logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukkanrappur - Mathinaiyor Kurukanthay

6.61 thirukkanRAppUr - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  611 mAthinaiyOr kURukan^thAy maRaikoL n^AvA

  mathichUTi vAnavarkaL thaN^kaT kellAm
  n^AthanE yenRenRu paravi n^ALum

  n^ain^thuruki vanychakamaR Ranpu kUrn^thu
  vAthanaiyAl muppozuthum pUn^Ir koNTu

  vaikal maRavAthu vAzththi yEththik
  kAthanmaiyAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.1
  612 viTivathumE veNNIRRai meyyiR pUchi

  veLuththamain^tha kILoTukO vaNamun^ thaRRuch
  cheTiyuTaiya valvinain^Oy thIrppA yenRuny

  chelkathikku vazikATTuny chivanE yenRun^
  thuTiyanaiya iTaimaTavAL paN^kA venRuny

  chuTalaithanil n^aTamATuny chOthi yenRuN^
  kaTimalarthUyth thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.2
  613 evarEnun^ thAmAka vilATath thiTTa

  thirun^IRuny chAthanamuN^ kaNTA luLki
  uvarAthE avaravaraik kaNTa pOthu

  ukan^thaTimaith thiRan^inain^thaN^ kuvan^thu n^Okki
  ivarthEva ravarthEva renRu cholli

  iraNTATTA thozin^thIchan RiRamE pENik
  kavarAthE thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.3
  614 ilaN^kAlany chellAn^A LenRu n^enychath

  thiTaiyAthE yAvarkkum pichchai yiTTu
  vilaN^kAthE n^eRin^inRaN^ kaRivE mikku

  meyyanpu mikappeythu poyyai n^Ikkith
  thulaN^kAmey vAnavaraik kAththu n^anycham

  uNTapirA naTiyiNaikkE chiththam vaiththuk
  kalaN^kAthE thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.4
  615 viruththanE vElaiviTa muNTa kaNTA

  virichaTaimEl veNTiN^kaL viLaN^kach chUTum
  oruththanE umaikaNavA ulaka mUrththi

  n^un^thAtha voNchuTarE aTiyAr thaN^kaL
  poruththanE yenRenRu pulampi n^ALum

  pulanain^thum akaththaTakkip pulampi n^Okkik
  karuththinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.5
  616 pochiyinAl miTain^thupuzup pothin^tha pOrvaip

  pollAtha pulAluTampai n^ilAchu menRu
  pachiyinAl mIthUrap paTTE yITTip

  palarkkuthava lathuvozin^thu pavaLa vAyAr
  vachiyinA lakappaTTu vIzA munnam

  vAnavarkOn thirun^Amam anychuny chollik
  kachivinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.6
  617 aiyinAl miTaRaTaippuN TAkkai viTTu

  AviyAr pOvathumE akaththAr kUTi
  maiyinAR kaNNezuthi mAlai chUTTi

  mayAnaththi liTuvathanmun mathiyany chUTum
  aiyanArk kALAki anpu mikku

  akaN^kuzain^thu meyyarumpi aTikaL pAthaN^
  kaiyinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.7
  618 thiruthimaiyAl aivaraiyuN^ kAva lEvith

  thikaiyAthE chivAyan^ama ennuny chin^thaich
  churuthithanaith thuyakkaRuththuth thunpa veLLak

  kaTaln^In^thik karaiyERuN^ karuththE mikkup
  paruthithanaip paRpaRiththa pAva n^AchA

  paranychuTarE yenRenRu paravi n^ALuN^
  karuthimikath thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.8
    ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu. 6.61.9
  619 kunin^thachilai yARpuramUn ReriththA yenRuN^

  kURRuthaiththa kuraikazaRchE vaTiyA yenRun^
  thananychayaRkup pAchupatha mIn^thA yenRun^

  thachakkirivan malaiyeTukka viralA lUnRi
  munin^thavanRan chirampaththun^ thALun^ thOLum

  muraNaziththiT TaruLkoTuththa mUrththi yenRuN^
  kanin^thumikath thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

  kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

  6.61.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - n^aTuthaRin^annAyakar,
  thEviyAr - mAthumain^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika