logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Onbadham-Thandhiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page

     thiruchchiRRambalam


onpadhAn^ than^dhiram
\vskip1in

$1.$ kurumaTa tharichanam
\vskip1cm

$2649$
paliyum aviyum paran^thu pukaiyum
oliyum em Ichan thanakkenRE yuLkik
kuviyuN^ kurumaTaN^ kaNTavar thAmpOyth
thaLiru malaraTi chArn^thun^in RArE

$2650$
ivanilla malla thavanukkaN^ killai
avanukkum vERillam uNTA aRiyin
avanuk kivanilla menRen RaRin^thum
avanaip puRampen RaraRRukin RArE

$2651$
n^ATum perun^thuRai n^AnkaNTu koNTapin
kUTuny chivanathu koymalarch chEvaTi
thETa variyan chiRappili emmiRai
OTum ulakuyi rAkin^in RAnE

$2652$
iyampuvan Achanath thOTu malaiyum
iyampuvan chiththak kukaiyum $(1)$iTamum
iyampuvan AthArath thOTu $(2)$vanamum
iyampuvan IrA Rirun^ilath thOrkkE
$(1)$ maDamum
$(2)$ manamum

$2653$
mukampITa mAmaTa munniya thEyam
akampara varkkamE yAchilchey kATchi
akampara mAthanam eNNeN kiriyai
chithamparan^ thaRkukai yAthAran^ thAnE

$2654$
akamuka mAmpITam AthAra mAkuny
chakamuka mAnychaththi yAthana mAkuny
chekamuka mAn^theyva mEchiva mAkum
akamukam Ayn^tha aRivuTai yOrkkE

$2655$
mAyai yiraNTu maRaikka maRaivuRuN^
kAyamO rain^thuN^ kaziyaththA nAkiyE
thUya paranychuTar thOnRach chorUpaththuL
Aypavar nyAnAthi mOnaththa rAmE


\vskip1cm
$2.$ nyAnakuru tharichanam
\vskip1cm

$2656$
ARoTu muppathum aN^kE yaTaN^kiTiR
kUrak kuruparan kumpiTu $(1)$than^thiTum
vERE chivapatha mElAy aLiththiTum
pERAka Anan^tham pENum perukavE
$(1)$ than^dhiDil

$2657$
thuriyaN^kaL mUnRuN^ kaTan^thoLir chOthi
ariya parachivam yAvaiyu mAki
virivu kuvivaRa viTTa n^ilaththE
periya kurupatham pEchavoN NAthE

$2658$
Ayana n^an^thi yaTikken RalaipeRREn
vAyana n^an^thiyai vAzththaven vAypeRREn
kAyana n^an^thiyaik kANaven kaNpeRREn
chEyana n^an^thikken chin^thaipeR REnE

$2659$
karuTan uruvaN^ karuthum aLaviR
paruviTan^ thIrn^thu payaN^keTu mApOl
kuruvin uruvaN^ $(1)$kuRiththa ap pOthE
thirimalan^ thIrn^thu chivanava nAmE
$(1)$ kuRiththa pozuthE

$2660$
aNNal iruppiTa mArum aRikilar
aNNal iruppiTam Ayn^thukoL vArkaLuk
kaNNal azivinRi yuLLE amarn^thiTum
aNNalaik kANil avaniva nAmE

$2661$
thOnRa aRithalun^ $(1)$thOnRal thOnRAmaiyu
mAnRa vaRivu maRin^ana vAthikaL
mUnRavai n^IN^kun^ thuriyaN^kaL mUnRaRa
UnRiya n^an^thi yuyarmOnath thAnE
$(1)$ thOnRith

$2662$
chan^thira pUmik kuTanpuru vaththiTaik
kan^tha malaril iraNTithazk kanniyum
pan^tha milAtha paLiN^kin uruvinaL
pan^tham aRuththa paraN^kuru paRRE

$2663$
manampukun^ thAnula kEzu makiza
n^ilampukun^ thAneTu vAnilan^ thAN^kich
chinampukun^ thAnthichai eTTum n^aTuN^ka
vanampukun^ thAnUr vaTakkenpa $(1)$thAmE
$(1)$ thAnE

$2664$
thAnAna vaNNamuN^ kOchamuny chArtharun^
thAnAm paRavai vanamenath thakkana
thAnAna chOTacha mArkkan^thAn n^inRiTil
thAnan^ thachAN^kamum vERuLLa thAnE

$2665$
maruvip pirivaRi yAeN^kaL mAn^an^thi
uruva n^inaikkan^in RuLLE yurukkuN^
karuviR karan^thuLLaN^ kANaval lArkkiN^
karuvinai kaNchOrum $(1)$azivAr akaththE
$(1)$ aDiyAr
$(1)$ aDiyava rAkaththE

$2666$
thalaippaTa lAmeN^kaL thaththuvan thannaip
palappaTu pAcham aRuththaRuth thiTTu
n^ilaippeRa n^ATi n^inaippaRa vuLkil
thalaippaTa lAkun^ tharumamun^ thAnE

$2667$
n^inaikkin n^inaikku n^inaippavar thammaich
chunaikkuL viLaimalar chOthiyi nAnaith
thinaippiLan^ thanna chiRumaiya rEnuN^
kanaththa manaththaTain^ thAluyarn^ thArE

$2668$
thalaippaTuN^ kAlaththuth thaththuvan thannai
vilakkuRin mElai vithiyenRuN^ koLka
anaiththula kAyn^inRa Athip pirAnai
n^inaippuRu vArpaththi n^ETikkoL vArE

$2669$
n^akazvozin^ thAravar n^Athanai yuLki
n^ikazvozin^ thArem pirAnoTuN^ kUTith
thikazvozin^ thArthaN^kaL chin^thaiyi nuLLE
pukazvazi kATTip pukun^thun^in RAnE

$2670$
van^tha marakatha mANikka rEkaipOR
chan^thiTu mAmozich chaRkuru chanmArkkam
in^tha irEkai yilATaththin mUlaththE
chun^tharach chOthiyuT chOthiyu mAmE

$2671$
uNNum vAyum uTalum uyirumAyk
kaNNumA yOkak kaTavuL iruppathu
maNNu n^Iranal kAloTu vAnumAy
viNNu minRi veLiyAnOr mEniyE

$2672$
parachu pathiyenRu pArmuzu thellAm
parachiva nANai n^aTakkum pAthiyAR
periya pathicheythu pinnAm aTiyArk
kuriya pathiyumpA rAkkin^in RAnE

$2673$
ampara n^Athan akaliTa n^ILpozil
thampara mallathu thAmaRi yOm enpar
umparuL vAnavar thAnavar kaNTilar
emperu mAnaruL peRRirun^ thArE

$2674$
kOvaNaN^ kumpaTi kOvaNa mAkippin
n^AvaNaN^ kumpaTin^an^thi yaruLcheythAn
thEvaNaN^ kOminich chiththan^ theLin^thanam
pOyvaNaN^ kumporu LAyirun^ thOmE

\vskip1cm
$3.$ piraNava chamAthi
\vskip1cm

$2675$
thUlap piraNavany chorUpAnan^thap pErurai
pAliththa chUkkuma mElaich chorUpappeN
Aliththa muththirai yAN^kathiR $(1)$kAraNam
mElaip piraNavam vEthAn^tha vIthiyE
$(1)$ chUkkuma

$2676$
Omenum ON^kArath thuLLE yorumozi
Omenum ON^kArath thuLLE yuruvaru
Omenum ON^kArath thuLLE palapEtham
Omenum ON^kAram oNmuththi chiththiyE

$2677$
ON^kArath thuLLE yuthiththa aim pUthaN^kaL
ON^kArath thuLLE yuthiththa charAcharam
ON^kArA thIthath thuyirmUnRum uRRana
ON^kAra chIva parachiva rUpamE

$2678$
varukkany chukamAm piramamu mAkum
$(1)$arukkany charAchara mAkum ulakil
tharukkiya vAthAra mellAn^than mEni
churukkamin nyAnan^thokuththuNarn^ thOrE
$(1)$ varukkany

$2679$
malaiyu manOpava maruLvana vAvana
n^ilaiyiR Rarichanam thIpa n^eRiyAn^
thalamuN^ kulamun^ thavanychiththa mAkum
n^alamunychan mArkkath thupathEchan^ thAnE

$2680$
chOTacha mArkkamuny chollunychan mArkkikaT
kATiya vIrARin an^thamum IrEziR
kUTiya an^thamuN^ kOthaNTa muN^kaTan^
thERiyE nyAnanyE yAn^thath thirukkavE

\vskip1cm
$4.$ oLi
\vskip1cm

$2681$
oLiyai yaRiyil uruvum oLiyum
OLiyum uruvam aRiyil uruvAm
oLiyin uruvam aRiyil oLiyE
oLiyum uruka vuTanirun^ thAnE

$2682$
pukaleLi thAkum puvanaN^kaL eTTum
akaloLi thAyiru LAchaRa vIchum
pakaloLi cheythathu maththA maraiyilE
ikaloLi cheythem pirAnirun^ thAnE

$2683$
viLaN^koLi yaN^ki virikathir chOman
thuLaN^koLi peRRana chOthi yaruLa
vaLaN^koLi peRRathE pEroLi vERu
kaLaN^koLi cheythu kalan^thun^in RAnE

$2684$
iLaN^koLi yIchan piRapponRu milli
thuLaN^koLi nyAyiRun^ thiN^kaLuN^ $(1)$kaNkaL
vaLaN^koLi yaN^kiyu maRRaikkaN n^eRRi
viLaN^koLi cheykinRa meykAya mAmE
$(1)$ kANa

$2685$
mEloLi kIzathan mEviya mArutham
$(1)$pAloLi yaN^ki paran^thoLi yAkAcham
n^IroLi cheythu n^eTuvichum ponRilum
mEloLi yain^thum oruN^koLi yAmE
$(1)$ pAroLi

$2686$
minniya thUvoLi mEthakka chevvoLi
panniya nyAnam paran^tha paraththoLi
thunniya vARoLi thUymozi n^AToRum
unniya vARoLi yoththathu thAnE

$2687$
viLaN^koLi minnoLi yAkik karan^thu
thuLaN^koLi yIchanaich chollum ep pOthum
uLaN^koLi yUniTai n^inRuyirk kinRa
vaLaN^koLi eN^kum maruvin^in RAnE

$2688$
viLaN^koLi yavvoLi yavviruL mannun^
thuLaN^koLi yAnthozu vArkkum oLiyAn
aLaN^koLi yAramu thAkan^any chAruN^
kaLaN^koLi yIchan karuththathu thAnE

$2689$
ilaN^kiya thevvoLi yavvoLi yIchan
thulaN^koLi pOlvathu thUN^karuT chaththi
viLaN^koLi mUnRE virichuTar thOnRi
uLaN^koLi yuLLE yoruN^kukin RAnE

$2690$
uLaN^koLi yAvathen uLn^inRa chIvan
vaLaN^koLi yAn^inRa mAmaNich chOthi
viLaN^koLi yAyminni viNNil oTuN^ki
vaLaN^koLi yAyaththu LAkin^in RAnE

$2691$
viLaN^koLi yAyn^inRa vikirthan irun^tha
thuLaN^koLi pAchaththuL thUN^kiruL chErAk
kaLaN^kiruL n^aTTamE kaNNutha lATa
viLaN^koLi yunmanath thonRin^in RAnE

$2692$
pOthu karuN^kuzaR pOnavar thUthiTai
Athi paraththai amarar pirAnoTuny
chOthiyum aNTaththap pAluRRa thUvoLi
n^IthiyinalliruL n^Ikkiya vARE

$2693$
uNTillai yennum ulakath thiyalvathu
paNTillai yennum $(1)$paraN^kathi yuNTukol
kaNTillai $(2)$mAnuTar kaNTa karuththuRil
viNTillai yuLLE viLakkoLi yAmE
$(1)$ paragadhi
$(2)$ mAniDar

$2694$
chuTaruRa ON^kiya oLLoLi yAN^kE
paTaruRu kATchip pakalavan Ichan
aTaruRu mAyaiyi $(1)$nAriruL vIchil
uTaluRu nyAnath thuRaviya nAmE
$(1)$ nAyiruL

$2695$
oLipava Laththiru mEniveN NIRRan
aLipava Lachchempon Athip pirAnuN^
kaLipava Laththinan kAriruL n^IN^ki
oLipava LaththennO TIchann^in RAnE

$2696$
Ichann^in RAnimai yOrkaLn^in RArn^inRa
thEchamon RinRith thikaiththizaik kinRanar
pAchamon RAkap pazavinai paRRaRa
vAchamon RAmalar pOnRathu thAnE

$2697$
thAnE yirukkum avaRRil thalaivanun^
thAnE yirukkum avanena n^aNNiTum
vAnA yirukkumim mAyiru nyAlaththup
pAnA yirukkap paravalu mAmE

\vskip1cm
$5.$ thUla panychAkkaram
\vskip1cm

$2698$
aimpa thezuththE anaiththuvE thaN^kaLum
aimpa thezuththE anaiththAka maN^kaLum
aimpa thezuththin aTaivai yaRin^thapin
aimpa thezuththE anychezuth thAmE

$2699$
akAra muthalAka aimpaththon RAki
ukAra muthalAka vON^ki yuthiththu
makAra iRuthiyAy mAyn^thumAyn^ thERi
n^akAra muthalAkum n^an^thithan n^AmamE

$2700$
akarAthi yIreN kalan^tha paraiyum
ukarAthi thanchaththi yuLLoLi yIchan
chikarAthi thAnchiva vEthamE kONa
n^akarAthi thAnmUla man^thira n^aNNumE

$2701$
vAyoTu kaNTam ithaya maruvun^thi
Aya iliN^ka mavaRRinmE lEyavvAyth
thUyathOr thuNTa mirumath thakanychellal
AyathI RAmain^thO TAmezuth thanychumE

$2702$
kiraNaN^kaL EzuN^ kiLarn^theri poN^kik
karaNaN^kaL viTTuyir thAnezum pOthu
maraNaN^kai vaiththuyir mARRiTum pOthu
maraNaN^kai kUTTuva thanychezuth thAmE

$2703$
nyAyiRu thiN^kaL n^avinRezu kAlaththil
AyuRu man^thira mArum aRikilar
chEyuRu kaNNi thiruvezuth thanychaiyum
vAyuRa vOthi vazuththalu mAmE

$2704$
theLLamu thURach chivAya n^amaven
RuLLamu thURa vorukAl uraiththiTum
veLLamu thURal virumpiyuN NAthavar
thuLLiya n^IrpOR chuzalkinRa vARE

$2705$
kuruvazi yAya kuNaN^kaLi ninRu
karuvazi yAya kaNakkai yaRukka
varumvazi mALa maRukkaval lArkaT
karuLvazi kATTuva thanychezuth thAmE

$2706$
veRikka vinaiththuyar van^thiTum pOthu
cheRikkinRa n^an^thi thiruvezuth thOthuN^
kuRippathu vunniR kuraikazal kUTTuN^
kuRippaRi vAnRavaN^ kOnuru vAmE

$2707$
n^enychu n^inain^thutham vAyAR pirAnenRu
thunychum pozuthun thuNaiththAL charaNenRu
manychu thavazum vaTavarai mIthuRai
anychil iRaivan aruLpeRa lAmE

$2708$
pirAnvaiththa ain^thin perumai yuNarA
thirAmARRany cheyvArkol Ezai manithar
parAmuRRuN^ kIzoTu palvakai yAlum
arAmuRRuny chUzn^tha akaliTan^ thAnE


\vskip1cm
$6.$ chUkkuma panychAkkaram
\vskip1cm

$2709$
eLiya vAthuchey vAreN^kaL Ichanai
oLiyai yunni yuruku manaththarAyth
theLiya vOthich chivAya n^amavennuN^
kuLikai yiTTuppon nAkkuvan kUTTaiyE

$2710$
chivanchaththi chIvan cheRumala mAyai
avanychErththa pAcha malamain^ thakalach
chivan chaththi thannuTan chIvanAr chEra
avanychErn^tha pAcham aNukaki lAvE

$2711$
chivanaru LAya chivan thiru n^Amany
chivanaru LAnmAth thirOtha malamAyai
chivanmutha lAkach chiRan^thu n^irOtham
pavama thakanRu parachiva nAmE

$2712$
Othiya n^ammalam ellAm oziththiTTav
vAthi thanaiviT TiRaiyaruT chaththiyAl
thIthil chivanyAna yOkamE chiththikkum
Othuny chivAya malamaRRa uNmaiyE

$2713$
n^amAthi n^anAthi thirOthAyi yAkith
thamAthiya thAyn^iRkath thAnan^thath thuRRuch
chamAthith thuriyan^ thamathAka mAkavE
n^amAthi chamAthi $(1)$chivavAthal eNNavE
$(1)$ chivamAdhal

$2714$
aruTaru $(1)$mAyamum aththanun^ thammil
oruvanai $(2)$yInRavaL uLLuRu mAyai
thirimala n^IN^kich chivAyaven ROthum
aruvinai thIrppathum $(3)$avvezuth thAmE
$(1)$ mAyanum
$(2)$ yInRavar
$(3)$ anychezuth

$2715$
chivachiva enRE theLikilar Umar
chivachiva vAyuvun^ thErn^thuL aTaN^kach
chivachiva vAya theLivinuL LArkaL
chivachiva vAkun^ thiruvaru LAmE

$2716$
chivachiva enkilar thIvinai yALar
chivachiva enRiTath thIvinai mALuny
chivachiva enRiTath thEvaru mAvar
chivachiva ennach chivakathi thAnE

$2717$
n^amavennu n^Amaththai n^Avil oTukkich
chivavennu n^Amaththaich chin^thaiyu LERRap
pavamathu thIrum parichuma thaRRAl
$(1)$avamathi thIrum aRumpiRap panRO
$(1)$ avamadhu


\vskip1cm
$7.$ athichUkkuma panychAkkaram
\vskip1cm

$2718$
chivAya n^amavenach chiththam orukki
avAyam aRavE yaTimaiya thAkkich
chivAya chivachiva venRenRE chin^thai
avAyaN^ keTan^iRka Anan^tha mAmE

$2719$
chenychuTar maNTalath thUTuchen RappuRa
manychaNa vummuRai yERi vazikkoNTu
thunychu mavanchonna kAlath thiRaivanai
n^enychena n^IN^kA n^ilaipeRa lAkumE

$2720$
aN^kamum Akama vEthama thOthinum
eN^kaL pirAnezuth thonRil iruppathu
chaN^kaikeT Tavvezuth thonRaiyuny chAthiththAl
aN^karai chErn^tha aruN^kala mAmE

$2721$
pazuththana ain^thum $(1)$pazamaRai yuLLE
viziththaN^ kuRaN^kum $(2)$vinaiyaRi vArillai
ezuththaRi vOmen RuraipparkaL Ethar
ezuththai yazuththum ezuththaRi yArE
$(1)$ pAzaRai
$(2)$ viLaivaRi


\vskip1cm
$8.$ thirukkUththuth tharichanam
\vskip1cm

$2722$
eN^kun^ thirumEni eN^kuny chivachaththi
eN^kuny chithamparam eN^kun^ thirun^aTTam
eN^kuny chivamA yiruththalAl eN^keN^kun^
thaN^kuny chivanaruT TanviLai yATTathE

$2723$
chiRparany chOthi chivAnan^thak kUththanaich
choRpatha mAm an^thach chun^tharak kUththanaip
poRpathik kUththanaip poRRillaik kUththanai
aRputhak kUththanai yAraRi vArE

\vskip1cm
chivAnan^thak kUththu
\vskip1cm

$2724$
thAnan^tham illAch chathAnan^tha chaththimEl
thEnun^thum Anan^tha mAn^aTaN^ kaNTIr
nyAnaN^ kaTan^thu n^aTanycheyyum n^ampikkaN^
kAnan^thak kUththATa ATaraN^ kAnathE

$2725$
Anan^tham ATaraN^ kAnan^tham pATalkaL
Anan^tham $(1)$palliyam Anan^tha vAchchiyam
Anan^tha mAka akila charAcharam
Anan^tham Anan^thak kUththukan^ thAnukkE
$(1)$ valliyam

$2726$
oLiyAm paramum uLathAm paramum
aLiyAr chivakAmi yAkuny chamayak
kaLiyAr paramuN^ $(1)$karuthuRai yan^thak
theLivAny chivAnan^tha $(2)$n^aTTaththin chiththiyE
$(1)$ karuththuRai
$(2)$ n^aDanaththin

$2727$
Ana n^aTamain^ thakaLa chakaLaththar
Ana n^aTamATi aiN^karu maththAka
Ana thozilaru LAlain^ thoziRcheythE
thEnmozi pAkan thirun^aTa mATumE

$2728$
pUthANTa pEthANTa pOkANTa yOkANTa
mUthANTa muththANTa mOkANTa thEkANTa
thAkANTa maiN^karu maththANTa thaRparath
thEkAn^tha mAmpira mANTaththa enpavE

$2729$
vEthaN^ka LATa mikuA kamamATak
kIthaN^ka LATak kiLaraNTam EzATap
pUthaN^ka LATap puvana muzuthATa
n^AthaN^koN TATinAn nyAnAnan^ thakkUththE

$2730$
pUthaN^kaL ain^thiR poRiyiR pulanain^thil
vEthaN^kaL ain^thin mikumA kaman^thannil
OthuN^ kalaikAlam Uzi yuTan aNTap
pOthaN^kaL ain^thiR puNarn^thATuny chiththanE

$2731$
$(1)$thEvar churarn^arar chiththarvith thiyAtharar
mUvarkaL Athiyin muppaththu mUvarkaL
thApathar chaththar chamayany charAcharam
yAvaiyum ATiTum emmiRai yATavE
$(1)$ thEvara churar

\vskip1cm
chun^tharak kUththu
\vskip1cm

$2732$
aNTaN^kaL Ezinuk kappuRath thappAn
uNTenRa chaththi chathAchivath thuchchimER
kaNTaN^ kariyAn karuNai thiruvuruk
koNTaN^ kumaikANak kUththukan^ thAnE

$2733$
koTukoTTi $(1)$pANTaN^ kOTuchaN^ kAra
n^aTamoTTO Tain^thARu n^ATiyuL n^ATun^
thiTamuR Rezun^thEva thAruvAn^ thillai
vaTamuRRa mAvana mannavan thAnE
$(1)$ pANDaraN^

$2734$
paramANTath thUTE parAchaththi pAtham
paramANTath thUTE paTaroLi Ichan
paramANTath thUTE paTartharu n^Atham
paramANTath thUTE parann^aTa mATumE

$2735$
aN^kucha menna ezumArkkam pOthaththil
thaN^kiya thon^thi enun^thALa oththinil
chaN^karan mUlan^A TikkuL thariththATal
poN^kiya kAlam pukumpOkal illaiyE

$2736$
Anaththi yATip pinnavak kUththATik
kAnaththi yATik karuththil thariththATi
mUnach chuzunaiyuL ATi muTivillA
nyAnaththuL ATi muTiththAn en n^AthanE

$2737$
chaththikaL ain^thuny chivapEthan^ thAnain^thum
muththikaL eTTum muthalAm pathameTTuny
chiththikaL eTTuny chivapathan^ thAneTTuny
chuththikaL $(1)$eTTIchan tholn^aTa mATumE
$(1)$ eTTAny chol

$2738$
mEkaN^kaL Ezum virikaTal thIvEzun^
thEkaN^kaL Ezuny chivapAR karan Ezun^
thAkaN^kaL Ezuny chAn^thikaL Ezum
AkinRa n^an^thi yaTikkIz aTaN^kumE

\vskip1cm
poRpathik kUththu
\vskip1cm

$2739$
theRku vaTakkuk kizakkumER kuchchiyil
aRputha mAnathOr anychu mukaththilum
oppilpE rinpath thupaya upayaththuL
thaRparan n^inRu thanin^aTany cheyyumE

$2740$
aTiyAr aranaTi yAnan^thaN^ kaNTOr
aTiyA rAnava raththaru LuRROr
$(1)$aTiyAr pavarE yaTiyava rAmAl
aTiyArpon nampalath thATalkaN TArE
$(1)$ aDiyA ravarE

$2741$
aTaN^kAtha ennai aTakki aTivaith
thiTaN^kAN parAnan^thath thEennai iTTu
n^aTan^thAn cheyumn^an^thi n^annyAnak kUththan
paTan^thAn cheythuLLuT paTin^thirun^ thAnE

$2742$
umpariR kUththanai uththamak kUththanaich
chempoR RirumanRuT chEvakak kUththanaich
champan^thak kUththanaith thaRparak kUththanai
inpuRa n^ATien anpilvaith thEnE

$2743$
mANikkak kUththanai vaNthillaik kUththanaip
pUNuRRa manRuT purichaTaik kUththanaich
chENuRRa chOthich chivAnan^thak kUththanai
ANippoR kUththanai yAruraip pArE

$2744$
vimmum veruvum vizum ezum meychOrun^
thammaiyun^ thAmaRi yArkaL chathurkeTuny
chemmai chiRan^tha thiruam palakkUththuL
ammalarp poRpAthath thanpuvaip pArkaTkE

$2745$
thETTaRuny chin^thai thikaippaRum piNTaththuL
vATTaRuN^ kAlpun^thi yAki varumpulan
OTTaRu mAchai aRumuLath thAnan^tha
n^ATTa muRukkuRu n^ATakaN^ $(1)$kANavE
$(1)$ kANumE

$2746$
kALiyO TATik kanakA chalaththATik
kULiyO TATik kuvalayath thEyATi
n^ITiya n^IrthIkAl n^ILvA niTaiyATi
n^ALuRa ampalath thEyATum n^AthanE

$2747$
mEru n^aTun^ATi mikkiTai piN^kalai
kUrumiv vAnin ilaN^kaik kuRiyuRuny
chArun^ thilaivanath thaNmA malayaththU
TERuny chuzunai ivaichiva pUmiyE

$2748$
pUthala mErup puRaththAna thekkaNam
Othum iTaipiN^ kalaiyoN chuzunaiyAm
pAthi mathiyOn payilthiru ampalam
Ethamil pUthANTath thellaiyi nIRE

\vskip1cm
poRRillaik kUththu
\vskip1cm

$2749$
aNTaN^kaL OrEzum ampoR pathiyAkap
paNTaiyA kAchaN^kaL ain^thum pathiyAkath
theNTiniR chaththi thiruam palamAkak
koNTu paranychOthi kUththukan^ thAnE

$2750$
kurAnan^tha rEkaiyAyk kUrn^tha $(1)$kuNamAny
chirAnan^tham pUriththuth thenthichai chErn^thu
purAnan^tha pOkanAyp pUvaiyun^ thAnum
n^irAnan^tha mAki n^iruththanychey thAnE
$(1)$ guNamAych

$2751$
Athi paran ATa aN^kaik kanalATa
Othuny chaTaiyATa unmaththa muRRATap
pAthi mathiyATap pAraNTa mIthATa
n^AthamO TATinAn n^AthAn^tha n^aTTamE

$2752$
kumpiTa ampalath thATiya kOnaTam
amparan ATum akilANTa n^aTTamAny
chemporu LAkuny chivalOkany chErn^thuRRAl
umpara mOnanyA nAn^thaththil uNmaiyE

$2753$
mEthini mUvEz mikumaNTam OrEzu
chAthaka mAkuny chamayaN^kaL n^URReTTu
n^AthamO Tan^tha n^aTAnan^tha n^ARpathap
pAthiyO TATip paraniru pAthamE

$2754$
iTaipiN^ kalaiyima vAnO TilaN^kai
n^aTun^inRa mEru n^aTuvAny chuzunai
kaTavun^ thilaivanaN^ kaikaNTa mUlam
paTarvonRi yennum paramAm paramE

$2755$
IRAna kanni kumariyE kAviri
vERA n^avathIrththa mikkuLLa veRpEzuL
pERAna vEthA kamamE piRaththalAn
mARAtha thenthichai vaiyakany chuththamE

$2756$
n^Athath thinilATi n^ARpathath thEyATi
vEthaththi lATith thazalan^tha mIthATi
pOthaththi lATip puvana muzuthATun^
thIthaRRa thEvAthi thEvar pirAnE

$2757$
thEvarO TATith thiruampa lAththATi
mUvarO TATi munichanath thOTATip
pAvinuL ATip parAchath thiyilATik
kOvinuL ATiTuN^ kUththap pirAnE

$2758$
ARu mukaththil athipathi n^AnenRuN^
kURu chamayak kuruparan n^AnenRun^
thERinar theRkuth thiruampa laththuLE
vERinRi yaNNal viLaN^kin^in RAnE

$2759$
ampalam ATaraN^ kAka athanmIthE
emparan ATum iruthALi nIroLi
umpara mAm ain^thu n^Athaththu rEkaiyuL
thampatha mAyn^inRu thAnvan^ tharuLumE

$2760$
ATiya kAlum athiRchilam pOchaiyum
pATiya pATTum palavAna n^aTTamuN^
kUTiya kOlaN^ kuruparan koNTATath
thETiyu LEkaNTu thIrn^thaRRa vARE

$2761$
iruthayan^ thannil ezun^tha pirANan
karachara NAthi kalakkum paTiyE
arathana manRinin mANikkak kUththan
kuravanAy eN^kaNuN^ kUththukan^ thAnE

\vskip1cm
aRputhak kUththu
\vskip1cm

$2762$
kuruvuru vanRik kunikkum uruvam
$(1)$aruvuru vAvathum an^tha aruvE
thiripurai yAkith thikaztharu vALum
uruvaru vAkum umaiyavaL thAnE
$(1)$ aruvuruvAvadhu

$2763$
thiruvazi yAvathu chiRRam palaththE
kuruvaTi vuLLAk kunikkum uruvE
uruvaru vAvathu muRRuNarn^ thOrkku
aruLvazi yAvathum avvazi thAnE

$2764$
n^Iruny chirachiTaip panniraN TaN^kulam
$(1)$OTum uyirezun^ thON^ki uthiththiTa
n^ATumin n^AthAn^tha n^amperu mAn ukan^
thATum iTan^thiru ampalan^ thAnE
$(1)$ ODi yuyirezuth

$2765$
vaLimEka minvillu vAnaka vOchai
theLiya vichumpil thikaztharu vARupOl
kaLiyoLi yARuN^ kalan^thuTan vERAy
oLiyuru vAki oLiththun^in RAnE

$2766$
thImuthal ain^thun^ thichaiyeTTuN^ kIzmElum
Ayum aRivinuk kappuRam Anan^tham
mAyaimA mAyai kaTan^thun^in RArkANa
n^Ayakan n^inRu n^aTany$(1)$cheyyu mARE
$(1)$ cheyyum vARE

$2767$
kUththan kalan^thiTuN^ kOlvaLai yALoTuN^
kUththan kalan^thiTuN^ kOthilA Anan^thuN^
kUththan kalan^thiTuN^ kOlA nyAnaththuk
kUththanuN^ kUththiyuN^ kUththathin mElE

$2768$
iTaN^koNTa chaththiyum en^thai pirAnum
n^aTaN^koNTu n^inRamai n^Anum aRin^thEn
paTaN^koTu n^inRa ip palluyirk kellAm
aTaN^kalun^ thAmAyn^in RATukin RArE

$2769$
chaththi vaTivu chakala Anan^thamum
Oththa Anan^tham umaiyavaL mEniyAny
chaththi vaTivu chakaLath thezun^thiraN
Toththa Anan^tham orun^aTa mAmE

$2770$
n^eRRikku n^ErE puruvath thiTaiveLi
uRRuRRup pArkka voLiviTu man^thiram
paRRukkup paRRAyp parama nirun^thiTany
chiRRam palamenRu chErn^thukoN TEnE

$2771$
aNTaN^kaL thaththuva mAkich chathAchivan^
thaNTiniR chAththavi chAmapavi yAthanan^
theNTinil Ezuny chivAchana mAkavE
koNTu paranychOthi kUththukan^ thAnE

$2772$
manRu n^iRain^tha viLakkoLi mAmalar
n^anRithu thAnithaz n^AloTu n^URavai
chenRathu thAnoru paththiru n^URuLa
n^inRathu thAneTu maNTala mAmE

$2773$
aNTam ezukOTi piNTam ezukOTi
theNTirai chUzn^tha thichaikaL ezukOTi
eNTichai chUzn^tha iliN^kam ezukOTi
aNTa n^aTany cheyum Alayan^ thAnE

$2774$
AkAcha mAmuTa laN^kAr muyalakan
EkAcha mAn^thichai yeTTun^ thirukkaikaN
mOkAya mukkaNkaL mUnRoLi thAnAka
mAkAya manRuL n^aTanycheykin RAnE

$2775$
ampala mAva thakila charAcharam
ampala mAvathu Athip pirAnaTi
ampala mAvathu appuththI maNTalam
ampala mAvathu anychezuth thAmE

$2776$
kUTiya thiNmuza vaN^kuza lOmenRu
ATiya mAnuTar Athip pirAnenna
n^ATiya n^aRkaNa mArampal pUthaN^kaL
pATiya vARoru pANTaraN^ kAmE


$2777$
aNTaththil thEvarkaL appAlaith thEvarkaL
theNTirai chUzpuvik kuLLuLLa thEvarkaL
puNTari kappathap ponnam palakkUththuk
kaNTuchE viththuk kathipeRu vArkaLE

$2778$
puLikkaN Tavarkkup punalURu mApOR
kaLikkun^ thirukkUththuk kaNTavark kellAm
$(1)$aLikkum aruTkaNNIr chOrn^eny churukkum
oLikkuLA nan^thath thamuthURum uLLaththE
$(1)$ thuLikkum

$2779$
thiNTATi vIzkai chivAnan^tha mAvathu
uNTArk $(1)$kuNavuNTAl unmaththanychiththikkuN^
koNTATu manRuT kunikkun^ thirukkUththuk
kaNTAr varuN^kuNaN^ kETTArkkum okkumE
$(1)$ kuNarvuNDAm

$2780$
aN^ki thamarukam akkumA laipAcham
aN^kuchany chUlaN^ kapAla muTannyAnan^
thaN^ku payan^tharu n^Ila mummuTan
maN^kaiyOr pAkamAy mAn^aTa mATumE

$2781$
ATal pathinOru ruRuppum aTaivAkak
kUTiya pAthany chilampukaik koLthuTi
n^ITiya n^Atham parARpara n^EyaththE
ATiya n^an^thi puRamakath thAnE

$2782$
onpathum ATa orupathi nARATa
anpuRu mArkkaN^kaL ARum uTanATa
inpuRum Ezinum Ezaimpath thARATa
anpathu mATinAn Anan^thak kUththE

$2783$
Ezinil EzAy ikan^thezuth thEzathAy
Ezinil onRAy izin^thamain^ thonRAki
EziniR chanmArkkam eN^kaL paranychOthi
Ezichai n^ATakath thEichain^ thAnE

$2784$
mUnRinil anychAki mun^n^UR RaRupathAy
mUnRinil ARAy muthaRpannIr mUlamAy
mUnRinil akka muTivAki mun^thiyE
mUnRilum ATinAn $(1)$mOkAn^thak kUththE
$(1)$ mOnAnan^dhak kUththanE

$2785$
thAmuTi vAnavar thammuTi mEluRai
mAmaNi Ichan malaraTith thALiNai
vAmaNi yanpuTai yArmanath thuLLezuN^
kAmaNi nyAlaN^ kaTan^thun^in RAnE

$2786$
purin^thavan ATiR puvanaN^ka LATun^
therin^thavan ATum aLaveN^kaL chin^thai
purin^thava nATiRpal pUthaN^kaL ATum
erin^thavan ATalkaN TinpuRRa vARE

$2787$
Athi n^aTanycheythAn enparkaL AtharkaL
Athi n^aTanycheykai yArum aRikilar
Athi n^aTamATa lArum aRin^thapin
Athi n^aTamATa lAmaruT chaththiyE

$2788$
onpathO TonpathAm uRRa irupathath
thanpuRu kONam achipathath thATiTath
thunpuRu chaththiyuL thOnRin^in RATavE
anpuRu en^thain^in RATaluR RAnE

$2789$
thaththuvam ATach chathAchivan^ thAnATach
chiththamum ATach chivachaththi thAnATa
vaiththa charAcharam ATa maRaiyATa
aththanum ATinAn Anan^thak kUththE

$2790$
iruvaruN^ kANa ezil am palaththE
uruvO TaruvO Turupara rUpamAyth
thiruvaruT chaththikkuL chiththanA nan^than
aruLuru vAkan^in RATaluR RAnE

$2791$
chivamATach chaththiyum ATach chakaththil
avamATa ATAtha amparam ATa
n^avamAna thaththuva n^AthAn^tha mATach
chivamATum vEthAn^thach chiththAn^thath thuLLE

$2792$
n^Athaththin an^thamum $(1)$n^ARpOtha an^thamum
vEthaththin an^thamum meychchivA nan^thamun^
thAthaRRa n^alla chathAchivA nan^thaththu
n^Athap piramany chivan^aTa $(2)$mAmE
$(1)$ n^aRpOdha
$(2)$ mADumE

$2793$
chivamAthi aivarthiN TATTamun^ thIrath
thavamAr pachupAcham AN^kE thaniththuth
thavamAm paraneN^kun^ thAnAka ATun^
thavamAny chivanAn^thath thOrnyAnak kUththE

$2794$
kUTin^in RAnoru kAlaththuth thEvarkaL
vITan^in RAnvikir thAvennu n^Amaththaith
thETan^in RAnthika zunychuTar mUnRoLi
ATan^in RAn ennai ATkoNTa vARE

$2795$
n^Athath thuvaN^kaTan^ thAthi maRain^ampi
pUthath thuvaththE polin^thinpam eythinar
n^Ethath thuvamum avaRRoTu n^Ethiyum
pEthap paTAvaNNam pinnin^in RAnE

$2796$
Anan^tham Anan^tham enpar aRivilar
Anan^tha $(1)$mAn^aTa mArum aRikilar
Anan^tha $(1)$mAn^aTa mArum aRin^thapin
thAnan^tham aRRiTam Anan^tha mAmE
$(1)$ mAvadhai Arum

$2797$
thirun^thun^aR chIyEn RuthaRiya kaiyum
arun^thavar vAven RaNaiththa malarkkaiyum
porun^thil imaippili yavvenRa poRkaiyun^
thirun^thaththI yAkun^ thirun^ilai mavvE

$2798$
$(1)$maruvun^ thuTiyuTan manniya vIchchu
maruviya appum analuTan kaiyuN^
karuvin mithiththa kamalap pathamum
uruvil chivAya n^amavena vOthE
$(1)$ maruvu thuDiyum manniya vIchchum
$(1)$ maruvi yamaippum

$2799$
aranthuTi thORRam amaiththal thithiyAm
aran aN^ki thannil aRaiyiRchaN^ kAram
aranuR RaNaippil amarun^ thirOthAyi
aranaTi yenRum anukkirakam ennE

$2800$
thIththiraT chOthi thikazoLi yuLLoLi
kUththanaik kaNTa ak kOmaLak kaNNinaL
mUrththikaL mUvar muthalva niTaichellap
pArththanaL vEthaN^kaL pATinaL thAnE

$2801$
n^an^thiyai en^thaiyai nyAnath thalaivanai
man^thira monRuL maruvi yathukaTan^
than^thara vAnaththin appuRath thappara
chun^tharak kUththanai enchollu mARE

$2802$
chIya kurun^an^thi thiruampa laththilE
AyuRu mEniyai yArum aRikilar
thIyuRu chemmai veLuppOTu maththanmai
AyuRu mEni aNaipuka lAmE

$2803$
thAnAna chaththiyun^ thaRparai yAyn^iRkun^
thAnAm paraRkum uyirkkun^ thakumichchai
nyAnAthi pEtha n^aTaththu n^aTiththaruL
AnAl aranaTi n^Eyaththa thAmE


\vskip1cm
$9.$ AkAchappERu
\vskip1cm

$2804$
uLLathu LOmena Ichan oruvanai
uLLaththu LEyaN^ki yAya voruvanai
uLLaththu LEn^Ithi yAya voruvanai
uLLaththu LEyuTal AkAya mAmE

$2805$
perun^ila mAyaNTa mAyaNTath thappAl
kurun^ila mAyn^inRa koLkaiyan Ichan
perun^ila mAyn^inRu thAN^kiya thALOn
arun^ila yAyn^inRa Athip pirAnE

$2806$
aNTa voLiyum akaNTa voLiyuTan
piNTa voLiyAR pithaRRum perumaiyai
uNTa veLikkuL oLikkuL oLiththathu
koNTa kuRiyaik kulaiththathu thAnE

$2807$
payanuRu kanniyar pOkaththi nuLLE
payanuRu mAthi paranychuTarch chOthi
ayanoTu mAlaRi yAvakai n^inRiT
Tuyarn^eRi yAyoLi yonRathu vAmE

$2808$
aRivuk kaRivAm akaNTa voLiyum
piRiyA valaththiniR pEroLi mUnRum
aRiyA thaTaN^kiTil aththan aTikkuT
piRiyA thirukkiR peruN^kAla mAmE

$2809$
AkAcha vaNNan amarar $(1)$kulakkozun^
thEkAcha mAchuNa miTTaN^ kirun^thavan
AkAcha $(2)$vaNNam amarn^thun^in RappuRam
AkAcha mAyaN^ki vaNNanu mAmE
$(1)$ thalakkozun^
$(2)$ vaNNan

$2810$
uyirkkinRa vARum ulakamum okka
uyirkkinRa uLLoLi chErkinRa pOthu
kuyiRkoNTa pEthai kulAvi yulAvi
veyiRkoNTen uLLam veLiyathu vAmE

$2811$
n^aNuki lakalkila nAthan ulakath
thaNukil akanRa perumpathi n^an^thi
n^aNukiya minnoLi chOthi veLiyaip
paNiyin amutham parukalu mAmE

$2812$
puRaththuLA kAcham puvanam ulakam
akaththuLA kAchamem mAthi yaRivu
chivaththuLA kAchany chezunychuTarch chOthi
chakaththuLA kAchan^ thAnany chamAthiyE

\vskip1cm
$10$ nyAnOthayam
\vskip1cm

$2813$
manachan^ thiyiRkaNTa mannana vAkuN^
kanavuRa Anan^thaN^ kANTal athanai
vinavuRa Anan^tha mIthozi venpa
inamuRRA nan^thiyA nan^tha miraNTE

$2814$
kariyiTTa kaiyan kapAlamkai En^thi
eriyum iLampiRai chUTum em mAnai
ariyan periyanen RATpaTTa thallAl
kariyankol chEyankol kANkinRi lEnE

$2815$
mikkA ramuthuNNa n^anychuNTa mElavan
thakkAr uraiththa thavan^eRi yEchenRu
pukkA laruLum ponnurai nyAnaththai
n^akkAr kazalvazi n^ATumin n^IrE    

$2816$
viLakkaip piLan^thu viLakkinai yERRi
viLakkinuk kuLLE viLakkinaith thUNTi
viLakkil viLakkai viLakkaval lArkku
viLakkuTai yAnkazal mEvalu mAmE

$2817$
thaththuvam eN^kuNTu thaththuvan aN^kuNTu
thaththuvam eN^killai thaththuvan aN^killai
thaththuva nyAnaththin thanmai yaRin^thapin
thaththuvan aN^kE thalaippaTun^ thAnE

$2818$
vichumponRu thAN^kiya meynynyAnath thuLLE
achumpinin RURiya thAramu thAkum
pachumpon thikazum paTarchaTai mIthE
kuchumpa malarkkan^thaN^ kUTin^in RAnE

$2819$
muththin vayiraththin mun^n^Irp pavaLaththin
koththum pachumponnin thUvoLimANikkam
oththuyar aNTath thuLLamar chOthiyai
eththanmai vERenRu kURuchey vIrE

$2820$
n^AnenRun^ thAnenRum n^ATinEn n^ATalum
n^AnenRun^ thAnen RiraNTillai yenpathu
n^AnenRa nyAna muthalvanE n^alkinAn
n^AnenRu n^Anum n^inaippozin^ thEnE

$2821$
nyAnaththin n^anneRi n^AthAn^tha n^anneRi
nyAnaththin n^anneRi n^Anen RaRivOrthal
nyAnaththin n^alyOka n^annilai yEn^iRRal
nyAnaththin n^anmOna n^AthAn^tha vEthamE

$2822$
uyyaval lArkaT kuyirchiva nyAnamE
uyyaval lArkaT kuyirchiva theyvamE
uyyaval lArkaT koTukkam piraNavam
uyyaval lAraRi vuLLaRi vAmE

$2823$
kANaval lArkkavan kaNNin maNiyokkuN^
kANaval lArkkuk kaTalin amuthokkum
pENaval lArkkup pizaippilan pErn^an^thi
ANaval lArkkE avanthuNai yAmE

$2824$
Omenum Orezuth thuLn^inRa OchaipOl
mEninRa thEvar virumpum vizupporuL
chEyn^inRa chenychuTar emperu mAnaTi
Ayn^inRa thEvar akampaTi yAmE

\vskip1cm
$11.$ chaththiya nyAnAnan^tham
chaththiya nyAnAn^tham
\vskip1cm

$2825$
eppAzum pAzu miyAvumAy anRAki
muppAzuN^ kIzuLa muppAzum munniyE
ippAzum innavA Renpathi lAvinpath
thaRpara nyAnAnan^than^ thAnathu vAkumE

$2826$
thompathan^ thaRpathany chonna thuriyampOl
n^ampiya mUnRAn^ thuriyaththu n^anRAkum
ampuvi yunnA athichUkka mappAlaich
chemporu LANTaruL chIrn^an^thi thAnE

$2827$
mannuny chaththiyAthi maNiyoLi mAchOpai
annathO Toppa miTalonRA mARathu
inniya vuRpalam oNchIr n^iRamaNam
panniya chOpai pakarARu mAnathE

$2828$
$(1)$chaththi chivanpara nyAnamuny chARRuN^kAl
uyththa anan^thany chivamuyar Anan^tham
vaiththa chorupaththa chaththi varukuru
uyththa vuTalivai yuRpalam pOlumE
$(1)$ chaththiyany chIvam chivanyAnam chARRuN^kAl

$2829$
uruvuR palan^iRam oNmaNany chOpai
tharan^iRpa pOluyir thaRparan^ thannin
maruvach chivamenRa mAmup pathaththin
chorupaththan chaththiyAthi thOnRan^in RAnE

$2830$
n^inaiyum aLavin n^ekiza vaNaN^kip
punaiyil avanaip pothiyalu mAkum
enaiyumeN^ kOnn^an^thi thannaruL kUTTi
n^inaiyum aLavil n^inaippith thananE

$2831$
pAloTu thEnum pazaththuL irathamum
vAliya pEramu thAkuma mathuramum
pOlun^ thuriyam poTipaTa vuLpukach
chIla mayirkkAl thoRun^thEk kiTumE


$2832$
amarath thuvaN^kaTan^ thaNTaN^ kaTan^thu
thamaraththu n^inRa thanimaiyan Ichan
pavaLaththu muththum panimozi mAthar
thuvaLaRRa chOthi thoTarn^thun^in RAnE

$2833$
maththimam ARARu mARRi malan^Ikkich
chuththama thAkun^ thuriyath thurichaRRup
peththa maRachchiva mAkip piRazvuRRuch
chaththiyanyA nAnan^thany chArn^thanan nyAniyE

$2834$
chivamA yavamAna mummalan^ thIrap
pavamAna muppAzaip paRRaRap paRRath
thavamAna chaththiya nyAnAnan^ thaththE
thuvamAr thuriyany chorUpama thAmE


\vskip1cm
$12.$ chorUpa uthayam
\vskip1cm

$2835$
parama kuravan parameN^ku mAkith
thiramuRa eN^kaNuny chErn^thozi vaRRu
n^iravu chorUpaththuL n^ITuny chorUpam
ariya thuriyath thaNain^thun^in RAnE

$2836$
kulaikkinRa n^IriR kuvalaya n^Irum
alaikkinRa kARRum analoTA kAcha
n^ilaththiTai vAniTai n^INTakan RAnai
varaiththu valanycheyu mARaRi yEnE

$2837$
aN^kun^in RAnayan mAlmuthal thEvarkaL
eN^kun^in RArum iRaivanen REththuvar
thaN^kin^in RAnthani n^Ayakan emmiRai
poN^kin^in RAnpuva nApathi thAnE

$2838$
chamaiyach chuvaTun^ thanaiyaRi yAmaR
kamaiyaRRa kAmAthi kAraNam eTTun^
thimirach cheyalun^ theLivuTan n^inROr
amarark kathipathi yAkin^iR pArE$2839$
mUvakaith theyvath thoruvan muthaluru
vAyathu vERA mathupOl aNupparan
chEya chivamuth thuriyaththuch chIrpeRa
Eyum n^eRiyen RiRain^Ul iyampumE

$2840$
uruvanRi yEn^in Ruruvam puNarkkuN^
karuvanRi yEn^inRu thAnkaru vAkum
aruvanRi yEn^inRu mAyap pirAnaik
kuruvanRi yAvarkkuN^ kUTavoN NAthE

$2841$
uruva n^inaippavark kuLLuRuny chOthi
uruva n^inaippavar UziyuN^ kANpar
uruva n^inaippavar umparu mAvar
uruva n^inaippavar ulakaththil yArE

$2842$
paranychOthi yAkum pathiyinaip paRRAp
paranychOthi ennuT paTin^thathaR pinnaip
paranychOthi yuNNAn paTiyap paTiyap
paranychOthi thannaip paRaiyakkaN TEnE

$2843$
chorUpam uruvaN^ kuNan^thol vizuN^ki
aRiyana vuRpala mAmARu pOla
maruviya chaththiyAthi n^Anku mathiththa
chorUpak kuravan chukOthayath thAnE

$2844$
uraiyaRRa Anan^tha mOna chorUpaththan
karaiyaRRa chaththiyAthi kANil akAra
maruvuR RukAra makArama thAka
uraiyaRRa thAraththil uLLoLi yAmE

$2845$
thalain^inRa thAzvarai mIthu thavanycheythu
mulain^inRa mAthaRi mUrththiyai yAnum
pulain^inRa pollAp piRavi kaTan^thu
kalain^inRa kaLvaniR kaNTukoN TEnE

$2846$
AmA RaRin^thEn akaththin arumporuL
pOmA RaRin^thEn pukumARu mIthenRa
EmAppa thillai iniyO $(1)$riTamillai
n^AmA muthalvanum $(2)$n^Anena lAmE
$(1)$ riDarillai
$(2)$ n^Amena


\vskip1cm
$13.$ Uz
\vskip1cm

$2847$
cheRRilen chIvilen chenychAn^ thaNiyilen
maththakath thEyuLi n^ATTi maRikkilen
viththakan n^an^thi vithivazi yallathu
thaththuva nyAnikaL thanmaikun RArE

$2848$
thAnmunnany cheytha vithivazi thAnallAl
vAnmunnany cheythaN^ku vaiththathOr mATTillai
kOnmunnany chenni kuRivazi yEchenRu
n^Anmunnany cheythathE n^annila mAnathE

$2849$
ARiTTa n^uNmaNal ARE chumavAthE
kURiTTuk koNTu chuman^thaRi vArillai
n^IRiTTa mEni n^imirchaDai n^an^thiyaip
pERiTTen nuLLam piriyaki lAvE

$2850$
vAnin RiTikkilen mAkaTal poN^kilen
kAninRa chen^thIk kalan^thuTan vEkilen
thAnonRi mAruthany chaNTam aTikkilen
n^AnonRi n^Athanai n^ATuven n^AnE

$2851$
Anai thurakkilen ampU TaRukkilen
kAnath thuzuvai kalan^thu vaLaikkilen
Enaip pathiyinil emperu mAnvaiththa
nyAnath thuzavinai n^Anuzu vEnE

$2852$
kUTu keTinmaRROr kUTuchey vAnuLan
n^ATu keTinum n^amarkeTu vArillai
vITu keTinmaRROr vITupuk kAl okkum
pATathu n^an^thi parichaRi vArkkE

\vskip1cm
$14.$ chivatharichanam
chivarUpa dharichanam
\vskip1cm

$2853$
chin^thaiya thennaich chivanenna vERillai
chin^thaiyi nuLLE chivanum veLippaTuny
chin^thai theLiyath theLiyaval lArkaTkuch
chin^thaiyi nuLLE chivanirun^ thAnE

$2854$
vAkku manamu $(1)$maRain^tha maRaipporuL
n^Okkumin n^Okkap paTumporuL n^uNNithu
pOkkonRum illai varavillai kETillai
Akkamum aththanai Ayn^thukoL vArkkE
$(1)$ miRan^dha

$2855$
paranAyp parApara nAkiyap pARchen
RuranAy vazakkaRa voNchuTar thAnAyth
tharanAyth thanAthena vARaRi voNNA
aranA yulakil aruLpurin^ thAnE

\vskip1cm
$15.$ chivachorUpa tharichanam
\vskip1cm

$2856$
Othum mayirkkAl thoRum amu thURiya
pEtham apEtham piRazAtha Anan^tha 
mAthi chorUpaN^kaL mUnRakan RappAlai
$(1)$vEtham Othuny chorUpithan mEnmaiyE
$(1)$ vEdhakam

$2857$
uNarvum avanE uyirum avanE
puNarum avanE pulavi yavanE
iNarum avanthannai yeNNalu mAkAn
thuNarin malarkkan^than^ thunnin^in RAnE

$2858$
thunnin^in RAnthannai yunnimun nAviru
munni yavarthaN^ kuRaiyai muTiththiTum
manniya kELvi maRaiyavan mAthavan
chenniyuL n^inRathOr thERRaththa nAmE

$2859$
minnuRRa chin^thai viziththEn viziththalun^
thannuRRa chOthith thalaivan iNaiyili
ponnuRRa mEnip purichaTai n^an^thiyum
ennuR RaRivanAn envizith thAnE

$2860$
chaththiya nyAnath thanipporuL Anan^thany
chiththaththi nillAch chivAnan^thap pEroLi
chuththap pirama thuriyan^ thuriyaththuL
$(1)$uyththa thuriyath thuRupE roLiyE
$(1)$ uyththu

$2861$
paranalla n^ITum parApara nalla
uranalla mIthuNar oNchuTa ralla
tharanalla thAnavai yAyalla vAkum
aranalla Anan^thath thappuRath thAnE

$2862$
muththiyuny chiththiyum muRRiya nyAnaththOn
paththiyuL n^inRu paran^thannuL n^inRumA
$(1)$chaththiyuL n^inROrkkuth thaththuvaN^ kUTalAR
chuththi yakanROr chukAnan^tha pOtharE
$(1)$ chuthTi

$2863$
thuriya athIthany $(1)$chollaRum pAzAm
ariya thuriyam athItham puriyil
viriyuN^ kuviyum viLLA miLirun^than
uruvun^ thiriyum uraippathev vARE
$(1)$ cholluRum


\vskip1cm
$16.$ muththi pEtham $,$ karuma n^iruvANam
\vskip1cm

$2864$
Othiya muththi yaTaivE uyirpara
pEthami lachchivam eythun^ thuriyamO
TAthi chorUpany chorUpaththa thAkavE
Ethami lAn^iru vANam piRan^thathE

$2865$
paRRaR RavarpaRRi n^inRa paramporuL
kaRRaR RavarkaRRuk karuthiya kaNNuthal
chuRRaR RavarchuRRi n^inRaen chOthiyaip
peRRuR RavarkaL pithaRRozin^ thArE


\vskip1cm
$17.$ chUniya champAshaNai
maRai poruTkURRu
\vskip1cm

$2866$
kAyam $(1)$palakai kavaRain^thu kaNmUnRA
Ayam poruvathOr aimpaththO rakkaram
Eya perumA nirun^thu porukinRa
mAyak kavaRRin maRaippaRi $(2)$yEnE
$(1)$ palavakai
$(2)$ yArE

$2867$
thURu paTarn^thu kiTan^thathu thUn^eRi
mARik kiTakkum vakaiyaRi vArillai
mARik kiTakkum vakaiyaRi vALarkku
URik $(1)$kiTan^thathen uLLanpu thAnE
$(1)$ kiDakkumen

$2868$
ARu theruvil akappaTTa chan^thiyiR
chARu paTuvana n^Anku panaiyuLa
ERaR kariyathOr ENiyiT Tappanai
ERaluR REnkaTal EzuN^kaN TEnE

$2869$
$(1)$vazuthalai viththiTap pAkal muLaiththathu
$(2)$puzuthiyaith thONTinEn pUchaNi pUththathu
$(3)$thozuthukoNTOTinOr thOTTakkuTikaN
muzuthum pazuththathu vAzaik kaniyE
$(1)$ vazudhilai
$(2)$ puzudhiyaik kiNDip
$(3)$ muzucham pazuththadhu vAzai iLaN^kani
   thozudhu koNDaRin^dhOr thoTTuDai pArE

$2870$
aiyennum viththinil Anai viLaippathOr
cheyyuNTu cheyyin theLivaRi vArillai
maiyaNi kaNTan manampeRin an^n^ilam
poyyonRu minRip pukaeLi thAmE

$2871$
paLLachcheyyonRuNTupATachchey iraNTuLa
kaLLachchey yaN^kE kalan^thu kiTan^thathu
uLLachchey yaN^kE yuzavuchey vArkaTku
veLLachchey $(1)$yAki viLain^thathu thAnE
$(1)$ yaN^gE

$2872$
mUvaNai yEru muzuvathu mukkANi
thAmaNi kOlith thaRiyuRap pAyn^thiTu
n^AvaNai kOli n^aTuviR cheRuvuzAr
kAlaNai kOlik $(1)$kaLaruzu vArE
$(1)$ kaLarumuLa

$2873$
ERRam iraNTuLa Ezu $(1)$thuravuLa
mUththAn iRaikka iLaiyAn $(2)$paTuththan^Ir
pAththiyiR pAyAthu $(3)$pAzppAyn^thu pOyiTiR
kUththi vaLarththathOr kOzippuL LAmE
$(1)$ kiNaruLa
$(2)$ maDaimARap
$(3)$ pAzeN^gum pAyn^dhadhu

$2874$
paTTip pachukkaL irupaththu n^AluLa
kuTTip pachukkaLO rEzuLa ain^thuLa
$(1)$kuTTip pachukkaL kuTappAl choriyinum
$(2)$paTTip pachuvE panavaRku vAyththathE
$(1)$ paTTi
$(2)$ aTTi

$2875$
IRRup pachukkaL irupaththu n^AluLa
URRup pachukkaL orukuTam pAlpOthum
kARRup pachukkaL kaRan^thuNNuN^ kAlaththu
mARRup pachukkaL varavaRi yOmE

$2876$
thaTTAn akaththil thalaiyAna machchinmEl
moTTA yezun^thathu chempAl malarn^thathu
vaTTam paTavENTi vAymai maTiththiTTuth
thaTTAn athanaith thakain^thukoNTAnE

$2877$
arikkinRa n^ARRaN^kAl allaR kazani
thirikkinRa voTTAny chikkenak kaTTi
varikkinRa $(1)$n^allAn kaRavaiyaip pUTTil
virikkinRa veLLari viththuvith thAmE
$(1)$ n^alla kaRavaiyai yUTTi

$2878$
$(1)$iTAkkoNTu thUvi eruviTTu viththik
$(2)$kiTAkkoNTu pUTTik kiLaRi muLaiyai
$(3)$miTAkkoNTu chORaTTu meLLa vizuN^kAr
$(4)$kiTAkkoNTu chen^n^el aRukkinRa vARE
$(1)$ iDark
$(2)$ kiDark
$(3)$ miDark
$(4)$ aDark

$2879$
viLain^thu kiTan^thathu mElaikku viththathu
viLain^thu kiTan^thathu mElaikkuk kAtham
viLain^thu viLain^thu viLain^thukoL vArkku
viLain^thu kiTan^thathu mEvumuk kAthamE

$2880$
kaLaruzu vArkaL karuththai yaRiyON^
kaLaruzu vArkaL karuthalu millai
kaLaruzu vArkaL kaLarin muLaiththa
vaLariLa vanychiyin $(1)$mAythalu mAmE
$(1)$ vAyththalu

$2881$
kUppiTu koLLAk kuRun^arik koTTakath
thAppiTu pAchaththai yaN^kiyuL vaiththiTTu
n^ATpaTa n^inRu n^alampukun^ thAyizai
ERpaTa illath thinithirun^ thAnE

$2882$
malaimEl mazaipeyya mAnkanRu thuLLak
kulaimEl irun^tha kozuN^kani vIza
ulaimEl irun^tha uRuppenak kollan
mulaimEl amirtham poziyavaith thAnE

$2883$
pArppAn akaththilE pARpachu ain^thuNTu
mEyppArum inRi veRiththuth thirivana
mEyppArum uNTAy veRiyum aTaN^kinAR
pArppAn pachuain^thum $(1)$pAlAch choriyumE
$(1)$ pAlAych

$2884$
AmAkkaL ain^thum ariyERu muppathun^
thEmA iraNToTu thippili yonpathun^
thAmAk kuraN^koLiR Rammanath thuLLana
mUvAk kaTAviTin mUTTukin RArE

$2885$
ezuthAtha puththakath $(1)$thETTin poruLaith
theruLAtha kanni theLin^thirun^ thOtha
malarAtha pUvin $(2)$maNaththin mathuvaip
piRavAtha vaNTu maNamuNTa vARE
$(1)$ thezuththin payanaith
$(2)$ maruvin maNaththaip

$2886$
pOkinRa poyyum pukukinRa poyviththuN^
kUkinRa n^Avalin kUzaith tharuN^kani
AkinRa paiN^kUz avaiyuNNum aivarum
vEkinRa kUrai viruththipeR RArE

$2887$
mUN^kin muLaiyil ezun^thathOr vEmpuNTu
vEmpiniR chArn^thu kiTan^tha panaiyilOr
pAmpuNTu pAmpaith thuraththiththin pArinRi
vEmpu kiTan^thu veTikkinRa vARE

$2888$
paththup $(1)$parumpuli yAnai pathinain^thu
viththakar aivar $(2)$vinOthakar IreNmar
$(3)$aththaku mUvar aRuvar maruththuvar
aththalai aivar amarn^thun^in RArE
$(1)$ perumpuli
$(2)$ vin^Ayakar
$(3)$ vaiththakuravar

$2889$
iraNTu kaTAvuNTu ivvUri nuLLE
iraNTu kaTAvukkum onRE thozumpan
iraNTu kaTAvum iruththip piTikkil
iraNTu kaTAvum orukaTA vAmE

$2890$
oththa manakkollai yuLLE chamankaTTip
paththi valaiyiR paruththi n^iRuththalAl
muththak kayiRAka mUvarkaL $(1)$UrinuL
n^iththam poruthu n^irampan^in RArE
$(1)$ n^Arinum

$2891$
kUkaiyum pAmpuN^ kiLiyoTu pUnyaiyum
n^Akaiyum $(1)$pUzum n^aTuvil $(2)$uRaivana
n^Akaiyaik kUkai n^aNuka luRuthaluN^
kUkaiyaik kaNTeli kUppiTu mARE
$(1)$ puLLum
$(2)$ uRain^dhana

$2892$
kulaikkinRa n^annakai yAN^koN^ kuzakkin
n^ilaikkinRa veLLeli mUnRu koNarn^thAn
ulaikkup puRamenil OTu mirukkum
pulaikkup piRan^thavai pOkinRa vARE

$2893$
kATupuk kArinik kANAr kaTuveLi
kUTupuk kAnathu ain^thu kuthiraiyum
mUTupuk kAnathu ARuLa oTTakam
mUTu pukAviTin mUvaNai yAmE

$2894$
kURaiyuny chORuN^ kuzAyakath theNNeyuN^
kARaiyum n^ANum vaLaiyaluN^ kaNTavar
pARaiyi $(1)$luRRa paRakkinRa chIlaipOl
ARaik kuziyil azun^thukin RArE
$(1)$ leRRap

$2895$
thuruththiyuL Lakkarai thOnRu malaimEl
viruththikaN kANikkap pOvArmup pOthum
varuththiyuL n^inRa malaiyaith thavirppAL
oruththiyuL LALavar UraRi yOmE

$2896$
parun^thuN^ kiLiyum paTupaRai koTTath
thirun^thiya mAthar $(1)$thirumaNap paTTAr
perun^thavap pUtham $(2)$peRaluru vAkum
irun^thiya pERRinil inpuRu vArE
$(1)$ chivamaNap paTTAr
$(2)$ pOluru

$2897$
kUTum paRavai iraikoththi maRRatha
nURupuk kuNNaTi yaRukkuRil ennokkuny
chUTeRi n^eyyuNTu maikAn RiTukinRa
pATaRi vArkkup payaneLi thAmE

$2898$
ilaiyillai pUvuN TinavaN TiN^killai
thalaiyillai vEruNTu thALillai pUvin
kulaiyillai koyyum malaruNTu chUTun^
thalaiyilai thAzn^tha kiLaipula rAthE

$2899$
$(1)$akkarai n^inRathOr Ala maraN^kaNTu
$(2)$n^akkarai vAzththi n^aTuvE payankoLvar
mikkava ranychu thuyaramuN^ kaNTupOyth
thakkavar thAzn^thu kiTakkinRa vARE
$(1)$ akkaNa
$(2)$ n^akkaNa

$2900$
kUppiTu mARRilE vankA TirukAthaN^
kAppiTu kaLLar kalan^thun^in RAruLar
kAppiTu kaLLarai veLLar thoTarn^thiTTuk
kUppiTu mINTathOr kUraikoN TArE

$2901$
koTTiyum Ampalum pUththa kuLaththiTai
eTTiyum vEmpum iniyathOr vAzaiyuN^
kaTTiyun^ thEnuN^ kalan^thuNNa mATTAthAr
eTTip pazaththuk kiLaikkinRa vARE

$2902$
peTaivaNTum ANvaNTum pITikai vaNNak
kuTaikoNTa pAchaththuk kOlamuN TAnuN^
kaTaivaNTu thAnuNNuN^ kaNkalan^ thiTTa
peTaivaNTu thAnpeRRa thinpamu mAmE

$2903$
kollaiyil mEyum pachukkaLaich cheythavan
ellai kaTappith thiRaiyaTik kUTTiyE
vallachey thARRan mathiththapi nallathu
kollaichey n^enychaN^ kuRiyaRi yAthE

$2904$
thaTTaththu n^IrilE thAmarai pUththathu
kuTTaththu n^IriR kuvaLai ezun^thathu
viTTaththi nuLLE viLaN^kaval lArkaTkuk
kuTTaththi liTTathOr kommaTTi yAmE

$2905$
ARu paRavaikaL ain^thakath thuLLana
n^URu paRavai n^unikkompin mElana
ERum perumpathi EzuN^ kaTan^thapin
mARutha linRi manaipuka lAmE

$2906$
koTTanany cheythu kuLikkinRa kUvaluL
vaTTanap pUmi maruvivan^ thURiTuN^
kaTTanany cheythu kayiRRAl thozumiyuL
oTTanany cheythoLi yAvarkku mAmE

$2907$
Ezu vaLaikaTal eTTuk kulavarai
yAzum vichumpinil aN^ki mazaivaLi
thAzu mirun^ilan^ thanmai yathukaNTu
vAza n^inaikkila thAlaya mAmE

$2908$
AliN^ kananychey thakanychuTach chUlaththuch
chAliN^ kamaiththuth thalaimai thavirththanar
kOliN^ kamaiththapin kUpap paRavaikaN
mAliN^kan vaiththathu munpin vaziyE

$2909$
koTTukkun^ thAli iraNTE iraNTukkuN^
koTTukkun^ thAlikkum pArai valithenpar
koTTukkun^ thAlikkum pAraikkum mUnRukkum
iTTam valithenpar Ichan aruLE

$2910$
kayalonRu kaNTavar kaNTE iruppar
muyalonRu kaNTavar mUvarum uyvar
paRaiyonRu pUchal piTippA noruvan
maRaiyonRu kaNTa thuruvampon nAmE

$2911$
kOrai ezun^thu kiTan^tha kuLaththinil
Arai paTarn^thu thoTarn^thu kiTan^thathu
n^Arai paTukinRAR pOlalla n^AthanAr
pArai kiTakkap paTikinRa vARE

$2912$
kollaimuk kAthamuN^ kATaraik $(1)$kAthamum
ellai mayaN^kik kiTan^tha irun^eRi
ellai mayaN^kA thiyaN^kaval $(2)$lArkaT
$(3)$kollai kaTan^thuchen $(4)$RUrpuka lAmE
$(1)$ kAdham
$(2)$ lArkku
$(3)$ ellai
$(4)$ ReydhalumAmE

$2913$
uzavonRu viththu oruN^kina kAlath
thezumazai peyyA thirun^ilach chevvi
$(1)$thazuvi vinaichenRu thAnpaya vAthu
vazuvAthu pOvan vaLarchaTai yOnE
$(1)$ thazuvaNaich chenRu thAm payavAdhu

$2914$
pathuN^kilum pAypuli panniru kAtham
othuN^kiya thaNkaTal Otham ulava
mathuN^kiya vArkaLi yAramu thURap
pothuN^kiya aivaraip pOy$(1)$vaLaith thAnE
$(1)$ viLaith

$2915$
thONiyon RERith thoTarn^thu kaTalpukku
vANipany cheythu vazaN^ki vaLarmakan
n^Ilik kiRaiyumE n^enychin n^ilaithaLarn^
thAlip pazampOl aLikkinRa appE

$2916$
mukkAtha ARRilE mUnRuLa vAzaikaL
chekkup pazuththa $(1)$thirimalaN^ kAyththana
$(2)$pakkanAr mikkAr paTaN^kinAr kanniyar
n^akku $(3)$malaruNTu n^aTuvun^in RArE
$(1)$ thirimAN^gA yaRRadhu
$(2)$ akka NarikAyi laDaN^ginar
$(3)$ malaraDi n^aDuvil n^inRAnE

$2917$
aTiyum muTiyum amain^thathOr Aththi
muTiyum n^uniyinkaN muththalai mUN^kil
koTiyum paTaiyuN^ kOTcharan aiyain^thu
maTiyum valampuri vAyththathav vARE

$2918$
$(1)$panRiyum pAmpum pachumuchu vAnaran^
thenRik kiTan^tha $(2)$chiRun^arik kUTTaththuk
kunRAmai kUTith tharAchin n^iRuththapin
$(3)$kunRi $(4)$n^iRaiyaik kuRaikkinRa vARE
$(1)$ kunRiyum
$(2)$ chivakarik
$(3)$ panRi
$(4)$ yaRivai

$2919$
moTTiththezun^thathOr moTTuNTu moTTinaik
kaTTuviT TOTin malarthaluN^ kANalAm
$(1)$paRRuviT Tammanai pAzpaTa n^OkkinAR
kaTTuviT TArkkanRik kANavoN NAthE
$(1)$ paTTuviT

$2920$
n^IrinRip pAyum n^ilaththiniR pachchaiyAm
yAvarum enRum aRiyaval lArillai
kUru mazaipozi yAthu pozipunal
thErinin^ n^Irmai thiTarinil lAthE

$2921$
kUkai kurun^thama thERik kuNampayil
mOkam ulakuk kuNarkinRa kAlaththu
n^Akamum onRu n^aTuvurai cheythiTum
pAkanu mAkinRa paNpanu mAmE

$2922$
$(1)$vAzaiyuny chUraiyum van^thiTaN^ koNTana
vAzaikkuch chUrai valithu valithenpAr
$(2)$vAzaiyuny chUraiyum vanthuNTany cheythiTTu
vAzai yiTaN^koNTu $(3)$vAzkinRa vARE
$(1)$ vAzaiyaich chUrai valin^dhiDaN^ koNDadhu
$(2)$ vAzaiyin chUraiyai
$(3)$ vAzalumAmE

$2923$
n^ilaththaip piLan^thu n^eTuN^kaTal OTTip
punaththuk kuRavan puNarn^tha kozumIn
vilakkumin yAvarkkum vENTiR kuRaiyA
tharuththamu minRi yaTuvathu mAmE

$2924$
thaLirkkum orupiLLai thaTTA nakaththil
viLippathOr chaN^kuNTu vEn^thanai n^ATik
kaLikkuN^ kuchavarkkuN^ kAvithi yArkkum
aLikkum pathaththon RAyn^thukoL vArkkE

$2925$
kuTaiviTTup pOn^thathu kOyil erumai
paTaikaNTu mINTathu pAthi vaziyil
uTaiyavan man^thiri yuLLalum UrAr
aTaiyA n^eTuN^kaTai ain^thoTu n^AnkE

$2926$
pOkinRa eTTum pukukinRa paththeTTum
Akip paTaiththana onpathu vAythalum
n^Akamum eTToTu n^Alu puraviyum
pAkan viDAviTiR panRiyu mAmE

$2927$
pAchi paTarn^thu kiTan^tha kuLaththiTaik
kUchi yirukkuN^ kurukirai thErn^thuNNun^
thUchi maRavan thuNaivazi eythiTap
pAchaN^ kiTan^thu pathaikkinRa vARE

$2928$
kumpa malaimEl ezun^thathOr kompuNTu
kompukkum appAl aTippathOr kARRuNTu
vampAy malarn^thathOr pUvuNTap pUvukkuL
vaNTAyk kiTan^thu maNaN^koLvan IchanE

$2929$
vINaiyun^ thaNTum viravi yichaimural
thANuvum mEvith thakuthalaip peythathu
vANipany chikken RathuvaTai yAmunnaN^
kANiyum aN^kE kalakkinRa vARE

$2930$
koN^kupuk kAroTu vANipany cheythathu
vaN^kupuk kAlanRi Ayn^thaRi vArillai
thiN^kaLpuk kAl iru LAva thaRin^thilar
thaN^kupuk kArchilar thApathar thAmE

$2931$
pOthum pularn^thathu ponniRaN^ koNTathu
thAthaviz punnai thayaN^ku mirukarai
Ethamil Ichan iyaN^ku n^eRiyithu
mAtha rirun^thOr maNTalan^ thAnE

$2932$
kOmuR RamaruN^ kuTikaLun^ thammilE
kAmuRRa kaththi iTuvar kaTaithoRu
mIvaRRa vellai viTAthu vazikATTi
yAmuRRa thaTTinAl ain^thuNNa lAmE

$2933$
thOTTaththil mAmpazan^ $(1)$thONTivizun^thakkAl
n^ATTin puRaththil $(2)$n^ariyazaith thencheyum
mUTTik koTuththa muthalvanai munniTTuk
kATTik koTuththa$(3)$var kaiviTTavARE
$(1)$ thUN^gi
$(2)$ n^arikaLE thinRiDum
$(3)$ pin

$2934$
pularn^thathu pOthenRu puTkaL chilampap
pularn^thathu pOthenRu pUN^koTi pullip
pulampi navaLOTum pOka n^ukarum
pulampanuk kenRum pularn^thilai pOthE

$2935$
thONiyon RuNTu thuRaiyil $(1)$viTuvathu
vANi mithiththun^in RaivarkO lUnRalum
vANipany cheyvAr vaziyiTai yARRiTai
ANi kalaN^kil athuvithu vAmE
$(1)$ viDuvana


\vskip1cm
$18.$ mOna chamAthi
\vskip1cm

$2936$
n^inRAr irun^thAr kiTan^thAr enavillai
chenRArthany chiththa mOna chamAthiyAm
manREyu maN^kE maRaipporu LonRuNTu
chenRAN^ kaNain^thavar chErkinRa vARE

$2937$
kATTuN^ kuRiyuN^ $(1)$kaTan^thavar kAraNam
ETTin puRaththil ezuthivaith thenpayan
kUTTuN^ kurun^an^thi kUTTiTi nallathu
ATTin kazuththil $(2)$atharkiTan^ thaRRE
$(1)$ kaDan^dhavak
$(2)$ adharkaRan^ dhaRRE

$2938$
uNarvuTai yArkaT kulakamun^ thOnRum
uNarvuTai yArkaT kuRuthuya rillai
uNarvuTai yArkaL uNarn^tha ak kAlam
uNarvuTai yArkaL uNarn^thukaN TArE

$2939$
maRappathu vAyn^inRa mAyan^an nATan
piRappinai n^IN^kiya pEraru LALan
chiRappuTai $(1)$yAnthiru maN^kaiyun^ thAnum
uRakkamil pOkath thuRaN^kiTun^ thAnE
$(1)$ yALthiru

$2940$
thuriyaN^kaL mUnRum kaTan^thoLir chOthi
ariya thuriya mathilmIthu mUnRAy
virivu kuvivu vizuN^ki yumizn^thE
uraiyil an^upU thikaththinuL LAnE

$2941$
uruvili $(1)$yUnili yUnamon Rilli
thiruvili thIthili thEvarkkun^ thEvan
poruvili pUthap paTaiyuTai yALi
maruvili van^then manampukun^ thAnE
$(1)$ UNili onRu monRili

$2942$
kaNTaRi $(1)$vArillaik kAyaththin n^an^thiyai
eNTichai yOrum iRaivanen REththuvar
aNTaN^ kaTan^tha aLavilA Anan^thath
thoNTar mukan^tha $(2)$thuRaiyaRi yOmE
$(1)$ yArin^dhak kAyaththuL
$(2)$ thuRaiyaRivOmE
$(2)$ thuRaiyaRiyArE

$2943$
thaRpara malla chathAchivan thAnalla
n^iTkaLa malla chakaLa n^ilaiyalla
aRputha mAki yan^upOkak kAmampOR
kaRpanai yinRik kalan^thun^in RAnE

$2944$
mukaththiR kaNkoNTu kANkinRa mUTarkAL
akaththiR kaNkoNTu $(1)$kANpathE Anan^tham
makaTkuth $(2)$thAythan maNALanO TATiya
chukaththaich chollenRAR chollumAReN^N^anE
$(1)$ pArppadhE
$(2)$ thAyar

$2945$
appinil uppena aththan aNain^thiTTuch
cheppu parAparany chErpara mumviTTuk
kappuRu choRpatha mALak kalan^thamai
eppaTi yappaTi ennumav vARE

$2946$
kaNTArk kazakithu kAnychirath thinpazan^
thinRArk kaRiyalAm appazath thinchuvai
peNTA nirampi maTaviya LAnAR
koNTAn aRivan kuNampala thAnE

$2947$
n^an^thi yirun^thAn n^aTuvuth theruvilE
chan^thi chamAthikaL thAmE yozin^thana
un^thiyi nuLLE yuthiththezuny chOthiyaip
pun^thiyi nAlE puNarn^thukoN TEnE

$2948$
vithaRu paTAvaNNam vERirun^ thAyn^thu
pathaRu paTAthE pazamaRai pArththuk
kathaRiya pAzaik kaTan^than^thak kaRpanai
uthaRiya pAzil oTuN^kukin REnE

$2949$
vATA $(1)$malarpunai chEvaTi vAnavar
kUTAr aRan^eRi n^AToRu minpuRach
chETAr kamalach chezunychuTa ruTchenRu
n^ATAr amuthuRa n^ATAr $(2)$amuthamE
$(1)$ malarppunai
$(2)$ amudhE

$2950$
athukken Riruvar amarn^thachoR kETTum
pothukkenak kAmam pulappaTu mApOl
$(1)$chathukkenRu vERE chamain^thAraik kANa
mathukkonRaith thArAn vaLan^tharu manRE
$(1)$ adhukkenRu

$2951$
thAnum azin^thu thanamum azin^thun^I
TUnum azin^thu uyirum azin^thuTan
vAnum azin^thu manamum azin^thupin
n^Anum azin^thamai n^AnaRi yEnE

$2952$
iruLUm veLiyum iraNTaiyum mARRip
poruLiR poruLAyp porun^thavuL LAki
aruLAl azin^thiTum aththan aTikkE
uruLAtha kanmana muRRun^in $(1)$REnE
$(1)$ RAnE

$2953$
onRin^in RuLLE yuNarn^thEn parAparam
onRin^in RuLLE yuNarn^thEn chivakathi
onRin^in RuLLE yuNarn^thEn uNarvinai
onRin^in REpala vUzikaN TEnE

\vskip1cm
$19.$ varaiyurai mATchi
\vskip1cm

$2954$
thAnvarai vaRRapi nArai varaivathu
thAnava nAnapi nArai n^inaivathu
kAmanai venRakaN NArai yukappathu
thUmozi vAchakany chollumin n^IrE

$2955$
uraiyaRRa thonRai yuraicheyyu mUmarkAL
karaiyaRRa thonRaik karaikANa lAkumO
thiraiyaRRa n^IrpOl chin^thai theLivArkkup
$(1)$puraiyaR Rirun^thAn purichaTai yOnE
$(1)$ puraiyaRRu n^inRAn

$2956$
manamAyai mAyaiim mAyai mayakka
manamAyai thAn $(1)$mAya maRRonRu millai
pinaimAyva thillai pithaRRavum vENTA
thanaiyAyn^ thiruppathu thaththuvan^ thAnE
$(1)$ mAyu


\vskip1cm
$20.$ aNain^thOr thanmai
\vskip1cm

$2957$
malamillai mAchillai mAnApi mAnaN^
kulamillai koLLuN^ kuNaN^kaLu millai
n^alamillai n^an^thi nyAnaththi nAlE
palamanni $(1)$yanpiR pathiththuvaip pOrkkE
$(1)$ yAN^gE madhiththuvaip pArkkE

$2958$
ozin^thEn piRavi yuRavennum pAchaN^
kazin^thEn kaTavuLUm n^Anumon RAnEn
azin^thAN^ kinivaru mAkkamum vENTEn
chezunychAr puTaiya chivanaik kaNTEnE

$2959$
Alaik karumpum amuthum ak kAramuny
chOlaith thaNNIrum uTaiththeN^kaL n^ATTiDaip
pIlikkaN Nanna vaTivuchey vALoru
kOlappeN NATkuk kuRaiyonRu millaiyE

$2960$
ArAlum ennai amaTTavoN NAthinich
chIrAr pirAnvan^then chin^thai pukun^thanan
chIrATi yaN^kE thirivathal lAl ini
yArpATuny chArA aRivaRin^ thEnE

$2961$
pirin^thEn piraman piNiththathOr pAchan^
therin^thEn chivakathi chellu n^ilaiyai
arin^thEn vinaiyai ayilmana vALAl
murin^thEn puraththinai mun^thukin REnE

$2962$
onRukaN TIr ula kukkoru theyvamum
onRukaN TIr ula kukkuyi rAvathu
n^anRukaN TIr$(1)$n^al n^amachchivA yappazan^
thinRukaN $(2)$TERkithu thiththiththa vARE
$(1)$ ini
$(2)$ DARkuth

$2963$
chan^thiran pAmpoTuny chUTuny chaTAtharan
van^thennai yANTa maNiviLak kAnavan
an^thamum Athiyum illA arumporuL
chin^thaiyin mEvith thiyakkaRuth thAnE

$2964$
paNTeN^kaL Ichan n^eTumAl piramanaik
kaNTaN^ kirukkuN^ karuththaRi vArillai
viNTaN^kE thOnRi veRumana mAyiTil
thuNTaN^ kirun^thathOr thURathu vAmE

$2965$
annaiyum aththanum anpuRRa thallathu
annaiyum aththanu mAraRi vArennai
annaiyum aththanu miyAnum uTanirun^
thannaiyum aththanai yAnpuran^ thEnE

$2966$
koNTa chuziyuN^ kulavarai yuchchiyum
aNTarum aNTath thalaivarum Athiyum
eNTichai yOrumvan^ thenkaith thalaththuLE
$(1)$uNTanar n^Anini uyn^thozin^ thEnE
$(1)$ uNDena n^Amini

$2967$
thAnE thichaiyoTu thEvaru mAyn^iRkun^
thAnE $(1)$vaTavarai yAthiyu mAyn^iRkun^
thAnE yuTaluyir thaththuva mAyn^iRkun^
thAnE yulakil thalaivanu mAmE
$(1)$ thaDavarai
$(1)$ kaDalmalai

$2968$
n^amanvarin nyAnavAL koNTE eRivan
chivanvarin n^AnuTan pOvathu thiNNam
pavamvarum valvinai paNTE yaRuththEn
thavamvaruny chin^thaikkuth thAnethi rArE

$2969$
chiththany chivamAy malamUnRuny cheRRavar
chuththach chivamAvar thOyAr malapan^thaN^
kaththuny chilukuN^ kalakamuN^ kaikANAr
chaththam paravin^thu thAnAmen ReNNiyE

$2970$
$(1)$n^inaippum maRappum ilAthavar n^enycham
vinaippaR RaRukkum vimalan irukkum
vinaippaR RaRukkum vimalanaith thETi
n^inaikkap peRilavan n^ILiya nAmE
$(1)$ n^inaippu maRappu milAdha viTTadhE

$2971$
chivaperu mAnenRu n^Anazaith thEththath
thavaperu mAnenRu thAnvan^thu n^inRAn
avaperu mAnennai yALuTai n^Athan
pavaperu mAnaip paNin^thun^in REnE

$2972$
paNin^thun^in REnpara mAthi pathiyaith
thuNin^thun^inREn inimaRRonRumvENTEn
aNin^thun^in REnuTal Athip pirAnaith
thaNin^thun^in REnchivan thanmaikaNTEnE

$2973$
ennenycham Ichan iNaiyaTi thAnychErn^thu
munnanychey thEththa muzuthum piRappaRun^
thannenycham illAth thalaivan thalaivithi
pinnanychey thennaip piNakkaRuth thAnE

$2974$
piNakkaRuth thAnpiNi mUppaRuth theNNuN^
kaNakkaRuth thANTanan kANan^thi ennaip
piNakkaRuth thennuTan munvan^tha thunpam
vaNakkaluR REnchivam van^thathu thAnE

$2975$
chivanvan^thu thEvar kuzAmuTan kUTap
pavamvan^ thiTan^inRa pAcham aRuththiT
Tavanen^thai yANTaruL Athip perumAn
avanvan^then nuLLE yakappaTTa vARE

$2976$
karumbun^ thEnuN^ kalan^dhadhOr kAyaththil
arumbuN^ kan^dhamu mAkiya Anan^dham
virumbiyE uLLam veLiyuRak kaNDapin
karumbuN^ kaiththadhu thEnum puLiththadhE

$2977$
uLLa chariyAthi oTTiyE mITTenpAl
vaLLal aruththiyE vaiththa vaLampATich
cheyvana ellAny chivamAkak kANTalAR
kaivaLa minRik karukkaTan^ thEnE

$2978$
mINTAr kamalaththuL aN^ki mikachchenRu
thUNTA viLakkin RakaLin^ey chOrthalum
pUNTAL oruththi puvanachU TAmaNi
mANTA noruvankai van^thathu thAnE

$2979$
ARE yaruvi yakaN^kuLam onRuNTu
n^URE chivakathi n^uNNithu vaNNamuN^
kURE kuvimulaik kompanai yALoTum
vERE yirukkum vizupporuL thAnE

$2980$
$(1)$anpuL uruki azuvan araRRuvan
enpum uruka irAppakal Eththuvan
enpon maNiyai iRaivanai yIchanaith
thinpan kaTippan $(2)$thiruththuvan thAnE
$(1)$ anbum
$(2)$ thiruththalu mAmE

$2981$
manamvi rin^thu kuvin^thathu mAthava
manamvi rin^thu kuvin^thathu $(1)$vAyu
vanamvi rin^thu kuvin^thathu mannuyir
manamvi rin^thurai mANTathu muththiyE
$(1)$ vAyuvu manamvi

\vskip1cm
$21.$ thOththiram
\vskip1cm

$2982$
mAyanai n^ATi manan^eTun^ thErERip
pOyina n^ATaRi yAthE pulampuvar
thEyamum n^ATun^ thirin^theN^kaL chelvanaik
kAyamin nATTiTaik kaNTukoN TEnE

$2983$
mannu $(1)$malaipOl mathavA raNaththinmEl
innichai pATa irun^thava rArenil
munniyal kAla muthalvanAr n^Amaththaip
panninar enRE pATaRi vIrE
$(1)$ malaiyOn

$2984$
muththinin muththai mukiziLa nyAyiRRai
eththanai vAnOrum Eththum iRaivanai
aththanaik kANA tharaRRukin REnaiyOr
piththan ivanenRu pEchukin RArE

$2985$
pukun^thun^in RAneN^kaL puNNiya mUrththi
pukun^thun^in RAneN^kaL pOthaRi vALan
pukun^thun^in RAnaTi yArthaN^kaL n^enycham
pukun^thun^in RAnaiyE pORRukin REnE

$2986$
pUthakkaN NATiyiR pukun^thilan pOthuLan
vEthakkaN NATiyil vERE veLippaTu
n^IthikkaN NATi n^inaivAr manaththuLan
kIthakkaN NATiyiR kETTun^in REnE

$2987$
n^AmamO rAyiram Othumin n^Athanai
EmamO rAyirath thuLLE ichaivIrkaL
OmamO rAyiram Othaval lAravar
kAmamO rAyiraN^ kaNTozin^ thArE

$2988$
pORRukin REnpukazn^ thumpukaz nyAnaththaith
thERRukin REnchin^thai n^Ayakan chEvaTi
chARRukin REn aRai yOchiva yOkaththai
pORRukin REn em pirAnenRu n^AnE

$2989$
n^AnAvithany cheythu n^ATumin n^an^thiyai
UnAr kamalaththi nUTuchen RappuRam
vAnOr ulakam vazippaTa mINTapin
thEnAra vuNTu theviTTalu mAmE

$2990$
van^thun^in RAnaTi yArkaT karumporuL
in^thira nAthi imaiyavar vENTinuny
chun^thara mAthar thuzaniyon Rallathu
an^thara vAnaththin appuRa mAmE

$2991$
maNNiR kalaN^kiya n^IrpOl manitharkaL
eNNiR kalaN^ki iRaivan ivanennAr
uNNiR kuLaththin mukan^thoru pAlvaiththuth
theNNiR paTuththa chivanava nAmE

$2992$
meyththavath thAnai virumpum oruvarkkuk
kaiththalany chErtharu n^ellik kaniyokkuny
chuththanaith thUyn^eRi yAyn^inRa thEvarkaL
aththanai n^ATi amain^thozin^ thEnE

$2993$
amain^thozin^ thEn aLa vilpukaz nyAnany
chamain^thozin^ thEnthaTu mARRamon Rillai
pukain^thezum pUthalam puNNiyan n^aNNi
vakain^thu koTukkinRa vaLLalu mAmE

$2994$
vaLLaR Ralaivanai vAnan^an nATanai
veLLap punaRchaTai vEtha muthalvanaik
kaLLap perumakkaL kANparko lOenRu
uLLaththi nuLLE yoLiththirun^ thALumE

$2995$
ALum malarppathan^ than^tha kaTavuLai
n^ALum vazipaTTu n^anmaiyuL n^inRavar
kOLum vinaiyum aRukkuN^ kurichilin
vALu manaththoTum vaiththozin^ thEnE

$2996$
virumpil avanaTi vIra chuvarkkam
porun^thil avanaTi puNNiya lOkan^
thirun^thil avanaTi thIrththamu mAkum
varun^thi yavanaTi vAzththaval lArkkE

$2997$
vAnaka mUTaRuth thAniv vulakinil
thAnaka millAth thaniyAkum pOthakan
kAnaka vAzaik kanin^ukarn^ thuLLuRum
pAnakach chOthiyaip paRRin^in REnE

$2998$
vithiyathu mElai yamarar uRaiyum
pathiyathu pAypunaR kaN^kaiyum uNTu
thuthiyathu tholvinaip paRRaRu vikkum
pathiyathu vavviTTa than^thamu mAmE

$2999$
mElathu vAnavar kIzathu mAthavar
thAniTar mAnuTar kIzathu mAthanaN^
kAnathu kUviLa mAlai kamazchaTai
Anathu cheyyumem Aruyir thAnE

$3000$
chUzuN^ karuN^kaTal n^anychuNTa kaNTanai
Ezum iraNTilum Ichan piRappili
yAzuny chunaiyum aTaviyum aN^kuLan
vAzum ezuththain^thu mannanu mAmE

$3001$
ulakama thoththumaN Noththuyar kARRai
alarkathir aN^kiyoth thAthip pirAnum
n^ilaviya mAmukil n^Iroththu mINTach
chelavoth thamarthikaith thEvarpi rAnE

$3002$
parichaRin^ thaN^kuLan aN^ki arukkan
parichaRin^ thaN^kuLan mAruthath thIchan
parichaRin^ thaN^kuLan mAmathi nyAnap
parichaRin^ thannilam pArikku mARE

$3003$
an^thaN^ kaTan^thum athuvathu vAyn^iRkum
pan^tha vulakiniR kIzOr perumporuL
than^tha vulakeN^kun^ thAnE parAparan
van^thu paTaikkinRa mANpathu vAmE

$3004$
muththaNTa vIraNTa mEmuTi yAyinum
aththan uruvam ulakE zenappaTum
aththanin pAthALam aLavuLLa chEvaTi
maththar athanai makizn^thuNa rArE

$3005$
Athip pirAnn^am pirAnav vakaliTach
chOthip pirAnchuTar mUnRoLi yAyn^iRkum
Athip pirAnaNTath thappuRaN^ kIzavan
Athip pirAnn^aTu vAkin^in RAnE

$3006$
aNTaN^ kaTan^thuyarn^ thON^kumperumaiyan
piNTaN^ kaTan^tha piRavich chiRumaiyan
thoNTar n^aTan^tha kanaikazal kANToRun^
thoNTarkaL thUyn^eRi thUN^kin^in RAnE

$3007$
ulavuchey n^Okkam peruN^kaTal chUza
n^ilamuzu thellA n^iRain^thanan Ichan
palamuzu thellAm paTaiththanan munnE
pulamuzu ponniRa mAkin^in RAnE

$3008$
parApara nAkippal lUzikaL thORum
pArapara nAyiv vakaliTan^ thAN^kith
tharApara nAyn^inRa thanmai yuNarAr
n^irApara nAki n^iRain^thun^in RAnE

$3009$
pORRum perun^theyvan^ thAnE piRarillai
URRamum Ochaiyum Ochai yoTukkamum
vERRuTal thAnen Rathuperun^ theyvamAN^
kARRathu Ichan kalan^thun^in RAnE

$3010$
thikaiyanaith thunychiva nEyava nAkin
mikaiyanaith thunycholla vENTA manitharE
pukaiyanaith thumpuRam aN^kiyiR kUTu
mukaiyanaith thum eN^kaL Athip pirAnE

$3011$
akanRAn akaliTam Ezumon RAki
ivanRA nenan^in ReLiyanu mallan
chivanRAn palapala chIvanu mAki
n^avinRAn ulakuRu n^ampanu mAmE

$3012$
kalaiyoru mUnRuN^ kaTan^thappAl n^inRa
thalaivanai n^ATumin thaththuva n^Athan
vilaiyillai viNNava rOTum uraippan
n^araiyillai yuLLuRu muLLavan thAnE

$3013$
paTikAl piramanchey pAcham aRuththu
n^eTiyAn kuRumaichey n^Echam aRuththuch
cheTiyAr thavaththiniR cheythozil n^Ikki
aTiyEnai uyyavaith thanpukoN TAnE

$3014$
Ichanen ReTTuth thichaiyum iyaN^kina
Ochaiyi ninRezu chaththam ulappili
thEchamon RAN^kE chezuN^kaNTam onpathum
vAcha malarpOl maruvin^in RAnE

$3015$
illanu mallan uLanallan emmiRai
kallathu n^enycham piLan^thiTuN^ kATchiyan
thollaiyan thUyan thuLakkilan thUymaNi
chollaruny chOthi thoTarn^thun^in RAnE

$3016$
uLLath thoTuN^kum puRaththuLum n^AnenuN^
kaLLath thalaivan kamazchaTai n^an^thiyum
vaLLaR perumai vazakkanychey vArkaLtham
aLLaR kaTalai aRuththun^in RAnE

$3017$
mARethir vAnavar thAnavar n^AToRuN^
kURuthal cheythu kuraikazal n^ATuvar
URuvar uLLath thakaththum puRaththuLum
vERuchey thAN^kE viLakkoLi yAmE

$3018$
viNNilum van^tha veLiyilan mEniyan
kaNNilum van^tha pulanallan kATchiyan
paNNinil van^tha payanallan pAnmaiyan
eNNilA nan^thamum eN^kaL pirAnE

$3019$
uththaman eN^kum ukakkum peruN^kaTal
n^iththilach chOthiyan n^Ilak karumaiyan
eththanai kAlamum eNNuvar Ichanaich
chiththar amararkaL thErn^thaRi yArE

$3020$
n^iRampala evvaNNam avvaNNam Ichan
aRampala evvaNNam avvaNNam inpam
maRampala evvaNNam avvaNNam pAvam
puRampala kANinum pORRaki lArE

$3021$
iN^kun^in RAnaN^ku n^inRanan eN^kuLan
poN^kin^in RAnpuva nApathi puNNiyan
kaN^kuln^in RAnkathir mAmathi nyAyi
ReN^kun^in RAnmazai pOliRai thAnE

$3022$
uNarvathu vAyumE yuththama mAyum
uNarvathu n^uNNaRi vemperu mAnaip
puNarvathu vAyum pulliya thAyum
uNarvuTal aNTamu mAkin^in RAnE

$3023$
thanvali yAlula kEzun^ thariththavan
thanvali yAlE yaNuvinun^ thAneyyan
thanvali yAnmalai eTTinun^ thAnchArAn
thanvali yAlE thaTaN^kaTa lAmE

$3024$
EnOr perumaiya nAkilum emmiRai
UnE chiRumaiyuL uTkalan^ thaN^kuLan
vAnOr aRiyum aLavallan mAthEvan
thAnE yaRiyun^ thavaththin aLavE

$3025$
$(1)$piNTAlam viththil ezun^tha perumuLaik
kuNTAlaN^ kAyaththuk kuthirai pazuththathu
uNTanar uNTAr uNarvilA mUTarkaL
piNTaththuT paTTuppiNaN^kukin RArkaLE
$(1)$ viNDAlam


\vskip1cm
$22.$ charva viyApi
\vskip1cm

$3026$
Eyuny chivapOka mIthanRi yOroLi
Ayum aRivaiyum mAyA upAthiyAl
Eya pariya puriyun^ thanatheythuny
chAyun^ thanathu viyApakan^ thAnE

$3027$
n^AnaRin^ thapporuL n^ATaviTa millai
vAnaRin^ thaN^kE vaziyuRa vimmiTum
UnaRin^ thuLLE uyirkkinRa oNchuTar
thAnaRin^ theN^kun^ thalaippaTa lAmE

$3028$
kaTaliTai vAzkinRa kauvai yulakath
thuTaliTai vAzvukoN TuLLoLi n^ATi
uTaliTai vaikinRa uLLuRu $(1)$thEvanaik
kaTalin malithiraik kANalu mAmE
$(1)$ thEnaik

$3029$
perunychuTar mUnRinum uLLoLi yAkith
therin^thuTa lAyn^iRkun^ thEvarpirAnum
irunychuTar viTTiT TikaliTa mellAm
parin^thuTan pOkinRa palkOrai yAmE

$3030$
uRuthiyi nuLvan^tha vuLvinaip paTTu
iRuthiyin vIzn^thAr iraNama thAkuny
chiRuthiyin uLLoLi thippiya mUrththi
peRuthiyin mElOr perunychuTa rAmE

$3031$
paRRi nuLLE $(1)$paramAya paranychuTar
muRRinu muRRi muLaikkinRa mUnRoLi
n^eRRiyi nuLLE n^inaivAy n^ilaitharu
maRRava nAyn^inRa mAthavan thAnE
$(1)$ paramAyp

$3032$
thEvanu mAkun^ thichaithichai $(1)$paththuLum
Evanu mAmviri n^Irula kEzaiyum
Avanu mAmamarn^ theN^ku mulakinum
n^Avanu mAki n^aviRRukin RAnE
$(1)$ paththaiyum

$3033$
n^OkkuN^ karuTan n^oTiyE zulakaiyum
kAkku mavanith thalaivanu maN^kuLa
n^Ikkum vinaiyen n^imalan piRappili
pOkkum varavum puNaraval lAnE

$3034$
chezunychaTai yanchempo nEyokku mEni
ozin^thana vAyu oruN^kuTan kUTuN^
kazin^thilan eN^kum piRappilan Ichan
ozin^thila $(1)$nEzula koththun^in RAnE
$(1)$ kEzula

$3035$
uNarvum avanE uyirum avanE
puNarvum avanE pulanum avanE
iNaru mavanRannai eNNalum mAkAn
thuNarin malarkkan^than^ thunnin^in RAnE

$3036$
pulamaiyin n^ARRamil puNNiyan en^thai
n^alamaiyin nyAna vazakkamu mAkum
vilamaiyil vaiththuL vEthiyar kURum
palamaiyil eN^kum paran^thun^in RAnE

$3037$
viNNava nAyula kEzukku mEluLan
maNNava nAyvalany chUzkaTal Ezukkun^
thaNNava nAyathu thanmaiyin n^iRpathOr
kaNNava nAkik kalan^thun^in RAnE

$3038$
n^inRanan mAloTu n^Anmukan thAnAki
n^inRanan thAnn^ilaN^ kIzoTu mElena
n^inRanan thAnn^eTu mAlvarai EzkaTal
n^inRanan thAnE vaLaN^kani yAyE

$3039$
puvanA pathimiku puNNiyan en^thai
avanE ulakil aTarperum pAkan
avanE arumpala chIvanu mAkum
avanE iRaiyena mAluRRa vARE

$3040$
uNNin RoLirum ulavAp pirANanum
viNNin RiyaN^kum virikathirch chelvanum
maNNin RiyaN^kum vAyuvu mAyn^iRkuN^
kaNNin RilaN^kum karuththavan thAnE

$3041$
eNNum ezuththum inanycheyal avvazip
paNNun^ thiRanum paTaiththa paramanaik
kaNNiR kavaruN^ karuththil athuvithu
uNNin RurukkiyOr Ayamu mAmE

$3042$
irukkinRa eNTichai aNTampA thALam
urukkoTu thannaTu vON^kaviv vaNNaN^
karukkoTu eN^kuN^ kalan^thirun^ thAnE
thirukkonRaivaiththachezunychaTaiyAnE

$3043$
palavuTan chenRAp pArmuzu thIchan
chelavaRi vArillai chEyan aNiyan
$(1)$alaivilan chaN^karan Athiem mAthi
$(2)$palavila thAyn^iRkum pAnmaival lAnE
$(1)$ n^alaviyan
$(2)$ palavila kAy

$3044$
athuvaRi vAnavan Athip purANan
ethuvaRi yAvakai n^inRavan Ichan
pothuvathu vAna puvanaN^kaL eTTum
ithuvaRi vAnn^an^thi eN^kaL pirAnE

$3045$
n^Irum n^ilanum vichumpaN^ki mAruthan^
thUrum uTampuRu chOthiyu mAyuLan
pErum parAparan pinynyakan emmiRai
Uruny chakalan ulappili thAnE

$3046$
mUla nuraicheytha mUvA yiran^thamiz
mUla nuraicheytha mun^n^URu man^thiram
mUla nuraicheytha muppa thupathEcham
mUla nuraicheytha mUnRum onRAmE

\vskip1cm
$23.$ vAzththu
\vskip1cm

$3047$
vAzkavE vAzkaen n^an^thi thiruvaTi
vAzkavE vAzka malamaRuth thAnpatham
vAzkavE vAzka meynynyAnath thavanthAL
vAzkavE vAzka malamilAn pAthamE

\vskip1cm

onbadhAm than^dhiram muRRiRRu

\vskip1cm

thirumUlar aruLichcheydha thiruman^dhiram muRRiRRu

\vskip1cm
     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

Related Content

Aindham Thanthiram

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Irandam Thandhiram