logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Munram Thandhiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page

     thiruchchiRRambalam

$1.$ aTTAN^ka yOgam

$549.$
$(1)$ uraiththana vaRkari onRu mUDiya
n^iraiththa irAchi n^iraimuRai eNNip
$(2)$ pirachchatham eTTum pEchiyE n^an^dhi
n^iraiththa iyamam n^iyamanychey dhAnE
$(1)$ uraiththa n^avAkkiri
$(2)$ piraichchadham

$550.$
cheydha iyama n^iyamany chamAdhichen
Ruyyap parAchaththi uththara pUruva
meydha kavacha n^iyAchaN^kaL muththirai
eydha vuraicheyvan in^n^ilai thAnE

$551.$
an^n^eRi in^n^eRi ennAdhaT TAN^kath
thanneRi chenRu chamAdhiyi lEn^inmin
n^anneRi chelvArkku nyAnaththi lEkalAm
punneRi $(1)$ yAkaththiR pOkkillai yAkumE
$(1)$ yAkkaththiR

$552.$
iyama n^iyamamE eNNilA Adhanam
n^ayamuRu pirANAyA mam$(1)$piraththi yAkArany
chayamiku dhAraNai thiyAnany chamAdhi
ayamurum aTTAN^ka mAvadhu mAmE
$(1)$ n^aNpiraththi

$2.$ iyamam

$553.$
ezun^dhun^Ir peyyinum eTTuth thichaiyuny
chezun^dha NiyamaN^kaL cheyminen RaNNal
kozun^dhaN pavaLak kuLirchaDai yODE
azun^dhiya n^Alvark karuLpurin^ dhAnE

$554.$
kollAn poykURAn kaLavilAn eNkuNan
n^allAn aDakka muDaiyAn n^aDuchcheyya
vallAn pakun^dhuNpAn mAchilAn kaTkAmam
illA niyamath thiDaiyiln^in RAnE

$3.$ n^iyamam

$555.$
Adhiyai vEdhaththin apporu LAnaich
chOdhiyai AN^kE chuDukinRa aN^kiyaip
pAdhiyuL mannum parachaththi yODuDan
n^Idhi $(1)$ yuNarn^dhu n^iyamaththa nAmE
$(1)$ yuNarn^dha

$556.$
thUymai $(1)$ aruLUN churukkam poRaichevvai
vAymai n^ilaimai vaLarththalE maRRivai
kAmaN^ kaLavu kolaiyenak kANpavai
n^EmiyI rain^dhu n^iyamaththa nAmE
$(1)$ aruLuN

$557.$
thavanychepany chan^dhODam Aththikan^ dhAnany
chivanRan viradhamE chiththAn^dhak kELvi
makanychiva pUchaiyoN madhichollIr ain^dhu
n^ivampala cheyyin n^iyamaththa nAmE

$4.$ Adhanam

$558.$
paN^kaya mAdhi paran^dhapal Adhanam
aN^kuLa vAm.hiru n^Alum avaRRinuL
choN^killai yAkach chuvaththika menamikath
thaN^ka iruppath thalaivanu mAmE

$559.$
OraNai yappadha mUruvin mElERiT 
TAra valiththadhan mElvaith thazakuRach
chIrthikaz kaikaL adhanaiththan mElvaikkap
pArthikaz padhmA chanamena lAkumE

$560.$
thurichil valakkAlaith thOnRavE mElvaiththu
ariya muzan^dhALi laN^kaiyai n^ITTi
uruchi yoDumuDal chevvE iruththip
parichu peRumadhu paththirA chanamE

$561.$
okka aDiyiNai yUruvil ERiTTu
mukki yuDalai muzaN^kai thanil.hERRith
thokka aRin^dhu thuLaN^kA irun^dhiDiR
kukkuDa AchanaN^ koLLalu mAmE

$562.$
pAdha muzan^dhALiR pANi kaLain^ITTi
Adhara vODumvAy aN^kAn^ dhazakuRak
kOdhil n^ayanaN^ koDimUkki lEyuRach
chIrthikaz chiN^kA dhanamenach cheppumE

$563.$
paththiraN^ kOmukam paN^kayaN^ kEchari
choththiram vIrany chukAdhanam OrEzu
$(1)$ muththama mAmudhu Achanam eTTeTTup
paththoDu n^URu palaA chanamE
$(1)$ muththa mayUramudhu

$5.$ pirANAyAmam

$564.$
aivarkku n^Ayakan avvUrth thalaimakan
uyyakkoNDERuN^ kudhiraimaRRonRuNDu
meyyarkkuppaRRukkoDukkuN^ koDAdhupOyp
poyyaraith thuLLi vizuththiDun^ thAnE

$565.$
Ariya nallan kudhirai iraNDuLa
vIchip piDikkum virakaRi vArillai
kUriya n^Adhan kuruvin aruLpeRRAl
vArip piDikka vachappaDun^ thAnE

$566.$
puLLinum mikka puraviyai mERkoNDAR
kaLLuNNa vENDAn^ thAnE kaLitharun^
thuLLi n^aDappikkuny chOmpu thavirppikkum
uLLadhu chonnOm uNarvuDai yOrukkE

$567.$
pirANan manaththoDum pErA $(1)$thaDaN^kip
pirANa nirukkiR piRappiRap pillai
pirANan maDaimARip pEchchaRi viththup
pirANa naDaipERu peRRuNDIr n^IrE
$(1)$ thaDakkip

$568.$
ERudhal pUrakam IreTTu vAmaththAl
ARudhal $(1)$ kumpam aRupaththu n^Aladhil
URudhal muppath thiraNDadhi rEchakam
mARudhal onRinkaN vanychaka mAmE
$(1)$ kumpakam

$569.$
vaLiyinai vAN^ki $(1)$ vayaththil aDakkil
paLiN^koththuk kAyam pazukkinum pinychAn^
theLiyak kuruvin thiruvaruL peRRAl
vaLiyinum vETTu vaLiyanu mAmE
$(1)$ vayiRRil

$570.$
eN^kE irukkinum pUri iDaththilE
aN^kE yadhucheyya Akkaik kazivillai
aN^kE piDiththadhu viTTaLa vunychellach
chaN^kE kuRikkath thalaivanu mAmE

$571.$
ERRi iRakki irukAlum pUrikkuN^ 
kARRaip piDikkuN^ kaNakkaRi vArillai
kARRaip piDikkuN^ kaNakkaRi vALarkkuk
kURRai yudhaikkuN^ kuRiyadhu vAmE

$572.$
mElkIz n^aDuppakka mikkuRap pUriththu
pAlAm irEchakath thAluT padhiviththu
mAlAki yun^dhiyuT kumpiththu vAN^kavE
AlAlam uNDAn aruLpeRa lAmE

$573.$
vAmaththil IreTTu mAththirai pUriththE
EmuRRa muppath thiraNDum irEchiththuk
kAmuRRa piN^kalaik kaNNAka ivviraN
DOmaththAl eTTeTTuk kumpikka uNmaiyE

$574.$
iTTa thavvI DiLakA dhirEchiththup
puTTip paDaththacha n^ADiyum pUriththuk
koTTip pirANan apAnanuN^ kumpiththu
n^aTTam irukka n^amanillai n^amakkE

$575.$
puRappaTup pukkuth thirikinRa vAyuvai
n^eRippaDa vuLLE n^inmala mAkkil
uRuppuch chivakkum urOmaN^ kaRukkum
puRappaTTup pOkAn purichaDai yOnE

$576.$
kUDam eDuththuk kuDipukka maN^kaiyar
ODuvar mILuvar panniraN DaN^kulam
n^IDuvar eNviral kaNDippar n^Alviral
kUDik koLiRkOla anychezuth thAmE

$577.$
panniraN $(1)$ DAnai pakal.hira vuLLadhu
panniraN DAnaiyaip pAkan aRikilan
panniraN DAnaiyaip pAkan aRin^dhapin
panniraN DAnaikkup pakal.hira villaiyE
$(1)$ DAnaikkup

$6.$ piraththiyAkAram

$578.$
kaNDukaN DuLLE karuththuRa vAN^kiDiR
koNDukoN DuLLE kuNampala kANalAm
paNDukan^ dheN^kum pazamaRai thEDiyai
inRukaN DiN^kE irukkalu mAmE

$579.$
n^Abikkuk kIzE $(1)$ panniran DaN^kulan^
thAbikku man^dhiran^ thannai aRikilar
thApikku man^dhiran^ thannai aRin^dhapin
kUvikkoN DIchan $(2)$ kuDiyirun^ dhAnE
$(1)$ n^AliraNDaN^kulam
$(2)$ kuDipukun^dhAnE

$580.$
mUlath thiruviral mElukku munn^inRa
pAliththa yOnik kiruviraR kIzn^inRa
kOliththa kuNDali yuLLezuny chenychuDar
nyAlaththu n^Apikku n^AlviraR kIzadhE

$581.$
n^Achik kadhOmukam panniraN DaN^kulam
n^Ichiththam vaiththu n^inaiyavum vallaiyEl
mAchiththa mAyOkam van^dhu thalaippeydhun^
thEkaththuk kenRuny chidhaivillai $(1)$ yAmE
$(1)$ yAkumE
$(1)$ thAnE

$582.$
chOdhi irEkaich chuDaroLi thOnRiDiR
kOdhil parAnan^dham enRE kuRikkoNmin
n^Erthikaz kaNDaththE n^ilavoLi eydhinAl
Odhuva dhunnuDal unmaththa mAmE

$583.$
mUlath thuvAraththai mokkara miTTiru
mElaith thuvAraththin mElmanam vaiththiru
vEloththa kaNNai veLiyil vaiththiru
kAlaththai velluN^ karuththidhu thAnE

$584.$
eruviDum vAchaR kiruviran mElE
karuviDum vAchaR kiruviraR kIzE
uruviDuny chOdhiyai uLkaval lArkkuk
karuviDuny chOdhi kalan^dhun^in RAnE

$585.$
orukkAl upAdhiyai oNchOdhi thannaip
piriththuNar van^dha upAdhip pirivaik
karaiththuNar vunnal karaidhal.huL n^Okkal
piraththiyA kArap perumaiya dhAmE

$586.$
puRappaTTa vAyup pukaviDA vaNNan^ 
thiRappaTTu n^ichchayany chErn^dhuDan n^inRAl
uRappaTTu n^inRadhu uLLamum aN^kE
puRappaTTup pOkAn perun^thakai yAnE

$587.$
kuRippinin uLLE kuvalayan^ thOnRum
veRuppiruL n^IN^ki vikirdhanai n^ADuny
chiRappuRu chin^dhaiyaich chikken RuNaril
aRippuRu kATchi amararu mAmE

$7.$ thAraNai

$588.$
kONA manaththai kuRikkoNDu kIzkkaTTi
vINAththaN DUDE veLiyuRath thAnOkkik
kANAkkaN kELAch cheviyen RiruppArkku
vANAL aDaikkum vaziyadhu vAmE

$589.$
malaiyAr chiraththiDai vAnIr aruvi
n^ilaiyArap pAyum n^eDun^ADi yUDE
chilaiyAr podhuvil thirun^aDa mADun^
tholaiyAdha Anan^dhach chOdhikaN DEnE

$590.$
mElai n^ilaththinAL vEdhakap peNpiLLai
mUla n^ilaththil ezukinRa mUrththiyai
Ela ezuppi ivaLuDan chan^dhikkap
pAlanum AvAn $(1)$ parAn^an^dhi ANaiyE
$(1)$ pArn^an^dhi

$591.$
kaDaivAcha laikkaTTik kAlai ezuppi
iDaivAchal n^Okki inidhuL iruththi
maDaivAyiR kokkuppOl van^dhith thiruppArk
kuDaiyAmal Uzi irukkalu mAmE

$592.$
kalan^dha uyiruDan kAlam aRiyil
kalan^dha uyiradhu kAlin n^erukkaN^
kalan^dha uyiradhu kAladhu kaTTiR
kalan^dha uyiruDal kAlamum n^iRkumE

$593.$
vAythiRa vAdhAr manaththilOr mADuNDu
vAythiRap pArE vaLiyiTTup pAychchuvar 
vAythiRa vAdhAr madhiyiTTu mUTTuvar
kOythiRa vAviDiR kOzaiyumAmE

$594.$
vAzalu mAmpala kAlum manaththiDaip
pOzkinRa vAyu puRampaDAp pAychchuRil
ezuchA lEkam iraNDu peruvAydhal
pAzi periyadhOr paLLi aRaiyE

$595.$
n^irampiya Irain^dhil ain^dhivai pOnAl
iraN^ki viziththirun^ dhencheyvai pEdhAy
varampinaik kOli vazicheyku vArkkuk
kuraN^kinaik $(1)$ koTTai podhiyalu mAmE
$(1)$ kOTTaip

$596.$
munnam van^dhanar ellAm muDin^dhanar
pinnai van^dhavark kenna piramANam
munnuRu kODi uRukadhi pEchiDil
enna mAyam iDikarai n^iRkumE

$597.$
ariththa vuDalaiaim pUdhaththil vaiththup
poruththa_aim pUdhanychath thAdhiyiR pOn^dhu
theriththa manAdhichath thAdhiyiR chellath
thariththadhu thAraNai thaRparath thODE

$8.$ dhiyAnam

$598.$
varumAdhi yIreTTuL van^dha dhiyAnam
poruvAdha pun^dhi pulanpOka mEval
uruvAya chaththi paraththiyAna munnuN^
kuruvAr chivaththiyAnam yOkaththin kURE

$599.$
kaNNAkku mUkkuch chevinyAnak kUTTaththuT
paNNAkki n^inRa pazamporuL onRuNDu
aNNAkkin uLLE akaNDa oLikATTip
$(1)$ puNNAkki n^ammaip pizaippiththa vARE
$(1)$ piNNAkki

$600.$
oNNA n^ayanaththil uRRa oLithannaik
kaNNArap pArththuk kalan^dhiN^ kirun^dhiDil
viNNARu van^dhu veLikaN DiDavODip
paNNAmal n^inRadhu pArkkalu mAmE

$601.$
orupozu dhunnAr uDalO Duyirai
orupozu dhunnAr uyiruT chivanai
orupozu dhunnAr chivanuRai chin^dhaiyai
orupozu dhunnAr chan^dhirap $(1)$ pUvE
$(1)$ pUvaiyE

$602.$
manaththu viLakkinai mANpaDa ERRich
chinaththu viLakkinaich chella n^erukki
anaiththu viLakkun^ thiriyokkath thUNDa 
manaththu viLakkadhu mAyA viLakkE

$603.$
eNNA yiraththANDu yOkam irukkinum
kaNNAr amudhinaik kaNDaRi vArillai
uNNADik kuLLE oLiyuRa $(1)$ n^OkkinAl
kaNNADi pOlak $(2)$ kalan^dhun^in RAnE
$(1)$ n^OkkiR
$(1)$ n^OkkiDiR
$(2)$ kalan^dhirun^dhAnE

$604.$
n^ATTamum iraNDum n^aDumUkkil vaiththiDil
vATTamum illai manaikkum azivillai
OTTamum illai uNarvillai thAnillai
$(1)$ thETTamum illai chivanava nAmE
$(1)$ vETTamum

$605.$
n^ayanam iraNDum n^AchimEl vaiththiT
TuyarvezA vAyuvai uLLE aDakkith
thuyaraRa n^ADiyE thUN^kaval lArkkup
payanidhu kAyam payamillai thAnE

$606.$
maNikaDal yAnai $(1)$ vArkuzal mEkam
aNivaNDu thumpi vaLaipEri kaiyAz
thaNin^dhezu n^AdhaN^kaL thAmivai paththum
paNin^dhavark kalladhu pArkkaoN NAdhE
$(1)$ vaLarkuzal

$607.$
kaDalODu mEkaN^ kaLiRoDum Ochai
aDavezum vINai aNDaraN Daththuch
$(1)$ chuDarmannu vENuch churichaN^kin Ochai
thiDamaRi yOkikkal lARReRi yAdhE
$(1)$ chuDarmanu
$(1)$ chuDarmaNi

$608.$
Ichan iyalpum imaiyavar ITTamum
pAcham iyaN^kum parin^thuya rAyn^iRkum
Ochai yadhanmaNam pOla viDuvadhOr
OchaiyAm Ichan uNaraval lArkkE

$609.$
n^Adha muDivilE n^allAL iruppadhu
n^Adha muDivilE n^alyOkam iruppadhu
n^Adha muDivilE n^ATTam iruppadhu
n^Adha muDivilE n^anychuNDa kaNDanE

$610.$
udhikkinRa ARinum uLLaN^ki ain^dhun^
thudhikkinRa thEchuDaith thUN^kiruL n^IN^ki
adhikkinRa $(1)$ aivaruL n^Adham oDuN^kak
kadhikkonRai Ichan kazalchEra lAmE
$(1)$ aivar aruLn^AdhamODum

$611.$
paLLi aRaiyiR pakalE iruLillai
koLLi aRaiyiR koLun^dhAmaR kAkkalAm
oLLi thaRiyilO rOchanai n^ILidhu
veLLi aRaiyil viDivillai thAnE

$612.$
koNDa viradhaN^ kuRaiyAmaR RAnonRith
thaNDuDan ODith thalaippaTTa yOkikku
maNDala mUnRinum okka vaLarn^dhapin
piNDamum Uzi piriyA dhirukkumE

$613.$
avvavar maNDala mAmpari chonRuNDu
avvavar maNDalath thavvavar thEvarAm
avvavar maNDalam avvavark kEvaril
avvavar maNDala mAyamaR ROrkkE

$614.$
iLaikkinRa n^enychath thiruTTaRai uLLE
muLaikkinRa maNDalam mUnRinum onRith 
thuLaipperum pAchan^ thuruviDu mAkil
iLaippinRi mArkazi ERRama dhAmE

$615.$
mukkuNa mUDaRa vAyuvai mUlaththE
chikkena mUDith thiriththup piDiththiTTuth
thakka valamiDam n^Azikai chAdhikka
vaikkum uyarn^ilai vAnavar kOnE

$616.$
n^aDaliththa n^Apikku n^Alviran mElE
maDaliththa vANik kiruviral uLLE
kaDalith thirun^dhu karudhaval lArkaL
chaDalath thalaivanaith thAmaRin^ dhArE

$617.$
$(1)$ aRivAya chaththennu mARA RakanRu
cheRivAna mAyai chidhaiththaru LAlE
piRiyAdha pEraru LayiDum peRRi
n^eRiyAna anpar n^ilaiyaRin^ dhArE
$(1)$ aRiyA yachan^dhennu

$9.$ chamAdhi

$618.$
chamAdhi yamAdhiyiR RAnchellak kUDum
chamAdhi yamAdhiyiR RAneTTuch chiththi
chamAdhi yamAdhiyil thaN^kinOrk kanRE
chamAdhi yamAdhi thalaippaDun^ thAnE

$619.$
vin^dhuvum n^Adhamum mEruvil ON^kiDiR
chan^dhiyi lAna chamAdhiyiR kUDiDum
an^dha milAdha aRivin arumporuL
chun^dharach chOdhiyun^ thOnRiDun^ thAnE

$620.$
manmanam eN^kuNDu vAyuvum aN^kuNDu
manmanam eN^killai vAyuvum aN^killai
manmanath thuLLE makizn^dhirup pArkku
manmanath thuLLE manOlaya mAmE

$621.$
viNDalar kUpamum vinychath thaDaviyuN^
kaNDuNar vAkak karudhi yirupparkaL
cheNDu veLiyiR chezuN^kiri yaththiDai
koNDu kudhirai kuchaicheRuth thArE

$622.$
mUla n^ADi $(1)$ mukaTTala kuchchiyuL
n^Alu vAchal n^aDuvuL iruppirkAL
mElai vAchal veLiyuRak kaNDapin
kAlan vArththai kanAvilum illaiyE
$(1)$ mukkaDal

$623.$
maNDalam ain^dhu varaikaLum IrARu
koNDiDa n^iRkuN^ kuDikaLum AReNmar
kaNDiDa n^iRkuN^ karuththu n^aDuvAka
uNDu n^ilAviDum ODum padhaththaiyE

$624.$
pUTToththu meyyiR poRipaTTa vAyuvaith
thETTaRRa van^n^ilany chErum paDivaiththu
n^ATTaththai mITTu n^ayanath thiruppArkkuth
thOTTaththu mAmpazan^ thUN^kalu mAmE

$625.$
uruvaRi yumpari chonRuNDu vAnOr
karuvarai paRRik kaDain^dhamu thuNDAr
aruvarai yERi amudhuNNa mATTAr
thiruvarai yAmanan^ thIrn^dhaRRa vARE

$626.$
n^ampanai yAdhiyai n^AnmaRai Odhiyaich
chemponin uLLE thikazkinRa chOdhiyai
anpinai yAkki yaruththi oDukkippOyk
kompERik kumpiTTuk kUTTamiT TArE

$627.$
mUlaththu mEladhu muchchadhu raththadhu
kAlath thichaiyiR kalakkinRa chan^dhinil
mElaip piRaiyinil n^eRRin^Er n^inRa
kOlaththin kOlaN^kaL vevERu koNDadhE

$628.$
kaRpanai yaRRuk kanalvazi yEchenRu
chiRpanai ellAny chiruTTiththa pEroLip
poRpinai n^ADip puNarmadhi yODuRRuth
thaRpara mAkath thakun^thaN chamAdhiyE

$629.$
thalaippaT Tirun^dhiDath thaththuvaN^ kUDum
valaippaT Tirun^dhiDum mAdhun^al lALuN^
kulaippaT Tirun^dhiDuN^ kOpam akalun^
thulaippaT Tirun^dhiDun^ thUN^kaval lArkkE

$630.$
chOdhith thanichchuDa rAyn^inRa dhEvanum
Adhiyum $(1)$ uLn^inRa chIvanu mAkumAl
Adhip piraman peruN^kaDal vaNNanum
Adhi aDipaNin^ dhanpuRu vArE
$(1)$ munn^inRa

$631.$
chamAdhichey vArkkuth thakumpala yOkany
chamAdhikaL vENDAm iRaiyuDa nEkiR
chamAdhithA nillai thAnava nAkiR
chamAdhiyil eTTeTTuch chiththiyum eydhumE

$10.$ aTTAN^kayOgap pERu

iyamam
$632.$
pOdhukan^ dhERum purichaDai yAnaDi
yAdhukan^ dhArama rApadhik kEchelvar
Edhukan^ dhAnivan enRaruL cheydhiDu
mAdhukan^ dhADiDu mAlviDai yOnE

n^iyamam
$633.$
paRRip padhaththanpu vaiththup paranpukaz
kaRRirun^ dhAN^kE karudhu mavarkaTku
muRRezun^ dhAN^kE munivar edhirvarath
theRRuny chivapadhany chEralu mAmE

Adhanam
$634.$
van^dhith thavanycheydhu vAnayar kOvAyth
thirun^dhama rApadhich chelvan ivanenath
tharun^thaN muzavaN^ kuzalum iyampa
irun^dhinpam eydhuvar Ichan aruLE

pirANAyAmam
$635.$
chempoR chivakadhi chenReydhuN^ kAlaththuk
kumpath thamarar kuzAmvan^ dhedhirkoLLa
empoR Ralaivan ivanA menachcholla
inpak kalavi irukkalu mAmE

piraththiyAkAram
$636.$
chEruRu kAlan^ thichai n^inRa dhEvarkaL
Arivan enna aranAm ivanenna
EruRu dhEvarkaL ellAm edhirkoLLak
kAruRu kaNDanai meykaNDa vARE

thAraNai
$637.$
n^alvazi n^ADi n^amanvazi mARRiDuny
cholvazi yALar churuN^kAp peruN^koDai
ilvazi yALar imaiyavar eNTichaip
palvazi eydhinum pArvazi yAkumE

dhiyAnam
$638.$
thUN^ka$(1)$val lArkkum thuNaiyEz puvanamum
vAN^kaval lArkkum valicheydhu $(2)$ n^inRiDun^
thEN^ka$(3)$val lArkkum thiLaikkum amudhamun^ 
thAN^kaval lArkkun^ thanniDa mAmE
$(1)$ vallArkkuth
$(1)$ n^inRiTTuth
$(1)$ vallArkkuth

chamAdhi
$639.$
kAriya mAna upAdhiyaith thAnkaDan^
dhAriya kAraNam Ezun^than pAluRa
Ariya kAraNa mAya thavaththiDaith
thAriyal thaRparany chErdhal chamAdhiyE

$11.$ aTTamA chiththi

parakAyap piravEcham
$640.$
paNin^dheN thichaiyum paramanai n^ADith
thuNin^dheN thichaiyun^ thozudhem pirAnai
aNin^dheN thichaiyinum aTTamA chiththi
thaNin^dheN thichaichenRu thApiththa vARE

$641.$
parichaRi vAnavar paNpan aDiyenath
thurichaRa n^ADiyE thUveLi kaNDEn
ariya dhenakkillai aTTamA chiththi
peridharuL cheydhu piRappaRuth thAnE

$642.$
kuravan aruLiR kuRivazi mUlan
paraiyin $(1)$ maNamiku chaN^kaTTam pArththuth
theritharu chAmpavi kEchari chErap
periya chivakadhi pEReTTAny chiththiyE
$(1)$ manamiku chakkaTTa mArththuth

$643.$
kAyAdhi pUdhaN^ kalaikAla mAyaiyil
AyA dhakala aRivon RanAdhiyE
OyAp padhiyadhan uNmaiyaik kUDinAl
vIyAp parakAyam mEvalu mAmE

$644.$
irupadhi nAyirath theNNURu pEdham
maruviya kanma mAman^dha yOkan^
tharumivai kAya uzaippAkun^ thAnE
$(1)$ arumiku n^AnkAy aDaN^kumA chiththikkE
$(1)$ arumiru

$645.$
madhithanil IrARAy mannuN^ kalaiyin
udhaya madhun^A loziyavO reTTup
padhiyum.hI rARANDu paRRaRap pArkkil
thidhamAna IrARu chiththika LAmE

$646.$
n^ADum piNiyAku n^anychanany chUzn^dhakkAl
n^IDuN^ kalaikalvi n^ILmEdhai kUrnyAnam
pIDonRi nAlvAyAch chiththipE dhaththin
n^IDun^ thuraN^kETTal n^InmuDi vIrARE

$647.$
EzA nadhiRchaNDa vAyuvin vEkiyAn^ 
thAzA n^aDaipala yOchanai chArn^dhiDuny
chUzAna OreTTil thOnRA n^araithirai
thAzAna onpadhiR RAnpara kAyamE

$648.$
Irain^dhiR pUriththuth thiyAna uruththiran
$(1)$ ErvonRu pannonRil IrARAm eNchiththi
chIronRu mElEz kIzEz puvichchenRu
$(2)$ ErunRu viyApiyAy n^iRRal.hI rARE
$(1)$ n^EronRu
$(2)$ OronRu

$649.$
thAnE aNuvuny chakaththuththan $(1)$ n^oymmaiyum
mAnAk $(2)$ kanamum parakAyath thEkamun^
thAnAva dhumpara kAyanychEr thanmaiyum
AnAdha vuNmaiyum $(3)$ viyApiyu mAm.heTTE
$(1)$ n^Onmaiyum
$(2)$ kakanamum
$(3)$ viyAppiya

$650.$
thAN^kiya thanmaiyun^ thAnaNup palluyir
vAN^kiya kAlaththu maRROr kuRaiyillai
yAN^kE ezun^dhOm avaRRuL ezun^dhumik
$(1)$ kON^ki varamuththi mun^dhiya vARE
$(1)$ kON^kiya vAmuththi

$651.$
mun^dhiya mun^n^UR RaRupadhu kAlamum
van^dhadhu n^Azikai vAnmudha lAyiDach
chin^dhai $(1)$ cheyachcheya maNmudhal thErn^dhaRin^
thun^dhiyil n^inRu udhiththezu mARE
$(1)$ chey maN mudhal thErn^dhaRi vArvala mun^dhiyuL

$652.$
chiththan^ thirin^dhu chivamaya mAkiyE
muththan^ therin^dhuRRa mOnar chivamukthar
chuththam peRalAm ain^dhil thoDakkaRROr
chiththam paraththil thirun^aDath thOrE

$653.$
oththa_iv vonpadhu vAyuvum oththana
oththa_iv vonpadhin mikka thananycheyan
oththa_iv vonpadhil okka irun^dhiDa
oththa vuDalum uyirum irun^dhadhE

$654.$
irukkun^ dhananycheyan onpadhu kAlil
irukkum irun^UR Rirupaththu mUnRAy
irukku $(1)$ muDali lirun^dhila vAkil
irukkum uDaladhu vIN^ki veDiththadhE
$(1)$ muDalI dhirun^dhila

$655.$
vIN^kuN^ kazalai chiraN^koDu kuTTamum
vIN^kum viyAdhikaL chOkai palavadhAy
vIN^kiya vAdhamuN^ kUnu $(1)$ muDamadhAy
vIN^ku viyAdhikaL kaNNil maruviyE
$(1)$ muDamadhAm

$656.$
kaNNil viyAdhi yurOkan^ dhananycheyan
kaNNiliv vANikaL kAcha mavanallan
kaNNiniR kUrman kalan^dhila nAdhalAR
kaNNiniR chOdhi kalan^dhadhum illaiyE

$657.$
n^ADiyin Ochai n^ayanam irudhayan^
thUDi yaLavuny chuDarviDu chOdhiyaith
thEvaruL Ichan thirumAl piramanum
OvaRa n^inRaN^ kuNarn^dhirun^ $(1)$dhArE
$(1)$ dhArkaLE

$658.$
onpadhu vAchal uDaiyadhOr piNDaththuL
onpadhu n^ADi yuDaiyadhO rOriDam
onpadhu n^ADi oDuN^kaval lArkaTku
onpadhu $(1)$ kATchi yilaipala vAmE
$(1)$ vAchal ulain^alamAmE

$659.$
ON^kiya aN^kikkIz oNchuzu naichchella
vAN^ki iravi madhivazi ODiDath
thAN^ki ulakaN^kaL Ezun^ thariththiDa
AN^kadhu chonnOm $(1)$ aruvazi yOrkkE
$(1)$ aRivuDai

$660.$
thalaippaTTa vARaNNal thaiyalai n^ADi
valaippaTTa pAchaththu vanpiNai mAnpOl
thulaippaTTa n^ADiyaith thUvazi cheydhAl
vilaikkuNNa vaiththadhOr viththadhu vAmE

$661.$
ODichchen RaN^kE oruporuL kaNDavar
n^ADiyi nuLLAka n^Adham ezuppuvar
thEDichchen RaN^kE thEnai mukan^dhuNDu
pADiyuL n^inRa pakaivaraik kaTTumE

$662.$
kaTTiTTa thAmarai nyALaththil onpadhu
maTTiTTa $(1)$ kanniyar mAdhuDan chErn^dhanar
$(2)$ kaTTiTTu n^inRu kaLaN^kani yUDupOyp
poTTiTTu n^inRu pUraNa mAnadhE
$(1)$ kaNNiyar
$(2)$ thaTTiTTu n^inRu thaLaN^kaLi nUDupOyp

$663.$
pUraNa chaththi EzumUn RaRaiyAka
EraNi kanniyar ezun^URRany chAkkinAr
n^AraNan n^Anmuka nAdhiya aivarkkuN^
kAraNa mAkik kalan^dhu virin^dhadhE

$664.$
virin^dhu kuvin^dhu viLain^dha.him maN^kai 
karan^dhuL ezun^dhu karan^dhaN^ kirukkiR
paran^dhu kuvin^dhadhu pArmudhaR pUdham
irain^dhezu vAyu viDaththinil $(1)$ oDuN^kE
$(1)$ ON^kE

$665.$
iDaiyoDu piN^kalai ennum irNDu
maDaipaDu vAyuvu mARiyE n^iRkun^
thaDaiyavai $(1)$ yAREzun^ thaNchuDa ruLLE
miDaivaLar minkoDi thannil oDuN^kE
$(1)$ yARezun^

$666.$
oDuN^ki oruN^ki yuNarn^dhaN^ kirukkil
maDaN^ki aDaN^kiDum vAyu vadhanuL
maDaN^ki maDaN^kiDu mannuyi ruLLE
n^aDaN^koNDa $(1)$ kUththanum n^ADukin RAnE
$(1)$ kUththanai n^ADukin REnE

$667.$
n^ADiyin uLLE n^Adhath thoniyuDan
thEDi yuDanchenRath thiruvinaik kaikkoNDu
pADiyuL n^inRa pakaivaraik kaTTiTTu
mADi orukai maNiviLak kAnadhE

$668.$
aNumAdhi chiththika LAnavai kURil
aNuvil aNuvin perumaiyil n^Ermai
iNukAdha vEkAr parakAya mEval
$(1)$aNuvath thanaiyeN^kun^ thAnAdha lenReTTE
$(1)$ aNumaith

$669.$
eTTA kiyachiththi yOreTTi yOkaththAR
kiTTAp pirANanE cheydhAR kiDaiththiDum
oTTA n^aDun^ADi mUlaththa nalpAnu
viTTAn madhiyuNNa vumvaru mEladhE

$670.$
chiththika LeTTanRich chEreTTi yOkaththAR
puththika LAnavai ellAm pulappaDuny
chiththikaL eNchiththi thAnAn^ thiripurai
chaththi aruLtharath thAnuLa vAkumE

aNimA
$671.$
eTTivai thannO DeziRparaN^ kaikUDap
paTTavar chiththar paralOkany chErdhalAl
iTTama dhuLLE $(1)$ iRukkal parakATchi
eTTu varappu miDan^dhAnin ReTTumE
$(1)$ irukkal

$672.$
man^dhara mERu madhipAnu vaimARRik
kan^dhAyk kuziyiR kachaDaRa vallArkkuth
than^dhinRi n^aR$(1)$kA miyalOkany chArvAkum
an^dha vulakam aNimAdhi yAmE
$(1)$ kAya miya

$673.$
muDin^dhiTTu vaiththu muyaN^kilO rANDil
aNin^dha aNimAkai thAnAm ivanun^
thaNin^dhavap panychinun^ thAnoyya thAki
melin^dhaN^ kirun^dhiDum vellavoN NAdhE

lakimA
$674.$
AkinRa vaththani n^Ayaki thannuDan
pOkinRa thaththuvam eN^kum pukala dhAych
chAkinRa kAlaN^kaL thanvazi n^inRiDin
mAykinRa thaiyANDin mAlaku vAkumE

$675.$
mAlaku vAkiya mAyanaik kaNDapin
thAnoLi yAkith thazaiththaN^ kirun^dhiDum
pAloLi yAkip paran^dheN^ku n^inRadhu
mEloLi yAkiya meypporuL kANumE

makimA
$676.$
meypporuL cholliya melliya lALuDan
thaRporu LAkiya thaththuvaN^ kUDiDak
kaipporu LAkak kalan^dhiDu mOrANDin
maipporu LAku makimAva dhAkumE

$677.$
AkinRa kAloLi yAvadhu kaNDapin
pOkinRa kAlaN^kaL pOvadhu millaiyAm
mEninRa kAlam veLiyuRa $(1)$ n^inRana
$(2)$ thAninRa kAlaN^kaL thanvazi yAkumE
$(1)$ n^inRapin
$(2)$ thAzkinRa

$678.$
thanvazi yAkath thazaiththiDu nyAnamun^
thanvazi $(1)$ yAkath thazaiththiDum vaiyakan^
thanvazi yAkath thazaiththa poruLellAn^
thanvazi thannaru LAkin^in RAnE
$(1)$ mIdhAkath

pirAththi
$679.$
n^inRana thaththuva n^Ayaki thannuDan
kaNDana pUdhap $(1)$ paDaiyavai yellAN^
koNDavai yOrANDu kUDa irun^dhiDil
viNDadhu vEn^alla pirAththi yadhAkumE
$(1)$ paDaiyAnavaiyelAN^

karimA
$680.$
AkinRa minnoLi yAvadhu kaNDapin
pAkinRa pUviR parappavai kANalA
$(1)$ mEkinRa kAlam veLiyuRa n^inRadhu
pOkinRa kAlaN^kaL pOvadhu millaiyE
$(1)$ mEninRa

$681.$
pOvadhon Rillai varuvadhu thAnillai
chAvadhon Rillai thazaippadhu thAnillai
thAmadha millai thamarakath thinnoLi
yAvadhu millai yaRin^dhukoL vArkkE

$682.$
aRin^dha parAchaththi yuLLE amaril
paRin^dhadhu pUdhap paDaiyavai yellAN^
kuvin^dhavai yOrANDu kUDa irukkil
$(1)$ virin^dhadhu parakAya mEvalu mAmE
$(1)$ virin^dha

pirAkAmiyam
$683.$
Ana viLakkoLi yAva dhaRikilar
mUla viLakkoLi munnE yuDaiyavar
kAna viLakkoLi kaNDukoL vArkaTku
mElai viLakkoLi vIDeLi dhAn^inRE

Ichaththuvam
$684.$
n^inRa chadhAchiva n^Ayaki thannuDan
kaNDana pUdhap paDaiyavai ellAN^
koNDavai yOrANDu kUDi yirun^dhiDiR
paNDaiyav vIchan thaththuva mAkumE

$685.$
AkinRa chan^dhiran $(1)$ thannoLi yAyavan
AkinRa chan^dhiran thaTpamu mAyiDum
AkinRa chan^dhiran thankalai kUDiDil
AkinRa chan^dhiran thAnava nAmE
$(1)$ thaNNaLi

$686.$
thAnE paDaiththiDa vallava nAyiDun^
thAnE yaLiththiDa vallava nAyiDun^
thAnE chaN^kArath thalaivanu mAyiDun^
thAnE yivanenun^ thanmaiya nAmE

$687.$
thanmaiya thAkath thazaiththa kalaiyinuL
panmaiya dhAkap paran^dha_aim pUdhaththai
vanmaiya dhAka maRiththiDil OrANDin
menmaiya dhAkiya meypporuL kANumE

vachiththuvam
$688.$
meypporu LAka viLain^dhadhu vEdhenin
n^aRporu LAkiya n^alla vachiththuvaN^
kaipporu LAkak kalan^dha uyirkkellAn^
thaRporu LAkiya thanmaiya nAkumE

$689.$
thanmaiya dhAkath thazaiththa pakalavan
menmaiya dhAkiya meypporuL kaNDiDin
ponmaiya dhAkap pulankaLum pOyiDa
n^anmaiya dhAkiya n^aRkoDi kANumE

$690.$
n^aRkoDi yAkiya n^Ayaki thannuDan
akkoDi yAkam aRin^dhiDil OrANDu
poRkoDi yAkiya puvanaN^kaL pOyvaruN^
kaRkoDi yAkiya kAmuka nAmE

$691.$
kAmaru thaththuva mAnadhu van^dhapin
pUmaru kan^dham puvanama dhAyiDum
mAmaru $(2)$ vunniDai meyththiDu mAnanAy
n^Amaru vum.hoLi n^Ayaka mAnadhE
$(1)$ vunniDam eydhiDu

$692.$
n^Ayaka mAkiya n^alloLi kaNDapin
thAyaka mAkath thazaiththaN^ kirun^dhiDum
pOyaka mAna puvanaN^kaL kaNDapin
pEyaka mAkiya pEroLi kANumE

$693.$
pEroLi yAkiya periya_av $(1)$ vETTaiyum
pAroLi yAkap padhaippuRak kaNDavan
thAroLi yAkath tharaNi muzudhumAm
OroLi yAkiya kAloLi kANumE
$(1)$ veTTaiyum

$694.$
kAlO DuyiruN^ kalakkum vakaicholliR
kAladhu akkoDi n^Ayaki thannuDan
kAladhu ainynyUR Rorupaththu mUnRaiyuN^
kAladhu $(1)$ vENDik koNDa_iv vARE
$(1)$ peNmaNDik

$695.$
ARadhu vAkum amirdhath thalaiyinuL
ARadhu Ayira mun^n^UR RoDainychuLa
ARadhu vAyira mAku maruvazi
ARadhu vAka vaLarppa dhiraNDE

$696.$
iraNDinin mElE chadhAchiva n^Ayaki
iraNDadhu kAlkoN Dezuvakai chollil
iraNDadhu Ayiram aimpadhO DonRAyth
thiraNDadhu kAlam eDuththadhum anychE

$697.$
anychuDan anychu mukamuLa n^Ayaki
anychuDan anychadhu vAyudha mAvadhu
anychadhu vanRi iraNDadhu vAyiram
anychadhu kAlam eDuththuLum onRE

$698.$
onRadhu vAkiya thaththuva n^Ayaki
onRadhu kAlkoN DUrvakai cholliDil
onRadhu venRikoL Ayiram Ayiram
onRadhu kAlam eDuththuLum munnE

$699.$
munnezum akkalai n^Ayaki thannuDan
munnuRu vAyu muDivakai cholliDin
munnuRum $(1)$ aimpath thonRuDan anychumAy
munnuRu vAyu muDivakai yAmE
$(1)$ aimpadho DonRuDan

$700.$
Ayvarum aththani n^Ayaki thannuDan
Ayvaru vAyu aLappadhu cholliDil
Ayvarum ainynyURRu muppadho Donpadhu
mAyvaru vAyu vaLappuL Lirun^dhadhE

$701.$
irun^idhi yAkiya en^dhai yiDaththu
irun^idhi vAyu iyaN^ku n^eRiyil
irun^URRu muppaththu mUnRuDan anychAy
irun^idhi vAyu iyaN^kum ezuththE

$702.$
ezukinRa chOdhiyuL n^Ayaki thanpAl
ezukinRa vAyu iDamadhu chollil
ezun^UR Rirupath thonpA nadhun^AlAy
ezun^dhuDan aN^ki irun^dhadhiv vARE

$703.$
ARadhu kAlkoN Diradham viLaiththiDum
Ezadhu kAlkoN DiraTTi iRakkiDa
eTTadhu eTTadhu kAlkoN DiDavakai $(1)$ yoththapin
onpadhu mAn^ilam oththadhu vAyuvE
$(1)$ ERRapin

$704.$
chan^dhiran chUriyan thaRparan thANuviR
chan^dhiran thAnun^ thalaippadhun^ thanmaiyaich
chan^dhiyi lEkaNDu thAnAny chakamukath
thun^dhich chamAdhi yuDaiyoLi yOkiyE

$705.$
aNaN^kuRRa mAdhal arunychana n^Ival 
vaNaN^kuRRa kalvimA nyAna mikuththal
$(1)$ chuNaN^kuRRa vAyar chiththithUraN^ kETTal
n^uNaN^kaR RirOdhalkAl vEkaththu n^un^dhalE
$(1)$ chiNaN^kuRRa vAyar chiththithAN^ kETTal

$706.$
maraNany $(1)$ charaiviDal vaNpara kAyam
iraNany chErpUmi iRan^dhOrk kaLiththal
araNan $(2)$ thiruvuRa vAdhanmU vEzAN^
$(3)$ karanuRu kELvi kaNakkaRin^ dhOnE
$(1)$ chiRaiviDal
$(2)$ thiruvuru
$(3)$ karaNuRu

$707.$
Odham olikkum ulakai valamvan^dhu
pAdhaN^kaL n^Ova n^aDan^dhum payanillai
kAdhalil aNNalaik kANa iniyavar
n^Adhan irun^dha n^akaraRi vArE.

$708.$
mUla mudhalvEdhA mAlaran munniRkak
kOliya aimmukan kURap paravin^dhu 
chAlap paran^Adham vin^dhuth thanin^Adham
pAliththa chaththi paraiparan pAdhamE

$709.$
AdhAra yOkath thadhIdhE voDunychenRu
mIdhAna thaRparai mEvum paranoDu
mEdhAdhi yIreN kalaichella mIdhoLi
OdhA achin^dhamI dhAnan^dha yOkamE

$710.$
madhiyamum nyAyiRum van^dhuDan kUDith
thudhichey pavaravar tholvA navarkaL 
vidhiyadhu cheykinRa meyyaDi yArkkup
padhiyadhu kATTum paramann^in RAnE

$711.$
kaTTaval lArkaL $(1)$ karan^dheN^kun^ thAnAvar
maTTaviz thAmarai yuLLE maNanycheydhu 
poTTezak kuththip poRiyezath thaNDiTTu
$(2)$ n^aTTaRi vArkku n^amanillai thAnE
$(1)$ kalan^dheN^kun^
$(2)$ n^aTTiDu

$12.$ kalai n^ilai

$712.$
kAdhal vazicheydha kaNNudhal aNNalaik
kAdhal vazicheydhu kaNNuRa n^OkkiDiR
kAdhal vazicheydhu kaN^kai vazitharuN^
kAdhal vazicheydhu kAkkalu mAmE

$713.$
kAkkalu mAkuN^ karaNaN^kaL n^AnkaiyuN^
kAkkalu mAkuN^ kalaipadhi nARaiyuN^
kAkkalu mAkuN^ kalan^dhan^al vAyuvuN^
kAkkalu mAkuN^ karuththuRa n^illE

$714.$
n^ilaipeRa n^inRadhu n^Ertharu vAyu
chilaipeRa n^inRadhu dhIpamum oththuk
kalaivazi n^inRa kalappai aRiyil
$(1)$ alaivaRa vAkum vaziyidhu vAmE
$(1)$ malaivaRi

$715.$
puDaiyonRi n^inRiDum pUdhap pirAnai
maDaiyonRi n^inRiDa vAyththa vaziyuny
chaDaiyonRi n^inRa_ach chaN^kara n^Adhan
viDaiyonRi lERiyE vIRRirun^ dhAnE

$716.$
irukkinRa kAlaN^kaL Edhum aRiyAr
perukkinRa kAlap perumaiyai n^Okki
orukkinRa vAyu voLipeRa n^iRkath
tharukkonRi n^inRiDuny chAdhaka nAmE

$717.$
chAdhaka mAna_ath thanmaiyai n^OkkiyE
mAdhava mAnavazipADu cheydhiDum
pOdhaka mAkap pukaluRap pAychchinAl
vEdhaka mAka viLain^dhu kiDakkumE

$718.$
kiDan^dhadhu thAnE kiLarpayan mUnRu
n^aDan^dhadhu thAnEuL n^ADiyuL n^Okkip
paDarn^dhadhu thAnE paN^kaya mAkath
thoDarn^dhadhu thAnEach chOdhiyuL n^inRE

$719.$
thanE ezun^dha_ath thaththuva n^Ayaki
UnE vazicheydhem uLLE yirun^dhiDum
vAnOr ulakInRa ammai madhiththiDath
thEnE paruki chivAlaya mAkumE

$720.$
thikazum paDiyE cheRitharu vAyu
aziyum paDiyai aRikila rArum
aziyum paDiyai aRin^dhapin n^an^dhi
thikazkinRa vAyuvaich chErdhalu mAmE

$721.$
chOdhanai thannil thurichaRik kANalAm
n^Adhanum n^Ayaki thanniR piriyun^AL
$(1)$ chAdhana mAkuN^ kuruvai vazipaTTu
mAdhana mAka madhiththukkoL LIrE
$(1)$ chAdhaka mAkuN^ kuruvazi paTTu

$722.$
IrARu kAlkoN Dezun^dha puraviyaip
pErAmaR kaTTip peridhuNNa vallIrEl
n^IrA yiramum n^ilamAyi raththANDum
pErAdhu kAyam pirAnn^an^dhi ANaiyE

$723.$
Ochaiyil ezum oLiyinkaN ain^dhum
n^Achiyil mUnRum n^Avil iraNDun^
thEchiyun^ thEchanun^ thanniR piriyun^AL
mAchaRu chOdhi vakuththuvaith thAnE

$13.$ kAyachiththi upAyam

$724.$
uDampAr aziyil uyirAr azivar
thiDampaDa meynynyAnany chEravu mATTAr
uDampai vaLarkkum upAyam aRin^dhE
uDampai vaLarththEn uyirvaLarth thEnE

$725.$
uDampinai munnam izukken Rirun^dhEn
uDampinuk kuLLE yuRuporuL kaNDEn
uDampuLE uththaman kOyilkoN DAn.henRu
uDampinai yAnirun^ dhOmpukin REnE

$726.$
$(1)$ chuzaRRik koDukkavE chuththik kaziyuN^
kazaRRi malaththaik kamalaththup pUriththu
uzaRRik koDukkum upAyam aRivArkku
azaRRith thavirn^dhuDal anychana mAmE
$(1)$ chuziththuk

$727.$
anychanam pOnRuDa laiyaRu man^dhiyil
vanychaka vAdha maRumaththi yAnaththiR
chenychiRu kAlaiyiR cheydhiDiR piththaRum
n^anychaRach chonnOm n^araithirai n^AchamE

$728.$
mUnRu maDakkuDaip pAmpiraN DeTTuLa
vEnRa viyan^dhiram panniraN DaN^kulam
$(1)$ n^AnRavim muTTai yiraNDaiyuN^ kaTTiyiTTu
UnRi yirukka uDampazi yAdhE
$(1)$ n^AnRaviz

$729.$
n^URum aRupadhum ARum valamvara
n^URum aRupadhum ARum iDamvara
n^URum aRupadhum ARum edhiriDa
n^URum aRupadhu mARum pukuvarE

$730.$
chaththiyAr kOyi liDamvalany chAdhiththAn
maththiyA naththilE $(1)$ vAththiyaN^ kETkalAn^
thiththiththa kUththuny chivanum veLippaDuny
chaththiyany $(2)$ chonnOny chadhAn^an^dhi ANaiyE
$(1)$ vAkkiyaN^
$(2)$ chonnEn

$731.$
thiRaththiRam vin^dhu thikazu makAra
muRappeRa vEn^inain^ dhOdhuny chakAra
maRippadhu man^dhira manniya n^Adha
maRappeRa yOkik kaRan^eRi yAmE

$732.$
un^dhich chuziyi $(1)$ nuDanEr pirANanaich
chin^dhith thezuppich chivaman^dhi raththinAl
mun^dhi mukaTTin n^iRuththi apAnanaich
chin^dhith thezuppach chivanava nAmE
$(1)$ nuDanE

$733.$
mARA malakkudhan^ thanmE liruviraR
kURA iliN^kaththin kIzE kuRikkoNmin
ARA uDampiDai aNNalum aN^kuLan
kURA uadhEchaN^ koNDadhu kANumE

$734.$
n^Ila n^iRanuDai n^Erizai yALoDuny
chAlavum pullich chadhamen RiruppArkku
nyAlam aRiya n^araithirai mARiDum
pAlanu mAvar parAn^an^dhi ANaiyE

$735.$
aNDany churuN^kil adhaRkO razivillai
piNDany churuN^kiR pirANan n^ilaipeRum
uNDi churuN^kil upAyam palavuLa
kaNDaN^ kaRuththa kapAliyu mAmE

$736.$
piNDaththuL uRRa pizakkaDai vAchalai
aNDaththuL uRRu aDuththaDuth thEkiDil
vaNDich chikku malarkkuzal mAdharAr
kaNDich chikkun^aR kAyamu mAmE

$737.$
chuzalum peruN^kURRuth thollaimun chIRi
azalum iraththathuL aN^kiyuL Ichan
kazalkoL thiruvaDi kANkuRil AN^kE
n^izaluLun^ theRRuLum n^iRRalu mAmE

$738.$
n^AnkaNDa vanniyum n^Alu kalaiyEzun^
thAnkaNDa $(1)$ vAyuch charIra muzudhoDum
UnkaNDu koNDa vuNarvu marun^dhAka
mAnkanRu n^inRu vaLarkinRa vARE
$(1)$ vAyuvuny charIra

$739.$
Akuny chanavEdha chaththiyai anpuRa
$(1)$ n^IkoLLin n^ellin vaLarkinRa n^Ermaiyaip
pAku paDuththip palkODi kaLaththinAl
UzkoNDa man^dhirath thannAl oDuN^kE
$(1)$ n^IrkoLa n^ellin

$14.$ kAla chakkaram

$740.$
madhivaTTa mAka varaiyain^dhu n^ADi
idhuviTTiN^ kIrA Ramarn^dha adhanAR
padhivaTTath thuLn^inRu pAlikku mARu
madhuviTTup pOmARu mAyaluR REnE

$741.$
uRRaRi vain^dhum uNarn^dhaRi vAREzuN^
kaRRaRi veTTuN^ kalan^dhaRi vonpadhum
paRRiya paththum palavakai n^Azikai
$(1)$ aRRa dhaRiyA dhazikinRa vARE
$(1)$ aRRaRiyA

$742.$
azikinRa ANDavai aiyainychu mUnRu
mozikinRa muppaththu mUnRenpa dhAkuN^
kazikinRa kAlaRu paththiraN Denpa
thezukinRa Iraimpa dheNNaR Rirun^dhE

$743.$
thirun^dhu thinamath thinaththi noDun^in 
Rirun^dhaRi n^ALon RiraNDeTTu mUnRu
porun^dhiya n^ALoDu pukkaRin^ dhON^ki
varun^dhudha linRi manaipuka lAmE

$744.$
manaipuku vIrum makaththiDai n^IrADi
enaviru paththanychum IrA RadhanAl
thanaiyaRin^ dhERaTTuth thaRkuRi yARu
vinaiyaRi yARu viLaN^kiya n^AlE

$745.$
n^AluN^ kaDan^dhadhu n^Alvarum n^Alain^dhu
pAlaN^ kaDan^dhadhu paththup padhinain^dhu
kOlaN^ kaDan^dha kuNaththANDu mUviraN
DAlaN^ kaDan^dhadhon RAraRi vArE

$746.$
ARum irupadhuk kaiyanychu mUnRukkun^
thERu miraNDu mirupaththo DARivai
kURu madhiyon Rinukkiru paththEzu
vERu padhiyaN^ka NALvidhith thAnE

$747.$
vidhiththa irupaththeT ToDumUn RaRaiyAkath
thokuththaRi muppaththu mUnRu thokumin
padhiththaRi $(1)$ paththeTTum pArA dhikaNAl
udhiththaRi mUnRiraN DonRin muRaiyE
$(1)$ paththeTTup

$748.$
muRaimuRai yAyn^dhu muyanRila rAkil
iRaiyiRai yArkkum irukka aridhu
maRaiyadhu kAraNa maRRonRu millai
paRaiyaRai yAdhu paNin^dhu muDiyE

$749.$
muDin^dha dhaRiyAr muyalkinRa mUrkkar
iDnychil irukka viLakkeri koNDu
kaDin^dhanan mULak kadhuvaval lArkku
n^aDan^dhiDum pArinil n^aNNalu mAmE

$750.$
n^aNNu chiRuvira nANAka mUnRukkum
pinniya mArpiDaip pErAmal oththiDuny 
chenniyin mUnRukkuny chEravE $(1)$ n^inRiDum
unni $(2)$ yuNarn^dhiDum Oviyan^ dhAnE
$(1)$ n^inRiDil
$(2)$ aNain^dhiDum

$751.$
Oviya mAna vuNarvai aRiminkaL
pAvika Liththin payanaRi vArillai
thIvinai yAmuDan maNDala mUnRukkum
pUvil irun^dhiDum puNNiyath thaNDE

$752.$
thaNDuDan ODith thalaippeydha yOkikku
maNDala mUnRu $(1)$ makizn^dhuDal oththiDuN^
kaNDavar kaNDanar kANAr vinaippayan
piNDam piriyap piNaN^kukin RArE
$(1)$ makizn^dhuDan

$753.$
piNaN^ki azin^dhiDum pERadhu kELn^I
aNaN^kuDa nAdhiththa nARu viriyin
vaNaN^kuDa nEvan^dha vAzvu kulain^dhu
chuNaN^kanuk kAkach chuzalkinRa vARE

$754.$
chuzalkinRa vARin thuNaimalar kANAn
thazaliDaip pukkiDun^ thannu LilAmaR
kazalkaNDu pOmvazi kANaval lArkkuk
kuzalvazi n^inRiDuN^ kUththanu mAmE

$755.$
kUththan kuRiyiR kuNampala kaNDavar
chAththiran^ thannaith thalaippeydhu n^iRparkaL
pArththirun^ dhuLLE anupOka n^OkkiDil
Aththanu mAki yalarn^dhiru monRE

$756.$
onRil vaLarchchi ulappili kELini
n^anRenRu mUnRukku n^ALadhu chenRiDuny
chenRiDu muppadhuny chEra irun^dhiDiR 
kunRiDaip ponthikaz kUththanu mAmE

$757.$
kUththavan onRiDuN^ kUrmai aRin^dhaN^kE
Eththuvar paththinil eNTichai thOnRiDap
pArththu makizn^dhu padhumarai n^OkkiDiR
chAththiDu n^URu thalaippeyya lAmE

$758.$
chAththiDu n^URu thalaippeydhu n^inRavar
kAththuDal AyiraN^ kaTTuRak kANparkaL
chErththuDal Ayirany chEra irun^dhavar
mUththuDan $(1)$ kODi yukamadhu vAmE
$(1)$ kUDi

$759.$
ukaN^kODi kaNDum ochivaRa n^inRu
akaN^kODi $(1)$ kaNDu LayalaRak kANparkaL
chivaN^kODi viTTuch cheRiya irun^dhaN^
kukaN^kODi kaNDaN^ kuyaruRu vArE
$(1)$ kaNDu LayarvaRak

$760.$
uyaruRu vArula kaththoDuN^ kUDip
payanuRu vArpalar thAmaRi yAmaR
chaeyaluRu vArchilar chin^dhaiyi lAmaR
kayaluRu kaNNiyaik kANaki lArE

$761.$
kANaki lAdhAr kazin^dhODip pOvarkaL
n^ANaki lAdhAr n^ayampEchi viDuvarkaL
kANaki lAdhAr kazin^dha poruLelAN^
kANaki lAmaR kazikinRa vARE

$762.$
kazikinRa apporuL kANaki lAdhAr
kazikinRa apporuL kANalu mAkuN^
kazikinRa vuLLE karuththuRa n^OkkiR
kaziyAdha apporuL kANalu mAmE

$763.$
kaNNan piRappili kANan^dhi yAyuLLE
eNNun^ thichaiyuDan EkAn^dha nAyiDun^ 
thiNNen Rirukkuny chivakadhi $(1)$ yAn^iRkum
n^aNNum padhamidhu n^ADaval lArkaTkE
$(1)$ yAyn^iRkum

$764.$
n^ADaval lArkku n^amanillai kEDillai
n^ADaval lArkaL n^arapadhi yAyn^iRpar
thEDaval lArkaL therin^dha poruLidhu
kUDaval lArkaTkuk kURalu mAmE

$765.$
kURum poruLi thakAra vukAraN^kaL
thERum poruLidhu chin^dhaiyuL n^inRiDak
kURu makAraN^ kuzalvazi yODiDa
ARum amarn^dhiDum aNNalu mAmE

$766.$
aNNal iruppiDa mArum aRikilar
aNNal iruppiDam Ayn^dhukoL vArkaLuk
kaNNal azivinRi uLLE amarn^dhiDum
aNNalaik kANil avaniva nAkumE

$767.$
avaniva nAkum parichaRi vArillai
avaniva nAkum parichadhu kELn^I
avaniva nOchai oLiyinuL onRiDum
avanivan vaTTama dhAkin^in RAnE

$768.$
vTTaN^ka LEzu malarn^dhiDum ummuLE
chiTTan iruppiDany chEra aRikilIr
oTTi yirun^dhuL upAyam uNarn^dhiDak
kaTTi iruppiDaN^ kANalu mAkumE

$769.$
kANalu mAkum piraman ariyenRu
kANalu mAkuN^ kaRaikkaNDan Ichanaik
kANalu mAkuny chadhAchiva chaththiyuN^
kANalu mAkuN^ kalan^dhuDan vaiththadhE

$15.$ AyuL pariTchai

$770.$
vaiththakai chenniyil n^EridhAyth thOnRiDil
uththama mikkiDil OrARu thiN^kaLA
maththa mikuththiT TiraTTiya dhAyiDil
n^iththal uyirkkoru thiN^kaLil OchaiyE

$771.$
Ochaiyum Ichanum okkum uNarvinkaN
Ochai $(1)$ yiRan^dhavar Ichanai uLkuvar
Ochai yiRan^dhavar n^enychinuL Ichanum
Ochai yuNarn^dha uNarvidhu vAmE
$(1)$ piRan^dhavar

$772.$
AmE azikinRa vAyuvai n^OkkiDil
n^AmE uRaikinRa n^anmai yaLiththiDum
pUmEl uRaikinRa pOdhakam van^dhiDun^
thAmE yulakil thalaivanu mAmE

$773.$
thalaiva niDamvalany chAdhippAr illai
thalaiva niDamvala mAyiDil thaiyal
thalaiva niDamvalan^ thanvazi yanychil
thalaiva niDamvalan^ thanvazi n^URE

$774.$
ERiya vARinil eNpadhu chenRiDun^
thERiya EziR chiRakkum vakaiyeNNil
ARoru paththAy amarn^dha iraNDaiyun^
thERiyE n^inRu theLiyiv vakaiyE

$775.$
ivvakai eTTum iDampeRa ODiDil
avvakai $(1)$ aimpadhE yenna aRiyalAny
chevvakai onpadhuny chEravE n^inRiDin
muvvakai yAmadhu muppaththu mUnRE
$(1)$ yaiyonpadhE
$(1)$ yonpadhE
$(1)$ yanpadhE

$776.$
mummUnRum onRum muDivuRa n^inRiDiR
$(1)$ eNmUnRum n^Alum iDavakai yAyn^iRkum
aimmUnRum ODi akalavE n^inRiDiR
panmUnRo DIrARu pArkkalu mAmE
$(1)$ eNmun RinAlum

$777.$
pArkkalu mAkum pakalmup padhumAkil
Akkalu mAkumav vARiraN DuLLiTTup
pOkkalu mAkum pukalaRa onRenil
thEkkalu mAkun^ thirun^dhiya paththE

$778.$
Eyiru n^ALum iyalpuRa ODiDiR 
pAyiru n^Alum pakaiyaRa n^inRiDum
thEyvuRa mUnRun^ thikazavE n^inRiDil
Ayuru vARen RaLakkalu mAmE

$779.$
aLakkum vakain^Alum avvaziyE $(1)$ ODil
viLakkum orun^Alu meyppaDa n^iRkum
thuLakkum vakaiyain^dhun^ thUyn^eRi ODil
kaLakka maRamUnRiR kANalu mAmE
$(1)$ ODiDil

$780.$
kANalu mAkuN^ karudhiya paththODiR
kANalu mAkuN^ kalan^dha iraNDaiyum
kANalu mAkuN^ $(1)$ kalappaRa mUvain^dhER
kANalu mAkuN^ karuththuRa onRE
$(1)$ kalappuRa mUvain^dhEz

$781.$
karudhum irupadhiR $(1)$ kANaA Rakum
karudhiya $(2)$ aiyain^dhiR kANpadhu mUnRAm
karudhum irupa dhuDanARu kANiR
karudhum iraNDenak kATTalu mAmE
$(1)$ IrARAkum
$(2)$ ain^dhiR

$782.$
kATTalu mAkuN^ kalan^dhiru paththEzil
kATTalu mAkuN^ kalan^dhezum onRenak
kATTalu mAkuN^ kalan^dhiru paththeTTiR
kATTalu mAkuN^ kalan^dhAI rain^dhE

$783.$
Irain^dhum ain^dhum irumUnRum eTTukkum
pAranychi n^inRa pakaipaththu n^ALAkum
vAranychey kinRa $(1)$ vakaiyARany chAmAkil
Oranycho DonRon RenavonRu n^ALE
$(1)$ vakaiyAny chamAdhiyil

$784.$
onRiya n^ALkaL orumuppath thonRAkiR
kanRiya n^AluN^ karuththuRa mUnRAkuny
chenRuyir n^AleTTuny chEravE n^inRiDin
manRiyal pAku manaiyil iraNDE

$785.$
manaiyil.hon RAkum mAdhamu mUnRuny 
chunaiyil.hon RAkath thoniththanan n^an^dhi
vinaiyaRa voN^ki veLichcheydhu n^inRAl
thanaiyuRa n^inRa thalaivanu mAmE

$786.$
Aru maRiyAr aLakkinRa vanniyai
Aru maRiyAr aLakkinRa vAyuvai
Aru maRiyAr azikinRa apporuL
Aru maRiyAr aRivaRin^ dhEnE

$787.$
aRivadhu vAyuvo Dain^dhari vAya
aRivA vadhuthAn ulakuyi raththin
piRivuchey yAvakai pENiyuL n^ADiR
cheRivadhu n^inRu thikazu madhuvE

$788.$
adhuvaru Lummaru LAna dhulakam
podhuvaru Lumpuka zALarkku n^ALu
madhuvaru Lummalar maN^kaiyar chelvi
idhuvaruL cheyyum iRaiyava nAmE

$789.$
pirappadhu chUzn^dha perun^dhakai n^an^dhi
kuRippadhu kUDiya kOlak kurampaip
pazappadhi yAvadhu paRRaRum pAcham
azappaDi cheyvArk kakalu madhiyE

$16.$ vAracharam

$790.$
veLLiveN thiN^kaL viLaN^kum pudhaniDam
oLLiya man^dhan iravichev vAyvalam
vaLLiya ponnE vaLarum piRaiyiDan^ 
theLLiya thEypiRai thAnvala mAmE

$791.$
veLLiveN thiN^kaL viLaN^kum pudhanmUnRun^
thaLLi iDaththE thayaN^kumE yAmAkil
oLLiya kAyaththuk kUna milaiyenRu 
vaLLal n^amakku makizn^dhuraith thAnE

$792.$
chevvAy viyAzany chaninyAyi REennum
ivvA RaRikinRa yOki iRaivanE
ovvAdha vAyu valaththup puriyaviT
TavvA RaRivArkkav vAnan^dha mAmE

$793.$
mARi varumiru pAnmadhi veyyavan
ERi iziyun^ iDaipiN^ kalaiyiDai
URum uyirn^aDu vEyuyi rukkiran^
thERi aRimin therin^dhu theLin^dhE

$794.$
udhiththu valaththiDam pOkinRa pOdhu
$(1)$ adhirththanychi yODudha lAmakan RArum
udhiththadhu vEmika vODiDu mAkil
udhiththa virAchi yuNarn^dhuko LuRRE
$(1)$ adhiRkanychi
$(1)$ adhiRRunychi

$795.$
n^aDuvun^il lAmal iDamvalam ODi
aDukinRa vAyuvai an^dhaNan kUDi
iDukinRa vARuchen RinpaNi chEra
muDikinRa dhIpaththin munnuNDen RAnE

$796.$
Ayum poruLum aNimalar mEladhu
vAyu vidhamum padhinA RuLavali
pOya manaththaip porukinRa vAdhAram
Ayavu n^ALu $(1)$ mukurththamu mAmE
$(1)$ mukuththamu

$17.$ vArachUlam

$797.$
vAraththiR chUlam varumvazi kURuN^kAl
nEroththa thiN^kaL chanikizak kEyAkum
pAroththa chEypudhan uththaram pAnun^AL
n^Eroththa veLLi kuDakkAka n^iRkumE

$798.$
thekkaNa mAkum viyAzaththuch chErthichai
akkaNi chUlamu mAmiDam pinnAkil
thukkamum illai valamunnE thOnRiDin
mikkadhu mElvinai mEnmEl viLaiyumE

$18.$ kEchari yOgam

$799.$
kaTTak kazanRu kIzn^AnRu vIzAmal
aTTaththaik kaTTi aDuppai aNaikOli
viTTaththaip pUTTi mERpaiyaith thATkOththu
n^aTTa mirukka n^amanillai thAnE

$800.$
vaNNAn olikkuny chadhurap palakaimER
kaNNARu mOzai paDAmaR karaikaTTi
$(1)$ viNNARu pAychchik kuLaththai $(2)$ n^irappinAl
aNNAn^dhu pArkka azukkaRRa vARE
$(1)$ viNNARRaith thEkki
$(2)$ n^irappiTTu

$801.$
iDakkai valakkai iraNDaiyum mARRith
thudhikkaiyAl uNpArkkuch chOravum vENDAm
uRakkaththai $(1)$ n^Ikki uNaraval lArkaT
kiRakkavum vENDAm irukkalu mAmE

$802.$
Ayn^dhurai cheyyil amudhan^in RURiDum
vAyn^dhurai cheyyum varukinRa kAlaththu
n^In^dhurai cheyyil n^ilAmaN DalamadhAyp
pAyn^dhurai cheydhadhu pAlikku mARE

$803.$
n^Avin n^uniyai n^aDuvE chiviRiDiR
chIvanum aN^kE chivanum uRaiviDam
mUvaru muppaththu mUvarun^ thOnRuvar
chAvadhum illai chadhakODi yUnE

$804.$
UnURal pAyum uyarvarai uchchimEl
vAnURal pAyum vakaiyaRi vArillai
vAnURal pAyum vakaiyaRi vALarkkuth
thEnURal uNDu theLiyalu mAmE

$805.$
mElaiyaN Navil virain^thiru kAliDiR
kAlanum illai kadhavun^ thiRan^dhiDum
nyAlam aRiya n^araithirai mARiDum
pAlanu mAvAn parAn^an^dhi ANaiyE

$806.$
n^an^dhi mudhalAka n^AmElE yERiTTuch
chan^dhith thirukkil tharaNi muzudhALum
pan^dhith thirukkum pakalOn veLiyAkach
chin^dhith thiruppavar thIvinai yALarE

$807.$
thIvinai yADath thikaiththaN^ kirun^dhavar
n^Avinai n^ADin n^amanuk kiDamillai
pAvinai n^ADip payanaRak kaNDavar
thEvinai yADiya thIN^karum pAmE

$808.$
thIN^karum pAkavE cheythozi luLLavar
AN^karum pAka aDaiyan^A vERiTTuk
kON^karum pAkiya kONai n^imirththiDa
Unkarum pAkiyE UnIr varumE

$809.$
UnIr vaziyAka vuNNAvai yERiTTuth
thEnIr parukich chivAya n^amavenRu
kAnIr varumvazi kaN^kai tharuvikkum
vAnIr varumvazi vAyn^dhaRi vIrE

$810.$
vAyn^dhaRin^ dhuLLE vazipADu cheydhavar
kAyn^dhaRi vAkak karuNai pozin^dhiDum
pAyn^dhaRin^ dhuLLE paDikkadha vonRiTTuk
$(1)$ kUyn^dhaRin^ dhuLLuRai kOyilu mAmE
$(1)$ kOyn^dhaRin^ 

$811.$
kOyilin uLLE kuDicheydhu vAzpavar
thAyinum n^allAr tharaNi muzudhukkuN^
kAyinum n^allavar kAyn^dhavar thammuLun^
thIyinun^ thIyarath thIvinai yALarkkE

$812.$
thIvinai yALarthany chenniyi luLLavan
pUvinai yALartham poRpadhi yAnavan
pAvinai yALartham pAkavath thuLLavan
mAvinai yALartham madhiyiluL LAnE

$813.$
madhiyi nezuN^kadhir pOlap padhinARAyp
padhimanai n^URu$(1)$n^UR Rirupaththu n^AlAyk
kadhimanai yuLLE kaNaikaL parappi
edhirmalai yAmal irun^dhanan thAnE
$(1)$ n^URRaimpadhO DonRAyk kadhimana vuLLE

$814.$
irun^dhanaL chaththiyu makkalai chUza
irun^dhanaL kanniyu man^n^aDu vAka
irun^dhanaL mAnEr mukan^ila vAra
irun^dhanaL thAnum amudham pozin^dhE

$815.$
pozin^dha iruveLLi ponmaN NaDaiyil
vazin^dhuL Lirun^dhadhu vAnmudha laN^kuk
kazin^dhadhu pOkAmaR kAkkaval lArkkuk
kozun^dhadhu vAkuN^ kuNamadhu thanE

$816.$
kuNamadhu vAkiya kOmaLa valli
maNamadhu vAka makizn^dhaN^ kirukkil
thanamadhu vAkiya thaththuva nyAnam
inamadhu vAka irun^dhanan thAnE

$817.$
irun^dha pirANanum uLLE ezumAm
parin^dha_ith thaNDuDan aNDam pariya
virin^dha_ap pUvuDan mEleza vaikkin
malarn^dhadhu maNDalam vAzalu mAmE

$818.$
maNDalath thuLLE manavoTTi yANaththaik
kaNDakath thaN^kE karudhiyE kIzkkaTTip
paNDakath thuLLE pakalE oLiyAkak
kuNDalak kAdhanuN^ kUththozin^ dhAnE

$819.$
ozikinRa vAyuvum uLLE amaruN^
kazikinRa vAyuvuN^ kAkkalu mAkum
vazikinRa kAlaththu vaTTak kazalaip
pazikkinRa kAlaththup paiyakaR RIrE

$820.$
paiyini nuLLE paDikkadha vonRiDin
meyyini nuLLE viLaN^kum oLiyadhAN^
kaiyinuL vAyuk kadhiththaN^ kezun^dhiDin
maiyaNi kOyil maNiviLak kAmE

$821.$
viLaN^kiDum vAyuvai mEleza unni
$(1)$ n^alaN^kiDuN^ kaNDaththu n^Apiyi nuLLE
vaNaN^kiDu maNDalam vAyththiDak kumpich
chuNaN^kiDa n^inRavai chollalu mAmE
$(1)$ n^alaN^kiDuN^ kAmaththu n^ADiyi nuLLE

$822.$
chollalu mAyiDu mAkaththu vAyuvuny
chollalu mAku maNNIrk kaDinamuny
chollalu mAkum ivaiyanychuN^ kUDiDiR
chollalu mAn^dhUra dherichanan^ thAnE

$823.$
thUra dherichanany cholluvan kANalAN^
kArAruN^ kaNNi kaDainyAna muTpeydhi
ErArun^ dhIpath theziRchin^dhai vaiththiDiR
pArA rulakam pakanmunna dhAmE

$824.$
munnezu n^Apikku mun^n^Al viraRkIzE
pannezu vEdhap pakaloLi yuNDennum
n^annezu n^Adhaththu n^aRRIpam vaiththiDath
thannezu kOyil thalaivanu mAmE

$19.$ $(1)$ pariyaN^ka yOkam
$(1)$ pariyaN^ki yOkam

$825.$
pUchu vanamellAm pUchip pularththiya
vAcha n^aRuN^kuzal mAlaiyuny chAththik
kAyak kuzali kalavi yoDuN^kalan^
$(1)$ dhUchith thuLaiyuRath thUN^kAdhu $(2)$ pOkamE
$(1)$ thUchath thuNaiyaRath
$(2)$ yOkamE
$(2)$ pOdhamE
$(2)$ mOkamE

$826.$
pOkaththai yunnavE pOkAdhu vAyuvu
mOkaththai veLLiyu mILum viyAzaththil
chUdhoththa menmulai yALun^aR chUdhanun^
thAdhiR kuzain^dhu thalaikaNDa vARE

$827.$
kaNDanuN^ kaNDiyuN^ kAdhalchey yOkaththu
mAnDalaN^ koNDiru pAlum veLin^iRkum
vaNDiyai mERkoNDu vAnIr uruTTiDath
thaNDoru kAlun^ thaLarAdhu aN^kamE

$828.$
aN^kap puNarchchiyu mAkinRa thaththuva
maN^kaththil vin^dhu varukinra pOkaththup
paN^kap paDAmaR parikarith thuththammaith
thaN^kik koDukkath thalaivanu mAmE

$829.$
thalaivanu mAyiDun^ thanvazi nyAnan^
thalaivanu mAyiDun^ thanvazi pOkan^
thalaivanu mAyiDun^ thanvazi yuLLE
thalaivanu mAyiDun^ thanvazi anychE

$830.$
anychu $(1)$ kaDikaimEl ARAN^ kaDikaiyil
thunychuva dhonRath thuNaivi thuNaivanpAl
n^enychu n^iRain^dhadhu vAykoLA dhenRadhu
panycha kaDikai pariyaN^ka yOkamE
$(1)$ kaDikaiyil ARAN^ kaDikaimER

$831.$
pariyaN^ka yOkaththup panycha kaDikai
ariya_iv viyOkam aDain^dhavark kalladhu
charivaLai munkaichchi chan^dhanak koN^kai
uruvith thazuva oruvaRkoN NAdhE

$832.$
oNNAdha yOkaththai uRRava rArennil
viNNan^dha kaN^kai virichaDai vaiththavan
paNNAr amudhinaip panycha kaDikaiyil
eNNA menaeNNi irun^dhAn irun^dhE

$833.$
Eyn^dha pirAyam irupadhu muppadhum
vAyn^dha kuzalikku mannarkku mAnan^dham
vAyn^dha kuzaliyO Dain^dhu malarn^dhiDach
chOrn^dhana chiththamuny chOrvillai veLLikkE

$834.$
veLLi yurukip ponvazi ODAmE
kaLLaththaT TAnAr kariyiTTu mUDinAr
koLLi paRiyak kuzalvazi yEchenRu
vaLLiyuN NAvil aDakkivaith thArE

$835.$
vaiththa iruvarun^ thammin makizn^dhuDan
chiththaN^ kalaN^kAdhu cheykinRa Anan^dham
paththu vakaikkum padhineN kaNaththukkum
viththaka nAyn^iRkum veN^kadhi rOnE

$836.$
veN^kadhi rukkuny chanikkum iDain^inRa 
n^aN^kaiyaip pulliya n^ampikkO rAnan^dhan^
thaN^kaLiR ponniDai veLLithA zAmunan^
thiN^kaLiR chevvAy $(1)$ pudhaiththirun^ dhArE
$(1)$ pudhanirun^ dhAnE

$837.$
thiruththip pudhanaith thiruththalchey vArkkuk
karuththaza kAlE kalan^dhaN^ kirukkil
varuththamu millaiyA maN^kai paN^kaRkun^
thuruththiyuL veLLiyuny chOrA dhezumE

$838.$
ezukinRa thIyai munnE koNDu chenRiTTAl
mezukuru kumpari cheydhiDum meyyE
uzukinRa thillai oLiyai aRin^dhapin
vizukinRa thillai veLiyaRi vArkkE

$839.$
veLiyai aRin^dhu veLiyi naDuvE
$(1)$ oLiyai aRiyi nuLimuRi yAmE
theLivai aRin^dhu chezun^an^dhi yAlE
veLiyai aRin^dhanan mElaRi yEnE
$(1)$ uLiyai

$840.$
mElAn^ thalaththil virin^dhava rArenin
mAlAn^ thichaimukan mAn^an^dhi yAyavar
n^AlA n^ilaththi naDuvAna vapporuL
mElA yuraiththanar minniDai yALukkE

$841.$
minniDai yALumin nALanuN^ kUTTaththup
ponniDai vaTTaththin uLLE pukappeydhu
thannoDu thannai thalaippeyya $(1)$ vallArEn
maNNiDaip pallUzi vAzalu mAmE
$(1)$ vallIrE

$842.$
vAN^ka liRudhalai vAN^kalil vAN^kiya 
vIN^ka valikkum virakaRi vArillai
vIN^ka valikkum virakaRi vALarum
ON^kiya thannai udhampaNNi nArE

$843.$
udhamaRin^ dhaN^kE oruchuzip paTTAR
kadhamaRin^ thaN^kE kapAlaN^ kaRukkum
idhamaRin^ dhenRum iruppAL oruththi
padhamaRin^ dhummuLE pArkkaDin^ dhALE

$844.$
pArillai n^Irillai paN^kayam onRuNDu
thArillai vErillai thAmarai pUththadhu
Urillai kANum oLiyadhu $(1)$ onRuNDu
kIzillai mElillai kELviyiR pUvE
$(1)$ onRillai

$20.$ amuridhAraNai

$845.$
uDaliR kiDan^dha vuRudhik kuDin^Irk
kaDaliR chiRukiNaR RERRamiT TAlokkum
uDalil oruvazi onRuk kiRaikkil
n^aDalaip paDAdhuyir n^ADalu mAmE

$846.$
theLitharum in^dhach chivan^Ir parukil
oLitharu mOrANDil Unamon Rillai
vaLiyuRum eTTin manamum oDuN^kuN^
kaLitharuN^ kAyaN^ kanakama dhAmE

$847.$
n^URu miLaku n^ukaruny chivaththinIr
mARum idhaRku marun^dhillai mAn^dharkaL
thERil idhanaith theLiyuchchi kappiDin
mARum idhaRku maRumayi rAmE

$848.$
karaiyaru kEn^inRa kAnal uvari
varaivarai enpar madhiyilA mAn^dhar
n^uraithirai n^Ikki n^ukaraval lArkku
n^araithirai mARu n^amanumaN^ killaiyE

$849.$
aLaka n^annudha lAyO radhichayaN^
kaLavu kAyaN^ kalan^dha_in^ n^IrilE
miLaku n^elliyum manychaLum vEmpiDil
$(1)$ iLakum mEni iruLuN^ kapAlamE
$(1)$ iLakiDu

$850.$
vIra marun^dhenRum viNNOr marun^dhenRum
n^Ari marun^dhenRum n^an^dhi aruLcheydhAn
Adhi marun^dhen RaRivAr akaliDany
chOdhi marun^dhidhu chollavoN NAdhE

$21.$ chan^dhira yOkam

$851.$
eydhu $(1)$ madhikkalai chUkkaththi lERiyE
eydhuva thUlam iruvakaip pakkaththuL
eydhuN^ kalaipOla ERi iRaN^kumAn^
thuyyadhu chUkkaththu thUlaththa kAyamE
$(1)$ madhin^ilai

$852.$
AkinRa chan^dhiran chUriyan aN^kiyuL
AkinRa IreTTA DARiraN DIrain^dhuL
EkinRa vakkalai yellA miDaivazi
AkinRa yOki aRin^dha aRivE

$853.$
ARAdha thAN^kalai Adhiththan chan^dhiran
n^ARA n^alaN^kinAr nyAlaN^ kavarkoLap
pERAN^ kalaimuRRum peruN^kAl IreTTu
mARAk kadhirkoLLu maRRaN^ki kUDavE

$854.$
paththum iraNDum pakalOn uyarkalai
paththino DARum uyarkalai pAnmadhi
oththan^al aN^kiya theTTeT Tuyarkalai
aththiRan n^inRamai Ayn^dhukoL vIrE

$855.$
eTTeT Tananlin kalaiyAkum IrARuT
chuTTap paDuN^kadhi rOnukkuny chUzkalai
kaTTap paDumI reTTA madhikkalai
oTTap paDAivai onRODon RAvE

$856.$
eTTeTTum IrARum $(1)$ IreTTun^ thIkkadhir
chuTTiTTa chOmanil thOnRuN^ kalaiyenak
kaTTap paDun^dhAra kaikadhir n^AluLa
kaTTiTTa thoNNURRo DARuN^ kalAdhiyE
$(1)$ IreTTuth

$857.$
ellAk kalaiyum iDaipiN^ kalain^aDuch
chollA n^aDun^ADi yUDE thoDarmUlany
chellA ezuppich chiraththuDan chErdhalAl
n^allOr thiruvaDi n^aNNin^iR pOrE

$858.$
aN^kiyiR chinnak kadhiriraN DATTaththuth
thaN^kiya thArakai yAkuny chachipAnu
vaN^kiya thArakai yAkum paraiyoLi
thaN^ku n^avachakra mAkun^ tharaNikkE

$859.$
tharaNi chalaN^kanal kAlthakka vAnam
araNiya pAnu arun^dhiN^kaL aN^ki
muraNiya thArakai munniya onpAn
piraNava mAkum perun^eRi thAnE

$860.$
thArakai minnuny chachithEyum pakkaththuth
thArakai minnA chachivaLar pakkaththuth
thArakai pUviR chakalaththi yOnikaL
thArakaith thArakai thAnAny chorUpamE

$861.$
muRpadhi nainychin muLaiththup peruththiDum
piRpadhi nainychiR peruththuch chiRuththiDum
appadhi nainychum aRiyaval lArkaTkuch
cheppari yAnkazal chErdhalu mAmE

$862.$
aN^ki ezuppi yaruN^kadhir UTTaththuth
thaN^kuny chachiyAl thAmam.hain^ dhain^dhAkip
poN^kiya thArakai yAmpulan pOkkaRath
thiN^kaL kadhiraN^ki chErkinRa yOkamE

$863.$
onRiya IreN kalaiyum uDaluRa
n^inRadhu kaNDum n^inaikkilar n^IdharkaL
kanRiya kAlan $(1)$ karuththuzi vaiththapin
chenRadhil vIzvar thikaippozi yArE
$(1)$ karukkuzi
$(1)$ kazukkuRi

$864.$
aN^ki madhikUDa vAkum kadhiroLi
aN^ki kadhirkUDa vAku madhiyoLi
aN^ki $(1)$ chachikadhir kUDavath thArakai
thaN^ki yadhuvE chakalamu mAmE
$(1)$ chivaththiniR

$865.$
IrARu peNkalai eNNiraN DANkalai
pErAmaR pukkup piDiththuk koDuvan^dhu
n^ErAkath thOnRum n^eruppuRa vEpeyyil
ArAdha Anan^dham Anan^dha mAnadhE

$866.$
kANum paridhiyin kAlai iDaththiTTu 
mANum madhiyadhan kAlai valaththiTTup
pENiyE yivvARu pizaiyAmaR cheyvIrEl
ANi kalaN^kAdhav vAyirath thANDE

$867.$
pAlikkum n^enycham $(1)$ paRaiyOchai onpadhil
Alikkum aN^kE amarar parAparan
mElaikku munnE viLakkoLi yAyn^iRkuN^ 
kAlaikkuch chaN^ku kadhiravan thAnE
$(1)$ paraiyOchai

$868.$
kadhiravan chan^dhiran kAlam aLakkum
podhirava nuLLE pozimazai n^iRkum
adhirava naNDap puRanychen RaDarppa
edhirava nIcha niDamadhu thAnE

$869.$
un^dhik kamalath thudhiththezuny chOdhiyai
$(1)$ an^dhikku man^dhira mArum aRikilAr
$(2)$ an^dhikku man^dhira mArum aRin^dhapin
than^dhaikku munnE $(3)$ makanpiRan^ dhAnE
$(1)$ an^dhiththa vaNNam aRivA laRin^dhilar
$(2)$ an^dhiththa vaNNam aRivA laRin^dhapin
$(3)$ makanirun^ dhAnE

$870.$
Udhiyam Edhum aRiyAr uraippinum
Odhiyum Edhum aRiyAdha UmarkaL
Adhiyum an^dhamum an^dhikka vallIrEl
vEdhiyan aN^kE veLippaDun^ thAnE

$871.$
pAmpu madhiyaith $(1)$ thinaluRum pAmpinaith
thIN^ku kadhiraiyuny $(2)$ chOdhith thanaluRum
pAmpu madhiyum pakaithIrth $(3)$ thuDankoLIi
n^IN^kal $(4)$ koDAnE n^eDun^thakai yAnE
$(1)$ thinaluRu mappAmpu
$(2)$ chErath thinaluRum
$(3)$ thuDankoLin
$(4)$ koDAnem

$872.$
ayinradhu vIzvaLa vun^thuyil inRip
payinRa chachivIz pozudhil thuyinRu
n^ayan^dharu pUraNai uLLa n^aDaththi
viyan^dharu pUraNai mEvuny chachiyE

$873.$
chachiyudhik kum.haLa vun^thuyi linRich
chachiyuthith thAnEl thanthUN arun^dhich
chachicharik kinRaLa vun^thuyi lAmaR
chachicharip $(1)$ pinkaTTan kaNDuyil koNDadhE
$(1)$ pinkaT TanRuyil

$874.$
Uzi piriyA dhirukkinRa yOkikaL
n^Azikai yAka n^amanai aLapparkaL
Uzi mudhalAy uyarvAr ulakinil
thAzaval lAr.h$(1)$ich chachivanna rAmE
$(1)$ in vazichchaiva rAmE

$875.$
thaNmadhi pAnuch charipUmi yEchenRu
maNmadhi kAlaN^kaL mUnRum vazikaNDu
veNmadhi thOnRiya n^ALil viLain^dhapin
thaNmadhi vIzvaLa viRkaNa minRE

$876.$
vaLarkinRa Adhiththan thankalai yARun^
thaLarkinRa chan^dhiran thankalai yARu
$(1)$ malarn^dhezu panniraN DaN^kulam ODi
alarn^dhu vizun^dhamai yAraRi vArE
$(1)$ malarn^dhERu panniraNDO DeTTu n^AlAm

$877.$
Amuyirth thEymadhi n^ALE yenalvin^dhu
pOmvazi eN^kaNum pOkAdhu yOkikkuk
kAmuRa inmaiyiR kaTTuNNu mUlaththil
Omadhi yaththuLviT TuraiyuNar vAlE

$878.$
vERuRach cheN^kadhir meykkalai yARoDuny
chURuRa n^Ankun^ thoDarn^dhuRa vEn^iRkum
IRili nankalai yIrain^dho DEmadhith
thARuT kalaiyuL akaluvA vAmE

$879.$
uNarvin^dhu chONi uRavinan vIchum
puNarvin^dhu vIchuN^ kadhiriR kuRaiyil
uNarvum uDampum uvaiyokka n^iRkil
uNarvum uDampum orukAl viDAvE

$880.$
viDAdha manampava naththoDu mEvi
n^aDAvu chivachaN^kin n^AdhaN^ koLuvik
kaDAviDA aimpulan kaTTuNNum vIDu
paDAdhana inpam parukAr amudhamE

$881.$
amudhap punalvaru mARRaN^ karaimER
kumizik kuTchuDa rain^dhaiyuN^ kUTTich
chamaiyaththaN DOTTith tharikkaval lArkku
n^aman.hillai n^aRkalai n^AL.hillai thAnE

$882.$
uNNI ramudha muRumU RalaiththiRan^
dheNNIr iNaiyaDith thAmaraik kEchelath
theNNIrch chamAdhi yamarn^dhuthI rAn^alaN^
kaNNAR RoDEchenRu kAlvazi mARumE

$883.$
mARu $(1)$ madhiyum $(2)$ madhiththiru mARinRith
thARu paDAmal thaNDODE thalaippaDil
URu paDAdhuDal vENDum upAyamum
pARu paDAinpam pArmichai poN^kumE
$(1)$ madhiyumA dhiththanu mARinRith
$(2)$ Adhiththanu
$(2)$ madhiththiDu

     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

Related Content

Aindham Thanthiram

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Irandam Thandhiram

Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas