logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukkarkuti - Muththavanai Vanavarkku

6.60 thirukkaRkuTi - thiruththANTakam
 

 • thiruchchiRRampalam

  601 mUththavanai vAnavarkku mUvA mEni

  muthalavanaith thiruvaraiyin mUkkap pAmpon
  RArththavanai akkaravam Ara mAka

  aNin^thavanaip paNin^thaTiyA raTain^tha vanpO
  TEththavanai iRuvaraiyiR REnai EnOrk

  kinnamutham aLiththavanai yiTarai yellAN^
  kAththavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.1
  602 cheyyAnai veLiyAnaik kariyAn Rannaith

  thichaimukanaith thichaiyeTTuny cheRin^thAn Rannai
  aiyAnai n^oyyAnaich chIri yAnai

  aNiyAnaich chEyAnai Anany chATum
  meyyAnaip poyyAthu millAn Rannai

  viTaiyAnaich chaTaiyAnai veRiththa mAnkoL
  kaiyAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.2
  603 maNNathanil ain^thaimA n^Iril n^Ankai

  vayaN^keriyil mUnRaimA ruthaththi raNTai
  viNNathani lonRai virika thiraith

  thaNmathiyaith thArakaikaL thammin mikka
  eNNathanil ezuththaiyE zichaiyaik kAman

  ezilaziya eriyumizn^tha imaiyA n^eRRik
  kaNNavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.3
  604 n^aRRavanaip puRRarava n^ANi nAnai

  n^ANAthu n^akuthalaiyUN n^ayan^thAn Rannai
  muRRavanai mUvAtha mEni yAnai

  mun^n^Irin n^anychamukan^ thuNTAn Rannaip
  paRRavanaip paRRArtham pathikaL cheRRa

  paTaiyAnai aTaivArtham pAvam pOkkak
  kaRRavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.4
  605 chaN^kaithanaith thavirththANTa thalaivan Rannaich

  chaN^karanaith thazaluRuthAL mazuvAL thAN^kum
  aN^kaiyanai aN^kamaNi Akath thAnai

  AkaththOr pAkaththE amara vaiththa
  maN^kaiyanai mathiyoTumA chuNamun^ thammin

  maruvaviri chaTaimuTimEl vaiththa vAnIrk
  kaN^kaiyanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.5
  606 peNNavanai ANavanaip pETA nAnaip

  piRappiliyai iRappiliyaip pErA vANi
  viNNavanai viNNavarkku mElA nAnai

  vEthiyanai vEthaththin kItham pATum
  paNNavanaip paNNilvaru payanA nAnaip

  pAravanaip pArilvAz uyirkaT kellAN^
  kaNNavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.6
  607 paNTAnaip paran^thAnaik kuvin^thAn Rannaip

  pArAnai viNNAyiv vulaka mellAm
  uNTAnai umizn^thAnai uTaiyAn Rannai

  oruvarun^than perumaithanai aRiya voNNA
  viNTAnai viNTArtham puraN^kaL mUnRum

  vevvazalil ven^thupoTi yAki vIzak
  kaNTAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.7
  608 vAnavanai vAnavarkku mElA nAnai

  vaNaN^kumaTi yArmanaththuL maruvip pukka
  thEnavanaith thEvarthozu kazalAn Rannaich

  cheykuNaN^kaL palavAki n^inRa venRik
  kOnavanaik kollaiviTai yERRi nAnaik

  kuzalmuzavam iyampakkUth thATa valla
  kAnavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.8
  609 kolaiyAnai yuripOrththa koLkai yAnaik

  kOLariyaik kUrampA varaimER kOththa
  chilaiyAnaich chemmaitharu poruLAn Rannaith

  thiripuraththOr mUvarkkuch chemmai cheytha
  thalaiyAnaith thaththuvaN^ka LAnAn Rannaith

  thaiyalOr paN^kinanaith thankai yEn^thu
  kalaiyAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.9
  610 pozilAnaip pozilArum punkU rAnaip

  puRampayanai aRampurin^tha pukalU rAnai
  ezilAnai iTaimaruthi niTaN^koN TAnai

  IN^kOyn^IN^ kAthuRaiyum iRaivan Rannai
  azalATu mEniyanai anRu chenRak

  kunReTuththa arakkanROL n^eriya vUnRuN^
  kazalAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

  kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

  6.60.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - muththIchar,
  thEviyAr - anychanATchiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika