logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvizimizalai - Maneru Karamutaiya

6.53 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  530 mAnERu karamuTaiya varathar pOlum

  mAlvaraikAl vaLaivillA vaLaiththAr pOlum
  kAnERu karikathaRa vuriththAr pOluN^

  kaTTaN^kaN^ koTithuTikaik koNTAr pOlun^
  thEnERu thiruithazith thArAr pOlun^

  thiruvIzi mizalaiyamar chelvar pOlum
  AnERa thERum azakar pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.1
  531 chamaramiku chalan^tharanpOr vENTi nAnaich

  chakkaraththAR piLappiththa chathurar pOlum
  n^amanaiyoru kAlkuRaiththa n^Athar pOlum

  n^AraNanai iTappAkath thaTaiththAr pOluN^
  kumaranaiyum makanAka vuTaiyAr pOluN^

  kuLirvIzi mizalaiyamar kuzakar pOlum
  amararkaLpin amuthuNan^any chuNTAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.2
  532 n^IRaNin^tha thirumEni n^imalar pOlum

  n^Emin^eTu mARkaruLich cheythAr pOlum
  ERaNin^tha koTiyuTaiyem miRaivar pOlum

  eyilmUnRu mericharaththA leythAr pOlum
  vERaNin^tha kOlamuTai vETar pOlum

  viyanvIzi mizalaiyuRai vikirthar pOlum
  ARaNin^tha chaTAmakuTath thazakar pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.3
  533 kaivEza mukaththavanaip paTaiththAr pOluN^

  kayAchuranai avanARkol viththAr pOluny
  cheyvELvith thakkanaimun chithaiththAr pOlun^

  thichaimukanRan chiramonRu chithaiththAr pOlum
  meyvELvi mUrththithalai yaRuththAr pOlum

  viyanvIzi mizalaiyiTaN^ koNTAr pOlum
  aivELvi ARaN^ka mAnAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.4
  534 thunnaththin kOvaNamon RuTaiyAr pOluny

  chuTarmUnRuny chOthiyumAyth thUyAr pOlum
  ponnoththa thirumEnip punithar pOlum

  pUthakaNam puTaichUza varuvAr pOlum
  minnoththa chenychaTaiveN piRaiyAr pOlum

  viyanvIzi mizalaichEr vimalar pOlum
  annaththEr ayanmuTichEr aTikaL pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.5
  535 mAlAlum aRivariya varathar pOlum

  maRavAthAr piRappaRukka vallAr pOlum
  n^AlAya maRaikkiRaiva rAnAr pOlum

  n^Amavezuth thanychAya n^ampar pOlum
  vElArkai vIriyaimun paTaiththAr pOlum

  viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
  AlAlam miTaRRaTakki aLiththAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.6
  536 panychaTuththa melviralAL paN^kar pOlum

  pain^n^Akam araikkachaiththa paramar pOlum
  manychaTuththa maNin^Ila kaNTar pOlum

  vaTakayilai malaiyuTaiya maNALar pOluny
  chenychaTaikkaN veNpiRaikoN TaNin^thAr pOlun^

  thiruvIzi mizalaiyamar chivanAr pOlum
  anychaTakkum aTiyavarkaT kaNiyAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.7
  537 kuNTaroTu piriththenaiyAT koNTAr pOluN^

  kuTamUkki liTamAkkik koNTAr pOlum
  puNTarikap puthumalarA thanaththAr pOlum

  puLLarachaik konRuyirpin koTuththAr pOlum
  veNTalaiyiR palikoNTa vikirthar pOlum

  viyanvIzi mizalain^aka ruTaiyAr pOlum
  aNTaththup puRaththappA lAnAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.8
  538 muththanaiya mukizmuRuva luTaiyAr pOlum

  moypavaLak koTiyanaiya chaTaiyAr pOlum
  eththanaiyum paththicheyvArk kiniyAr pOlum

  irun^Anku mUrththikaLu mAnAr pOlum
  miththiravach chiravaNaRku viruppar pOlum

  viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
  aththanoTum ammaiyenak kAnAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.9
  539 kariyurichey thumaiveruvak kaNTAr pOluN^

  kaN^kaiyaiyuny chenychaTaimER karan^thAr pOlum
  eriyathoru kaithariththa iRaivar pOlum

  Enaththin kUneyiRu pUNTAr pOlum
  virikathirO riruvaraimun vekuNTAr pOlum

  viyanvIzi mizalaiyamar vimalar pOlum
  aripiramar thuthicheyan^in RaLiththAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.10
  540 kayilAya malaiyeTuththAn kathaRi vIzak

  kAlviralAl aTarththaruLich cheythAr pOluN^
  kuyilAya menmoziyAL kuLirn^thu n^Okkak

  kUththATa valla kuzakar pOlum
  veyilAya chOthiviLak kAnAr pOlum

  viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
  ayilAya mUvilaivER paTaiyAr pOlum

  aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

  6.53.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

11th Thirumurai - Part-2 - Romanized Version