logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaikka - Eththayar Eththanthai

6.62 thiruvAnaikkA - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  620 eththAyar eththan^thai echchuR RaththAr

  emmATu chummATAm Evar n^allAr
  cheththAlvan^ thuthavuvAr oruva rillai

  chiRuviRakAl thImUTTich chellA n^iRpar
  chiththAya vETaththAy n^ITu ponnith

  thiruvAnaik kAvuTaiya chelvA enRan
  aththAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.1
  621 UnAki uyirAki yathanuL n^inRa

  uNarvAkip piRavanaiththum n^IyAy n^inRAy
  n^AnEthum aRiyAmE yennuL van^thu

  n^allanavun^ thIyanavuN^ kATTA n^inRAy
  thEnAruN^ konRaiyanE n^inRi yUrAy

  thiruvAnaik kAviluRai chivanE nyAnam
  AnAyun poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.2
  622 oppAyiv vulakaththO ToTTi vAzvAn

  onRalAth thavaththArO TuTanE n^inRu
  thuppAruN^ kuRaiyaTichil thuRRi n^aRRun

  thiRamaRan^thu thirivEnaik kAththu n^Ivan^
  theppAlum n^uNNuNarvE yAkki yennai

  ANTavanE ezilAnaik kAvA vAnOr
  appAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.3
  623 n^inaiththavarkaL n^enychuLAy vanychak kaLvA

  n^iRaimathiyany chaTaivaiththAy aTaiyA thunpAl
  munaiththavarkaL puramUnRu meriyach cheRRAy

  munnAnaith thOlpOrththa muthalvA venRuN^
  kanaiththuvarum eruthERuN^ kALa kaNTA

  kayilAya malaiyAn^in kazalE chErn^thEn
  anaiththulakum ALvAnE Anaik kAvA

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.4
  624 immAyap piRappennuN^ kaTalAn^ thunpath

  thiTaichchuzippaT TiLaippEnai iLaiyA vaNNaN^
  kaimmAna manaththuthavik karuNai cheythu

  kAthalaru LavaivaiththAy kANa n^illAy
  vemmAna mathakariyi nurivai pOrththa

  vEthiyanE thennAnaik kAvuL mEya
  ammAnn^in poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.5
  625 uraiyArum pukazAnE oRRi yUrAy

  kachchiyE kampanE kArO NaththAy
  viraiyArum malarthUvi vaNaN^ku vArpAl

  mikkAnE akkaravam Aram pUNTAy
  thiraiyArum punaRponnith thIrththa malku

  thiruvAnaik kAviluRai thEnE vAnOr
  araiyAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.6
  626 maiyArum maNimiTaRRAy mAthOr kURAy

  mAnmaRiyu mAmazuvum analu mEn^thuN^
  kaiyAnE kAlanuTal mALach cheRRa

  kaN^kALA munkOLum viLaivu mAnAy
  cheyyAnE thirumEni yariyAy thEvar

  kulakkozun^thE thennAnaik kAvuL mEya
  aiyAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.7
  627 ilaiyAruny chUlaththAy eNthO LAnE

  evviTaththum n^IyalA thillai yenRu
  thalaiyArak kumpiTuvAr thanmai yAnE

  thazalmaTuththa mAmEru kaiyil vaiththa
  chilaiyAnE thiruvAnaik kAvuL mEya

  thIyATI chiRun^OyAl n^alivuN TuLLam
  alaiyAthE n^innaTiyE aTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.8
  628 viNNArum punalpothicheny chaTaiyAy vEtha

  n^eRiyAnE eRikaTalin n^anycha muNTAy
  eNNArum pukazAnE unnai yemmAn

  enRenRE n^Avinilep pozuthum unnik
  kaNNArak kaNTirukkak kaLiththep pOthuN^

  kaTipozilchUz thennAnaik kAvuL mEya
  aNNAn^in poRpAtha maTaiyap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.9
  629 koTiyEyum veLLERRAy kULi pATak

  kuRaTpUthaN^ kUththATa n^Iyu mATi
  vaTivEyum maN^kaithanai vaiththa main^thA

  mathilAnaik kAvuLAy mAkA LaththAy
  paTiyEyuN^ kaTalilaN^kaik kOmAn Rannaip

  parumuTiyun^ thiraLthOLu maTarththu kan^tha
  aTiyEvan^ thaTain^thaTimai yAkap peRRAl

  allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

  6.62.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika