logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Nalam Thandhiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page

     thiruchchiRRambalam 


$1.$ achapai
\vskip1cm

$884.$
pORRUkin REnpukazn^ dhumpukal nyAnaththaith
thERRukin REnchin^dhai n^Ayakan chEvaDi
chARRukin REn.haRai yOchiva yOkaththai
ERRukin REnn^am pirAn.hOr ezuththE

$885.$
Orezuth thAlE ulakeN^kun^ thAnAki
Irezuth thAlE ichain^dhaN^ kiruvarAy
mUvezuth thAlE muLaikkinRa chOdhiyai
mAvezuth thAlE mayakkamE uRRadhE

$886.$
thEva ruRaikinRa chiRRam palam enRun^
thEva ruRaikinRa chidhamparam enRun^
thEvar uRaikinRa thiruam palamenRun^
thEvar uRaikinRa thenpodhu vAmE

$887.$
AmEpon nambalam aRpudham Anan^dham
AmE thirukkUth thanavaradha thANDavam
AmE piraLaya mAkum ath thANDavam
AmEchaN^ kArath tharun^thAN DavaN^kaLE

$888.$
thANDava mAna $(1)$thaniyezuth thOrezuth
thANDava mAna dhanukkira kaththozil
thANDavak kUththuth thanin^inRa thaRparan^
thANDavak kUththuth thamaniyan^ thAnE
$(1)$ thaniyOrezuth thOrain^dhu

$889.$
thAnE paranychuDar thaththuva mAyn^iRkun^
thAnE akAra ukArama dhAyn^iRkun^
thAnE paranychuDar thaththuvak kUththukkuth
thAnE thanakkuth tharAthalan^ thAnE

$890.$
tharAthala mUlaikkuth thaRpara mAparan
tharAthalam veppu $(1)$n^amachi vAyavAn^
tharAthalany cholliR RAnvA chiyavAkun^
tharAthala yOkan^ thayAvAchi yAmE
$(1)$ n^amavA chiyavAn^

$891.$
AmE chivaN^kaL akAra ukAraN^kaL 
AmE paraN^kaL aRiyA viDam enpa
AmE thirukkUth thaDaN^kiya chiRparam
AmE chivagadhi Anan^dha mAmE

$892.$
Anan^dha mUnRum aRiviraN DonRAkum
Anan^dhany chivAya aRivAr palarillai
Anan^dha mODum aRiyaval lArkaTku
Anan^dhak kUththAy akappaDun^ thAnE

$893.$
paDuva dhiraNDum palakalai vallAr
paDuva dhON^kAram panychAk karaN^kaL
paDuvadhu chaN^kArath thANDavap paththi
paDuvadhu kONam paran^dhiDum vARE

$894.$
vARE chadhAchiva mARilA Akamam
vARE chivagadhi vaNDuRai punnaiyum
vARE thirukkUththu Akama vachanaN^kaL
vARE podhuvAku manRin amalamE

$895.$
amalam padhipachu pAchaN^kaL Akamam
amalan^ thirOthAyi yAkumA nan^dhamAm
amalany chol ANava mAyai kAmiyam
amalan^ thirukkUththaN^ kAmiDan^ thAnE

$896.$
thAnE thanakkuth thalaivanu mAyn^iRkun^
thAnE thanakkuth $(1)$thanmalai yAyn^iRkun^
thAnE thanakkuth thanmaya mAyn^iRkun^
thAnE thanakkuth thalaivanu mAmE
$(1)$ thanamalai

$897.$
thalaivanu mAyn^inRa thaRparak kUththanaith
thalaivanu mAyn^inRa chaRpAth thiraththaith
thalaivanu mAyn^inRa thAdhaviz nyAnath
thalaivanu mAyn^inRa thALiNai thAnE

$898.$
iNaiyAr thiruvaDi eTTezuth thAkum
iNaiyAr kazaliNai yIrainycha dhAkum
iNaiyAr kazaliNai aimbaththon RAkum
iNaiyAr kazaliNai EzA yiramE

$899.$
EzA yiramAy irupadhAy muppadhAy
EzA yiraththum ezukODi thAnAki
$(1)$EzA yiraththuyir eNNilA man^dhiram
EzA yiraNDAy irukkinRa vARE
$(1)$ EzA yiraththuyar

$900.$
irukkinRa man^dhiram EzA yiramAm
irukkinRa man^dhiram eththiRam illai
irukinRa man^dhirany chivanthiru mEni
irukkinRa man^dhiram ivvaNNan^ thAnE

$901.$
thAnE thanakkuth thakun^aTTan^ thAnAkun^
thAnE akAra ukArama dhAyn^iRkun^
thAnE $(1)$ rIN^kArath thaththuvak kUththukkuth
thAnE ulakil thanin^aDan^ thAnE
$(1)$ hrIN^kAraththath thuvamAy n^iRkum

$902.$
n^aDamiraN DonRE n^aLinama dhAkum
n^aDamiraN DonRE n^amancheyyuN^ kUththu
n^aDamiraN DonRE n^akaicheyA man^dhiram
n^aDanychiva liN^kam n^alanychempu ponnE

$903.$
chempupon nAkuny chivAya n^amavenniR
chempupon nAkath thiraNDadhu chiRparany
chempupon nAkum shrIyuN^ kirIyumenach
chempon nAna thiruvam palamE

$904.$
thiruvam palamAkach chIrchchak karaththaith
thiruvam palamAka IrARu kIRith
thiruvam palamAka irupaththainy chAkkith
thiruvam palamAkach chepikkinRa vARE

$905.$
vARE chivAya $(1)$ n^amachchi vAyan^ama
vARE chepikkil varumpEr piRappillai
vARE aruLAl vaLarkUththuk kANAlAm
vARE chepikkil varunychempu ponnE
$(1)$ n^amamachi vAyan^a

$906.$
ponnAna man^dhiram pukalavum oNNAdhu
ponnAna man^dhiram $(1)$ poRikinychu kaththAkum
ponnAna man^dhiram pukaiyuNDu pUrikkiR
ponnAkum vallOrk kuDampupoR pAdhamE
$(1)$ pOkikkuny chiththarkkum

$907.$
poRpAdhaN^ kANalAm puththirar uNDAkum
poRpAdhath thANaiyE chempupon nAyiDum
poRpAdhaN^ kANath thirumEni yAyiDum
poRpAdha n^annaDany chin^dhanai chollumE

$908.$
chollu morukUTTiR pukkuch chukikkalAm
n^alla maDavAr n^ayan^dhuDa nEvaruny
chollinum pAchach chuDarpAmpu n^IN^kiDuny
chollum thirukkUththin $(1)$ chUkkuman^ thAnE
$(1)$ chUkkamam $($ ivvARE ellA iDaN^kaLilum koLka $)$

$909.$
chUkkumam eNNA yiranychepith thAlumER
chUkkuma mAna vaziyiDaik kANalAny
chUkkuma mAna vinaiyaik keDukkalAny
chUkkuma mAna chivanadhA nan^dhamE

$910.$
Anan^dham $(1)$Anan^dham onRen RaRain^dhiDa
Anan^dham $(2)$Anan^dham AIUEOmen Rain^dhiDam
Anan^dham Anan^dham anychuma dhAyiDum
Anan^dham $(3)$Anan^dham am.hhrIm.ham xam.hAm.hAkumE
$(1)$ onRen RaRain^dhiDam Anan^dham
$(2)$ AIUEOen Rain^dhiDam
$(3)$ Am.hhrIm.hAm.hxam.hAkumE

$911.$
mEni yiraNDum vilaN^kAmal mElkoLLa
mEni $(1)$yiraNDu mikAra vikAriyA
mEni yiraNDum UAIEOennum
mEni yiraNDum IOUAE kUththAmE
$(1)$ yiraNDUDu mikkAr vikAriyA

$912.$
kUththE chivAya n^amamachi vAyiDuN^
kUththE IUAEOmchivAyan^ama vAyiDuN^
kUththE IUAEOmchivayan^ama vAyiDuN^
kUththE iUAEOm n^amachivAya kOLonRu mARE

$913.$
onRiraN DADavO ronRu muDanADa
onRinin mUnRADa OrEzum oththADa
$(1)$onRinAl ADavOr onpadhum uDanADa
manRinil ADinAn mANikkak kUththE
$(1)$ onRinil n^AlADa onpadhu mADa

\vskip1cm
$2.$ thiruvampalach chakkaram
\vskip1cm

$914.$
irun^dha_iv vaTTaN^kaL IrARi rEkai
irun^dha irEkaimEl IrA Riruththi
irun^dha manaikaLum IrARu paththon
Rirun^dha manaiyonRil eydhuvan RAnE

$915.$
thAnonRi vAziDan^ thannezuth thEyAkun^
thAnonRu $(1)$man^n^Ankun^ thanpE rezuththAkun^
thAnonRu n^ARkONan^ thannain^ dhezuththAkun^
thAnonRi lEyonRu mavvaran thAnE
$(1)$ mainynyAnkun^

$916.$
arakara enna ariyadhon Rillai
arakara enna aRikilar mAn^dhar
arakara enna amararum Avar
arakara enna aRumpiRap panRE

$917.$
eTTu n^ilaiyuLa eN^kOn iruppiDam
eTTinil onRum irumUnrum IrEzum
oTTiya vin^dhuvum n^Adhamum ON^giDap
paTTadhu man^dhiram pAnmozi pAlE

$918.$
maTTaviz thAmarai mAdhun^al lALuDan
oTTi irun^dha upAyam aRikilar
viTTa ezuththai viDAdha ezuththuDan
kaTTaval lAruyir kAkkaval lArE

$919.$
Alaya mAka amarn^dhapany chAkkaram
Alaya mAka amarn^dhavith thUlam$(1)$pOy
Alaya mAka $(2)$vaRikinRa chUkkumam
Alaya mAka amarn^dhirun^ dhAnE
$(1)$ pEr
$(1)$ pOm
$(2)$ varukinRa

$920.$
irun^dha iv vaTTam irumUnRi rEkai
irun^dha vadhanuL irEkai yain^dhAka
irun^dha aRaikaL irupaththainy chAka
irun^dha aRaiyonRil eydhu makAramE

$921.$
makAra n^aDuvE vaLaiththiDuny chaththiyai
okAram vaLain^dhiT TumpiLan^ dhERRi
akAran^ thalaiyAy irukaN chikAramAy
n^akAra vakAran^aR kAladhu n^ADumE

$922.$
n^ADum piraNava n^aDuviru pakkamum
ADu $(1)$mavarvAy amarn^ dhaN^gu n^inRadhu
n^ADu n^aDuvuN mukan^ama chivAya
vADuny chivAyan^ama puRavaTTath thAyadhE
$(1)$ malarvAy

$923.$
Ayuny chivAya n^amamachi vAyan^a
vAyu n^amachivA yayan^ama chivAyan^a
vAyumE vAya n^amachiyenu man^dhira
mAyuny chikAran^ thoTTan^dhath thaDaivilE

$924.$
aDaivinil aimbadhum aiyain^ dhaRaiyin
aDaiyum aRaiyonRuk kIrezuth thAkki
aDaiyu makAraththil an^dhamAm kshavvum
aDaivin ezuththaimbaththonRum amarn^dhadhE

$925.$
amarn^dha arakara vAmpuRa vaTTam
amarn^dha arikari yAmadha nuLvaTTam
amarn^dha achapai yAm adha nuLvaTTam
amarn^dha i rEkaiyum AkinRa chUlamE

$926.$
chUlath thalaiyinil thORRiDuny chaththiyuny
chUlath $(1)$thalaiyiniR chUzum ON^ kAraththAl
chUlath thiDaiveLi thORRiDum anychezuth
thAlap padhikkum aDaivadhu vAmE
$(1)$ thaDiyiniR

$927.$
adhuvAm akAra ikAra ukAram
adhuvAm ekAram okAra $(1)$madhanychAm
adhuvAkuny chakkara vaTTamEl vaTTam
podhuvAm iDaiveLi poN^gun^am pErE
$(1)$ madhain^dhAm

$928$
pErpeR RathumUla man^thiram pinnathu
chOrvuRRa chakkara vaTTaththuT chan^thiyin
thErpeR Rirun^thiTa n^inRathu chakkaram
ErpeR Rirun^tha iyalpithu vAmE

$929$
iyalumim man^thiram eythum vaziyin
cheyalum aRiyath theLivikku n^Athan
puyalum punalum porun^thaN^ki maNviN
muyalum ezuththukku munnA irun^thathE

$930$
AReT TezuththinmE lARum pathinAlum
$(1)$ERiT TathanmElE vin^thuvum n^Athamuny
chIRiTTu n^inRu chivAya n^amavennak
kURiTTu mummalaN^ kUppiTTup pOmE
$(1)$ EReTTadhin mElE

$931$
aNNal iruppa thavaLak karaththuLE
peNNinal lALum pirAnak karaththuLE
eNNi iruvar ichain^thaN^ kirun^thiTap
puNNiya vALar poruLaRi vArkaLE

$932$
avviTTu vaiththaN^ karaviTTu mElvaiththu
ivviTTup pArkkil iliN^kama thAyn^iRkum
mavviTTu mElE vaLiyuRak kaNTapin
thommiTTu n^inRa chuTarkkozun^ thAmE


$933$
avvuNTu chavvuN TanaiththumaN^ kuLLathu
kavvuNTu n^iRkuN^ karuththaRi vArillai
kavvuNTu n^iRkuN^ karuththaRi vALarkkuch
chavvuNTu chaththi chathAchivan thAnE

$934$
anychezuth thAlE amarn^thanan n^an^thiyum
anychezuth thAlE amarn^thapany chAkkaram
anychezuth thAkiya vakkara chakkaram
anychezuth thuLLE amarn^thirun^ thAnE

$935$
kUththanaik kANuN^ kuRipala pEchiTiR
kUththa nezuththin muthalezuth thOthinAr
kUththano TonRiya koLkaiya rAyn^iRpar
kUthnaik kANuN^ kuRiyathu vAmE

$936$
aththichaik kuLn^inRa analai ezuppiyE
aththichaik kuLn^inRa $(1)$n^avvezuth thOthinAl
aththichaik kuLn^inRa an^tha maRaiyanai
aththichaik kuLLuRa vAkkinan thAnE
$()$ dhavvezuth

$937$
thAnE yaLiththiTun^ thaiyalai n^OkkinAl
thAnE yaLiththiTTu mEluRa vaiththiTun^
thAnE yaLiththa makAraththai OthiTath
thAnE yaLiththathOr kalloLi yAkumE

$938$
kalloLi yEyena n^inRa vaTathichai
kalloLi yEyena n^inRanan in^thiran
kalloLi yEyena n^inRa chikAraththaik
kalloLi yEyenak $(1)$kATTin^in RAnE
$(1)$ kATTinan thAnE

$939$
thAnE yezukuNan^ thaNchuTa rAyn^iRkun^
thAnE yezukuNam vEthamu mAyn^iRkun^
thAnE yezukuNa mAvathum OthiTil
thAnE yezun^tha maRaiyava nAmE

$940$
maRaiyava nAka mathiththa piRavi
maRaiyava nAka mathiththiTak kANpar
maRaiyavan anychezuth thuNNiRkap peRRa
maRaiyavan anychezuth $(1)$thAmathu vAkumE
$(1)$ thAmavar thAmE

$941$
AkinRa pAthamu man^n^avAy n^inRiTum
AkinRa n^ApiyuL aN^kE makAramAm
AkinRa chIyiru thOL vavvAyk kaNTapin
AkinRa vachchuTa ravviyal pAmE

$942$
avviyal pAya irumUn Rezuththaiyuny
chevviyal pAkach chiRan^thanan n^an^thiyum
ovviyal pAka oLiyuRa n^OkkiTiR
pavviyal pAkap paran^thun^in RAnE

$943$
paran^thathu man^thiram palluyirk kellAm
varan^tharu man^thiram vAyththiTa vAN^kith
thuran^thiTu man^thirany chUzpakai pOka
uran^tharu man^thiram Omen RezuppE

$944$
Omen Rezuppiththan uththama n^an^thiyai
n^Amen Rezuppi n^aTuvezu thIpaththai
Amen Rezuppiyav vARaRi vArkaL
mAmanRu kaNTu makizn^thirun^thArE

$945$
AkinRa chakkarath thuLLE ezuththain^thum
pAkonRi n^inRa pathaN^kaLil varththikkum
AkinRa aimpath thOrezuth thuLn^iRkap
pAkonRi n^iRkum parAparan thAnE

$946$
paramAya anychezuth thuLn^aTu vAkap
paramAya n^avachima pArkkil mavayan^achi
paramAya chiyan^ama vAmparath thOthiR
paramAya vAchi mayan^amAy n^inRE

$947$
n^inRa ezuththukkaL n^Ertharu pUthamum
n^inRa ezuththukkaL n^Ertharu vaNNamum
n^inRa ezuththukkaL n^Erthara n^inRiTil
n^inRa ezuththuLLum n^inRanan thAnE

$948$
n^inRathu chakkaram n^ILum puviyellAm
manRathu vAyn^inRa mAyan^an nATanaik
kanRathu vAkak kaRan^thanan n^an^thiyuN^
kunRiTai n^inRiTuN^ koLkaiya nAmE

$949$
koNTa ich chakkarath thuLLE kuNampala
koNTa ich chakkarath thuLLE kuRiyain^thu
koNTa ich chakkaraN^ kUththan ezuththain^thuN^
koNTa ich chakkarath thuLn^inRa kUththE

$950$
veLiyi lirEkai yirEkaiyi laththalai
chuLiyil ukAramAny chuRRiya vanni
n^eLitharu kAlkompu n^Ervin^thu n^Athan^
theLiyum pirakArany chivaman^ thiramE

$951$
akAra vukAra chikAra n^aTuvAy
vakAramO TARum vaLiyuTan kUTich
chikAra muTanE chivanchin^thai cheyya
okAra muthalvan uvan^thun^in RAnE

$952$
aRRa viTaththE akArama thAvathu
uRRa viTaththE yuRuporuL kaNTiTach
cheRRam aRuththa chezunychuTar meypporuL
kuRRam aRuththa ponpOluN^ kuLikaiyE

$953$
avvenRa pOthiniluvvezuth thAliththAl
uvvenRa muththi yurukik kalan^thiTum
mavvenRen nuLLE vazipaTTa n^an^thiyai
evvaNany chollukEn en^thai iyaRkaiyE

$954$
n^Iril ezuththiv vulaka raRivathu
vAnil ezuththonRu kaNTaRi vArillai
yAriv vezuththai aRivA ravarkaL
Unil ezuththai uNarkilar thAmE

$955$
kAlai n^aTuvuRak kAyaththil akkaram
mAlai n^aTuvuRa aimpathu mAvana
mElai n^aTuvuRa vEtham viLampiya
mUlam n^aTuvuRa muththithan^ thAnE


$956$
n^Aviyin kIzathu n^alla ezuththonRu
pAvika Laththin payanaRi vArillai
Oviya rAlum aRiyavoN NAthathu
thEviyun^ thAnun^ thikazn^thirun^ thAnE

$957$
avvoTu $(1)$chavvenRa tharanuRRa man^thiram
avvoTu chavvenRa thArum aRikilar
avvoTu chavvenRa thArum aRin^thapin
avvoTu chavvum anAthiyu mAmE
$(1)$ chavvenRaranuRRa

$958$
man^thiram onRuL $(1)$malarAl uthippathu
un^thiyi nuLLE uthayampaN NAn^iRkuny
chan^thichey yAn^iRpar thAma thaRikilar
$(2)$an^thi thozuthupO yArththakan RArkaLE
$(1)$ malarAL
$(2)$ n^an^dhi

$959$
chEvikku man^thirany chellun^ thichaipeRa
AvikkuL man^thiram AthAra mAvana
pUvukkuL man^thiram pOkkaRa n^OkkiTal
AvikkuL man^thiram aN^kucha mAmE

$960$
aruvinil amparam aN^kezu n^Atham
peruka thuTiyiTai pENiya vin^thu
maruvi yakAra chikAra n^aTuvAy
uruviTa $(1)$vURu muRuman^ thiramE
$(1)$ lARu mUlaman^dhiramE

$961$
vin^thuvum n^Athamum mEvi yuTankUTich
chan^thira nOTE thalaippaTu mAyiTil
an^thara vAnath thamuthamvan^ thURiTum
aN^kuthi man^thiram Akuthi yAmE

$962$
ARezuth thOthum aRivAr aRikilar
ARezuth thonRAka Othi uNarArkaL
vERezuth thinRi viLampaval lArkaTku
Orezuth thAlE uyirpeRa lAmE

$963$
Othum ezuththO Tuyirkkalai muvainychum
Athi ezuththavai aimpathO TonRenpar
chOthi ezuththinil aiyiru mUnRuLa
n^Atha ezuththiTTu n^ATikkoL LIrE

$964$
vin^thuvi lunychuzi n^Atham ezun^thiTap
pan^thath $(1)$thalaivi pathinARu kalaiyathAyk
kan^thara vAkaraN^ kAluTam pAyinAL
an^thamum inRiyE aimpaththon RAyathE
$(1)$ thalaiyiR

$965$
aimpa thezuththE anaiththumvE thaN^kaLum
aimpa thezuththE anaiththAka maN^kaLum
aimpa thezuththEyu mAva thaRin^thapin
aimpa thezuththumpOy anychezuth thAmE

$966$
anychezuth thalain^thu pUtham paTaiththanan
anychezuth thARpala yOni paTaiththanan
anychezuth thAliv vakaliTam thAN^kinan
anychezuth thAlE amarn^thun^in RAnE

$967$
vIzn^thezu lAmvikir thanthiru n^Amaththaich
chOrn^thozi yAmal thoTaN^kum oruvaRkuch
chArn^tha vinaiththuyar pOkath thalaivanum
pOn^thiTum ennum purichaTai yOnE

$968$
uNNu marun^thum ulappili kAlamum
paNNuRu kELviyum pATalu mAyn^iRkum
viNNin Ramarar virumpi aTithoza
eNNin Rezuththanychu mAkin^in RAnE

$969$
ain^thin perumaiyE akaliTa mAvathum
ain^thin perumaiyE Alaya mAvathum
ain^thin perumaiyE yaRavOn vazakkamum
ain^thin vakai cheyap pAlanu mAmE

$970$
vErezuth thAyviNNAy appuRamAy n^iRkum
n^Irezuth thAyn^ilan^ thAN^kiyum aN^kuLan
chIrezuth thAy aN^ki yAyuyi rAmezuth
thOrezuth thIchanum oNchuTa rAmE

$971$
n^AlAm ezuththOchai $(1)$nyAlam uruvathu
n^AlAm ezuththinuL nyAlam aTaN^kiRRu
n^AlAm ezuththE n^avilaval lArkaTku
n^AlAm ezuththathu n^anneRi thAnE
$(1)$ nyAlamuzuvadhum

$972$
iyain^thanaL En^thizai ennuLa mEvi
n^ayan^thana LaN^kE n^amachiva ennum
payan^thanai yOrum pathamathu paRRum
peyarn^thanan maRRum pithaRRaRuth thEnE

$973$
Amath thinithirun^ thanna mayaththinai
Omaththi lEyutham paNNum oruththithan
n^Ama n^amachiva enRirup pArukku
$(1)$n^Emath thalaivi $(2)$n^ilavi n^inRALE
$(1)$ n^Emith
$(2)$ n^inRAnE

$974$
paTTa parichE paramany chezuththathin
iTTa maRin^thiT Tiravu pakalvara
n^aTTama thATu n^aTuvE n^ilayaN^koN
TaTTathE chapporu LAkin^in RALE

$975$
akAram uyirE ukAram paramE
makAra malamAy $(1)$varumup pathaththiR
chikArany chivamAy vakAram vaTivamAy
akAram uyiren RaRaiyalu mAmE
$(1)$ varumuppaththARiR

$976$
n^akAra makAra chikAra n^aTuvAy
vakAram iraNTum vaLiyuTan kUTi
okAra muthaRkoN TorukkAl uraikka
makAra muthalvan manaththakath thAnE

$977$
anychuLa vAnai aTaviyuL vAzvana
anychukkum anychezuth thaN^kucha mAvana
anychaiyuN^ kUTath thaTukkaval lArkaTkE
anychAthi yAthi akampuka lAmE

$978$
ain^thu kalaiyil akarAthi thannilE
van^tha n^akarAthi mARRi makarAthi
n^an^thiyai mUlaththE n^ATip paraiyoTuny
chan^thi chey vArkkuch chaTaN^killai thAnE

$979$
maruvuny $(1)$chivAyamE mannum uyirum
aruman^tha $(2)$yOkamum nyAnamu mAkun^
theruL van^tha chIvanAr chenRivaR RAlE
aruLthaN^ki yachchiva mAvathu vITE
$(1)$ chivAyavena
$(2)$ bOgamum

$980$
anychuka anychezuth thuNmai aRin^thapin
n^enychakath thuLLE n^iRaiyum parAparam
vanychaka millai manaikkum azivillai
thanycha mithuvenRu chARRukin REnE

$981$
chivAyavo TavvE theLin^thuLath thOthach
chivAyavo TavvE chivanuru vAkuny
chivAyavo TavvE theLiyaval lArkaL
chivAyavo TavvE theLin^thirun^ thArE

$982$
chikAra vakAra yakAra muTanE
n^akAra makAra n^aTuvuRa n^ATi
okAra muTanE orukA $(1)$luraikka
makAra muthalavan mathiththun^in RAnE
$(1)$ luraikkum

$983$
n^am muthal Orain^thin n^ATuN^ karumaN^kaL
ammuthal ain^thil aTaN^kiya valvinai
chimmutha luLLE theLiyaval lArkaTkuth
thammutha lAkuny chadhAchivan^ thAnE

$984$
n^avamuny chivamum uyirpara mAkun^
thavamon RilAthana thaththuva mAkuny
chivamonRi yAypava rAthara vAl ach
chivamenpa thAnAm enun^theLi vuRRathE

$985$
kUTiya eTTum iraNTuN^ kuvin^thaRi
n^ATiya n^an^thiyai nyAnaththuL LEvaiththu
ATiya aivarum aN^kuRa vAvarkaL
$(1)$thETi athanaith theLin^thaRi yIrE
$(1)$ thEDiya thannaith

$986$
eTTum iraNTum inithaRi kinRilar
eTTum iraNTum aRiyAtha Ezaiyar 
eTTum iraNTum irumUnRu n^Ankenap
paTTathu chiththAn^tha chanmArkka pAthamE

$987$
eTTu varaiyin mEleTTu varaikIRi
iTTa n^aTuvuL iRaivan $(1)$ezuththonRil
vaTTaththi lEyaRai n^ARpaththeT TumiTTuch
chiTTany chezuththuny $(2)$chepichIk kiramE
$(1)$ ezuththARil
$(2)$ chevichakkaramE

$988$
thAnavar chaTTar chathirar iruvarkaL
Ana im mUvarO TARRava rAthikaL
Enaip pathinain^thum vin^thuvum n^Athamuny
chEnaiyuny cheychiva chakkaran^ thAnE

$989$
paTTana mAthava $(1)$mARum parAparam
viTTanar thammai vikirthA n^amaenpar
eTTanai yAyinum Ichan thiRaththiRam
oTTuvan pEchuvan onRaRi yEnE
$(1)$ mARRum

$990$
chivanmuthal mUvarO Taivar $(1)$chiRan^tha
avaimuthal ARiraNTon RoTon $(2)$RAna
avaimuthal vin^thuvum n^Athamum ON^kach
chavaimuthal chaN^karan thanpeyar thAnE
$(1)$ chiRan^dhu
$(2)$ RAkum

$991$
viththAny chekamaya mAka varaikIRi
n^aththAr kalaikaL pathinARu n^ATTippin
uththAram panniraN TAthi kalaithokum
paththAm pirama chaTaN^kupArth thOthiTE

$992$
kaNTezun^ thEnkama lammala ruLLiTai
koNTozin^ thEn uTan kUTiya kAlaththup
paNTazi yAtha pathivazi yEchenRu
n^aNpazi yAmE n^amavena lAmE

$993$
puNNiya vAnavar pUmazai thUvin^in$($Ru$)$
eNNuvar aNNal iNaiyaTi man^thiram
n^aNNuvar n^aNNi n^amaenRu n^Amaththaik
kaNNena unnik kalan^thun^in RArE

$994$
aRezuth thAva thARu chamayaN^kaL
ARukku n^AlE irupaththu n^Alenpar
chAvith thiriyil thalaiyezuth thonRuLa
pEthikka vallAr piRaviyaR RArkaLE

$995$
eTTinil eTTaRai yiTTO raRaiyilE
kaTTiya onReTTAyk kANa n^iRaiyiTTuch
chuTTi ivaRRaip piraNavany chUzn^thiTTu
maTTum uyirkaT kumApathi yAnuNTE

$996$
n^ammuthal avvoTu n^Avina rAkiyE
ammutha lAkiya eTTiTai yuRRiTTu
ummutha lAkavE uNarpavar uchchimEl
ummutha lAyavan uRRun^in RAnE

$997$
n^inRa aracham palakaimEl n^ErAka
onRiTa mavviTTu OlaiyiR chAthakan^
thunRu mezukaiyuL pUchich chuTariTaith
thanRa vethuppiTath thampanaN^ kANumE

$998$
karaNa viRaLip palakai yamanRichai
maraNamiT TeTTin makAravezuththiTTu
varaNami laiN^kAyam pUchi yaTuppiTai
muraNiR puthaiththiTa mOkana mAkumE

$999$
AN^ku vaTamERkil aiyanAr kOTTaththiR
pAN^ku paTavE palAchap palakaiyiR
kAN^karu mETTiR kaTuppUchi vin^thuviT$($Tu$)$
ON^kAmal vaiththiTum uchchATa naththukkE

$1000$
uchchiyam pOthil oLivanni mUlaiyiR
pachchOlai yiRpanycha kAyaththaip pAriththu
muthchathu raththin muthukATTil $(1)$vaiththiTa
$(2)$achchamaRa mElOr mAraNam vENTilE
$(1)$ vaiththiDu
$(2)$ vaichchapin

$1001$
Eyn^tha varithAra mETTinmE lEpUchi
Eyn^tha vakAram ukAram ezuththiTTu
vAyn^thathOr $(1)$villam palakai vachiyaththuk
kEyn^thavaith theNpathi nAyiram vENTilE
$(1)$ vilvappalakai

$1002$
eNNAk karuTanai ETTin $(1)$ukAramiT$($Tu$)$
eNNAp $(2)$ponnoLi ezuveLLi pUchiTA
veNNAvaR palakaiyi liTTumER kEn^Okki
eNNA vezuththoTeNNAyiram vENTilE
$(1)$ akAramiT
$(1)$ yakAramiT
$(2)$ ponnALil


\vskip1cm
$3.$ aruchchanai
\vskip1cm

$1003$
ampuya n^IlaN^ kazun^I raNin^eythal
vampaviz pUkamum mAthavi man^thAran^
thumpai vakuLany churapunnai mallikai
cheNpakam pAthiri chevvan^thi chAththiTE

$1004$
chAN^kama thAkavE chan^thoTu chan^thanan^
thEN^kamaz kuN^kumaN^ karppUraN^ kArakiR
pAN^ku paTappani n^IrAR kuzaiththuvaith$($thu$)$
AN^kE aNin^thun^Ir archchiyum anpoTE

$1005$
anpuTa nEn^in Ramuthamum ERRiyE
ponchey viLakkum pukaithIpan^ thichaithoRun^
thunpam akaRRith thozuvOr n^inaiyuN^kAl
$(1)$inpuTa nEvan^ theythiTum muththiyE
$(1)$ inpamuDanEvan^

$1006$
eythi vazippaTil eythA thanavillai
eythi vazippaTil in^thiran chelvamun
eythi vazippaTil eNchiththi uNTAkum
eythi vazippaTil eythiTum muththiyE

$1007$
n^aNNum piRathAra n^IththAr aviththAr
maNNiya n^aivEth thiyamanu chan^thAna
n^aNNiya panychAN^ka n^aNNuny chepamennu
$(1)$mannu manapava naththoTu vaikumE
$(1)$ maNNU vanalath thODivai
$(1)$ eNNum pavanath thODivai

$1008$
vENTArkaL kanmam vimalanuk kATpaTTOr
vENTArkaL kanma mathilichchai yaRRapEr
vENTArkaL kanmam mikuchiva yOkikaL
vENTArkaL kanmam mikuthiyO rAyn^thanpE

$1009$
aRivaru nyAnath thevarum aRiyAr
poRivazi thETip pulampukin RArkaL
n^eRimanai yuLLE n^ilaipeRa n^Okkil
eRimaNi yuLLE irukkalu mAmE

$1010$
iruLum veLiyumpOl iraNTAm ithaya
maruLaRi yAmaiyum mannu maRivu
maruLivai $(1)$viTTaRi yAmai mayaN^ku
maruLuny chithaiththO ravarkaLA manRE
$(1)$ viTTeRi

$1011$
thAnava nAka avanEthA nAyiTa
Ana iraNTil aRivan chivamAkap
pOnava nanpithu n^AlAm marapuRath
thAnava nAkumO $(1)$rAchiththa thEvarE
$(1)$ rAdhiththa

$1012$
oN^kAra mun^thikkIz uRRiTum en^n^ALum
n^IN^kA vakAramum n^ILkaNTath thAyiTum
pAN^kAr n^akAram payiln^eRRi yuRRiTum
vIN^kAkum vin^thuvum n^AthamE lAkumE

$1013$
n^amavathu vAchana mAna pachuvE
chivamathu chiththich chivamAm pathiyE
n^amavaRa vAthi n^ATuva thanRAny
chivamAku mAmOnany chErthalmey vITE

$1014$
theLivaru n^ALiR chiva amu thURum
oLivaru n^ALil OreTTil ukaLum
oLivarum appathath thOriraN TAkil
veLitharu n^Athan veLiyAy irun^thE


\vskip1cm
$4.$ n^avakuNTam
\vskip1cm

$1015$

n^avakuNTa mAnavai n^Anurai cheyyin
n^avakuNTath thuLLezu n^aRRIpan^ thAnum
n^avakuNTath thuLLezu n^anmaikaL ellAm
n^avakuNTa mAnavai n^Anuraip pEnE

$1016$
uraiththiTuN^ kuNTaththin uLLEmuk kAlum
n^akaiththezu n^ARkONa n^anmaikaL ain^thum
pakaiththiTu muppuram pAraN^ki yOTE
$(1)$mikaiththezu kaNTaN^kaL mElaRi yOmE
$(1)$ mikaithhTiDu kuNDaN^gaL

$1017$
mElaRin^ thuLLE veLicheytha vapporuL
kAlaRin^ thuLLE karuththuRRa chenychuTar
pAraRin^ thaNTany chiRakaRa n^inRathu
n^AnaRin^ thuLLE n^ATikkoN TEnE

$1018$
koNTa ik kuNTaththin uLLezu chOthiyAy
aNTaN^kaL IrEzu mAkki azikkalAm
paNTaiyuL vEtham paran^tha parappelAm
inRuchol n^UlAy eTuththuraith thEnE

$1019$
eTuththavak kuNTath thiTampathi nARiR
pathiththa kalaikaLum pAliththu n^iRkuN^
kathiththanal uLLezak kaNTukoL vArkkE
kothiththezum valvinai kUTaki lAvE

$1020$
kUTamuk kUTaththin uLLezu kuNTaththuL
ATiya ain^thum akampuRam pAyn^iRkum
pATiya pannI rirAchiyum aN^keza
n^ATikkoL vArkaTku n^aRchuTar thAnE

$1021$
n^aRchuTa rAkuny chiramuka vaTTamAN^
kaichchuTa rAkuN^ karuththuRRa kaikaLiR
paichchuTar mEni pathaippuR RiliN^kamum
n^aRchuTa rAyezu n^allathen RALE

$1022$
n^allathen RALE n^amakkuRRa n^Ayakany
chollathen RALE chuTarmuTi pAthamA
mellan^in RALai vinaivil lAthavar
kallathan RALaiyuN^ kaRRumvin nALE

$1023$
vinnA viLampiRai mEviya kuNTaththuch
chonnAl iraNTuny chuTarn^Akan^ thikkeN^kum
pannAlu n^Akam paran^tha paranychuTar
ennAkath thuLLE iTaN^koNTa vARE

$1024$
iTaN^koNTa pAtham eziRchuTa rEka
n^aTaN^koNTa pAthaN^kaL $(1)$n^aNNI rathaRkuch
chukaN^koNTa kaiyiraN TARun^ thazaippa
mukaN^koNTa chenychuTar mukkaNa nArkkE
$(1)$ n^annI

$1025$
mukkaNan RAnE muzuchchuTa rAyavan
akkaNan RAnE akilamum uNTavan
thikkaNa nAkith $(1)$thikaiyeTTuN^ kaNTavan
ekkaNan RAnukkum en^thai pirAnE
$(1)$ thichaiyeTTuN^

$1026$
en^thai pirAnuk kirumUnRu vaTTamAyth
than^thaithan munnE chaNmukan^ thOnRalAR
kan^than chuvAmi kalan^thaN^ kiruththalAn
main^than ivanenRu mATTikkoL LIrE

$1027$
mATTiya kuNTaththin uLLezu vEthaththuL
ATTiya kAlonRum iraNTum alarn^thiTum
vATTiya kaiyiraN TonRu pathaiththeza
n^ATTuny churarivar n^alloLi thAnE

$1028$
n^alloLi yAka n^aTan^thula keN^kuN^
kalloLi yAkak kalan^thuL irun^thiTum
cholloLi yAkath thoTan^tha uyirkkelAN^
kalloLi kaNNuLu mAki $(1)$n^inRALE
$(1)$ n^inRAnE

$1029$
n^inRa ik kuNTam n^ilaiyARu kONamAyp
paNTaiyil vaTTam pathaiththezu mARARuN^
koNTa ith thaththuvam $(1)$uLLE kalan^theza
viNNuLum enna eTukkalu mAmE
$91)$ munnE

$1030$
eTukkinRa pAthaN^kaN mUnRa thezuththaik
kaTuththa mukam iraN TARukaN NAkap
paTiththeNNu n^Avezu komporu n^Alum
aTuththezu $(1)$kaNNAna than^thami lARkE
$(1)$ kaNNAn an^dhamilArkkE

$1031$
an^thamil lAnuk kakaliTan^ thAnillai
an^thamil lAnai aLappavar thAmillai
an^thamil lAnuk kaTuththachoR RAnillai
an^thamil lAnai aRin^thukoL paththE

$1032$
paththiTTaN^ keTTiT TARiTTu n^AliTTu
maTTiTTa kuNTam malarn^thezu thAmarai
kaTTiTTu n^inRu kalan^thamey yAkamum
paTTiTTu n^inRathu pArppathi pAlE

$1033$
pArppathi pAkan paran^thakai n^Alainychu
kARpathi paththu mukampaththuk kaNkaLum
pUppathi pAtham iraNTu chuTarmuTi
n^ARpathu chOththiram n^alliru paththanychE

$1034$
anychiTTa kOlam aLappana aiyain^thum
manychiTTa kuNTa malarn^thaN^ kiruththalAl
panychiTTa chOthi paran^tha paranychuTar
konychiTTa vanniyaik kUTuthan muththiyE

$1035$
muththin^aR chOthi muzuchchuTa rAyavan
kaRRaRRu n^inRAr karuththuL irun^thiTum
paRRaRa n^ATip paran^thoLi yUTupOych
cheRRaR Rirun^thavar chErn^thirun^ thArE

$1036$
chErn^tha kalaiyanychuny chErumik kuNTamum
Arn^tha thichaikaLum aN^kE amarn^thiTum
pAyn^tha aim pUthamum pArkkinRa vanniyaik
kAyn^thavar enRuN^ kalan^thavar thAmE

$1037$
meykaNTa mAmviri n^Irula kEzaiyum
uykaNTany cheytha oruvanaich chErumin
cheykaNTa nyAnan^ thirun^thiya thEvarkaL
poykaNTam illAp poruLkalan^ thArE

$1038$
kalan^thiru pAtham irukara mAku
malarn^thiru kuNTa makAraththOr mUkku
malarn^thezu chemmuka maRRaikkaN n^eRRi
uNarn^thiru kunychiyaN^ kuththama nArkkE

$1039$
uththaman chOthi uLanoru pAlanAy
maththima nAki malarn^thaN^ kirun^thiTum
pachchima thikkum paran^thu kuzin^thana
chaththimA nAkath thazaiththa koTiyE

$1040$
koTiyARu chenRu kulAviya kuNTam
$(1)$aTiyiru kONamAy an^thamum okkum
paTiyE zulakum paran^tha chuTarai
maTiyAthu kaNTavar mAthana mAmE
$(1)$ aDiyuru

$1041$
mAthana mAka vaLarkinRa $(1)$vanniyaich
chAthana mAkach chamain^tha kuruvenRu
pOthana mAkap porun^tha ulakALum
pAthana mAkap pirin^thathu pArththE
$(1)$ kanniyaich

$1042$
pArththiTam eN^kum paran^thEzu chOthiyai
Aththama thAkavE yAyn^thaRi vArillai
kAththuTaluLLE karuthi irun^thavar
mUththuTal kOTi yukaN^kaNTa vARE

$1043$
ukaN^kaNTa onpathu kuNTamum okka
akaN^koNTa yOkiyuL n^ATi ezuppum
$(1)$payaN^kaNTu koNTa ip pAykaru voppach
chakaN^kaNTu koNTathu chAthana mAmE
$(1)$ pakaN^kaNDu

$1044$
chAthanai n^Alu thazalmUnRu vilvayam
vEthanai vaTTam viLaiyARu pUn^ilai
pOthanai pOthainychu poRkaya vAraN
n^Athanai n^ATu n^avakOTi thAnE


\vskip1cm
$5.$ chaththipEtham $-$ thiripurai chakkaram
\vskip1cm

$1045$
mAmAyai mAyai vayin^thavam vaikari
OmAyai uLLoLi OrARu kOTiyil
thAmAna man^thirany chaththithan mUrththikaL
AmA yalavAn^ thiripurai yAN^kE

$1046$
thiripurai chun^thari an^thari chin^thurap
paripurai n^AraNi $(1)$yAmpala vannaththi
iruLpurai Ichi manOnmani enna
varupala vAyn^iRku mAmAthu thAnE
$(1)$ yAmpAla
$(1)$ yampala

$1047$
thAnA amain^thavam muppuran^ thanniTaith
thAnAna mUvuru vOruruth thanmaiyaL
thAnAna ponchemmai veNNiRath thALkalvi
thAnAna pOkamum muththiyum n^alkumE

$1048$
n^alkun^ thiripurai n^Athan^A thAn^thaN^kaL
palkum paravin^thu pAraNTa mAnavai
n^alkum paraiapi rAmi akOchari
pulku maruLumap pOthan^than^ thALumE

$1049$
thALaNi n^Upurany chempaTTuth thAnuTai
vAraNi koN^kai malarkkannal vALivil
EraNi aN^kucha pAcham ezilmuTi
kAraNi mAmaNik kuNTalak kAthikkE

$1050$
kuNTalak kAthi kolaiviR puruvaththaL
koNTa $(1)$varaththa n^iRamannu kOlaththaL
kaNTikai yAraN^ kathirmuTi mAmathich
chaNTikai n^ARRichai thAN^kin^in RALE
$(1)$ varaththaL n^iRamannu

$1051$
n^inRa thiripurai n^ILum purAthani
kunRalil mOkini mAthiruk kunychikai
n^anRaRi kaNTikai n^ARkAR karITaNi
thunRiya n^aRchuththa thAmaraich chuththaiyE

$1052$
chuththavam pArath thanaththi chukOthayaL
vaththuva mAyA LumAchaththi mAparai
aththakai $(1)$yAvum aNOraNi thAnumAy
vaiththavak kOla mathiyava LAkumE
$(1)$ yAna manOraNi

$1053$
avaLai yaRiyA amararum illai
avaLanRich cheyyum arun^thavam illai
avaLanRi aivarAl Avathon Rillai
avaLanRi yUrpuku mARaRi yEnE

$1054$
aRivAr parAchakthi Anan^tham enpar
aRivA raruvuru vAmavaL enpar
aRivAr karuma mavaLichchai enpar
aRivAr paranu mavaLiTath thAnE

$1055$
thAneN^ kuLanaN^ kuLathaiyan mAthEvi
UneN^ kuLa aN^ kuLLuyirk kAvalan
vAneN^ kuLa aN^ kuLEvan^thu mappAlAm
kOneN^kum n^inRa kuRipala pArE

$1056$
parAchaththi mAchakthi palvakai yAlun^
tharAchaththi yAyn^inRa thanmai yuNarAy
urAchaththi UzikaL thORum uTanE
purAchaththi puNNiya mAkiya pOkamE

$1057$
pOkanychey chaththi purikuza lALoTum
pAkanychey thAN^kE parAchaththi yAyn^iRkum
Akanychey thAN^kE aTiyavar n^AToRum
pAkanychey nyAnam paTarkinRa kompE

$1058$
kompanai yALaik kuvimulai maN^kaiyai
vampaviz kOthaiyai vAnavar n^ATiyaich
chempava Laththiru mEnich chiRumiyai
$(1)$n^ampien uLLE n^ayan^thuvaith thEnE
$(1)$ n^ambinEn

$1059$
vaiththa poruLum maruvuyirp panmaiyum
paththu mukamum paraiyum parAparaich
chiththak karaNach cheyalkaLuny cheythiTuny
chaththiyum viththaith thalaiyava LAmE

$1060$
thalaivi thaTamulai mEln^inRa thaiyal
tholaiyil thavanycheyun^ thUyn^eRith thOkai
kalaipala venRiTuN^ kanniyen uLLam
n^ilaipeRa iN^kE n^iRain^thun^in RALE

$1061$
n^inRavaL n^Erizai n^ILkalai yOTuRa
enRan akampaTin^ thEzula kun^thoza
manRathu vonRi manOnmaNi maN^kali
onRenO TonRin^in RoththaTain^ thALE

$1062$
oththaTaN^ kuN^kama laththiTai yAyizai
aththakai cheykinRa vAya perumpathi
maththaTai kinRa manOnmani maN^kali
chiththaTaik kumvazi thErn^thuNa rArkaLE

$1063$
uNarn^thuTa nEn^iRkum uLLoLi yAki
maNaN^kamaz pUN^kuzal maN^kaiyun^ thAnum
puNarn^thuTa nEn^iRkum pOtharuN^ kAlaik
kaNin^thezu vArkkuk kathiyaLip pALE

$1064$
aLiyoththa peNpiLLai Anan^tha chun^thari
puLiyuRu punpazam pOluLLE n^Okkith
theLiyuRu $(1)$viththuch chivakathi kATTi
oLiyuRa vaiththennai uyyavuN TALE
$(1)$ chiththuch

$1065$
uNTillai enRa thuruchcheythu n^inRathu
vaNTillai manRinuL manni n^iRain^thathu
kaNTilar kAraNa kAraNi thammoTu
maNTala mUnRuRa mannin^in RALE

$1066$
n^inRA Lavanthan uTalum uyirumAych
chenRAL chivakathi chErum parAchaththi
onRAka ennuT pukun^thuNar vAkiya
n^inRAL paranychuTar ETaN^kai yALE

$1067$
ETaN^kai n^aN^kai iRaieN^kaL mukkaNNi
vETam paTikam virumpumveN TAmarai
pATun^ thirumuRai pArppathi pAthaN^kaL
chUTumin chennivAyth thOththirany chollumE

$1068$
thOththirany cheythu thozuthu thuNaiyaTi
vAyththiTa Eththi vazipaTu mARirum
pArththiTu maN^kucha pAcham pachuN^karum
pArththiTum pUmpiLLai yAkumAm AthikkE

$1069$
Athi vithamikuth thaNTan^tha mAlthaN^kai
n^Ithi malarinmEl n^Erizai n^Amaththaip
pAthiyil vaiththup palkAR payilvirEl
chOthi mikuththumuk kAlamun^ thOnRumE

$1070$
mEdhAthi IreTTu mAkiya melliyal
vEthAthi n^Ulin viLaN^kum parAparai
AthAra mAkiyE Ayn^tha parappinaL
n^AthAthi $(1)$n^Athaththu n^allaru LALE
$(1)$ n^AdhaththuL

$1071$
aruLpeR Ravarcholla vArIr manithar
poruLpeRRa chin^thaip puvanA pathiyAr
maruLuRRa chin^thaiyai mARRi yarumaip
poruLuRRa chEvaTi pORRuvan $(1)$yAnE
$(1)$ n^AnE

$1072$
Ana varAka mukaththi pathaththinaL
Ina varAkam iTikkum muchalaththO$($Tu$)$
Enai yuzupaTai En^thiya veNNakai
Una maRavuNarn^ thAruLath thON^kumE

$1073$
ON^kAri enpA LavaLoru peNpiLLai
n^IN^kAtha pachchai n^iRaththai yuTaiyavaL
AN^kAri yAkiyE aivaraip peRRiTTu
$(1)$rIN^kArath thuLLE yinithirun^ thALE
$(1)$ hrIN^gArath

$1074$
thAnE thalaivi yenan^inRa thaRparai
thAnE yuyirviththuth than^tha pathinAlum
vAnOr $(1)$thalamum manamumn^aR puththiyun^
thAnE chivakathi thanmaiyu mAmE
$(1)$ thavamum


\vskip1cm
$6.$ vayiravi man^thiram
\vskip1cm

$1075$
panniraN TAN^kalai yAthi payiravi
thannil akAramu mAyaiyuN^ kaRpiththup
panniraN TAthiyO Tan^tham pathinAluny
chonnilai chOTacha man^thamen ROthiTE

$1076$
an^tham pathinAlum athuvE vayiravi
mun^thu n^aTuvum muTivum muthalAkach
chin^thaik kamalath thezukinRa mAchaththi
an^thamum Athiyu mAkin^in RALE

$1077$
AkinRa mUvarum aN^kE aTaN^kuvar
pOkinRa $(1)$pUtham porun^thu purAtharar
chArkinRa chArvuzich chArAr kathirpeRap
pOkun^ thiripurai puNNiyath thOrE
$(1)$ pOdham

$1078$
puNNiya n^an^thi punithan thiruvAkum
eNNiya n^ATkaL irupaththEz chUzmathi
paNNiya vanni pakalOn mathiyIRu
thiNNiya chin^thaithan thennanu mAmE

$1079$
thennan thirun^an^thi chEvakan thannoTum
ponnaN^ kiriyiR pUthalam pORRiTum
pannum paripiTi yan^tham pakavanO$($Tu$)$
unnun^ thiripurai Othin^in RAnukkE

$1080$
Othiya n^an^thi uNarun^ thiruvaruL
n^Ithiyil vEtha n^eRivan^ thuraicheyyum
pOtham irupath thezun^AL puNarmathi
chOthi vayiravi chUlamvan^ thALumE


$1081$
chUlaN^ kapAlaN^kai En^thiya chUlikku
n^AlAN^ karamuLa n^AkapA chAN^kucha
mAlaN^ kayanaRi yAtha vaTivukku
mElaN^ka mAyn^inRa melliya lALE

$1082$
melliyal vanychi viTami kalainyAni
cholliya kinychuka n^iRamannu chEyizai
kalliyal oppathu kANun^ thirumEni
palliya lATaiyum panmaNi thAnE

$1083$
panmaNi chan^thira kOTi thirumuTi
chonmaNi kuNTalak kAthi yuzaikkaNNi
n^anmaNi chUriya chOma n^ayanaththaL
ponmaNi vanniyum pUrikkin RALE

$1084$
pUriththa pUvithaz eTTinuk kuLLEyOr
Ariyath thALuNTaN^ keNmar kanniyar
pAriththa peNkaL aRupaththu n^Alvaruny
chAriththuch chaththiyaith thAN^kaLkaN TArE

$1085$
kaNTa chilampu vaLaichaN^ku chakkaram
eNTichai $(1)$yOki iRaivi parAchaththi
aNTamO TeNTichai thAN^kum aruTchelvi
puNTari kaththinuT pUchanai yALE
$(1)$ mElAki
$(1)$ mOki

$1086$
pUchanai kan^tham punaimalar mAkOTi
yOchanai panychath tholivan^ thuraicheyyum
vAchami lAtha maNiman^ thirayOkan^
thEchan^ thikazun^ thiripurai kANE

$1087$
kANum palapala theyvaN^kaL vevvERu
pUNum palapala ponpOlath thORRiTum
pENuny chivanum piramanum mAyanuN^
kANun^ thalaivin^aR kAraNi $(1)$kANE
$(1)$ thAnE

$1088$
$(1)$kAraNi man^thiram OthuN^ kamalaththup
pUraNa kumpa virEcham porun^thiya
n^AraNi n^an^thi n^aTuvaN^ kuraicheytha
AraNa vEthan^Ul an^thamu mAmE
$(1)$ kAraNa

$1089$
an^tha n^aTuviral Athi chiRuviral
van^tha vazimuRaimARi yuraicheyyuny
chen^thami zAthi theLin^thu vazipaTu
n^an^thi ithanai n^avamuRaith thAnE

$1090$
uraiththa n^avachaththi onRu muTiya
n^iraiththa virAchi n^eTumuRai eNNip
piraichchatham eTTumun pEchiya n^an^thi
n^iraiththu n^iyathi n^iyamanychey thAnE

$1091$
thAmak kuzali thayaikkaNNi uLn^inRa
vEmath thiruLaRa vIchum iLaN^koTi
Omap perunychuTar uLLezu n^uNpukai
mEvith thamuthoTu mINTathu kANE

$1092$
kANum iruthaya man^thira muN^kaNTu
pENu n^amavenRu pEchun^ thalaimElE
vENu n^aTuvu mikan^inRa vAkuthi
pUNu n^aTuvenRa van^thany chikaiyE

$1093$
chikain^inRa van^thak kavachaN^koN TAthip
pakain^inRa vaN^kaththaip pArenRu mARith
thokain^inRa n^Eththira muththirai chUlam
vakain^inRa yOni varuththalu mAmE

$1094$
varun^tha miraNTuny chiRuviran mARip
porun^thi aNiviraR chuTTip piTiththu
n^eriththonRa vaiththu n^eTithu n^aTuvE
peruththa viraliraN TuLpukkup pEchE

$1095$
pEchiya man^thiram ikAram piriththurai
kUchami lAtha chakAraththai munkoNTu
vAchip pirANan upathEcha mAkaikkuk
kUchiya vin^thu vuTankoNTu kUvE

$1096$
kUviya chIvan pirANan muthalAkap
pAviya chavvuTan paNNum yakAraththai
mEviya mAyai $(1)$virichaN^ku muththirai
thEvi n^aTuvuL thikazn^thun^in RALE
$(1)$ varichaN^gu

$1097$
n^inRa vayiravi n^Ili n^ichAchari
onRum iraNTum oruN^kiya uLLaththuch
chenRaruL n^Ayaki thEvar pirAnukkE
n^anRaruL nyAlaththu n^ATiTuny chARRiyE

$1098$
chARRiya vEthany charAcharam aimpUtham
n^ARRichai mukkaNNi n^ATum iruLveLi
thORRum uyirppanmai chOthi parAparai
ARRalo TAyn^iRkum Athi muthalviyE

$1099$
Athi vayiravi kannith thuRaimanni
Othi yuNaril uTaluyir IchanAm
pEthai ulakiR piRavikaL n^AchamAm
Otha vulavAtha kOlamon RAkumE

$1100$
kOlak kuzali kulAya puruvaththaL
n^Ilak kuvaLai malaranna kaNNinAL
Alikkum innamu thAnan^tha chun^thari
mElaich chivaththai veLippaTuth thALE

$1101$
veLippaTu viththu viLaivaRi viththuth
theLippaTu viththen chin^thaiyi nuLLE
kaLippaTu viththuk kathirppaTu chOthi
oLippaTu viththennai uyyakkoN TALE

$1102$
koNTanaL kOlaN^ kOTi an^EkaN^kaL
kaNTanaL eNNen kalaiyinkaN mAlaikaL
viNTanaL mElai virikathir mUnRaiyun^
thaNTalai mEln^inRa thaiyaln^al lALE

$1103$
thaiyaln^al lALaith thavaththin thalaiviyai
maiyalai n^Okkum manOnmaNi maN^kaiyaip
paiyan^in REththip paNimin paNin^thapin
veyya pavamini mEvaki lAvE

$1104$
vEyana thOLi viraiyuRu menmalar
Eya kuzali iLampiRai En^thizai
thUya chaTaimuTich chUlini chun^thari
Eyena thuLLath thinithirun^ thALE

$1105$
iniyathen mUlai irukkuN^ kumari
thaniyoru n^Ayaki thAnE thalaivi
thanippaTu viththan chArvu paTuththu
n^anippaTu viththuLLam n^ATin^in RALE

$1106$
$(1)$n^ATikaL mUnRu n^aTuvezu nyALaththuk
kUTi irun^tha kumari kulakkanni
pATakach chIRaTip paimpoR chilampoli
UTaka mEvi uRaN^kukin RALE
$(1)$ n^ADiya kaNmUnRu n^aDuvezu nyAnaththuk

$1107$
uRaN^ku maLavin manOnmani van^thu
kaRaN^ku vaLaikkaik kazuththArap pullip
piRaN^koLith thampalam vAyil umizn^thiT
TuRaN^kalai yAven RupAyanychey thALE

$1108$
upayAm aLikkum oruththiyen uLLath
thapAyam aRakkeTuth thanpu viLaiththuch
chuvAvai viLakkuny chuziyakath thuLLE
avAvai aTakkivaith thanychalen RALE

$1109$
anychol moziyAL arun^thavap peNpiLLai
chenychol maTamozi chIruTaich chEyizai
thanychamenReNNith thanchEvaTi pORRuvArk
kinchol aLikkum iRaiviyen RArE

$1110$
Aruyi rAyum arun^thavap peNpiLLai
kAriyal kOthaiyaL kAraNi n^AraNi
Urum uyirum ulakum oTukkiTuN^
kOriyen uLLaN^ kulAvin^in RALE

$1111$
kulAviya kOlak kumariyen nuLLam 
n^ilAvi irun^thu n^eTun^AL aNain^thum
ulAvi yirun^thuNarn^ thuchchiyi nuLLE
kalAvi yirun^tha kalaiththalai yALE

$1112$
kalaiththalai n^eRRiyOr kaNNuTaik kaNNuL
mulaiththalai maN^kai muyaN^ki irukkuny
chilaithlai yAya therivinai n^Okki
alaiththa pUN^kompinaL aN^kirun^ thALE

$1113$
irun^thanaL En^thizai ennuLLa mEvip
$(1)$porun^thiya n^Alviral pukkanaL pullith
thirun^thiya thANuviR chErththuTan onRi
arun^thava meythinaL Athiyi nALE
$(1)$ porun^dhiru

$1114$
Athi yanAthi yakAraNi kAraNi
chOthiya chOthi chukapara chun^thari
mAthu chamAthi manOnmani maN^kali
Othiyen nuLLath thuTaniyain^ thALE

$1115$
iyain^thanaL En^thizai ennuLLa mEvi
n^ayan^thanaL aN^kE n^amachiva ennum
ayanthanai yOrum pathamathu paRRum
peyarn^thanaL maRRum pithaRRaRuth thALE

$1116$
pithaRRik kazin^thanar pEthai manithar
muyaRRiyin muththi aruLum muthalvi
kayaRRikaz mukkaNNuN^ kampalaich chevvAy
mukaththaruL n^Okkamum munnuLLa thAmE

$1117$
uLLath thithayaththu n^enychath thorumUnRuL
piLLaith thaTamuLLE pEchap piRan^thathu
$(1)$vaLLaR Riruvin vayiRRinuL mAmAyaik
kaLLa oLiyin karuththAkuN^ kanniyE
$(1)$ vaLLath thiruvinai

$1118$
kanniyuN^ kanni azin^thilaL kAthali
thunniyaN^ kaivaraip peRRanaL thUymozi
panniya n^annUR pakavarum aN^kuLa
ennEim mAyai iruLathu thAnE

$1119$
iruLathu chaththi veLiyathem aNNal
poruLathu puNNiyar pOkaththuL inpam
theruLathu chin^thaiyaith theyvamen ReNNil
aruLathu cheyyum em Athip pirAnE

$1120$
Athi anAthiyum Aya parAchaththi
pAthi parAparai mEluRai pain^thoTi
mAthu chamAthi manOnmani maN^kali
Othumen nuLLath thuTanmukizth thALE

$1121$
Othiya vaNNaN^ kalaiyin uyarkalai
Athiyil vEthamE yAmen RaRikilar
chAthiyum pEthamun^ thaththuva mAyn^iRpaL
Athiyen ROthinaL Avin kizaththiyE

$1122$
Avin kizaththin^al lAvaTu thaNTuRai
n^Avin kizaththi n^alampukazn^ thEththiTun^
thEvin kizaththi thiruvAny $(1)$chivamaN^kai
mEvuN^ kizaththi vinaikaTin^ thALE
$(1)$ chiyamaN^gai

$1123$
vinaikaTin^ thAruLLath thuLLoLi mEvith
thanaiyaTain^thOrkkellAn^ thaththuva mAyn^iRpaL
enaiyaTi maikkoNTa En^thizai Ichan
kaNavanaik kANa anAthiyu mAmE

$1124$
Athi anAthi $(1)$akAraNi kAraNi
vEthama thAyn^thanaL vEthiyark kAyn^inRa
$(2)$chOthi thanichchuTar chorUpa mAyn^iRkum
pAthi parAparai panniraN TAthiyE
$(1)$ akAraNa
$(2)$ chOthi chakaLach chuDaruruvAy n^iRkum

\vskip1cm
$7.$ pUraNa chaththi
\vskip1cm

$1125$
aLan^thEn akaliTath than^thamum $(1)$IRum
aLan^thEn akaliTath thAthip pirAnai
aLan^thEn akaliTath thANoTu peNNum
aLan^thEn avanaruL Ayn^thuNarn^ thEnE
$(1)$ Adhiyum

$1126$
$(1)$uNarn^thilar Ichanai Uzichey chaththi
puNarn^thathu pUraNam puNNiyar thaN^kaL
kaNaN^kaLaith thannaruL cheykinRa kanni
koNarn^tha vazikoNTu kumpaka mAmE
$(1)$ uNarn^dhila dhIchanai

$1127$
kumpak kaLiRain^thuN^ kOloTu pAkanum
vampil thikazum maNimuTi vaNNanum
inpak kalavi inithuRai thaiyalum
anpiR kalaviyu LAyozin^ thArE

$1128$
inpak kalaviyil iTTezu kinRathOr
anpiR pukavalla nAm eN^kaL appanun^
thunpak kuzampil thuyaruRum pAchaththuL
enpiR parAchaththi ennammai thAnE

$1129$
ennammai ennappan ennuny cherukkaRRu
unnammai Uzith thalaivanum aN^kuLan
mannammai yAki maruvi yuraicheyyum
pinnammai yAyn^inRa pErn^an^thi thAnE

$1130$
thArmEl uRaikinRa thaNmalar n^Anmukan
pArmEl iruppa thorun^URu thAnuLa
pUmEl uRaikinRa pOthakam van^thanaL
n^AmEl uRaikinRa n^Ayaki ANaiyE

$1131$
ANaiya mAyvarun^ thAthu Lirun^thavar
mANaiya mAya manaththai orukkippin
pANaiya mAya paraththai aRin^thapin
$(1)$thANaiya mAya thanAthanan thAnE
$(1)$ thANaiyu

$1132$
thAnE ezun^tha ith thaththuva n^Ayaki
vAnEr ezun^thu mathiyai viLakkinaL
thEnEr ezukinRa thIpath thoLiyuTan
mAnE n^aTamuTai manRaRi yIrE

$1133$ 
aRivAna $(1)$mAyaiyum aimpulak kUTTath
thaRivAna maN^kai aruLathu chEriR
piRiyA aRivaRi vAruLam pENu
n^eRiyAya chiththa n^inain^thirun^ thALE
$(1)$ mAyai aimpulak

$1134$
iravum pakalum ilAtha viTaththE
kuravanychey kinRa kuzaliyai n^ATi
aravanychey yAmal aruLuTan thUN^kap
paruvanychey yAthathOr pAlanu mAmE

$1135$
pAlanu mAkum parAchaththi thannoTu
mElaNu kAvin^thu n^AthaN^kaL viTTiTa
mUlama thAmenum muththikku n^ErpaTach
chAlavu mAyn^inRa thaRparath thALE

$1136$
n^inRa parAchaththi n^ILparan thannoTu
n^inRaRi nyAnamum ichchaiyu mAyn^iRkum
n^anRaRi yuN^kiri yAchaththi n^aNNavE
manRana vaRRuL maruviTun^ thAnE

$1137$
maruvoththa maN^kaiyun^ thAnum uTanE
uruvoththu n^inRamai onRum $(1)$uNarAr
karuvoththu n^inRu $(2)$kalakkina pOthu
thiruvoththa chin^thaivaith then^thain^in RAnE
$(1)$ uNarAk
$(2)$ kalakkinRa

$1138$
chin^thaiyin uLLE thiriyuny chivachaththi
vin^thuvum n^Athamu mAyE virin^thanaL
$(1)$chan^thira pUmi chaTAthari chAththavi
an^thamo TAthiya thAmvaNNath thALE
$(1)$ chan^dhirap pUvi

$1139$
ARi yirun^tha amutha payOthari
mARi yirun^tha vaziyaRi vArillai
thERi yirun^thun^al thIpath thoLiyuTan
URi yirun^thanaL uLLuTai yArkkE

$1140$
uTaiyavan aN^ki uruththira chOthi
viTaiyavan ERi viLaN^ki yirukkuN^
kaTaiyavar pOyiTuN^ kaNTavar n^enychath
thaTaiyathu vAkiya chAthakar thAmE

$1141$
thAmEl uRaiviTam ARitha zAnathu
pArmEl ithazpathi neTTiru n^URuLa
pUmEl uRaikinRa puNNiyam van^thanaL
pArmEl uRaikinRa pain^thoTi yALE

$1142$
pain^thoTi yALUm parama nirun^thiTath
thiNkoTi yAkath thikaztharu chOthiyAm
viNkoTi yAki viLaN^ki varuthalAR
peNkoTi yAka n^aTan^tha thulakE

$1143$
n^aTan^thathu vammalar n^AluTan anychAy
irun^thanar kannikaL eTTuTan onRAyp
paTarn^thathu $(1)$thanvazi paN^kayath thuLLE
thoTarn^thathu uLvazich chOthi yaTuththE
$(1)$ thaNvazip

$1144$
aTukkun^ thAmarai Athi iruppiTam
eTukkun^ thAmarai illakath thuLLathu
maTukkun^ thAmarai maththakath thEchela
muTukkun^ thAmarai muchchathu raththE

$1145$
muchchathu raththE ezun^tha muLaichchuTar
echchathu raththum iTampeRa OTiTak
kaichchathu raththuk kaTan^thuL oLipeRa
echchathu raththum irun^thanaL thAnE

$1146$
irun^thanaL thanmukam ARoTu n^AlAyp
paran^thana vAyu thichaithichai thORuN^
kuvin^thana muththin mukavoLi n^Okki
n^aTan^thathu thERal athOmukam ampE

$1147$
ampanna kaNNi arivai manOnmani
kompanna n^uNNiTai kOthai kulAviya
chemponchey yAkkai cheRikamaz n^ATORum
n^ampanai n^Okki n^avilukin RALE

$1148$
n^avilum perun^theyvam n^AnmaRaich chaththi
thukiluTai yATai n^ilampothi pAtham
akilamum aNTa muzuthunychem mAn^thu
pukalumuch chOthi punaiyan^iR pALE

$1149$
punaiyaval lALpuva naththiRai eN^kaL
vanaiyaval lAL aNTa kOTikaL uLLE
punaiyaval lALmaNTa laththoLi thannaip
punaiyaval lALaiyum pORRiyen pEnE

$1150$
pORRiyen pEnpuva nApathi ammaiyen
ARRaluL n^iRkum arun^thavap peNpiLLai
chIRRaN^ kaTin^tha thirun^uthaR chEyizai
kURRan^ thurakkinRa koLpain^ thoTiyE

$1151$
thoTiyAr thaTakkaich chukOthaya chun^thari
vaTivAr thiripurai yAmaN^kai chaN^kaich
cheTiyAr vinaikeTach chErvarai enRen
aTiyAr vinaikeTuth thAthiyu mAmE

$1152$
mellichaip pAvai viyOmaththin menkoTi
pallichaip pAvai payantharu paiN^koTi
pullichaip pAvaiyaip pOkath thuran^thiTTu
vallichaip pAvai manampukun^ thALE

$1153$
thAvith thavapporuL thAnavan emmiRai
pAvith thulakam paTaikkinRa kAlaththu
mEvip parAchaththi mEloTu kIzthoTarn^
thAvikku mapporuL thAnathu thAnE

$1154$
athuvithu enpar avanai aRiyAr
kathivara n^inRathOr kAraNaN^ kANAr
mathuviri pUN^kuzal mAmaN^kai n^aN^kai
thithamathu unnArkaL thErn^thaRi yArE

\vskip1cm
$8.$ AthAravAthEyam
\vskip1cm

$1155$
n^Alithaz ARil avirn^thathu thoNNURu
thAnitha zAnavai n^ARpaththu n^AluLa
pAlitha $(1)$zAnavaL paN^kaya mUlamAyth
thAnitha zAkith thariththirun^ thALE
$(1)$ zAna ap

$1156$
thariththirun^ thALavaL thannoLi n^Okki
viriththirun^ thALavaL vEthap poruLaik
kuRiththirun^ thALavaL kURiya ain^thu
maRiththirun^ thALavaL mAthun^al lALE

$1157$
mAthun^al lALum maNALan irun^thiTap
pAthin^al lALum $(1)$pakavanu mAnathu
chOthin^al lALaith thuNaippeyya vallirEl
vEthanai thIrtharum veLLaTai yAmE
$(1)$ pagavaru

$1158$
veLLaTai yAniru mAmiku mAmalark
kaLLaTai yArak kamazkuza lArmana
maLLaTai yAnum vakaiththiRa mAyn^inRa
peNNoru pAkam piRavipeN NAmE

$1159$
peNNorupeNNaipppuNarn^thiTumpEthamai
peNNiTai ANum piRan^thu kiTan^thathu
peNNuTai ANen piRappaRin^ thIrkkinRa
peNNuTai ANiTaip pEchchaRRa vARE

$1160$
pEchchaRRa n^aRporuL kANum perun^thakai
mAchchaRRa chOthi manOnmani maN^kaiyAN^
kAchchaRRa $(1)$chOthi kaTavu LuTan puNarn^
$(2)$thAchchaRRe nuTpukun^ thAlikkun^ thAnE
$(1)$ chOdhik kaDavu
$(2)$ thAchchenRanuT

$1161$
AlikkuN^ kanni arivai manOnmani
pAlith thulakiR $(1)$paran^thupeN NAkum
vElaith thalaiviyai vEtha $(2)$muthalviyai
Alith thoruvan ukan^thun^in RAnE
$(1)$ paran^dhu peN NANAkum
$(2)$ mudhalviyaip pAvith

$1162$
ukan^thun^in RAnn^ampi oNNuthaR kaNNO
Tukan^thun^in RAnn^am muzaipuka n^Okki
ukan^thun^in RAn iv ulakaN^kaL ellAm
ukan^thun^in RAn ava TanRO TokuththE

$1163$
kuththu mulaichchi kuzain^tha maruN^kinaL
thuththi virin^tha chuNaN^kinaL thUmozi
puththakach chIRaTip pAvai $(1)$puNarvinaith
thoththa $(2)$karuththuch chollaki lEnE
$(1)$ yuNarvinaith
$(2)$ karuththadhu

$1164$
chollavoN NAtha azaRpothi maNTalany
chellavoN NAthu thikaiththaN^ kirupparkaL
vellavoN NAtha vinaiththani n^Ayaki
mallavoN NAtha manOnmani thAnE

$1165$
thAnE irun^ilan^ thAN^kiviN NAyn^iRkun^
thAnE chuTumaN^ki nyAyiRun^ thiN^kaLun^
thAnE mazaipozi thaiyalu mAyn^iRkun^
thAnE vaTavaraith thaNkaTaR kaNNE

$1166$
kaNNuTai yALaik kalan^thaN^ kirun^thavar
maNNuTai yArai maniththariR kUTToNAp
paNNuTai yArkaL pathaippaR Rirun^thavar
viNNuTai yArkaLai mEluRak kaNTE

$1167$
kaNTeN TichaiyuN^ kalan^thu varuN^kanni
paNTeN Tichaiyum parAchaththi yAyn^iRkum
viNTeN Tichaiyum viraimalar kaikkoNTu
thoNTeN Tichaiyum thozan^inRa kanniyE

$1168$
kanni oLiyena n^inRavich chan^thiran
manni yirukkinRa mALikai chen^n^iRany
chenni yiruppiTany chErpathi nARuTan
panni yiruppap parAchaththi yAmE

$1169$
parAchaththi yenRenRu palvakai yAlun^
tharAchaththi yAna thalaippira mANi
irAchaththi yAmaLa vAkamath thALAkuN^
kurAchaththi kOlam palavuNarn^ thEnE

$1170$
uNarn^thula kEzaiyum yOkini chaththi
uNarn^thuyi rAyn^iRkum unnathan Ichan
puNarn^thoru kAlaththup $(1)$pOkama thAthi
iNain^thu paramen Richain^thithu thAnE
$(1)$ pOdhama dhAgi

$1171$
ithuvap perun^thakai emperu mAnum
pothuvak $(1)$kalviyum $(2)$pOkamu mAki
mathuvak kuzali manOnmani maN^kai
athuvak $(3)$kalviyuL Ayuzi yOkamE
$(1)$ kalaviyum
$(2)$ pOdhamu
$(3)$ kalaviyuL

$1172$
yOkan^aR chaththi oLipITan^ thAnAkum
yOkan^aR chaththi oLimukan^ theRkAkum
yOkan^aR chaththi uthara n^aTuvAkum
yOkan^aR chaththithAL uththaran^ thErE

$1173$
thErn^thezu mElAny chivanaN^ki yOTuRa
vArn^thezu mAyaiyum man^thama thAyn^iRkum
Orn^thezu vin^thuvum n^Athamum ON^kiTak
kUrn^thezu kinRanaL kOlvaLai thAnE

$1174$
thAnAna vAReTTa thAmparaik kuNmichai
thAnAna vARumI rEzuny $(1)$chamakalai
thAnAna vin^thu chakamE paramenun^
thAnAna paravA thanaiyenath thakkathE
$(1)$ chamaikalai

$1175$
thakka parAviththai thAniru pAnEziR
Rakkezu mOruth thiranychollach chollavE
mikkiTum eNchaththi veNNiRa mukkaNNi
$(1)$thokka kathaiyOTu $(2)$thonmuththirai yALE
$(1)$ thokkaththaiyODu
$(2)$ thOLmuththirai

$1176$
muththirai mUnRin muTin^thameyny nyAnaththaL
$(1)$thaththuva mAyalla vAya chakalaththaL
vaiththa parApara nAya parAparai
chaththiyu mAnan^tha chaththiyuN^ koN^kE
$(1)$ aththuva

$1177$
$(1)$koN^kinRa kompin kurumpaik kulAN^kanni
poN^kiya kuN^kumath $(2)$thoLipo run^thinaL
aN^kucha pAcha menumaki laN^kani
thaN^ku mavaLmanai thAnaRi vAyE
$(1)$ koN^gInRa
$(2)$ thOLipuran^dhanaL

$1178$
vAyu manamuN^ kaTan^tha manOnmani
pEyuN^ kaNamum $(1)$perithuTaip peNpiLLai
Ayum $(2)$aRivuN^ kaTan^tha aranukkuth
thAyum makaLun^al thAramu mAmE
$(1)$ piRan^dhiTTa
$(2)$ aRivaik

$1179$
thAramu mAkuvaL thaththuva mAyn^iRpaL
kAraNa kAriya mAkuN^ kalappinaL
pUraNa vin^thu pothin^tha purAthani
pAraLa vAn^thichai paththuTai yALE

$1180$
paththu mukamaTai yALn^am parAchaththi
vaiththanaL ARaN^ka n^AluTan RAnvEtham
oththanaL AthAram onRuTan ON^kiyE
n^iththamAy n^inRALem n^Erizai kURE

$1181$
$(1)$kURiya kanni kulAya puruvaththaL
$(2)$chIriya LAyula kEzun^ thikazn^thavaL
Ariya n^aN^kai yamutha payOthari
pEruyi rALi piRivaRuth thALE
$(1)$ kURiyal kanni
$(2)$ chIriya

$1182$
piRivinRi n^inRa perun^thakaip pEthai
kuRiyonRi n^inRiTuN^ kOmaLak kompu
poRiyonRi n^inRu puNarchchichey thAN^kE
aRivonRa n^inRanaL Aruyi ruLLE

$1183$
uLLaththi nuLLE yuTanirun^ thaivarthaN^
kaLLaththai n^Ikkik kalan^thuTa nEpulkik
koLLath thavan^eRi kUTiya inpaththu
vaLLaR Ralaivi maruTTip purin^thE

$1184$
purin^tharuL cheykinRa pOkamA chaththi
irun^tharuL cheykinRa inpam aRiyAr
porun^thi yirun^tha puthalvi pUvaNNath
thirun^tha vilakkil inithirun^ thALE

$1185$
irun^thanaL En^thizai ennuLa mEvith
thirun^thu puNarchchiyil thErn^thuNarn^ thunni
n^iran^thara mAkiya n^irathi chayamoTu
porun^tha vilakkiR puNarchchi athuvE

$1186$
athuithu ennum avAvinai n^Ikkith
thuthiyathu cheythu chuziyuRa n^Okkil
vithiyathu thannaiyum venRiTa lAkum
mathimala rALchonna maNTala mUnRE

$1187$
mUnRuLa maNTala mOkini chErviTam
EnRuLa IrA Rezukalai uchchiyil
thOnRu milakkuRa lAkuthal mAmAyai
EnRanaL EziraN Tin^thuvo TIRE

$1188$
in^thuvi ninRezu n^Atham iravipOl
van^thupin n^Akkin mathiththezuN^ kaNTaththil
un^thiya chOthi ithayath thezum oli
in^thuvin mEluRRa IRathu thAnE

$1189$
IRathu thAnmuthal eNNiraN TAyira
mARuthal inRi manOvacha mAyezil
thURathu cheyyuny chukan^thach chuziyathu
pERathu cheythu piRan^thirun^ thALE

$1190$
irun^thanaL En^thizai IRathi lAkath
thirun^thiya Anan^thany chen^n^eRi n^aNNip
porun^thu puvanaN^kaL pORRichey thEththi
varun^tha irun^thanaL maN^kain^al lALE

$1191$
maN^kaiyum mAranun^ thammoTu kUTin^in
RaN^kuli $(1)$kUTTi akampuRam pArththanar
koN^kain^al lALuN^ kumArarkaL aivarum
thaN^kaLin mEvich chaTaN^kuchey thArE
$(1)$ kUDi yagappuRam

$1192$
chaTaN^kathu cheythu thavampuri vArkaL
kaTan^thani nuLLE karuthuva rAkil
thoTarn^thezu chOthi thuLaivazi ERi
aTaN^kiTum anpina thAyizai pAlE

$1193$
pAlith thirukkum panimala rARinum
Alith thirukkum avaRRin akampaTi
chIlaththai $(1)$n^Ikkath thikazn^thezu man^thira
mUlaththu mElathu muththathu vAmE
$(1)$ n^Okkith

$1194$
muththu $(1)$vathanaththi mukan^thoRu mukkaNNi
chaththi chathiri chakaLi chaTAthari
paththuk karaththi parAparan pain^thoTi
viththaki ennuLLa mEvin^in RALE
$(1)$ vanaththi

$1195$
mEviya maNTalam mUnRuTan kIzeri
thAviya n^aRpathath thaNmathi yaN^kathir
mUvaruN^ kUTi muthalviyAy munniRpAr
Ovinu mEliTum uLLoLi yAmE

$1196$
uLLoLi mUviraN TON^kiya aN^kaN^kaL
veLLoLi aN^kiyin mEvi avaroTuN^
kaLLaviz $(1)$kOthaik kalan^thuTa nEn^iRkuN^
koLLa vichuththik koTiyamu thAmE
$(1)$ kOnaik

$1197$
koTiya thirEkai kuruvuL iruppap
paTiyathu vArunaip paiN^kaza lIchan
vaTivathu vAnan^tham van^thu muRaiyE
iTumuthal ARaN^kam En^thizai yALE

$1198$
En^thizai yALUm iRaivarkaL mUvaruN^
kAn^thAra mARuN^ kalaimuthal IreTTu
mAn^tha kuLaththiyu man^thira rAyavuny
chArn^thanar Eththa irun^thanaL chaththiyE

$1199$
chaththiyen pALoru chAthakap peNpiLLai
muththikku n^Ayaki enpa thaRikilar
paththiyaip pAzil ukuththa ap pAvikaL
kaththiya n^AypOR kathaRukin RArE

$1200$
ArE $(1)$thiruvin thiruvaTi kANparkaL
n^ErEn^in ROthi $(2)$n^inaiyavumval lArkkuk
kArEr kuzali kamala malaranna
chIrEyuny chEvaTi chin^thaivaith thALE
$(1)$ guruvin
$(2)$ n^inaiya

$1201$
chin^thaiyil vaiththuch chirAthiyi lEvaiththu
mun^thaiyil vaiththuth thammUlaththilE vaiththu
n^in^thaiyil vaiyA n^inaivathi lEvaiththuch
chan^thaiyil vaiththuch chamAthichey vIrE

$1202$
chamAthichey vArkaTkuth thAnmutha lAkich
chivAthiyi lAruny chilain^utha lALai
n^avAthiyi lAka n^ayan^thathu Othil
uvAthi avaLUk kuRaivila thAmE

$1203$
uRaipathi thORum muRaimuRai mEvi
n^aRaikamaz kOthaiyai n^AToRu n^aNNi
maRaiyuTa nEn^iRku maRRuLLa n^Ankum
$(1)$iRaithinaip pOthinil eythiTa lAmE
$(1)$ iRaithanaip pORRiDil

$1204$
eythiTa lAkum iruvinai yinpayan
koythaLir mEnik kumari kulAN^kanni
maithavaz kaNNin^an $(1)$mAthuri kaiyoTu
kaithavam inRik karuththuRum vARE
$(1)$ mAridhurg gaiyoDu

$1205$
karuththuRuN^ kAlaN^ karuthu manamun^
thiruththi yirun^thavai chEru n^ilaththu
oruththiyai unni uNarn^thiTu maNmEl
irun^thiTum eNkuNam eythalum AkumE

$1206$
Amaiyon RERi akampaTi yAnena
Omaen ROthiem uLLoLi yAyn^iRkum
thAma n^aRuN^kuzal thaiyalaik kaNTapin
chOma n^aRumalar chUTin^in RALE

$1207$
chUTiTum aN^kucha $(1)$pAchath thuLaivazi
kUTum iruvaLaik kOlakkaik kuNTikai
n^ATum irupatha n^anneTu ruththiram
ATiTuny chIrpunai ATaka mAmE
$(1)$ pAchan^thuNaivazi

$1208$
Amayan mAlaran Ichan chathAchivan
thAmaTi chUTin^in Reythinar thampathaN^
kAmanuny chAman iravi kanaluTan
chOmanum van^thaTi $(1)$chUTan^in RALE
$(1)$ chUDin^in

$1209$
chUTum iLampiRai chUli kapAlini
n^ITum iLaN^koTi n^inmali n^Erizai
n^ATi n^aTuviTai nyAna muruvan^in
RATu mathanvazi aNTa muthalviyE

$1210$
aNTa muthalAy avani pariyan^thaN^
kaNTathon Rillaik kanaN^kuzai yallathu
kaNTanuN^ kaNTiyu mAkiya kAraNaN^
kuNTikai kOLikai kaNTatha nAlE

$1211$
AlamuN TAnamu thAN^kavar thampathany
chAlavan^ theythun^ thavaththinpan^ thAnvaruN^
kOlivan^ theythuN^ kuvin^tha pathavaiyO
TElavan^ thINTi irun^thanaL mElE

$1212$
mElAm arun^thavam mEnmElum van^theythak
kAlAl varun^thik kazivar kaNaththiTai
n^AlA n^aLinan^in REththin^aT Tuchchithan
mElA mezuththina LAmaththi nALE

$1213$
Amath thinithirun^ thanna mayaththinaL
Omaththi lEyum Oruththi porun^thinaL
n^Ama n^amachiva enRirup pArkku
n^Emath thuNaivi n^ilAvin^in RALE

$1214$
n^ilAmaya mAkiya n^ILpaTi kaththin
chilAmaya mAkuny chezuththa raLaththin
chulAmaya mAkuny churikuzaR kOthai
kalAmaya mAkak kalan^thun^in RALE

$1215$
kalan^thun^in RALkanni kAthala nOTuN^
kalan^thun^in RALuyir kaRpanai ellAN^
kalan^thun^in RALkalai nyAnaN^kaL ellAN^
kaln^thun^in RALkanni kAlamu mAyE

$1216$
kAlavi eN^kuN^ karuththum aruththiyuN^
kUlavi onRAkuN^ $(1)$kUTa izaiththanaL
mAlini mAkuli man^thira chaNTikai
pAlini pAlavan pAkama thAmE
$(1)$ kUDal

$1217$
pAkam parAchakthi paimpon chaTaimuTi
Ekam iruthayam Irain^thu thiNpuya
mOka mukamain^thu mukkaN mukan^thoRum
n^Akam uriththu n^aTanycheyyum $(1)$n^AtharkkE
$(1)$ n^AdhaRkE

$1218$
n^Athanu n^Alon pathinmaruN^ kUTin^in
ROthiTuN^ kUTTaN^kaL Orain^ thuLa avai
vEthanum Ironpa thinmarum mEvin^in
RAthiyum an^thamu mAkin^in RALE

$1219$
AkinRa n^ALkalai aimpath thoruvarkaL
Akin^in RArkaLil Aruyi rAmavaL
Akin^in RALuTa nAkiya chakkarath
thAkin^in RAnavan Ayizai pATE

$1220$
Ayizai yALoTu mAthip paramiTam
Ayatho raNTavai yARum iraNTuLa
Aya manan^tho RaRumuka mavaithanil
EyavAr kuzali inithun^in RALE

$1221$
n^inRanaL n^Erizai yOTuTan n^ErpaTa
inRe nakampaTi $(1)$Ezum uyirppeythun^
thunRiya vOron pathinmaruny chUzaluL
onRuyar vOthi yuNarn^thun^in RALE
$(1)$ ezum

$1222$
uNarn^thezu man^thiram Omenum uLLE
maNan^thezu mAN^kathi yAkiya thAkuN^
kuNarn^thezu chUthanuny chUthiyuN^ kUTik
kaNan^thezuN^ kANumak kAmukai yAmE

$1223$
Amathu vaN^kiyum Athiyum Ichanum
mAmathu maNTala mArutha mAthiyum
Emathu chIvan chikaiyaN^ kiruNTiTak
kOmalarkkOthaiyuN^ kOthaNTa mAkumE

$1224$
Akiya kOthaNTath thAku manOnmaNi
Akiya aimpa thuTanE aTaN^kiTum
Akum parAparai yOTap paraiyavaL
Aku mavaL aiN^ karumaththaL thAnE

$1225$
$(1)$thAnikaz mOkini chArvAna yOkini
pOna mayamuTai yAraTi pORRuvar
Anava rAviyi nAkiya vachchivan^
thAnAm parachiva mElathu thAnE
$(1)$ thAnikan

$1226$
thAnan^tha mElE tharunychikai thannuTan
Anan^tha mOkini yAmpoR $(1)$RiruvoTu
mOnaiyil vaiththu mozitharu kURathu
vAnavai yOmenum avvuyir mArkkamE
$(1)$ guruvoDu

$1227$
mArkkaN^kaL InRa manOnmaNi maN^kali
yArkkum aRiya variyA LavaLAkum
vAkku manamum maruviyon RAyviTTa
n^Okkum perumaikku n^uNNaRi vAmE

$1228$
n^uNNaRi vAkum $(1)$n^uzaipulan mAn^tharkkup
pinnaRi vAkum pirAnaRi vaththaTany
chen^n^eRi yAkuny chivakathi chErvArkkuth
thanneRi yAvathu chanmArkka mAmE
$(1)$ n^uzaipula

$1229$
chanmArkka mAkach chamaitharu mArkkamun^
thunmArkka mAnavai ellAn^ thuran^thiTum
n^anmArkkath thEvarum n^anneRi yAvathuny
chanmArkkaththEviyuny chaththiyen pALE

$1230$
chaththiyum n^Anuny chayampuvum allathu
muththiyai yArum muthalaRi vArillai
aththimEl viththiTil aththi pazuththakkAn
maththiyi lERa vaziyathu vAmE

$1231$
athuvithu venRava mEkazi yAthE
mathuviri pUN^kuzal maN^kain^al lALaip
pathimathu mEvip paNiyaval lArkku
vithivazi thannaiyum venRiTa lAmE

$1232$
venRiTa lAkum vithivazi thannaiyum
venRiTa lAkum vinaipperum pAchaththai
venRiTa lAkum vizaipulan thannaiyum
venRiTu $(1)$maN^kaithanmeyyuNarvOrkkE
$(1)$ maN^gaithAn
$(1)$ maN^gaithAL

$1233$
Oraim pathinmaruL OnRiyE n^inRathu
pAram pariyaththu van^tha paramithu
mAraN^ kuzalAkum appathi thAnumun
chArum pathamithu chaththiya mAmE

$1234$
chaththiyi nOTu chayampavum n^ErpaTil
viththathu vinRiyE ellAm viLain^thana
aththakai yAkiya aimpath thoruvaruny
chiththathu mEvith thirun^thiTu vArE

$1235$
thirun^thu chivanuny chilain^utha lALum
porun^thiya vAnavar pORRichey thEththa
arun^thiTa avviTam Aramu thAka
irun^thanaL thAnaN^ kiLampiRai enRE

$1236$
enRum ezukinRa vErinai eythinAr
thanRathu vAkuvar thArkuza lALoTu
manRaru kaN^kai mathiyoTu mAthavar
thunRiya thArakai chOthin^in RALE


$1237$
n^inRanaL n^Erizai yALoTu n^ErpaTa
onRiya vuLLoLi yAlE yuNarn^thathu
chenRa pirANikaL chin^thaiyil vENTiya
thunRiTu nyAnaN^kaL thOnRiTun^ thAnE

$1238$
thOnRiTum vENTuru vAkiya thUyn^eRi
InRiTu mAN^kavaL eythiya palkalai
mAnRaru kaNNiyum mAranum van^thethir
chAnRathu vAkuvar thAmava LAyumE

$1239$
Ayum aRivuN^ kaTan^thaNu vAraNi
mAyama thAki $(1)$mathOmathi yAyiTuny
chEya arivai chivAnan^tha chun^thari
n^Eyama thAn^eRi yAkin^in RALE
$(1)$ manOnmaNi

$1240$
n^eRiyathu vAyn^inRa n^Erizai yALaip
piRivathu cheyyAthu pinynyaka nOTuN^
kuRiyathu kUTik kuRikkoNTu n^Okkum 
aRivoTum AN^kE aTaN^kiTa lAmE

$1241$
Amayan mAlaran IchanmA lAN^kathi
Omaya mAkiya onpathum onRiTath
thEmaya nALun^ thenAthena enRiTum
mAmaya mAnathu van^theytha lAmE

$1242$
van^thaTi pORRuvar vAnavar thAnavar
in^thu muthalAka eNTichai yOrkaLuN^
kon^thaNi yuN^kuza lALoTu kOnaiyum
van^thanai cheyyum vazi $(1)$n^avil vIrE
$(1)$ n^avilIrE

$1243$
n^aviRRun^an man^thiram n^anmalar thUpaN^
kavaRRiya kan^thaN^ kavarn^theri thIpam
payiRRum ulakiniR pArppathi pUchai
avikkoNTa chOthikkOr archchanai thAnE

$1244$
thAN^ki ulakil thariththa parAparan
ON^kiya kAlath thoruvan ulappili
pUN^kiLi thaN^kum purikuza lALanRu
pAN^kuTan $(1)$ERpap parAchaththi pORRE
$(1)$ n^Erap

$1245$
poRkoTi mAthar punaikazal Eththuvar
aRkoTi mAthumai yArvath thalaimakaL
n^aRkoTi mAthai n^ayanaN^kaN mUnRuTai
viRkoTi mAthai virumpi viLaN^kE

$1246$
viLaN^koLi yAya virichuTar mAlai
thuLaN^ku parAchaththi thUN^kiruL n^IN^kak
kaLaN^koL maNiyuTan kAma vinOtham
uLaN^ko Lilampiyam onRu thoTarE

$1247$
thoTaN^ki ulakiniR chOthi maNALan
aTaN^ki iruppathen anpin perumai
viTaN^koL perunychaTai mElvaru kaN^kai
oTuN^ki yumaiyoTum Oruru vAmE

$1248$
uruvam palavuyi rAyvalla n^an^thi
theruvam pukun^thamai thErvuRa n^ATiR
purivaLaik kaichchiyem $(1)$ponnaNi mAthai
maruvi iRaivan makizvana mAyamE
$(1)$ ponnoLi

$1249$
mAyam puNarkkum vaLarchaTai yAnaTith
thAyam puNarkkuny chalan^athi amalanaik
kAyam puNarkkuN^ kalaviyuL mAchaththi
Ayam puNarkkumav viyOniyu mAmE

$1250$
uNarn^thozin^ thEnava nAmeN^kaL Ichanaip
puNarn^thozin^ thEnpuva nApathi yArai
aNain^thozin^ thEneN^kaL Athithan pAtham
piNain^thozin^ thEnRan aruLpeRRa vARE

$1251$
peRRAL perumai periya manOnmani
n^aRRAL iRaivanE $(1)$n^aRpayanE enpar
kaRRAn aRiyuN^ karuththaRi vArkaTkup
poRRAL ulakam pukalthani yAmE
$(1)$ n^aRpayan

$1252$
$(1)$thanin^A yakanRanO Tennenycham n^ATi
iniyAr iruppiTam Ezula kenpar
paNiyAn malarn^thapaim pOthukai En^thik
kaniyAy $(2)$n^inaivathen kAraNam ammaiyE
$(1)$ thaniyA
$(2)$ n^inain^dhen

$1253$
ammanai ammai arivai manOnmani
chemmanai cheythu thirumaN^kai yAyn^iRkum
immanai cheytha $(1)$in^n^ila maN^kaiyum
ammanai yAki amarn^thun^in RALE
$(1)$ irun^ila

$1254$
ammaiyum aththanum anpuRRa thallathu
ammaiyum aththanu mAraRi vArennai
ammaiyO Taththanum yAnum uTanirun^
thammaiyO Taththanai yAnpurin^ thEnE


\vskip1cm
$9.$ EroLich chakkaram 
\vskip1cm

$1255$
EroLi yuLLezu thAmarai n^Alithaz
EroLi vin^thuvi nAlezu n^AthamAm
EroLi yakkalai eN^kum n^iRain^thapin
EroLich chakkara $(1)$man^n^aTu vanniyE
$(1)$ manniDu

$1256$
vanni yezuththavai mApalam uLLana
vanni yezuththavai vAnuRa ON^kina
vanni yezuththavai mAperuny chakkaram
vanni yezuththiTu vARathu chollumE

$1257$
cholliya vin^thuvum IrARu n^AthamAny
cholliTu mappathi yavvezuth thAvana
cholliTu n^URoTu n^ARpaththu n^Aluru
cholliTu chakkara mAyvaru mElathE

$1258$
mElvarum vin^thuvu mavvezuth thAyviTum
mElvaru n^Athamum ON^kum ezuththuTan
mElvaru mappathi yavvezuth thEvarin
mElvaru chakkara mAyvaru nyAlamE

$1259$
nyAlama thAka virin^thathu chakkaram
nyAlama thAyiTum vin^thuvum n^Athamum
nyAlama thAyiTu mappathi yOchanai
nyAlama thAka virin^tha thezuththE

$1260$
virin^tha ezuththathu vin^thuvum n^Athamum
virin^tha ezuththathu chakkara mAka
virin^tha ezuththathu mElvarum pUmi
virin^tha ezuththinil appuRam appE

$1261$
appathu vAka virin^thathu chakkaram
appinil appuRam avvana lAyiTum
appinil appuRam mArutha mAyeza
appinil appuRam AkAcha mAmE

$1262$
AkAcha akkara mAvathu cholliTil
AkAcha akkarath thuLLE ezuththavai
AkAcha avvezuth thAkich chivAnan^tham
AkAcha akkara mAva thaRiminE

$1263$
aRin^thiTuny chakkaram $(1)$aiyanychu vin^thu
aRin^thiTuny chakkara n^Atha muthalA
aRin^thiTum avvezuth thappathi yOrkkum
aRin^thiTum appaka lOnilai yAmE
$(1)$ aiyain^dhu

$1264$
ammuthal ARumav vAthi ezuththAkum
ammuthal ARumav vammai ezuththAkum
$(1)$immuthal n^Alum $(2)$irun^thiTu vanniyE
immutha lAkum ezuththavai ellAm
$(1)$ ammudhal
$(2)$ irun^aDu

$1265$
ezuththavai n^URoTu n^ARpaththu n^Alum
ezuththavai yARathu van^n^aTu vanni
ezuththavai yan^n^aTu vachchuTa rAki
ezuththavai thAnmuthal an^thamu mAmE

$1266$
an^thamum IRu muthalA navaiyaRa
an^thamum appathi neTTuTan AthalAl
an^thamum appathin mUnRil amarn^thapin
an^thamum in^thukai yAruTa mAnathE

$1267$
Avina mAnavai mun^n^UR RaRupathu
mAvina mappathi nain^thina mAyuRu
mAvina mappathi neTTuTa nAyuRu
mAvina makkathi rOnvara van^thE

$1268$
van^thiTum AkAcham ARathu n^Azikai
van^thiTum akkaram muppathi rAchiyum
van^thiTu n^ALathu mun^n^UR RaRupathum
van^thiTu ANTu vakuththuRai yavviyE

$1269$
avvina mUnRumav vATathu vAyvaruN^
$(1)$kevvina mUnRuN^ kiLartharu vErathAny
chavvina mUnRun^ thazaiththiTun^ thaNTathAm
ivvina mUnRum irAchika LellAm
$(1)$ evvina

$1270$
irAchiyuT chakkaram eN^kum n^iRain^thapin
irAchiyuT chakkara menRaRi vin^thuvAm
irAchiyuT chakkara n^Athamum oththapin
irAchiyuT chakkaram n^inRiTu mARE

$1271$
n^inRiTu vin^thuven RuLLa ezuththelAm
n^inRiTu n^Athamum ON^kum ezuththuTan
n^inRiTu mappathi yavvezuth thEvaril
n^inRiTu mappuRan^ thArakai yAnathE

$1272$
thArakai yAkach chamain^thathu chakkaran^
thArakai mElOr thazaiththathu pEroLi
thArakai chan^thiran n^aRpaka lOnvarath
thArakai thArakai $(1)$thArakai kaNTathE
$(1)$ yAnadhu kANumE

$1273$
kaNTiTu chakkaram vin^thu vaLarvathAN^
kaNTiTu n^Athamun^ thanmEl ezun^thiTak
kaNTiTu vannik kozun^thana voththapin
kaNTiTu mappuRaN^ kAroLi yAnathE

$1274$
kAroLi aNTam pothin^thula keN^kum
pAroLi n^IroLi chAroLi kAloLi
vAnoLi okka vaLarn^thu kiTan^thupin
n^EroLi onRAy n^iRain^thaN^ku n^inRathE

$1275$
n^inRathu aNTamum n^ILum puviyelAm
n^inRaviv vaNTa n^ilaipeRak kaNTiTa
n^inRaviv vaNTamu mUla malamokkum
n^inRaviv vaNTam palamathu vin^thuvE

$1276$
vin^thuvum n^Athamum okka vizun^thiTil
vin^thuvum n^Athamum okka viraiyathAm
vin^thiR kuRain^thiTu n^Atham ezun^thiTil
vin^thuvai eNmaTi koNTathu vIchamE

$1277$
vIcham iraNTuLa n^Athath thezuvana
vIchamum onRu virain^thiTu mEluRa
vIchamum n^Athamum ezun^thuTan oththapin
vIchamum vin^thu virin^thathu kANumE

$1278$
virin^thathu vin^thuvuN^ keTTathu vIcham
virin^thathu vin^thuvum n^Athath thaLavinil
virin^thathu vuTkaTTa eTTeTTu mAkil
virin^thathu vin^thu viraiyathu vAmE

$1279$
viraiyathu vin^thu viLain^thana ellAm
viraiyathu vin^thu viLain^tha uyirum
viraiyathu vin^thu viLain^thaviny $(1)$nyAlam
viraiyathu vin^thu viLain^thavan $(2)$thALE
$(1)$ nyAnam
$(2)$ thAnE

$1280$
viLain^tha ezuththathu vin^thuvum n^Athamum
viLain^tha ezuththathu chakkara mAka
viLain^tha ezun^thavai meyyinuL n^iRkum
viLain^tha ezun^thavai man^thira mAmE

$1281$
man^thirany chakkara mAnavai cholliTil
than^thirak thuLLezuth thonReri vaTTamAm
than^thirath thuLLu mirEkaiyil onRillai
pan^thama thAkum piraNavam unniTE

$1282$
unniTTa vaTTaththil oththezu man^thiram
pinniTTa rEkai pizaippathu thAnillai
thanniT Tezun^tha thakaippaRap pinniRkap
panniTTa man^thiram pArkkalu mAmE

$1283$
pArkkalu mAkum pakaiyaRu chakkaraN^
kAkkalu mAkuN^ karuththil thaTameN^kum
n^Okkalu mAkum n^uNukkaRRa n^uNporuL
Akkalu mAkum aRin^thukoL vArkkE

$1284$
aRin^thiTuny chakkara mAthi yezuththu
virin^thiTuny chakkara mElezuth thammai
parin^thiTuny chakkaram pArAN^ki n^Alum
kuvin^thiTuny chakkaram kURalu mAmE

$1285$
kURiya chakkarath thuLLezu man^thiram
mARiyal pAka amain^thu virin^thiTuth
thERiya anychuTan chErn^thezu mAraNa
mARiyal pAka mathiththukkoL vArkkE

$1286$
mathiththiTum ammaiyum mAmAthu mAkum
mathiththiTum ammaiyu maN^kanal okkum
mathiththaN^ kezun^thavai kAraNa mAkil
kothiththaN^ kezun^thavai kUTaki lAvE

$1287$
kUTiya thampanam mAraNam vachiyam
ATiyal pAka amain^thu cheRin^thiTum
pATiyuL LAkap pakaivarum van^thuRAr
thETiyuL LAkath theLin^thukoL vArkkE

$1288$
theLin^thiTuny chakkara mUlaththi nuLLE
aLin^tha vakAraththai yan^n^aTu vAkkik
$(1)$kuLirn^tha varanaik kUTiyuL vaiththu
vaLin^thavai yaN^kezu n^ATiya kAlE
$(1)$ kuLirn^dha varavinaik

$1289$
kAlarai mukkAl muzuthenum man^thiram
Alith thezun^thamain^ thURi ezun^thathAyp
pAlith thezun^thu pakaiyaRa n^inRapin
mAluRRa man^thira mARikkoL vArkkE

$1290$
koNTa im man^thiraN^ kUththan ezuththathAyp
paNTaiyuL n^AviR pakaiyaRa viNTapin
$(1)$manRuL n^iRain^tha maNiviLak kAyiTum
inRum ithayath thezun^thu n^amavenE
$(1)$ manRu


\vskip1cm
$10.$ vayiravach chakkaram
\vskip1cm

$1291$
aRin^tha pirathamaiyO TARu maRinychu
aRin^thavach chaththami mElivai kuRRam
aRin^thavai yonRuviT TonRupath thAka
aRin^tha valamathu vAka n^aTavE

$1292$
n^aTan^thu vayiravan chUla kapAli
kaTan^tha pakaivanaik kaNNathu pOkkith
thoTarn^tha vuyirathu vuNNum pozuthu
paTarn^tha vuTalkoTu pan^thATa lAmE

$1293$
AmEvap pUNTaru LAthi vayiravan
AmE kapAlamuny chUlamuN^ kaikoNTaN^
kAmE thamaruka pAchamuN^ kaiyathu
vAmE chiraththoTu vALathu kAyE

$1294$
kaiyavai yARuN^ karuththuRa n^OkkiTu
meyyathu chemmai viLaN^ku vayiravan
thuyyaru Laththil thuLaN^kumey yuRRathAyp
poyvakai viTTun^I pUchanai cheyyE

$1295$
pUchanai cheyyap porun^thiyO rAyiram
pUchanai $(1)$cheyya mathuvuTa nATumAl
pUchanai chAn^thu chavAthu puzukun^ey
pUchanai cheythun^Ir pUchalai vENTumE
$(1)$ cheyyu

$1296$
vENTiya vARu kalakamu mAyiTum
vENTiya ARiNuN meyyathu peRRapin
vENTiya vARu varumvazi n^In^aTa
vENTiya vARathu vAkuN^ karuththE

\vskip1cm
$11.$ chAmpavi maNTalach chakkaram
\vskip1cm

$1297$
chAmbavi maNTalach chakkarany cholliTil
Ampatham eTTAka viTTiTin mElthAN^
kANpathan^ thaththuva n^AluL n^ayanamum
n^AmpathaN^ kaNTapin n^ATaRin^ thOmE

$1298$
$(1)$n^ATaRi maNTalam n^allavik kuNTaththuk
kOTaRa vIthiyuN^ koTarn^thuL iraNTazi
pATaRi paththuTan ARu n^aTuvIthi
ETaRa n^Alain^ thiTavakai yAmE
$(1)$ n^aDari

$1299$
n^Alain^ thiTavakai yuLLathOr maNTalam
n^Alun^al vIthiyuL n^alla iliN^kamAy
n^Alun^aR kONamum n^an^n^A liliN^gamAy
n^Alun^aR pUn^aTu n^aNNalav vARE

$1300$
ARiru paththun^A lanychezuth thanychaiyum
vERuru vAka viLain^thu kiTan^thathu
thERi n^irumala chivAya n^amavenRu
kURumin kURiR kuRaikaLum illaiyE

$1301$
kuRaivathum illai kuraikazaR kUTu
maRaivathu mAraNa mavvezuth thAkith
thiRamathu vAkath theLiyaval lArkku
iRavillai enRen Riyampinar kANE

$1302$
kANum poruLuN^ karuthiya theyvamum
pENum pathiyum perukiya thIrththamum
UNum uNarvum uRakkamun^ thAnAkak
kANuN^ kanakamuN^ kArikai yAmE

$1303$
AmE ezuththanychu mAmvazi yEyAkap
pOmE yathuthAnum pOmvazi yEpOnAl
n^AmE n^inaiththana cheyyalu mAkum
pArmEl oruvar pakaiyillai thAnE

$1304$
pakaiyillai enRum paNin^thavar thampAl
n^akaiyillai $(1)$n^ANALum n^anmaika LAkum
vinaiyillai enRum viruththamum illai
thakaiyillai thAnuny chalamathu vAmE
$(1)$ n^ALum

$1305$
Arum uraicheyya lAmany chezuththAlE
yArum aRiyAtha Anan^tha rUpamAm
pArum vichumpum pakalum mathiyathi
$(1)$Unum uyirum uNarvathu vAmE
$(1)$ Urum

$1306$
uNarn^thezu man^thiram Omenum uLLE
aNain^thezu mAN^katha nAthiya thAkuN^
kuNarn^thezu chUthanuny chUthiyaN^ kUTik
kaNan^thezuN^ kANumak kAmukai yAlE

\vskip1cm
$12.$ puvanApathi chakkaram
\vskip1cm

$1307$
kakarAthi yOrain^thuN^ kANiya ponmai
akarAthi yOrA RaraththamE pOlum
chakarAthi yOrn^Ankun^ thAnchuththa veNmai
kakarAthi mUviththai kAmiya muththiyE

$1308$
Oril ithuvE uraiyum ith theyvaththaith
thEriR piRithillai yAnonRu cheppakkEL
vArith thirikONa manaminpa muththiyun^
thEril aRiyuny chivakAyan^ thAnE

$1309$
Eka parAchaththi IchaRkAm aN^kamE
yAkam parAviththai yAmuththi chiththiyE
Ekam parAchaththi yAkach chivakuru
yOkam parAchakthi uNmaieT TAmE

$1310$
eTTA kiya$(1)$chaththi eTTAkum yOkaththuth
$(2)$kaTTAku n^AthAn^thath theTTuN^ kalappiththa
thoTTAtha vin^thuvun^ thAnaR Rozin^thathu
kiTTA thozin^thathu kIzAna mUTarkkE
$(1)$ chiththi
$(2)$ kaTTAdhi

$1311$
Ethum palamA miyan^thirA channaTi
Othik kuruvin upathEcham uTkoNTu
n^IthaN^kum aN^ka n^iyAchan^ thanaippaNNich
chAthaN^keTach chempiR chaTkONan^ thAniTTE

$1312$
chaTkONan^ thannil shrimhirIm thAniTTu
akkONa mARin thalaiyilrIN^ kAramiT
TekkONa munychUza ezilvaTTam iTTuppin
mikkIreT Takkara mammuthan mEliTE

$1313$
iTTa $(1)$ithazkaL iTaiyan^ tharaththilE
aTTahav viTTathin mElE uvviTTuk
kiTTa ithazkaLin mElE kirOmchirOm
iTTuvA maththAN^ kirON^kenRu mEviTE
$(1)$ idhankaN

$1314$
mEviya chakkara mIthu valaththilE
kOvaiyaTaiyavEkurON^chirON^ kenRiTTuth
$(1)$thAvilrIN^ kAraththAR chakkarany chUzn^thu
pUvaip puvanA pathiyaippin pUchiyE
$(1)$ thAviliRIN^

$1315$
pUchikkum pOthu puvanA pathithannai
AchaR Rakaththinil AvA kanampaNNip
pEchiya pirANap pirathiTTai yathucheythu
thEchuR RiTavE thiyAna mathucheyyE

$1316$
cheyya thirumEni chempaT TuTaithAnuN^
kaiyiR paTaiyaN^ kuchapAchath thOTapaya
veyyil aNikalan iraththina mAmEni
thuyya muTiyum avayavaththil thORRamE

$1317$
thORpOrvai n^Ikkith thuthiththaTaiviR pUchiththup
pARpO nakaman^ thiraththAR payinREththi
n^ARpAla n^ArathA yAchuvA kAenRu
chIrpAkach chETaththai $(1)$mARRippin chEviyE
$(1)$ mARRiyapin

$1318$
chEvip pathanmunnE thEviyaiyuth vAkanaththAR
pAvith thithaya kamalam pathiviththaN^
kiyAvarkkum eTTA iyan^thira rAchanai
n^Ivaiththuch $(1)$chEmi n^inain^thathu tharumE
$(1)$ chEvi


\vskip1cm
$13.$ n^avAkkari chakkaram
\vskip1cm

$1319$
n^avAkkari chakkara n^Anurai cheyyin
n^avAkkari onRu n^avAkkari yAka
n^avAkkari eNpath thoruvakai yAka
n^avAkkari yakkilI chaumutha lIRE

$1320$
chaumuthal avvavoTu hauvuTa nAN^kirIm
kauvu LumaiyuLuN^ kalan^thirIm chirImen
Rovvil ezuN^kilI man^thira pAthamAch
$(1)$chevvuL ezun^thu chivAya n^amavennE
$(1)$ chevvan

$1321$ 
n^avAkkari yAvathu n^AnaRi viththai
n^avAkkari yuLLezum n^anmaikaL ellAm
n^avAkkari man^thira n^AvuLE Otha
n^avAkkari chaththi n^alan^tharun^ thAnE

$1322$
n^alan^tharu nyAnamuN^ kalviyum ellAm
uran^tharu valvinai yummaiviT $(1)$TOTich
chiran^tharu thIvinai cheyva thakaRRi
varan^tharu chOthiyum vAyn^thiTuN^ kANE
$(1)$ TODuny

$1323$
kaNTiTuny chakkaram veLLipon chempiTai
koNTiTum $(1)$uLLE kuRiththa vinaikaLai
venRiTu maNTalam veRRi tharuvikkum
n^inRiTuny chakkaram n^inaikku maLavE
$(1)$ munnE

$1324$
n^inaiththiTu machchirI makkilI mIRA
n^inaththiTuny chakkara mAthiyu mIRu
n^inaiththiTu n^elloTu pullinai yuLLE
n^inaiththiTum aruchchanai n^Ertharu vALE

$1325$
n^Ertharu maththiru n^Ayaki yAnavaL
yAthoru vaNNam aRin^thiTum poRpUvai
kArtharu vaNNaN^ karuthina kaivarum
n^Artharu vaNNam n^aTaththiTu n^IyE

$1326$
n^aTan^thiTum pArinil n^anmaikaL ellAN^
kaTan^thiTuN^ kAlanum eNNiya n^ALum
$(1)$paTarn^thiTu n^Amamum pAykathir pOla
aTain^thiTu vaNNam aTain^thiTu n^IyE
$(1)$ paDain^dhiDu

$1327$
aTain^thiTum ponveLLi kalluTan ellAm
aTain^thiTu mAthi yaruLun^ thiruvum
aTain^thiTum aNTath thamararkaL vAzvum
aTain^thiTum vaNNam aRin^thiTu n^IyE

$1328$
aRin^thiTu vArkaL amararka LAkath
therin^thiTu vAnOr thEvarkaL thEvan
parin^thiTum vAnavan pAypunal chUTi
murin^thiTu vAnai muyanRiTu n^IrE

$1329$
n^IrpaNi chakkaram n^Ertharu vaNNaN^kaL
pAraNi yumhirI munshrimIRAn^
thAraNi yumpukazn^ thaiyaln^al lALthanaik
kAraNi yumpoziR kaNTukoL LIrE

$1330$
kaNTukoL Lun^thani n^Ayaki thannaiyum
moNTuko Lummuka vachiyama thAyiTum
paNTuko Lumpara mAya paranychuTar
n^inRuko Lumn^ilai pERuTai $(1)$yALaiyE
$(1)$ yALE

$1331$
pERuTai yALthan perumaiyai $(1)$eNNiTil
n^ATuTai yArkaLum n^amvacha mAkuvar
mARuTai yArkaLum vAzvathu thAnilai
kURuTai yALaiyuN^ kURumin n^IrE
$(1)$ vENDiDil

$1332$
kURumin eTTuth thichaikkun^ thalaiviyai
yARumin aNTath thamararkaL vAzvena
mARumin vaiyam varumvazi thannaiyun^
thERumin n^Ayaki chEvaTi chErn^thE

$1333$
chEvaTi chErach cheRiya irun^thavar
n^AvaTi yuLLE n^avinRun^in REththuvar
pUvaTi yiTTup poliya irun^thavar
mAvaTi kANum vakaiyaRi vArE

$1334$
aimmutha lAka vaLarn^thezu chakkara
maimmutha lAka amarn^thirI mIRAkum
$(1)$ammutha lAki yavarkkuTai yATanai
maimmutha lAka vazuththiTu n^IyE
$(1)$ aimmudha

$1335$
$(1)$vazuththiTu n^Avuk karachivaL thannaip
pakuththiTum vEthamey yAkama mellAn^
thokuththoru n^AviTai chollaval lALai
mukaththuLum munnezak kaNTuko LIrE
$(1)$ vakuththiDu

$1336$
kaNTa ich chakkaram n^Avil ezuthiTiR
koNTa im man^thiraN^ kUththan kuRiyathA
manRinuL viththaiyu mAnuTar kaiyathAy
venRiTum vaiyaka melliyal mEviyE

$1337$
melliya lAkiya meypporuL LALthanaich
cholliya lAlE thoTarn^thaN^ kirun^thiTum
palliya lAkap paran^thezu n^ATpala
n^alliyal $(1)$pAlE n^aTan^thiTun^ thAnE
$(1)$ pAka

$1338$
n^aTan^thiTu n^AvinuL n^anmaikaL ellAn^
thoTarn^thiTuny cholloTu choRporuL thAnum
kaTan^thiTuN^ kalvik karachiva LAkap
paTarn^thiTum pAriR pakaiyillai thAnE

$1339$
pakaiyillai kaumutha laiyathu vIRA
n^akaiyillai chakkara n^anRaRi vArkku
mikaiyillai cholliya $(1)$palluru vellAm
vakaiyillai yAka vaNaN^kiTun^ thAnE
$(1)$ palluyi rellAm

$1340$
vaNaN^kiTun^ thaththuva n^Ayaki thannai
n^alaN^kiTu n^alluyi rAnavai yellAN^
kalaN^kiTuN^ kAma vekuLi mayakkan^
thulaN^kiTuny cholliya chUzvinai thAnE

$1341$
thAnE kazaRith thaNiyavum vallanAyth
thAnE n^inaiththavai chollavum vallanAyth
thAnE thanin^aTaN^ kaNTavaL thannaiyun^
thAnE vaNaN^kith thalaivanu mAmE

$1342$
AmE yanaiththuyi rAkiya ammaiyun^
thAmE chakalamum InRa ath thaiyalum
AmE yavaLaTi pORRi vaNaN^kiTiR
pOmE vinaikaLum puNNiya nAkumE

$1343$
puNNiya nAkip porun^thi ulakeN^kum
kaNNiya nAkik kalan^thaN^ kirun^thiTuN^
thaNNiya nAkith tharaNi muzuthukkum
$(1)$aNNiya nAki amarn^thirun^ thAnE
$(1)$ puNNiya

$1344$
thAnathu kammiRIk kauvathu IRAm
n^Anathu chakkara n^anRaRi vArkkelAm
kAnathu kanni kalan^tha parAchaththi
kELathu vaiyaN^ kiLaroLi yAnathE

$1345$
oLikkum parAchaththi uLLE amariR
kaLikkum ich chin^thaiyiR kAraNaN^ kATTith
theLikkum mazaiyuTan chelvamuN TAkkum
aLikkum ivaLai aRin^thukoL vArkkE

$1346$
aRin^thiTuny chakkaram aruchchanai yOTE
eRin^thiTum vaiyath $(1)$thiTaravai kANin
maRin^thiTu mannanum van^thanai cheyyum
poRin^thiTuny chin^thai pukaiyillai thAnE
$(1)$ thiDarvakai

$1347$
pukaiyillai cholliya ponnoLi yuNTAN^
kukaiyillai kolva thilAmaiyi nAlE
vakaiyillai vAzkinRa mannuyirk kellAny
chikaiyillai chakkarany chErn^thavar thAmE

$1348$
chErn^thavar enRun^ thichaiyoLi yAnavar
kAyn^thezu mElvinai kANaki lAthavar
pAyn^thezum uLLoli pAriR paran^thathu
mAyn^thathu kAriruL mARoLi thAnE

$1349$
oLiyathu haumun kirImathu IRAN^
kaLiyathu chakkaraN^ kaNTaRi vArkkuth
theLivathu nyAnamuny chin^thaiyun^ thERap
$(1)$paNivathu panychAk karamathu vAmE
$(1)$ paLiyadhu

$1350$
AmE chathAchiva n^Ayaki yAnavaL
AmE athOmukan^ thuLLaRi vAnavaL
AmE chuvaiyoLi yUROchai $(1)$kaNTavaL
AmE yanaiththuyir thannuLu mAmE
$(1)$ n^ARRam

$1351$
thannuLu mAkith tharaNi muzuthuN^koN
TennuLu mAki iTampeRa n^inRavaL
maNNuLUm n^Iranal kAluLum vAnuLuN^
kaNNuLum meyyuLuN^ kANalu mAmE

$1352$
kANalu mAkuN^ kalan^thuyir cheyvana
kANalu mAkuN^ karuththu Lirun^thiTiR
kANalu mAkuN^ kalan^thu vazicheyak
kANalu mAkuN^ karuththuRa n^illE

$1353$
n^inRiTum Ezu puvanamum onRAkak
kaNTiTum uLLaN^ kalan^theN^kuth thAnAkak
koNTiTum vaiyaN^ kuNampala thannaiyum
viNTiTum valvinai meypporu LAkumE

$1354$
meyp$(1)$poru Laumuthal hauvathu IRAk
kaipporu LAkak kalan^thezu chakkaran^
thaRporu LAkach chamain^thamu thEsvari
n^aRporu LAka n^aTuvirun^ thALE
$(1)$ poruL vaumudhal

$1355$
thALathi nuLLE chamain^thamu thEsvari
kAlathu koNTu kalan^thuRa vIchiTil
n^ALathu n^ALum puthumaikaL kaNTapin
kELathu kAyamuN^ kETillai kANumE

$1356$
kETillai kANuN^ kiLaroLi kaNTapin
n^ATillai kANum n^ANmutha laRRapin
mATillai kANum varumvazi kaNTapin
kATillai kANuN^ karuththuR RiTaththukkE

$1357$
uRRiTa mellAm ulappilpA zAkkik
kaRRiTa mellAN^ kaTuveLi yAnathu
maRRiTa millai vaziyillai thAnillai
chaRRiTa millai chalippaRa n^inRiTE

$1358$
n^inRiTum EzkaTal Ezpuvi ellAm
n^inRiTum $(1)$uLLam n^inaiththavai thAnokkum
n^inRiTuny chaththi n^ilaipeRak kaNTiTa
n^inRiTum mElai viLakkoLi thAnE
$(1)$ munnam


$1359$
viLakkoLi saumutha lauvathu IRA
viLakkoLich chakkaram meypporu LAkum
viLakkoLich yAkiya minkoTi yALai
viLakkoLi yAka viLaN^kiTu n^IyE

$1360$
viLaN^kiTu mElvaru meypporuL chollin
viLaN^kiTu melliya lAnathu vAkum
viLaN^kiTu meyn^n^inRa nyAnap poruLai
viLaN^kiTu vArkaL viLaN^kinar thAnE

$1361$
thAnE veLiyena eN^kum n^iRain^thavaL
thAnE parama veLiyathu vAnavaL
thAnE chakalamu mAkki $(1)$aziththavaL
thAnE yanaiththuLa aNTa chakalamE
$(1)$ aLiththavaL

$1362$
aNTaththi nuLLE aLappari thAnavaL
piNTaththi nuLLE peruveLi kaNTavaL
kuNTaththi nuLLE kuNampala kANinuN^
kaNTaththil n^inRa kalappaRi yArkaLE

$1363$
kalappaRi yArkaTal chUzala kellAm
ulappaRi yAruTa lOTuyir thannaich
chilappaRi yArchila thEvarai n^ATith
thalaippaRi yAkach chamain^thavar $(1)$thAnE
$(1)$ thAmE

$1364$
thAnE ezun^tha ach chakkarany cholliTin
mAnE mathivarai paththiTTu vaiththapin
thEnE yirEkai thikaippuRa onpathil
thAnE kalan^tha varaiyeNpath thonRumE

$1365$
onRiya chakkaram OthiTum vELaiyil
venRikoL mEnimathivaTTam ponmaiyAN^
kanRiya rEkai kalan^thiTuny chemmaiyil
enRiya lammai ezuththavai pachchaiyE

$1366$
Eyn^tha maravuri thannil ezuthiya
vAyn^tha ip peNNeNpath thonRil n^iraiththapin
kAyn^thavi n^eyyuT kalan^thuTan omamu
$(1)$mAn^thalath thAmuyi rAkuthi paNNumE
$(1)$ mAyn^dha viyAyira mAguthi paNNE

$1367$
paNNiya ponnaip parappaRa n^IpiTi
eNNiya n^ATkaLil inpamum eythiTum
n^aNNiya n^Amamum n^Anmukan oththapin
thuNNena n^Eyan^aR chErkkalu mAmE

$1368$
AkinRa chan^thanaN^ kuN^kumaN^ kaththUri
pOkinRa chAn^thu chavAthu puzukun^ey
AkinRa kaRpUra mAkO chann^Iruny
chErkinRa onpathuny chEran^I vaiththiTE

$1369$
vaiththiTum ponnuTan mAthava n^OkkiTiR
kaichchiRu koN^kai kalan^thezu kanniyaith
thachchithu vAkach chamain^tha im man^thiram
archchanai yAyiram Ayirany chin^thiyE

$1370$
chin^thaiyi nuLLE thikaztharu chOthiyAy
en^thai karaN^kaL irumUnRum uLLathu
pan^thamA chUlam paTaipAcham villampu
mun^thai kilImeza munnirun^ thALE

$1371$
irun^thanar chaththikaL aRupaththu n^Alvar
irun^thanar kannikaL eNvakai eNmar
irun^thanar chUza ethir$(1)$chak karaththE
irun^tha karamiru villampu koNTE
$(1)$ chakkaramAy

$1372$
koNTa kanakaN^ kuzaimuTi yATaiyAyk
kaNTa im muththaN^ kanalthiru mEniyAyp
puNTamar chOthip paTaritha zAnavaL
uNTaN^ koruththi uNaraval lArukkE

$1373$
uNan^thirun^ thuLLE oruththiyai n^OkkiR
kalan^thirun^ theN^kuN^ karuNai poziyum
maNan^thezum Ochai yoLiyathu kANun^
thaNan^thezu chakkaran^ thAntharu vALE

$1374$
tharuvazi yAkiya thaththuva nyAnaN^
kuruvazi yAkuN^ kuNaN^kaLUL n^inRu
karuvazi yAkuN^ kaNakkai yaRuththup
peruvazi yAkkum pEroLi thAnE

$1375$
pEroLi yAya periya $(1)$perunychuTar
chIroLi yAkith thikaztharu n^Ayaki
kAroLi yAkiya kannikai ponniRam
pAroLi yAkip paran^thun^in RALE
$(1)$ malarn^aDuch

$1376$
paran^tha karam iru paN^kayam En^thik
kuvin^tha karamiru koythaLirp pANi
parin^tharuL koN^kaikaN muththAr pavaLam
irun^than^al lATai maNipothin^ thanRE

$1377$
maNimuTi pAthany chilampaNi maN^kai
aNipava LanRi yaruLillai yAkun^
thaNipavar n^enychinuL thannaru LAkip
paNipavark kanRO parakathi yAmE

$1378$
paran^thirun^ thuLLE aRupathu chaththi
karan^thana kannikaL appaTi chUza
malarn^thiru kaiyin malarAvai $(1)$En^thach
chiRan^thavar Eththuny chiRImthana mAmE
$(1)$ En^dhich

$1379$
thanamathu vAkiya thaiyalai n^Ekki
manamathu vOTi marikkilO rANTiR
kanamavai yaRRuk karuthiya n^enychan^
thinakara nAriTa cheythiya thAmE

$1380$
AkinRa mUlath thezun^tha muzumalar
pOkinRa pEroLi yAya malarathAyp
pOkinRa pUraNa mAka n^iRain^thapin
chErkinRa chen^thazal maNTala mAnathE

$1381$
AkinRa maNTalath thuLLE amarn^thavaL
AkinRa aimpath thaRuvakai yAnavaL
AkinRa aimpath thaRuchaththi n^Ertharu
AkinRa aimpath thaRuvakai chUzavE

$1382$
chUzn^thezu chOthi chuTarmuTi pAthamAy
AN^kaNi muththam azakiya mEniyun^
thAN^kiya kaiyavai thArkiLi nyAnamAy
$(1)$En^thu karaN^kaL eTuththamar pAchamE
$(1)$ En^dhuN^ 

$1383$
pAchama thAkiya vErai yaRuththiTTu
n^Echama thAka $(1)$n^inaiththiru mummuLE
n^Achama thellAm n^aTan^thiTum aiyANTiR
kAchini mElamar kaNNutha lAkumE
$(1)$ n^inain^dhiDu

$1384$
kaNNuTai n^Ayaki thannaru LAmvazi
paNNuRu n^Atham pakaiyaRa n^inRiTil
viNNamar chOthi viLaN^ka hirIN^kAra
maNNuTai n^Ayaki maNTala mAkumE

$1385$
maNTalath thuLLE malarn^thezu thIpaththaik
kaNTakath thuLLE karuthi yirun^thiTum
viNTakath thuLLE viLaN^ki varuthalAl
thaNTakath thuLLavai thAN^kalu mAmE

$1386$
thAN^kiya n^Apith thaTamalar maNTalath
thON^ki ezuN^kalaik kuLLuNar $(1)$vAnavaL
EN^ka varumpiRap peNNi yaRuththiTa
vAN^kiya n^Atham valiyuTa nAkumE
$(1)$ vAnavan

$1387$
n^Avukku n^Ayaki n^anmaNi pUNAram
pUvukku n^Ayaki ponmuTi yATaiyAm
pAvukku n^Ayaki pAloththa vaNNaththaL
Avukku n^Ayaki aN^kamarn^ thALE

$1388$
anRiru kaiyil aLan^tha poruLmuRai
inRiru kaiyil eTuththaveN kuNTikai
manRathu kANum vaziyathu vAkavE
kaNTaN^ kirun^thavar kAraNi kANumE

$1389$
kAraNi chaththikaL aimpath $(1)$thiraNTenak
kAraNi kannikaL aimpath thiruvarAyk
kAraNi chakkarath thuLLE karan^theN^kuN^
kAraNi thannaru LAkin^in RALE
$(1)$ thiraNDuDan

$1390$
n^inRa ich chaththi n^ilaipeRa n^inRiTiR
kaNTa iv vanni kalan^thiTum OrANTiR
koNTa virathan^Ir kunRAmal n^inRiTin
manRini lATu maNiyathu kANumE

$1391$
kaNTa ich chaththi iruthaya paN^kayaN^
koNTa ith thaththuva n^Ayaki yAnavaL
paNTaiyav vAyup pakaiyai yaRuththiTa
inRen manaththuL inithirun^ thALE

$1392$
irun^thavich chaththi irun^Alu kaiyiR
paran^tha ip pUN^kiLi pAcha mazuvAL
karan^thiTu kETakam villampu koNTaN^
kuran^thaN^ kirun^thavaL kUththukan^ thALE

$1393$
ukan^thanaL ponmuTi muththAra mAkap
paran^tha pavaLamum paTTATai chAththi
malarn^thezu koN^kai maNikkach chaNin^thu
thazain^thaN^ kirun^thavaL thAnpachchai yAmE

$1394$
pachchai ivaLukku pAN^kimAr $(1)$AReTTu
kochchaiyAr eNmarkaL kUTi varuthalAR
kachchaNi koN^kaikaL kaiyiru kAppathAy
echcha viTaichchi inithirun^ thALE
$(1)$ AReTTuk

$1395$
thALathi nuLLE $(1)$thAN^kiya chOthiyaik
kAlathu vAkak kalan^thukoL enRu
mAlathu vAka vazipATu cheythun^I
pAlathu pOlap paran^thezu viNNilE
$(1)$ thayaN^giya

$1396$
viNNamar n^Api iruthaya mAN^kiTaik
kaNNamar kUpaN^ kalan^thu varuthalAR
paNNamarn^ thAthiththa maNTala mAnathu
thaNNamar kUpan^ thazaiththathu kANumE

$1397$
kUpaththuch chaththi kuLirmukam paththuLa
thApaththuch chaththi thayaN^ki varuthalAl
Apaththuk kaikaL aTain^thana n^Alain^thu
pAcham aRukkap paran^thana chUlamE

$1398$
chUlan^thaN ToLvAL chuTarpaRai nyAnamAy
vElampu thamaruka mAkiLi viRkoNTu
kAlampUp pAcham mazukaththi $(1)$kaikkoNTu
kOlanychEr chaN^ku kuvin^thakai eNNathE
$(1)$ yaikkoNDu

$1399$
eNNamar chaththikaL n^ARpaththu n^AluTan
eNNamar chaththikaL n^ARpaththu n^AlvarAm
eNNiya pUvitha zuLLE yirun^thavaL
eNNiya eNNaN^ kaTan^thun^in RALE

$1400$
kaTan^thavaL ponmuTi mANikkath thOTu
thoTarn^thaNi muththu pavaLaN^kach chAkap
paTarn^thalkuR paTTATai pAthach chilampu
maTan^thai chiRiyavaL van^thun^in RALE

$1401$
n^inRa ich chaththi n^iran^thara mAkavE
kaNTiTu mEru vaNimAthi thAnAkip
paNTaiya vAnin pakaTTai yaRuththiT
TonRiya thIpam uNarn^thArk kuNTAmE

$1402$
$(1)$uNTOr athOmukam uththama mAnathu
kaNTa ich chaththi chathAchiva n^Ayaki
koNTa mukamain^thu kURuN^ karaN^kaLum
onRiraN TAkavE mUnRun^A lAnathE
$(1)$ uNDA madhOmukam

$1403$
n^anmaNi chUlaN^ kapAlaN^ kiLiyuTan
panmaNi n^Akam mazukaththi pan^thAkuN^
kanmaNi thAmaraik kaiyil thamarukam
ponmaNi pUNAram pUchanai yAnathE

$1404$
pUchanaich chaththikaL eNNaivar chUzavE
n^EchavaL kannikaL n^ARpaththu n^ErathAyk
kAchinich chakkarath thuLLE kalan^thavaL
mAchaTai yAmal makizn^thirun^ thArkaLE

$1405$
thAraththi nuLLE thaN^kiya chOthiyaip
pAraththi nuLLE paran^thuL ezun^thiTa
n^Erathu vonRin^in ReNNu manOmayaN^
kArathu pOlak kalan^thezu maNNilE

$1406$
maNNil ezun^tha $(1)$akAra ukAraN^kaL
viNNil ezun^thu chivAya n^amavenRu
kaNNil ezun^thathu kANpari thanRukol
kaNNil ezun^thathu kATchi tharaenRE
$(1)$ makara vukaraN^gaL

$1407$
enRaN^ kirun^tha amutha kalaiyiTaich
chenRaN^ kirun^tha amutha payOthari
kaNTaN^ karamiru veLLipon maNNaTai
koNTaN^ kirun^thathu vaNNam amuthE

$1408$
amuthama thAka azakiya mEni
paTikama thAkap paran^thezu muLLE
kumuthama thAkak kuLirn^thezu muththuk
kemuthama thAkiya kETili thAnE

$1409$
kETili chaththikaL muppath thaRuvarum
n^ATili kannikaL n^Alon pathinmarum
pUvili pUvithaz uLLE yirun^thivar
n^ALili thannai n^aNukin^in RArkaLE

$1410$
n^inRathu pun^thi n^iRain^thiTum vanniyuN^
kaNTathu chOthi karuththuL irun^thiTak
koNTathu vOrANTu kUTi varukaikku
viNTavau kAram viLaN^kina anRE

$1411$
viLaN^kiTu vAniTai n^inRavai yellAm
vaNaN^kiTu maNTalam mannuyi rAka
n^alaN^kiLar n^anmaikaL n^AraNa noththuch
chuNaN^kiTai $(1)$n^inRivai chollalu mAmE
$(1)$ n^inRavai

$1412$
AmE athOmuka mElE amuthamAyth
thAmE yukAran^ thazaiththezuny chOmanuN^
kAmEl varukinRa kaRpaka mAnathu
pUmEl varukinRa poRkoTi yAnathE

$1413$
poRkoTi yALuTaip pUchanai cheythiTa
akkaLi yAkiya AN^kAram $(1)$pOyiTum
maRkaTa mAkiya maNTalan^ thannuLE
piRkoTi yAkiya pEthayaik kANumE
$(1)$ pOyviDum

$1414$
pEthai yivaLukkup peNmai azakAkun^
thAthai yivaLukkuth thANuvu mAyn^iRkum
mAthai yavaLUkku maNNun^ thilakamAyk
kOthaiyar chUzak kuvin^thiTaN^ kANumE

$1415$
kuvin^thanar chaththikaL muppath thiruvar
n^aTan^thanar kannikaL n^AleNmar chUzap
paran^thika zAkiya paN^kayath thuLLE
irun^thanaL kANum iTampala koNTE

$1416$
koNTaN^ kirun^thanar kUththan oLiyinaik
kaNTaN^ kirun^thanar kAraNath thuLLathu
paNTai maRaikaL paran^theN^kun^ thETumAl
inRen manaththuLE illaTain^ thALumE

$1417$
illaTain^ thAnukkum illAtha thonRillai
illaTain^ thAnuk kirappathu thAnillai
illaTain^ thAnuk kimaiyavar thAmovvAr
illaTain^ thAnukku illAthil lAnaiyE

$1418$
Anai mayakkum aRupaththu n^ARRaRi
Anai yirukkum aRupaththu n^AloLi
Anai yirukkum aRupaththu n^AlaRai
AnaiyuN^ kOTum aRupaththu n^AlilE


\vskip1cm

n^AlAn^ than^dhiram muRRiRRu

\vskip1in

     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

Related Content

Shiva Sahasra NaamaavaLi

Mudhal Thanthiram

Munram Thandhiram

Onbadham-Thandhiram

Thirumandhiram - Payiram