pAvan^thIrkkum n^imalaruRaikOyil
   kanaiththamEthi kANAthAyan kaimmERkuzalUtha
   anaiththunychenRu thiraLunychAral aNNAmalaiyArE.            1.69.6
749 van^thiththirukkum aTiyArthaN^kaL varumElvinaiyOTu
   pan^thiththirun^tha pAvan^thIrkkum paramanuRaikOyil
   mun^thiyezun^tha muzavinOchai muthukalvaraikaLmEl
   an^thippiRaivan^ thaNaiyunychAral aNNAmalaiyArE.           1.69.7
750 maRan^thAnkaruthi valiyain^inain^thu mARAyeTuththAnROL
   n^iRan^thAnmuriya n^eriyavUnRi n^iRaiyaaruLcheythAr
   thiRan^thAnkATTi aruLAyenRu thEvaravarvENTa
   aRan^thAnkATTi aruLichcheythAr aNNAmalaiyArE.           1.69.8
751 thETikkANAr thirumAlpiraman thEvarperumAnai
   mUTiyON^ki muthuvEyukuththa muththampalakoNTu
   kUTikkuRavar maTavArkuviththuk koLLavamminen
   RATippATi yaLakkunychAral aNNAmalaiyArE.             1.69.9
752 thaTTaiyiTukkith thalaiyaippaRiththuch chamaNEn^inRuNNum
   piTTarcholluk koLLavENTA pENiththozuminkaL
   vaTTamulaiyAL umaiyALpaN^kar manniyuRaikOyil
   aTTamALith thiraLvan^thaNaiyum aNNAmalaiyArE.            1.69.10
753 allATaravam iyaN^kunychAral aNNAmalaiyArai
   n^allArparavap paTuvAnkAzi nyAnachampan^than
   chollAlmalin^tha pATalAna paththumivaikaRRu
   vallArellAm vAnOrvaNaN^ka mannivAzvArE.           1.69.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.70 thiru IN^kOymalai

   paN - thakkEchi

754 vAnaththuyarthaN mathithOychaTaimEl maththamalarchUTith
   thEnoththanamen mozimAnviziyAL thEvipAkamAk
   kAnaththiravil erikoNTATuN^ kaTavuLulakEththa
   EnaththiraLvan^ thiziyunychAral IN^kOymalaiyArE.           1.70.1
755 chUlappaTaiyon REn^thiyiraviR chuTukATiTamAkak
   kOlachchaTaikaLthAzak kuzalyAz mon^thaikoTTavE
   pAloththanaiya moziyALkANa ATumparamanAr
   ElaththoTun^al ilavaN^kamazum IN^kOymalaiyArE.            1.70.2
756 kaNkoLn^uthalAr kaRaikoLmiTaRRAr kariyinurithOlAr
   viNkoLmathichEr chaTaiyArviTaiyAr koTiyArveNNIRu
   peNkoLthirumAr pathanilpUchum pemmAnemaiyALvAr
   eNkumariyun^ thiriyunychAral IN^kOymalaiyArE.           1.70.3
757 maRaiyinnichaiyAr n^eRimenkUn^thal malaiyAnmakaLoTuN^
   kuRaiveNpiRaiyum punalumn^ilavuN^ kuLirpunchaTaithAzap
   paRaiyuN^kuzaluN^ kazalumArppap paTukATTeriyATum
   iRaivarchiRaivaN TaRaipUnychAral IN^kOymalaiyArE.          1.70.4
758 n^on^thachuTalaip poTin^IRaNivAr n^uthalchErkaNNinAr
   kan^thamalarkaL palavumn^ilavu kamazpunchaTaithAzap
   pan^thaNviralAL pAkamAkap paTukATTeriyATum
   en^thammaTikaL kaTikoLchAral IN^kOymalaiyArE.           1.70.5
759 n^IRArakalam uTaiyArn^iraiyAr konRaiyaravOTum
   ARArchaTaiyAr ayilveN^kaNaiyAl avuNarpurammUnRuny
   chIRAverichey thEvarperumAn cheN^kaNaTalveLLai
   ERArkoTiyAr umaiyALoTum IN^kOymalaiyArE.          1.70.6
760 vinaiyAyinathIrth tharuLEpuriyum vikirthanvirikonRai
   n^anaiyArmuTimEl mathiyanychUTum n^ampAnalamalku
   thanaiyArkamala malarmEluRaivAn thalaiyOTanalEn^thum
   enaiyALuTaiyAn umaiyALoTum IN^kOymalaiyArE.          1.70.7
761 parakkumperumai ilaN^kaiyennum pathiyiRpolivAya
   arakkarkkiRaivan muTiyun^thOLum aNiyArviralthannAl
   n^erukkiyaTarththu n^imalApORRi yenRun^inREththa
   irakkampurin^thAr umaiyALoTum IN^kOymalaiyArE.         1.70.8
762 variyArpuliyin urithOluTaiyAn malaiyAnmakaLoTum
   piriyAthuTanAy ATalpENum pemmAnthirumEni
   ariyOTayanum aRiyAvaNNam aLavilperumaiyO
   TeriyAyn^imirn^tha eN^kaLperumAn IN^kOymalaiyArE.        1.70.9
763 piNTiyEnRu peyarAn^iRkum piNaN^kuchamaNarum
   maNTaikalanAk koNTuthiriyum mathiyilthErarum
   uNTivayiRAr uraikaLkoLLA thumaiyOTuTanAki
   iNTaichchaTaiyAn imaiyOrperumAn IN^kOymalaiyArE.        1.70.10
764 vizavAroliyum muzavumOvA vENupuran^thannuL
   azalArvaNNath thaTikaLaruLchEr aNikoLchampan^than
   ezilArchunaiyum pozilumpuTaichUz IN^kOymalaiyIchan
   kazalchErpATal paththumvallAr kavalaikaLaivArE.            1.70.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.71 thirun^aRaiyUrchchiththIchcharam

   paN - thakkEchi

765 765
   piRaikoLchaTaiyar puliyinuriyar pEzvAyn^Akaththar
   kaRaikoLkaNTar kapAlamEn^thuN^ kaiyarkaN^kALar
   maRaikoLkItham pATachchETar manaiyilmakizveythich
   chiRaikoLvaNTu thEnArn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.         1.71.1
766 poN^kArchaTaiyar punalaranalar pUthampATavE
   thaN^kAthaliyun^ thAmumuTanAyth thaniyOrviTaiyERik
   koN^kArkonRai vannimaththany chUTikkuLirpoykaich
   cheN^kAlanamum peTaiyunychErum chiththIchcharaththArE.          1.71.2
767 muTikoLchaTaiyar muLaiveNmathiyar mUvAmEnimEl
   poTikoLn^Ular puliyinathaLar puripunchaTaithAzak
   kaTikoLchOlai vayalchUzmaTuviR kayalArinampAyak
   koTikoLmATak kuzAmArn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.        1.71.3
768 pinRAzchaTaimEl n^akuveNTalaiyar piramanRalaiyEn^thi
   minRAzuruviR chaN^kArkuzaithAn miLirumorukAthar
   ponRAzkonRai cherun^thipunnai porun^thucheNpakany
   chenRArchelvath thiruvArn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.         1.71.4
769 n^IrArmuTiyar kaRaikoLkaNTar maRaikaLn^iRain^Avar
   pArArpukazAl paththarchiththar pATiyATavE
   thErArvIthi muzavArvizavin oliyun^thichaichellach
   chIrArkOlam poliyumn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.         1.71.5
770 n^INTachaTaiyar n^iraikoLkonRai viraikoLmalarmAlai
   thUNTuchuTarpon noLikoLmEnip pavaLaththezilArvan^
   thINTumATam ezilArchOlai ilaN^kukOpuran^
   thINTumathiyan^ thikazumn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.          1.71.6
771 kuzalArchaTaiyar kokkiniRakar kOlan^iRamaththan^
   thazalArmEnith thavaLan^IRRar charikOvaNakkILar
   ezilArn^Akam puliyinuTaimEl ichaiththuviTaiyERik
   kazalArchilampu pulampavaruvAr chiththIchcharaththArE.           1.71.7
772 karaiyArkaTalchUz ilaN^kaimannan kayilaimalaithannai
   varaiyArthOLA leTukkamuTikaL n^eriththumanamonRi
   uraiyArkItham pATan^alla vulappilaruLcheythAr
   thiraiyArpunalchUz chelvan^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.         1.71.8
773 n^eTiyAnpiraman n^ETikkANAr n^inaippArmanaththArAy
   aTiyAravarum arumAmaRaiyum aNTaththamararum
   muTiyAlvaNaN^kik kuNaN^kaLEththi muthalvAaruLenna
   cheTiyArchen^n^el thikazumn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.         1.71.9
774 n^inRuNchamaNar irun^thuNthErar n^INTapOrvaiyAr
   onRumuNarA UmarvAyil uraikETTuzalvIrkAL
   kanRuNpayappA luNNamulaiyil kapAlamayalpoziyach
   chenRuNTArn^thu chErumn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArE.          1.71.10
775 kuyilArkOla mAthavikaL kuLirpUnychurapunnai
   cheyilArpoykai chErumn^aRaiyUrch chiththIchcharaththArai
   mayilArchOlai chUzn^thakAzi malkuchampan^than
   payilvArkkiniya pATalvallAr pAvan^AchamE.            1.71.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.72 thirukkuTan^thaikkArONam

   paN - thakkEchi

776 vArArkoN^kai mAthOrpAka mAkavArchaTai
   n^IrArkaN^kai thiN^kaLchUTi n^eRRioRRaikkaN
   kUrArmazuvon REn^thiyan^thaN kuzakankuTamUkkiR
   kArArkaNTath theNTOLen^thai kArONaththArE.           1.72.1
777 muTiyArmannar maTamAnviziyAr mUvulakummEththum
   paTiyArpavaLa vAyArpalarum paravippaNin^thEththak
   koTiyArviTaiyAr mATavIthik kuTan^thaikkuzakAruN^
   kaTiyArchOlaik kalavamayilAr kArONaththArE.           1.72.2
778 malaiyArmaN^kai paN^karaN^kai analarmaTalAruN^
   kulaiyArtheN^ku kuLirkoLvAzai yazakArkuTamUkkin
   mulaiyAraNipon muLaiveNNakaiyAr mUvAmathiyinAr
   kalaiyArmoziyAr kAthalcheyyuN^ kArONaththArE.          1.72.3
779 pOthArpunalchEr kan^thamun^thip poliyavvazakArun^
   thAthArpozilchUzn^ thezilArpuRavi lan^thaNkuTamUkkin
   mAthArmaN^kai pAkamAka manaikaLpalithErvAr
   kAthArkuzaiyar kALakaNTar kArONaththArE.             1.72.4
780 pUvArpoykai alarthAmaraicheN^ kazun^IrpuRavellAn^
   thEvArchin^thai an^thaNALar chIrAlaTipORRak
   kUvArkuyilkaL AlummayilkaL inchoRkiLippiLLai
   kAvArpozilchUzn^ thazakArkuTan^thaik kArONaththArE.         1.72.5
781 mUppUrn^aliya n^ethiyArvithiyAy munnEanalvALi
   kOppArpArththan n^ilaikaNTaruLuN^ kuzakarkuTamUkkil
   thIrppAruTalil aTun^Oyavalam vinaikaLn^aliyAmaik
   kAppArkAlan aTaiyAvaNNaN^ kArONaththArE.            1.72.6
782 UnArthalaikai yEn^thiyulakam palithErn^thuzalvAzkkai
   mAnArthOlAr puliyinuTaiyAr kariyinuripOrvai
   thEnArmoziyAr thiLaiththaN^kATith thikazuN^kuTamUkkiR
   kAnArn^aTTam uTaiyArchelvak kArONaththArE.           1.72.7
783 varaiyArthiraLthOL mathavALarakkan eTuppamalaichErum
   viraiyArpAtham n^uthiyAlUnRa n^erin^thuchirampaththum
   uraiyArkItham pATakkETTaN^ koLivALkoTuththAruN^
   karaiyArponni chUzthaNkuTan^thaik kArONaththArE.          1.72.8
784 kariyamAluny cheyyapUmEl ayanuN^kazaRippOy
   ariyavaNTan^ thETippukkum aLakkavoNkilAr
   theriyavariya thEvarchelvan^ thikazuN^kuTamUkkiR
   kariyakaNTar kAlakAlar kArONaththArE.              1.72.9
785 n^ANAramaNar n^allathaRiyAr n^ALuN^kuraththikaL
   pENArthUymai mAchukaziyAr pEchElavarOTuny
   chENArmathithOy mATamalku chelvan^eTuvIthik
   kONAkaramon RuTaiyArkuTan^thaik kArONaththArE.          1.72.10
786 karuvArpozilchUzn^ thazakArchelvak kArONaththAraith
   thiruvArchelvam malkuchaNpaith thikazunychampan^than
   uruvArchenychol mAlaiyivaipath thuraippArulakaththuk
   karuvAriTumpaip piRappathaRuththuk kavalaikazivArE.           1.72.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chOman^Athar, thEviyAr - thEnArmoziyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.73 thirukkAnUr

   paN - thakkEchi

787 vAnArchOthi mannuchenni vannipunaN^konRaith
   thEnArpOthu thAnArkaN^kai thiN^kaLOTuchUTi
   mAnErn^Okki kaNTaN^kuvappa mAlaiyATuvAr
   kAnUrmEya kaNNArn^eRRi AnUr chelvarE.             1.73.1
788 n^In^thalAkA veLLamUzku n^ILchaTaithanmElOr
   Eyn^thakONaR piRaiyOTaravu konRaiyezilAra
   pOn^thamenchol inpampayan^tha main^tharavarpOlAN^
   kAn^thaLvimmu kAnUrmEya chAn^than^IRRArE.             1.73.2
789 chiRaiyArvaNTun^ thEnumvimmu cheyyamalarkkonRai
   maRaiyArpATa lATalOTu mAlviTaimElvaruvAr
   iRaiyArvan^then ilpukun^then eziln^alamuN^koNTAr
   kaRaiyArchOlaik kAnUrmEya piRaiyArchaTaiyArE.          1.73.3
790 viNNArthiN^kaL kaNNiveLLai mAlaiyathuchUTith
   thaNNArakkO TAmaipUNTu thazaipunchaTaithAza
   eNNAvan^then ilpukun^thaN^ kevvan^OycheythAn
   kaNNArchOlaik kAnUrmEya viNNOrperumAnE.           1.73.4
791 thArkoLkonRaik kaNNiyOTun^ thaNmathiyanychUTi
   chIrkoLpATa lATalOTu chETarAyvan^thu
   UrkaLthORum aiyamERRen nuLven^n^OycheythAr
   kArkoLchOlaik kAnUrmEya kaRaikkaNTaththArE.           1.73.5
792 muLiveLLelumpu n^IRun^Ulum mUzkumArparAy
   eLivan^thArpOl aiyamenRen illEpukun^thuLLath
   theLivun^ANuN^ koNTakaLvar thERalArpUvil
   kaLivaNTiyAzchey kAnUrmEya oLiveNpiRaiyArE.          1.73.6
793 mUvAvaNNar muLaiveNpiRaiyar muRuvalcheythiN^kE
   pUvArkonRai punain^thuvan^thAr pokkampalapEchip
   pOvArpOla mAlcheythuLLam pukkapurin^Ular
   thEvArchOlaik kAnUrmEya thEvathEvarE.              1.73.7
794 thamizinn^Irmai pEchiththALam vINaipaNNin^alla
   muzavammon^thai malkupATal cheykaiyiTamOvAr
   kumizinmEni than^thukOla n^IrmaiyathukoNTAr
   kamazunychOlaik kAnUrmEya pavaLavaNNarE.              1.73.8
795 an^thamAthi ayanumAlum ArkkumaRivariyAn
   chin^thaiyuLLum n^AvinmEluny chenniyumanninAn
   van^thennuLLam pukun^thumAlai kAlaiyATuvAn
   kan^thamalku kAnUrmEya en^thaipemmAnE.               1.73.9
796 AmaiyaravO TEnaveNkom pakkumAlaipUN
   TAmOrkaLvar veLLarpOla uLven^n^OycheythAr
   OmavEtha n^AnmukanuN^ kONAkaNaiyAnuny
   chEmamAya chelvarkAnUr mEyachETarE.               1.73.10
797 kazuthuthunychuN^ kaN^kulATuN^ kAnUrmEyAnaip
   pazuthilnyAna champan^thanchol paththumpATiyE
   thozuthupozuthu thOththiraN^kaL cholliththuthiththun^in
   Razuthun^akkum anpucheyvAr allalaRuppArE.              1.73.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chemmEnin^Ayakar, thEviyAr - chivayOkan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.74 thiruppuRavam

   paN - thakkEchi

798 n^aRavan^iRaivaN TaRaithArkkonRai n^ayan^thun^ayanaththAl
   chuRavanycheRivaN koTiyOnuTalam poTiyAvizicheythAn
   puRavamuRaivaN pathiyAmathiyAr puramUnRericheytha
   iRaivanaRavan imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.           1.74.1
799 uravanpuliyin urithOlATai uTaimElpaTan^Akam
   viraviviripUN^ kachchAvachaiththa vikirthannukirthannAl
   poruveN^kaLiRu piLiRavuriththup puRavampathiyAka
   iravumpakalum imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.           1.74.2
800 pan^thamuTaiya pUthampATap pAthanychilampArkkak
   kan^thamalku kuzalikANak karikATTeriyATi
   an^thaNkaTalchUzn^ thazakArpuRavam pathiyAvamarveythi
   en^thamperumAn imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.3
801 n^inaivArn^inaiya iniyAnpaniyAr malarthUyn^iththaluN^
   kanaiyArviTaiyon RuTaiyAnkaN^kai thiN^kaLkamazkonRaip
   punaivArchaTaiyin muTiyAnkaTalchUz puRavampathiyAka
   enaiyALuTaiyAn imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.4
802 cheN^kaNaravum n^akuveNTalaiyum mukizveNthiN^kaLun^
   thaN^kuchaTaiyan viTaiyanuTaiyan charikOvaNaATai
   poN^kuthiraivaN kaTalchUzn^thazakAr puRavampathiyAka
   eN^kumparavi imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.           1.74.5
803 pinnuchaTaikaL thAzakkEzal eyiRupiRazappOy
   annan^aTaiyAr manaikaLthORum azakArpalithErn^thu
   punnaimaTalin pozilchUzn^thazakAr puRavampathiyAka
   ennaiyuTaiyAn imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.6
804 uNNaRkariya n^anychaiyuN ToruthOzan^thEvar
   viNNiRpoliya amuthamaLiththa viTaichErkoTiyaNNal
   paNNiRchiRaivaN TaRaipUnychOlaip puRavampathiyAka
   eNNiRchiRan^tha imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.7
805 viNTAnathira viyanArkayilai vErOTeTuththAnRan
   thiNTOLuTalum muTiyun^eriyach chiRithEyUnRiya
   puNTAnoziya aruLcheyperumAn puRavampathiyAka
   eNTOLuTaiyAn imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.8
806 n^eTiyAnn^ILthA maraimElayanum n^ETikkANkillAp
   paTiyAmEni yuTaiyAnpavaLa varaipOlthirumArpiR
   poTiyArkOlam uTaiyAnkaTalchUz puRavampathiyAka
   iTiyArmuzavAr imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.          1.74.9
807 Alummayilin pIliyamaNar aRivilchiRuthErar
   kOlummozikaL oziyakkuzuvun^ thazalumezilvAnum
   pOlumvaTivum uTaiyAnkaTalchUz puRavampathiyAka
   ElumvakaiyAn imaiyOrEththa umaiyOTirun^thAnE.           1.74.10
808 ponnArmATam n^ITunychelvap puRavampathiyAka
   minnAriTaiyAL umaiyALoTum irun^thavimalanaith
   thannArvanychey thamizinvirakan uraiththathamizmAlai
   pannALpATi yATappiriyAr paralOkan^thAnE.            1.74.11

thiruppuRavam enpathum chIkAzikkorupeyar.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.75 thiruveN^kuru

   paN - kuRinychi

809 kAlain^an mAmalar koNTaTi paravik
     kaithozu mANiyaik kaRuththaveN^ kAlan
   Olama thiTamun uyiroTu mALa
     uthaiththava numaiyavaL viruppanem perumAn
   mAlaivan^ thaNuka Othamvan^ thulavi
     maRithirai chaN^koTu pavaLammun un^thi
   vElaivan^ thaNaiyuny chOlaikaL chUzn^tha
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.1
810 peNNinaip pAkam amarn^thucheny chaTaimER
     piRaiyoTum aravinai yaNin^ thazakAkap
   paNNinaip pATi yATimun palikoL
     paramarem maTikaLAr parichukaL pENi
   maNNinai mUTi vAnmuka TERi
     maRithirai kaTalmukan^ theTuppamaR Ruyarn^thu
   viNNaLa vON^ki van^thizi kOyil
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.2
811 Oriyal pillA uruvama thAki
     oNTiRal vETana thuruvathu koNTu
   kArikai kANath thananychayan Rannaik
     kaRuththavaR kaLiththuTan kAthalchey perumAn
   n^Erichai yAka aRupatha muranRu
     n^iraimalarth thAthukaL mUchaviN Tuthirn^thu
   vErika LeN^kum vimmiya chOlai
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.3
812 vaNTaNai konRai vanniyu maththam
     maruviya kUviLam erukkoTu mikka
   koNTaNi chaTaiyar viTaiyinar pUthaN^
     koTukoTTi kuTamuzAk kUTiyu muzavap
   paNTikaz vAkap pATiyOr vEtham
     payilvarmun pAypunaR kaN^kaiyaich chaTaimEl
   veNpiRai chUTi umaiyava LoTum
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.4
813 chaTaiyinar mEni n^IRathu pUchith
     thakkaikoL pokkaNa miTTuTa nAkak
   kaTaithoRum van^thu paliyathu koNTu
     kaNTavar manamavai kavarn^ thazakAkap
   paTaiyathu En^thip paiN^kayaR kaNNi
     umaiyavaL pAkamu mamarn^tharuL cheythu
   viTaiyoTu pUthany chUztharach chenRu
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.5
814 karaiporu kaTalil thiraiyathu mOthak
     kaN^kulvan^ thERiya chaN^kamu mippi
   uraiyuTai muththam maNaliTai vaiki
     ON^kuvA niruLaRath thurappaveN Tichaiyum
   puraimali vEtham pORRupU churarkaL
     purin^thavar n^alaN^koLA kuthiyinil n^iRain^tha
   viraimali thUpam vichumpinai maRaikkum
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.6
815 vallin^uN NiTaiyAL umaiyavaL thannai
     maRukiTa varumatha kaLiRRinai mayaN^ka
   ollaiyiR piTiththaN^ kuriththavaL veruval
     keTuththavar viripozil mikuthiru Alil
   n^allaRa muraiththu nyAnamO Tiruppa
     n^alin^thiTa luRRu van^thavak karuppu
   villiyaip poTipaTa viziththavar virumpi
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.7
816 pAN^kilA varakkan kayilaian ReTuppap
     palathalai muTiyoTu thOLavai n^eriya
   ON^kiya viralAl UnRiyan RavaRkE
     oLithikaz vALathu koTuth thazakAya
   kON^koTu cherun^thi kUviLa maththam
     konRaiyuN^ kulAviya chenychaTaich chelvar
   vEN^kaipon malarAr viraitharu kOyil
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.8
817 ARuTaich chaTaiyem aTikaLaik kANa
     ariyoTu piramanum aLappathaR kAkich
   chERiTaith thikazvA naththiTai pukkuny
     chelavaRath thavirn^thanar eziluTaith thikazveN
   n^IRuTaik kOla mEniyar n^eRRik
     kaNNinar viNNavar kaithozu thEththa
   vERemai yALa virumpiya vikirthar
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.9
818 pATuTaik kuNTar chAkkiyar chamaNar
     payiltharu maRavurai viTTaza kAka
   ETuTai malarAL poruTTu vanthakkan
     ellaiyil vELviyaith thakarththaruL cheythu
   kATiTaik kaTin^Ay kalan^thuTan chUzak
     kaNTavar veruvuRa viLiththu veythAya
   vETuTaik kOlam virumpiya vikirthar
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArE.             1.75.10
819 viNNiyal vimAnam virumpiya perumAn
     veN^kuru mEviyuL vIRRirun^ thArai
   n^aNNiya n^Ulan nyAnacha mpan^than
     n^avinRayiv vAymozi n^alammiku paththum
   paNNiyal pAkap paththimai yAlE
     pATiyu mATiyum payila vallArkaL
   viNNavar vimAnaN^ koTuvara vERi
     viyanula kANTuvIR Riruppavar thAmE.            1.75.11

ithuvuny chIkAzikkuppeyar.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.76 thiru ilampaiyaN^kOTTUr

   paN - kuRinychi

820 malaiyinAr paruppathan^ thuruththi mARpERu
     mAchilAch chIrmaRaik kATun^eyth thAnam
   n^ilaiyinAn enathurai thanathurai yAka
     n^IRaNin^ thERukan^ thERiya n^imalan
   kalaiyinAr maTappiNai thuNaiyoTun^ thuyilak
     kAnalam peTaipulkik kaNamayi lAlum
   ilaiyinAr paimpozil ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.1
821 thirumalark konRaiyAn n^inRiyUr mEyAn
     thEvarkaL thalaimakan thirukkazip pAlai
   n^irumala nenathurai thanathurai yAka
     n^IRaNin^ thERukan^ thERiya n^imalan
   karumalark kamazchunai n^ILmalark kuvaLai
     kathirmulai yiLaiyavar mathimukath thulavum
   irumalarth thaNpoykai ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.2
822 pAlanAm viruththanAm pachupathi thAnAm
     paNTuveN^ kURRuthaith thaTiyavark karuLuN^
   kAlanAm enathurai thanathurai yAkak
     kanaleri yaN^kaiyil En^thiya kaTavuL
   n^IlamA malarchchunai vaNTupaN cheyya
     n^Irmalark kuvaLaikaL thAthuviN TON^kum
   Elamn^A Rumpozil ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoL vathiyalpE.         1.76.3
823 uLaN^koLvAr uchchiyAr kachchiyE kampan
     oRRiyU ruRaiyumaN NAmalai yaNNal
   viLampuvA nenathurai thanathurai yAka
     veLLan^Ir virichaTaith thAN^kiya vimalan
   kuLampuRak kalaithuLa malaikaLuny chilampak
     kozuN^koTi yezun^theN^kuN^ kUviLaN^ koLLa
   iLampiRai thavazpozil ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.4
824 thEnumA yamuthamAyth theyvamun^ thAnAyth
     thIyoTu n^IruTan vAyuvAn^ theriyil
   vAnumA menathurai thanathurai yAka
     variyarA varaikkachaith thuzitharu main^than
   kAnamAn veruvuRak karuvira lUkaN^
     kaTuvanO TukaLumUr kaRkaTuny chAral
   EnamA nuzitharum ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.5
825 manamulAm aTiyavark karuLpuri kinRa
     vakaiyalAR palithirin^ thuNpilAn maRROr
   thanamilA nenathurai thanathurai yAkath
     thAzchaTai yiLamathi thAN^kiya thalaivan
   punamelAm aruvikaL iruvichEr muththam
     ponnoTu maNikozith thINTivan^ theN^kum
   inamelAm aTaikarai ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.6
826 n^IruLAn thIyuLAn an^tharath thuLLAn
     n^inaippavar manaththuLAn n^iththamA Eththum
   UruLAn enathurai thanathurai yAka
     oRRaiveL LERukan^ thERiya voruvan
   pAruLAr pATalO TATala RAtha
     paNmuran RanychiRai vaNTinam pATum
   EruLAr paimpozil ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.7
827 vErulA mAzkaTal varuthirai yilaN^kai
     vEn^thana thaTakkaikaL aTarththava nulakil
   ArulA menathurai thanathurai yAka
     AkamO raravaNin^ thuzitharu maNNal
   vArulA n^allana mAkkaLuny chAra
     vAraNa muzitharum mallalaN^ kAnal
   ErulAm pozilaNi ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.8
828 kiLarmazai thAN^kinAn n^Anmuka muTaiyOn
     kIzaTi mElmuTi thErn^thaLak killA
   uLamazai yenathurai thanathurai yAka
     voLLazal aN^kaiyi lEn^thiya voruvan
   vaLamazai yenakkazai vaLarthuLi chOra
     mAchuNa muzitharu maNiyaNi mAlai
   iLamazai thavazpozil ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.9
829 urinychana kURaikaL uTampina rAki
     uzitharu chamaNaruny chAkkiyap pEykaL
   perunychelva nenathurai thanathurai yAkap
     peypalik kenRuzal periyavar perumAn
   karunychunai mullain^an ponnaTai vEN^kaik
     kaLimuka vaNToTu thEnina muralum
   irunychunai malkiya ilampaiyaN^ kOTTUr
     irukkaiyAp pENiyen ezilkoLva thiyalpE.         1.76.10
830 kan^thanai malikanai kaTaloli yOthaN^
     kAnalaN^ kazivaLar kazumala mennum
   n^an^thiyA ruRaipathi n^AlmaRai n^Avan
     n^aRRamizk kinthuNai nyAnacham pan^than
   en^thaiyAr vaLan^akar ilampaiyaN^ kOTTUr
     ichaiyoTu kUTiya paththumval lArpOy
   ven^thuyar keTukiTa viNNava rOTum
     vITupeR Rimmaiyin vITeLi thAmE.            1.76.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chan^thirachEkarar, thEviyAr - kOTEn^thumulaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.77 thiruachchiRupAkkam

   paN - kuRinychi

831 ponRiraN Tanna purichaTai puraLa
     porukaTaR pavaLamo Tazaln^iRam puraiyak
   kunRiraN Tanna thOLuTai yakalaN^
     kulAyaveN NUloTu kozumpoTi yaNivar
   minRiraN Tanna n^uNNiTai yarivai
     melliya lALaiyOr pAkamAp pENi
   anRiraN Turuva mAyavem aTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.1
832 thEninu miniyar pAlana n^IRRar
     thIN^karum panaiyarthan^ thiruvaTi thozuvAr
   Unn^ayan^ thuruka uvakaikaL tharuvAr
     uchchimE luRaipavar onRalA thUrAr
   vAnaka miRan^thu vaiyakam vaNaN^ka
     vayaN^koLa n^iRpathOr vaTivinai yuTaiyAr
   Anaiyi nurivai pOrththavem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.2
833 kAriru Luruva mAlvarai puraiyak
     kaLiRRina thurivaikoN TarivaimE lOTi
   n^Iruru makaLai n^imirchaTaith thAN^ki
     n^IRaNin^ thERukan^ thERiya n^imalar
   pEraru LALar piRaviyil chErAr
     piNiyilar kETilar pEykkaNany chUza
   AriruL mAlai ATumem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.3
834 maimmalark kOthai mArpina renavum
     malaimaka LavaLOTu maruvina renavum
   chemmalarp piRaiyuny chiRaiyaNi punaluny
     chennimE luTaiyareny chennimE luRaivAr
   thammala raTiyon RaTiyavar paravath
     thamizchcholum vaTacholun^ thALn^izaR chEra
   ammalark konRai yaNin^tha vemmaTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.4
835 viNNulA mathiyany chUTina renavum
     virichaTai yuLLathu veLLan^I renavum
   paNNulAm maRaikaL pATina renavum
     palapuka zallathu paziyila renavum
   eNNalA kAtha imaiyavar n^ALum
     Eththara vaN^kaLo TezilpeRa n^inRa
   aNNalA nUrthi ERumem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.5
836 n^ITiruny chaTaimEl iLampiRai thuLaN^ka
     n^izalthikaz mazuvoTu n^IRumey pUchith
   thOToru kAthiniR peythuvey thAya
     chuTalaiyi lATuvar thOluTai yAkak
   kATaraN^ kAkak kaN^kulum pakaluN^
     kazuthoTu pAriTaN^ kaithozu thEththa
   ATara vATa ATumem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.6
837 ERumon RERi n^IRumey pUchi
     iLaN^kiLai yarivaiyo ToruN^kuTa nAkik
   kURumon RaruLik konRaiyan^ thAruN^
     kuLiriLa mathiyamuN^ kUviLa malarum
   n^ARumal likaiyum erukkoTu murukkum
     makiziLa vanniyum ivain^alam pakara
   ARumOr chaTaimEl aNin^tha vemmaTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.7
838 kachchumoL vALuN^ kaTTiya vuTaiyar
     kathirmuTi chuTarviTak kavariyuN^ kuTaiyum
   pichchamum piRavum peNNaNaN^ kAya
     piRain^utha lavarthamaip periyavar pENap
   pachchamum valiyuN^ karuthiya varakkan
     paruvarai yeTuththathiN TOLkaLai yaTarvith
   thachchamum aruLuN^ koTuththa vemmaTikaL
     achchiRu pAkkama thATchi koNTArE.            1.77.8
839 n^ORRalA rEnum vETTalA rEnum
     n^ukarpukar chAn^thamO TEn^thiya mAlaik
   kURRalA rEnum innavA RenRum
     eythalA kAthathOr iyalpinai yuTaiyAr
   thORRalAr mAlum n^Anmuka muTaiya
     thOnRalum aTiyoTu muTiyuRath thaN^kaL
   ARRalAR kANA rAyavem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.9
840 vAthuchey chamaNuny chAkkiyappEykaL
     n^alvinai n^Ikkiya valvinai yALar
   OthiyuN^ kETTum uNarvinai yilAthAr
     uLkalA kAthathOr iyalpinai yuTaiyAr
   vEthamum vEtha n^eRikaLu mAki
     vimalavE TaththoTu kamalamA mathipOl
   Athiyum IRum Ayavem maTikaL
     achchiRu pAkkama thATchikoN TArE.            1.77.10
841 maichcheRi kuvaLai thavaLaivAy n^iRaiya
     mathumalarp poykaiyiR puthumalar kiziyap
   pachchiRa veRivayal veRikamaz kAzip
     pathiyava rathipathi kavuNiyar perumAn
   kaichchiRu maRiyavan kazalalAR pENAk
     karuththuTai nyAnacham pan^thana thamizkoN
   TachchiRu pAkkath thaTikaLai yEththum
     anpuTai yaTiyavar aruvinai yilarE.             1.77.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pAkkapurEchar, thEviyAr - chun^tharamAthammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.78 thiru iTaichchuram

   paN - kuRinychi

842 varivaLa raviroLi yaravarai thAza
     vArchaTai muTimichai vaLarmathi chUTik
   karivaLar tharukazal kAlvala nEn^thik
     kanaleri yATuvar kATaraN^ kAka
   virivaLar tharupozil inamayi lAla
     veNNiRath tharuvikaL thiNNena vIzum
   erivaLa rinamaNi punamaNi chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.1
843 ARRaiyu mERRathOr avirchaTai yuTaiyar
     azakinai yaruLuvar kuzakala thaRiyAr
   kURRuyir chekuppathOr koTumaiyai yuTaiyar
     n^aTuviru LATuvar konRaiyan^ thArAr
   chERRayal miLirvana kayaliLa vALai
     cheruchcheya vOrppana chemmuka man^thi
   ERRaiyo Tuzitharum ezilthikaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.2
844 kAnamuny chuTalaiyuN^ kaRpaTu n^ilanuN^
     kAthalar thIthilar kanalmazu vALar
   vAnamum n^ilamaiyum irumaiyu mAnAr
     vaNaN^kavum iNaN^kavum vAzththavum paTuvAr
   n^Anamum pukaiyoLi viraiyoTu kamaza
     n^aLirpozi liLamanynyai manniya pAN^kar
   Enamum piNaiyalum ezilthikaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.3
845 kaTamaNi mArpinar kaTalthani luRaivAr
     kAthalar thIthilar kanalmazu vALar
   viTamaNi miTaRinar miLirvathO raravar
     vERumOr charithaiyar vETamum uTaiyar
   vaTamulai yayalana karuN^kurun^ thERi
     vAzaiyin thIN^kani vArn^thu thEnaTTum
   iTamulai yarivaiyar ezilthikaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.4
844 kArkoNTa kaTikamaz virimalark konRaik
     kaNNiyar vaLarmathi kathirviTak kaN^kai
   n^IrkoNTa chaTaiyinar viTaiyuyar koTiyar
     n^izalthikaz mazuvinar azalthikaz n^iRaththar
   chIrkoNTa menchiRai vaNTupaN cheyyuny
     chezumpuna lanaiyana cheN^kulai vAzai
   ErkoNTa palavino Tezilthikaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.5
845 thOTaNi kuzaiyinar chuNNaveN NIRRar
     chuTalaiyi nATuvar thOluTai yAkap
   pITuyar cheythathOr perumaiyai yuTaiyar
     pEyuTa nATuvar periyavar perumAn
   kOTalkaL ozukuva muzukuva thumpi
     kuravamum maravamum manniya pAN^kar
   ETaviz puthumalar kaTikamaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.6
846 kazalmalku kAlinar vElinar n^Ular
     kavarthalai yaravoTu kaNTiyum pUNpar
   azalmalku meriyoTum aNimazu vEn^thi
     ATuvar pATuvar AraNaN^ kuTaiyar
   pozilmalku n^ITiya aravamu maravam
     manniya kavaTTiTaip puNarkuyi lAlum
   ezilmalku chOlaiyil vaNTichai pATum
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.7
847 thEN^kamaz konRaiyan^ thirumalar punaivAr
     thikaztharu chaTaimichaith thiN^kaLuny chUTi
   vIn^thavar chuTalaiveN NIRumey pUchi
     vERumOr charithaiyar vETamu muTaiyar
   chAn^thamum akiloTu mukilpothin^ thalampith
     thavazkana maNiyoTu mikupaLiN^ kiTaRi
   En^thuveL LaruvikaL ezilthikaz chAral
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.8
850 palailam iTupali kaiyilon RERpar
     palapuka zallathu paziyilar thAmun^
   thalaiyilaN^ kaviroLi n^eTumuTi yarakkan
     thaTakkaikaL aTarththathOr thanmaiyai yuTaiyar
   malaiyilaN^ karuvikaL maNamuza vathira
     mazaithava ziLamanynyai malkiya chAral
   ilaiila vaN^kamum ElamuN^ kamazum
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.9
851 perumaikaL tharukkiyOr pEthuRu kinRa
     peruN^kaTal vaNNanum piramanu mOrA
   arumaiyar aTin^izal paravin^in REththum
     anpuTai yaTiyavark kaNiyaru mAvar
   karumaikoL vaTivoTu chunaivaLar kuvaLaik
     kayalinam vayaliLa vALaikaL iriya
   erumaikaL paTithara iLaanam Alum
     iTaichchura mEviya ivarvaNa mennE.             1.78.10
852 maTaichchura maRivana vALaiyuN^ kayalum
     maruviya vayalthanil varupunaR kAzich
   chaTaichchurath thuRaivathOr piRaiyuTai yaNNal
     charithaikaL paravin^in Rurukucham pan^than
   puTaichchurath tharuvaraip pUkkamaz chAral
     puNarmaTa n^aTaiyavar puTaiyiTai yArn^tha
   iTaichchura mEththiya ichaiyoTu pATal
     ivaichola vallavar piNiyilar thAmE.            1.78.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - iTaichchuran^Athar, thEviyAr - imayamaTakkoTiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.79 thirukkazumalam

   paN - kuRinychi

853 ayiluRu paTaiyinar viTaiyinar muTimEl
     aravamum mathiyamum viraviya azakar
   mayiluRu chAyal vanamulai yorupAl
     makizpavar vAniTai mukilpulku miTaRar
   payilvuRu charithaiyar eruthukan^ thERip
     pATiyu mATiyum palikoLvar valichEr
   kayilaiyum pothiyilum iTamena vuTaiyAr
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.1
854 koNTalum n^Ilamum puraithiru miTaRar
     koTumuTi yuRaipavar paTuthalaik kaiyar
   paNTala rayanchiram arin^thavar porun^thum
     paTarchaTai yaTikaLAr pathiyatha nayalE
   vaNTalum vaN^kamuny chaN^kamuny chuRavum
     maRikaTal thiraikoNarn^ theRRiya karaimER
   kaNTaluN^ kaithaiyum n^eythaluN^ kulavuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.792
855 eNNiTai yonRinar iraNTina ruruvam
     eriyiTai mUnRinar n^AnmaRai yALar
   maNNiTai ain^thinar ARina raN^kam
     vakuththana rEzichai eTTiruN^ kalaichEr
   paNNiTai yonpathum uNarn^thavar paththar
     pATin^in RaTithoza mathananai vekuNTa
   kaNNiTaik kanalinar karuthiya kOyil
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.3
856 eriyoru karaththinar imaiyavark kiRaivar
     ERukan^ thERuvar n^IRumey pUchith
   thiritharu miyalpinar ayalavar puraN^kaL
     thIyeza viziththanar vEypurai thOLi
   varitharu kaNNiNai maTavara lanycha
     manychuRa n^imirn^thathOr vaTivoTum van^tha
   kariyuri maruviya aTikaLuk kiTamAN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.4
857 Urethirn^ thiTupali thalaikala nAka
     uNpavar viNpolin^ thilaN^kiya vuruvar
   pArethirn^ thaTithoza viraitharu mArpiR
     paTaara vAmaiyak kaNin^thavark kiTamAm
   n^Irethirn^ thizimaNi n^iththila muththam
     n^iraichori chaN^kamo ToNmaNi varanRik
   kArethirn^ thOthamvan thiraikaraik keRRuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.5
858 munnuyirth thORRamum iRuthiyu mAki
     muTiyuTai amararkaL aTipaNin^ thEththap
   pinniya chaTaimichaip piRain^iRai viththa
     pEraru LALanAr pENiya kOyil
   ponNiyal n^aRumalar punaloTu thUpany
     chAn^thamu mEn^thiya kaiyina rAkik
   kanniyar n^AToRum vETamE paravuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.6
859 kolaikkaNith thAvaru kURRuthai cheythAr
     kuraikazal paNin^thavark karuLiya poruLin
   n^ilaikkaNith thAvara n^inaiyaval lArtham
     n^eTun^thuyar thavirththavem n^imalaruk kiTamAm
   malaikkaNith thAvara vanRirai murala
     mathuviri punnaikaL muththena varumpak
   kalaikkaNaN^ kAnalin n^Izalil vAzuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.7
860 puyampala vuTaiyathen ilaN^kaiyar vEn^than
     poruvarai yeTuththavan ponmuTi thiNTOL
   payampala paTavaTarth tharuLiya perumAn
     parivoTu minithuRai kOyila thAkum
   viyanpala viNNinum maNNinu meN^kum
     vERuvE RukaN^kaLiR peyaruLa thennak
   kayampala paTakkaTaR Riraikaraik keRRuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.8
861 vilaN^kalon REn^thivan mazaithaTuth thOnum
     veRikamaz thAmarai yOnumen Rivartham
   palaN^kaLAl n^ETiyum aRivari thAya
     parichinan maruvin^in RinithuRai kOyil
   malaN^kivan Riraivarai enapparan^ theN^kum
     maRikaTa lON^kiveL Lippiyuny chuman^thu
   kalaN^kaTan charakkoTu n^irakkavan^ thERuN^
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.9
862 Ampala thavamuyan RaRavurai chollum
     aRivilAch chamaNarun^ thEraruN^ kaNichEr
   n^Ompala thavamaRi yAthavar n^oTin^tha
     mUthurai koLkilA muthalvar thammEnich
   chAmpalum pUchiveN Talaikala nAkath
     thaiyalA riTupali vaiyakath thERRuk
   kAmpana thOLiyo TinithuRai kOyil
     kazumalam n^inaiyan^am vinaikari chaRumE.            1.79.10
863 kalikezu pAriTai yUrena vuLathAN^
     kazumalam virumpiya kOyilkoN TavarmEl
   valikezu manammika vaiththavan maRaichEr
     varuN^kalai nyAnacham pan^thana thamizin
   olikezu mAlaiyen Ruraicheytha paththum
     uNmaiyi nAln^inain^ thEththaval lArmEl
   melikezu thuyaraTai yAvinai chin^thum
     viNNava rARRalin mikappeRu vArE.            1.79.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.80 kOyil

   paN - kuRinychi

864 kaRRAN^ keriyOmpik kaliyai vArAmE
   cheRRAr vAzthillaich chiRRam palamEya
   muRRA veNthiN^kaL muthalvan pAthamE
   paRRA n^inRAraip paRRA pAvamE.                1.80.1
865 paRappaip paTuththeN^kum pachuvET TeriyOmpuny
   chiRappar vAzthillaich chiRRam palamEya
   piRappil perumAnaip pinthAz chaTaiyAnai
   maRappi lArkaNTIr maiyal thIrvArE.               1.80.2
866 maiyA roNkaNNAr mATa n^eTuvIthik
   kaiyAR pan^thOchchuN^ kazichUz thillaiyuL
   poyyA maRaipATal purin^thA nulakEththach
   cheyyA nuRaikOyil chiRRam palan^thAnE.             1.80.3
867 n^iRaiveN koTimATa n^eRRi n^ErthINTap
   piRaivan^ thiRaithAkkum pEram palan^thillaich
   chiRaivaN TaRaiyOvAch chiRRam palamEya
   iRaivan kazalEththum inpam inpamE.                1.80.4
868 chelva n^eTumATany chenRu chENON^kich
   chelva mathithOyach chelvam uyarkinRa
   chelvar vAzthillaich chiRRam palamEya
   chelvan kazalEththuny chelvany chelvamE.               1.80.5
869 varumAn^ thaLirmEni mAthOr pAkamAn^
   thirumAn^ thillaiyuT chiRRam palamEya
   karumAn uriyATaik kaRaichEr kaNTaththem
   perumAn kazalallAR pENA thuLLamE.               1.80.6
870 alaiyAr punalchUTi yAkath thorupAkam
   malaiyAn makaLoTu makizn^thAn ulakEththach
   chilaiyAl eyileythAn chiRRam palan^thannaith
   thalaiyAl vaNaN^kuvAr thalaiyA nArkaLE.              1.80.7
871 kUrvAL arakkanRan valiyaik kuRaiviththuch
   chIrA lEmalku chiRRam palamEya
   n^IrAr chaTaiyAnai n^iththa lEththuvAr
   thIrA n^OyellAn^ thIrthal thiNNamE.              1.80.8
872 kONA kaNaiyAnuN^ kuLirthA maraiyAnuN^
   kANAr kazalEththak kanalAy ON^kinAn
   chENAr vAzthillaich chiRRam palamEththa
   mANA n^OyellAm vALA mAyumE.               1.80.9
873 paTTaith thuvarATaip paTimaN^ koNTATum
   muTTaik kaTTurai moziva kELAthE
   chiTTar vAzthillaich chiRRam palamEya
   n^aTTap perumAnai n^ALun^ thozuvOmE.              1.80.10
874 nyAlath thuyarkAzi nyAna champan^than
   chIlath thArkoLkaich chiRRam palamEya
   chUlap paTaiyAnaich chonna thamizmAlai
   kOlath thARpATa vallAr n^allArE.               1.80.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thirumUlaththAnan^Ayakar, chapAn^Athar,
thEviyAr - chivakAmiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.81 chIrkAzi

   paN - kuRinychi

875 n^allAr thImEvun^ thozilAr n^AlvEthany
   chollAr kENmaiyAr chuTarpoR kazalEththa
   villAR puranycheRRAn mEvum pathipOluN^
   kallAr mathilchUzn^tha kAzin^ n^akarthAnE.              1.81.1
876 thuLivaN TEnpAyum ithazi thUmaththan^
   theLiveN TiN^kaLmA chuNan^Ir thikazchenni
   oLiveN TalaimAlai ukan^thA nUrpOluN^
   kaLivaNTiyAz cheyyuN^ kAzin^ n^akarthAnE.             1.81.2
877 Alak kOlaththin n^anychuN Tamuthaththaich
   chAlath thEvarkkIn^ thaLiththAn thanmaiyAl
   pAlaR kAyn^anRum parin^thu pAthaththAl
   kAlaR kAyn^thAnUr kAzin^ n^akarthAnE.              1.81.3
   (*) ippathikaththil 4,5,6,7-mcheyyuTkaL maRain^thupOyina.      1.81.4-7
878 iravil thirivOrkaT kiRaithO LiNaipaththum
   n^iravik karavALai n^Ern^thA niTampOlum
   paravith thirivOrkkum pAln^I RaNivOrkkuN^
   karavil thaTakkaiyAr kAzin^ n^akarthAnE.              1.81.8
879 mAlum piramanum aRiyA mATchiyAn
   thOlum purin^Ulun^ thuthain^tha varaimArpan
   Elum pathipOlum iran^thOrk ken^n^ALuN^
   kAlam pakarAthAr kAzin^ n^akarthAnE.               1.81.9
880 thaN^kai yiTavuNpAr thAzchI varaththArkaL
   peN^kai yuNarAthE pENith thozuminkaL
   maN^kai yorupAkam makizn^thAn malarchchennik
   kaN^kai thariththAnUr kAzin^ n^akarthAnE.              1.81.10
881 vAchaN^ kamazkAzi mathicheny chaTaivaiththa
   Ichan n^akarthannai iNaiyil champan^than
   pEchun^ thamizvallOr perun^I rulakaththup
   pAchan^ thanaiyaRRup paziyil pukazArE.               1.81.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.82 thiruvIzimizalai

   paN - kuRinychi

882 irumpon malaivillA eriyam pAn^ANil
   thirin^tha puramUnRuny cheRRAn uRaikOyil
   therin^tha aTiyArkaL chenRa thichaithORum
   virumpi yethirkoLvAr vIzi mizalaiyE.            1.82.1
883 vAthaip paTukinRa vAnOr thuyarthIra
   Othak kaTaln^anychai uNTAn uRaikOyil
   kIthath thichaiyOTuN^ kELvik kiTaiyOTum
   vEthath tholiyOvA vIzi mizalaiyE.              1.82.2
884 payilum maRaiyALan thalaiyiR palikoNTu
   thuyilum pozuthATuny chOthi yuRaikOyil
   mayilum maTamAnum mathiyum miLavEyum
   veyilum polimAthar vIzi mizalaiyE.             1.82.3
885 iravan pakalOnum echchath thimaiyOrai
   n^iraviT TaruLcheytha n^imalan uRaikOyil
   kuravany churapunnai kuLirkON^ kiLavEN^kai
   viravum pozilan^thaN vIzi mizalaiyE.              1.82.4
886 kaNNiR kanalAlE kAman poTiyAkap
   peNNuk karuLcheytha perumAn uRaikOyil
   maNNiR peruvELvi vaLarthIp pukain^ALum
   viNNiR puyalkATTum vIzi mizalaiyE.              1.82.5
887 mAlA yiraN^koNTu malarkkaN NiTaAzi
   ElA valayaththO TIn^thAn uRaikOyil
   chElA kiyapoykaich chezun^Irk kamalaN^kaL
   mElA lerikATTum vIzi mizalaiyE.              1.82.6
888 mathiyAl vazipaTTAn vANAL koTupOvAn
   kothiyA varukURRaik kumaiththAn uRaikOyil
   n^ethiyAn mikuchelvar n^iththa n^iyamaN^kaL
   vithiyAl n^iRkinRAr vIzi mizalaiyE.             1.82.7
889 eTuththAn tharukkinai iziththAn viralUnRik
   koTuththAn vALALAk koNTAn uRaikOyil
   paTiththAr maRaivELvi payinRAr pAvaththai
   viTuththAr mikavAzum vIzi mizalaiyE.              1.82.8
890 kiTan^thAn irun^thAnuN^ kIzmEl kANAthu
   thoTarn^thAN^ kavarEththach chuTarA yavankOyil
   paTan^thAN^ karavalkul pavaLath thuvarvAymEl
   viTan^thAN^ kiyakaNNAr vIzi mizalaiyE.             1.82.9
891 chikkAr thuvarATaich chiRuthaT TuTaiyArum
   n^akkAN^ kalarthURRum n^ampAn uRaikOyil
   thakkAr maRaivELvith thalaiyA yulakukku
   mikkAr avarvAzum vIzi mizalaiyE.              1.82.10
892 mEnin RizikOyil vIzi mizalaiyuL
   Enath theyiRRAnai ezilAr pozilkAzi
   nyAnath thuyarkinRa n^alaN^koL champan^than
   vAymaith thivaicholla vallOr n^allOrE.            1.82.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.83 thiru amparmAkALam

   paN - kuRinychi

893 aTaiyAr puramUnRum analvAyviza veythu
   maTaiyAr punalampar mAkA LammEya
   viTaiyAr koTiyen^thai veLLaip piRaichUTuny
   chaTaiyAn kazalEththach chArA vinaithAnE.              1.83.1
894 thEnAr mathamaththan^ thiN^kaL punalchUTi
   vAnAr pozilampar mAkA LammEya
   UnAr thalaithanniR palikoN TuzalvAzkkai
   AnAn kazalEththa allal aTaiyAvE.                1.83.2
895 thiraiyAr punalOTu chelva mathichUTi
   viraiyAr pozilampar mAkA LammEya
   n^araiyAr viTaiyUrum n^ampAn kazaln^ALum
   uraiyA thavarkaNmEl oziyA vUnammE.               1.83.3
896 kon^thaN poziRchOlaik kOla varivaNTu
   man^tham maliyampar mAkA LammEya
   kan^thaN^ kamazkonRai kamazpun chaTaivaiththa
   en^thai kazalEththa iTarvan^ thaTaiyAvE.               1.83.4
897 aNiyAr malaimaN^kai Akam pAkamAy
   maNiyAr punalampar mAkA LammEya
   thuNiyA ruTaiyinAn thuthaipoR kazaln^ALum
   paNiyA thavarthammER paRaiyA pAvammE.              1.83.5
898 paNTAz kaTaln^anychai uNTu kaLimAn^thi
   vaNTAr pozilampar mAkA LammEya
   viNTAr puramvEva mEruch chilaiyAkak
   koNTAn kazalEththak kuRukA kuRRammE.              1.83.6
899 miLirum maravOTu veLLaip piRaichUTi
   vaLarum pozilampar mAkA LammEya
   kiLaruny chaTaiyaNNal kETil kazalEththath
   thaLarum muRun^OykaL chArun^ thavan^thAnE.               1.83.7
900 kolaiyAr mazuvOTu kOlach chilaiyEn^thi
   malaiyAr punalampar mAkA LammEya
   ilaiyAr thirichUlap paTaiyAn kazaln^ALum
   n^ilaiyA n^inaivArmEl n^illA vinaithAnE.            1.83.8
901 chiRaiyAr varivaNTu thEnuN TichaipATa
   maRaiyAr n^iRaiyampar mAkA LammEya
   n^aRaiyAr malarAnum mAluN^ kANpoNNA
   iRaiyAn kazalEththa eythum inpamE.                1.83.9
902 mAchUr vaTivinnAr maNTai yuNalkoLvAr
   kUchA thuraikkunychoR koLkai kuNamalla
   vAchAr pozilampar mAkA LammEya
   IchA enpArkaT killai yiTarthAnE.               1.83.10
903 verun^Ir koLavON^kum vENu puran^thannuL
   thirumA maRainyAna champan^ thanachENAr
   perumAn maliyampar mAkA LampENi
   urukA vuraicheyvAr uyarvAn aTaivArE.             1.83.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kALakaNTEchuvarar, thEviyAr - paTchan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.84 thirukkaTanAkaikkArONam

   paN - kuRinychi

904 punaiyum virikonRaik kaTavuL punalpAya
   n^anaiyuny chaTaimElOr n^akuveN TalaichUTi
   vinaiyil laTiyArkaL vithiyAl vazipaTTuk
   kanaiyuN^ kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.1
905 peNNA Nenan^inRa pemmAn piRaichchenni
   aNNA malain^ATan ArU ruRaiyammAn
   maNNAr muzavOvA mATa n^eTuvIthik
   kaNNAr kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.2
906 pArOr thozaviNNOr paNiyam mathilmUnRum
   ArAr azalUTTi aTiyArk karuLcheythAn
   thErAr vizavOvAch chelvan thiraichUzn^tha
   kArAr kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.3
907 mozichUz maRaipATi muthiruny chaTaithanmEl
   azichUz punalERRa aNNa laNiyAyap
   pazichUz vilarAya paththar paNin^thEththak
   kazichUz kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.4
908 ANum peNNumAy aTiyArk karuLn^alkich
   chENin Ravarkkinnany chin^thai cheyavallAn
   pENi vazipATu piriyA thezun^thoNTar
   kANuN^ kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.               1.84.5
909 Enath theyiROTum marava meypUNTu
   vAnath thiLan^thiN^kaL vaLaruny chaTaiyaNNal
   nyAnath thuRaivallAr n^ALum paNin^thEththak
   kAnaR kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.               1.84.6
910 araiyAr azaln^Akam akkO TachaiththiTTu
   viraiyAr varaimArpin veNNI RaNiyaNNal
   varaiyAr vanapOla vaLarumvaN^kaN^kaL
   karaiyAr kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.7
911 valaN^koL pukazpENi varaiyA luyarthiNTOL
   ilaN^kaik kiRaivATa aTarththaN^ karuLcheythAn
   palaN^koL pukazmaNNiR paththar paNin^thEththak
   kalaN^koL kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.             1.84.8
912 thirumA laTivIzath thichain^An mukanEththap
   perumA nenan^inRa pemmAn piRaichchennich
   cherumAl viTaiyUruny chelvan thiraichUzn^tha
   karumAl kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.9
913 n^allA raRanychollap pollAr puRaN^kURa
   allA ralarthURRa aTiyArk karuLcheyvAn
   pallAr thalaimAlai yaNivAn paNin^thEththak
   kallAr kaTaln^Akaik kArO NaththAnE.              1.84.10
914 karaiyAr kaTaln^Akaik kArO NammEya
   n^araiyAr viTaiyAnai n^aviluny champan^than
   uraiyAr thamizmAlai pATu mavarellAN^
   karaiyA vuruvAkik kalivAn aTaivArE.              1.84.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kAyArOkaNEchuvarar, thEviyAr - n^IlAyathATchiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

1.85 thirun^allam

   paN - kuRinychi

915 kallAl n^izalmEya kaRaichEr kaNTAven
   RellA moziyAlum imaiyOr thozuthEththa
   villAl araNmUnRum ven^thu vizaveytha
   n^allAn n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.              1.85.1
916 thakkan peruvELvi thannil amararaith
   thukkam palacheythu chuTarpoR chaTaithAzak
   kokkin iRakOTu kuLirveN piRaichUTum
   n^akkan n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.               1.85.2
917 an^thi mathiyOTum aravach chaTaithAza
   mun^thi yanalEn^thi muthukAT TeriyATi
   chin^thith thezavallAr thIrA vinaithIrkkum
   n^an^thi n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.               1.85.3
918 kuLirum mathichUTik konRaich chaTaithAza
   miLirum maravOTu veNNUl thikazmArpil
   thaLirun^ thikazmEnith thaiyal pAkamAy
   n^aLirum vayalchUzn^tha n^allam n^akarAnE.               1.85.4
919 maNiyAr thikazkaNTam muTaiyAn malarmalku
   piNivAr chaTaiyen^thai perumAn kazalpENith
   thuNivAr malarkoNTu thoNTar thozuthEththa
   n^aNiyAn n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.              1.85.5
920 vAcham malarmalku malaiyAn makaLoTum
   pUchuny chuTun^IRu punain^thAn virikonRai
   Icha nenavuLki yezuvAr vinaikaTku
   n^Achan n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.               1.85.6
921 aN^kOl vaLaimaN^kai kANa analEn^thik
   koN^kAr n^aRuN^konRai chUTik kuzakAka
   veN^kA TiTamAka ven^thI viLaiyATum
   n^aN^kOn n^amaiyALvAn n^allam n^akarAnE.              1.85.7
922 peNNAr thirumEnip perumAn piRaimalku
   kaNNAr n^uthalinAn kayilai karuththinAl
   eNNA theTuththAnai iRaiyE viralUnRi
   n^aNNAr purameythAn n^allam n^akarAnE.               1.85.8
923 n^Akath thaNaiyAnum n^aLirmA malarAnum
   pOkath thiyalpinAR poliya azakAkum
   Akath thavaLoTum amarn^thaN^ kazakArum
   n^Akam maraiyArththAn n^allam n^akarAnE.              1.85.9
924 kuRiyil chamaNOTu kuNTar vaNthErar
   aRivil luraikETTaN^ kavamE kaziyAthE
   poRikoL LaravArththAn pollA vinaithIrkkum
   n^aRaikoL pozilchUzn^tha n^allam n^akarAnE.             1.85.10
925 n^alamAr maRaiyOrvAz n^allam n^akarmEya
   kolaichEr mazuvAnaik kochchai yamarn^thON^ku
   thalamAr thamiznyAna champan^ thanchonna
   kalaika LivaivallAr kavalai kazivArE.              1.85.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - umAmakEchuvarar, thEviyAr - maN^kaLan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.86 thirun^allUr

   paN - kuRinychi

926 koTTum paRaichIrAR kuzuma analEn^thi
   n^aTTam payinRATum n^allUrp perumAnai
   muTTin RirupOthum muniyA thezun^thanpu
   paTTa manaththArkaL aRiyAr pAvamE.               1.86.1
927 ERil eruthERum ezilA yizaiyOTum
   vERum muTanumAm vikirthar avarenna
   n^ARum malarppoykai n^allUrp perumAnaik
   kURu maTiyArkaT kaTaiyA kuRRamE.                 1.86.2
928 chUTum iLan^thiN^kaL chuTar poRchaTaithAza
   OTuN kalanAka vUrU riTupichchai
   n^ATum n^eRiyAnai n^allUrp perumAnaip
   pATum maTiyArkaT kaTaiyA pAvamE.                1.86.3
929 n^Iththa n^eRiyAnai n^IN^kAth thavaththAnai
   n^Aththa n^eRiyAnai n^allUrp perumAnaik
   kAththa n^eRiyAnaik kaikUppith thozu
   thEththum aTiyArkaT killai yiTarthAnE.              1.86.4
930 Akath thumaikELvan aravach chaTaithAza
   n^Akam machaiththAnai n^allUrp perumAnaith
   thAkam pukun^thaNmith thALkaL thozun^thoNTar
   pOkam manaththarAyp pukazath thirivArE.              1.86.5
931 kolluN^ kaLiyAnai yuripOrth thumaiyanycha
   n^alla n^eRiyAnai n^allUrp perumAnaich
   chellum n^eRiyAnaich chErn^thA riTarthIrach
   chollu maTiyArkaL aRiyAr thukkamE.               1.86.6
932 eN^kaL perumAnai imaiyOr thozuthEththum
   n^aN^kaL perumAnai n^allUr pirivillA
   thaN^kai thalaikkERRi ALen RaTin^Izal
   thaN^kum manaththArkaL thaTumAR RaRuppArE.              1.86.7
933 kAman ezilvATTik kaTalchUz ilaN^kaikkOn
   n^Amam iRuththAnai n^allUrp perumAnai
   Ema manaththArAy ikazA thezun^thoNTar
   thIpa manaththArkaL aRiyAr thIyavE.               1.86.8
934 vaNNa malarAnum vaiyam aLan^thAnum
   n^aNNa lariyAnai n^allUrp perumAnaith
   thaNNa malarthUvith thALkaL thozuthEththa
   eNNum aTiyArkaT killai yiTukkaNE.               1.86.9
935 pichchak kuTain^IzaR chamaNar chAkkiyar
   n^ichcham alarthURRa n^inRa perumAnai
   n^achchu miTaRRAnai n^allUrp perumAnai
   echchum aTiyArkaT killai yiTarthAnE.              1.86.10
936 thaNNam punaRkAzi nyAna champan^than
   n^aNNum punalvEli n^allUrp perumAnai
   vaNNam punaimAlai vaikalEththuvAr
   viNNum n^ilanumAy viLaN^kum pukazArE.              1.86.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - periyANTEchuvarar, thEviyAr - thiripurachun^thariyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.87 thiruvaTukUr

   paN - kuRinychi

937 chuTukU rerimAlai yaNivar chuTarvElar
   koTukUr mazuvALOn RuTaiyAr viTaiyUrvar
   kaTukUr pachikAmaN^ kavalai piNiyillAr
   vaTukUr punalchUzn^tha vaTukU raTikaLE.                 1.87.1
938 pAlu n^aRun^eyyun^ thayirum payinRATi
   Eluny chuTun^IRum enpum oLimalkak
   kOlam poziRchOlaik kUTi maTavannam
   Alum vaTukUril ATum maTikaLE.                  1.87.2
939 chUTum iLan^thiN^kaL chuTarpoR chaTaithanmEl
   OTuN^ kaLiyAnai uripOrth thumaiyanycha
   ETu malarmOn^thaN^ kezilAr varivaNTu
   pATum vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.3
940 thuvarum purichaiyun^ thuthain^tha maNimATam
   kavara veriyOTTik kaTiya mathileythAr
   kavaru maNikollaik kaTiya mulain^allAr
   pavarum vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.4
941 thuNiyA ruTaiyATai thunni yaraithanmEl
   thaNiyA azaln^Akan^ thariyA vakaivaiththAr
   paNiyA raTiyArkaL palarum payinREththa
   aNiyAr vaTukUril ATum maTikaLE.                1.87.5
942 thaLaruN^ koTiyannAL thannO TuTanAkik
   kiLarum aravArththuk kiLarum muTimElOr
   vaLarum piRaichUTi varivaN TichaipATa
   oLirum vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.6
943 n^eTiyar chiRithAya n^irampA mathichUTum
   muTiyar viTaiyUrvar koTiyar mozikoLLAr
   kaTiya thoziRkAlan maTiya vuthaikoNTa
   aTiyar vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.7
944 piRaiyum n^eTun^Irum piriyA muTiyinAr
   maRaiyum palapATi mayAnath thuRaivArum
   paRaiyum athirkuzalum pOlap palavaNTAN^
   kaRaiyum vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.8
945 chan^tham malarvEyn^tha chaTaiyin iTaivimmu
   kan^tham mikuthiN^kaL chin^thu kathirmAlai
   van^thu n^ayan^themmai n^anRum aruLcheyvAr
   an^thaN vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.9
946 thirumA laTivIzath thichain^An mukanAya
   perumA nuNarkillAp perumAn n^eTumuTichEr
   cherumAl viTaiyUruny chemmAn thichaivillA
   arumA vaTukUril ATum maTikaLE.                 1.87.10
947 paTin^On pavaiyAvar paziyil pukazAna
   kaTin^AN n^ikazchOlai kamazum vaTukUraip
   paTiyA nachin^thai moziyAr champan^than
   aTinyA namvallA raTichEr vArkaLE.                1.87.11

iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vaTukEchuvarar, thEviyAr - vaTuvakirkkaNNiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.88 thiru AppanUr

   paN - kuRinychi

948 muRRuny chaTaimuTimEn muthirA iLampiRaiyan
   oRRaip paTavaravam athukoN TaraikkaNin^thAn
   cheRRamil chIrAnaith thiruAppa nUrAnaip
   paRRu manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.1
949 kuravaN^ kamazkuzalAL kuTikoNTu n^inRuviNNOr
   viravun^ thirumEni viLaN^kum vaLaiyeyiRRin
   aravam aNin^thAnai aNiyAppa nUrAnaip
   paravum manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.2
950 muruku virikuzalAr manaN^koL an^aN^kanaimun
   perithu munin^thukan^thAn perumAn peruN^kATTin
   aravam aNin^thAnai aNiyAppa nUrAnaip
   paravum manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.3
951 piNiyum piRappaRuppAn perumAn peruN^kATTil
   thuNiyin uTaithAzach chuTarEn^thi yATuvAn
   aNiyum punalAnai aNiyAppa nUrAnaip
   paNiyum manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.             1.88.4
952 thakara maNiyaruvith thaTamAlvarai chilaiyA
   n^akara morumUnRum n^alaN^kunRa venRukan^thAn
   akara muthalAnai aNiyAppa nUrAnaip
   pakaru manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.5
953 OTun^ thiripuraN^kaL uTanE yulan^thaviyak
   kATa thiTamAkak kanalkoNTu n^inRiravil
   ATun^ thozilAnai aNiyAppa nUrAnaip
   pATu manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.6
954 iyalum viTaiyERi erikoL mazuvIchik
   kayali niNaikkaNNAL orupAl kalan^thATa
   iyalum ichaiyAnai ezilAppa nUrAnaip
   payilu manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.7
955 karukku maNimiTaRan kathan^Akak kachchaiyinAn
   urukkum aTiyavarai oLiveN piRaichUTi
   arakkan RiRalaziththAn aNiyAppa nUrAnaip
   parukku manamuTaiyAr vinaipaR RaRuppArE.              1.88.8
956 kaNNan kaTikkamala malarmE linithuRaiyum
   aNNaR kaLapparithAy n^inRaN^ kaTiyArmEl
   eNNil vinaikaLaivAn ezilAppa nUrAnaip
   paNNin nichaipakarvAr vinaipaR RaRuppArE.            1.88.9
957 cheyya kaliN^kaththAr chiRuthaT TuTaiyArkaL
   poyyar puRaN^kURap purin^thavaTiyArai
   aiyam akaRRuvAn aNiyAppa nUrAnaip
   paiya n^inain^thezuvAr vinaipaR RaRuppArE.             1.88.10
958 an^thaN punalvaikai aNiyAppa nUrmEya
   chan^tha malarkkonRai chaTaimE luTaiyAnai
   n^an^thi yaTiparavum n^alanyAna champan^than
   chan^tha mivaivallAr thaTumAR RaRuppArE.              1.88.11

iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - AppanUrIchuvarar, thEviyAr - ampikaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.89 thiru erukkaththampuliyUr

   paN - kuRinychi

959 paTaiyAr tharupUthap pakaTAr uripOrvai
   uTaiyAn umaiyOTum uTanA yiTukaN^kaich
   chaTaiyAn erukkaththam puliyUrth thakukOyil
   viTaiyAn aTiyEththa mEvA vinaithAnE.              1.89.1
960 ilaiyAr tharuchUlap paTaiyem perumAnAy
   n^ilaiyAr mathilmUnRum n^IRAy vizaveytha
   chilaiyAn erukkaththam puliyUrth thikazkOyiR
   kalaiyAn aTiyEththak karuthA vinaithAnE.              1.89.2
961 viNNOr perumAnE vikirthA viTaiyUrthI
   peNNAN aliyAkum piththA piRaichUTi
   eNNAr erukkaththam puliyU ruRaikinRa
   aNNA enavallArk kaTaiyA vinaithAnE.              1.89.3
962 araiyAr tharun^Akam aNivAn alarmAlai
   viraiyAr tharukonRai yuTaiyAn viTaiyERi
   varaiyAn erukkaththam puliyUr makizkinRa
   thiraiyAr chaTaiyAnaich chErath thiruvAmE.             1.89.4
963 vIRAr mulaiyALaip pAkam mikavaiththuch
   chIRA varukAlan chinaththai yaziviththAn
   ERAn erukkaththam puliyU riRaiyAnai
   vERA n^inaivArai virumpA vinaithAnE.             1.89.5
964 n^akuveN TalaiyEn^thi n^AnA vithampATip
   pukuvA nayampeyyap puliththOl piyaRkiTTuth
   thakuvAn erukkaththam puliyUrth thakain^thaN^kE
   thokuvAn kazalEththath thoTarA vinaithAnE.            1.89.6
   (*) ippathikaththin 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.        1.89.7
965 AvA venaarakkan alaRa aTarththiTTuth
   thEvA enaaruLAr chelvaN^ koTuththiTTa
   kOvE yerukkaththam puliyUr mikukOyiR
   thEvE yenaallal thIrthal thiTamAmE.               1.89.8
966 maRaiyAn n^eTumAlkAN pariyAn mazuvEn^thi
   n^iRaiyA mathichUTi n^ikazmuth thinthoththE
   iRaiyAn erukkaththam puliyU riTaN^koNTa
   kaRaiyAr miTaRRAnaik karuthak keTumvinaiyE.            1.89.9
967 puththar arukartham poykaL puRampOkkich
   chuththi thariththuRaiyuny chOthi yumaiyOTum
   n^iththan erukkaththam puliyUr n^ikazvAya
   aththan aRavanRan aTiyE aTaivOmE.               1.89.10
968 ErAr erukkaththam puliyUr uRaivAnaich
   chIrAr thikazkAzith thiruvAr champan^than
   ArA arun^thamiz mAlai yivaivallAr
   pArA ravarEththap pathivAn uRaivArE.              1.89.11

iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^IlakaNTEchurar, thEviyAr - n^IlamalarkkaNNammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.90 thiruppiramapuram - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

969 aranai uLkuvIr, pirama nUruLem
   paranai yEmanam, paravi uymminE.                1.90.1
970 kANa uLkuvIr, vENu n^aRpurath
   thANuvin kazal, pENi uymminE.                1.90.2
971 n^Athan enpirkAL, kAthal oNpukal
   Athi pAthamE, Othi uymminE.                 1.90.3
972 aN^kam mAthuchEr, paN^kam Ayavan
   veN^ku rumannum, eN^ka LIchanE.                 1.90.4
973 vANi lAchchaTaith, thONi vaNpurath
   thANi n^aRponaik, kANu minkaLE.               1.90.5
974 pAn^tha LArchaTaip, pUn^tha rAymannum
   En^thu koN^kaiyAL, vEn^tha nenparE.               1.90.6
975 kariya kaNTanaich, chirapu raththuLem
   arachai n^AToRum, paravi uymminE.               1.90.6
976 n^aRava mArpoziR, puRavam n^aRpathi
   iRaivan n^AmamE, maRaval n^enychamE.                1.90.8
977 thenRil arakkanaik, kunRiR chaNpaiman
   anRu n^eriththavA, n^inRu n^inaiminE.              1.90.9
978 ayanum mAlumAy, muyaluN^ kAziyAn
   peyalvai eythin^in, Riyalum uLLamE.              1.90.10
979 thErar amaNaraich, chErvil kochchaiman
   n^Eril kazaln^inain^, thOrum uLLamE.              1.90.11
980 thozuma naththavar, kazuma laththuRai
   pazuthil champan^than, mozikaL paththumE.              1.90.12

pirammapuramenpathu chIkAzi.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.91 thiruArUr - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

981 chiththam theLivIrkAL, aththan ArUraip
   paththi malarthUva, muththi yAkumE.                 1.91.1
982 piRavi yaRuppIrkAL, aRavan ArUrai
   maRavA thEththumin, thuRavi yAkumE.                1.91.2
983 thunpan^ thuTaippIrkAL, anpan aNiyArUr
   n^anpon malarthUva, inpa mAkumE.                1.91.3
984 uyya luRuvIrkAL, aiyan ArUraik
   kaiyi nARRoza, n^aiyum vinaithAnE.              1.91.4
985 piNTam aRuppIrkAL, aNTan ArUraik
   kaNTu malarthUva, viNTu vinaipOmE.               1.915
986 pAcham aRuppIrkAL, Ichan aNiyArUr
   vAcha malarthUva, n^Echa mAkumE.                  1.91.6
987 veyya vinaithIra, aiyan aNiyArUr
   cheyya malarthUva, vaiya mumathAmE.                 1.91.7
988 arakkan ANmaiyai, n^erukki nAnArUr
   karaththi nARRozath, thiruththa mAkumE.              1.91.8
989 thuLLum iruvarkkum, vaLLal ArUrai
   uLLu mavarthammEl, viLLum vinaithAnE.              1.91.9
990 kaTukkoL chIvarai, aTakki nAnArUr
   eTuththu vAzththuvAr, viTuppar vETkaiyE.             1.91.10
991 chIrUr champan^than, ArUraich chonna
   pArUr pATalAr, pErA rinpamE.                1.91.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vanmIkan^Athar, thEviyAr - alliyaN^kOthaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.92 thiruvIzimizalai - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

992 vAchi thIravE, kAchu n^alkuvIr
   mAchin mizalaiyIr, Echa lillaiyE.               1.92.1
993 iRaiva rAyinIr, maRaikoL mizalaiyIr
   kaRaikoL kAchinai, muRaimai n^alkumE.               1.92.2
994 cheyya mEniyIr, meykoL mizalaiyIr
   paikoL aravinIr, uyya n^alkumE.                1.92.3
995 n^IRu pUchinIr, ERa thERinIr
   kURu mizalaiyIr, pERum aruLumE.                 1.92.4
996 kAman vEvavOr, thUmak kaNNinIr
   n^Ama mizalaiyIr, chEmam n^alkumE.                1.92.5
997 piNikoL chaTaiyinIr, maNikoL miTaRinIr
   aNikoL mizalaiyIr, paNikoN TaruLumE.             1.92.6
998 maN^kai paN^kinIr, thuN^ka mizalaiyIr
   kaN^kai muTiyinIr, chaN^kai thavirminE.               1.92.7
999 arakkan n^erithara, irakka meythinIr
   parakku mizalaiyIr, karakkai thavirminE.              1.92.8
1000 ayanum mAlumAy, muyalum muTiyinIr
   iyalum mizalaiyIr, payanum aruLumE.                1.92.9
1001 paRikoL thalaiyinAr, aRiva thaRikilAr
   veRikoL mizalaiyIr, piriva thariyathE.             1.92.10
1002 kAzi mAn^akar, vAzi champan^than
   vIzi mizalaimEl, thAzum mozikaLE.              1.92.11

ithu paTikkAchu chuvAmiyaruLiyapOthu vaTTan^thIra Othiyathu.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.93 thirumuthukunRam - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

1003 n^inRu malarthUvi, inRu muthukunRai
   n^anRum EththuvIrk, kenRum inpamE.                1.93.1
1004 aththan muthukunRaip, paththi yAkin^Ir
   n^iththam EththuvIrk, kuyththal chelvamE.               1.93.2
1005 aiyan muthukunRaip, poykaL keTan^inRu
   kaikaL kUppuvIr, vaiya mumathAmE.                 1.93.3
1006 Ichan muthukunRai, n^Echa mAkin^Ir
   vAcha malarthUvap, pAcha vinaipOmE.                1.93.4
1007 maNiyAr muthukunRaip, paNivA ravarkaNTIr
   piNiyA yinakeTTuth, thaNivA rulakilE.              1.93.5
1008 moyyAr muthukunRil, aiyA venavallAr
   poyyA riravOrkkuch, cheyyAL aNiyALE.            1.93.6
1009 viTaiyAn muthukunRai, iTaiyA thEththuvAr
   paTaiyA yinachUza, uTaiyA rulakamE.                1.93.7
1010 paththuth thalaiyOnaik, kaththa viralUnRum
   aththan muthukunRai, moyththup paNiminE.              1.93.8
1011 iruva raRiyAtha, oruvan muthukunRai
   uruki n^inaivArkaL, peruki n^ikazvOrE.             1.93.9
1012 thErar amaNaruny, chErum vakaiillAn
   n^Eril muthukunRai, n^Irn^in RuLkumE.               1.93.10
1013 n^inRu muthukunRai, n^anRu champan^than
   onRum uraivallAr, enRum uyarvOrE.              1.93.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.94 thiruAlavAy - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

1014 n^Ila mAmiTaR, RAla vAyilAn
   pAla thAyinAr, nyAlam ALvarE.                 1.94.1
1015 nyAla mEzumAm, Ala vAyilAr
   chIla mEcholIr, kAlan vITavE.                1.94.2
1015 Ala n^IzalAr, Ala vAyilAr
   kAla kAlanAr, pAla thAminE.                 1.94.3
1017 an^tha milpukaz, en^thai yAlavAy
   pan^thi yArkazal, chin^thai cheymminE.               1.94.4
1018 ATa lERRinAn, kUTa lAlavAy
   pATi yEmanam, n^ATi vAzminE.                 1.94.5
1019 aNNal AlavAy, n^aNNi nAnRanai
   eNNi yEthozath, thiNNam inpamE.                1.94.6
1020 ampon AlavAy, n^ampa nArkazal
   n^ampi vAzpavar, thunpam vITumE.                 1.94.7
1021 arakka nArvali, n^erukka nAlavAy
   uraikku muLLaththArk, kirakkam uNmaiyE.              1.94.8
1022 aruvan AlavAy, maruvi nAnRanai
   iruva rEththan^in, Ruruva mON^kumE.                1.94.9
1023 Aram n^AkamAm, chIran AlavAyth
   thEra maNcheRRa, vIra nenparE.                 1.94.10
1024 aTikaL AlavAyp, paTikoL champan^than
   muTivi linRamizch, cheTikaL n^IkkumE.               1.94.11

iththalam pANTin^ATTiluLLathu. ithuvE mathurai.
chuvAmipeyar - chokkan^AthachuvAmi, thEviyAr - mInATchiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.95 thiruviTaimaruthUr - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

1025 thOTor kAthinan, pATu maRaiyinan
   kATu pENin^in, RATu maruthanE.                 1.95.1
1026 karuthAr purameyvar, eruthE inithUrvar
   maruthE yiTamAkum, viruthAm vinaithIrppE.             1.95.2
1027 eNNum aTiyArkaL, aNNal marutharai
   paNNin mozicholla, viNNun^ thamathAmE.             1.95.3
1028 viriyAr chaTaimEni, eriyAr marutharaith
   thariyA thEththuvAr, periyA rulakilE.              1.95.4
1029 pan^tha viTaiyERum, en^thai marutharaich
   chin^thai cheypavar, pun^thi n^allarE.                1.95.5
1030 kazaluny chilampArkkum, ezilAr marutharaith
   thozalE pENuvArk, kuzalum vinaipOmE.             1.95.6
1031 piRaiyAr chaTaiyaNNal, maRaiyAr marutharai
   n^iRaiyAl n^inaipavar, kuRaiyA rinpamE.              1.95.7
1032 eTuththAn puyan^thannai, aTuththAr marutharaith
   thoTuththAr malarchUTTa, viTuththAr vETkaiyE.            1.95.8
1033 iruvark keriyAya, uruva marutharaip
   paravi yEththuvAr, maruvi vAzvarE.                1.95.9
1034 n^inRuN chamaNthErar, enRu marutharai
   anRi yuraicholla, n^anRu moziyArE.              1.95.10
1035 karuthu champan^than, marutha raTipATip
   perithun^ thamizchollap, porutha vinaipOmE.           1.95.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.96 thiru anniyUr - thiruvirukkukkuRaL

   paN - kuRinychi

1036 manni yUriRai, chenni yArpiRai
   anni yUramar, mannu chOthiyE.                 1.96.1
1037 pazakun^ thoNTarvam, azakan anniyUrk
   kuzakan chEvaTi, thozuthu vAzminE.                1.96.2
1038 n^Ithi pENuvIr, Athi anniyUrch
   chOthi n^AmamE, Othi uymminE.                1.96.3
1039 paththa rAyinIr, aththar anniyUrch
   chiththar thALthoza, muththa rAvarE.                1.96.4
1040 n^iRaivu vENTuvIr, aRavan anniyUr
   maRaiyu LAnkazaR, kuRavu cheymminE.                1.96.5
1041 inpam vENTuvIr, anpan anniyUr
   n^anpo nennumin, umpa rAkavE.                1.96.6
1042 an^tha NALartham, than^thai anniyUr
   en^thai yEyenap, pan^tham n^IN^kumE.                1.96.7
1043 thUrththa naichcheRRa, thIrththan anniyUr
   Aththa mAvaTain^, thEththi vAzminE.                1.96.8
1044 iruvar n^ATiya, aravan anniyUr
   paravuvAr viNNuk, koruva rAvarE.                1.96.9
1045 kuNTar thEraruk, kaNTan anniyUrth
   thoNTu LArvinai, viNTu pOkumE.               1.96.10
1046 pUn^tha rAyppan^than, Ayn^tha pATalAl
   vEn^than anniyUr, chErn^thu vAzminE.               1.96.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - ApathchakAyar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.97 thiruppuRavam

   paN - kuRinychi

1047 eyyAvenRith thAnavarUrmUn Rericheytha
   maiyArkaNTan mAthumaivaikun^ thirumEnich
   cheyyAnveNNI RaNivAnRikazpoR pathipOlum
   poyyAn^Avin an^thaNarvAzum puRavammE.              1.97.1
1048 mAthorupAlum mAlorupAlum makizkinRa
   n^AthanenREththum n^amparanvaikun^ n^akarpOlum
   mAthavimEya vaNTichaipATa mayilATap
   pOthalarchempon punnaikoTukkum puRavammE.            1.97.2
1049 vaRRAn^athiyum mathiyumpothiyum chaTaimElE
   puRRATaravin paTamATavumip puvanikkOr
   paRRAyiTumin paliyenRaTaivAr pathipOlum
   poRRAmaraiyin poykain^ilAvum puRavammE.            1.97.3
1050 thunnArpuramum piramanchiramun^ thuNicheythu
   minnArchaTaimEl aravummathiyum viLaiyATap
   pannALiTumin paliyenRaTaivAr pathipOlum
   ponnArpurin^Ul an^thaNarvAzum puRavammE.              1.97.4
1051 thEvAaranE charaNenRimaiyOr thichaithORuN^
   kAvAyenRu van^thaTaiyakkAr viTamuNTu
   pAvArmaRaiyum payilvOruRaiyum pathipOlum
   pUvArkOlach chOlaichulAvum puRavammE.               1.97.5
1052 kaRRaRiveythik kAmanmunnAkum mukavellAm
   aRRaranEn^in naTicharaNennum aTiyOrkkup
   paRRathuvAya pAchupathanchEr pathiyenpar
   poRRikazmATath thoLikaLn^ilAvum puRavammE.            1.97.6
1053 eNTichaiyOrany chiTuvakaikArchEr varaiyennak
   koNTezukOla mukilpOR periyakarithannaip
   paNTuricheythOn pAvanaicheyyum pathiyenpar
   puNTarikaththOn pOnmaRaiyOrchEr puRavammE.            1.97.7
1054 parakkun^tholchIrth thEvarkaLchEnaip pauvaththaith
   thurakkunychen^thIp pOlamarcheyyun^ thozilmEvum
   arakkanthiNTOL aziviththAnak kAlaththiR
   purakkumvEn^than chErtharumUthUr puRavammE.               1.97.8
1055 mIththikazaNTan^ than^thayanOTu mikumAlum
   mUrththiyain^ATik kANavoNAthu muyalviTTAN^
   kEththaveLippA TeythiyavanRan niTamenpar
   pUththikazchOlaith thenRalulAvum puRavammE.              1.97.9
1056 vaiyakamn^IrthI vAyuvumviNNum muthalAnAn
   meyyalathErar uNTilaiyenRE n^inREtham
   kaiyiniluNpOr kANavoNAthAn n^akarenpar
   poyyakamillAp pUchurarvAzum puRavammE.              1.97.10
1057 ponniyalmATap purichain^ilAvum puRavaththu
   manniyaIchan chEvaTin^ALum paNikinRa
   thanniyalpillAch chaNpaiyarkOnchIrch champan^than
   innichaiIrain^ thEththavallOrkaT kiTarpOmE.            1.97.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.98 thiruchchirAppaLLi

   paN - kuRinychi

1058 n^anRuTaiyAnaith thIyathilAnai n^araiveLLE
   RonRuTaiyAnai umaiyorupAkam uTaiyAnaich
   chenRaTaiyAtha thiruvuTaiyAnaich chirAppaLLik
   kunRuTaiyAnaik kURavennuLLaN^ kuLirummE.              1.98.1
1059 kaimmakavEn^thik kaTuvanoTUTik kazaipAyvAn
   chemmukaman^thi karuvaraiyERuny chirAppaLLi
   vemmukavEzath thIruripOrththa vikirthAn^I
   paimmukan^Akam mathiyuTanvaiththal paziyanRE.              1.98.2
1060 man^thammuzavam mazalaithathumpa varain^Izal
   chen^thaNpunamuny chunaiyunychUzn^tha chirAppaLLich
   chan^thammalarkaL chaTaimEluTaiyAr viTaiyUrum
   en^thammaTikaL aTiyArkkallal illaiyE.               1.98.3
1061 thuRaimalkuchAraR chunaimalkun^Ilath thiTaivaikich
   chiRaimalkuvaNTun^ thumpiyumpATuny chirAppaLLik
   kaRaimalkukaNTan kanaleriyATuN^ kaTavuLLem
   piRaimalkuchenni yuTaiyavaneN^kaL perumAnE.             1.98.4
1062 kolaivaraiyAtha koLkaiyarthaN^kaN mathinmUnRuny
   chilaivaraiyAkach cheRRanarEnuny chirAppaLLith
   thalaivarain^ALun^ thalaivarallAmai yuraippIrkAL
   n^ilavarain^Ila muNTathumveLLai n^iRamAmE.              1.98.5
1063 veyyathaNchAral virin^iRavEN^kaith thaNpOthu
   cheyyaponchEruny chirAppaLLimEya chelvanAr
   thaiyalorpAkam makizvarn^anychuNpar thalaiyOTTil
   aiyamuN^koLvar Arivarcheykai aRivArE.              1.98.6
1064 vEyuyarchAral karuviralUkam viLaiyATum
   chEyuyarkOyil chirAppaLLimEya chelvanAr
   pEyuyarkoLLi kaiviLakkAkap perumAnAr
   thIyukan^thATal thirukkuRippAyiR RAkAthE.             1.98.7
1065 malaimalkuthOLan valikeTavUnRi malarOnRan
   thalaikalanAkap palithirin^thuNpar paziyOrAr
   cholavalavEthany cholavalakIthany cholluN^kAl
   chilavalapOluny chirAppaLLichchETar cheykaiyE.            1.98.8
1066 arappaLLiyAnum malaruRaivAnum aRiyAmaik
   karappuLLin^ATik kaNTilarEnuN^ kalchUzn^tha
   chirappaLLimEya vArchaTaichchelvar manaithORum
   irappuLLIrummai EthilarkaNTAl ikazArE.              1.98.9
1067 n^ANAthuTain^Ith thOrkaLuN^kanychi n^ATkAlai
   UNAppakaluN TOthuvOrkaL uraikkunychol
   pENAthuRuchIr peRuthumenpIrem perumAnAr
   chENArkOyil chirAppaLLichenRu chErminE.            1.98.10
1068 thEnayampATuny chirAppaLLiyAnaith thiraichUzn^tha
   kAnalchaN^kERuN^ kazumalavUril kavuNiyan
   nyAnachampan^than n^alammikupATal ivaivallAr
   vAnachampan^thath thavaroTumanni vAzvArE.              1.98.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thAyumAnEchuvarar, thEviyAr - maTTuvArkuzalammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.99 thirukkuRRAlam

   paN - kuRinychi

1069 vampArkunRam n^ITuyarchAral vaLarvEN^kaik
   kompArchOlaik kOlavaNTiyAzchey kuRRAlam
   ampAln^eyyO TATalamarn^thAn alarkonRai
   n^ampAnmEya n^annakarpOlu n^amaraN^kAL.               1.99.1
1070 poTikaLpUchith thoNTarpinchellap pukazvimmak
   koTikaLoTu n^ALvizamalku kuRRAlaN^
   kaTikoLkonRai kUviLamAlai kAthalchey
   aTikaLmEya n^annakarpOlu maTiyIrkAL.               1.99.2
1071 chelvammalku cheNpakamvEN^kai chenRERik
   kollaimullai mellarumpInuN^ kuRRAlam
   villinolka mummathileythu vinaipOka
   n^alkun^ampAn n^annakarpOlu n^amaraN^kAL.               1.99.3
1072 pakkamvAzaip pAykaniyOTu palavinREn
   kokkinkOTTup paiN^kanithUN^kuN^ kuRRAlam
   akkumpAmpum AmaiyumpUNTOr analEn^thum
   n^akkanmEya n^annakarpOlu n^amaraN^kAL.                1.99.4
1073 malaiyArchAral makavuTanvan^tha maTaman^thi
   kulaiyArvAzaith thIN^kanimAn^thuN^ kuRRAlam
   ilaiyArchUla mEn^thiyakaiyAn eyileytha
   chilaiyAnmEya n^annakarpOluny chiRuthoNTIr.             1.99.5
1074 maimmAn^Ilak kaNNiyarchAral maNivArik
   koymmAEnal uNkiLiyOppuN^ kuRRAlaN^
   kaimmAvEzath thIruripOrththa kaTavuLLem
   pemmAnmEya n^annakarpOlum periyIrkAL.             1.99.6
1075 n^Ilan^eythal thaNchunaichUzn^tha n^ILchOlaik
   kOlamanynyai pETaiyoTATuN^ kuRRAlaN^
   kAlanRannaik kAlARkAyn^tha kaTavuLLeny
   chUlapANi n^annakarpOlun^ thozuvIrkAL.              1.99.7
1076 pOthumponnum un^thiyaruvi puTaichUzak
   kUthanmAri n^uNthuLithUN^kuN^ kuRRAlam
   mUthUrilaN^kai muTTiyakOnai muRaicheytha
   n^AthanmEya n^annakarpOlu n^amaraN^kAL.                1.99.8
1077 aravinvAyin muLLeyiREyppa arumpInRu
   kuravampAvai murukamarchOlaik kuRRAlam
   piramannOTu mAlaRiyAtha perumaiyem
   paramanmEya n^annakarpOlum paNivIrkAL.              1.99.9
1078 perun^thaNchAral vAzchiRaivaNTu peTaipulkik
   kurun^thammERich chevvazipATuN^ kuRRAlam
   irun^thuNthErum n^inRuNchamaNum eTuththArppa
   arun^thaNmEya n^annakarpOlum aTiyIrkAL.              1.99.10
1079 mATavIthi varupunaRkAzi yArmannan
   kOTalInRu kozumunaikUmpuN^ kuRRAlam
   n^ATavalla n^aRRamiznyAna champan^than
   pATalpaththum pATan^ampAvam paRaiyumE.                1.99.11

iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kuRumpalAvIchuvarar, thEviyAr - kuzalvAymoziyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.100 thirupparaN^kunRam

   paN - kuRinychi

1080 n^ITalarchOthi veNpiRaiyOTu n^iraikonRaich
   chUTalanan^thich chuTareriyEn^thich chuTukAnil
   ATalananychol aNiyizaiyALai yorupAkam
   pATalanmEya n^annakarpOlum paraN^kunRE.               1.100.1
1081 aN^kamorARum arumaRain^Anku maruLcheythu
   poN^kuveNNUlum poTiyaNimArpiR poliviththuth
   thiN^kaLumpAmpun^ thikazchaTaivaiththOr thEnmozi
   paN^kinanmEya n^annakarpOlum paraN^kunRE.              1.100.2
1082 n^IriTaN^koNTa n^imirchaTaithanmEl n^iraikonRaich
   chIriTaN^koNTa emmiRaipOluny chEythAya
   OruTampuLLE umaiyorupAkam uTanAkip
   pAriTampATa inithuRaikOyil paraN^kunRE.             1.100.3
1083 vaLarpUN^kON^kam mAthaviyOTu mallikaik
   kuLirpUnychAral vaNTaRaichOlaip paraN^kunRan^
   thaLirpOlmEnith thaiyaln^allALo TorupAkam
   n^aLirpUN^konRai chUTinanmEya n^akarthAnE.              1.100.4
1084 ponniyalkonRai poRikiLarn^Akam purichaTaith
   thunniyachOthi yAkiyaIchan thonmaRai
   panniyapATal ATalanmEya paraN^kunRai
   unniyachin^thai uTaiyavarkkillai uRun^OyE.             1.100.5
1085 kaTain^eTumATak kaTiyaraNmUnRuN^ kanalmUzkath
   thoTain^avilkinRa villinanan^thich chuTukAnil
   puTain^avilpUtham pATan^inRATum poruchUlap
   paTain^avilvAnRan n^annakarpOlum paraN^kunRE.             1.100.6
1086 ayiluTaivElOr analpulkukaiyin amponRAl
   eyilpaTaveytha emmiRaimEya iTampOlum
   mayilpeTaipulki mAn^aTamATum vaLarchOlaip
   payilpeTaivaNTu pATalaRAtha paraN^kunRE.               1.100.7
1087 maiththakumEni vALarakkanRan makuTaN^kaL
   paththinathiNTO LirupathunycheRRAn paraN^kunRaich
   chiththamathonRich cheykazalunnich chivanenRu
   n^iththalumEththath tholvinain^ammEl n^illAvE.            1.100.8
1088 mun^thiyivvaiyan^ thAviyamAlum moyyoLi
   un^thiyilvan^thiN^ karumaRaiyIn^tha uravOnum
   chin^thaiyinAlun^ therivarithAkith thikazchOthi
   pan^thiyalaN^kai maN^kaiyorpaN^kan paraN^kunRE.             1.100.9
1089 kuNTAymuRRun^ thirivArkURai meypOrththu
   miNTAymiNTar pEchiyapEchchu meyyalla
   paNTAln^Izal mEviyaIchan paraN^kunRaith
   thoNTAlEththath tholvinain^ammEl n^illAvE.            1.100.10
1090 thaTamalipoykaich chaNpaimannyAna champan^than
   paTamalin^Akam araikkachaiththAnRan paraN^kunRaith
   thoTaimalipATal paththumvallArthan^ thuyarpOki
   viTamalikaNTan aruLpeRun^thanmai mikkOrE.             1.100.11

iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - paraN^kirin^Athar, thEviyAr - AvuTain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.101 thirukkaNNArkOyil

   paN - kuRinychi

1091 thaNNArthiN^kaT poN^karavan^thAz punalchUTip
   peNNANAya pEraruLALan piriyAtha
   kaNNArkOyil kaithozuvOrkaT kiTarpAvam
   n^aNNAvAkum n^alvinaiyAya n^aNukummE.                1.101.1
1092 kan^thamarchan^thuN^ kArakilun^thaN kathirmuththum
   van^thamartheNNIr maNNivaLanychEr vayalmaNTik
   kon^thalarchOlaik kOkilamATak kuLirvaNTu
   chen^thichaipATuny chIrthikazkaNNAr kOyilE.            1.101.2
1093 palliyalpANip pAriTamEththap paTukAnin
   ellin^aTanychey yIchanemmAnRan iTamenpar
   kollaiyinmullai mallikaimauvaR koTipinnik
   kalliyalinychi manychamarkaNNAr kOyilE.              1.101.3
1094 tharuvaLarkAnan^ thaN^kiyathuN^kap peruvEzam
   maruvaLarkOthai anychavuriththu maRain^Alvark
   kuruvaRAla n^Izalamarn^thIN^ kuraicheythAr
   karuvaLarkaNNAr kOyilaTain^thOr kaRROrE.            1.101.4
1095 maRumANuruvAy maRRiNaiyinRi vAnOraich
   cheRumAvalipAl chenRulakellAm aLaviTTa
   kuRumANuruvan thaRkuRiyAkak koNTATum
   kaRumAkaNTan mEyathukaNNAr kOyilE.               1.101.5
1096 viNNavarukkAy vElaiyuLn^anycham viruppAka
   uNNavanaiththE varkkamuthIn^thev vulakiRkum
   kaNNavanaikkaN NArthikazkOyiR kanithannai
   n^aNNavallOrkaT killain^amanpAl n^aTalaiyE.             1.101.6
1097 munnorukAlath thin^thiranuRRa munichApam
   pinnorun^ALav viNNavarEththap peyarveythith
   thannaruLARkaN NAyiramIn^thOn chArpenpar
   kanniyarn^ALun^ thunnamarkaNNAr kOyilE.              1.101.7
1098 perukkeNNAtha pEthaiyarakkan varaikkIzAl
   n^erukkuNNAththan n^ILkazaln^enychil n^inain^thEththa
   murukkuNNAthOr moykathirvALthEr munnIn^tha
   thirukkaNNAren pArchivalOkany chErvArE.             1.101.8
1099 cheN^kamalappO thiRthikazchelvan thirumAlum
   aN^kamalakkaN n^OkkarumvaNNath thazalAnAn
   thaN^kamalakkaN NArthikazkOyil thamathuLLath
   thaN^kamalaththO TEththiTaaNTath thamarvArE.              1.101.9
1100 thARiTupeNNaith thaTTuTaiyArun^ thAmuNNuny
   chORuTaiyArchol thERanminveNNUl chErmArpan
   ERuTaiyanparan enpaNivAnn^IL chaTaimElOr
   ARuTaiyaNNal chErvathukaNNAr kOyilE.               1.101.10
1101 kAmarukaNNAr kOyiluLAnaik kaTalchUzn^tha
   pUmaruchOlaip ponniyalmATap pukalikkOn
   n^Amaruthonmaith thanmaiyuLnyAna champan^than
   pAmarupATal paththumvallArmEl pazipOmE.             1.101.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kaNNAyirEchuvarar, thEviyAr - murukuvaLarkOthaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.102 chIkAzi

   paN - kuRinychi

1102 uravArkalaiyin kavithaippulavark korun^ALuN^
   karavAvaNkaik kaRRavarchEruN^ kalikkAzi
   aravAraraiyA avuNarpuramUn Rericheytha
   charavAvenpAr thaththuvanyAnath thalaiyArE.               1.102.1
1103 moychErvaNTuN mummathan^AlvAy muraNvEzak
   kaipOlvAzai kAykulaiyInuN^ kalikkAzi
   maichErkaNTath theNTOLmukkaN maRaiyOnE
   aiyAvenpArk kallalkaLAna aTaiyAvE.               1.102.2
1104 iLakakkamalath thInkaLiyaN^kuN^ kazichUzak
   kaLakappurichaik kavinArchAruN^ kalikkAzi
   aLakaththirun^an n^uthalipaN^kA aranEyen
   RuLakappATum aTiyArkkuRun^Oy aTaiyAvE.              1.102.3
1105 eNNArmuththam InRumarakatham pORkAyththuk
   kaNNArkamuku pavaLampazukkuN^ kalikkAzip
   peNNOrpAkA piththApirAnE yenpArkku
   n^aNNAvinaikaL n^AToRuminpam n^aNukummE.              1.102.4
1106 mazaiyArchAral chempunalvan^thaN^ kaTivaruTak
   kazaiyArkarumpu kaNvaLarchOlaik kalikkAzi
   uzaiyArkaravA umaiyALkaNavA oLirchaN^kak
   kuzaiyAvenRu kURavallArkaL kuNavOrE.               1.102.5
1107 kuRiyArthiraikaL varaikaLn^inRuN^ kOTTARu
   kaRiyArkazicham pirachaN^koTukkuN^ kalikkAzi
   veRiyArkonRaich chaTaiyAviTaiyA enpArai
   aRiyAvinaikaL arun^OypAvam aTaiyAvE.             1.102.6
   * ippathikaththin 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.          1.102.7
1108 ulaN^koLchaN^kath thArkaliyOthath thuthaiyuNTu
   kalaN^kaLvan^thu kArvayalERuN^ kalikkAzi
   ilaN^kaimannan thannaiyiTarkaN TaruLcheytha
   chalaN^koLchenni mannAennath thavamAmE.              1.102.8
1109 Avikkamalath thannamiyaN^kuN^ kazichUzak
   kAvikkaNNAr maN^kalamOvAk kalikkAzip
   pUviRROnRum puththELOTumA lavanRAnum
   mEvipparavum arachEyenna vinaipOmE.              1.102.9
1110 malaiyArmATam n^ITuyarinychi manychAruN^
   kalaiyArmathiyany chErtharuman^thaN kalikkAzith
   thalaivAchamaNar chAkkiyarkkenRum aRivoNNA
   n^ilaiyAyenna tholvinaiyAya n^illAvE.             1.102.10
1111 vaTikoLvAvich cheN^kazun^IriR koN^kATik
   kaTikoLthenRal munRililvaikuN^ kalikkAzi
   aTikaLthammai an^thamilnyAna champan^than
   paTikoLpATal vallavarthammER pazipOmE.             1.102.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.103 thirukkazukkunRam

   paN - kuRinychi

1112 thOTuTaiyAnoru kAthilthUya kuzaithAza
   ETuTaiyAn thalaikalanAka iran^thuNNum
   n^ATuTaiyAn n^aLLiruLEma n^aTamATuN^
   kATuTaiyAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.1
1113 kENavallAn kEzalveNkompu kuRaLAmai
   pUNavallAn purichaTaimElor punalkonRai
   pENavallAn peNmakaLthannai yorupAkaN^
   kANavallAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.2
1114 thEnakaththAr vaNTathuvuNTa thikazkonRai
   thAnakaththAr thaNmathichUTith thalaimElOr
   vAnakaththAr vaiyakaththArkaL thozuthEththuN^
   kAnakaththAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.3
1115 thuNaiyalcheythAn thUyavaNTiyAzchey chuTarkkonRai
   piNaiyalcheythAn peNNinn^allALai yorupAkam
   iNaiyalcheyyA ilaN^keyinmUnRum eriyuNNak
   kaNaiyalcheythAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.            1.103.4
1116 paiyuTaiya pAmpoTun^IRu payilkinRa
   meyyuTaiyAn veNpiRaichUTi virikonRai
   maiyuTaiya mAmiTaRRaNNal maRichErn^tha
   kaiyuTaiyAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.5
1117 veLLamellAm virichaTaimElOr virikonRai
   koLLavallAn kuraikazalEththuny chiRuththoNTar
   uLLamellAm uLkin^inRAN^kE uTanATuN^
   kaLLamvallAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.6
   * ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.          1.103.7
1118 AthalcheythAn arakkarthaN^kOnai aruvaraiyin
   n^OthalcheythAn n^oTivaraiyinkaN viralUnRip
   pErthalcheythAn peNmakaLthannO TorupAkaN^
   kAthalcheythAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.            1.103.8
1119 iTan^thapemmAn EnamathAyum anamAyun^
   thoTarn^thapemmAn thUmathichUTi varaiyArtham
   maTan^thaipemmAn vArkazalOchchik kAlanaik
   kaTan^thapemmAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.            1.103.9
1120 thEyan^inRAn thiripuraN^kaN^kai chaTaimElE
   pAyan^inRAn palarpukazn^thEththa vulakellAny
   chAyan^inRAn vanchamaNkuNTar chAkkiyar
   kAyan^inRAn kAthalcheykOyil kazukkunRE.             1.103.10
1121 kaNNuthalAn kAthalcheykOyil kazukkunRai
   n^aNNiyachIr nyAnachampan^than thamizmAlai
   paNNiyalpAR pATiyapaththum ivaivallAr
   puNNiyarAy viNNavarOTum pukuvArE.               1.103.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vEthakirIchuvarar, thEviyAr - peNNinallALammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.104 thiruppukali

   paN - viyAzakkuRinychi

1122 ATal aravachaiththAn arumAmaRai thAnviriththAn konRai
   chUTiya chenychaTaiyAn chuTukATamarn^tha pirAn
   ETaviz mAmalaiyAL orupAkam amarn^thaTiyAr Eththa
   ATiya emmiRaiyUr pukalip pathiyAmE.               1.104.1
1123 Ela malikuzalAr ichaipATi ezun^tharuLAR chenRu
   chOlai malichunaiyiR kuTain^thATith thuthicheyya
   Alai malipukaipOy aNTarvAnaththai mUTin^inRu n^alla
   mAlai yathucheyyum pukalip pathiyAmE.               1.104.2
1124 ARaNi chenychaTaiyAn azakArpuram mUnRumanRu vEva
   n^IRaNi yAkavaiththa n^imirpunchaTai emmiRaivan
   pARaNi veNTalaiyiR pakalEpali enRuvan^thu n^inRa
   vERaNi kOlaththinAn virumpum pukaliyathE.             1.104.3
1125 veLLa mathuchaTaimER karan^thAn viravArpuraN^kaL mUnRuN^
   koLLa erimaTuththAn kuRaivinRi yuRaikOyil
   aLLal viLaikazani azakArviraith thAmaraimEl annap
   puLLinam vaikiyezum pukalip pathithAnE.              1.104.4
1126 chUTum mathichchaTaimEl churumpArmalark konRaithunRa n^aTTam
   ATum amararpirAn azakArumai yOTumuTan
   vETu paTan^aTan^tha vikirthan kuNamparavith thoNTar
   pATa inithuRaiyum pukalip pathiyAmE.               1.104.5
1127 main^thaNi chOlaiyinvAy mathuppAyvari vaNTinaN^kaL van^thu
   n^an^thichai pATan^aTam payilkinRa n^ampaniTam
   an^thichey man^thiraththAl aTiyArkaL paraviyeza virumpum
   pun^thichey n^AlmaRaiyOr pukalip pathithAnE.            1.104.6
1128 maN^kaiyOr kURukan^tha mazuvALan vArchaTaimEl thiN^kaL
   kaN^kaithanaik karan^tha kaRaikkaNTan karuthumiTany
   cheN^kayal vArkazani thikazum pukalithanaich chenRutham
   aN^kaiyi nAlthozuvAr avalam aRiyArE.             1.104.7
1129 valliya n^uNNiTaiyAL umaiyAL viruppanavan n^aNNum
   n^alliTa menRaRiyAn n^aliyum viRalarakkan
   palloTu thOLn^eriya viralUnRip pATalumE kaivAL
   ollai aruLpurin^thAn uRaiyum pukaliyathE.              1.104.8
1130 thAthalar thAmaraimEl ayanun^ thirumAlun^ thETi
   OthiyuN^ kANpariya umaikOn uRaiyumiTam
   mAthavi vAnvakuLam malarn^theN^kum viraithOya vAyn^tha
   pOthalar chOlaikaLchUz pukalip pathithAnE.             1.104.9
1131 ven^thuvar mEniyinAr virikOva Nan^IththAr chollum
   an^thara nyAnamellAm avaiyOr poruLennEl
   van^thethi rumpuramUn ReriththAn uRaikOyil vAyn^tha
   pun^thiyinAr payilum pukalip pathithAnE.              1.104.10
1132 vEthamOr kIthamuNar vANarthozu thEththamiku vAchap
   pOthanaip pOlmaRaiyOr payilum pukalithannuL
   n^Athanai nyAnamiku champan^than thamizmAlai n^Avil
   Othaval lArulakil uRun^Oy kaLaivArE.               1.104.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.105 thiruArUr

   paN - viyAzakkuRinychi

1133 pATalan n^AnmaRaiyan paTipaTTa kOlaththan thiN^kaL
   chUTalan mUvilaiya chUlam valanEn^thik
   kUTalar mUveyilum eriyuNNak kUrerikoN Telli
   ATalan Athiraiyan ArUr amarn^thAnE.                1.105.1
1134 chOlaiyil vaNTinaN^kaL churumpO Tichaimuralach chUzn^tha
   Alaiyin vempukaipOy mukilthOyum ArUril
   pAloTu n^eythayirum payinRATum paramETTi pAtham
   kAlaiyum mAlaiyumpOyp paNithal karumamE.             1.105.2
1135 uLLamOr ichchaiyinAl ukan^thEththith thozuminthoNTIr meyyE
   kaLLam ozin^thiTumin karavA thirupozuthum
   veLLamOr vArchaTaimER karan^thiTTa veLLERRAn mEya
   aLLal akankazani ArUr aTaivOmE.                1.105.6
1136 ven^thuRu veNmazuvAT paTaiyAn maNimiTaRRAn araiyin
   ain^thalai yATaravam achaiththAn aNiyArUrp
   pain^thaLirk konRaiyan^thArp paraman aTiparavap pAvam
   n^ain^thaRum van^thaNaiyum n^AToRum n^allanavE.              1.105.7
1137 vITu piRappeLithAm athanai vinavuthirEl veyya
   kATiTa mAkan^inRu kanalEn^thik kaivIchi
   ATum avirchaTaiyAn avanmEya ArUraich chenRu
   pATuthal kaithozuthal paNithal karumamE.               1.105.8
1138 kaN^kaiyOr vArchaTaimER karan^thAn kiLimazalaik kETil
   maN^kaiyOr kURuTaiyAn maRaiyAn mazuvEn^thum
   aN^kaiyi nAnaTiyE paravi yavanmEya ArUr
   thaN^kaiyinAR RozuvAr thaTumAR RaRuppArE.             1.105.6
1138 n^IRaNi mEniyanAy n^irampA mathichUTi n^INTa
   ARaNi vArchaTaiyAn ArUr inithamarn^thAn
   chERaNi mAmalarmEl piraman chiramarin^tha cheN^kaN
   ERaNi velkoTiyAn avanem perumAnE.              1.105.7
   (*) ippathikaththil 8-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.         1.105.8
1140 valliyan^ thOluTaiyAn vaLarthiN^kaL kaNNiyinAn vAyththa
   n^alliyal n^AnmukaththOn thalaiyin naRavERRAn
   alliyaN^ kOthaithannai Akath thamarn^tharuLi ArUrp
   pulliya puNNiyanaith thozuvArum puNNiyarE.             1.105.9
1141 chen^thuvar ATaiyinAr uTaiviTTu n^inRuzalvAr chonna
   in^thira nyAlamozin^ thinpuRa vENTuthirEl
   an^thara mUveyilu maraNam eriyUTTi ArUrth
   than^thira mAvuTaiyAn avanen^ thalaimaiyanE.              1.105.10
1142 n^alla punaRpukalith thamiznyAna champan^than n^alla
   alli malarkkazani ArUr amarn^thAnai
   vallathO richchaiyinAl vazipATivai paththum vAykkach
   cholluthal kETTalvallAr thunpan^ thuTaippArE.            1.105.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.106 thiruURal

   paN - viyAzakkuRinychi

1143 mARil avuNararaNam mavaimAyavOr veN^kaNaiyA lanRu
   n^IReza eythaveN^kaL n^imalan iTamvinavil
   thERal irumpozilum thikazcheN^kayal pAyvayaluny chUzn^tha
   URal amarn^thapirAn oliyArkazal uLkuthumE.             1.106.1
1144 maththa mathakkariyai malaiyAnmakaL anychavanRu kaiyAl
   meththa uriththaveN^kaL vimalan virumpumiTam
   thoththala rumpozilchUz vayalchErn^thoLir n^Ilamn^ALun^ n^ayanam
   oththala ruN^kazanith thiruvURalai uLkuthumE.               1.106.2
1145 Ena maruppinoTum ezilAmaiyum pUNTazakAr n^anRuN^
   kAnamar mAnmaRik kaikkaTavuL karuthumiTam
   vAna mathithaTavum vaLarchOlaikaL chUzn^thazakAr n^ammai
   Unam aRuththapirAn thiruvURalai uLkuthumE.              1.106.3
1146 n^eyyaNi mUvilaivEl n^iRaiveNmazu vummanalum anRu
   kaiyaNi koLkaiyinAn kaTavuL LiTamvinavin
   maiyaNi kaNmaTavAr palarvan^ thiRainychamanni n^ammai
   uyyum vakaipurin^thAn thiruvURalai uLkuthumE.             1.106.4
1147 eNTichai yOrmakiza ezilmAlaiyum pOnakamum paNTu
   chaNTi thozavaLiththAn avanRAzum iTamvinavil
   koNTalkaL thaN^kupoziR kuLirpoykai kaLchUzn^thu n^anychai
   uNTapi rAnamarun^ thiruvURalai uLkuthumE.               1.106.5
1148 (*) ippathikaththil 6,7-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.       1.106.6
1149 kaRuththa manaththinoTuN^ kaTuN^kAlanvan^ theythuthaluN^ kalaN^ki
   maRukkuRum mANikkaruLa makizn^thAniTam vinavil
   cheRuththezu vALarakkan chiran^thOLum meyyun^n^eriya anRu
   oRuththaruL cheythapirAn thiruvURalai uLkuthumE.             1.106.7
1150 n^Irin michaiththuyinROn n^iRain^An mukanummaRiyA thanRu
   thErum vakain^imirn^thAn avanchErum iTamvinavil
   pArin michaiyaTiyAr palarvan^ thiRainychamakizn^ thAkam
   Urum aravachaiththAn thiruvURalai uLkuthumE.              1.106.8
1151 ponniyal chIvaraththAr puLiththaTTaiyar mOTTamaNar kuNTar
   ennum ivarkkaruLA Ichan iTamvinavil
   thennena vaNTinaN^kaL cheRiyArpozil chUzn^thazakAr thannai
   unnavinai keTuppAn thiruvURalai uLkuthumE.             1.106.9
1152 kOTa lirumpuRaviR koTimATak kochchaiyarman mechcha
   OTupunal chaTaimER karan^thAn thiruvURal
   n^ATa larumpukazAn mikunyAnacham pan^thanchonna n^alla
   pATalkaL paththumvallAr paralOkaththu iruppArE.            1.106.10

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu. thakkOlamena vazaN^kukinRathu.
chuvAmipeyar - umApathIchuvarar, thEviyAr - umaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.107 thirukkoTimATachcheN^kunRUr

   paN - viyAzakkuRinychi

1152 ven^thaveN NIRaNin^thu virin^Ul thikazmArpin n^alla
   pan^thaNavum viralAL orupAkam amarn^tharuLik
   kon^thaNavum pozilchUz koTimATach cheN^kunRUr n^inRa
   an^thaNanaith thozuvAr avalam aRuppArE.              1.107.1
1153 alaimali thaNpunalO Taravany chaTaikkaNin^ thAkam
   malaimakaL kURuTaiyAn malaiyAr iLavAzaik
   kulaimali thaNpozilchUz koTimATach cheN^kunRUr n^inRa
   thalaimaka naiththozuvAr thaTumAR RaRuppArE.             1.107.2
1154 pAlana n^IRupunai thirumArpiR palvaLaikkai n^alla
   Elama larkkuzalAL orupAkam amarn^tharuLik
   kOla malarppozilchUz koTimATach cheN^kunRUr malkum
   n^Ilan^an mAmiTaRRAn kazalEththal n^IthiyE.             1.107.3
1155 vAruRu koN^kain^alla maTavAL thikazmArpil n^aNNuN^
   kAruRu konRaiyoTuN^ kathan^Akam pUNTaruLich
   chIruRum an^thaNarvAz koTimATach cheN^kunRUr n^inRa
   n^IruRu chenychaTaiyAn kazalEththal n^IthiyE.              1.107.4
1156 ponRikaz AmaiyoTu purin^Ul thikazmArpil n^alla
   panRiyin kompaNin^thu paNaiththOLiyOr pAkamAkak
   kunRana mALikaichUz koTimATach cheN^kunRUr vAnil
   minRikaz chenychaTaiyAn kazalEththal meypporuLE.          1.107.5
1157 ON^kiya mUvilain^aR chUla morukaiyan chenni
   thAN^kiya kaN^kaiyoTu mathiyany chaTaikkaNin^thu
   kON^kaNa vumpozilchUz koTimATach cheN^kunRUr vAyn^tha
   pAN^kana thALthozuvAr vinaiyAya paRRaRumE.             1.107.6
1158 n^ITalar konRaiyoTu n^imirpun chaTaithAza veLLai
   vATaluTai thalaiyiR palikoLLum vAzkkaiyanAyk
   kOTal vaLampuRaviR koTimATach cheN^kunRUr n^inRa
   chETana thALthozuvAr vinaiyAya thEyumE.              1.107.7
1159 maththan^an mAmalarum mathiyumvaLar konRaiyuTan thunRu
   thoththalar chenychaTaimEl thuthaiya vuTanchUTik
   koththalar thaNpozilchUz koTimATach cheN^kunRUr mEya
   thaththuvanaith thozuvAr thaTumAR RaRuppArE.              1.107.8
1160 chemponin mEniyanAm piramanthiru mAlun^thETa n^inRa
   ampava LaththiraLpOl oLiyAya AthipirAn
   kompaNa vumpozilchUz koTimATach cheN^kunRUr mEya
   n^ampana thALthozuvAr vinaiyAya n^AchamE.              1.107.9
1161 pOthiyar piNTiyaren RivarkaL puRaN^kURum poyn^n^Ul
   Othiya kaTTuraikET TuzalvIr varikkuyilkaL
   kOthiya thaNpozilchUz koTimATach cheN^kunRUr n^inRa
   vEthiyanaith thozan^um vinaiyAna vITumE.              1.107.10
1162 alaimali thaNpunalchUzn^ thazakAr pukalin^n^akar pENun^
   thalaimaka nAkin^inRa thamiznyAna champan^than
   kolaimali mUvilaiyAn koTimATach cheN^kunRU rEththum
   n^alammali pATalvallAr vinaiyAna n^AchamE.             1.107.11

iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
thiruchcheN^kOTu ena vazaN^kukinRathu.
chuvAmipeyar - arththan^ArIchuvarar, thEviyAr - arththan^ArIchuvari.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.108 thiruppAthALIchcharam

   paN - viyAzakkuRinychi

1163 minniyal chenychaTaimEl viLaN^kummathi maththamoTu n^alla
   ponniyal konRaiyinAn punalchUTip poRpamarum
   annam anan^aTaiyAL orupAkath thamarn^tharuLi n^ALum
   panniya pATalinAn uRaikOyil pAthALE.             1.108.1
1164 n^ITalar konRaiyoTu n^irampA mathichUTi veLLaith
   thOTamar kAthiln^alla kuzaiyAn chuTun^IRRAn
   ATara vamperuka analEn^thik kaivIchi vEtham
   pATali nAliniyAn uRaikOyil pAthALE.            1.108.2
1165 n^Akamum vAnmathiyum n^alammalku chenychaTaiyAn chAmam
   pOkan^al vilvaraiyAR purammUn Reriththukan^thAn
   thOkain^al mAmayilpOl vaLarchAyal thUmoziyaik kUTap
   pAkamum vaiththukan^thAn uRaikOyil pAthALE.            1.108.3
1166 aN^kamum n^AnmaRaiyu maruLchey thazakArn^tha anychol
   maN^kaiyOr kURuTaiyAn maRaiyOn uRaikOyil
   cheN^kayal n^inRukaLuny cheRuvil thikazkinRa chOthip
   paN^kayam n^inRalarum vayalchUzn^tha pAthALE.              1.108.4
1167 pEypala vun^n^ilavap peruN^kATaraN^ kAkavunni n^inRu
   thIyoTu mAnmaRiyum mazuvum thikazviththuth
   thEypiRai yummaravum polikonRaich chaTaithanmER chErap
   pAypuna lummuTaiyAn uRaikOyil pAthALE.             1.108.5
1168 kaNNamar n^eRRiyinAn kamazkonRaich chaTaithanmE ninRum
   viNNiyal mAmathiyu muTanvaiththavan virumpum
   peNNamar mEniyinAn peruN^kA TaraN^kAka ATum
   paNNiyal pATalinAn uRaikOyil pAthALE.            1.108.6
1169 viNTalar maththamoTu miLirummiLa n^Akamvanni thikaz
   vaNTalar konRain^aku mathipulku vArchaTaiyAn
   viNTavar thampurammUn Rerichey thuraivEtham n^Ankumavai
   paNTichai pATalinAn uRaikOyil pAthALE.             1.108.7
1170 malkiya n^uNNiTaiyAL umain^aN^kai maRukaanRu kaiyAl
   thollai malaiyeTuththa arakkanRalai thOLn^eriththAn
   kollai viTaiyukan^thAn kuLirthiN^kaL chaTaikka Nin^thOn
   pallichai pATalinAn uRaikOyil pAthALE.            1.108.8
1171 thAmarai mElayanum ariyun^thama thALvinaiyAR RETik
   kAmanai vITuviththAn kazalkANpila rAyakanRAr
   pUmaru vuN^kuzalAL umain^aN^kai porun^thiyiTTa n^alla
   pAmaru vuN^kuNaththAn uRaikOyil pAthALE.             1.108.9
1172 kAlaiyil uNpavaruny chamaNkaiyaruN^ kaTTuraiviT TanRu
   AlaviTam n^ukarn^thAn avanRan aTiyEparavi
   mAlaiyil vaNTinaN^kaL mathuvuN Tichaimurala vAyththa
   pAlaiyAzp pATTukan^thAn uRaikOyil pAthALE.           1.108.10
1173 panmalar vaikupozil puTaichUzn^tha pAthALaich chErap
   ponniyan mATamalku pukalin^n^akar mannan
   thannoLi mikkuyarn^tha thamiznyAna champan^than chonna
   innichai paththumvallAr ezilvAnath thiruppArE.           1.108.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.109 thiruchchirapuram

   paN - viyAzakkuRinychi

1174 vAruRu vanamulai maN^kaipaN^kan
   n^IruRu chaTaimuTi n^imalaniTaN^
   kAruRu kaTipozil chUzn^thazakAr
   chIruRu vaLavayaR chirapuramE.                   1.109.1
1175 aN^kamo TarumaRai yaruLpurin^thAn
   thiN^kaLO TaravaNi thikazmuTiyan
   maN^kaiyo TinithuRai vaLan^akarany
   cheN^kayal miLirvayal chirapuramE.                 1.109.2
1176 parin^thavan panmuTi amararkkAkith
   thirin^thavar puramavai thIyinvEva
   varin^thaveny chilaipiTith thaTucharaththaith
   therin^thavan vaLan^akar chirapuramE.                 1.109.3
1177 n^IRaNi mEniyan n^ILmathiyO
   TARaNi chaTaiyinan aNiyizaiyOr
   kURaNin^ thinithuRai kuLirn^akarany
   chERaNi vaLavayal chirapuramE.                   1.109.4
1178 arun^thiRal avuNarkaL araNaziyach
   charan^thuran^ thericheytha chaN^karanUr
   kurun^thoTu koTiviTu mAthavikaL
   thirun^thiya puRavaNi chirapuramE.                  1.109.5
1179 kalaiyavan maRaiyavan kARRoTuthI
   malaiyavan viNNoTu maNNumavan
   kolaiyavan koTimathil kUTTaziththa
   chilaiyavan vaLan^akar chirapuramE.                  1.109.6
1180 vAnamar mathiyoTu maththanychUTith
   thAnavar purameytha chaivaniTaN^
   kAnamar maTamayil peTaipayilun^
   thEnamar pozilaNi chirapuramE.                 1.109.7
1181 maRuththavar thiripuram mAyn^thaziyak
   kaRuththavan kArarak kanmuTithOL
   iRuththavan irunychinak kAlanaimun
   cheRuththavan vaLan^akar chirapuramE.                  1.109.8
1182 vaNNan^an malaruRai maRaiyavanuN^
   kaNNanuN^ kazalthozak kanaluruvAy
   viNNuRa vON^kiya vimalaniTam
   thiNNan^an mathilaNi chirapuramE.                  1.109.9
1183 veRRarai yuzalpavar virithukilAr
   kaRRilar aRavurai puRanuraikkap
   paRRalar thiripuram mUnRumvEvach
   cheRRavan vaLan^akar chirapuramE.                  1.109.10
1184 arumaRai nyAnacham pan^thanan^thaN
   chirapura n^akaruRai chivanaTiyaip
   paraviya chen^thamiz paththumvallAr
   thiruvoTu pukazmalku thEchinarE.                 1.109.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.110 thiruviTaimaruthUr

   paN - viyAzakkuRinychi

1185 marun^thavan vAnavar thAnavarkkum
   perun^thakai piRavino TiRavumAnAn
   arun^thava munivaro TAln^izaRkIz
   irun^thavan vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.1
1186 thORRavan kETavan thuNaimulaiyAL
   kURRavan kolpulith thOlachaiththa
   n^IRRavan n^iRaipunal n^ILchaTaimEl
   ERRavan vaLan^akar iTaimaruthE.                   1.110.2
1187 paTaiyuTai mazuvinan pAlveNNIRRan
   n^aTain^avil ERRinan nyAlamellAm
   muTaithalai iTupali koNTuzalvAn
   iTaimaru thinithuRai yemmiRaiyE.                 1.110.3
1188 paNaimulai umaiyoru paN^kanonnAr
   thuNaimathil mUnRaiyuny chuTarilmUzkak
   kaNaithuran^ thaTuthiRaR kAlaRcheRRa
   iNaiyili vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.4
1189 pozilavan puyalavan puyaliyakkun^
   thozilavan thuyaravan thuyarakaRRuN^
   kazalavan kariyuri pOrththukan^tha
   ezilavan vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.5
1190 n^iRaiyavan punaloTu mathiyumvaiththa
   poRaiyavan pukazavan pukazan^inRa
   maRaiyavan maRikaTal n^anychaiyuNTa
   iRaiyavan vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.6
1191 n^anivaLar mathiyoTu n^Akamvaiththa
   panimalark konRaiyam paTarchaTaiyan
   munivaro TamararkaL muRaivaNaN^ka
   inithuRai vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.7
1192 tharukkina arakkana thALun^thOLum
   n^eriththavan n^eTuN^kaimA mathakariyan
   Ruriththavan onnalar puraN^kaLmUnRum
   eriththavan vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.8
1193 periyavan peNNino TANumAnAn
   variyara vaNaimaRi kaTaRRuyinRa
   kariyavan alaravan kANpariya
   eriyavan vaLan^akar iTaimaruthE.                  1.110.9
1194 chin^thaiyil chamaNoTu thErarchonna
   pun^thiyil uraiyavai poruLkoLAthE
   an^thaNar (*)Oththino TaravamOvA
   en^thaithan vaLan^akar iTaimaruthE.

   (*) Oththu enpathu vEtham.                    1.110.10
1195 ilaimali poziliTai maruthiRaiyai
   n^alamiku nyAnacham pan^thanchonna
   palamiku thamizivai paththumvallAr
   ulakuRu pukazino TON^kuvarE.                  1.110.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.111 thirukkaTaimuTi

   paN - viyAzakkuRinychi

1196 aruththanai aRavanai amuthanain^Ir
   viruththanaip pAlanai vinavuthirEl
   oruththanai yallathiN^ kulakamEththuN^
   karuththavan vaLan^akar kaTaimuTiyE.                  1.111.1
1197 thiraiporu thirumuTi thiN^kaLvimmum
   araiporu puliyathaL aTikaLiTan^
   thiraiyoTu n^uraiporu theNchunain^Ir
   karaiporu vaLan^akar kaTaimuTiyE.                  1.111.2
1198 AliLa mathiyino TaravukaN^kai
   kOlaveN NIRRanaith thozuthiRainychi
   Elan^an malaroTu viraikamazuN^
   kAlana vaLan^akar kaTaimuTiyE.                   1.111.3
1199 koyyaNi n^aRumalark konRaiyan^thAr
   maiyaNi miTaRuTai maRaiyavanUr
   paiyaNi yaravoTu mAnmazuvAL
   kaiyaNi pavaniTaN^ kaTaimuTiyE.                  1.111.4
1200 maRaiyavan ulakavan mAyamavan
   piRaiyavan punalavan analumavan
   iRaiyavan enavula kEththuN^kaNTaN^
   kaRaiyavan vaLan^akar kaTaimuTiyE.                  1.111.5
1201 paTavara vEralkuR palvaLaikkai
   maTavara lALaiyor pAkamvaiththuk
   kuTathichai mathiyathu chUTuchennik
   kaTavuLthan vaLan^akar kaTaimuTiyE.                  1.111.6
1202 poTipulku mArpiniR puripulkun^Ul
   aTipulku paiN^kazal aTikaLiTaN^
   koTipulku malaroTu kuLirchunain^Ir
   kaTipulku vaLan^akar kaTaimuTiyE.                   1.111.7
1203 n^Othalchey tharakkanai n^Okkaziyach
   chAthalchey thavanaTi charaNenalum
   Athara varuLcheytha aTikaLavar
   kAthalchey vaLan^akar kaTaimuTiyE.                  1.111.8
1204 aTimuTi kANkilar Oriruvar
   puTaipulki yaruLenRu pORRichaippach
   chaTaiyiTaip punalvaiththa chathuraniTaN^
   kaTaimuTi yathanayal kAviriyE.                  1.111.9
1205 maNNuthal paRiththalu mAyamivai
   eNNiya kAlavai yinpamalla
   oNNutha lumaiyaiyor pAkamvaiththa
   kaNNuthal vaLan^akar kaTaimuTiyE.                   1.111.10
1206 ponRikaz kAvirip porupunalchIr
   chenRaTai kaTaimuTich chivanaTiyai
   n^anRuNar nyAnacham pan^thanchonna
   inRami zivaichola inpamAmE.                 1.111.11

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kaTaimuTiyIchuvarar, thEviyAr - apirAmiyampikai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.112 thiruchchivapuram

   paN - viyAzakkuRinychi

1207 inkura lichaikezum yAzmuralath
   thankaram maruviya chathurann^akar
   ponkarai porupazaN^ kAviriyin
   thenkarai maruviya chivapuramE.                  1.112.1
1208 anRaTaR kAlanaip pAlanukkAyp
   ponRiTa vuthaicheytha punithann^akar
   venRikoL LeyiRRuveN panRimunnAL
   chenRaTi vIztharu chivapuramE.                   1.112.2
1209 malaimakaL maRukiTa mathakariyaik
   kolaimalka vuricheytha kuzakann^akar
   alaimalkum (*)arichili nathanayalE
   chilaimalku mathilaNi chivapuramE.
   (*) arichil enpathu oru n^athi.                 1.112.3
1210 maNpuna lanaloTu mAruthamum
   viNpunai maruviya vikirthann^akar
   paNpunai kuralvazi vaNTukeNTich
   cheNpaka malarpoziR chivapuramE.                 1.112.4
1211 vIRun^an kuTaiyavaL mEnipAkaN^
   kURun^an kuTaiyavan kuLirn^akarthAn
   n^ARun^an kuraviri vaNTukiNTith
   thERaluN Tezutharu chivapuramE.                   1.112.5
1212 mARethir varuthiri purameriththu
   n^IRathu vAkkiya n^imalann^akar
   n^ARuTai n^aTupavar uzavaroTuny
   chERuTai vayalaNi chivapuramE.                   1.112.6
1213 Avilain^ thamarn^thavan arivaiyoTu
   mEvin^an kirun^thathor viyanakarthAn
   pUvilvaN Tamartharu poykaiyannach
   chEvalthan peTaipulku chivapuramE.                 1.112.7
1214 ezinmalai yeTuththaval lirAvaNanRan
   muzuvali yaTakkiya muthalvann^akar
   vizavini leTuththaveN koTimiTain^thu
   chezumuki laTukkumvaN chivapuramE.                 1.112.8
1215 chaN^kaLa viyakaiyan chathurmukanum
   aN^kaLa vaRivari yavann^akarthAn
   kaN^kulum paRavaikaL kamukuthoRuny
   cheN^kani n^ukartharu chivapuramE.                  1.112.9
1216 maNTaiyin kuNTikai mAchutharum
   miNTarai vilakkiya vimalann^akar
   paNTamar tharupazaN^ kAviriyin
   theNTirai poruthezu chivapuramE.                 1.112.10
1217 chivanuRai tharuchiva puran^akaraik
   kavuNiyar kulapathi kAziyarkOn
   thavamalku thamizivai chollavallAr
   n^avamoTu chivakathi n^aNNuvarE.                  1.112.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.113 thiruvallam

   paN - viyAzakkuRinychi

1218 eriththavan muppuram eriyilmUzkath
   thariththavan kaN^kaiyaith thAzchaTaimEl
   viriththavan vEthaN^kaL vERuvERu
   theriththavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.1
1219 thAyavan ulakukkuth thannoppilAth
   thUyavan thUmathi chUTiyellAm
   Ayavan amararkkum munivarkaTkuny
   chEyavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                 1.113.2
1220 pArththavan kAmanaip paNpaziyap
   pOrththavan pOthakath thinnurivai
   Arththavan n^Anmukan thalaiyaiyanRu
   chErththavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.3
1221 koythaam malaraTi kUTuvArtham
   maithavaz thirumakaL vaNaN^kavaiththup
   peythavan perumazai yulakamuyyach
   cheythavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                 1.113.4
1222 chArn^thavark kinpaN^kaL thazaikkumvaNNam
   n^Ern^thavan n^Erizai yOTuN^kUTith
   thErn^thavar thETuvAr thETachcheythE
   chErn^thavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.5
1223 pathaiththezu kAlanaip pAthamonRAl
   uthaiththezu mAmunik kuNmain^inRu
   vithirththezu thakkanRan vELviyanRu
   chithaiththavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.6
   (*) ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.         1.113.7
1224 ikazn^tharu varaiyinai eTukkaluRRAN^
   kakazn^thaval larakkanai aTarththapAtham
   n^ikazn^thavar n^ETuvAr n^ETachcheythE
   thikazn^thavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.8
1225 periyavan chiRiyavar chin^thaicheyya
   ariyavan arumaRai yaN^kamAnAn
   kariyavan n^Anmukan kANavoNNAth
   theriyavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                1.113.9
1226 anRiya amaNarkaL chAkkiyarkaL
   kunRiya aRavurai kURAvaNNam
   venRavan pulanain^thum viLaN^kaveN^kuny
   chenRavan uRaiviTan^ thiruvallamE.                 1.113.10
1227 kaRRavar thiruvallaN^ kaNTuchenRu
   n^aRRamiz nyAnacham pan^thanchonna
   kuRRamil chen^thamiz kURavallAr
   paRRuvar IchanpoR pAthaN^kaLE.                  1.113.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vallan^Athar, thEviyAr - vallAmpikaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.114 thirumARpERu

   paN - viyAzakkuRinychi

1228 kurun^thavan kurukavan kUrmaiyavan
   perun^thakai peNNavan ANumavan
   karun^thaTa malarkkaNNi kAthalcheyyum
   marun^thavan vaLan^akar mARpERE.                  1.114.1
1229 pARaNi veNTalai kaiyilEn^thi
   vERaNi palikoLum vETkaiyanAy
   n^IRaNin^ thumaiyoru pAkamvaiththa
   mARili vaLan^akar mARpERE.                  1.114.2
1230 karuvuTai yArula kaN^kaLvEvach
   cheruviTai ERiyuny chenRun^in
   RuruvuTai yALumai yALun^thAnum
   maruviya vaLan^akar mARpERE.                   1.114.3
1231 thalaiyavan thalaiyaNi mAlaipUNTu
   kolain^avil kURRinaik konRukan^thAn
   kalain^avin RAnkayi lAyamennum
   malaiyavan vaLan^akar mARpERE.                  1.114.4
1232 thuRaiyavan thozilavan tholluyirkkum
   piRaiyaNi chaTaimuTip peNNorpAkan
   kaRaiyaNi miTaRRaNNal kAlaRcheRRa
   maRaiyavan vaLan^akar mARpERE.                  1.114.3
1233 peNNinn^al lALaiyor pAkamvaiththuk
   kaNNinAR kAmanaik kAyn^thavanRan
   viNNavar thAnavar munivaroTu
   maNNavar vaNaN^kun^an mARpERE.                  1.114.4
   (*) ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.         1.114.5
1234 thIthilA malaiyeTuth thavvarakkan
   n^IthiyAl vEthakI thaN^kaLpATa
   AthiyA nAkiya aNNaleN^kaL
   mAthithan vaLan^akar mARpERE.                  1.114.8
1235 cheyyathaN thAmaraik kaNNanoTuN^
   koyyaNi n^aRumalar mElayanum
   aiyann^an chEvaTi athanaiyuLka
   maiyalchey vaLan^akar mARpERE.                  1.114.9
1236 kuLiththuNA amaNarkuN TAkkarenRuN^
   kaLiththun^an kazalaTi kANaluRRAr
   muLaiththaveN mathiyino Taravanychenni
   vaLaiththavan vaLan^akar mARpERE.                  1.114.10
1237 an^thamil nyAnacham pan^thann^alla
   chen^thichai pATalchey mARpERRaich
   chan^thamin RamizkaLkoN TEththavallAr
   en^thaithan kazalaTi eythuvarE.                   1.114.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.115 thiru irAmanathIchcharam

   paN - viyAzakkuRinychi

1238 chaN^koLir munkaiyar thammiTaiyE
   aN^kiTu palikoLu mavankOpap
   poN^kara vATalOn puvaniyON^ka
   eN^kuman irAmana thIchchuramE.                   1.115.1
1239 chan^than^an malaraNi thAzchaTaiyan
   than^thama thaththavan thAthaiyOthAn
   an^thamil pATalOn azakann^alla
   en^thavan irAmana thIchchuramE.                   1.115.2
1240 thazaimayi lERavan thAthaiyOthAn
   mazaipothi chaTaiyavan mannukAthiR
   kuzaiyathu vilaN^kiya kOlamArpin
   izaiyavan irAmana thIchchuramE.                  1.115.3
1241 chaththiyu LAthiyOr thaiyalpaN^kan
   muththiya thAkiya mUrththiyOthAn
   aththiya kaiyinil azakuchUlam
   vaiththavan irAmana thIchchuramE.                  1.115.4
1242 thAzn^tha kuzaRchaTai muTiyathanmEl
   thOyn^tha iLampiRai thuLaN^kuchennip
   pAyn^thakaN^ kaiyoTu paTavaravam
   Eyn^thavan irAmana thIchchuramE.                  1.115.5
1243 charikuzal ilaN^kiya thaiyalkANum
   periyavan kALithan periyakUththai
   ariyavan ATalOn aN^kaiyEn^thum
   eriyavan irAmana thIchchuramE.                  1.115.6
1244 mARilA mAthoru paN^kanmEni
   n^IRathu ATalOn n^ILchaTaimEl
   ARathu chUTuvAn azakanviTai
   ERavan irAmana thIchchuramE.                   1.115.7
1245 thaTavarai arakkanaith thalain^eriththOn
   paTavara vATTiya paTarchaTaiyan
   n^aTamathu vATalAn n^AnmaRaikkum
   iTamavan irAmana thIchchuramE.                   1.115.8
1246 thanamaNi thaiyalthan pAkanRannai
   anamaNi ayanaNi muTiyuN^kANAn
   panamaNi aravari pAthaN^kANAn
   inamaNi irAmana thIchchuramE.                   1.115.9
1247 thaRipOlAny chamaNarchAk kiyarchoRkoLEl
   aRivOrAl n^Amam aRin^thuraimin
   maRikaiyOn thanmuTi maNiyArkaN^kai
   eRipavan irAmana thIchchuramE.                  1.115.10
1248 thEn malark konRai yOn........
   ........ mun^thamakkUnamanRE.                  1.115.11*
(*) ippathikaththil 11-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - irAman^AthEchuvarar, thEviyAr - charivArkuzaliyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.116 thiru n^IlakaNTam

   paN - viyAzhakkuRinychi

1249 avvinaik kivvinai yAmenRu chollu maqthaRivIr
   uyvinai n^ATA thiruppathum un^thamak kUnamanRE
   kaivinai cheythem pirAnkazaR pORRuthum n^AmaTiyOny
   cheyvinai van^themaith thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.          1.116.1
1250 kAvinai yiTTuN^ kuLampala thoTTuN^ kanimanaththAl
   Evinai yAleyil mUnRerith thIren Rirupozuthum
   pUvinaik koythu malaraTi pORRuthum n^AmaTiyOm
   thIvinai van^themaith thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.          1.116.2
1251 mulaiththaTam mUzkiya pOkaN^kaLummaR Revaiyu mellAm
   vilaiththalai yAvaNaN^ koNTemai yANTa virichaTaiyIr
   ilaiththalaich chUlamun^ thaNTum mazuvum ivaiyuTaiyIr
   chilaiththemaith thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.         1.116.3
1252 viNNula kALkinRa vichchA thararkaLum vEthiyarum
   puNNiya renRiru pOthun^ thozappaTum puNNiyarE
   kaNNimai yAthana mUnRuTai yIruN^ kazalaTain^thOm
   thiNNiya thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.           1.116.4
1253 maRRiNai yillA malaithiraN TannathiN TOLuTaiyIr
   kiRRemai yATkoNTu kELA thozivathun^ thanmaikollO
   choRRuNai vAzkkai thuRan^thun^ thiruvaTi yEyaTain^thOm
   cheRRemaith thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.          1.116.5
1254 maRakku manaththinai mARRiyem mAviyai vaRpuruththip
   piRappil perumAn thirun^thaTik kIzppizai yAthavaNNam
   paRiththa malarkoTu van^thumai yEththum paNiyaTiyOm
   chiRappilith thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.         1.116.6
   (*) ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.         1.116.7
1255 karuvaik kaziththiTTu vAzkkai kaTin^thuN^ kazalaTikkE
   uruki malarkoTu van^thumai yEththuthum n^AmaTiyOm
   cheruvi larakkanaich chIri laTarththaruL cheythavarE
   thiruvilith thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.          1.116.8
1256 n^ARRa malarmichai n^Anmukan n^AraNan vAthucheythu
   thORRa muTaiya aTiyum muTiyun^ thoTarvariyIr
   thORRinun^ thORRun^ thozuthu vaNaN^kuthum n^AmaTiyOm
   chIRRama thAmvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.           1.116.9
1257 chAkkiyap paTTuny chamaNuru vAki yuTaiyozin^thum
   pAkkiya minRi iruthalaip pOkamum paRRumviTTAr
   pUkkamaz konRaip purichaTai yIraTi pORRukinROm
   thIkkuzith thIvinai thINTappe RAthiru n^IlakaNTam.          1.116.10
1258 piRan^tha piRaviyiR pENiyeny chelvan kazalaTaivAn
   iRan^tha piRaviyuN TAkil imaiyavar kOnaTikkaN
   thiRampayil nyAnacham pan^thana chen^thamiz paththumvallAr
   n^iRain^tha ulakinil vAnavar kOnoTuN^ kUTuvarE.           1.116.11

ithu thirukkoTimATach cheN^kunRUril aTiyArkaLukkuk
kaNTa churappiNin^IN^ka vOthiyaruLiyathu.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.117 thiruppiramapuram - mozimARRu

   paN - viyAzakkuRinychi

1259 kATa thaNikalaN^ kArara vampathi kAlathaniR
   thOTa thaNikuvar chun^tharak kAthinil thUchchilampar
   vETa thaNivar vichayaR kuruvamvil luN^koTuppar
   pITa thaNimaNi mATap pirama puraththArE.              1.117.1
1260 kaRRaich chaTaiyathu kaN^kaNam munkaiyil thiN^kaLkaN^kai
   paRRiththu muppuram pArpaTaith thOnRalai chuTTathupaN
   TeRRiththup pAmpai yaNin^thathu kURRai yezilviLaN^kum
   veRRich chilaimathil vENu puraththeN^kaL vEthiyarE.          1.117.2
1261 kUviLaN^ kaiyathu pEri chaTaimuTik kUTTaththathu
   thUviLaN^ kumpoTi pUNTathu pUchiRRu thuththin^Akam
   EviLaN^ kun^n^utha lALaiyum pAkam uriththanarin
   pUviLany chOlaip pukaliyuL mEviya puNNiyarE.            1.117.3
1262 uriththathu pAmpai yuTalmichai iTTathOr oNkaLiRRai
   eriththatho rAmaiyai inpuRap pUNTathu muppuraththaich
   cheruththathu chUlaththai En^thiRRu thakkanai vELvipannUl
   viriththavar vAztharu vEN^kuru vilvIR Rirun^thavarE.          1.117.4
1263 koTTuvar akkarai yArppathu thakkai kuRun^thALana
   viTTuvar pUthaN^ kalappila rinpuka zenpulavin
   maTTuva run^thazal chUTuvar maththamum En^thuvarvAn
   thoTTuva ruN^koTith thONi puraththuRai chun^thararE.           1.117.5
1264 chAththuvar pAchan^ thaTakkaiyi lEn^thuvar kOvaNan^thaN^
   kUththavar kachchuk kulavin^in RATuvar kokkiRakum
   pErththavar palpaTai pEyavai chUTuvar pErezilAr
   pUththavar kaithozu pUn^tharAy mEviya puNNiyarE.            1.117.6
1265 kAlathu kaN^kai kaRRaichchaTai yuLLAR kazalchilampu
   mAlathu En^thal mazuvathu pAkam vaLarkozuN^kOT
   TAlathu Urvar aTalER Riruppar aNimaNin^Irch
   chElathu kaNNiyor paN^kar chirapuram mEyavarE.            1.117.7
1266 n^eruppuru veLviTai mEniyar ERuvar n^eRRiyinkaN
   maruppuru vankaNNar thAthaiyaik kATTuvar mAmurukan
   viruppuRu pAmpukku meyththan^thai yArviRal mAthavarvAz
   poruppuRu mALikaith thenpuRa vaththaNi puNNiyarE.           1.117.8
1267 ilaN^kaith thalaivanai yEn^thiR RiRuththa thiralai yinnAL
   kalaN^kiya kURRuyir peRRathu mANi kumaipeRRathu
   kalaN^kiLar mon^thaiyin ATuvar koTTuvar kATTakaththuch
   chalaN^kiLar vAzvayal chaNpaiyuL mEviya thaththuvarE.           1.117.9
1268 aTiyiNai kaNTilan thAmarai yOnmAl muTikaNTilan
   koTiyaNi yumpuli yERukan^ thERuvar thOluTuppar
   piTiyaNi yun^n^aTai yALveR piruppathOr kURuTaiyar
   kaTiyaNi yumpoziR kAziyuL mEya kaRaikkaNTarE.           1.117.10
1269 kaiyathu veNkuzai kAthathu chUlam amaNarpuththar
   eythuvar thammai aTiyavar eythArOr Enakkompu
   meythikaz kOvaNam pUNpa thuTuppathu mEthakaiya
   koythalar pUmpozil kochchaiyuL mEviya koRRavarE.        1.117.11
1270 kalluyar kazumala vinychiyuL mEviya kaTavuLthannai
   n^allurai nyAnacham pan^thannyA naththamiz n^ankuNarach
   cholliTal kETTal vallOr thollaivAnavar thaN^kaLOTuny
   chelkuvar chIraru LARpeRa lAmchiva lOkamathE.            1.117.12

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.118 thirupparuppatham

   paN - viyAzakkuRinychi

1271 chuTumaNi yumizn^Akany chUzthara araikkachaiththAn
   iTumaNi yezilAnai yERalan eruthERi
   viTamaNi miTaRuTaiyAn mEviya n^eTuN^kOTTup
   paTumaNi viTuchuTarAr paruppatham paravuthumE.              1.118.1
1272 n^Oypulku thOlthiraiya n^araivaru n^ukaruTampil
   n^Ipulku thORRamellAm n^inaiyuLku maTan^enychE
   vAypulku thOththiraththAl valanycheythu thalaivaNaN^kip
   pAypulith thOluTaiyAn paruppatham paravuthumE.             1.118.2
1273 thuniyuRu thuyarthIrath thOnRiyOr n^alvinaiyAl
   iniyuRu payanAthal iraNTuRa manamvaiyEl
   kaniyuRu maramERik karumuchuk kazaiyukaLum
   paniyuRu kathirmathiyAn paruppatham paravuthumE.             1.118.3
1274 koN^kaNi n^aRuN^konRaith thoN^kalan kuLirchaTaiyAn
   eN^kaLn^Oy akalan^inRA nenavaru LIchaniTam
   aiN^kaNai varichilaiyAn an^aN^kanai azakaziththa
   paiN^kaNveL LERuTaiyAn paruppatham paravuthumE.             1.118.4
1275 thuRaipala chunaimUzkith thUmalar chuman^thOTi
   maRaiyoli vAymoziyAl vAnavar makizn^thEththach
   chiRaiyoli kiLipayilun^ thEninam oliyOvA
   paRaipaTu viLaN^karuvip paruppatham paravuthumE.              1.118.5
1276 chIrkezu chiRappOvAch cheythava n^eRivENTil
   Erkezu maTan^enychE yiraNTuRa manamvaiyEl
   kArkezu n^aRuN^konRaik kaTavuLa thiTamvakaiyAl
   pArkezu pukazOvA paruppatham paravuthumE.              1.118.6
1277 puTaipulku paTarkamalam pukaiyoTu viraikamazath
   thoTaipulku n^aRumAlai thirumuTi michaiyERa
   viTaipulku koTiyEn^thi ven^thaveN NIRaNivAn
   paTaipulku mazuvALan paruppatham paravuthumE.               1.118.7
1278 n^inaippenum n^eTuN^kiNaRRai n^inRun^in RayarAthE
   manaththinai valiththozin^thEn avalamvan^ thaTaiyAmaik
   kanaiththezu thiraLkaN^kai kamazchaTaik karan^thAnRan
   panaiththiraL pAyaruvip paruppatham paravuthumE.             1.118.8
1279 maruviya valvinain^Oy avalamvan^ thaTaiyAmal
   thiruvuru amarn^thAnun^ thichaimukam uTaiyAnum
   iruvarum aRiyAmai ezun^thathO rerin^aTuvE
   paruvarai yuRan^imirn^thAn paruppatham paravuthumE.             1.118.10
1279 chaTaN^koNTa chAththiraththAr chAkkiyar chamaNkuNTar
   maTaN^koNTa virumpiyarAy mayaN^kiyOr pEyththErppin
   kuTaN^koNTu n^IrkkuchchelvAr pOthumin kunycharaththin
   paTaN^koNTa pOrvaiyinAn paruppatham paravuthumE.           1.118.11
1280 veNchen^el viLaikazani vizavoli kazumalaththAn
   paNchelap palapATal ichaimural paruppathaththai
   n^ancholi nARparavu nyAnacham pan^thann^alla
   oNcholin ivaimAlai yuruveNath thavamAmE.             1.118.12

iththalam vaTathEchaththiluLLathu. srichailamenRum
mallikArchchuna menRum vazaN^kukinRathu.
chuvAmipeyar - paruppathEchuvarar, thEviyAr - paruppathamaN^kaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.119 thirukkaLLil

   paN - viyAzakkuRinychi

1282 muLLinmEl muthukUkai muraluny chOlai
   veLLinmEl viTukURaik koTi viLain^tha
   kaLLilmEya aNNal kazalkaL n^ALum
   uLLumEl uyarveythal oru thalaiyE.                1.119.1
1283 ATalAn pATalAn aravaN^kaL pUNTAn
   OTalAR kalanillAn uRai pathiyAl
   kATalAR karuthAtha kaLLil mEyAn
   pATelAm periyArkaL parachu vArE.               1.119.2
1284 eNNArmum mathileytha imaiyA mukkaN
   paNNArn^An maRaipATum parama yOki
   kaNNAr n^IRaNimArpan kaLLil mEyAn
   peNNANAm perumAnem pinynya kanE.               1.119.3
1285 piRaipeRRa chaTaiyaNNal peTaivaN TAlum
   n^aRaipeRRa virikonRaith thAr n^ayan^tha
   kaRaipeRRa miTaRRaNNal kaLLil mEyAn
   n^iRaipeRRa aTiyArkaL n^enychu LAnE.               1.119.4
1286 viraiyAlum malarAlum vizumai kunRA
   uraiyAlu methirkoLLa vUrA rammAk
   karaiyArpon punalvElik kaLLil mEyAn
   araiyArveN kOvaNaththa aNNal thAnE.               1.119.5
1287 n^alanAya palikoLkai n^ampAn n^alla
   valanAya mazuvALum vElum vallAn
   kalanAya thalaiyOTTAn kaLLil mEyAn
   malanAya thIrththeythum mAthavath thOrkkE.              1.119.6
1288 poTiyArmey pUchinum puRavin n^aRavaN^
   kuTiyAvUr thiriyinuN^ kUppi TinuN^
   kaTiyArpUm poziRchOlaik kaLLil mEyAn
   aTiyArpaN pikazvArkaL Athar kaLE.                1.119.7
1289 thirun^Ila malaroNkaN thEvi pAkam
   purin^Ulun^ thirun^IRum pulku mArpil
   karun^Ila malarvimmu kaLLi lenRum
   perun^Ila miTaRRaNNal pENu vathE.                 1.119.8
1290 variyAya malarAnum vaiyan^ thannai
   urithAya aLan^thAnum uLLu thaRkaN^
   kariyAnum aRiyAtha kaLLil mEyAn
   periyAnen RaRivArkaL pEchu vArE.               1.119.9
1291 Achchiyap pEykaLo TamaNar kuNTar
   pEchchivai n^eRiyalla pENu minkaL
   mAchcheytha vaLavayal malku kaLLil
   thIchcheytha chaTaiyaNNal thirun^ thaTiyE.                1.119.10
1292 thikain^Ankum pukazkAzich chelvam malku
   pakalpOlum pEroLiyAn pan^than n^alla
   mukaimEvu muthirchaTaiyAn kaLLi lEththap
   pukazOTum pErinpam pukuthum anRE.                1.119.11

iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chivAnan^thEchuvarar, thEviyAr - Anan^thavalliyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.120 thiruvaiyARu - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1293 paNin^thavar aruvinai paRRaRuth tharuLcheyath
   thuNin^thavan thOloTu n^Ulthuthai mArpinil
   piNin^thavan aravoTu pErezi lAmaikoN
   TaNin^thavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                1.120.1
1294 kIrththimik kavann^akar kiLaroLi yuTanaTap
   pArththavan panimathi paTarchaTai vaiththup
   pOrththavan kariyuri puliyathaL aravarai
   Arththavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                 1.120.2
1295 varin^thaveny chilaipiTith thavuNartham vaLan^akar
   erin^thaRa veythavan ezilthikaz malarmEl
   irun^thavan chiramathu imaiyavar kuRaikoLa
   arin^thavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                1.120.3
1296 vAyn^thaval lavuNartham vaLan^akar eriyiTai
   mAyn^thaRa eythavan vaLarpiRai viripunal
   thOyn^thezu chaTaiyinan thonmaRai ARaN^kam
   Ayn^thavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                 1.120.4
1297 vAnamar mathipulku chaTaiyiTai aravoTu
   thEnamar konRaiyan thikaztharu mArpinan
   mAnana menvizi maN^kaiyor pAkamum
   Anavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                  1.120.5
1298 munpanai munivaro TamararkaL thozuthezum
   inpanai iNaiyila iRaivanai ezilthikaz
   enponai yEthamil vEthiyar thAn^thozum
   anpana vaLan^akar an^thaN aiyARE.                  1.120.6
1299 vanRiRal avuNartham vaLan^akar eriyiTai
   ven^thaRa eythavan viLaN^kiya mArpinil
   pan^thamar melviral pAkama thAkithan
   an^thamil vaLan^akar an^thaN aiyARE.                 1.120.7
1300 viTaiththaval larakkann^al veRpinai yeTuththalum
   aTiththalath thAliRai yUnRimaR Ravanathu
   muTiththalai thOLavai n^erithara muRaimuRai
   aTarththavan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                1.120.8
1301 viNNavar thammoTu veN^kathi rOnanal
   eNNili thEvarkaL in^thiran vazipaTa
   kaNNanum piramanum kANpari thAkiya
   aNNalthan vaLan^akar an^thaN aiyARE.                 1.120.9
1302 maruLuTai manaththuvan chamaNarkaL mAchaRA
   iruLuTai iNaiththuvarp pOrvaiyi nArkaLun^
   theruLuTai manaththavar thERumin thiNNamA
   aruLuTai yaTikaLtham an^thaN aiyARE.                 1.120.10
1303 n^alammali nyAnacham pan^thana thinRamiz
   alaimali punalmalkum an^thaNai yARRinaik
   kalaimali thamizivai kaRRuval lArmika
   n^alamali pukazmiku n^anmaiyar thAmE.                1.120.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.121 thiruviTaimaruthUr - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1304 n^aTaimaru thiripuram eriyuNa n^akaicheytha
   paTaimaru thazaleza mazuvala pakavan
   puTaimaru thiLamukil vaLamamar pothuLiya
   iTaimaru thaTaiyan^am iTarkeTal eLithE.               1.121.1
1305 mazain^uzai mathiyamo Tazithalai maTamanynyai
   kazain^uzai punalpeytha kamazchaTai muTiyan
   kuzain^uzai thikazchevi azakoTu miLirvathor
   izain^uzai puriyaNal iTamiTai maruthE.                1.121.2
1306 arumaiyan eLimaiyan azalviTa miTaRinan
   karumaiyin oLipeRu kamazchaTai muTiyan
   perumaiyan chiRumaiyan piNaipeNo Torumaiyin
   irumaiyum uTaiyaNal iTamiTai maruthE.                1.121.3
1307 poripaTu muthukuRa muLikaLi puTaipulku
   n^arivaLar chuTalaiyuL n^aTamena n^avilvOn
   varivaLar kuLirmathi yoLipeRa miLirvathor
   erivaLar chaTaiyaNal iTamiTai maruthE.                1.121.4
1308 varun^ala mayilana maTan^aTai malaimakaL
   perun^ala mulaiyiNai piNaicheytha perumAn
   cherun^ala mathileytha chivanuRai chezun^akar
   irun^ala pukazmalkum iTamiTai maruthE.                1.121.5
1309 kalaiyuTai virithukil kamazkuzal akilpukai
   malaiyuTai maTamakaL thanaiyiTam uTaiyOn
   vilaiyuTai aNikalan ilanena mazuvino
   TilaiyuTai paTaiyavan iTamiTai maruthE.                1.121.6
1310 vaLamena vaLarvana varimural paRavaikaL
   iLamaNal aNaikarai yichaicheyum iTaimaru
   thuLamena n^inaipavar olikazal iNaiyaTi
   kuLamaNa luRamUzki vazipaTal kuNamE.                 1.121.7
1311 maRaiyavan ulakavan mathiyavan mathipulku
   thuRaiyavan enavala aTiyavar thuyarilar
   kaRaiyavan miTaRathu kanalcheytha kamazchaTai
   iRaiyavan uRaitharum iTamiTai maruthE.                1.121.8
1312 maruthiTai n^aTaviya maNivaNar piramarum
   iruthuTai yakalamo Tikalina rinathenak
   karuthiTal ariyathor uruvoTu periyathor
   eruthuTai yaTikaLtham iTamiTai maruthE.                1.121.9
1313 thuvaruRu virithukil uTaiyarum amaNarum
   avaruRu chiRucholai n^ayavanmin iTumaNal
   kavaruRu punaliTai maruthukai thozuthezum
   avaruRu vinaikeTal aNukuthal kuNamE.                1.121.10
1314 thaTamali pukaliyar thamizkezu virakinan
   iTamali poziliTai maruthinai yichaicheytha
   paTamali thamizivai paravaval lavarvinai
   keTamali pukazoTu kiLaroLi yinarE.              1.121.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.122 thiruviTaimaruthUr - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1315 viritharu puliyuri viraviya araiyinar
   thiritharum eyilavai punaikaNai yinileytha
   eritharu chaTaiyinar iTaimaru thaTaivunal
   puritharu mannavar pukazmika vuLathE.                 1.122.1
1316 maRithirai paTukaTal viTamaTai miTaRinar
   eRithirai karaiporum iTaimaru thenumavar
   cheRithirai n^araiyoTu chelavilar ulakinil
   piRithirai peRumuTal perukuva tharithE.               1.122.2
1317 chalachala choripunal chaTaiyinar malaimakaL
   n^ilaviya uTalinar n^iRaimaRai moziyinar
   ilarena iTupali yavariTai maruthinai
   valamiTa vuTaln^ali vilathuLa vinaiyE.                1.122.3
1318 viTaiyinar veLiyathor thalaikala nenan^ani
   kaTaikaTai thoRupali yiTukena muTukuvar
   iTaiviTa lariyavar iTaimaru thenumn^akar
   uTaiyavar aTiyiNai thozuvathem uyarvE.              1.122.4
1319 uraiyarum uruvinar uNarvaru vakaiyinar
   araiporu puliyathaL uTaiyinar athanmichai
   iraimarum aravinar iTaimaru thenavuLam
   uraikaLa thuTaiyavar pukazmika vuLathE.                1.122.5
1320 ozukiya punalmathi yaravamo TuRaitharum
   azakiya muTiyuTai aTikaLa thaRaikazal
   ezilinar uRaiyiTai maruthinai malarkoTu
   thozuthalchey thezumavar thuyaruRal ilarE.               1.122.6
1321 kalaimali viralinar kaTiyathor mazuvoTum
   n^ilaiyinar chalamakaL ulaviya chaTaiyinar
   malaimakaL mulaiyiNai maruviya vaTivinar
   ilaimali paTaiyavar iTamiTai maruthE.                1.122.7
1322 cheruvaTai yilavala cheyalcheyath thiRaloTum
   aruvarai yiniloru pathumuTi n^erithara
   iruvakai viraniRi yavariTaimaruthathu
   paravuvar aruvinai oruvuthal perithE.                1.122.8
1323 ariyoTu malaravan enaviva raTimuTi
   therivakai ariyavar thiruvaTi thozutheza
   eritharum uruvartham iTaimaru thaTaivuRal
   puritharum mannavar pukazmika uLathE.                1.122.9
1324 kuTaimayi linathazai maruviya vuruvinar
   uTaimaru thuvarinar palachola vuRavilai
   aTaimaru thiruvinar thozuthezu kazalavar
   iTaimaru thenamanam n^inaivathum ezilE.               1.122.10
1325 porukaTal aTaitharu pukaliyar thamizoTu
   virakinan viritharu poziliTaimaruthinaip
   paraviya orupathu payilaval lavariTar
   viravilar vinaiyoTu viyanula kuRavE.               1.122.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.123 thiruvalivalam - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1326 pUviyal purikuzal varichilai n^ikarn^uthal
   Eviyal kaNaipiNai ethirvizi yumaiyavaL
   mEviya thiruvuru vuTaiyavan viraimalar
   mAviyal pozilvali valamuRai yiRaiyE.              1.123.1
1327 iTTama thamarpoTi yichaithalin n^achaipeRu
   paTTavir pavaLan^al maNiyena aNipeRu
   viTToLir thiruvuru vuTaiyavan viraimalar
   maTTamar pozilvali valamuRai yiRaiyE.              1.123.2
1328 urumali kaTalkaTai vuziyula kamaruyir
   veruvuRu vakaiyezu viTamveLi malaiyaNi
   karumaNi n^ikarkaLam uTaiyavan miTaitharu
   marumali pozilvali valamuRai yiRaiyE.              1.123.3
1329 analn^ikar chaTaiyazal aviyuRa venavaru
   punaln^ikaz vathumathi n^anaipoRi aravamum
   enan^inai voTuvaru mithumela muTimichai
   manamuTai yavarvali valamuRai yiRaiyE.                1.123.4
1330 piTiyathan uruvumai koLamiku kariyathu
   vaTikoTu thanathaTi vazipaTu mavariTar
   kaTikaNa pathivara aruLinan mikukoTai
   vaTivinar payilvali valamuRai yiRaiyE.               1.123.5
1331 tharaimuthal ulakinil uyirpuNar thakaimika
   viraimali kuzalumai yoTuvira vathucheythu
   n^araithirai keTuthakai yathuvaru Linanezil
   varaithikaz mathilvali valamuRai yiRaiyE.              1.123.6
1332 n^alitharu tharaivara n^aTaivarum iTaiyavar
   politharu maTavara liyarmanai yathupuku
   palikoLa varupavan ezilmiku thozilvaLar
   valivaru mathilvali valamuRai yiRaiyE.               1.123.7
1333 iravaNan irupathu karamezil malaithanin
   iravaNa n^inaithara avanmuTi poTicheythu
   iravaNam amarpeyar aruLina nakan^ethi
   iravaNa n^ikarvali valamuRai yiRaiyE.                1.123.8
1334 thEnamar tharumalar aNaipavan valimikum
   Enama thAyn^ilam akazari yaTimuTi
   thAnaNai yAvuru vuTaiyavan miTaikoTi
   vAnaNai mathilvali valamuRai yiRaiyE.               1.123.9
1335 ilaimali tharamiku thuvaruTai yavarkaLum
   n^ilaimaiyil uNaluTai yavarkaLum n^inaivathu
   tholaivali n^eTumaRai thoTarvakai yuruvinan
   malaimali mathilvali valamuRai yiRaiyE.               1.123.10
1336 manniya valivala n^akaruRai yiRaivanai
   inniyal kazumala n^akariRai yezilmaRai
   thanniyal kalaivala thamizvira kanathurai
   unniya vorupathum uyarporuL tharumE.               1.123.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.124 thiruvIzimizalai - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1337 alarmakaL malithara avaniyil n^ikazpavar
   malarmali kuzalumai thanaiyiTam makizpavar
   n^alammali yuruvuTai yavarn^akar mikupukaz
   n^ilamali mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.1
1338 irun^ila mithanmichai yezilpeRum uruvinar
   karumali tharumiku puvimuthal ulakinil
   iruLaRu mathiyinar imaiyavar thozuthezu
   n^irupaman mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.2
1339 kalaimakaL thalaimakan ivanena varupavar
   alaimali tharupunal aravoTu n^akuthalai
   ilaimali yithaziyu michaitharu chaTaiyinar
   n^ilaimali mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.3
1340 mATamar chanamakiz tharumanam uTaiyavar
   kATamar kazuthuka Lavaimuza voTumichai
   pATalin n^avilpavar mikutharum ulakinil
   n^ITamar mizalaiyai n^inaiyava lavarE.                1.124.4
1341 pukazmakaL thuNaiyinar purikuzal umaithanai
   ikazvuchey thavanuTai yezinmaRai vazivaLar
   mukamathu chithaithara munivuchey thavanmiku
   n^ikaztharu mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.5
1342 1342
   anRinar ariyena varupavar arithinil
   onRiya thiripuram orun^oTi yinileri
   chenRukoL vakaichiRu muRuvalko ToLipeRa
   n^inRavan mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.6
1343 karampayil koTaiyinar kaTimala rayanathor
   chirampayil vaRaveRi chivanuRai chezun^akar
   varampayil kalaipala maRaimuRai yaRan^eRi
   n^irampinar mizalaiyai n^inaiyava lavarE.              1.124.7
1344 orukkiya vuNarvino ToLin^eRi chelumavar
   arakkann^an maNimuTi yorupathum irupathu
   karakkana n^erithara malaraTi viralkoTu
   n^erukkinan mizalaiyai n^inaiyava lavarE.              1.124.8
1345 aTiyavar kuzumiTa avaniyil n^ikazpavar
   kaTimalar ayanari karutharu vakaithazal
   vaTivuru viyalpino TulakukaL n^iRaitharu
   n^eTiyavan mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.9
1346 manmatha nenavoLi peRumavar maruthamar
   vanmalar thuvaruTai yavarkaLum mathiyilar
   thunmathi yamaNarkaL thoTarvaru mikupukaz
   n^inmalan mizalaiyai n^inaiyava lavarE.               1.124.10
1347 n^iththilan mizalaiyai n^ikarili pukaliyuL
   viththaka maRaimali thamizvira kanamozi
   paththiyil varuvana paththivai payilvoTu
   kaRRuval lavarula kinilaTi yavarE.                 1.124.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.125 thiruchchivapuram - thiruvirAkam

   paN - viyAzakkuRinychi

1348 kalaimali yakalalkul arivaithan uruvinan
   mulaimali tharuthiru vuruvama thuTaiyavan
   chilaimali mathilpothi chivapura n^akarthoza
   ilain^ali vinaiyiru maiyumiTar keTumE.              1.125.1
1349 paTaroLi chaTaiyinan viTaiyinan mathilavai
   chuTareri koLuviya chivanavan uRaipathi
   thiTaliTu punalvayal chivapuram aTaiyan^am
   iTarkeTum uyarkathi peRuvathu thiTanE.               1.125.2
1350 varaithiri tharavara vakaTaza lezavaru
   n^uraitharu kaTalviTam n^ukarpavan ezilthikaz
   thiraiporu punalari chilathaTai chivapuram
   uraitharum aTiyavar uyarkathi yinarE.                1.125.3
1351 thuNivuTai yavarchuTu poTiyinar uTalaTu
   piNiyaTai vilarpiRa viyumaRa vichiRuvar
   thaNivuTai yavarpayil chivapuram maruviya
   maNimiTa RanathaTi iNaithozu mavarE.                1.125.4
1352 maRaiyavan mathiyavan malaiyavan n^ilaiyavan
   n^iRaiyavan umaiyavaL makizn^aTam n^avilpavan
   iRaiyavan imaiyavar paNikoTu chivapuram
   uRaivena uTaiyavan emaiyuTai yavanE.                1.125.5
1353 muthirchaTai yiLamathi n^athipunal pathivuchey
   thathirkazal olicheya varun^aTam n^avilpavan
   ethirpavar purameytha iNaiyili yaNaipathi
   chathirpeRum uLamuTai yavarchiva puramE.               1.125.6
1354 vaTivuTai malaimakaL chalamaka LuTanamar
   poTipaTum uzaiyathaL polithiru vuruvinan
   cheTipaTu palithiri chivanuRai chivapuram
   aTaitharum aTiyavar aruvinai yilarE.                1.125.7
1355 karamiru pathumuTi yorupathum uTaiyavan
   uramn^eri tharavarai yaTarvuchey thavanuRai
   paranena aTiyavar paNitharu chivapura
   n^akarathu pukuthaln^am uyarkathi yathuvE.                 1.125.8
1356 anRiya luruvukoL ariyaya nenumavar
   chenRaLa viTalari yavanuRai chivapuram
   enRiru pozuthumun vazipaTu mavarthuyar
   onRilar pukazoTum uTaiyariv vulakE.               1.125.9
1357 puththaro TamaNarkaL aRavurai puRavurai
   viththaka mozikila viTaiyuTai yaTikaLtham
   iththavam muyalvuRil iRaivana chivapuram
   meyththaka vazipaTal vizumiya kuNamE.                1.125.10
1358 pun^thiyar maRain^avil pukaliman nyAnacham
   pan^thana thamizkoTu chivapura n^akaruRai
   en^thaiyai yuraicheytha ichaimozi pavarvinai
   chin^thimu nuRavuyar kathipeRu varkaLE.                1.125.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.126 thirukkazumalam - thiruththALachchathi

   paN - viyAzakkuRinychi

1359 pan^thaththAl van^theppAl payinRun^in Ravumparap
     pAlEchErvA yEnOrkAn payilkaNa munivarkaLuny
   chin^thiththE van^thippach chilampinmaN^kai thannoTuny
     chErvArn^ALn^AL n^ILkayilaith thikaztharu parichathelAny
   chan^thiththE yin^thappAr chanaN^kaLn^inRu thaN^kaNAR
     thAmEkANA vAzvArath thakavuchey thavanathiTaN^
   kan^thaththAl eNTikkuN^ kamazn^thilaN^ku chan^thanak
     kATArpUvAr chIrmEvuN^ kazumala vaLan^akarE.           1.126.1
1360 pichchaikkE yichchiththup pichain^thaNin^tha veNpoTip
     pITArn^ITAr mATArum piRain^uthal arivaiyoTum
   uchchaththAl n^achchippOl thoTarn^thaTarn^tha veN^kaNE
     RUrAvUrA n^ILvIthip payilvoTum olicheyichai
   vachchaththAn n^achchuchchEr vaTaN^koLkoN^kai maN^kaimAr
     vArAn^ErE mAlAkum vachivala vavanathiTaN^
   kachchaththAn mechchippUk kalan^thilaN^ku vaNTinaN^
     kArArkArAr n^ILchOlaik kazumala vaLan^akarE.          1.126.2
1361 thiN^kaTkE thumpaikkE thikazn^thilaN^ku maththaiyin
     chErEchErE n^IrAkach cheRitharu churan^athiyO
   TaN^kaichchEr vinRikkE aTain^thuTain^tha veNTalaip
     pAlEmElE mAlEyap paTarvuRu mavaniRakum
   poN^kappEr n^anychaichchEr puyaN^kamaN^kaL konRaiyin
     pOthArthArE thAmEvip puritharu chaTaiyaniTaN^
   kaN^kaikkE yumpoRpAr kalan^thuvan^tha ponniyin
     kAlEvArA mElEpAy kazumala vaLan^akarE.            1.126.3
1362 aNTaththA leNTikku mamain^thaTaN^ku maNTalath
     thAREvERE vAnALvAr avarava riTamathelAm
   maNTippOy venRippOr malain^thalain^tha vumparum
     mARElAthAr thAmEvum valimiku purameriya
   muNTaththE ven^thiTTE muTin^thiTin^tha inychichUz
     mUvAmUthUr mUthUrA munivuchey thavanathiTaN^
   kaNTiTTE chenychoRchEr kavinchiRan^tha man^thirak
     kAlEyOvA thArmEvuN^ kazumala vaLan^akarE.           1.126.4
1363 thikkiRRE vaRRaRRE thikazn^thilaN^ku maNTalach
     chIRArvIRAr pOrArthA rakanuTa lavanethirE
   pukkiTTE veTTiTTE pukain^thezun^tha chaNTaththIp
     pOlEpUn^Ir thIkAnmIp puNartharu muyirkaLthiRany
   chokkaththE n^irththaththE thoTarn^thamaN^kai cheN^kathath
     thOTEyAmE mAlOkath thuyarkaLai pavanathiTaN^
   kaikkappO yukkaththE kananRumiNTu thaNTalaik
     kATEyOTA UrEchEr kazumala vaLan^akarE.            1.126.5
1364 cheRRiTTE veRRichchEr thikazn^thathumpi moympuRuny
     chErEvArA n^ILkOthaith theriyizai piTiyathuvAy
   oRRaichchEr muRRalkom puTaiththaTakkai mukkaNmik
     kOvAthEpAy mAthAnath thuRupukar mukaiRaiyaip
   peRRiTTE maRRippAr peruththumikka thukkamum
     pErAn^OythA mEyAmaip pirivuchey thavanathiTaN^
   kaRRiTTE yeTTeTTuk kalaiththuRaik karaichchelak
     kANAthArE chErAmeyk kazumala vaLan^akarE.           1.126.6
1365 paththippEr viththiTTE paran^thaaim pulankaLvAyp
     pAlEpOkA mEkAvA pakaiyaRum vakain^inaiyA
   muththikkE vikkaththE muTikkumuk kuNaN^kaLvAy
     mUTAvUTA n^Alan^thak karaNamum orun^eRiyAych
   chiththikkE yuyththiTTuth thikazn^thameyp paramporuL
     chErvArthAmE thAnAkach cheyumavan uRaiyumiTaN^
   kaththiTTOr chaTTaN^kaN^ kalan^thilaN^kum n^aRporuL
     kAlEyOvA thArmEvuN^ kazumala vaLan^akarE.           1.126.7
1366 chempaichchEr inychichchUz cheRin^thilaN^ku paimpoziR
     chErEvArA vArIchath thiraiyeRi n^akariRaivan
   imparkkE thanycheythiT Tirun^tharan payinRaveR
     pErArpUn^E rOrpAthath thezilviral avaNn^iRuviT
   TampoRpUN venRiththOL azin^thuvan^tha nanycheythAR
     kArArkUrvAL vANALan RaruLpuri pavanathiTaN^
   kampaththAr thumpiththiN kavuTchorin^tha mummathak
     kArArchERAr mAvIthik kazumala vaLan^akarE.           1.126.8
1367 panRikkO laN^koNTip paTiththaTam payinRiTap
     pAnAmAlthA nAmEyap paRavaiyi nuruvukoLa
   onRiTTE yampuchchE ruyarn^thapaN^ kayaththava
     nOthAnOthAn aqthuNarA thuruvina thaTimuTiyuny
   chenRiTTE van^thippath thirukkaLaN^koL paiN^kaNin
     REchAlvERO rAkAran^ therivuchey thavanathiTaN^
   kanRukkE munRiRkE kalan^thilan^ n^iRaikkavuN^
     kAlEvArA mElEpAy kazumala vaLan^akarE.            1.126.9
1368 thaTTiTTE muTTikkaith thaTukkiTukki n^inRuNAth
     thAmEpENA thEn^ALuny chamaNoTu muzalpavarum
   iTTaththA laththan^thA nithanRathenRu n^inRavark
     kEyAmEvA yEthuchchol lilaimali maruthampUp
   puTTaththE yaTTiTTup puthaikkumeykkoL puththarum
     pOlvArthAmO rAmEpOyp puNarvuchey thavanathiTaN^
   kaTTikkAl veTTiththIN^ karumputhan^tha paimpunaR
     kAlEvArA mElEpAy kazumala vaLan^akarE.            1.126.10
1369 kanychaththEn uNTiTTE kaLiththuvaNTu chaNpakak
     kAnEthEnE pOrAruN^ kazumala n^akariRaiyaith
   thanychaichchAr chaNpaikkOn chamaiththan^aR kalaiththuRai
     thAmEpOlvAr thEnErAr thamizvira kanamozikaL
   enychaththEy vinRikkE imaiththichaith thamaiththakoN
     TEzEyEzE n^AlEmUn Riyalichai ichaiyiyalpA
   vanychaththEy vinRikkE manaN^koLap payiRRuvOr
     mArpEchErvAL vAnOrchIr mathin^uthal maTavaralE.        1.126.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.127 chIkAzi - thiruEkapAtham

   paN - viyAzakkuRinychi

1370 pirama puraththuRai pemmA nemmAn
   pirama puraththuRai pemmA nemmAn
   pirama puraththuRai pemmA nemmAn
   pirama puraththuRai pemmA nemmAn.                1.127.1
1371 viNTalar pozilaNi vENu puraththaran
   viNTalar pozilaNi vENu puraththaran
   viNTalar pozilaNi vENu puraththaran
   viNTalar pozilaNi vENu puraththaran.               1.127.2
1372 puNTari kaththavan mEviya pukaliyE
   puNTari kaththavan mEviya pukaliyE
   puNTari kaththavan mEviya pukaliyE
   puNTari kaththavan mEviya pukaliyE.                1.127.3
1373 viLaN^koLi thikaztharu veN^kuru mEvinan
   viLaN^koLi thikaztharu veN^kuru mEvinan
   viLaN^koLi thikaztharu veN^kuru mEvinan
   viLaN^koLi thikaztharu veN^kuru mEvinan.              1.127.4
1374 chuTarmaNi mALikaith thONi puraththavan
   chuTarmaNi mALikaith thONi puraththavan
   chuTarmaNi mALikaith thONi puraththavan
   chuTarmaNi mALikaith thONi puraththavan.               1.127.5
1375 pUchurar chErpUn^ tharAyavan ponnaTi
   pUchurar chErpUn^ tharAyavan ponnaTi
   pUchurar chErpUn^ tharAyavan ponnaTi
   pUchurar chErpUn^ tharAyavan ponnaTi.                1.127.6
1376 cherukkuvAyp puTaiyAn chirapura mennil
   cherukkuvAyp puTaiyAn chirapura mennil
   cherukkuvAyp puTaiyAn chirapura mennil
   cherukkuvAyp puTaiyAn chirapura mennil.              1.127.7
1377 ponnaTi mAthavar chErpuRa vaththavan
   ponnaTi mAthavar chErpuRa vaththavan
   ponnaTi mAthavar chErpuRa vaththavan
   ponnaTi mAthavar chErpuRa vaththavan.                1.127.8
1378 thachamuka neRithara vUnRu chaNpaiyAn
   thachamuka neRithara vUnRu chaNpaiyAn
   thachamuka neRithara vUnRu chaNpaiyAn
   thachamuka neRithara vUnRu chaNpaiyAn.                 1.127.9
1379 kAzi yAnaya nuLLavA kANparE
   kAzi yAnaya nuLLavA kANparE
   kAzi yAnaya nuLLavA kANparE
   kAzi yAnaya nuLLavA kANparE.                 1.127.10
1380 kochchaiyaN NalaikkUTa kilAruTan mUTarE
   kochchaiyaN NalaikkUTa kilAruTan mUTarE
   kochchaiyaN NalaikkUTa kilAruTan mUTarE
   kochchaiyaN NalaikkUTa kilAruTan mUTarE.              1.127.11
1381 kazumala muthupathik kavuNiyan kaTTurai
   kazumala muthupathik kavuNiyan kaTTurai
   kazumala muthupathik kavuNiyan kaTTurai
   kazumala muthupathik kavuNiyan kaTTurai.                1.127.12

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.128 thiruvezukURRirukkai

   paN - viyAzakkuRinychi

1382 Oruru vAyinai mAnAN^ kArath
   thIriyal pAyoru viNmuthal pUthalam
   onRiya iruchuTar umparkaL piRavum
   paTaiththaLith thazippamum mUrththika LAyinai
   iruvarO Toruva nAki n^inRanai                 05
   OrAl n^Izal oNkazal iraNTum
   muppozu thEththiya n^Alvark koLin^eRi
   kATTinai n^ATTamUn RAkak kOTTinai
   irun^athi yaravamO Torumathi chUTinai
   oruthA LIrayin mUvilaich chUlam                  10
   n^ARkAl mAnmaRi ain^thalai yaravam
   En^thinai kAyn^tha n^AlvAy mummathath
   thirukOT Torukari yITazith thuriththanai
   oruthanu irukAl vaLaiya vAN^ki
   muppurath thOTu n^Anilam anychak                  15
   konRu thalaththuRa avuNarai yaRuththanai
   aimpulan n^AlAm an^thak karaNam
   mukkuNam iruvaLi yoruN^kiya vAnOr
   Eththa n^inRanai yoruN^kiya manaththO
   TirupiRap pOrn^thu muppozuthu kuRaimuTiththu              20
   n^AnmaRai yOthi aivakai vELvi
   amaiththA RaN^ka muthalezuth thOthi
   varanmuRai payinRezu vAnRanai vaLarkkum
   piramapuram pENinai
   aRupatham muralum vENupuram virumpinai                25
   ikaliya main^thuNar pukali yamarn^thanai
   poN^kun^AR kaTalchUz veN^kuru viLaN^kinai
   pANimU vulakum puthaiyamEl mithan^tha
   thONipurath thuRain^thanai tholaiyA irun^ithi
   vAyn^tha pUn^tharAy Eyn^thanai                   30
   varapura menRuNar chirapurath thuRain^thanai
   orumalai yeTuththa iruthiRal arakkan
   viRalkeTuth tharuLinai puRavam purin^thanai
   mun^n^Irth thuyinROn n^Anmukan aRiyAp
   paNpoTu n^inRanai chaNpai yamarn^thanai                35
   aiyuRum amaNarum aRuvakaith thErarum
   Uziyum uNarAk kAzi yamarn^thanai
   echchanE zichaiyOn kochchaiyai mechchinai
   ARu pathamum ain^thamar kalviyum
   maRai muthal n^Ankum                      40
   mUnRu kAlamun^ thOnRa n^inRanai
   irumaiyin orumaiyum orumaiyin perumaiyum
   maRuvilA maRaiyOr
   kazumala muthupathik kavuNiyan kaTTurai
   kazumala muthupathik kavuNiyan aRiyum                 45
   anaiya thanmaiyai yAthalin n^innai
   n^inaiya vallava rillai n^ILn^ilaththE.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.129 thirukkazumalam

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1383 chEvuyarun^ thiNkoTiyAn thiruvaTiyE
      charaNenRu chiRan^thavanpAl
   n^Aviyalum maN^kaiyoTu n^AnmukanRAn
      vazipaTTa n^alaN^koLkOyiR
   vAvithoRum vaNkamalam mukamkATTach
      cheN^kumutham vAykaLkATTak
   kAviyiruN^ karuN^kuvaLai karun^eythal
      kaNkATTuN^ kazumalamE.                   1.129.1
1384 perun^thaTaN^kaN chen^thuvarvAyp pITuTaiya
      malaichchelvi piriyAmEni
   arun^thakaiya chuNNaveNNI RalaN^kariththAn
      amararthoza vamaruN^kOyil
   tharun^thaTakkai muththazalOr manaikaLthoRum
      iRaivanathu thanmaipATik
   karun^thaTaN^kaN NArkazalpan^ thammAnaip
      pATTayaruN^ kazumalamE.                   1.129.2
1385 alaN^kalmali vAnavarun^ thAnavarum
      alaikaTalaik kaTaiyappUthaN^
   kalaN^kavezu kaTuviTamuN TiruNTamaNi
      kaNTaththOn karuthuN^kOyil
   vilaN^kalamar puyanmaRan^thu mInchanipuk
      kUnchalikkuN^ kAlaththAnuN^
   kalaN^kalilA manapperuvaN kaiyuTaiya
      meyyarvAz kazumalamE.                  1.129.3
1386 pArithanai n^alin^thamarar payameythach
      chayameythum parichuvemmaip
   pOrichaiyum puramUnRum ponRavoru
      chilaivaLaiththOn porun^thuN^kOyil
   vArichaimen mulaimaTavAr mALikaiyin
      chULikaimEl makappArATTak
   kArichaiyum vichumpiyaN^kuN^ kaNaN^kETTu
      makizveythuN^ kazumalamE.                  1.129.4
1387 UrkinRa aravamoLi viTuthiN^ka
      LOTuvanni maththamannum
   n^Irn^inRa kaN^kain^aku veNTalaichEr
      chenychaTaiyAn n^ikazuN^kOyil
   ErthaN^ki malarn^ilavi yichaiveLLi
      malaiyenna n^ilavin^inRa
   kArvaNTin kaNaN^kaLAR kavinperuku
      chuthaimATak kazumalamE.                   1.129.5
1388 tharunycharathan^ than^tharuLen RaTin^inain^thu
      thazalaNain^thu thavaN^kaLcheytha
   perunychathurar peyalarkkum pITArthO
      zamaiyaLiththa perumAnkOyil
   arin^thavaya laravin^tha mathuvukuppa
      athukuTiththuk kaLiththuvALai
   karunychakaTam iLakavaLar karumpiriya
      akampAyuN^ kazumalamE.                   1.129.6
1389 puvimuthalaim pUthamAyp pulanain^thAy
      n^ilanain^thAyk karaNamn^AnkAy
   avaiyavaichEr payanuruvA yallavuru
      vAyn^inRAn amaruN^kOyil
   thavamuyalvOr malarpaRippath thAzaviTu
      komputhaippak kokkinkAykaL
   kavaNeRikaR pORchunaiyin karaichErap
      puLLiriyuN^ kazumalamE.                  1.129.7
1390 aTalvan^tha vAnavarai yaziththulaku
      theziththuzalum arakkarkOmAn
   miTalvan^tha irupathuthOL n^eriyaviral
      paNikoNTOn mEvuN^kOyil
   n^aTavan^tha uzavarithu n^aTavoNA
      vakaiparalAyth thenRuthunRu
   kaTalvan^tha chaN^kInRa muththuvayaR
      karaikuvikkuN^ kazumalamE.                  1.129.8
1391 pUmakaLthan kOnayanum puLLinoTu
      kEzaluru vAkippukkiT
   TAmaLavuny chenRumuTi yaTikANA
      vakain^inRAn amaruN^kOyil
   pAmaruvum kalaippulavOr panmalarkaL
      koNTaNin^thu parichinAlE
   kAmanaikaL pUriththuk kaLikUrn^thu
      n^inREththuN^ kazumalamE.                  1.129.9
1392 kuNaminRip puththarkaLum poyththavaththai
      meyththavamAy n^inRukaiyil
   uNalmaruvuny chamaNarkaLu muNarAtha
      vakain^inRAn uRaiyuN^kOyil
   maNamaruvum vathuvaiyoli vizavinoli
      yivaiyichaiya maNmElthEvar
   kaNamaruvum maRaiyinoli kIzppaTukka
      mElpaTukkuN^ kazumalamE.                  1.129.10
1393 kaRRavarkaL paNin^thEththuN^ kazumalaththu
      LIchanRan kazalmEln^allOr
   n^aRRuNaiyAm perun^thanmai nyAnacham
      pan^thanRAn n^ayan^thuchonna
   choRRuNaiyO rain^thinoTain^ thivaivallAr
      thUmalarAL thuNaivarAki
   muRRulaka mathuvANTu mukkaNAn
      aTichEra muyalkinRArE.                  1.129.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.130 thiruvaiyARu

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1394 pulanain^thum poRikalaN^ki n^eRimayaN^ki
      aRivazin^thiT TaimmE§lun^thi
   alaman^tha pOthAka anychElen
      RaruLcheyvAn amaruN^kOyil
   valamvan^tha maTavArkaL n^aTamATa
      muzavathira mazaiyenRanychich
   chilaman^thi yalaman^thu maramERi
      mukilpArkkun^ thiruvaiyARE.                1.130.1
1395 viTalERu paTan^Akam araikkachaiththu
      veRparaiyan pAvaiyOTum
   aTalERon RathuvERi anycholIr
      paliyennu maTikaLkOyil
   kaTalERith thiraimOthik kAviriyi
      nuTanvan^thu kaN^kulvaikith
   thiTalERich churichaN^kany chezumuththaN^
      kInRalaikkun^ thiruvaiyARE.                1.130.2
1396 kaN^kALar kayilAya malaiyALar
      kAnappE rALarmaN^kai
   paN^kALar thirichUlap paTaiyALar
      viTaiyALar payiluN^kOyil
   koN^kALap poziln^uzain^thu kUrvAyAl
      iRakularththik kUthaln^IN^ki
   cheN^kAln^an veNkuruku paiN^kAnal
      iraithErun^ thiruvaiyARE.                 1.130.3
1397 UnpAyu muTaithalaikkoN TUrUrin
      palikkuzalvAr umaiyALpaN^kar
   thAnpAyum viTaiyERuny chaN^karanAr
      thazaluruvar thaN^kuN^kOyil
   mAnpAya vayalarukE maramERi
      man^thipAy maTukkaLthORun^
   thEnpAya mInpAya chezuN^kamala
      moTTalarun^ thiruvaiyARE.                 1.130.4
1398 n^IrOTu kUviLamum n^ilAmathiyum
      veLLerukkum n^iRain^thakonRaith
   thArOTu thaNkaran^thaich chaTaikkaNin^tha
      thaththuvanAr thaN^kuN^kOyil
   kArOTi vichumpaLan^thu kaTin^ARum
      pozilaNain^tha kamazthArvIthith
   thErOTum araN^kERich chEyizaiyAr
      n^aTampayilun^ thiruvaiyARE.                 1.130.5
1399 vEn^thAki viNNavarkkum maNNavarkkum
      n^eRikATTum vikirthanAkip
   pUn^thAma n^aRuN^konRai chaTaikkaNin^tha
      puNNiyanAr n^aNNuN^kOyil
   kAn^thAra michaiyamaiththuk kArikaiyAr
      paNpATak kavinArvIthith
   thEn^thAmen RaraN^kERich chEyizaiyAr
      n^aTamATun^ thiruvaiyARE.                  1.130.6
1400 n^inRulA n^eTuvichumpil n^erukkivaru
      puramUnRum n^ILvAyampu
   chenRulAm paTithoTTa chilaiyALi
      malaiyALi chEruN^kOyil
   kunRelAN^ kuyilkUvak kozumpiracha
      malarpAyn^thu vAchamalku
   thenRalA raTivaruTach chezuN^karumpu
      kaNvaLarun^ thiruvaiyARE.                  1.130.7
1401 anychAthE kayilAya malaiyeTuththa
      arakkarkOn thalaikaLpaththum
   manychATu thOLn^eriya aTarththavanuk
      karuLpurin^tha main^tharkOyil
   inychAyal iLan^theN^kin pazamvIza
      iLamEthi irin^thaN^kOTich
   chenychAlik kathiruzakkich chezuN^kamala
      vayalpaTiyun^ thiruvaiyARE.                 1.130.8
1402 mElOTi vichumpaNavi viyann^ilaththai
      mikavakazn^thu mikkun^ATum
   mAlOTu n^Anmukanu maRiyAtha
      vakain^inRAn mannuN^kOyil
   kOlOTak kOlvaLaiyAr kUththATak
      kuvimulaiyAr mukaththininRu
   chElOTach chilaiyATach chEyizaiyAr
      n^aTamATun^ thiruvaiyARE.                  1.130.9
1403 kuNTATu kuRRuTukkaich chamaNaroTu
      chAkkiyaruN^ kuNamonRillA
   miNTATu miNTarurai kELAthE
      yALAmin mEviththoNTIr
   eNTOLar mukkaNNar emmIchar
      iRaivarini thamaruN^kOyil
   cheNTATu punalponnich chezumaNikaL
      van^thalaikkun^ thiruvaiyARE.                 1.130.10
1404 annamali pozilpuTaichUz aiyARRem
      perumAnai an^thaNkAzi
   manniyachIr maRain^Avan vaLarnyAna
      champan^than maruvupATal
   innichaiyA livaipaththum ichaiyuN^kAl
      IchanaTi yEththuvArkaL
   thannichaiyO Tamarulakil thavan^eRichen
      ReythuvAr thAzAthanRE.                  1.130.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.131 thirumuthukunRam

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1405 meyththARu chuvaiyum Ezichaiyum
      eNkuNaN^kaLum virumpumn^AlvE
   thaththAlum aRivoNNA n^aTaitheLiyap
      paLiN^kEpOl arivaipAkam
   oththARu chamayaN^kaT koruthalaivan
      karuthumUr ulavutheNNIr
   muththARu vethiruthira n^iththilamvA
      rikkozikkum muthukunRamE.                1.131.1
1406 vErimiku kuzaliyoTu vETuvanAy
      veN^kAnil vichayanmEvu
   pOrinmiku poRaiyaLan^thu pAchupatham
      purin^thaLiththa purANarkOyil
   kArinmali kaTipozilkaL kanikaLpala
      malaruthirththuk kayamuyaN^ki
   mUrivaLam kiLarthenRal thirumunRiR
      pukun^thulavu muthukunRamE.                   1.131.2
1407 thakkanathu peruvELvi chan^thiranin^
      thiranechchan arukkanaN^ki
   mikkavithA thAvinoTum vithivaziyE
      thaNTiththa vimalarkOyil
   kokkiniya kozumvarukkaik kathalikamu
      kuyartheN^kin kuvaikoLchOlai
   mukkaniyin chARozukich chERularA
      n^ILvayalchUz muthukunRamE.                  1.131.3
1408 vemmaimiku puravANar mikaicheyya
      viRalazin^thu viNNuLorkaL
   chemmalarOn in^thiranmAl chenRirappath
      thEvarkaLE thErathAka
   maimmaruvu mEruvilu mAchuNan^AN
      ariyerikAl vALiyAka
   mummathilum n^oTiyaLaviR poTicheytha
      muthalvaniTam muthukunRamE.                  1.131.4
1409 izaimEvu kalaiyalkul En^thizaiyAL
      orupAlA yorupAleLkA
   thuzaimEvum uriyuTuththa oruvanirup
      piTamenpar umparON^ku
   kazaimEvu maTaman^thi mazaikaNTu
      makavinoTum pukavoNkallin
   muzaimEvu mAlyAnai iraithErum
      vaLarchAral muthukunRamE.                  1.131.5
1410 n^akaiyArveN TalaimAlai muTikkaNin^tha
      n^AthaniTam n^anmuththARu
   vakaiyArum varaippaNTaN^ koNTiraNTu
      karaiyaruku maRiyamOthi
   thakaiyArum varampiTaRich chAlikazu
      n^IrkuvaLai chAyappAyn^thu
   mukaiyArchen^ thAmaraikaL mukammalara
      vayalthazuvu muthukunRamE.                   1.131.6
1411 aRaN^kiLarum n^AlvEtha mAlinkIz
      irun^tharuLi yamararvENTa
   n^iRaN^kiLarchen^ thAmaraiyOn chiramain^thin
      onRaRuththa n^imalarkOyil
   thiRaN^koLmaNith tharaLaN^kaL varaththiraNTaN^
      keziRkuRavar chiRumimArkaL
   muRaN^kaLinAR koziththumaNi chelavilakki
      muththulaippey muthukunRamE.                 1.131.7
1411 kathiroLiya n^eTumuTipath thuTaiyakaTal
      ilaN^kaiyarkOn kaNNumvAyum
   pithiroLiya kanalpiRaN^kap peruN^kayilai
      malaiyain^ilai peyarththanyAnRu
   mathilaLakaik kiRaimurala malaraTiyon
      RUnRimaRai pATavAN^kE
   muthiroLiya chuTarn^eTuvAL munnIn^thAn
      vAyn^thapathi muthukunRamE.                  1.131.8
1413 pUvArpoR Ravichinmichai yirun^thavanum
      pUn^thuzAy punain^thamAlum
   OvAthu kazukEna mAyuyarn^thAzn^
      thuRan^ATi yuNmaikANAth
   thEvArun^ thiruvuruvan chErumalai
      chezun^ilaththai mUTavan^tha
   mUvAtha muzaN^kolin^Ir kIzthAza
      mEluyarn^tha muthukunRamE.                  1.131.9
1414 mEniyilchI varaththArum viritharuthaT
      TuTaiyArum viravalAkA
   UnikaLA yuLLArchoR koLLAthum
      uLLuNarn^thaN^ kuyminthoNTIr
   nyAnikaLA yuLLArkaL n^AnmaRaiyai
      muzuthuNarn^thaim pulankaLcheRRu
   mOnikaLAy munichchelvar thaniththirun^thu
      thavampuriyum muthukunRamE.                  1.131.10
1415 muzaN^kolin^Ir muththARu valanycheyyum
      muthukunRath thiRaiyaimUvAp
   pazaN^kizamaip pannirupEr paTaiththuTaiya
      kazumalamE pathiyAkkoNTu
   thazaN^kerimUn ROmputhozil thamiznyAna
      champan^than chamaiththapATal
   vazaN^kumichai kUTumvakai pATumavar
      n^ITulakam ALvarthAmE.                  1.131.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------
1.132 thiruvIzimizalai

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1416 Erichaiyum vaTavAlin kIzirun^thaN^
      kIriruvark kiraN^kin^inRu
   n^Eriyan^An maRaipporuLai yuraiththoLichEr
      n^eRiyaLiththOn n^inRakOyil
   pArichaiyum paNTitharkaL pannA¡Lum
      payinROthu mOchaikETTu
   vErimali poziRkiLLai vEthaN^kaL
      poruLchollum mizalaiyAmE.               1.132.1
1417 poRiyarava mathuchuRRip poruppEmath
      thAkapputh thELirkUTi
   maRikaTalaik kaTain^thiTTa viTamuNTa
      kaNTaththOn mannuN^kOyil
   cheRiyithazththA maraiththavichiR Rikazn^thON^ku
      milaikkuTaikkIzch cheyyArchen^n^el
   veRikathirchchA maraiyiraTTa iLavannam
      vIRRirukkum mizalaiyAmE.                1.132.2
1418 ezun^thulakai n^alin^thuzalum avuNarkaLtham
      puramUnRum eziRkaNn^ATi
   uzan^thuruLum aLavaiyinoL LerikoLaveny
      chilaivaLaiththOn uRaiyuN^kOyil
   kozun^tharaLam n^akaikATTak kOkan^atham
      mukaN^kATTak kuthiththun^IrmEl
   vizun^thakayal vizikATTa viRpavaLam
      vAykATTum mizalaiyAmE.                 1.132.3
1419 uraichErum eNpaththu n^Ankun^U
      RAyiramAm yOnipEtham
   n^iraichErap paTaiththavaRRin uyirkkuyirAy
      aN^kaN^kE n^inRAnkOyil
   varaichErum mukilmuzava mayilkaLpala
      n^aTamATa vaNTupATa
   viraichErpon nithazithara menkAn^thaL
      kaiyERkum mizalaiyAmE.                 1.132.4
1420 kANumA Rariyaperu mAnAkik
      kAlamAyk kuNaN^kaLmUnRAyp
   pENumUn RuruvAkip pErulakam
      paTaiththaLikkum perumAnkOyil
   thANuvAy n^inRapara thaththuvanai
      uththamanai iRainychIrenRu
   vENuvAr koTiviNNOr thamaiviLippa
      pOlON^ku mizalaiyAmE.                 1.132.5
1421 akanamarn^tha anpinarAy aRupakaicheR
      Raimpulanum aTakkinyAnap
   pukaluTaiyOr thammuLLap puNTarikath
      thuLLirukkum purANarkOyil
   thakavuTain^Ir maNiththalaththuch chaN^kuLavark
      kan^thikazach chalachaththIyuL
   mikavuTaiya punkumalarp poriyaTTa
      maNanycheyyum mizalaiyAmE.                 1.132.6
1422 ARATu chaTaimuTiyan analATu
      malarkkaiyan imayappAvai
   kURATu thiruvuruvan kUththATuN^
      kuNamuTaiyOn kuLiruN^kOyil
   chERATu cheN^kazun^Irth thAthATi
      mathuvuNTu chivan^thavaNTu
   vERAya uruvAkich chevvazin^aR
      paNpATum mizalaiyAmE.                  1.132.7
1423 karuppamikum uTalaTarththuk kAlUnRik
      kaimaRiththuk kayilaiyennum
   poruppeTukka luRumarakkan ponmuTithOL
      n^eriththaviraR punitharkOyil
   tharuppamiku chalan^tharanRan uTalthaTin^tha
      chakkaraththai vENTiyINTu
   viruppoTumAl vazipATu cheyyavizi
      vimAnanychEr mizalaiyAmE.                1.132.8
1424 chen^thaLirmA malarOnun^ thirumAlum
      EnamoTu annamAki
   an^thamaTi kANAthE avarEththa
      veLippaTTOn amaruN^kOyil
   pun^thiyinAn maRaivaziyE puRparappi
      n^eychamithai kaiyiRkoNTu
   ven^thazalin vETTulakin mikavaLippOr
      chErumUr mizalaiyAmE.                  1.132.9
1425 eNNiRan^tha amaNarkaLum izithozilchEr
      chAkkiyarum enRun^thannai
   n^aNNariya vakaimayakkith thannaTiyArk
      karuLpuriyum n^AthankOyil
   paNNamarum menmoziyAr pAlakaraip
      pArATTum OchaikETTu
   viNNavarkaL viyappeythi vimAnaththO
      Tummiziyum mizalaiyAmE.                 1.132.10
1426 minniyalum maNimATam miTaivIzi
      mizalaiyAn viraiyArpAthany
   chennimichaik koNTozukuny chirapurakkOn
      chezumaRaikaL payilumn^Avan
   panniyachIr mikunyAna champan^than
      parin^thuraiththa paththumEththi
   innichaiyAR pATavallAr irun^ilaththil
      Ichanenum iyalpinOrE.                 1.132.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.133 thiruvEkampam

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1427 ven^thaveN poTippUchu mArpinviri n^UlorupAl porun^thak
   kan^thamalku kuzaliyOTuN^ kaTipoziR kachchi thannuL
   an^thamil kuNaththA ravarpORRa aNaN^kino TATalpuri
   en^thai mEviya Ekampan^thozu thEththa iTarkeTumE.           1.133.1
1428 varan^thikazu mavuNar mAn^akarmUn RuTanmAyn^ thaviyach
   charan^thuran^ thericheytha thAzchaTaich chaN^karan mEyaviTam
   kurun^tham mallikai kON^kumA thavin^alla kurAmaravan^
   thirun^thupaim poziRkachchi yEkampany chEra viTarkeTumE.        1.133.2
1429 vaNNaveN poTippUchu mArpin variyara vampunain^thu
   peNNamarn^ theriyATaR pENiya pinynyakan mEyaviTam
   viNNamar n^eTumATa mON^ki viLaN^kiya kachchithannuL
   thiNNamAm pozilchUzn^tha Ekampany chEra viTarkeTumE.         1.133.3
1430 thOlumn^U lun^thuthain^tha varaimArpiR chuTalaiveN NIRaNin^thu
   kAlanmAL vuRakkAlAR kAyn^tha kaTavuL karuthumiTam
   mAlaiveN mathithOyu mAmathiR kachchi mAn^akaruL
   Elamn^ARiya chOlaichUz Ekampam Eththa viTarkeTumE.          1.133.4
1431 thOTaNim malarkkonRai chErchaTaith thUmathi yampunain^thu
   pATaln^An maRaiyAkap palkaNap pEyka LavaichUza
   vATalveN TalaiyO TanalEn^thi makizn^thuTan ATalpuri
   chETarchEr kalikkachchi Ekampany chEra viTarkeTumE.          1.133.5
1432 chAkampon varaiyAkath thAnavar mummathil chAyavey
   thAkampeN NorupAka mAka aravoTu n^UlaNin^thu
   mAkan^thOy maNimATa mAmathiR kachchi mAn^akaruL
   Ekampath thuRaiyIchan chEvaTi yEththa viTarkeTumE.            1.133.6
   (*) ippathikaththil 7-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.         1.133.7
1433 vANilA mathipulku chenychaTai vALara vammaNin^thu
   n^ANiTath thinilvAzkkai pENi n^akuthalaiyiR palithErn^
   thENilA arakkanRan n^ILmuTi paththum iRuththavanUr
   chENulAm poziRkachchi Ekampany chEra viTarkeTumE.          1.133.8
1434 piramanun^ thirumAluN^ kaithozap pEraza lAyapemmAn
   aravany chErchaTai an^thaNan aNaN^kino TamarumiTam
   karavilvaN kaiyinArkaL vAzkalik kachchi mAn^akaruL
   maravanychUz pozilEkam pan^thoza vilvinai mAyn^thaRumE.        1.133.9
1435 kuNTupaT TamaNA yavaroTuN^ kURaitham meypOrkkum
   miNTar kaTTiya kaTTurai yavaikoNTu virumpEnmin
   viNTavar puramUnRum veN^kaNai onRi nAlaviyak
   kaNTavan kalikkachchi yEkampaN^ kANa viTarkeTumE.           1.133.10
1436 ErinAr pozilchUzn^tha kachchi yEkampam mEyavanai
   kArinAr maNimATa mON^ku kazumala n^annakaruL
   pArinAr thamiznyAna champan^than paraviya paththumvallAr
   chIrinAr pukazON^ki viNNava rOTuny chErpavarE.          1.133.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.134 thiruppaRiyalUr - thiruvIraTTam

   paN - mEkarAkakkuRinychi

1437 karuththan kaTavuL kanalEn^ thiyATum
   n^iruththan chaTaimEl n^irampA mathiyan
   thiruththa muTaiyAr thiruppaRi yalUril
   viruththan enaththakum vIraTTath thAnE.                1.134.1
1438 marun^than amuthan mayAnaththuL main^than
   perun^thaN punaRchenni vaiththa perumAn
   thirun^thu maRaiyOr thiruppaRi yalUril
   virin^tha malarchchOlai vIraTTath thAnE.              1.134.2
1439 kuLirn^thAr chaTaiyan koTunychilai viRkAman
   viLin^thAn aTaN^ka vIn^theythach cheRRAn
   theLin^thAr maRaiyOr thiruppaRi yalUril
   miLirn^thAr malarchchOlai vIraTTath thAnE.             1.134.3
1440 piRappAthi yillAn piRappAr piRappuch
   cheRappAthi yan^thany chelachcheyyun^ thEchan
   chiRappA TuTaiyAr thiruppaRi yalUril
   viRaRpA riTanychUza vIraTTath thAnE.                1.134.4
1441 karin^thAr iTukATTi lATuN^ kapAli
   purin^thAr paTutham puRaN^kAT TilATum
   therin^thAr maRaiyOr thiruppaRi yalUril
   virin^thAr malarchchOlai vIraTTath thAnE.             1.134.5
1442 aravuRRa n^ANA analampa thAkach
   cheruvuR Ravarpuran^ thIyezach cheRRAn
   theruviR koTichUz thiruppaRi yalUril
   veruvuR Ravarthozum vIraTTath thAnE.               1.134.6
1443 n^araiyAr viTaiyAn n^alaN^koL perumAn
   araiyA raravam azakA vachaiththAn
   thiraiyAr punalchUz thiruppaRi yalUril
   viraiyAr malarchchOlai vIraTTath thAnE.              1.134.7
1444 vaLaikkum meyiRRin narakkan varaikkIz
   iLaikkum paTithA nirun^thEzai yannam
   thiLaikkum paTukarth thiruppaRi yalUril
   viLaikkum vayalchUzn^tha vIraTTath thAnE.               1.134.8
1445 vaLaN^koL malarmEl ayanOtha vaNNan
   thuLaN^kum manaththAr thozaththaza lAyn^inRAn
   iLaN^kom panALo TiNain^thum piNain^thum
   viLaN^kun^ thiruppaRiyal vIraTTath thAnE.              1.134.9
1446 chaTaiyan piRaiyan chamaNchAk kiyarO
   TaTaiyan pilAthAn aTiyAr perumAn
   uTaiyan puliyin urithOl araimEl
   viTaiyan thiruppaRiyal vIraTTath thAnE.              1.134.10
1447 n^aRun^I rukuN^kAzi nyAnacham pan^than
   veRin^Irth thiruppaRiyal vIraTTath thAnaip
   poRin^I Taravan punaipATal vallArk
   kaRun^I Tavalam aRumpiRap puththAnE.                1.134.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.135 thirupparAyththuRai

   paN - mEkarAkakkuRinychi

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - parAyththuRain^AthavIchuvarar, thEviyAr - ponmayilAmpikaiyammai.
1448 n^IRuchErvathor mEniyarn^Erizai
   kURuchErvathor kOlamAyp
   pARuchErthalaik kaiyarparAyththuRai
   ARuchErchaTai aNNalE.                     1.135.1
1449 kan^thamAmalark konRaikamazchaTai
   van^thapUmpunal vaiththavar
   pain^thaNmAthavi chUzn^thaparAyththuRai
   an^thamilla aTikaLE.                      1.135.2
1450 vEtharvEthamel lAmuRaiyAlvirith
   thOthan^inRa oruvanAr
   pAthipeNNuru AvarparAyththuRai
   AthiyAya aTikaLE.                      1.135.3
1451 thOlun^thammarai yATaichuTarviTu
   n^Ulun^thAmaNi mArpinar
   pAlumn^eypayin RATuparAyththuRai
   Alan^Izal aTikaLE.                      1.135.4
1452 viravin^IRumey pUchuvarmEnimEl
   iraviln^inReri yATuvar
   paravinAravar vEthamparAyththuRai
   aravamArththa aTikaLE.                     1.135.5
1453 maRaiyumOthuvar mAnmaRikkaiyinar
   kaRaikoLkaNTa muTaiyavar
   paRaiyunychaN^kum olicheyparAyththuRai
   aRaiyan^inRa aTikaLE.                     1.135.6
1454 viTaiyumERuvar veNpoTippUchuvar
   chaTaiyiRkaN^kai thariththavar
   paTaikoLveNmazu vALarparAyththuRai
   aTaiyan^inRa aTikaLE.                     1.135.7
1455 tharukkinmikka thachakkirivanRanai
   n^erukkinArvira lonRinAl
   parukkinAravar pOlumparAyththuRai
   arukkanRannai aTikaLE.                     1.135.8
1456 n^ARRamAmala rAnoTumAlumAyth
   thORRamum maRiyAthavar
   pARRinArvinai yAnaparAyththuRai
   ARRalmikka aTikaLE.                     1.135.9
1457 thiruvilichchila thEramaNAtharkaL
   uruvilAvurai koLLElum
   paruvilAleyil eythuparAyththuRai
   maruvinAnRanai vAzththumE.                   1.135.10
1458 chelvamalkiya chelvarparAyththuRaich
   chelvarmER chithaiyAthana
   chelvannyAna champan^thanachen^thamiz
   chelvamAmivai cheppavE.                    1.135.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
    ------------------------------------------------------------

1.136 thiruththarumapuram

   paN - yAzmUri

1459 mAthar maTappiTi yummaTa vannamu mannathOr
     n^aTai yuTaim malai makaL thuNaiyena makizvar
   pUthavi nappaTai n^inRichai pATavu mATuvar
     avar paTar chaTai n^eTu muTiyathor punalar
   vEthamo TEzichai pATuva rAzkaTal veNTirai
     irain^ n^urai karai poru thuvimmi n^inRayalE
   thAthaviz punnai thayaN^ku malarchchiRai vaNTaRai
     ezil pozil kuyil payil tharumapu rampathiyE.         1.136.1
1460 poN^ku n^aTaippuka lilviTai yAmava rUrthiveN
     poTi yaNi thaTaN^ koLmAr pupUNa n^UlpuraLa
   maN^kuli Taiththava zummathi chUTuva rATuvar
     vaLaN^ kiLar puna laravam vaikiya chaTaiyar
   chaN^ku kaTaRRirai yAluthai yuNTucha rin^thirin^
     thochin^ thachain^ thichain^thu chErum veNmaNaR kuvaimEl
   thaN^ku kathirmaNi n^iththila melliru LOlkan^in
     RilaN^ koLin^ n^alaN^ keziR Rarumapu rampathiyE.         1.136.2
1461 viNNuRu mAlvarai pOlviTai yERuvar ARuchU
     Tuvar viri churi yoLikoL thOTun^in RilaN^kak
   kaNNuRa n^inRoLi ruN^kathir veNmathik kaNNiyar
     kazin^ thava rizin^ thiTum muTaithalai kalanAp
   peNNuRa n^inRavar thammuru vammayan mAlthozav
     vari vaiyaip piNain^ thiNain^ thaNain^thathum piriyAr
   thaNNithaz mullaiyo TeNNithaz mauval maruN^kalar
     karuN^ kazin^ n^eruN^ kun^aR Raruma purampathiyE.           1.136.3
1462 vAruRu menmulai n^annuthal Ezaiyo TATuvar
     vaLaN^ kiLar viLaN^ kuthiN^ kaLvaikiya chaTaiyar
   kAruRa n^inRala rummalark konRai yaN^kaNNiyar
     kaTu viTai koTi veTikoL kATuRai pathiyar
   pAruRa viNNula kampara vappaTu vOravar
     paTu thalaip pali koLal paripavan^ n^inaiyAr
   thAruRu n^allara vammalar thunniya thAthuthir
     thazai pozin mazain^ n^uzai tharumapu rampathiyE.          1.136.4
1463 n^Eruma varkkuNa rappuki lillain^e TunychaTaik
     kaTum punal paTarn^ thiTam paTuvathor n^ilaiyar
   pEruma varkkenai yAyiram munnaippi RappiRap
     pilA thava ruTaR RaTarththa peRRi yAraRivAr
   Arama varkkazal vAyathor n^Akama zaqkuRav
     vezuq kozum malar koLpon nithazin^al lalaN^kal
   thArama varkkima vAnmakaL Urvathu pOrviTai
     kaTi paTu cheTi poziR Rarumapu rampathiyE.           1.136.5
1464 kUzaiyaN^ kOthaiku lAyavaL thampiNai pulkamal
     kumen mulaip poRi koLpoR koTiyiTaith thuvarvAy
   mAzaiyoN kaNmaTa vALaiyor pAkama kizn^thavar
     valam mali paTai viTai koTiko TummazuvAL
   yAzaiyum meLkiTa vEzichai vaNTumu ranRinan^
     thuvan Rimen chiRaq kaRai yuRan^n^aRav viriyumn^aR
   thAzaiyum nyAzalum n^ITiya kAnali naLLichaip
     puL Linan^ thuyil payil tharumapu rampathiyE.           1.136.6
1465 thEmaru vArkuzal anna n^aTaippeTai mAnvizith
     thirun^ thizai porun^thu mEni cheN^kathir viriya
   thUmaru chenychaTai yiRRuthai veNmathi thunRukonRai
     thol punal chiraN^ karan^ thuriththa thOluTaiyar
   kAmaru thaNkazi n^ITiya kAnala kaNTakaN^
     kaTal aTai kazi yiziya muNTa kaththayalE
   thAmarai chErkuva LaippaTu kiRkazu n^Irmalar
     veRi kamaz cheRi vayaR Rarumapu rampathiyE.           1.136.7
1466 thUvaNa n^IRaka lampoli yavvirai pulkamal
     kumen malar varai purai thiraLpu yammaNivar
   kOvaNa mummuzai yinnatha LummuTai yATaiyar
     kolai mali paTaiyor chUla mEn^thiya kuzakar
   pAvaNa mAvala Raththalai paththuTai yavvarak
     kanav valiyor kavvai chey tharuLpuri thalaivar
   thAvaNa ERuTai yemmaTi kaTkiTam vanRaTaN^
     kaTal liTun^ thaTaN^ karaith tharumapu rampathiyE.           1.136.8
1467 vArmali menmulai mAthoru pAkama thAkuvar
     vaLaN^ kiLar mathi yaravam vaikiya chaTaiyar
   kUrmali chUlamum veNmazu vummavar velpaTai
     kuni chilai thanim malaiya thEn^thiya kuzakar
   Armali AzikoL chelvanum alli koLthAmaraim
     michai yavan aTim muTi yaLavu thAmaRiyAr
   thArmali konRaiya laN^kalu kan^thavar thaN^kiTan^
     thaTaN^ kaTal liTun^ thiraith tharumapu rampathiyE.          1.136.9
1468 puththar kaTaththuvar moyththuRi pulkiya kaiyarpoym
     mozin^ thazivil peRRi yuRRa n^aRRavar pulavOr
   paththarkaL aththava meyppaya nAkavu kan^thavar
     n^ikazn^ thavar chivan^ thavar chuTalaippoTi yaNivar
   muththana veNNakai yoNmalai mAthumai ponnaNi
     puNar mulai yiNai thuNai yaNaiva thumpiriyAr
   thaththaru viththira Lun^thiya mAlkaTa lOthamvan^
     thaTarn^ thiTum thaTam poziR Rarumapu rampathiyE.         1.136.10
1469 ponneTu n^anmaNi mALikai chUzviza vammali
     poru punal thiru vamar pukaliyen RulakiR
   thannoTu n^ErpiRa vilpathi nyAnacham pan^thanaq
     thuchen^ thamizth thaTaN^ kaTaR Rarumapu rampathiyaip
   pinneTu vArchaTai yiRpiRai yummara vummuTai
     yavan piNai thuNai kazalkaL pENutha luriyAr
   inneTu n^annula keythuva reythiya pOkamum
     uRu varka LiTar piNi thuyaraNai vilarE.            1.136.11

thiruchchiRRampalam

thirunyAnachampan^thachuvAmikaL aruLichcheytha
thEvArap pathikaN^kaL
muthal thirumuRai muRRum.

 ------------------------------------------------------------------------

Please send your corrections

Back to sambandhar thirumuRai page 
Back to ThirumuRai Home Page 

Related Content

Civa Bhoga Caram (The Essence Of Blissful Experience)

Irandam Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Irandam Thirumurai - Part-2 - Romanized version

Mudhal Thirumurai First Thirumurai - Part-1 - Romanized vers

Saiva Samaya Neri Or The code of the siva religion