logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukkayilayaththirumalai - Pattana Nalla Thotaiyay

6.57 thirukkayilAyaththirumalai - pORRiththiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  572 pATTAna n^alla thoTaiyAy pORRi

  parichai yaRiyAmai n^inRAy pORRi
  chUTTAna thiN^kaL muTiyAy pORRi

  thUmAlai maththa maNin^thAy pORRi
  ATTAna thanychu mamarn^thAy pORRi

  aTaN^kAr purameriya n^akkAy pORRi
  kATTAnai meyththO luriththAy pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.1
  573 athirA vinaika LaRuppAy pORRi

  Ala n^izaRkIz amarn^thAy pORRi
  chathurA chathurak kuzaiyAy pORRi

  chAmpar meypUchun^ thalaivA pORRi
  ethirA ulaka mamaippAy pORRi

  enRumI LAvaruL cheyvAy pORRi
  kathirAr kathirukkOr kaNNE pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.2
  574 cheyyAy kariyAy veLiyAy pORRi

  chellAtha chelva muTaiyAy pORRi
  aiyAy periyAy chiRiyAy pORRi

  AkAcha vaNNa muTiyAy pORRi
  veyyAy thaNiyA yaNiyAy pORRi

  vELAtha vELvi yuTaiyAy pORRi
  kaiyAr thazalAr viTaN^kA pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.3
  575 ATchi yulakai yuTaiyAy pORRi

  aTiyArk kamuthelAm IvAy pORRi
  chUTchi chiRithu milAthAy pORRi

  chUzn^tha kaTaln^anycha muNTAy pORRi
  mATchi perithu muTaiyAy pORRi

  manniyen chin^thai makizn^thAy pORRi
  kATchi perithu mariyAy pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.4
  576 munniyA n^inRa muthalvA pORRi

  mUvAtha mEni yuTaiyAy pORRi
  enniyA yen^thai pirAnE pORRi

  Ezi nichaiyE yukappAy pORRi
  manniya maN^kai maNALA pORRi

  man^thiramun^ than^thiramu mAnAy pORRi
  kanniyAr kaN^kaith thalaivA pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.5
  577 uriyAy ulakinuk kellAm pORRi

  uNarvennu mUrva thuTaiyAy pORRi
  eriyAya theyvach chuTarE pORRi

  EchumA muNTi yuTaiyAy pORRi
  ariyAy amararkaT kellAm pORRi

  aRivE aTakka muTaiyAy pORRi
  kariyAnuk kAziyan RIn^thAy pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.6
  578 eNmElum eNNa muTaiyAy pORRi

  ERariya vERuN^ kuNaththAy pORRi
  paNmElE pAvith thirun^thAy pORRi

  paNNoTuyAz vINai payinRAy pORRi
  viNmElu mElum n^imirn^thAy pORRi

  mElArkaN mElArkaN mElAy pORRi
  kaNmEluN^ kaNNon RuTaiyAy pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.7
  579 muTiyAr chaTaiyin mathiyAy pORRi

  muzun^IRu chaNNiththa mUrththi pORRi
  thuTiyA riTaiyumaiyAL paN^kA pORRi

  chOthiththAr kANAmai n^inRAy pORRi
  aTiyA raTimai aRivAy pORRi

  amarar pathiyALa vaiththAy pORRi
  kaTiyAr puramUnRu meythAy pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.8
  580 pORRichaiththun naTiparava n^inRAy pORRi

  puNNiyanE n^aNNa lariyAy pORRi
  ERRichaikkum vAnmE lirun^thAy pORRi

  eNNA yiran^URu pErAy pORRi
  n^ARRichaikkum viLakkAya n^AthA pORRi

  n^AnmukaRkum mARku mariyAy pORRi
  kARRichaikkun^ thichaikkellAm viththE pORRi

  kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

  6.57.9
    ippathikaththil 10-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu. 6.57.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika