logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mudhal Thanthiram


The complete thirumandhiram is being hosted by Shaiva Sidhdhantha Home Page

     thiruchchiRRambalam

$1.$ upadhEcham

$113.$
viNNin Rizin^dhu vinaikkIDAy meykkoNDu
thaNNinRa thALaith $(1)$thalaikkAval munvaiththu
uNNin Rurukkiyo roppilA Anan^dhak
kaNNinRu kATTik kaLimpaRuth thAnE
$(1)$ thalaikAval mElvaiththu

$114.$
kaLimpaRuth thAneN^kaL kaNNudhal n^an^dhi
kaLimpaRuth thAnaruT kaNvizip piththuk
kaLimpaNu kAdha kadhiroLi kATTip
paLiN^kiR pavaLam padhiththAn padhiyE

$115.$
padhipachu pAcham enappakar mUnRiR
padhiyinaip pORpachu pAcham anAdhi
padhiyinaich chenRaNu kAppachu pAcham
padhiyaNu kiRpachu $(1)$pAchan^il lAvE.
$(1)$ pAcham n^ilAvE

$116.$
vEyin ezuN^kanal pOlEim meyyenuN^
kOyi lirun^dhu kuDikoNDa kOnn^an^dhi
thAyinum mummalam mARRith thayAennun^
thOyama dhAyezuny chUriya nAmE.

$117.$
chUriya kAn^dhamuny chUzpanychum pOlavE
chUriya kAn^dhany chUzpanychaich chuTTiDA
chUriya chan^n^idhi yiRchuDu mARupOl
Ariyan thORRamun aRRa malaN^kaLE

$118.$
malaN^kaLain^ dhAmena mARRi aruLith
thalaN^kaLain^ dhAnaR chadhAchiva mAna
pulaN^kaLain^ dhAnap podhuvinuL n^an^dhi
n^alaN^kaLain^ dhAnuL n^ayan^dhAn aRin^dhE.

$119.$
aRivaim pulanuDa $(1)$nEn^An RadhAki
n^eRiyaRi yAdhuRRa n^IrAzam pOla
aRivaRi vuLLE azin^dhadhu pOlak
kuRiyaRi vippAn kurupara nAmE
$(1)$ nEyAna thAki

$120.$
AmEvu pAln^Ir $(1)$pirikkinRa annampOl
thAmE thanimanRil thannan^ thanin^iththan^
thImEvu palkara NaN^kaLuL uRRana
thAmEz piRapperi chArn^dhavith thAmE
$(1)$ piRikkinRa

$121.$
viththaik keDuththu viyAkkirath thEmikach
chuththath thuriyam piRan^dhu thuDakkaRa
oththup pulanuyir onRAy uDampoDu
cheththiT TiruppAr chivayOki yArkaLE.

$122.$
chivayOka mAvadhu chiththachith thenRu
thavayOkath thuLpukkuth thannoLi thAnAy
avayOkany chArA dhavanpathi pOka 
n^avayOka n^an^dhi n^amakkaLith thAnE

$123.$
aLiththAn ulakeN^kun^ thAnAna uNmai 
aLiththAn amarar aRiyA ulakam
aLiththAn thirumanRul ADun^ thiruththAL
aLiththAn pErinpath tharuLveLi thAnE

$124.$
veLiyil $(1)$veLipOy viraviya vARum
aLiyil $(2)$aLipOy aDaN^kiya vARum
oLiyil $(3)$oLipOy oDuN^kiya vARum
theLiyum avarE chiva$(4)$chiththar thAmE.
$(1)$ veLiyAy
$(2)$ aLiyAy
$(3)$ oLiyAy
$(4)$ chiththa rAmE

$125.$
chiththar chivalOkam iN^ke dherichiththOr
chaththamuny chaththa muDivun^tham muLkoNDOr
n^iththar n^imalar n^irAmayar n^ILpara
muththartham muththi mudhalmuppath thARE

$126.$
muppadhum ARum paDimuththi ENiyAy
oppilA Anan^dhath thuLLoLi pukkuch
cheppa ariya chivaN^kaNDu thAntheLin^
dhappari chAka amarn^dhirun^ dhArE

$127.$
irun^dhAr chivamAki eN^kun^ thAmAki
irun^dhAr chivancheyal yAvaiyum n^Okki
irun^dhAr mukkAlath thiyalpaik kuRiththaN^
kirun^dhAr izavuvan^ dheydhiya chOmpE

$128.$
chOmpar iruppadhu chuththa veLiyilE
chOmpar kiDappadhuny chuththa veLiyilE
chOmpar uNarvu churuthi muDin^dhiDany
chOmpar kaN DArach churudhikkaN thUkkamE

$129.$
thUN^kikkaN DArchiva lOkamum thammuLLE
thUN^kikkaN DArchiva yOkamum thammuLLE
thUN^kikkaN DArchiva pOkamum thammuLLE
thUN^kikkaN DArn^ilai cholvadhev vARE

$130.$
evvARu kANpAn aRivu thanakkellai
avvA RaruTcheyvan Adhi yaranthAnum
ovvAdha manRuL umaikANa ADiDuny
chevvAniR cheyya chezunychuDar mANikkam

$131.$
mANikkath thuLLE marakadhach chOdhiyAy
mANikkath thuLLE marakadha mADamAy
ANippon manRil ADun^ thirukkUththaip
pENith thozudhenna pERupeR RArE

$132.$
peRRAr ulakiR piriyAp perun^eRi
peRRAr ulakiR piRavAp perumpayan
peRRAr ammanRiR piriyAp perumpERu
peRRAr ulakuDan pEchAp perumaiyE.

$133.$
perumai chiRumai aRin^dhem pirAnpOl
arumai eLimai aRin^dhaRi vArAr
orumaiyuL AmaipOl uLLain^ dhaDakki
irumaiyuN^ kETTirun^ dhArpurai aRRE

$134.$
puraiaRRa pAlinuL n^eykalan^ dhARpOl
thiraiaRRa $(1)$chin^dhain^al Ariyan cheppum 
uraiyaR RuNarvOr uDampiN^ kozin^dhAR
karaiyaRRa chOdhi kalan^dhachath thAmE
$(1)$ chin^dhaiyuL chivanavan cheppum

$135.$
chaththa mudhalain^dhun^ thanvazith thAnchAril
chiththukkuch chiththanRi chErviDam vERuNDO
chuththa veLiyiR chuDariR chuDarchErum
aththam idhukuRith thANDukoL appilE

$136.$
appiniR kUrmai Adhiththan vemmaiyAl
uppenap pErpeR Ruruchcheydha avvuru
appiniR kUDiya thonRAku mARupOR
cheppiniR chIvan chivaththuL aDaN^kumE.

$137.$
aDaN^kupE raNDath thaNuaNDany chenRaN^
kiDaN^koNDa thillai idhuvanRi vERuNDO
kaDan^dhoRum n^inRa $(1)$uyirkarai kANil
thiDampeRa n^inRAn thiruvaDi thAnE
$(1)$ uyirkari kANum

$138.$
thiruvaDi yEchiva mAvadhu thEril
thiruvaDi yEchiva lOkany chin^dhikkil
thiruvaDi yEchel kadhiyadhu cheppil
thiruvaDi yEthanycham uLtheLi vArkkE

$139.$
theLivu kuruvin thirumEni kANDal
theLivu kuruvin thirun^Amany cheppal
theLivu kuruvin thiruvArththai kETTal
theLivu kuruvuru chin^dhiththal thAnE

$140.$
thAnE pulanain^dhun^ thanvacha mAyiDum
thAnE pulanain^dhun^ thanvacham pOyiDum
thAnE pulanain^dhun^ thannil maDaimARum
thAnE thaniththem pirAnthanaich chan^dhiththE

$141.$
chan^dhip padhun^an^dhi thanthiruth thALiNai
chan^dhip padhun^an^dhi cheyya thirumEni
van^dhip padhun^an^dhi n^Amamen vAymaiyAl
pun^dhikkuL n^iRpadhu n^an^dhipoR pAdhamE.

$142.$
pOdhan^ tharumeN^kaL puNNiya n^an^dhiyaip
pOdhan^ thanilvaiththup puNNiya rAyinAr
n^Athan n^aTaththAl n^ayanaN^ kaLikUra
vEdhan^ thudhiththiDap pOyaDain^dhAr viNNE.

$2.$ yAkkai n^ilaiyAmai
$143.$
maNNonRu kaNDIr iruvakaip pAththiran^
thiNNen Rirun^dhadhu thIvinai chErn^dhadhu
viNNinRu n^Irvizin mINDumaN NAnArpOl
eNNinRi mAn^dhar iRakkinRa vARE.

$144.$
paNDampey kUrai pazaki vizun^dhakkAl
uNDa ap peNDirum makkaLum pinchelAr
koNDa viradhamum nyAnamum alladhu
maNDi avaruDan vazin^aDa vAdhE

$145.$
UrelAN^ kUDi olikka azudhiTTup
pErinai n^Ikkip piNamenRu pEriTTuch
chUraiyaN^ kATTiDaik koNDupOych chuTTiTTu
n^Irinil mUzki n^inaippozin^ dhArkaLE

$146.$
kAlum iraNDu mukaTTalak konRuLa
pAluL paruN^kazi muppath thiraNDuLa
mEluLa kUrai piriyum pirin^dhAlmun
pOluyir mILap puka aRi yAdhE

$147.$
chIkkai viLain^dhadhu cheyvinai mUTTiRRa
Akkai pirin^dha thalaku pazuththadhu
mUkkiniR kaivaiththu mUDiTTuk koNDupOyk
$(1)$kAkkaik kuppali kATTiya vARE.
$(1)$ kAkkaip paliyiTTuk kaikoTTu mARE.

$148.$
aDappaNNi vaiththAr aDichilai uNDAr
maDakkoDi yAroDu man^dhaNaN^ koNDAr
iDappakka mEiRai n^on^dhadhu enRAr
kiDakkap paDuththAr kiDan^dhozin^ dhArE

$149.$
manRaththE n^ampi mADam eDuththadhu
manRaththE n^ampi chivikaipeR RERinAn
manRaththE n^ampi mukkODi vazaN^kinAn
chenRaththA vennath thirin^dhilan thAnE

$150.$
vAchan^dhi pEchi maNampuNarn^ dhappadhi
n^Echan^ theviTTi n^inaippozi vArpinnai
Achan^thi mElvaith thamaiya azudhiTTup
pAchan^thIch chuTTup paliyaTTi nArkaLE.

$151.$
kaiviTTu n^ADik karuththazin^ dhachchaRa
n^eyyaTTich chORuNNum aivarum pOyinAr
maiyiTTa kaNNALum mADum irukkavE
meyviTTup pOka viDaikoLLu mARE

$152.$
pan^dhal pirin^dhadhu paNDAraN^ kaTTaRRa
onpadhu vAchalum okka aDaiththana
thunpuRu kAlan^ thurichuvara mEnmEl
anpuDai yArkaL azudhakan RArkaLE.

$153.$
n^ATTukku n^Ayakan n^ammUrth thalaimakan
kATTuch chivikaiyon RERik kaDaimuRai
n^ATTArkaL pinchella munnE paRaikoTTa
n^ATTukku n^ampi n^aTakkinRa vARE

$154.$
muppathum muppathum muppath thaRuvaruny
cheppa madhiLuDaik $(1)$kOyiluL vAzpavar
cheppa madhiluDaik $(2)$kOyil chidhain^dhapin 
oppa anaivarum OTTeDuth $(3)$thArkaLE
$(1)$ kOTTaiyuL
$(2)$ kOTTai
$(3)$ thArE

$155.$
madhuvUr kuzaliyum mADum manaiyum
idhuvUr oziya $(1)$idhaNama dhERip
podhuvUr puRanychuDu kADadhu n^Okki
madhuvUra vAN^kiyE vaiththakan RArkaLE.
$(1)$ vimAnam

$156.$
vaichchakal vuRRadhu kaNDu manidharkaL
achchaka lAdhena n^ADum arumumporuL
pichchadhu vAyppin thoDarvuRu maRRavar
echchaka lAn^in RiLaikkinRa vARE

$157.$
Arthezu chuRRamum peNDirum makkaLum
UrththuRaik kAlE ozivar ozin^dhapin
vErththalai pOkki viRakiT TerimUTTi
n^Irththalai mUzkuvar n^Idhiyi lOrE.

$158.$
vaLaththiDai muRRaththOr mAn^ilam muRRuN^
kuLaththin maNkoNDu kuyavan vanain^dhAn
kuDamuDain^ dhAlavai ODenRu vaippar
uDaluDain^ dhAliRaip pOdhum vaiyArE.

$159.$
ain^dhu thalaippaRi yARu chaDaiyuLa
chan^dhavai muppadhu charvu padhineTTup
pan^dhalum onpadhu pan^dhi padhinain^dhu
ven^dhu kiDan^dhadhu mElaRi yOmE.

$160.$
aththip pazamum aRaikkIrai n^alviththuN^
$(1)$koththi ulaipeydhu kUzaTTu vaiththanar
aththip $(2)$pazaththai aRaikkIrai viththuNNak
$(3)$kaththi eDuththavar kADupuk kArE
$(1)$ koththik kuDaRik kUTTil aDaiththadhu
$(2)$ pazaththin amutham aRin^dhapin
$(3)$ kaththikkoN Daivarum kADuRain^ dhArE

$161.$
mElum mukaDillai kIzum vaDimpillai
kAlum iraNDu mukaTTalak konRuNDu
OlaiyAn mEyn^dhava rUDu variyAmai
vElaiyAn mEyn^dhadhOr veLLith $(1)$thaLikaiyE
$(1)$ thaLiyE

$162.$
kUDaN^ kiDan^dhadhu kOlaN^kaL iN^killai
ADum ilaiyamum aRRa dhaRudhalum
pADukin RArchilar paNNil azudhiTTuth
thEDiya thIyinil thIyavaith thArkaLE

$163.$
muTTai piRan^dhadhu mun^n^URu n^ALinil
iTTadhu thAnilai EdhEnum EzaikAL
paTTadhu pArmaNam panniraN DANDiniR
keTTa dhezupadhiR $(1)$kEDaRi yIrE.
$(1)$ kETTaRi

$164.$
iDinychil irukka viLakkeri koNDAn
muDinycha dhaRiyAr muzaN^kuvar mUDar
viDinychiru LAva dhaRiyA ulakam
paDinychu kiDan^dhu padhaikkinRa vARE

$165.$
maDalviri konRaiyan mAyan paDaiththa
uDalum uyirum uruvan^ thozAmal
iDarpaDan^ dhEzA n^arakiR kiDappar
kuDarpaDa ven^dhamar kUppiDu mARE

$166.$
kuDaiyuN^ kudhiraiyuN^ koRRavA LuN^koN
DiDaiyumak kAlam irun^dhadhu n^aDuvE
puDaiyu manidhanAr pOkumap pOdhE
aDaiyum iDamvalam Aruyi rAmE

$167.$
kAkkai kavarilen kaNDAr pazikkilen
pARRuLi peyyilen pallOr pazichchilen
thORpaiyuL n^inRu thozilaRach cheydhUTTuN^
kUththan puRappaTTup pOna ikkUTTaiyE.

$3.$ chelvam n^ilaiyAmai
$168.$
aruLum arachanum Anaiyun^ thErum
poruLum piRarkoLLap pOvadhan munnan^
theruLum uyiroDuny chelvanaich chErin
maruLum pinaiyavan mAthava manRE.

$169.$
iyakkuRu thiN^kaL iruTpizam pokkun^
thuyakkuRu chelvaththaich chollavum vENDA
mayakkaRa n^ADumin vAnavar kOnaip
peyaRkoNDal pOlap $(1)$perunychelva mAmE.
$(1)$ chelavAmE

$170.$
thannadhu chAyai thanakkudha vAdhukaN
Dennadhu mADen RirupparkaL EzaikaL
unnuyir pOmuDal okkap piRan^dhadhu
kaNNadhu kANoLi kaNDuko LIrE

$171.$
ITTiya thEnpU maNaN^kaN Diradhamum
kUTTik koNarn^dhoru kompiDai vaiththiDum
OTTith thuran^dhiT Tadhuvali yArkoLak
kATTik koDuththadhu kaiviTTa vARE.

$172.$
thERRath theLimin theLin^dhIr kalaN^kanmin
ARRup perukkiR kalakki malakkAdhE
mARRik kaLaivIr maRuththuN^kaL chelvaththaik
kURRan varuN^kAl kudhikkalu mAmE.

$173.$
makizkinRa chelvamum mADum uDanE
kavizkinRa n^Irmichaich chelluN^ kalampOl
avizkinRa AkkaikkOr vIDupE RAkach
chimizonRu vaiththamai thErn^dhaRi yArE.

$174.$
vAzvum manaiviyum makkaL uDanpiRan^
dhAru maLavE themakkenpar oNporuL
mEvu mathanai virivuchey vArkaTkuk
kUvun^ thuNaiyonRu kUDalu mAmE.

$175.$
vETkai mikuththadhu meykoLvAr iN^kilai
pUTTun^ thaRiyonRu pOmvazi onpadhu
n^ATTiya thAythamar van^dhu vaNaN^kippin
kATTik koDuththavar kaiviTTa vARE.

$176.$
uDampo DuyiriDai viTTODum pOdhu
aDumpari chonRillai aNNalai eNNum 
viDumpari chAyn^inRa meyn^n^aman thUdhar
chuDumpari chaththaiyuny chUzaki lArE.

$4.$ iLamai n^ilaiyAmai
$177.$
kizakkezun^ dhODiya nyAyiRu mERkE
vizakkaNDun^ thERAr viziyilA mAn^dhar
kuzakkanRu mUththeru dhAychchila n^ALil
vizakkaNDun^ thERAr viyanula kOrE.

$178.$
ANDu palavuN^ kazin^dhana appanaip
pUNDukoN DArum pukun^dhaRi vArillai
n^INDana kAlaN^kaL n^INDu koDukkinun^
thUNDu viLakkin chuDaraRi yArE.

$179.$
thEyn^dhaR Rozin^dha iLamai kaDaimuRai
Ayn^dhaRRa pinnai ariya karumaN^kaL
pAyn^dhaRRa kaN^kaip paDarchaDai n^an^dhiyai
Orn^dhuRRu koLLum uyiruLLa pOdhE.

$180.$
virumpuvar munnennai melliyan mAdhar
karumpu thakarththuk kaDaikkoNDa n^IrpOl
arumpoththa menmulai Ayizai yArkkuk
karumpoththuk kAnychiraN^ kAyumoth thEnE.

$181.$
pAlan iLaiyan virudhdhan enan^inRa
kAlaN^ kazivana kaNDum aRikilAr
nyAlaN^ kaDan^dhaNDam UDaRuth thAnaDi
mEluN^ kiDan^dhu virumpuvan $(1)$yAnE.
$(1)$ n^AnE.

$182.$
kAlai Ezun^dhavar n^iththalum n^iththalum
mAlai paDuvadhum vANAL kazivadhuny
$(1)$chAlumav vIchan chalaviya nAkilum
Ela n^inaippavark kinpanychey dhAnE.
$(1)$ chAlavu mIchan charuviya.

$183.$
paruvUchi ain^dhumOr paiyinuL vAzum
paruvUchi ain^dhum paRakkum virukam
paruvUchi ain^dhum $(1)$paniththalaip paTTAR
$(2)$paruvUchip paiyum paRakkinRa vARE.
$(1)$ paNiththalaip 
$(1)$ paNi thalaip
$(2)$ paruvUchi ain^dhum

$184.$
kaNNadhuN^ kAykadhi rOnum ulakinai
uNNin RaLakkinRa dhonRum aRikilAr
viNNuRu vAraiyum vinaiyuRu vAraiyum
eNNuRum muppadhil Irn^dhozin^ dhArE.

$185.$
onRiya IreN kalaiyum uDanuRa
n^inRadhu kaNDu n^inaikkilar $(1)$n^IcharkaL
kanRiya kAlan karukkuzi vaiththapin
chenRadhil vIzvar thikaippozi yArE.
$(1)$ n^IdharkaL

$186.$
eydhiya n^ALil iLamai kaziyAmai
eydhiya n^ALil ichaiyinAl Eththumin
eydhiya n^ALil eRiva dhaRiyAmal
eydhiya n^ALil $(1)$irun^dhukaN DEnE.
$(1)$ iran^dhukaN

$5.$ uyir n^ilaiyAmai
$187.$
thazaikkinRa chen^dhaLirth thaNmalark kompil
izaikkiRa dhellAm iRakkinRa kaNDum
pizaippinRi emperu mAnaDi EththAr
azaikkinRa pOdhaRi yAravar thAmE.

$188.$
aivark koruchey viLain^dhu kiDan^dhadhu
aivarum achcheyyaik kAththu varuvarkaL
aivarkku n^Ayakan Olai varudhalAl
aivarum achcheyyaik kAval viTTArE

$189.$
maththaLi onRuLa thALami raNDuLa 
aththuLLE vAzum aracharum anychuLLa
aththuLLe vAzum arachanum aN^kuLan
maththaLi maNNAy mayaN^kiya vARE.

$190.$
vEN^kaDa nAdhanai vEdhAn^dhak kUththanai
vEN^kaDath thuLLE viLaiyADu n^an^dhiyai
vEN^kaDam enRE virakaRi yAdhavar
thAN^kaval lAruyir thAmaRi yArE

$191.$
chenRuNar vAnthichai paththun^ dhivAkaran
anRuNar vAlaLak kinRa dhaRikilar
n^inRuNa rArin^ n^ilaththin manidharkaL
ponRuNar vAriR puNarkkinRa mAyamE.

$192.$
mAru thiruththi varampiTTa paTTikai
pIRu madhanaip peridhuNarn^ dhArilai
kURum karumayir veNmayi rAvadhu
IRum piRappumo rANDenum n^IrE.

$193.$
thuDuppiDu pAnaikkum onRE arichi
aDuppiDu mUnRiRkum anycheri koLLi
aDuththeri yAmaR koDumin arichi
viDuththana n^ALkaLum mERchen RanavE.

$194.$
inpuRu vaNDiN^ kinamalar mERpOy
uNpadhu vAcha madhupOl uyirn^ilai
inpuRa n^ADi n^inaikkilu mUnRoLi
kaNpuRa n^inRa karuththuLn^il lAnE.

$195.$
Amvidhi n^ADi aRanycheymin an^n^ilam
pOmvidhi n^ADip punidhanaip pORRumin
n^Amvidhi vENDum thencholin mAniDar
Amvidhi peRRa arumaival lArkkE.

$196.$
avviyam pEchi aRaN^keDa n^illanmin
vevviya nAkip piRarporuL vavvanmin
chevviya nAkich chiRan^dhuNNum pOdhoru
thavviko DuNmin thalaippaTTa pOdhE

$6.$ kollAmai
$197.$
paRRAya naRkuru pUchaikkum panmalar
maRROr aNukkaLaik kollAmai oNmalar
n^aRRAr n^aDukkaRRa dhIpamuny chiththamum
uRRArum Avi amarn^dhiDam uchchiyE.

$198.$
kolliDu kuththenRu kURiya mAkkaLai
vallaDik kArar valikkayiR RARkaTTich
chelliDu n^illenRu thIvAy n^arakiDai
n^illiDum enRu n^iRuththuvar thAmE

$7.$ pulAl maRuththal
$199.$
pollAp pulAlai n^ukarum pulaiyarai
ellAruN^ kANa iyamanRan thUdhuvar 
chellAkap paRRith thIvAy n^arakaththil
mallAkkath thaLLi maRiththuvaip pArE.

$200.$
kolaiyE kaLavukaT kAmam poykURal
malaivAna pAdhaka mAmavai n^Ikkith 
thalaiyAny chivanaDi chArn^dhinpany chArn^dhOrk
kilaiyAm ivainyAnA nan^dhath thiruththalE.

$8.$ piRanmanai n^ayavAmai
$201.$
Aththa manaiyAL akaththil irukkavE
kAththa manaiyALaik kAmuRuN^ kALaiyar
kAychcha palAvin kaniyuNNa mATTAmal
Ichcham pazaththuk kiDaruRRa vARE.

$202.$
thiruththi vaLarththadhOr thEmAN^ kaniyai
aruththamen ReNNi aRaiyiR pudhaiththup
poruththami lAdha puLimAN^ kompERik
karuththaRi yAdhavar kAlaRRa vARE.

$203.$
poruLkoNDa kaNDanum pOthakaiyALum
iruLkoNDa minveLi koNDun^in ROrum
maruLkoNDu mAdhar mayaluRu vArkaL
maruLkoNDa chin^dhaiyai mARRakil lArE

$9.$ makaLir izivu
$204.$
ilain^ala vAyinum eTTi pazuththAR
kulain^ala vAN^kani koNDuNa lAkA
mulain^alaN^ koNDu muRuvalchey vArmEl
$(1)$vilakuRu n^enychinai veydhukoL LIrE
$(1)$ vilaikuRi

$205.$
manaipuku vArkaL manaiviyai n^ADil
chunaipuku n^IrpOR chuziththuDan vAN^kuN^
kanavadhu pOlak kachin^dhezum $(1)$inpam
n^anavadhu pOlavum n^ADavoN NAdhE
$(1)$ anpai

$206.$
iyaluRum vAzkkai iLampiDi mAdhar
puyanuRap pullip puNarn^dhavar eydhum
mayalurum vAnavar chArvidhu enpAr
ayaluRap pEchi akanRozin^ dhArE.

$207.$
vaiyakath thEmaDa vAroDuN^ kUDiyen
meyyakath thOruLam vaiththa vidhiyadhu
kaiyakath thEkarum pAlaiyin chARukoL
meyyakath thEpeRu vEmpadhu vAmE.

$208.$
kOzai ozukkaN^ kuLamUDu pAchiyil
Aza n^aDuvAr aLappuRu vArkaLaith
thAzath thuDakkith thaDukkakil lAviDil
pUzai n^uzain^dhavar pOkinRa vARE

$10.$n^alkuravu
$209.$
puDaivai kizin^dhadhu pOyiRRu vAzkkai
aDaiyappaT TArkaLum anpila rAyinAr
koDaiyillai kOLillai koNDATTa millai
n^aDaiyillai n^ATTil iyaN^kukin RArkaTkE.

$210.$
poykkuzi thUrppAn pulari pularuthen
Rakkuzi thUrkkum arumpaNDan^ thEDuvIr
ekkuzi thUrkkum iRaivanai Eththumin
akkuzi thUrum azukkaRRa pOdhE

$211.$
kaRkuzi thUrak kanakamun^ thEDuvar
akkuzi thUrkkai yAvarkkum ariyadhu
akkuzi thUrkkum aRivai aRin^dhapin
akkuzi thUrum azukkaRRa vARE

$212.$
thoDarn^dhezu chuRRam vinaiyinun^ thIya
kaDan^dhOr Avi kazivadhan munnE
uDan^dhoru kAlath thuNarviLak kERRith
thoDarn^dhun^in Ravvazi thUrkkalu mAmE.

$213.$
aRuththana ARinum Anina mEvi
aRuththanar aivarum eNNili thunpam
oRuththana valvinai onRalla vAzvai
veRuththanan Ichanai vENDin^in RAnE.

$11.$ akkini kAriyam
$214.$
vachaiyil vizupporuL vAnum n^ilanun^
thichaiyun^ thichaipeRu dhEvar kuzAmum
vichaiyam perukiya vEdha mudhalAm
achaivilA an^dhaNar Akudhi vETkilE.

$215.$
Akudhi vETkum arumaRai an^dhaNar
pOkadhi n^ADip puRaN^koDuth thuNNuvar
thAmvidhi vENDith thalaippaDu meyn^n^eRi
thAmaRi vAlE thalaippaTTa vARE.

$216.$
aNaithuNai an^dhaNar aN^kiyuL aN^ki
aNaithuNai vaiththadhin uTporu LAna
iNaithuNai yAmath thiyaN^kum pozudhu
thuNaiyaNai yAyadhOr thUyn^eRi yAmE.

$217.$
pOdhiraN DOdhip purin^dharuL cheydhiTTu
mAdhiraN DAki makizn^dhuDa nEn^iRkun^
thAdhiraN DAkiya thaNNam paRavaikaL
vEdhiraN DAki veRikkinRa vARE.

$218.$
n^eyn^in Reriyum n^eDunychuDa rEchenRu
main^in Reriyum vakaiyaRi vArkaTku
main^in Raviztharu $(1)$maththina mAmenRuny 
cheyn^inRa chelvam thIyadhu vAmE.
$(1)$ man^dhiramAm onRu

$219.$
pAzi akalum eriyun^ thiripOliT
TOzi akalum uRuvinai n^Oypala
vAzichey thaN^ki udhikka avaivizum
vIzichey thaN^ki vinaichuDu mAmE.

$220.$
perunychelvaN^ kEDenRu munnE paDaiththa 
varunychelvam than^dha thalaivanai n^ADum 
varunychelvath thinpam varavirun^ dheNNi
arunychelvath thAkudhi vETkan^in RArE.

$221.$
oNchuDa rAnai ulappili n^Adhanai
oNchuDa rAkien nuLLath thirukkinRa
kaNchuDa rOnula kEzuN^ kaDan^dha ath
thaNchuDa rOmath thalaivanu mAmE.

$222.$
OmaththuL aN^kiyin uLLuLan emmiRai
ImaththuL aN^ki iradhaN^koL vAnuLan
vEmaththuL aN^ki viLaivu vinaikkaDal
kOmaththuL aN^ki kuraikaDal thAnE

$223.$
aN^ki n^iRuththum arun^dhavar AraNath
thaN^ki irukkum vakaiyaruLcheydhavar
eN^kum n^iRuththi iLaippap perumpadhi
poN^ki n^iRuththum pukazadhu vAmE.

$12.$ an^dhaNa rozukkam
$224.$
an^dhaNa rAvOr aRuthozil pUNDuLOr
chen^dhazal Ompimup pOdhum n^iyamanychey
than^dhava n^aRkaru maththun^in RAN^kiTTuch
chan^dhiyum Odhich chaDaN^kaRup pOrkaLE.

$225.$
vEdhAn^dhaN^ kETka viruppoDu muppadhap
pOdhAn^dha mAna piraNavath thuLpukku
n^Adhan^tha vEdhAn^tha pOdhAn^tha n^Adhanai
IdhAn^tham enAdhukaN DinpuRu vOrkaLE.

$226.$
kAyath thiriyE karudhuchA viththiri
AydhaR kuvappar man^dhiramAN^ kunni
n^Eyath thErERi n^inaivuRRa n^EyaththAy
mAyaththuL thOyA maRaiyOrkaL thAmE.

$227.$
perun^eRi yAna piraNavam Orn^dhu
kurun^eRi yAlurai kUDin^Al vEdhath
thirun^eRi yAna kiriyai yirun^dhu
chorUpama dhAnOr thukaLilpArp pArE.

$228.$
chaththiya mun^dhavam thAnavan Adhalum
eyththakum in^dhiyam ITTiyE vATTalum
oththa uyirkaL uNDA yuNarvuRRup
peththam aRuththalu mAkum piramamE.

$229.$
vEdhAn^dhaN^ kETka virumpiya vEdhiyar
vEdhAn^dhaN^ kETTun^dham vETkai ozin^dhilar
vEdhAn^dha mAvadhu vETkai ozin^dhiDam
vEdhAn^dhaN^ kETTavar vETkai viTTArE.

$230.$
n^Uluny chikaiyum n^uvaliR piramamO
n^Uladhu kArppAcha n^uNchikai kEchamAm
n^Uladhu vEdhAn^dham n^uNchikai nyAnamAm
n^UluDai an^dhaNar kANum n^uvalilE.

$231.$
chaththiyam inRith thaninyAnan^ thAninRi
oththa viDaiyamviT TODum uNarvinRip
paththiyum inRip paranuNmai $(1)$yinRip
piththERum mUDar pirAmaNar thAmanRE
$(1)$ yinRiyUN

$232.$
thirun^eRi yAkiya chiththachith thinRik
kurun^eRi yAlE kurupadhany chErn^dhu
karuma n^iyamAdhi kaiviTTuk kANun^
thuriya chamAdhiyAn^ thUymaRai yOrkkE.

$233.$
maRaiyO ravarE maRaiyava rAnAl
maRaiyOrtham vEdhAn^dha vAymaiyinAl thUymai
kuRaiyOrthan maRRuLLa kOlA kalamen
RaRivOr maRaitherin^ than^dhaNa rAmE.

$234.$
an^dhaNmai pUNDa $(1)$arumaRai an^dhaththuch
chin^dhaichey an^dhaNar chEruny chezumpuvi
n^an^dhudhal illai n^arapadhi n^anRAkum 
an^dhuny chan^dhiyum Akudhi paNNumE
$(1)$ aRavEL Akamaththuch

$235.$
vEdhAn^dha nyAnam viLaN^ka vidhiyilOr
n^AdhAn^dha pOdham n^aNukiya $(1)$pOkkadhu
pOdhAn^dha mAmparan pARpukap pukkadhAl
n^AdhAn^dha muththiyuny chiththiyum n^aNNumE.
$(1)$ pOkaththup

$236.$
onRum iraNDum oruN^kiya kAlaththu
n^anRum irun^dhum n^alampala pEchinum
venRu viLaN^kum vikirdhanai n^ADuvar
chenRu vaNaN^kun^ thiruvuDai yOrE.

$237.$
thAnE viDumpaR RiraNDun^ thariththiDa
yAnE viDappaDu mEdhonRai n^ADAdhu
pUmEvu n^Anmukan puNNiya pOkanAy
OmEvum $(1)$OrA kudhiavi uNNavE.
$(1)$ OmA

$13.$ arachATchi muRai $($irAcha thODam$)$
$238.$
kallA arachanuN^ kAlanum n^Eroppar
kallA arachaniR kAlan mikan^allan
kallA arachan aRamOrAn kollenpAn
n^allAraik kAlan $(1)$n^aNukan^il lAnE
$(1)$ n^aNukakil lAnE.

$239.$
n^ADORum mannavan n^ATTil thavan^eRi
n^ADORum n^ADi avann^eRi n^ADAnEl
n^ADORum n^ADu keDumUDa n^aNNumAl
n^ADORuny chelvam n^arapadhi kunRumE.

$240.$
vEDa n^eRin^illAr vEDampUN Denpayan
vEDa n^eRin^iRpOr vEDammey vEDamE
vEDa n^eRin^illAr thammai viRalvEn^dhan
vEDa n^eRicheydhAl vIDadhu $(1)$vAmE.
$(1)$ vAkumE.

$241.$
mUDaN^ keDAdhOr chikain^Ul mudhaRkoLLil
vADum puviyum peruvAzvu mannanum
pIDon RilanAkum AdhalAR pErththuNarn^
dhADam paran^UR chikaiyaRuth thAln^anRE

$242.$
nyAnami lAdhAr chaDaichikai n^Uln^aNNi
nyAnikaL pOla n^aDikkin Ravarthammai
nyAnika LAlE n^arapadhi chOdhiththu
nyAnamuN DAkkudhal n^alamAkum $(1)$n^ATTiRkE.
$(1)$ n^ATTukkE.

$243.$
Avaiyum pAvaiyum maRRaRa vOraiyun^
dhEvarkaL pORRun^ thiruvEDath thAraiyuN^
kAvalan kAppavan kAvA dhozivanEl
mEvum maRumaikku mILA n^arakamE.

$244.$
thiRan^dharu muththiyuny chelvamum vENDin
maRan^dhum aRaneRi yEARRal vENDum
chiRan^dhanÌr nyAlany cheythozil yAvaiyum
aRain^dhiDil vEn^dhanuk kARilon RAmE.

$245.$
vEndhan ulakai mikan^anRu kAppadhu
vAyn^dha manidharkaL avvazi yAn^iRpar
pOn^dhiv vulakaip piRarkoLLath thAN^koLLap
pAyn^dha puliyanna pAvakath thAnE.

$246.$
kAlkoNDu kaTTik kanalkoNDu mElERRip
pAlkoNDu chOman mukampaRRi uNNAdhOr
mAlkoNDu thERalai uNNum maruLarai
mElkoNDu thaNDanychey vEn^dhan kaDanE.

$247.$
thaththany chamayath thakudhin^il lAdhArai
aththan chivanchonna Akama n^Uln^eRi
eththaN Damunycheyum $(1)$ammaiyil immaikkE
meyththaNDany cheyvadhav vEn^dhan kaDanE.
$(1)$ mummaiyil
$(1)$ emmaiyil
$(1)$ meymmaiyil

$14.$ vAnach chiRappu
$248.$
amudhURu mAmazai n^Iradha nAlE
amudhURum panmaram pArmichai thORRuN^
kamukURu theN^ku karumpoDu vAzai
amudhURuN^ kAnychirai AN^kadhu vAmE.

$249.$
varaiyiDai n^inRizi vAnn^Ir aruvi
uraiyillai uLLath thakaththun^in RURu
n^uraiyillai mAchillai n^uNNiya theNNIrk 
karaiyillai en^dhai kazumaNi yARE.

$15.$ dhAnach chiRappu
$250.$
Arkkum iDumin avarivar ennanmin
pArththirun^ dhuNmin pazamporuL pORRanmin
vETkai yuDaiyIr virain^dhollai uNNanmin
kAkkai karain^dhuNNum kAlam aRiminE.

$16.$ aRanycheyvAn thiRam
$251.$
thAmaRi vAraNNal thALpaNi vAravar
thAmaRi vAraRan^ thaN^kin^in RAravar
thAmaRi vArchila thaththuva rAvarkaL
thAmaRi vArkkuth thamarpara nAmE.

$252.$
yAvarkku mAmiRai vaRkoru pachchilai
yAvarkku mAmpachu vukkoru $(1)$vAyuRai
yAvarkku mAmuNNum pOdhoru kaippiDi
yAvarkku mAmpiRark kinnurai thAnE.
$(1)$ vAyaRuku

$253.$
aRRun^in RAruNNum UNE aRanennuN^
kaRRana pOdhaN^ kamazpavar mAniDar
uRRUn^in RAN^koru kUvaR kuLaththiniR
paRRivan^ dhuNNum payanaRi yArE.

$254.$
azukkinai OTTi aRivai n^iRaiyIr
thazukkiya n^ALil tharumamuny cheyyIr
viziththirun^ dhencheyvIr vemmai paran^dhu
vizikkavan RencheyvIr Ezain^eny chIrE.

$255.$
thannai aRiyAdhu thAnala ennAdhiN^
kinmai yaRiyA dhiLaiyaren ROrAdhu
vanmaiyil van^dhiDuN^ kURRam varumunnan^
thanmaiyil n^alla thavanycheyyum n^IrE.

$256.$
thuRan^dhAn vazimudhaR chuRRamum illai
iRan^dhAn vazimudhal inpamum illai
maRan^dhAn vazimudhal van^dhilan Ichan
aRan^dhAn aRiyum aLavaRi vArE.

$257.$
thAnthavany cheyvadhAny cheythavath thavvazi
mAndheyva mAka madhikkum manidharkaL
Undheyva mAka uyikkinRa palluyir
n^Andheyvam enRu n^amanvaru vAnE.

$258.$
thiLaikkum vinaikkaDal thIrvuRu thONi
iLaippinai n^Ikkum iruvazi uNDu
kiLaikkun^ thanakkumak kEDil pukazOn
viLaikkun^ thavamaRam mERRuNai yAmE.

$259.$
paRRadhu vAyn^inRa paRRinaip pArmichai
aRRam uraiyAn aRaneRik kalladhu
uRRuN^ kaLAlonRum In^dhadhu vEthuNai
maRRaNNal vaiththa vazikoLLu mARE.

$17.$ aRanycheyAn thiRam
$260.$
eTTi pazuththa iruN^kani vIzn^dhana
oTTiya n^allaRany cheyyA dhavarchelvam 
vaTTikoN DITTiyE maNNil mukan^dhiDum
paTTip padhakar payanaRi yArE.

$261.$
ozin^dhana kAlaN^kaL Uziyum pOyina
kazin^dhana kaRpanai n^ALuN^ kuRukip
pizin^dhana pOlaththam pEriDar Akkai
azin^dhana kaNDum aRamaRi yArE

$262.$
aRamaRi yAraNNal pAdham n^inaiyun^
thiRamaRi yArchiva lOka n^akarkkup
puRamaRi yArpalar poymmozi kETTu
maRamaRi vArpakai mannin^in RArE.

$263.$
irumaluny chOkaiyum ILaiyum veppun^
tharumanychey yAdhavar thampAla dhAkum
urumiDi n^Akamu rONi kazalai
tharumanychey vArpakkal $(1)$thAzaki lAvE.
$(1)$ chAraki lAvE.

$264.$
paravap paDuvAn paramanai EththAr
iravalark kIdhalai yAyinum IyAr
$(1)$karakaththAl n^IraTTik kAvai vaLarkkAr
n^arakaththil n^iRRirO $(2)$n^ALenychi nIrE.
$(1)$ karakaththE n^IrATTik
$(2)$ n^aln^enychi nIrE.

$265.$
vazin^aDap pAriniRi vAnOr ulakaN^
kazin^aDap pArn^aDan^ dhArkarup pArum
$(1)$mazin^aDak kumvinai mAchaRa $(2)$vOTTiDa
vazin^aDak kummaLa vIzn^dhozin^ dhArE.
$(1)$ vazi
$(2)$ vOTTiT
Tozin^aDap pArvinai ON^kin^in RArE.

$266.$
kanin^dhavar Ichan kazalaDi kANpar
thuNin^dhavar Ichan thuRakkama dhALvar
malin^dhavar mALun^ thuNaiyumon RinRi
melin^dha chinaththinuL vIzn^dhozin^ dhArE.

$267.$
inpam iDaren RiraNDuRa vaiththadhu
munpavar cheykaiyi nAlE muDin^dhadhu
inpam adhukaNDum IkilAp pEdhaikaL
anpilAr chin^dhai aRamaRi yArE.

$268.$
keDuvadhu mAvadhuN^ kEDil pukazOn
n^aDuvalla cheydhinpa n^ADavum oTTAn
iDuvadhum Ivadhum eNNumin inpam
paDuvadhu cheyyiR pachuvadhu vAmE.

$269.$
chelvaN^ karudhich chilarpalar vAzvenum
pullaRi vALaraip pORRip pularAmal
illaN^ karudhi iRaivanai Eththumin
villi ilakkeydha viRkuRi yAmE.

$18.$ anpuDaimai
$270.$
$(1)$anpu chivamiraN Denpar aRivilAr
anpE chivamAva dhArum aRikilAr
anpE chivamAva dhArum aRin^dhapin
anpE chivamAy amarn^dhirun^ dhArE.
$(1)$ anpum chivamum
$(1)$ anpu chivamum

$271.$
ponnaik kaDan^dhilaN^ kumpulith thOlinan
minnik kiDan^dhu miLirum iLampiRai
thunnik kiDan^dha chuDupoDi yADikkup
pinnik kiDan^dhadhen pEranpu thAnE.

$272.$
enpE viRakA iRaichchi aRuththiTTup
ponpOR kanaliR poriya vaRuppinum 
anpO Duruki akaN^kuzai vArkkanRi
enpOl maNiyinai eydhavoN NAdhE.

$273.$
Arvam uDaiyavar kANpAr aranthannai
Iram uDaiyavar kANpAr iNaiyaDi
pAram uDaiyavar kANpAr pavan^dhannaik
kOra $(1)$n^eRikoDu koN^kupuk kArE.
$(1)$ n^erukkoDu kON^ku

$274.$
ennan purukki iRaivanai Eththumin 
munnan purukki mudhalvanai n^ADumin
pinnan purukkip perun^dhakai n^an^dhiyun^
thannan penakkE thalain^inRa vARE.

$275.$
thAnoru kAlany chayampuven REththinum
vAnoru kAlam vaziththuNai yAyn^iRkun^
thEnoru pAlthikaz konRai aNichivan
thAnoru vaNNamen anpiln^in RAnE.

$276.$
munpaDaith thinpam paDaiththa mudhaliDai
anpaDaith themperu mAnai aRikilAr
vanpaDaith thin^dha akaliDam vAzvinil
anpaDaith thAnthan akaliDath thAnE.

$277.$
karuththuru chemponchey $(1)$kAykadhirch chOdhi
iruththiyum vaiththum iRaivaen REththiyum
aruththiyuL Ichanai yAraruL vENDil
viruththi koDuththiDum viNNavar kOnE.
$(1)$ kAyaththiR chOdhi

$278.$
n^iththalun^ thunychum piRappaiyuny cheydhavan
vaiththa parichaRin^ dhEyu manidharkaL
$(1)$ichchaiyu LEvaippar en^dhai pirAnenRu
n^achchiyE aNNalai n^ADuki lArE.
$(1)$ ichchaiyuL vaippan

$279.$
anpinuL LAnpuRath thAnuDa lAyuLAn
munpinuL LAnmuni varkkum pirAnavan
anpinuL LAki $(1)$amarum arumporuL
anpinuL LArkkE $(2)$aNaithuNai yAmE.
$(1)$ varumarum pEraruL
$(2)$ anaithunai

$19.$ anpu cheyvArai aRiyum chivan.
$280.$ 
ikazn^dhadhum peRRadhum Ichan aRiyum
ukan^dharuL cheydhiDum uththama n^Adhan
kozun^dhanpu cheydharuL kUraval lArkku
makizn^dhanpu cheyyu maruLadhu vAmE.

$281.$
inpap piRavik kiyalvadhu cheydhavan
thunpap piRavith thozilpala enninum
anpiR kalavichey dhAdhip pirAnvaiththa
$(1)$munpip piRavi muDivadhu thAnE.
$(1)$ munpap piRavi

$282.$
anpuRu chin^dhayin mElezum avvoLi
inpuRu kaNNiyo DERka ichain^dhana
thunpuRu kaNNiyain^ dhADun^ thuDakkaRRu
n^aNpuRu chin^dhaiyai n^ADumin n^IrE.

$283.$
puNarchchiyuL Ayizai mElanpu pOla
uNarchchiyuL AN^kE oDuN^kaval lAruk
kuNarchchiyiL lAdhu kulAvi ulAvi
aNaiththalum inpam adhuvidhu vAmE.

$284.$
uRRUn^in RAroDu maththaku chOdhiyaich
chiththarkaL enRun^ therin^dhaRi vArillai
paththimai yAlE paNin^dhaDi yArthoza
muththi koDuththavar munpun^in RAnE.

$285.$
kaNDEn kamaztharu konRaiyi nAnaDi
kaNDEn kariyuri yAnRan kazaliNai
kaNDEn kamala malaruRai vAnaDi
kaNDEn kazaladhen anpinuL yAnE.

$286.$
n^ampanai n^AnA vidhapporu LAkumen 
Rumparil vAnavar Odhun^ thalaivanai
inpanai inpath thiDain^in Riradhikkum
anpanai yArum aRiyaki lArE.

$287.$
munpu piRappum iRappum aRiyAdhAr
anpil iRaivanai yAmaRi vOmenpar
inpap piRappum iRappum ilAnn^an^dhi
anpi lavanai aRiyaki lArE.

$288.$
Ichan aRiyum irAppaka lun^dhannaip
pAchaththuL vaiththup parivuchey vArkaLaith
thEchuR RaRin^dhu cheyalaR Rirun^dhiDil
Ichanvan^ dhemmiDai ITTin^in RAnE.

$289.$
viTTup piDippadhen mEdhaku chOdhiyaith
thoTTuth thoDarvan tholaiyAp perumaiyai
eTTumen nAruyi rAyn^inRa Ichanai
maTTuk kalappadhu manychana mAmE.

$20.$ kalvi.
$290.$
kuRippaRin^ dhEnuDal uyiradhu kUDich
cheRippaRin^ dhEnmiku dhEvar pirAnai
maRippaRi yAdhuvan^ dhuLLam pukun^dhAn
kaRippaRi yAmikuN^ kalvikaR REnE.

$291.$
kaRRaRi vALar karudhiya kAlaththuk
kaRRaRi vALar karuththilOr kaNNuNDu
kaRRaRi vALar karudhi uraicheyyuN^
kaRRaRi kATTak kayaluLa vAkkumE.

$292.$
n^iRkinRa pOdhE n^ilaiyuDai yAnkazal
kaRkinRa cheymin kazin^dhaRum pAvaN^kaL
choRkunRal inRith thozumin thozudhapin
maRRon RilAdha maNiviLak kAmE.

$293.$
kalvi yuDaiyAr kazin^dhODip pOkinRAr
palli yuDaiyAr pAmparin^ dhuNkinRAr
elliyuN^ kAlaiyum Eththum iRaivanai
valliyuL $(1)$vAdhiththa kAyamu mAmE.
$(1)$ vAchiththa
$(1)$ Adhiththa

$294.$
thuNaiyadhu vAyvarun^ thUyan^aR chOdhi
thuNaiyadhu vAyvarun^ thUyan^aR chollAn^
thuNaiyadhu vAyvarun^ thUyan^aR kan^dhan^
thuNaiyadhu vAyvarun^ thUyan^aR kalviyE.

$295.$
n^UlonRu paRRi n^uniyERa mATTAdhAr
pAlonRu paRRinAR paNpin payankeDuN^
kOlonRu paRRinAR kUDA paRavaikaL
mAlonRu paRRi mayaN^kukin RArkaLE.

$296.$
Ayn^dhukoL vArkkaran aN^kE veLippaDum
thOyn^dha n^eruppadhu thUymaNi chin^dhiDum
Eyn^dha iLamadhi eTTaval lArkaTku
vAyn^dha manamalku n^UlENi yAmE.

$297.$
vaziththuNai yAymarun^ dhAyirun^ dhArmun
kaziththuNai yAN^kaR RilAdhavar chin^dhai
oziththuNai yAmum parAyula kEzum
vaziththuNai yAmperun^ thanmaival lAnE.

$298.$
paRRadhu paRRiR paramanaip paRRumin
muRRadhu ellA mudhalvan aruLpeRil
kiRRa virakiR kiLaroLi vAnavar
kaRRavar pErinpam uRRun^in RArE.

$299.$
kaDaluDai yAnmalai yAnain^dhu pUdhath
thuDaluDai yAnpala Uzitho RUzi
aDalviDai yERum amararkaL n^Adhan
iDamuDai yArn^enychath thillirun^ dhAnE.

$21.$ kELvi kETTamaidhal.
$300.$
aRaN^kETTum an^dhaNar vAymozi kETTum
maRaN^kETTum vAnavar man^dhiraN^ kETTum
puRaN^kETTum ponnurai mEniyem Ichan
thiRaN^kETTum peRRa chivakadhi thAnE.

$301.$
dhEvar pirAnthanaith thivviya mUrththiyai
yAvar oruvar aRivAr aRin^dhapin 
Odhumin kELmin uNarmin uNarn^dhapin
Odhi uNarn^dhavar ON^ki n^inRArE.

$302.$
mayanpaNi kETpadhu mAn^an^dhi vENDin
ayanpaNi kETpadhu aranpaNi yAlE
chivanpaNi kETpavar dhEvaru mAvar
payanpaNi kETpadhu paRRadhu vAmE.

$303.$
perumAn ivanenRu pEchi yirukkun^
thirumAniDar pinnaith thEvaru mAvar
varumA dhavarkku makizn^dharuL cheyyum
arumA thavaththeN^kaL Adhip pirAnE.

$304.$
Ichan aruLum iRappum piRappaiyum 
pEchi yirun^dhu pidhaRRi makizveydhi
n^Echamu mAkum n^ikazoLi yAyn^inRu
vAcha malarkkan^dha mannin^in RAnE.

$305.$
vizuppamuN^ kELviyum meyn^inRa nyAnath
thozukkamuny chin^dhai uNarkinRa pOdhu
vazukki viDAviDil vAnavar kOnum
izukkinRi eNNili kAlam thAmE.

$306.$
chiRiyAr maNaRchORRiR thEkkiDu mApOl
cheRivAl anupOkany chiththikkum ennil
kuRiyAdha thonRaik kuRiyAdhAr thammai
aRiyA dhirun^dhAr avarAvAr anRE.

$307.$
uRuthuNai yAva dhuyirum uDampum
uRuthuNai yAva dhulakuRu kELvi
cheRithuNai yAvadhu chivanaDich chin^dhai
peRuthuNai kETkiR piRappillai thAnE.

$308.$
pukazan^in RArkkum purANanem Ichan
ikazan^in RArkkum iDumpaik kiDamA
makizan^in RAdhiyai Odhi uNarA
kaziyan^in RArkkoru kaRpachu vAmE.

$309.$
vaiththuNarn^ dhAnmanath thoDumvAy pEchi
oththuNarn^ dhAnuru onRoDon RovvAdhu
achchuzan RANi kalaN^kinum Adhiyai
n^achchuNarn^ dhArkkE n^aNukalu mAmE.

$22.$ kallAmai
$310.$
kallA thavaruN^ karuththaRi kATchiyai
vallA renilaruT kaNNAn madhiththuLOr
kallAdhAr uNmaipaR Rin^iRpar kaRROruN^
kallAdhAr inpam kANuki lArE.

$311.$
vallArkaL enRum vaziyonRi vAzkinRAr
allA dhavarkaL aRivu palaenpAr
ellA iDaththum uLaneN^kaL tham iRai
kallA thavarkaL kalappaRi yArE.

$312.$
n^illA n^ilaiyai n^ilaiyAka n^enychaththu
n^illAk kurampai n^ilaiyen RuNarvIrkAL
ellA vuyirkkum iRaivanE yAyinuN^
kallAdhAr n^enychaththuk kANavoN NAdhE.

$313.$
killEn vinaithuya rAkku mayalAnEn
kallEn araneRi aRiyAth thakaimaiyin
vallEn vazaN^kum poruLe manaththinuT
kallEn kaziyan^in RADaval lEnE.

$314.$
n^illAdhu chIvan n^ilaiyan RenaveNNi
vallAr aRaththun^ thavaththuLum AyinAr
kallA maniththar kayavar ulakinil
pollA vinaiththuyar pOkanychey vArE.

$315.$
viNNinin uLLE viLain^dha viLaN^kani
kaNNinin uLLE kalan^dhaN^ kirun^dhadhu
maNNinin uLLE madhiththu madhiththun^in
ReNNi ezudhi iLaiththuviT TArE.

$316.$
kaNakkaRin^ dhArkkanRik kANavoN NAdhadhu
kaNakkaRin^ dhArkkanRik kaikUDAk kATchi
kaNakkaRin^ dhuNmaiyaik kaNDaNDa n^iRkum
kaNakkaRin^ dhArkalvi kaRRaRin^ dhArE.

$317.$
kallAdha mUDaraik kANavum AkAdhu
kallAdha mUDarchol kETkak kaDananRu
kallAdha mUDarkkuk kallAdhAr n^allarAm
kallAdha mUDar karuththaRi yArE.

$318.$
kaRRuny chivanyAnam illAk kaladhikaL
chuRRamum vIDAr thurichaRAr mUDarkaL
maRRum palathichai kANAr madhiyilOr
kaRRanpil n^iRpOr kaNakkaRin^ dhArkaLE.

$319.$
Adhip pirAnama rarkkum paranychuDar
chOdhi aDiyAr thoDarum perun^dheyvam
Odhi uNaraval lOmenpar uLn^inRa
chOdhi n^aDaththun^ thoDarvaRi yArE.

$23.$ n^aDuvu n^ilaimai
$320.$
n^aDuvun^in RArkkanRi nyAnamum illai
n^aDuvun^in RArkku n^arakamum illai
n^aDuvun^in RArn^alla dhEvaru mAvar
n^aDuvun^in RArvazi $(1)$yAnumn^in REnE.
$(1)$ n^Anumn^in

$321.$
n^aDuvun^in RAnn^alla kArmukil vaNNan
n^aDuvun^in RAnn^alla n^AnmaRai yOdhi
n^aDuvun^in RArchilar nyAnika LAvOr
n^aDuvun^in RArn^alla n^ampanu mAmE.

$322.$
n^aDuvun^in RArchilar nyAnika LAvAr
n^aDuvun^in RArchilar dhEvaru mAvAr
n^aDuvun^in RArchilar n^ampanu mAvAr
n^aDuvun^in RAroDu yAnumn^in REnE.

$323.$
thOnRiya ellAn^ thuDaippan avananRi
EnRun^in RArenRum Ichan iNaiyaDi
mUnRun^in RArmudhal vanthiru n^Amaththai
n^AnRun^in RArn^aDu vAkin^in RArE.

$24.$ kaLLuNNAmai
$324.$
kazun^Irp pachuppeRiR kayan^dhoRum thErA
kazun^Ir viDAyththuththaN^ kAyany churukkum
muzun^Irk kaLLuNpOr muRaimai akanROr
chezun^Irch chivanRan chivAnan^dhath thERalE.

$325.$
chiththam urukkich chivamAny chamAdhiyil
oththa chivAnan^dhath thOvAdha thERalaich
chuththa madhuvuNNach chuvAnan^dham viTTiDA
n^iththal iruththal kiDaththalkIzk kAlE.

$326.$
kAmamuN^ kaLLuN^ kaladhikaT kEyAkum
mAmala munychama yaththuL mayaluRum
pOmadhi yAkum punithan iNaiyaDi
yOmaya Anan^dhath thERal uNarvuNDE.

$327.$
vAmaththOr thAmum madhuvuNDu mALpavar
kAmaththOr kAmakkaL LuNDE kalaN^kuvar
OmaththOr uLLoLik kuLLE uNarvarkaL
n^AmaththOr anRE n^aNukuvar thAmE.

$328.$
uLLuNmai OrAr uNarAr pachupAcham
vaLLanmai n^Adhan aruLinan vAzvuRAr
theLLuNmai nyAnach chivayOkany chErvuRAr
kaLLuNNum mAn^dhar karuththaRi yArE.

$329.$
mayakkuny chamaya malamannu mUDar
mayakku madhuvuNNu mAmUDar thErAr
mayakkuRu mAmAyai $(1)$mAyaiyin vIDu
mayakkil theLiyin mayakkuRum anRE.
$(1)$ mAyaiyin mAmAyai

$330.$
mayaN^kun^ dhiyaN^kuN^ kaLvAymai azikkum
iyaN^kum maDavArtham inpamE eydhi
muyaN^kum n^ayaN^koNDa nyAnaththu mun^dhAr
iyN^kum iDaiyaRA Anan^dham eydhumE.

$331.$
irAppakal aRRa iDaththE irun^dhu
parAkkaRa Anan^dhath thERal parukAr 
irAppakal aRRa iNaiyaDi inpaththu
irAppakal mAyai iraNDiDath thEnE.

$332.$
chaththiyai vENDich chamayaththOr kaLLuNpar
chaththi azin^dhadhu thammai maRaththalAl
chaththi chivanyAnan^ thannil thalaippaTTuch
chaththiya nyAnaA nan^dhaththiR chArdhalE.

$333.$
chaththan aruLthariR chaththi aruLuNDAny
chaththi aruLthariR chaththan aruLuNDAny
chaththi chivamAm iraNDun^than nuLvaikkach
chaththiyam eNchiththith thanmaiyu mAmE.

$334.$
thaththuvam n^Ikki maruLn^Ikkith thAnAkip
poyththavam n^Ikkimeyp pOkaththuT pOkiyE
meyththa chakamuNDu viTTup $(1)$parAnan^dhach
chiththiya dhAkkuny chivAnan^dhath thERalE.
$(1)$ pErAnan^dhach

$335.$
yOkikaL kAlkaTTi oNmadhi Anan^dhap
pOdha amudhaip pochiththavar eNchiththi
mOkiyar kaLLuNDu mUDarAy mOkamuR
RAkum madhaththAl aRivazin^ dhArE.

$336.$
uNNIR amudha murumU RalaiththiRan^
theNNIr kuravan iNaiyaDith thAmarai
n^aNNIr chamAdhiyi nADin^I rAnalaN^
kaNNAR RoDEchenRu kAlvazi kANumE.

     thiruchchiRRambalam

##
Send corrections

Related Content

Aindham Thanthiram

Aram Thandhiram

Ettam Thandhiram

Flower And Fragrance By J. M. Nallaswami Pillai

Idolatry In Christianity By A Hindu