logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirumandhiram - Payiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page

     thiruchchiRRambalam

\obeylines

vin^Ayakar kAppu

ain^dhu karaththanai yAnai mukaththanai
in^dhin iLampiRai pOlum eyiRRanai
n^an^dhi makanRanai nyAnak kozun^dhinai
pun^dhiyil vaiththaDi pORRukin REnE.


pAyiram 

$1.$ kaDavuL vAzththu 

$1.$
onRavan thAnE iraNDavan innaruL
n^inRanan mUnRinuL n^AnkuNarn^ dhAnain^dhu
venRanan ARu virin^dhanan $(1)$Ezumbarch
chenRanan thAnirun^ dhAnuNarn^ dheTTE
$(1) $EzupArch chenRavan

$2.$
pORRichaith thinnuyir mannum punidhanai
n^ARRichaik kumn^alla mAdhukkum n^Adhanai
mERRichaik kuLthen thichaikkoru vEn^dhanAN^
kURRudhaith thAnaiyAn kURukin REnE

$3.$
okkanin RAnai ulappili dhEvarkaL
n^akkanen REththiDu n^Adhanai n^ADoRum
pakkan^in RAraRi yAdha paramanai
pukkun^in RunniyAn pORRichey vEnE

$4.$
akaliDath thArmeyyai aNDaththu viththaip
pukaliDath $(1)$thenRanaip pOdhaviT TAnaip
pakaliDath thumira vumpaNin^ dhEththi
ikaliDath thEiruL n^IN^kin^in REnE
$(1)$ themmeyyaip

$5.$
chivanODok kun^dheyvan^ dhEDinum illai
avanODop pAriN^ku yAvarum illai
puvanaN^ kaDan^dhanRu ponnoLi minnun^
$(1)$thavanach chaDaimuDith thAmarai yAnE.
$(1)$thavaLach chaDai

$6.$
avanai oziya amararum illai
avananRich cheyyum arun^dhavam illai
avananRi mUvarAl Avadhon Rillai
avananRi Urpuku mARaRi yEnE

$7.$
munnaiyop pAyuLLa mUvarkku mUththavan
thannaiyop pAyonRum illAth thalaimakan
thannaiyap pAenil appanu mAyuLan
ponnaiyop pAkinRa pOdhakath thAnE.

$8.$
thIyinum veyyan punalinun^ thaNNiyan
Ayinum Ichan aruLaRi vArillai
chEyinum n^allan aNiyann^al anbarkkuth
thAyinum n^allan thAzchaDai yOnE

$9.$
ponnAR purin^dhiTTa poRchaDai yennap
pinnAR piRaN^ga irun^dhavan pErn^an^dhi
ennAl thozappaDum emmiRai maRRavan
thannAl thozappaDu vArillai thAnE.

$10.$
thAnE irun^ilan^ thAN^kiviN NAyn^iRkun^
thAnE chuDumaN^ki nyAyiRun^ thiN^kaLun^
thAnE mazaipozi thaiyalu mAyn^iRkun^
thAnE thaDavarai thaNkaDa lAmE

$11.$
ayalum puDaiyumem Adhiyai n^Okkil
iyalum perun^dheyvam yAdhumon Rillai
muyalum muyalil muDivumaR RAN^kE
peyalum mazaimukiR pErn^an^dhi thAnE

$12.$
kaNNudha lAnoru kAdhalin n^iRkavum
eNNili dhEvar iRan^dhAr enappalar
maNNuRu vArkaLum vAnuRu vArkaLum
aNNal ivanen RaRiyaki lArkaLE

$13.$
maNNaLan^ dhAnmala rOnmudhal dhEvarkaL
eNNaLan^ dhinna n^inaikkilAr Ichanai
viNNaLan^ dhAnthannai mElaLan^ dhArillai
kaNNaLan^ dheN^kuN^ kaDan^dhun^in RAnE

$14.$
kaDan^dhunin RAnkama lammala rAdhi
kaDan^dhunin RAnkaDal vaNNamem mAyan
kaDan^dhunin RAnavark kappuRamem Ichan
kaDan^dhunin RAneN^kum kaNDun^in RAnE

$15.$
Adhiyu mAyara nAyuDa luLn^inRa
vEdhiyu mAyvirin^ dhArn^dhirun^ dhAnaruT
chOdhiyu mAychchuruN^ kAdhadhOr thanmaiyuL
n^Ithiyu mAyn^iththa mAkin^in RAnE.

$16.$
kOdhu kulAviya konRaik kuzaRchaDai
mAdhu kulAviya vANudhal pAkanai
yAdhu kulAvi amararun^ dhEvaruN^
kOdhu kulAvik kuNampayil vArE

$17.$
kAyam iraNDuN^ kalan^dhu kodhikkinum
AyaN^ kaththUri yadhumikum avvazi
thEchaN^ kalan^dhoru dhEvanen ReNNinum
Ichan uRavuk kedhirillai thAnE

$18.$
adhipadhi cheydhu aLakai vEn^dhanai
n^idhipadhi cheydha n^iRaithava n^Okki
adhupadhi yAdharith thAkkama dhAkkin
idhupadhi koLLenRa emperu mAnE

$19$
idhupadhi ElaN^ kamazpozil Ezum
mudhupadhi cheydhavan mUdhaRi vALan
vidhupadhi cheydhavan meyththavam n^Okki
adhupadhi yAka amarukin RAnE

$20.$
muDivum piRappaiyum munnE paDaiththa
aDikaL uRaiyum $(1)$aRaneRi n^ADil
iDiyum muzakkamum Ichar uruvaN^
kaDimalark kunRa malaiyadhu thAnE
$(1)$ araneRi

$21.$
vAnap peruN^koNDal mAlayan vAnavar
Unap piRavi ozikkum oruvanaik
kAnak kaLiRu kadhaRap piLan^dhanaN^
kOnaip pukazumin kUDalu mAmE

$22.$
manaththil ezukinRa mAyan^an nADan
n^inaiththa dhaRiva nenilthAn n^inaikkilar
enakkiRai anbilan enbar iRaivan
pizaikkan^in RArpakkam pENin^in RAnE.

$23.$
vallavan vannik kiRaiyiDai vAraNa
n^illena n^iRpiththa n^IdhiyuL Ichanai
illena vENDA iRaiyavar thammudhal
allum pakalum aruLukin RAnE

$24.$
pORRichaith thumpukazn^ dhumpuni dhannaDi
thERRumin enRuny chivanaDik kEchelva
mARRiya dhenRu mayaluRRa chin^dhaiyai
mARRin^in RArvazi mannin^in RAnE

$25.$
piRappili pinynyakan pEraru LALan
iRappili yAvarkkum inpam aruLum 
thuRappili thannaith thozumin thozudhAl
maRappili $(1)$mAyA virudhdhamum AmE
$(1)$ mAya virukamum

$26.$
thoDarn^dhunin RAnaith thozumin thozudhAl
paDarn^dhunin RAnpari pAraka muRRuN^
kaDan^dhunin RAnkama lammalar mElE
uDan^dhirun^ dhAnaDip puNNiya mAmE

$27.$
chan^dhi enaththakka thAmarai vANmukath
than^dhamil Ichan aruLn^amak kEyenRu
n^an^dhiyai n^ALum vaNaN^kap paDumavar
pun^dhiyi nuLLE pukun^dhunin RAnE

$28.$
iNaN^kin^in RAneN^ku mAkin^in RAnum
piNaN^kin^in RAnpinmun nAkin^in RAnum
uNaN^kin^in RAnama rApathi n^Athan
vaNaN^kin^in RArkkE vaziththuNai yAmE

$29.$
kANan^il lAyaDi yERkuRa vAruLar
n^ANan^il lEnunnai n^Anthazu vikkoLak
kONan^il lAdha kuNaththaDi yArmanath
thANiya nAki amarn^dhun^in RAnE.

$30.$
vAnin Razaikkum mazaipOl iRaivanun^
thAnin RazaikkuN^kol enRu thayanN^kuvAr
Anin Razaikku madhupOlen n^an^dhiyai
n^Anin Razaippadhu $(1)$nyAnaN^ karudhiyE
$(1)$ nyAlaN^ kariyE

$31.$
maNNakath thAnokkum vAnakath thAnokkum
viNNakath thAnokkum vEdhakath thAnokkum
paNNakath thinnichai pADaluR RAnukkE
kaNNakath thEn^inRu kAdhalith thEnE

$32.$
dhEvar pirAnn^am pirAnthichai paththaiyum
mEvu pirAnviri n^Irula kEzaiyun^
thAvu pirAnthanmai thAnaRi vArillai
pAvu pirAnaruT pADalu mAmE.

$33.$
padhipala vAyadhu paNDiv vulakam
vidhipala cheydhonRu meymmai uNarAr
thudhipala thOththirany cholla vallArum
madhiyilar n^enychinuL vADukin RArE.

$34.$
chAn^dhu kamazuN^ $(1)$kavariyin kan^dhampOl
vEn^dhan amarark karuLiya meyn^n^eRi
Arn^dha chuDaranna Ayira n^Amamum
pOn^dhum irun^dhum pukazukin REnE.
$(1)$ kavuriyin

$35.$
ARRuki lAvazi yAkum iRaivanaip
pORRumin pORRip pukazmin pukazn^dhiDil
mERRichaik kuN^kizak kuththichai eTToDu
mARRuvan appaDi yATTavu mAmE

$36.$
appanai n^an^dhiyai ArA amudhinai
oppili vaLLalai Uzi mudhalvanai
eppari chAyinum Eththumin EththinAl
appari chIchan aruLpeRa lAmE

$37.$
n^Anumn^in REththuvan n^ADoRum n^an^dhiyaith
thAnumn^in RAnthazal thAnokku mEniyan
vAniln^in RArmadhi pOluDal uLLuvan^
dhUniln^in RAN^ke uyirkkinRa vARE

$38.$
pidhaRRozi yEnperi yAnari yAnaip
pidhaRRozi yEnpiRa vAuru vAnaip
pidhaRRozi yEneN^kaL pErn^an^dhi thannaip
pidhaRRozi yEnperu $(1)$maiththavan $(2)$yAnE
$(1)$ maiththavan^ thAnE
$(2)$ n^AnE

$39.$
vAzththaval lArmanath thuLLuRu chOdhiyaith
thIrththanai aN^kE thiLaikkinRa dhEvanai
Eththiyum emperu mAnen RiRainychiyum
Aththanychey dhIchan aruLpeRa lAmE

$40.$
kuRain^dhaDain^ dhIchan kuraikazal n^ADum
n^iRain^dhaDai chemponin n^EroLi okkum
$(1)$maRainychaDany cheyyAdhu vAzththaval lArkkup
puRanychaDany cheyvAn pukun^dhun^in RAnE
$(1)$ maRanychaDany

$41.$
chinanycheydha n^anychuNDa dhEvar pirAnaip
punanycheydha n^enychiDai pORRaval lArkkuk
kananycheydha vANudhal pAkanum aN^kE
inanycheydha mAnpOl iNaN^kin^in RAnE

$42.$
pOyaran thannaip pukazvAr peRuvadhu
n^Ayaka nAnmuDi cheydhadhu vEn^alku
mAyakany chUzn^dhu varavalla rAkilum
vEyana thOLikku vEn^dhonRun^ thAnE

$43.$
aranaDi cholli araRRi azudhu
paranaDi n^ADiyE pAvippa n^ALum 
uranaDi cheydhaN^ kodhuN^kaval lArkku
n^iranaDi cheydhu n^iRain^dhun^in RAnE

$44.$
pORRiyen pArama rarpuni thanaDi
pORRiyen pArachu rarpuni thanaDi
pORRiyen pArmani dharpuni dhanaDi
pORRiyen anpuL poliyavaith thEnE

$45.$
vidhivazi alladhiv vElai ulakam
vidhivazi inpamum viruththamum illai
thudhivazi n^iththalum chOdhip pirAnum
padhivazi kATTum pakalava nAmE

$46.$
an^dhivaN NAara nEchiva nEenRu
chin^dhaichey vaNNan^ thirun^dhaDi yArthoza
mun^dhivaN NAmudhal vApara nEenRu
$(1)$van^dhiv vaNNanem manampukun^ dhAnE
$(1)$ pun^dhi

$47.$
manaiyuL irun^dhavar mAdhavar oppar
n^inaivuL irun^dhavar n^EchaththuL n^iRpar
panaiyuL irun^dha parun^dhadhu pOla
n^inaiyAdha varkkillai n^inninpan^ thAnE

$48.$
aDiyAr paravum amarar pirAnai
muDiyAl vanaN^ki mudhalvanai munnip
paDiyAl aruLum paramparan en^dhai
viDiyA viLakkenRu mEvin^in REnE

$49.$
paraipachu pAchaththu n^Adhanai uLLi
uraipachu pAchath thoruN^kaval lArkkuth
thiraipachu pAvach chezuN^kaDal n^In^dhik
karaipachu pAchaN^ kaDan^dheydha lAmE

$50.$
chUDuvan n^enychiDai vaippan pirAnenRu
pADuvan panmalar dhUvip paNin^dhun^in
RADuvan ADi amararpi rAnenRu
n^ADuvan $(1)$yAnin RaRivadhu thAnE.
$(1)$ n^Anin

$2.$ vEdhach chiRappu 

$51.$
vEdhaththai viTTa aRamillai vEdhaththin
Odhath thakumaRam ellAm uLatharkka
vAdhaththai viTTu madhinyar vaLamuRRa
vEdhaththai OdhiyE vIDupeR RArkaLE.

$52.$
vEdham uraiththAnum vEdhiya nAkilan
vEdham uraiththAnum vEdhA viLaN^kiDa
vEdham uraiththAnum vEdhiyar vELvikkAy
vEdham uraiththAnum meypporuL kATTavE.

$53.$
irukkuru vAmezil vEdhaththi nuLLE
urukkuNar vAyuNar vEdhaththuL ON^ki
verukkuru vAkiya vEdhiyar cholluN^
karukkuru vAyn^inRa kaNNanu mAmE.

$54.$
thirun^eRi yAvadhu chiththachith thanRip
perun^eRi yAya pirAnai n^inain^dhu
kurun^eRi yAnychiva mAn^eRi kUDum
orun^eRi onRAka vEdhAn^dham OdhumE

$55.$
ARaN^ka mAyvaru mAmaRai Odhiyaik
kURaN^ka mAkak kuNampayil vArillai
vERaN^ka mAka viLaivuchey dhappuRam
pERaN^ka mAkap perukkukin RArE

$56.$
pATTum oliyum parakkuN^ kaNikaiyar 
ATTum aRAdha avaniyin mATTAdhAr
vETTu viruppAr viradhamil lAdhavar
ITTum iDanychen RikalaluR RArE.

$3.$ Akamach chiRappu 

$57.$
anychana mEni arivaiyOr pAkaththan
anychO Dirupaththu mUnRuLa Akamam
$(1)$anychali kUppi aRupath thaRuvarum
anychA mukaththil arumporuL kETTathE
$(1)$ enychalil vinynyakar irupath theNmarum

$58.$
aNNal aruLAl aruLuny chivAkamam
eNNil irupaththeN kODin^U RAyiram
viNNavar Ichan vizuppam uraiththanar
eNNin^in RapporuL Eththuvan $(1)$yAnE.
$(1)$ n^AnE

$59.$
paNDitha rAvAr padhineTTup pADaiyuN^
kaNDavar kURuN^ karuththaRi vArenka
paNDithar thaN^kaL pathineTTup pADaiyum
aNDa mudhalAn $(1)$aRanychonna vARE
$(1)$ aranchonna vARE

$60.$
aNNal aruLAl aruLun^dhiv yAkamam
viNNil amarar thamakkum viLaN^kari
dheNNil ezupadhu kODin^U RAyiram
eNNilum n^IrmEl ezuththadhu AkumE

$61.$
paranAyp parAparaN^ kATTi ulakiR
RaranAych chivadhanman^ thAnEchol kAlath
tharanAy amararkaL archchikku n^an^dhi
uranAki Akamam ON^kin^in RAnE

$62.$
chivamAm paraththiniR chaththi chadhAchivam
uvamA makEchar uruththira dhEvar
thavamAl piramIchar thammilthAm peRRa
n^avaA kamameN^kaL n^an^dhipeR RAnE

$63.$
peRRan^al AkamaN^ kAraNaN^ kAmikam
uRRanal vIram uyarchin^dham vAdhuLam
maRRav viyAmaLa mAkuN^kA lOththaran^
thuRRan^aR chuppirany chollu makuDamE

$64.$
aNNal aruLAl aruLuny chivAkamam
eNNili kODi thokuththiDu mAyinum
aNNal aRain^dha aRivaRi yAviDin
eNNili kODiyum n^IrmEl ezuththE

$65.$
mAriyum kODaiyum vArpani thUN^kan^in
REriyu n^inRaN^ kiLaikkinRa kAlaththu
Ariya mun^thami zumuDa nEchollik
kArikai yArkkuk karunaichey dhAnE

$66.$
avizkinRa vARum adhukaTTu mARuny
chimiTTalaip paTTuyir pOkinRa vARun^
thamizchchol vaDachol enumiv viraNDum
uNarththum avanai uNaralu mAmE

$4.$ kuru pArampariyam 

$67.$
n^an^dhi aruLpeRRa n^Adharai n^ADiDin
n^an^dhikaL n^Alvar chivayOka mAmuni
manRU thozudha padhanychali $(1)$viyAkramar
enRivar ennO DeNmaru mAmE
$(1)$ viyAkkiran

$68.$
n^an^dhi aruLAlE n^AthanAm pErpeRROm
n^an^dhi aruLAlE $(1)$mUlanai n^ADinOm
n^an^dhi aruLAva dhencheyum n^ATTinil
n^an^dhi vazikATTa $(2)$yAnirun^ dhEnE
$(1)$ n^Adhanai
$(2)$ n^Anirun^

$69.$
man^dhiram peRRa vazimuRai mAlAN^kan
in^dhiran chOman piraman uruththiran
kan^dhuruk kAlAN^ki kanycha malaiyanO
Din^dha ezuvarum envazi yAmE.

$70.$
n^Alvarum n^Alu thichaikkonRu n^AdharkaL
n^Alvarum n^AnA vidhapporuL kaikkoNDu
n^Alvarum $(1)$yAnpeRRa dhellAm peRukena
n^Alvarum dhEvarAy n^AdharA nArkaLE
$(1)$ n^AnpeRRa

$71.$
mozin^dhadhu $(1)$mUvarkkum n^Alvarkkum Ichan
ozin^dha perumai iRappum piRappuny
chezunychuDar mUnRoLi yAkiya dhEvan 
kazin^dha perumaiyaik kATTaki lAnE.
$(1)$ mUlarkkum n^Alvarum

$72.$
ezun^dhun^Ir peyyinum eTTuth thichaiyuny
chezun^dhaN n^iyamaN^kaL cheyminen RaNNal
kozun^dhaN pavaLak kuLirchaDai yODE
azun^dhiya n^Alvark karuLpurin^ dhAnE

$5.$ thirumUlar varalARu 

$73.$
n^an^dhi $(1)$iNaiyaDi yAnthalai mERkoNDu
pun^dhiyin uLLE pukappeydhu pORRicheya
than^dhi madhipunai aranaDi n^ADoRuny
chin^dhaichey dhAkamany cheppaluR REnE.
$(1)$ n^Anthalai

$74.$
cheppuny chivAkamam ennumap pErpeRRum
appaDi n^alkum aruLn^an^dhi thALpeRRuth
thappilA manRil thanikkUththuk kaNDapin
oppilA ezukODi yukamirun^ dhEnE


$75.$
irun^dhavak kAraNaN^ kELin^ dhiranE
porun^dhiya chelvap puvanA pathiyAm
arun^dhavach chelviyaich chEvith thaDiyEn
parin^dhuDan van^dhanan paththiyi nAlE.

$76.$
chadhAchivan^ thaththuvam muththamiz vEdham
$(1)$ midhAchani yAdhirun^ dhEninRa kAlam 
idhAchani yAdhirun^ dhEnmana n^IN^ki
udhAchani yAdhuDanE $(2)$uNarn^ dhOmAl
$(1)$ n^idhAchani
$(2)$ uNarn^dhEmAl

$77.$
mAlAN^ka nEyiN^ku yAnvan^dha kAraNam 
n^IlAN^ka mEniyaL n^Erizai yALoDu
mUlAN^ka mAka mozin^dha thirukkUththin
chIlAN^ka vEdhaththaich cheppavan^dh dhEnE

$78.$
n^Erizai yAvAL n^iradhicha yAnan^dhap
pEruDai yALen piRappaRuth thANDavaL
chIruDai yALchiva nAvaDu thaNTuRai
chIruDai yALpadhany chErn^dhirun^ dhEnE

$79.$
chErn^dhirun^ dhEnchiva maN^gaithan paN^ganai
chErn^dhirun^ dhEnchiva nAvaDu thaNTuRai
chErn^dhirun^ dhEnchiva pOdhiyin n^IzaliR
chErn^dhirun^ dhEnchivan n^AmaN^kaL OdhiyE

$80.$
irun^dhEn ikkAyaththE eNNilikODi
irun^dhEn irAppakal aRRa iDaththE
irun^dhEn imaiyavar Eththum padhaththE
irun^dhEn enn^an^dhi iNaiyaDik kIzE.

$81.$
pinnain^in RennE piRavi peRuvadhu
munnain^an RAka muyalthavany cheykilar
ennain^an RAka iRaivan paDaiththanan
thannain^an RAkath thamizchcheyyu mARE

$82.$
nyAnath thalaividhan n^an^dhi n^akarpukku
Unamil onpadhu kODi yukan^dhanuL
nyAnappA lATTi n^Adhanai archchiththu
$(1)$yAnum irun^dhEnn^aR pOdhiyin kIzE
$(1)$ n^Anum

$83.$
chelkinRa vARaRi chivamuni chiththachan
velkinRa nyAnaththu mikkEL munivarAyp
palkinRa dhEvar achurarn^arar thampAl
olkinRa vAnvazi yUDuvan^ dhAnE

$84.$
chiththathin uLLE chiRakkinRa n^UlkaLil
uththama mAkavE Odhiya vEdhaththin
oththa uDalaiyum uLn^inRa uRpaththi
aththan enakkiN^ karuLAy aLiththadhE.

$85.$
$(1)$yAnpeRRa inpam peRukayiv vaiyakam
vAnpaRRi n^inRa maRaipporuL cholliDin
UnpaRRi n^inRa uNarvuRu man^dhiran^
thAnpaRRap paRRath thalaippaDun^ thAnE.
$(1)$ n^AnpeRRa

$86.$
piRappili n^Adhanaip pErn^an^dhi thannaich
chiRappoDu vAnavar chenRukai kUppi
maRappilar n^enychinuL man^dhira mAlai
uRaippoDuN^ kUDin^in ROdhalu mAmE

$87.$
aN^kimi kAmaivaith thAnuDal vaiththAn
eN^kumi kAmaivaith thAnula kEzaiyun^
thaN^kumi kAmaivaith thAn thamizch chAththiram
poN^kimi kAmaivaith thAnporuL thAnumE

$88.$
aDimuDi kANbAr ayanmAl iruvar
paDikaN DilarmINDum pArmichaik kUDi
aDikaN Dilanen Rachchuthan cholla
muDikaNDEn enRayan poymozin^ dhAnE

$89.$
peRRamum mAnum mazuvum piRivaRRa 
thaRparan kaRpanai yAkuny charAcharath
thaRRamum n^alki aDiyEn chiraththinil
n^aRpadha mumaLith thAneN^kaL n^an^dhiyE

$90.$
nyEyaththai nyAnaththai nyAdhuru vaththinai
mAyaththai mAmAyai thannil varumparai
yAyaththai yachchivan thannai yakOchara
vIyaththai muRRum viLakkiyiT TEnE.

$91.$
viLakkip paramAkum meynynyAnach chOdhi
aLappil perumaiyan Anan^dha n^an^dhi
thuLakkaRum Anan^dhak kUththanchoR pOn^dhu
vaLappil kayilai vaziyilvan^ dhEnE

$92.$
n^an^dhi aruLAlE mUlanai n^ADippin
n^an^dhi aruLAlE chadhAchiva nAyinEn
n^an^dhi aruLAlmeyny nyAnaththuL n^aNNinEn 
n^an^dhi aruLAlE n^Anirun^ dhEnE

$93.$
irukkil irukkum eNNili kODi 
arukkinRa mUlaththuL aN^kE irukkum
arukkanuny chOmanum Arazal vIcha
urukkiya rOmam oLiviDun^ dhAnE

$94.$
pidhaRRukin REnenRum pErn^an^dhi thannai
iyaRRuvan n^enychath thiravum pakalum
muyaRRuvan ON^koLi vaNNanem mAnai
iyaRRikaz chOdhi iRaivanu mAmE.

$6.$ avaiyaDakkam 

$95.$
AraRi vAreN^kaL aNNal perumaiyai
yAraRi vArin^dha akalamum n^ILamum
pEraRi yAdha perunychuDar onRadhin
vEraRi yAmai viLampukin REnE

$96.$
pADaval lArn^eRi pADa aRikilEn
ADaval lArn^eRi ADa aRikilEn
n^ADaval lArn^eRi n^ADa aRikilEn
thEDaval lArn^eRi thEDakil lEnE

$97.$
manniya vAymozi yAlum madhiththavar 
innichai uLLe ezukinRa Ichanaip
pinnai ulakam paDaiththa piramanum
unnum avanai uNaralu mAmE

$98.$
thaththuva nyAnam uraiththathu thAzvarai
muththik kirun^dha munivarun^ dhEvarum
$(1)$oththuDan vERA irun^dhu thudhicheyum
paththimai yAlip payanaRi yArE.
$(1)$ iththuDan

$7.$ thiruman^dhirath thokaich chiRappu 

$99.$
mUlan uraicheydha mUvA yiran^dhamiz
nyAlam aRiyavE n^an^dhi aruLadhu
kAlai ezun^dhu karuththaRin^ dhOdhiDin
nyAlath thalaivanai n^aNNuva ranRE

$100.$
vaiththa parichE vakaivakai n^annUlin
muththi muDividhu mUvA yiraththilE
puththichey pUrvaththu mUvA yirampodhu
vaiththa chiRapputh tharumivai thAnE

$8.$ kuru maDa varalARu 

$101.$
van^dha maDamEzu mannunychan mArkkaththin
mun^dhi udhikkinRa mUlan $(1)$maDavarai
than^dhiram onpadhu chArvumU vAyirany
$(2)$chun^dhara Akamach cholmozin^ dhAnE
$(1)$ vaDavarai
$(2)$ chun^dharan

$102.$
kalan^dharuL kAlAN^kar thampAla kOrar
n^alan^dharu mALikaith thEvarn^A thAn^thar
pulaN^koL paramAnan^ dharpOka dhEvar
n^ilan^dhikaz mUvar n^irAmayath thOrE

$9.$ mummUrththikaLin muRaimai 

$103.$
aLavil iLamaiyum an^dhamum IRum
aLaviyal kAlamum $(1)$n^Alum uNaril
thaLarvilan chaN^karan thannaDi yArchol
aLavil perumai ariayaR kAmE
$(1)$ n^ALum

$104.$
Adhip pirAnum aNimaNi vaNNanum
Adhik kamalath thalarmichai yAnuny
chOdhikkil mUnRun^ thoDarchchiyil onRenAr
pEdhith thulakam piNaN^kukin RArkaLE

$105.$
Ichan irukkum iruvinaik kappuRam
pIcham ulakiR perun^dheyva mAnadhu
Ichan adhuidhu enpAr n^inaippilAr
thUchu piDiththavar $(1)$thUraRin^ dhArkaLE
$(1)$ thUthaRin^

$106.$
chivanmudhal mUvarO Daivar chiRan^dha
avaimudhal ARiraN DonRODon RAkum
avaimudhal vin^dhuvum n^Adhamum ON^kach
chavaimudhaR chaN^karan thanpeyar thAnE.

$107.$
payanaRin^ dhavvazi eNNum aLavil
ayanoDu mAln^amak kanniyam illai
n^ayanaN^kaL mUnRuDai n^an^dhi thamarAm
vayanam peRuvIrav vAnava rAlE.

$108.$
Olakkany chUzn^dha ulappili dhEvarkaL
pAloththa mEni paNin^dhaDi yEnthoza
mAlukkum Adhip piramaRkum oppun^I
nyAlaththu n^ammaDi n^alkiDen RAnE.

$109.$
vAnavar enRum manitharivar enRun^
thEnamar konRaich chivanaruL alladhu
thAnamarn^ dhOrun^ thaniththeyvam maRRillai
Unamarn^ dhOrai uNarvadhu thanE

$110.$
chOdhiththa pEroLi mUnRain^ dhenan^inRa
AdhikkaN Ava dhaRikilar AdharkaL
n^IdhikkaN Ichan n^eDumAl ayanenRu 
pEdhith $(1)$thavaraip pidhaRRukin RArE.
$(1)$ thavanaip

$111.$
paraththilE onRAyuL LAyppuRa mAki
varaththinuL mAyava nAyaya nAkith
tharaththinuL thAnpala thanmaya nAkik
karaththinuL n^inRu kazivuchey dhAnE

$112.$
thAnoru kURu chadhAchivan emmiRai
vAnoru kURu maruviyum aN^kuLAn
kOnoru kURuDal uLn^in RuyirkkinRa
thAnoru kURu chalamaya nAmE


     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

##

Related Content

Aindham Thanthiram

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Irandam Thandhiram

Mudhal Thanthiram