logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvalampuram - Mannalantha Manivannar

6.58 thiruvalampuram - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  581 maNNaLan^tha maNivaNNar thAmum maRRai

  maRaiyavanum vAnavaruny chUza n^inRu
  kaNmalin^tha thirun^eRRi yuTaiyA roRRaik

  kathan^AkaN^ kaiyuTaiyAr kANI ranRE
  paNmalin^tha moziyavaru miyAnu mellAm

  paNin^thiRainychith thammuTaiya pinpin chella
  maNmalin^tha vayalpuTaichUz mATa vIthi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.1
  582 chilain^avinRa thorukaNaiyAR puramUn Reytha

  thIvaNNar chiRan^thimaiyOr iRainychi yEththak
  kolain^avinRa kaLiyAnai yurivai pOrththuk

  kUththATith thiritharumak kUththar n^alla
  kalain^avinRa maRaiyavarkaL kANak kANak

  kaTuviTaimER pAriTaN^kaL chUzak kAthal
  malaimakaLuN^ kaN^kaiyun^ thAmu mellAm

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.2
  583 thIkkUrun^ thirumEni yorupAl maRRai

  yorupAlum ariyuruvan^ thikazn^tha chelvar
  AkkUril thAnthOnRi pukuvAr pOla

  aruvinaiyEn chelvathumE yappA leN^kum
  n^OkkA roruviTaththu n^Ulun^ thOlun^

  thuthain^thilaN^kun^ thirumEni veNNI RATi
  vAkkAl maRaiviriththu mAyam pEchi

  valampuramE pukkiN^kE manni nArE.

  6.58.3
  584 mUvAtha mUkkappAm paraiyiR chAththi

  mUvar uruvAya muthalva rin^n^AL
  kOvAtha erikaNaiyaich chilaimER kOththa

  kuzakanAr kuLirkonRai chUTi yiN^kE
  pOvAraik kaNTaTiyEn pinpin chellap

  puRakkaNiththuth thammuTaiya pUthany chUza
  vAvA venavuraiththu mAyam pEchi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.4
  585 analorukai yathuvEn^thi athaLi nOTE

  ain^thalaiya mAn^Akam araiyiR chAththip
  punalpothin^tha chaTaikkaRRaip ponpOl mEnip

  punithanAr purin^thamarar iRainychi yEththach
  chinaviTaiyai mERkoNTu thiruvA rUruny

  chirapuramum iTaimaruthuny chErvAr pOla
  manamuruka vaLaikazala mAyam pEchi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.5
  586 kaRuththathoru kaNTaththar kAlan vIzak

  kAlinAR kAyn^thukan^tha kApA liyAr
  muRiththathoru thOluTuththu muNTany chAththi

  munikaNaN^kaL puTaichUza muRRan^ thORun^
  theRiththathoru vINaiyarAych chelvAr thamvAych

  chiRumuRuval van^thenathu chin^thai vauva
  maRiththorukAl n^OkkAthE mAyam pEchi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.6
  587 paTTuTuththup pavaLampOl mEni yellAm

  pachunychAn^thaN^ koNTaNin^thu pAtham n^Ova
  iTTeTuththu n^aTamATi yiN^kE van^thArk

  kevvUrIr emperumA nenREn Avi
  viTTiTumA Rathucheythu virain^thu n^Okki

  vEROr pathipukap pOvAr pOla
  vaTTaNaikaL paTan^aTan^thu mAyam pEchi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.7
  588 pallAr payilpazanap pAchU renRum

  pazanam pathipazamai cholli n^inRAr
  n^allAr n^anipaLLi yinRu vaiki

  n^ALaippOy n^aLLARu chErthu menRAr
  chollAr oruviTamAth thOLkai vIchich

  chun^thararAy ven^than^I RATi yeN^kum
  mallAr vayalpuTaichUz mATavIthi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.8
  589 poN^kA TaravonRu kaiyiR koNTu

  pOrveN mazuvEn^thip pOkA n^iRpar
  thaN^kA roruviTaththun^ thammEl Arvan^

  thavirththaruLAr thaththuvaththE n^inRE nenpar
  eN^kE yivarcheykai yonRon RovvA

  enkaNNil n^inRakalA vETaN^ kATTi
  maN^kul mathithavazum mATa vIthi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.9
  590 cheN^kaNmAl chilaipiTiththuch chEnai yOTuny

  chEthupan^ thananycheythu chenRu pukkup
  poN^kupOr palacheythu pukalAl venRa

  pOrarakkan n^eTumuTikaL poTiyAy vIza
  aN^koruthan RiruviralAl iRaiyE yUnRi

  aTarththavaRkE aruLpurin^tha aTika Lin^n^AL
  vaN^kamali kaTalpuTaichUz mATa vIthi

  valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

  6.58.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika