logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvekampam - Kurruvankan Kurruvanaik

6.64 thiruvEkampam - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  640 kURRuvankAN kURRuvanaik kumaiththa kOnkAN

  kuvalayankAN kuvalayaththin n^IrA nAnkAN
  kARRavankAN kanalavankAN kalikkum minkAN

  kanapavaLach chemmEni kalan^tha veLLai
  n^IRRavankAN n^ilAvUruny chenni yAnkAN

  n^iRaiyArn^tha punaRkaN^kai n^imircha TaimEl
  ERRavankAN ezilARum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.1
  641 paran^thavankAN palluyirka LAki yeN^kum

  paNin^thezuvAr pAvamum vinaiyum pOkath
  thuran^thavankAN thUmalaraN^ kaNNi yAnkAN

  thORRa n^ilaiyiRuthip poruLAy van^tha
  marun^thavankAN vaiyaN^kaL poRaithIrp pAnkAN

  malarthUvi n^inain^thezuvA ruLLam n^IN^kA
  thirun^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.2
  642 n^IRRavankAN n^IrAkith thIyA nAnkAN

  n^iRaimazuvun^ thamarukamum eriyuN^ kaiyil
  thORRavankAN thORRakkE TillA thAnkAN

  thuNaiyilikAN thuNaiyenRu thozuvA ruLLam
  pORRavankAN pukazkaLthamaip paTaiththAn RAnkAN

  poRiyaravum virichaTaimER punaluN^ kaN^kai
  ERRavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.3
  643 thAyavankAN ulakiRkuth thannop pillAth

  thaththuvankAN malaimaN^kai paN^kA venpAr
  vAyavankAN varumpiRavi n^OythIrp pAnkAN

  vAnavarkkun^ thAnavarkkum maNNu LOrkkuny
  chEyavankAN n^inaivArkkuch chiththa mArath

  thiruvaTiyE uLkin^inain^ thezuvA ruLLam
  EyavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.4
  644 aTuththAnai yuriththAn kAN ... ...

  ... ... ... ...

  ichcheyyuLil enychiya pAkam chithain^thu pOyiRRu.

  6.64.5
  645 aziththavankAN eyilmUnRum ayilvA yampAl

  aiyARum iTaimaruthum ALvAn RAnkAN
  paziththavankAN aTaiyArai aTaivAr thaN^kaL

  paRRavankAN puRRarava n^ANi nAnkAN
  chuziththavankAN muTikkaN^kai aTiyE pORRun^

  thUyamA munivarkkAp pArmEl n^iRka
  iziththavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.6
  646 achain^thavankAN n^aTamATip pATal pENi

  azalvaNNath thillaTiyum muTiyun^ thETap
  pachain^thavankAN pEykkaNaN^kaL paravi yEththum

  pAnmaiyankAN paravin^inain^ thezuvAr thampAl
  kachin^thavankAN kariyinuri pOrththAn RAnkAN

  kaTalilviTa muNTamarark kamutha mIya
  ichain^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.7
  647 muTiththavankAN vankURRaich chIRRath thIyAl

  valiyArtham puramUnRum vEvach chApam
  piTiththavankAN pinynyakanAm vETath thAnkAN

  piNaiyalveRi kamazkonRai aravu chenni
  muTiththavankAN mUvilain^al vEli nAnkAN

  muzaN^kiyuru menaththOnRu mazaiyAy minni
  iTiththavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.8
  648 varun^thAnkAN manamuruki n^inaiyA thArkku

  vanychakankAN anychezuththu n^inaivArk kenRum
  marun^thavankAN vAnpiNikaL thIrum vaNNam

  vAnakamum maNNakamu maRRu mAkip
  paran^thavankAN paTarchaTaiyeT TuTaiyAn RAnkAN

  paN^kayaththOn Ranchiraththai yEn^thi yUrUr
  iran^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.9
  649 vemmAna uzuvaiyatha LuripOrth thAnkAN

  vEthaththin poruLAnkAN enRi yampi
  vimmAn^in RazuvArkaT kaLippAn RAnkAN

  viTaiyERith thirivAnkAN n^aTanychey pUthath
  thammAnkAN akaliTaN^kaL thAN^ki nAnkAN

  aRputhankAN choRpathamuN^ kaTan^thu n^inRa
  emmAnkAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.10
  650 aRuththAnkAN ayanchiraththai amarar vENTa

  AzkaTalin n^anychuNTaN^ kaNin^Irk kaN^kai
  cheRuththAnkAN thEvarkkun^ thEvan RAnkAN

  thichaiyanaiththun^ thozuthEththak kalaimAn kaiyiR
  poRuththAnkAN pukaliTaththai n^aliya van^thu

  porukayilai yeTuththavanRan muTithOL n^Alany
  chiRuththAnkAN ezilArum pozilAr kachchi

  Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

  6.64.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika