logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppullirukkuvelur - Antanai Atiyenai Alak

6.54 thiruppuLLirukkuvELUr - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  541 ANTAnai aTiyEnai ALAk koNTu

  aTiyOTu muTiyayanmA laRiyA vaNNam
  n^INTAnai n^eTuN^kaLamA n^akarAn Rannai

  n^EmivAn paTaiyAln^I LuravO nAkaN^
  kINTAnaik kEthAram mEvi nAnaik

  kETiliyaik kiLarpoRivAL aravO Tenpu
  pUNTAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.1
  542 chIrththAnaich chiRan^thaTiyEn chin^thai yuLLE

  thikazn^thAnaich chivanRannaith thEva thEvaik
  kUrththAnaik koTun^eTuvER kURRan^ thannaik

  kuraikazalAR kumaiththumuni koNTa achcham
  pErththAnaip piRappiliyai iRappon RillAp

  pemmAnaik kaimmAvi nurivai pENip
  pOrththAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.2
  543 paththimaiyAR paNin^thaTiyEn Rannaip pannAT

  pAmAlai pATap payilvith thAnai
  eththEvu mEththum iRaivan Rannai

  emmAnai ennuLLath thuLLE yURum
  aththEnai amuthaththai Avin pAlai

  aNNikkun^ thIN^karumpai aranai Athip
  puththELaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.3
  544 iruLAya uLLaththi niruLai n^Ikki

  iTarpAvaN^ keTuththEzai yEnai yuyyath
  theruLAtha chin^thaithanaith theruTTith thanpOR

  chivalOka n^eRiyaRiyach chin^thai than^tha
  aruLAnai AthimA thavaththu LAnai

  ARaN^kam n^AlvEthath thappAl n^inRa
  poruLAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.4
  545 minnuruvai viNNakaththi lonRAy mikku

  vIchuN^kAl thannakaththil iraNTAych chen^thIth
  thannuruvin mUnRAyththAz punalin n^AnkAyth

  tharaNithalath thanychAki yenychAth thanycha
  mannuruvai vAnpavaLak kozun^thai muththai

  vaLaroLiyai vayiraththai mAchon RillAp
  ponnuruvaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.5
  546 aRaiyArpoR kazalArppa aNiyAr thillai

  ampalaththuL n^aTamATum azakan Rannaik
  kaRaiyArmU vilain^eTuvER kaTavuL thannaik

  kaTaln^Akaik kArONaN^ karuthi nAnai
  iRaiyAnai ennuLLath thuLLE viLLA

  thirun^thAnai Ezpozilun^ thAN^ki n^inRa
  poRaiyAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.6
  547 n^eruppanaiya thirumEni veNNIR RAnai

  n^IN^kAthen nuLLaththi nuLLE n^inRa
  viruppavanai vEthiyanai vEtha viththai

  veNkATum viyanthuruththi n^akarum mEvi
  iruppavanai iTaimaruthO TIN^kOy n^IN^kA

  iRaiyavanai enaiyAluN^ kayilai yennum
  poruppavanaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.7
  548 pErA yiramparavi vAnO rEththum

  pemmAnaip pirivilA aTiyArk kenRum
  vArAtha chelvam varuvip pAnai

  man^thiramun^ than^thiramum marun^thu mAkith
  thIrAn^Oy thIrththaruLa vallAn Rannaith

  thiripuraN^kaL thIyezaththiN chilaikaik koNTa
  pOrAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.8
  549 paNNiyanaip paiN^koTiyAL pAkan Rannaip

  paTarchaTaimER punalkaran^tha paTiRan Rannai
  n^aNNiyanai yennAkkith thannA nAnai

  n^AnmaRaiyin n^aRporuLai n^aLirveN TiN^kaL
  kaNNiyanaik kaTiyan^aTai viTaiyon RERuN^

  kAraNanai n^AraNanaik kamalath thON^kum
  puNNiyanaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.9
  550 iRuththAnai ilaN^kaiyarkOn chiraN^kaL paththum

  ezun^arampin innichaikET TinpuR RAnai
  aRuththAnai aTiyArtham arun^Oy pAvam

  alaikaTalil AlAla muNTu kaNTaN^
  kaRuththAnaik kaNNazalAR kAma nAkaN^

  kAyn^thAnaik kananmazuvuN^ kalaiyu maN^kai
  poRuththAnaip puLLirukku vELU rAnaip

  pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

  6.54.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika