logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvenni - Thontilankum Atiyavarkkor

6.59 thiruveNNi - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  591 thoNTilaN^kum aTiyavarkkOr n^eRiyi nArun^

  thUn^IRu thuthain^thilaN^ku mArpi nArum
  puNTarikath thayanoTumAl kANA vaNNam

  poN^kuthazaR pizampAya purANa nArum
  vaNTamarum malarkkonRai mAlai yArum

  vAnavarkkAy n^anychuNTa main^tha nArum
  viNTavartham puramUnRu merichey thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.1
  592 n^eruppanaiya mEnimEl veNNIR RArum

  n^eRRimE loRRaikkaN n^iRaivith thArum
  porupparaiyan maTappAvai iTappA lArum

  pUn^thuruththi n^akarmEya purANa nArum
  maruppanaiya veNmathiyak kaNNi yArum

  vaLaikuLamum maRaikkATum manni nArum
  viruppuTaiya aTiyavartham muLLath thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.2
  593 kaiyulAm mUvilaivE lEn^thi nAruN^

  karikATTi leriyATuN^ kaTavu LArum
  paiyulAm n^AkaN^koN TATTu vArum

  paravuvAr pAvaN^kaL pARRu vAruny
  cheyyulAN^ kayalpAya vayalkaL chUzn^tha

  thiruppunkUr mEviya chelva nArum
  meyyulAm veNNIRu chaNNith thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.3
  594 chaTaiyERu punalvaiththa chathura nArun^

  thakkanRan peruvELvi thaTaichey thArum
  uTaiyERu puliyathaLmEl n^AkaN^ kaTTi

  uNpalikken RUrUri nuzithar vArum
  maTaiyERik kayalpAya vayalkaL chUzn^tha

  mayilATu thuRaiyuRaiyum maNALa nArum
  viTaiyERu velkoTiyem vimala nArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.4
  595 maNNilaN^ku n^IranalkAl vAnu mAki

  maRRavaRRin kuNamelA mAyn^in RArum
  paNNilaN^ku pATalO TATa lArum

  paruppathamum pAchUrum manni nAruN^
  kaNNilaN^ku n^uthalAruN^ kapAla mEn^thik

  kaTaithORum palikoLLuN^ kATchi yArum
  viNNilaN^ku veNmathiyak kaNNi yArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.5
  596 vITuthanai meyyaTiyArk karuLchey vArum

  vElaiviTa muNTiruNTa kaNTath thAruN^
  kUTalartham mUveyilu merichey thAruN^

  kuraikazalAR kURRuvanaik kumaichey thArum
  ATumara varaikkachaiththaN^ kATu vArum

  Alamara n^Izalirun^ thaRanychon nArum
  vETuvanAy mElvichayaR karuLchey thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.6
  597 maTTilaN^ku konRaiyan^thAr mAlai chUTi

  maTavA LavaLOTu mAnon REn^thich
  chiTTilaN^ku vETaththA rAki n^ALuny

  chilpalikken RUrUr thirithar vAruN^
  kaTTilaN^ku pAchaththAl vIcha van^tha

  kAlanRan kAla maRuppAr thAmum
  viTTilaN^ku veNkuzaichEr kAthi nArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.7
  598 chenychaTaikkOr veNTiN^kaL chUTi nArun^

  thiruvAla vAyuRaiyuny chelva nArum
  anychanakkaN arivaiyoru pAkath thArum

  ARaN^kam n^AlvEtha mAyn^in RArum
  manychaTuththa n^ILchOlai mATa vIthi

  mathilArUr pukkaN^kE manni nArum
  venychinaththa vEzamathu vurichey thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.8
  599 vaLaN^kiLarmA mathichUTum vENi yArum

  vAnavarkkA n^anychuNTa main^tha nAruN^
  kaLaN^koLaven chin^thaiyuLLE manni nAruN^

  kachchiyE kampaththeN^ kaTavu LArum
  uLaN^kuLira amuthURi aNNip pArum

  uththamarAy eththichaiyum manni nArum
  viLaN^kiLarum veNmazuvon REn^thi nArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.9
  600 ponnilaN^ku konRaiyan^thAr mAlai chUTip

  pukalUrum pUvaNamum porun^thi nAruN^
  konnilaN^ku mUvilaivE lEn^thi nAruN^

  kuLirArn^tha chenychaTaiyeN^ kuzaka nArun^
  thennilaN^kai mannavarkOn chiraN^kaL paththun^

  thiruviralA laTarththavanuk karuLchey thArum
  minnilaN^ku n^uNNiTaiyAL pAkath thArum

  veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

  6.59.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - veNNin^Ayakar,
  thEviyAr - azakiyan^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika