logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaikka - Munnanaith Tholporththa

6.63 thiruvAnaikkA - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  630 munnAnaith thOlpOrththa mUrththi thannai

  mUvAtha chin^thaiyE manamE vAkkE
  thannAnai yAppaNNi yERi nAnaich

  chArthaR kariyAnaith thAthai thannai
  ennAnaik kanRinaiyen Ichan Rannai

  eRin^Irth thiraiyukaLuN^ kAvi richUz
  thennAnaik kAvAnaith thEnaip pAlaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.1
  631 marun^thAnai man^thirippAr manaththu LAnai

  vaLarmathiyany chaTaiyAnai makizn^then nuLLath
  thirun^thAnai iRappiliyaip piRappi lAnai

  imaiyavartham perumAnai umaiyA Lanychak
  karun^thAna mathakaLiRRi nuripOrth thAnaik

  kanamazuvAT paTaiyAnaip palikoN TUrUr
  thirin^thAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.2
  632 muRRAtha veNTiN^kaT kaNNi yAnai

  mun^n^Irn^any chuNTimaiyOrk kamutham n^alkum
  uRRAnaip palluyirkkun^ thuNaiyA nAnai

  ON^kArath thuTporuLai ulaka mellAm
  peRRAnaip pinniRakkany cheyvAn Rannaip

  pirAnenRu pORRAthAr puraN^kaL mUnRuny
  cheRRAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.3
  633 kArAru maNimiTaRRem perumAn Rannaik

  kAthilveN kuzaiyAnaik kamazpUN^ konRaith
  thArAnaip puliyathaLi nATai yAnaith

  thAnanRi vERonRu millA nyAnap
  pErAnai maNiyAra mArpi nAnaip

  pinynyakanaith theyvan^An maRaikaL pUNTa
  thErAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.4
  634 poyyEthu millAtha meyyan Rannaip

  puNNiyanai n^aNNAthAr puran^I RAka
  eythAnaich cheythavaththin mikkAn Rannai

  ERamarum perumAnai iTamA nEn^thu
  kaiyAnaik kaN^kALa vETath thAnaik

  kaTTaN^kak koTiyAnaik kanalpOl mEnich
  cheyyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.5
  635 kalaiyAnaip pAchupathap pANi yAnaik

  kanavayirath thiraLAnai maNimA Nikka
  malaiyAnai yenRalaiyi nuchchi yAnai

  vArtharupun chaTaiyAnai mayAna mannum
  n^ilaiyAnai variyaravu n^ANAk kOththu

  n^inaiyAthAr purameriya vaLaiththa mEruch
  chilaiyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.6
  636 Athiyanai eRimaNiyin Ochai yAnai

  aNTaththArk kaRivoNNA thappAl mikka
  chOthiyanaith thUmaRaiyin poruLAn Rannaich

  churumpamarum malarkkonRaith thonnUl pUNTa
  vEthiyanai aRamuraiththa paTTan Rannai

  viLaN^kumala rayanchiraN^kaL ain^thi lonRaich
  chEthiyanaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.7
  637 makizn^thAnaik kachchiyE kampan Rannai

  maRavAthu kazaln^inain^thu vAzththi yEththip
  pukazn^thAraip ponnulakam ALvip pAnaip

  pUthakaNap paTaiyAnaip puRaN^kAT TATal
  ukan^thAnaip pichchaiyE yichchip pAnai

  oNpavaLath thiraLaiyen nuLLath thuLLE
  thikazn^thAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.8
  638 n^achaiyAnai n^AlvEthath thappA lAnai

  n^alkuravun^ thIppiNin^Oy kAppAn Rannai
  ichaiyAnai eNNiRan^tha kuNaththAn Rannai

  iTaimaruthum IN^kOyum n^IN^kA thERRin
  michaiyAnai virikaTalum maNNum viNNum

  mikuthIyum punaleRikAR RAki yeTTuth
  thichaiyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.9
  639 pArththAnaik kAmanuTal poTiyAy vIzap

  paNTayanmA liruvarkkum aRiyA vaNNany
  chIrththAnaich chen^thazalpO luruvi nAnaith

  thEvarkaLtham perumAnaith thiRamun nAthE
  ArththOTi malaiyeTuththa ilaN^kai vEn^than

  ANmaiyelAN^ keTuththavanRan iTarap pOthE
  thIrththAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

  chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

  6.63.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika